FRISS HÍREK

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­go­zói, akik gallya­kat, ága­kat tet­tek ki.

Mire jó a csalán?

Mire jó a csalán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

Nyomkövető a Messengeren

Nyomkövető a Messengeren

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Nem ért egyet Messi el­til­tá­sá­val.

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást, ami­vel kre­a­tí­vab­ban dí­szít­hetsz.

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

A répa friss íze tö­ké­le­te­sen illik a ta­va­szi ün­nep­hez, a hús­vét­hoz. Ké­szítsd el máris ezt a mu­ta­tós, ün­nepi édes­sé­get, és fa­gyaszd le a tá­la­lá­sig.

A répa friss íze tö­ké­le­te­sen illik a ta­va­szi ün­nep­hez, a hús­vét­hoz. Ké­szítsd el máris ezt a mu­ta­tós, ün­nepi édes­sé­get, és fa­gyaszd le a tá­la­lá­sig.

NE HAGYD KI!

Magyar társáról posztolt a világbajnok sztárfocista

Magyar társáról posztolt a világbajnok

Bas­tian Schweins­teiger már edzésbe állt. A német sztár be­kö­szönő fo­tó­ján régi is­me­rő­sünk is fel­tűnt.

Bas­tian Schweins­teiger már edzésbe állt a Chi­cago Fire fo­ci­csa­pa­tá­nál. A német sztár be­kö­szönő fo­tó­ján régi is­me­rő­sünk is fel­tűnt.

Két év börtönt kaphat világbajnokunk

Két év börtönt kaphat világbajnokunk

Alig egy hónap múlva eldől olim­piai bronz­ér­me­sünk sorsa.

Alig egy hónap múlva eldől olim­piai bronz­ér­me­sünk sorsa.

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja tár­su­la­tát.

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház tár­su­la­tát Apáti Bence. A mű­vész elő­ször szó­lalt meg dön­té­sé­nek oka­i­ról.

Ezt vetik be a bőrgyógyászok a makulátlan bőr érdekében

Kitálalnak a szakértők: ezt vetik be a bőrgyógyászok a makulátlan bőr érdekében

Egy bőr­gyó­gyász min­dent tud a bőr mű­kö­dé­sé­ről, öre­ge­dé­sé­ről, egész­sé­gé­ről és szép­sé­gé­ről.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Egyre töb­ben fut­nak úgy, aho­gyan őse­ink tet­ték va­laha.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. A futók egy cso­portja azon­ban le­mond ennek a ké­nyel­mé­ről, és úgy fut, aho­gyan elő­de­ink tet­ték a tör­té­nelmi múlt­ban.

Tarol a neten a legújabb karcsúsító karfiolrecept, diétás csoda!

Tarol a neten a legújabb karcsúsító karfiolrecept, diétás csoda!

Újra be­ve­té­sen a világ leg­ha­té­ko­nyabb di­é­tás zöld­sége, a karfiol! Szu­per sza­lon­nás re­cep­tet mu­ta­tunk.

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és eltűnnek a pluszkilók

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és eltűnnek a pluszkilók

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel könnyű­szer­rel el­tün­tet­he­ted a szend­vi­csek­ből a leg­hiz­la­lóbb részt, vagyis a ke­nye­ret.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Nincs ked­ved a kon­di­te­rem­hez?

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Csak se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. Az utcán meg­látta, hogy egy par­koló autó aj­taja nyitva van, oda­ment és be­csukta.

Csak se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. Az utcán meg­látta, hogy egy par­koló autó aj­taja nyitva van, oda­ment és be­csukta. Innen kez­dőd­tek a prob­lé­mák. Rá­or­dí­tott egy férfi, hogy mit akar. Aztán, ami­kor fel­is­merte, kivel áll szem­ben, már nem volt olyan nagy szája.

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól a nemzet színésze!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Nem­zet szí­né­szé­nek lenni a nagy öröm mel­lett bi­zony fáj­dal­mas is!

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak itt.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek. Belij és Sze­rij Moszk­vá­ból ér­ke­zett.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni Eb-pót­se­lej­te­zős di­a­dal.

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

A mo­dell csak kar­kö­tőt visel...

Csak kar­kö­tőt visel a fe­szes mellű mo­dell.

Olimpiai bajnokunknak gyermeke született

Olimpiai bajnokunknak gyermeke született

Az új jö­ve­vény már ott­hon pi­hen­het.

Az új jö­ve­vény már ott­hon pi­hen­het.

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Egy lu­xus­in­gat­lan-por­tá­lon hir­deti.

A show­man az egyik lu­xus­in­gat­la­no­kat ér­té­ke­sítő ol­da­lon hir­deti a pa­lo­tát. Azt be­szé­lik: túl­sá­go­san ma­gá­nyos­nak érzi magát a nagy ház­ban.

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ha­tal­mas vi­szály van ki­bon­ta­ko­zó­ban a Klapka csa­lád­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A ma­dár­influ­enza miatt hús­vét­kor is ko­moly kész­let­hi­ányra kell szá­mí­tani.

A ma­dár­influ­enza miatt hús­vét­kor is ko­moly kész­let­hi­ányra kell szá­mí­tani.

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Szak­em­ber­hez for­dult Os­várt Andi.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Kitálalt Sebestyén Balázs, bosszúból tették a helyére Stohl Andrást

Kitálalt Sebestyén Balázs, bosszúból tették a helyére Stohl Andrást

El­ké­pesztő fi­ze­té­sért szer­ződ­tette le Stohl And­rást a Class FM.

El­ké­pesztő fi­ze­té­sért szer­ződ­tette le Stohl And­rást a Class FM. Ezért hagyta el a Víg­szín­há­zat.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik velük...

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik együtt a mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val, és hol Ja­ni­val és fe­le­sé­gé­vel al­szik, hol kis­lá­nyuk­kal!

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok­kal.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is: így sze­ret­nék meg­aka­dá­lyozni a to­vábbi tö­meg­gá­zo­lá­so­kat.

...MEGVOLT MÁR?

Amit eddig nem tudtunk a C-vitaminról

Amit a C vitaminról eddig nem tudtunk

Mit együnk, hogy elég le­gyen a szer­ve­ze­tünk szá­mára? Miből, mennyit nye­rünk?

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri, fo­gyasztja. Szinte min­den­hol ta­lál­koz­ha­tunk vele, mint ahogy min­den be­teg­ség ese­tén fel­me­rül, hogy szük­ség van rá.

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett a bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett a bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Így még sosem láttad a Király testvéreket

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min.

Ma ün­nepli 33. szü­le­tés­nap­ját Vik­tor és iker­test­vére, Ben­ja­min. Ebből az al­ka­lom­ból meg­ható gyer­mek­kori fo­tó­val kö­szön­tötte őket Ins­tag­ram-ol­da­lán Linda. Na­gyon össze­tartó test­vé­rek.

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, aztán ki­rúg­ták.

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, ebben a sze­zon­ban aztán ki­rúg­ták. Eddig nem be­szélt arról, ho­gyan élte meg mind­ezt.

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest az Úszóaréna medencéje szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése.

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az EU-ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a ki­lé­pés­ről szóló, Do­nald Tusk­nak cím­zett le­ve­let.

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Éj­sza­ká­ról reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg Na­ta­niel arcán. Azon­nal or­vos­hoz ro­han­tak. Étel­al­ler­gi­ára gya­na­kod­tak.

Éj­sza­ká­ról reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg Na­ta­niel arcán. Azon­nal or­vos­hoz ro­han­tak. Étel­al­ler­gi­ára gya­na­kod­tak.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert.

Sosem látott fotó került elő Torgyán Józsefről!

Sosem látott fotó került elő Torgyán Józsefről!

Sze­re­pelt a TV2 mű­so­rá­ban.

A nép­szerű po­li­ti­kus több mint tíz évvel ez­előtt sze­re­pelt a TV2 szó­ra­koz­tató mű­so­rá­ban Ve­re­bes Ist­ván­nal és Ke­le­men An­ná­val.

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a fü­ze­tecs­két.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két.

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták.

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták. A sza­bály­mó­do­sí­tá­sok sem ked­vez­tek neki.

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

A tá­madó mel­lett a 42-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

A tá­madó mel­lett 42-sze­res vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

A bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött...

A for­gal­mas bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött egy másik jár­mű­vel Berki Krisz­tián párja.

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

A szí­nésznő sze­rint férje sokat segít.

A szí­nésznő sze­rint férje is sokat fog­lal­ko­zik két­he­tes kis­lá­nyuk­kal. Som Krisz­tián rög­tön be­le­sze­re­tett a kis Li­li­enbe, aki ter­mé­sze­tes úton jött vi­lágra.

Óriási baki a temetésen, sokkot kaptak a gyászolók

Óriási baki a temetésen, sokkot kaptak a gyászolók

Szinte rosszul let­tek a lát­vány­tól.

A zo­kogó ro­ko­nok nem hit­tek a sze­mük­nek, szinte rosszul let­tek a lát­vány­tól.

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Furcsa lények lepték el a bolygót? Csak találgatnak a tudósok

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

A kü­lö­nös képek lát­tán azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Vajon van alapja a szó­be­széd­nek?

Zsúfolt buszon élvezett el a gyönyörű tinilány

Zsúfolt buszon élvezett el a gyönyörű tinilány

Még ilyet!

A mun­kába igyekvő uta­sok szinte sok­kot kap­tak a nyil­vá­nos ké­jel­gés lát­vá­nyá­tól!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő az im­mun­erő­sí­tőt!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul ko­sár­számra szed­he­ted, tel­je­sen in­gyen!

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Tá­mo­gatta a FIFA dön­té­sét.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most ki­vé­telt tett.

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most, immár a Forma-1 elő­szo­bá­já­ban ki­vé­telt tett.

Emberevő kígyóra bukkantak

Emberevő kígyóra bukkantak

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Ga­lam­bos Lajos biz­tos iga­zá­ban...

Ga­lam­bos Lajos annyira biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza, és fel­men­tés­sel zárul majd köz­mű­lo­pási ügye, hogy meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

A pár 21 év há­zas­ság után dön­tött a kü­lön­köl­tö­zés mel­lett, azóta pedig mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

A pár 21 év há­zas­ság után dön­tött a kü­lön­köl­tö­zés mel­lett, azóta pedig mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a rég­óta ha­nyatló lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Szi­lárd ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Az MTK nem sér­tett sza­bályt.

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben!

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

Világsztárral forgatott Adorjáni Bálint

Világsztárral forgatott Adorjáni Bálint

Igaz, hogy az utóbbi évek­ben sorra hoz­zuk haza az Oscar-szob­ro­kat Hol­ly­wood­ból, de még így sem sokan mond­hat­ják el ezt ma­guk­ról...

Igaz, hogy az utóbbi évek­ben sorra hoz­zuk haza az Oscar-szob­ro­kat Hol­ly­wood­ból, de még így sem sokan mond­hat­ják el ezt ma­guk­ról...

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Súlyosan megbüntethetik Messit

Súlyosan megbüntethetik Messit

A Bar­ce­lona sztár­já­nak a szája járt.

A Bar­ce­lona sztárja mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett a part­jel­ző­vel.

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.