Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf!

Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf!

Ha­tal­mas vál­to­zá­sok tör­tén­tek Né­meth Kris­tóf éle­té­ben.

Ha­tal­mas vál­to­zá­sok tör­tén­tek Né­meth Kris­tóf éle­té­ben, de ezért a szí­nész is sokat tett.

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

A TV2 emb­le­ma­ti­kus arca köz­le­mény­ben je­lent­ke­zett.

A TV2 emb­le­ma­ti­kus arca köz­le­mény­ben je­lent­ke­zett.

Fülledt erotika: Melltartó nélkül állt kamerák elé Palvin Barbi

Fülledt erotika: Melltartó nélkül állt kamerák elé Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell friss ké­pé­vel fel­me­le­gíti ezt a hűvös pén­te­ket!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit. A szí­nész­nő­nek túl jó volt a szíve.

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit. A szí­nész­nő­nek vi­lág­éle­té­ben túl jó volt a szíve.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Bernd Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják az ex­ka­pi­tányt.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Egyre kerekebb Katalin pocakja

Egyre kerekebb Katalin pocakja

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem.

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem a szé­pen nö­vekvő ter­hes po­cak­ját.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal. A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető az in­ter­net­ről tudta meg: nem messze tőlük ki­tört az Agung vul­kán. Éva be­szá­molt la­punk­nak a kinti hely­zet­ről!

NE HAGYD KI!

Elképesztő adatok a szívátültetésekről

Elképesztő adatok a szívátültetésekről

A Vá­ros­ma­jori Szív­kór­ház Eu­rópa él­vo­na­lá­ban van: az évi 50 szív­transz­plan­tá­ci­ó­nál csak Né­met­or­szág­ban csi­nál­nak töb­bet az EU-ban.

A Vá­ros­ma­jori Szív­kór­ház Eu­rópa él­vo­na­lá­ban van: az évi 50 szív­transz­plan­tá­ci­ó­nál csak Né­met­or­szág­ban csi­nál­nak töb­bet az EU-ban.

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Csa­ládja, hoz­zá­tar­to­zói, ba­rá­tai és szí­nész­tár­sai végső bú­csút vet­tek Benkő Gé­zá­tól, több szá­zan vol­tak a te­me­té­sén.

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség, hogy tör­té­nik va­lami, ami azon­nali be­avat­ko­zást kíván.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák és a na­rancs­fa­li­ge­tek, az íz­le­tes éte­lek egy­sze­rűen min­den­kit el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák és a na­rancs­fa­li­ge­tek, az íz­le­tes éte­lek és a laza, déli han­gu­lat egy­sze­rűen min­den­kit el­va­rá­zsol. Most hoz­tunk egy okot, miért ér­de­mes el­lá­to­gat­nod újra.

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni.

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Egy kis va­gány­ság vagy éppen ele­gan­cia: tedd iz­gal­massá a telet! Lyu­kak­kal, ré­sek­kel a ru­há­kon máris el­éred a célod.

Ezzel a ruhadarabbal divatos és csábító leszel a nagy hidegben is!

Ezzel a ruhadarabbal divatos és csábító leszel a nagy hidegben is!

Ha sze­ret­néd óvni magad a hi­deg­től, akkor a sál­ról nem mond­hatsz le. De ho­gyan le­gyél benne szexi és nőies?

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

Szom­bat dél­előtt vesz­nek végső bú­csút St­ad­ler Jó­zsef­től a szü­lő­fa­lu­já­ban, Akasz­tón.

Szom­bat dél­előtt vesz­nek végső bú­csút St­ad­ler Jó­zsef­től a szü­lő­fa­lu­já­ban, Akasz­tón.

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Túl­megy min­den ha­tá­ron, amit a bot­rá­nyos szer­ző­pá­ros ki­ta­lált. Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is.

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is a nép­szerű mo­dell. A Pitts­burgh Ste­elers ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak ra­jon­gója.

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

Durva kritika, Ronaldót és Zidane-t keményen leszólták

Gyen­gél­ke­dik a Real Mad­rid.

A várt­nál gyen­gébb tel­je­sít­ményt nyújt a Real Mad­rid, amely csak a har­ma­dik he­lyen áll a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Durva, így állnak Dzsudzsákék a világranglistán a luxemburgi égés után

Fon­tos volt a Costa Rica el­leni si­ke­res év­záró. Az élen nincs vál­to­zás, to­vábbra is Né­met­or­szág vezet Bra­zí­lia előtt.

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Lajsz And­rás­ékat meg­vi­selte az eset.

Szo­mo­rú­ság köl­tö­zött Lajsz And­rásék érdi ott­ho­nába. Min­den­kit meg­vi­selt volna, ami velük tör­tént.

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst: egy ki­szu­pe­rált bör­tön­ben.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt. A férfit el­fog­ták, a sofőr sok­kot ka­pott.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Sok­kal töb­bet ér egy hi­bá­san nyo­mott darab, mint egy hi­bát­la­nul nyom­ta­tott bé­lyeg.

Sok­kal töb­bet ér egy hi­bá­san nyo­mott darab, mint egy hi­bát­la­nul nyom­ta­tott bé­lyeg. Több­szö­rö­sét adják a ritka da­ra­bo­kért a gyűj­tők.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Ide viszi majd haza Szabó Zsófi az újszülött kisfiát

Ide viszi majd haza Szabó Zsófi az újszülött kisfiát

Elő­ször mu­tatta meg a pici szo­bá­ját.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető elő­ször mu­tatta meg a pici ba­ba­szo­bá­ját.

Megint kamu üzenetekkel bombáznak a Telekomos csalók

Megint kamu üzenetekkel bombáznak a Telekomos csalók

Szám­la­tar­to­zás­ról kül­de­nek ismét ema­ilt, és a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­ta­nak az ere­de­ti­ekre.

...MEGVOLT MÁR?

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Az eg­zo­ti­kus Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel...

Az eg­zo­ti­kus, in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal. Nem messze tőlük ki­tört az Agung vul­kán. Éva azon­nal be­szá­molt la­punk­nak a kinti hely­zet­ről!

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Ablakon át próbált szökni a bíróság elől a férfi

Ablakon át próbált szökni a bíróság elől a férfi

Hiába a fur­fang, füstbe ment a terv.

A szö­kési kí­sér­let köz­ben azon­ban olyan sze­ren­csét­le­nül má­szott át a mosdó ab­la­kán, hogy el­törte a lábát.

Fordulat történt a népszerű színész állapotában

Fordulat történt a népszerű színész állapotában

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, bo­lond­nak is érzi magát mi­atta. Őszin­tén val­lott a tör­tén­tek­ről.

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, bo­lond­nak is érzi magát mi­atta. Őszin­tén val­lott a tör­tén­tek­ről és ál­la­po­tá­ról.

Gyomorforgató kijelentést tett a nőkre Hujber Feri!

Gyomorforgató kijelentést tett a nőkre Hujber Feri!

Ki­akad­tak a kom­men­te­lők.

Huj­ber Feri ámok­fu­tása nem ért véget. A szí­nész né­hány hete fogta magát és Ka­na­dába köl­tö­zött, de úgy tűnik, ál­la­pota nem javul.

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Izgalmas videó került fel az internetre az idei Balaton Soundról

Itt a leg­klasszabb pil­la­na­tok.

Eu­rópa leg­jobb víz­parti bu­li­já­nak leg­klasszabb pil­la­na­tai sej­le­nek fel a Ba­la­ton Sound most nap­vi­lá­got lá­tott vi­de­ó­já­ban.

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

Nagy változás jön a jogosítványnál, ők járnak jól vele

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

In­gye­nes lesz a KRESZ vizsga a fi­a­ta­lok­nak jövő nyár­tól. Az is ki­de­rült, pon­to­san kik kap­nak ked­vez­ményt.

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot.

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot. Babát vár a vi­lág­szép te­ni­sze­zőnő a vi­lág­baj­nok fut­ball­sztár­tól. Ez még csak a kez­det?

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Van egy felesleges fenyőfád? Itt nagy szükség lehet rá

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Árva gye­re­kek­nek se­gít­hetsz szebbé tenni az ün­ne­pet, ha fel­aján­lod fe­nyő­fá­dat. Ebből lehet ka­rá­csony­fá­juk.

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába.

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába, el­jött végre az össze­köl­tö­zés ideje.

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Anya lett az olimpiai bajnok magyar sportoló

Kü­lön­le­ges mód­szer se­gí­tett.

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel csa­lo­gat­ták vi­lágra a babát. A büszke apa és a nagy­szü­lők sem akár­kik a sport­éle­tünk­ben.

Hasznosnak bizonyulni - országhatárok nélkül

Hasznosnak bizonyulni mások számára - országhatárok nélkül

A Ro­tary cél­jai élet­mó­dot je­len­te­nek

A Nem­zet­közi és hazai Ro­tary szá­mos olyan célt fo­gal­ma­zott meg a kez­de­tek óta, amely egy­fajta élet­mó­dot is je­lent.

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

A lon­doni Heath­row rep­te­ret fo­lya­ma­to­san fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek 2017. no­vem­ber 19-én.

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Ko­ráb­ban nem hit­tek abban, hogy lé­tez­het túl­vi­lág, de azon az estén olyat lát­tak, ami­től...

Meztelenül napozott a tetőn a gyönyörű modell az ebédszünetben!

Meztelenül napozott a tetőn a gyönyörű modell az ebédszünetben!

Va­ló­szí­nű­leg a kör­nyék összes férfija az ablak mel­lett köl­tötte el az ebéd­jét...

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

Pofátlan robogós tört össze egy mentőautót, keresik

A ro­bo­gós ne­ki­ment a men­tő­nek.

Se­gít­sé­get kér­nek a men­tő­sök azzal a ro­bo­gós­sal kap­cso­lat­ban, aki ne­ki­ment a szi­ré­názó men­tő­nek, majd el­haj­tott a hely­szín­ről.

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Cooky és párja, De­bóra kö­zött 27 év kor­kü­lönb­ség van. A nép­szerű rá­diós a va­sár­nap este az ATV-n adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves!

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta Szom­bat­he­lyen.

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

Meglepő lista élére került II. Erzsébet

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt.

A 91 éves brit ki­rálynő a na­pok­ban már tör­té­nel­met írt, mikor Fülöp her­ceg­gel 70. há­zas­sági év­for­du­ló­ját ün­ne­pelte, de most újabb el­ső­ségre tett szert.

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Rejtélyes módon halt szörnyet egy iskolás Miskolcon

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Nem tudni, ho­gyan esett ki az iro­da­ház­ból. Azon­nal ször­nyet­halt. A rend­őr­ség vizs­gálja az ese­tet.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján!

Multimilliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Multimilliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

A te ké­peid biz­tosn ér­ték­te­le­nek?

Te is el­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást.

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást - mondta el Rét­vári Bence bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

A csi­nos anyuka már képes ki­tárni a szí­vét a bol­dog­ság előtt.

A csi­nos anyuka már képes ki­tárni a szí­vét a bol­dog­ság előtt, tudja, hogy meg­ér­demli az Iga­zit.

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

Pokoli állapotok, rendőrökkel szálltak szembe a migránsok

A mig­rán­sok ural­ják To­ri­nót.

Las­san négy éve a mig­rán­sok ural­ják To­rino olim­piai fa­lu­ját, most azon­ban a ha­tó­sá­gok már az utolsó la­kó­kat is ki­te­le­pí­tet­ték - bár ez nem ment könnyen.

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult, ami­óta ki­ke­rült az in­ten­zív­ről.

Drámai részletek, ezt érte el a súlyos beteg edző

Drámai részletek, ezt érte el a súlyos beteg edző

Sok­kolta csa­pa­tát a szü­net­ben a Se­villa edzője az FC Li­ver­pool el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccsen.

Sok­kolta csa­pa­tát a szü­net­ben a Se­villa edzője az FC Li­ver­pool el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája meccsen.