FRISS HÍREK

A veszély kézzelfogható közelségben van

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné az aka­ra­tát.

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné aka­ra­tát - hang­sú­lyozta Rogán Antal.

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. Azt hi­het­tük, hogy a mo­só­szer­kap­szula evé­sé­nél nem lesz ve­szé­lye­sebb dolog. Té­ved­tünk!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. A mo­só­szer­kap­szula evés ehhez ké­pest semmi.

Rémisztő eset Nógrádban: hálószobájából tűnt el a tizenhét éves lány!

Rémisztő eset Nógrádban: hálószobájából tűnt el a tizenhét éves lány!

Reg­gel már nem ta­lál­ták a szo­bá­já­ban a tinit.

A gim­na­zista fi­a­tal szü­lei reg­gel már nem ta­lál­ták a szo­bá­já­ban gyer­me­kü­ket.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A menetrend szerinti buszon, anyja karjai között halt meg egy kisgyerek

A menetrend szerinti buszon, anyja karjai között halt meg egy kisgyerek

Rossz volt a te­le­fon, ezért bus­szal akarta kór­házba vinni a gye­re­két a nő.

Rossz volt a te­le­fon, ezért bus­szal akarta kór­házba vinni a gye­re­két a nő.

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Pucérkodás segített az olimpiai bajnok korcsolyázónőnek

Nem za­varta a mez­te­len­ke­dés.

Szinte tel­je­sen mez­te­le­nül, fe­hér­ne­mű­ben vé­gez­tek vizs­gá­la­to­kat Ali­ona Sav­chen­kón. Ha­tá­sos volt, pár­já­val vi­lág­csú­csot ál­lí­tot­tak fel.

NE HAGYD KI!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

Durva dolgot tett a szekszárdi orvos, feljelentést tesz a magyar sztár!

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén.

A hí­res­ség fel­há­bo­ro­dott a kór­házi dol­gozó vi­sel­ke­dé­sén, kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki.

Több szociális ellátás összege is emelkedett

Több pénzt kapnak a családok és a nyugdíjasok, mutatjuk, mennyivel

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Jobb lesz otthon maradni, kegyetlen idő jön!

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

Az első ta­va­szi hét­vé­gére egy­előre még várni kell, csú­nya idő­vel bú­csú­zik a tél.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon, s így máris egy ki­csit iz­gal­ma­sabb lett ez a nem túl szexi darab. Hogy ké­nyel­mes-e ezt te döntsd el magad. Adj egy újabb esélyt, ta­vas­szal vi­sel­he­ted.

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Macskaszem manikűr az új divat, próbáld ki, imádni fogod

Csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság.

Fan­tasz­ti­kus csil­lo­gás és me­rész ka­cér­ság. Ez jel­lemzi a macs­ka­szem ma­ni­kűrt! Ér­de­mes ki­pró­bálni, mert a téli szür­ke­ség­ben is gyö­nyörű lesz tőle a kezed.

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Visszatér a nagy farmerdivat! Így leszel szexi benne

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya!

Ismét fény­ko­rát éli a far­mer­szok­nya! Ta­vas­szal vil­lan­nak a com­bok, a bokák. A férfiak ked­venc idő­szaka ez. Vá­lassz te is a leg­újabb szexi da­ra­bok közül!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Most itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása...

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása, akik fel­nőtt kí­sé­ret nél­kül ér­kez­nek az or­szágba.

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Lesd meg, majd kibuggyannak a dögös műsorvezetőnő mellei

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak. Meg is dol­go­zik az alak­jáért.

Di­letta Le­otta érti a dör­gést, nem vé­let­le­nül epe­ked­nek utána a férfiak.

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei!

Ők lettek A Dal második elődöntőjének győztesei: Nekik drukkoltál?

Ha­ma­ro­san ki­de­rül, idén ki kép­vi­seli majd Ma­gyar­or­szá­got az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon!

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

Betegen lépett színpadra A Dal versenyzője: Ez lett az eredménye...

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő pont a szom­bati elő­dön­tőre be­te­ge­dett meg! Nagy volt az iz­ga­lom a pro­duk­ció előtt!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Fájdalmas hírt közölt a győri kézicsapat sztáredzője

Amb­ros Martín az eszére hall­ga­tott.

Amb­ros Martín nem hosszab­bít szer­ző­dést. Be­val­lása sze­rint élete leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg, a szíve he­lyett az eszére hall­ga­tott.

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Dráma a jégen: Liu Shaolin Sándor kicsúszott a döntőben

Egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort.

A ma­gyar klasszis egy ko­re­ait is ma­gá­val so­dort az 1000 mé­te­res dön­tő­ben.

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Schell Judit belépett!

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban volt.

A szí­nésznő káp­rá­za­tos ru­há­ban állt a ka­me­rák elé A Dal szom­bat esti adá­sá­ban! Le­nyű­göző, mi­lyen szép!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták.

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták, és nem el­lop­ták.

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 787 mil­­­lió fo­­­rint! Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Nem sze­re­tik az an­go­lok azt a szí­nész­párt, akik le­he­tő­sé­get kap­tak a her­ceg és meny­asszo­nya el­ját­szá­sára.

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Meg­döb­bentő ENSZ ja­vas­lat.

Meg­döb­bentő ja­vas­latra buk­kan­tak az ENSZ mig­rá­ci­ó­val fog­lal­kozó cso­mag­já­ban. Nem kell többé út­le­vél.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

...MEGVOLT MÁR?

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Kiszivárgott a Korhatáros szerelem utolsó epizódja: Itt a videó!

Vajon mit felel Esz­ter Dávid kér­dé­sére? Min­den ettől függ! Ren­ge­teg iz­gal­mat tar­to­gat ma este a TV2 so­ro­zata!

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

Dráma és könnyek, Roger Federer újra csodát tett

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes.

A svájci sztár 36 éve­sen újra vi­lág­első lesz, ennyi idő­sen erre még senki nem volt képes. Rög­tön egy másik re­kor­dot is be­ír­tak a neve mellé.

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Az A-Híd bo­nyo­lult kö­rül­mé­nyek kö­zött si­ke­re­sen fej­lesz­tette to­vább a rep­tér ipar­vá­gány há­ló­za­tát.

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Zokogás és síri csend: Összeomlott az Áll az alku versenyzője!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn!

A TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban drá­mai pil­la­na­to­kat élt át Ad­ri­enn! Nyo­masztó, ami tör­tént!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Ma este újra fel­csen­dül a ye­syes - I let you run away című száma A Dal­ban! Három hét­tel ez­előtt a dal­la­mos me­ló­dia el­nyerte a zsűri és a kö­zön­ség tet­szé­sét is.

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Hosszú Katinka üzent, boldoggá tette a rajongókat

Me­gint mo­soly­gós ked­vé­ben volt.

Ha­za­tért Olasz­or­szág­ból az olim­piai baj­nok úszó, aki­nek futás köz­ben is volt ereje egy mo­soly­gós szelfire.

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek!

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek. Pi­káns fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

100 ezer forint egy csernobili kirándulás

Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni!

Nem csak két ma­gyar őrült van, aki Cser­no­bilba jár ki­kap­cso­lódni! - tudta meg a Ri­post. Egész iparág épült a ka­taszt­ró­fa­tu­riz­musra, uta­zási iro­dák aján­la­nak egyéni és cso­por­tos tú­rá­kat.

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez! Senki sem tud semmi biz­to­sat...

Pucéran fürdőző lányt kapott lencsevégre a kamera

Pucéran fürdőző lányt kapott lencsevégre a kamera

A ter­mé­szet ölén pan­csol­ga­tott...

A ter­mé­szet ölén, egy kis ta­vacs­ká­ban ké­szü­lő­dött pan­cso­lás­hoz a mo­dell, ami­kor a le­le­mé­nyes fotós meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot...

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Elképesztő autóbalesetet úszott meg a szerencsés férfi!

Cen­ti­ken mú­lott az élete, azt vi­szont nem lehet tudni, hogy mennyire sú­lyo­san sé­rült meg.

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

Közeleg a menyegző: Ilyen lesz Liptai Claudia menyasszonyi ruhája!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pon­to­san tudja, mi­lyen lag­zit sze­retne! Sem­mit sem bíz a vé­let­lenre, min­dent gon­do­san meg­ter­vez!

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Teljesült a férfiak álma, kificcentek a sportolólány eszményi mellei

Rég vár­tunk már erre a napra! Holly-Daze hi­he­tet­len adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, és nem csak a ször­fö­zés­hez...

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

Indul a per: kitálalt a leszbikus magyar színésznő volt élettársa!

A mű­vész­nőt saját fel­je­len­tése hozza ké­nyel­met­len hely­zetbe, nem is sej­tette, hogy fény fog de­rülni a ki­lé­tére.

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Újabb fordulat L.L. Junior szerelmi életében!

Pár hete még arról cik­kez­tek a lapok, hogy az éne­kes kap­cso­lata tönk­re­ment meny­asszo­nyá­val, most azon­ban ki­de­rült: Ju­nior nem szingli többé!

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Ha min­dig jég­hi­deg a kezed, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Me­re­vek, el­gém­be­re­det­tek az uj­jaid, nem győ­zöd szo­ron­gatni a forró te­ás­bög­rét? Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Gesz­ler Do­rottya a pi­la­tesre es­kü­szik.

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről.

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

Egykori szerelme megválik George Michael emlékétől, összetörte a veszteség

Úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól.

A gyá­szoló férfi úgy érzi, más­hogy nem tud meg­sza­ba­dulni a fáj­da­lom­tól. Nehéz dön­tésre szánta el magát.

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt.

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit és tit­kait.

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio és Tina, mikor vissza­tér­tek bol­dog­sá­guk egy­kori szín­te­rére, Bangó Mar­git kis­pesti ott­ho­nába.

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot.

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot, és két ha­laszt­ha­tat­lan ope­rá­ción esett át.