Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Hihetetlenül formás melleivel pózol a dögös szurkolólány

Nem tud vá­lasz­tani ked­ven­cei kö­zött. A Chi­cago Bulls és a Miami Heat ko­sa­ra­sa­i­ért ra­jong az eg­zo­ti­kus szép­ség.

Nem tud vá­lasz­tani ked­ven­cei kö­zött. A Chi­cago Bulls és a Miami Heat ko­sa­ra­sa­i­ért ra­jong az eg­zo­ti­kus szép­ség.

Alaposan meglepték a Fradi légiósát, erre nem számított

Alaposan meglepték a Fradi légiósát, erre nem számított

Az uru­guayi já­té­kos­nak na­gyon tet­szik az NB I szín­vo­nala. Bárki meg­ver­het bár­kit a kö­zép­pá­lyás sze­rint.

Az uru­guayi já­té­kos­nak na­gyon tet­szik az NB I szín­vo­nala. A ma­gyar baj­nok­ság­ban bárki meg­ver­het bár­kit a kö­zép­pá­lyás sze­rint.

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Re­kord­évre szá­mí­tot­tak.

Bár a szak­ér­tők azt jó­sol­ták, hogy 2017 min­den ko­rábbi re­kor­dot meg­dönt, és az első félév ezt alá is tá­masz­totta, most ko­moly vál­to­zás állt be.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

A piti tolvaj 85 ezer dollár kártérítést kapott a fejkendője miatt!

Ti­pi­kus ame­ri­kai tör­té­net, még min­dig a po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben.

Ti­pi­kus ame­ri­kai tör­té­net, még min­dig a po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben.

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Majdnem tragédiát okozott a bedrogozott sofőr! - videó

Cen­ti­ken mú­lott a bal­eset!

Cen­ti­ken mú­lott, hogy nem ütötte el a gyer­me­két ba­ba­ko­csi­ban toló anyát a fe­le­lőt­len férfi.

Kevesen örülnek, Sarapova kegyelmet kapott

Kevesen örülnek, Sarapova kegyelmet kapott

Ma­rija Sa­rap­ova a Ro­land Gar­ro­son és Wimb­le­don­ban nem játsz­ha­tott, a US Ope­nen azon­ban pá­lyára lép­het.

Ma­rija Sa­rap­ova a Ro­land Gar­ro­son és Wimb­le­don­ban nem játsz­ha­tott, a US Ope­nen azon­ban pá­lyára lép­het.

NE HAGYD KI!

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Az em­be­ri­ség 98 szá­za­léka azt hiszi, az alu­fó­lia csak arra való, hogy élel­mi­sze­re­ket cso­ma­gol­junk bele. Hát nem...

Az em­be­ri­ség 98 szá­za­léka azt hiszi, az alu­fó­lia csak arra való, hogy élel­mi­sze­re­ket cso­ma­gol­junk bele. Hát nem...

A napellenzőből leselkedett a sofőrre a rémisztő pókszörny

A napellenzőből leselkedett a sofőrre a rémisztő pókszörny

Sokan ta­lál­gat­ják, mi is le­he­tett.

Sokan ta­lál­gat­ják, mi is le­he­tett a sok lábú állat. Va­ló­szí­nű­leg pók. Na de mi­lyen? És hogy ke­rült oda? Pók­fó­bi­á­sok in­kább la­poz­za­nak...

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Ma­ga­sabb a hol­ly­wood-i sztár­nál.

Száz­nyolc­van cen­ti­mé­ter magas, egy 17 ezer la­kosú eu­ró­pai kis­vá­ros­ból szár­ma­zik, mo­dell­ként dol­go­zik, kék szemű, alig múlt 22 éves... Íme!

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

Nya­ra­lás, eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Buja höl­gyek­kel teli hajó, melyre párok is je­lent­kez­het­nek. A cél­ál­lo­más Me­xikó, de addig is sok iz­ga­lom­ban lesz része a kü­lön­le­ges uta­zásra vá­gyók­nak. Nya­ra­lás, eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság, amit min­denki imád! Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, mu­tat­juk is a te­li­ta­lá­la­tos re­cep­tet!

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság, amit min­denki imád! Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, mu­tat­juk is a te­li­ta­lá­la­tos re­cep­tet!

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Nem mind­egy, miből ké­szí­ted.

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get.

Tömeghisztéria lett a lúgosító diétából: Ezt az 5 tényt bezzeg elhallgatják!

Tömeghisztéria lett a lúgosító diétából: Ezt az 5 tényt bezzeg elhallgatják!

Évek óta ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a diéta, tö­me­gek hisz­nek benne. Mások sze­rint szem­fény­vesz­tés az egész.

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Elképesztő formában bukkant fel a fitt étkezésben a káposzta

Pró­báld ki min­den­képp!

Ilyen bi­zarr színű egész­sé­ges tur­mi­xot még biz­tos nem ittál! Telis-tele van an­ti­oxi­dáns ha­tású ve­gyü­le­tek­kel és vi­ta­min­nal.

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

40 fö­lött is le­hetsz csi­nos!

Ha egy nő be­tölti a 40-et, máris jön a stí­lus­rend­őr­ség az el­avult aján­lá­sok­kal. De miért kel­lene eze­ket be­tar­ta­nod? Mu­ta­tunk 12 sza­bályt, amit meg­szeg­hetsz.

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

A fiai nem fognak örülni Britney legújabb döntésének

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő. Ezért át­írta a vég­ren­de­le­tét...

Az éne­kesnő nem sze­retné, ha a gye­re­kei is meg­va­dul­ná­nak a túl nagy va­gyon­tól, ahogy ő. Ezért át­írta a vég­ren­de­le­tét...

A Samsung új mobiljával nincs több ittas vezetés!

A Samsung új mobiljával nincs több ittas vezetés!

Nem min­den­napi do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek fel az in­ter­netre: a Sam­sung va­do­natúj kon­cep­ci­ó­já­nak ter­vei egy új mo­bil­ról. Nem akár­mi­lyen­ről.

Nem min­den­napi do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek fel az in­ter­netre: a Sam­sung va­do­natúj kon­cep­ci­ó­já­nak ter­vei egy új mo­bil­ról. Nem akár­mi­lyen­ről.

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Szabó egye­dül el­in­tézte a Par­ti­zant.

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén. Az utó­dok az Eu­rópa-li­gá­ban ta­lál­koz­nak.

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Luxusautót vett gyermeke születésnapjára Gáspár Laci!

Az éne­kes min­dent megad a gyer­me­ke­i­nek, ami­ről úgy gon­dolja, hogy bol­do­gab­bak le­het­nek.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Világbajnok sztárt igazolt a Manchester United

Világbajnok sztárt igazolt a Manchester United

A Bar­ce­lona ellen mu­tat­koz­hat be.

A Bar­ce­lona ellen mu­tat­hatja meg magát Usain Bolt, ha fel­épül a sé­rü­lé­sé­ből. Több csa­pat is hívta már a ja­ma­i­cai klasszist.

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Őrület, el akarják venni Gyurta Dani állampolgárságát

Va­laki na­gyon dühös az úszóra.

A vi­lág­baj­nok­sá­gon rosszul sze­replő ma­gyar úszó ellen akar­ják fel­bő­szí­teni az em­be­re­ket, for­dítva sült el a dolog. Ha­ma­ro­san meg is szűn­het az oldal.

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

Őszinte vallomás, Babos Timi reagált a kudarcokra

To­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít.

Babos Tímea to­vábbra is for­mán kívül tel­je­sít. A leg­ran­go­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zünk po­csék évet fut.

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Mádai Vi­vien szé­gyen­lős.

Mádai Vi­vien be­val­lása sze­rint kissé szé­gyen­lős, ám az el­múlt he­tek­ben min­den gát­lás­tól meg­sza­ba­dult.

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Alul semmiben tarol Dér Heni az interneten

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel.

Dér Heni nagy si­kert ara­tott leg­újabb vi­deo­klip­jé­vel. Az éne­kesnő bomba for­má­ban van, de a nóta is elég jó lett.

Köldökig kivágott felsőben villantotta meg dús kebleit Aleska

Köldökig kivágott felsőben villantotta meg dús kebleit Aleska

Mi­csoda lát­vány! Fo­gad­junk, hogy a képet látva te is le­vegő után kap­kodsz majd!

Mi­csoda lát­vány! Fo­gad­junk, hogy a képet látva te is le­vegő után kap­kodsz majd!

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt a film.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték a zenés víg­já­té­kot.

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

Gyászol a zeneipar: tragikusan fiatalon halt meg a híres énekes fia

A Grammy-díjas éne­kesnő egyet­len gyer­me­két, aki maga is ze­nész, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel érte utol a halál.

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

Mi történhetett: teljesen eltorzult a magyar mulatós sztár arca

MC Hawer tel­je­sen meg­újult, de meg­le­het, túl­zásba vitte a szé­pít­ke­zést.

MC Hawer tel­je­sen meg­újult, de meg­le­het, hogy túl­zásba vitte a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Véletlenül villantós képet küldött rajongóinak a sztáranyuka

Véletlenül villantós képet küldött rajongóinak a sztáranyuka

Az angol pop­sztár csak üd­vö­zölni akart min­den­kit nya­ra­lás köz­ben, de töb­bet mu­ta­tott ma­gá­ból, mint sze­rette volna.

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Az uk­rá­nok ta­gad­ják a vá­da­kat, sze­rin­tük nem ők szál­lí­tot­ták. Azt mond­ják: a New York Times ha­zu­dik.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdját

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, ezen a héten már 46 mil­lió euró a tét.

...MEGVOLT MÁR?

Életveszélyben Bódi Sylvi

Életveszélyben Bódi Sylvi

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Vicc­nek gon­dolja, csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Vicc­nek gon­dolja, csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ge­sen ter­mett idén a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége !

Bő­sé­ge­sen ter­mett idén a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig jön!

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Óriási jutalom a megtalálónak: a fél ország keresi a kandúrt

Több mint egy hete ke­resi gaz­dája két­ség­be­eset­ten az ér­té­kes brit macs­kát.

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

Ala­po­san utá­na­járt min­den­nek.

Ala­po­san utá­na­járt a rob­bantó min­den lé­pé­sé­nek. Nem ki­zárt, hogy ha­sonló rob­ban­tásra ké­szült.

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Óriási változás a TV2-nél, ősztől minden más lesz!

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Az őszi mű­sor­struk­túra tel­je­sen át­ala­kul, régi ked­ven­cek és va­do­natúj show­mű­so­rok vár­ják a né­ző­ket.

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Egy kül­földi uta­zás előtt nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni, ér­de­mes tisz­tá­ban lenni az egyéb költ­sé­gek­kel is.

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

Lopással gyanúsítják a korábban hősként ünnepelt hajléktalant

A férfit ko­ráb­ban ün­ne­pelte a világ.

A férfit ko­ráb­ban az egész világ ün­ne­pelte, ami­kor se­gítő kezet nyúj­tott a sé­rül­tek­nek a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás­nál.

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

Hazugság volt a pletyka, esély sincs Brad Pitték békülésére

A vá­ló­per már el­in­dult, és úgy tűnik nincs visszaút.

A vá­ló­per már el­in­dult, és úgy tűnik nincs visszaút, Brad Pitt és An­gel­ina Jolie már sosem lesz­nek egy pár.

Nem bíznak a diákmunkás vízimentőkben a strandolók

Nem bíznak a diákmunkás vízimentőkben a strandolók

Fel­hör­dült az in­ter­net népe a múlt héten az Aqu­a­world­ben tör­tén­tek miatt.

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

Mit érez­nek egy­más iránt?

A sze­rel­me­sek vá­ro­sába uta­zott a két szí­nész! El­me­sél­ték, mit érez­nek egy­más iránt!

Egy kis porfészekből indulva lett szupersztár Elvis Presley

Egy kis porfészekből indulva lett szupersztár Elvis Presley

Már 40 éve nincs köz­tünk, de máig a világ leg­na­gyobb zenei ikonja.

Már 40 éve nincs köz­tünk, de máig a világ leg­na­gyobb zenei ikon­já­nak szá­mít Elvis Pres­ley, aki nem­csak for­ra­dal­mat in­dí­tott el a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ban, de meg­va­ló­sí­totta az igazi ame­ri­kai álmot.

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett! - videó

Fényes nappal akarták elrabolni az asszonyt, nagyon bátran cselekedett!

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek.

He­lyén volt a szíve a ve­szély­ben lévő nőnek, a ház ka­me­rája min­dent rög­zí­tett.

Bombanő lett Michael Jackson lánya!

Bombanő lett Michael Jackson lánya!

Le­e­sik az állad, mi lett Paris Kat­ha­rine Jack­son­ból.

Ki ne em­lé­kezne azokra a szív­szo­rító per­cekre, ami­kor a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Mi­chael Jack­son te­me­té­sén szót kért és ka­pott a vi­lág­sztár ti­zen­egy éves kis­lá­nya, Paris Jack­son.

Örömhír érkezett, babát vár a magyar sport sztárpárja

Örömhír érkezett, babát vár a magyar sport sztárpárja

Kí­mélő mód­ban foly­ta­tó­dik a munka.

Kí­mélő üzem­mód­ban tré­nin­ge­zik to­vább a vi­lág­baj­nok spor­to­lónő a büszke edző-férj irá­nyí­tá­sá­val. Egy vébé ki­ma­rad, cél a kö­vet­kező olim­pia.

Szegény lány: Csúnyán megmotozták a rendőrök

Szegény lány: Csúnyán megmotozták a rendőrök

Na­gyon el­dur­vult az iga­zol­ta­tás.

Na­gyon el­dur­vult az iga­zol­ta­tás, ször­nyű per­ce­ket élt át a 23 éves lány...

Szép történet: Egy spicces nő, egy szerető és egy utcai pad

Szép történet: Egy spicces nő, egy szerető és egy utcai pad

A nő sok­kal job­ban akarta...

Ilyen az, ami­kor a nő sok­kal job­ban vá­gyik némi ero­ti­kára...

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

Még a videós is kiakadt: rejtélyes emberi alak sétált a felhők tetején

A vi­deós elő­ször azt hitte, hogy egy me­te­o­ri­tot si­ke­rült el­csíp­nie, de aztán ész­re­vette...

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

Híres magyar rendőrnőről kapta nevét a kis túlélő

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök.

A fél autót le­bon­tot­ták a rend­őrök, hogy meg­me­ne­kül­hes­sen a sze­ren­csét­le­nül járt kis macska. A far­kát am­pu­tálni kel­lett, de jól van.

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Nézze meg már most a vasárnapi tűzijátékot!

Íme a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­me­sé­nek ter­vei!

Min­den ed­di­gi­nél mo­nu­men­tá­li­sabb és lát­vá­nyo­sabb tű­zi­já­té­kot ígér az idei ter­vező, a Ma­kaói Nem­zet­közi Tű­zi­já­ték Ver­seny ezüst­ér­mese, Jakab Sza­bolcs.

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

Lángra lobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

"Egy al­kotó ember szá­mára ez adja a leg­na­gyobb vissza­jel­zést.Több mint húsz éve va­gyok a pá­lyán,de ez a leg­na­gyobb el­is­me­rés szá­momra."

Kizsarolták Cicciolina pénzét: Újra meztelenkedésre kényszerül!

Kizsarolták Cicciolina pénzét: Újra meztelenkedésre kényszerül!

A Ró­má­ban élő egy­kori por­nó­sztár újra ero­ti­kus mű­so­ro­kat ad a férfiak leg­na­gyobb örö­mére! El­árulta, mi az oka dön­té­sé­nek!

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Csak álltak és nézték a haláltusát: tóba fulladt a horgász Kőszegen

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Senki sem se­gí­tett a ful­dokló Gá­bor­nak, sze­relme a part­ról nézte végig, ahogy el­nyeli a tó vize.

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket.

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A hadifogság sem törte meg a masters-vb 97 éves magyar hősét

A hadifogság sem törte meg a masters-vb 97 éves magyar hősét

Arany­érem­mel kezdte a ma­s­ters-vi­lág­baj­nok­sá­got Bánki Hor­váth Béla.

Arany­érem­mel kezdte a ma­s­ters-vi­lág­baj­nok­sá­got Bánki Hor­váth Béla. Négy évig volt ha­di­fog­ság­ban, de ez­után sem hagyta abba a spor­tot.

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Teljes a káosz Debrecenben, távozhat a fociklub elnöke

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét.

Görög mil­li­ár­dos ve­heti át Szima Gábor he­lyét, akit a hírek sze­rint már az ön­kor­mány­zat sem akar látni.

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

Reggel még tikkasztó időnk lesz, aztán jön a meglepetés

A hőség meg­ma­rad.

A hőség meg­ma­rad, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Szer­dán már több­ször el­ered az eső.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök! Ké­sőbb be­is­merte: va­ló­ban hasz­nálja a ká­bí­tó­szert!

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Mától pályázhatsz új háztartási gépre

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni.

Az Ott­hon Me­lege prog­ram ke­re­té­ben je­len­leg hűtő, fa­gyasztó, mosó és mosó-szá­rí­tó­gé­pekre lehet tá­mo­ga­tást igé­nyelni. Au­gusz­tus 16. szerda reg­gel 8 órá­tól a nyu­gat-du­nán­túli ré­gi­ó­ban élők nyújt­hat­nak be pá­lyá­za­tot.