FRISS HÍREK

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Felgyújtotta a svájci templomot a szomáliai bevándorló

Több gyer­tya­tartó, szo­bor és a szó­szék va­la­mint az or­gona is meg­sé­rült.

Több gyer­tya­tartó, szo­bor és a szó­szék va­la­mint az or­gona is meg­sé­rült.

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Még a fiatal zenész is megdöbbent Meghan Markle kérésén

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Harry her­ceg és ked­vese lá­za­san ké­szül az es­kü­vőre, a ze­né­sze­ket pedig sze­mé­lye­sen vá­lasz­tot­ták ki.

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Mac­ron és Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Washing­ton­ban Em­ma­nuel Mac­ron és Do­nald Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Boros La­josra szív­mű­tét előtt áll.

Boros La­josra kor­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Egyre több fegyőrt bántalmaznak iszlamisták a német börtönökben

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

Az el­ítél­tek egy bi­zo­nyos cso­port­já­val kü­lö­nö­sen nagy baj van.

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Ezt mond­ják a szak­ér­tők, íme!

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő EZO

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Egyet­len képet kell csak ki­vá­lasz­ta­nod, mégis meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg ma­gad­ról.

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

Remek hírt közöltek Mészöly Kálmánnal

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett. Az el­is­me­rés­sel egy­mil­lió fo­rint ju­ta­lom jár.

A hosszú ideje be­te­ges­kedő fo­ci­le­genda mel­lett Babos Tímea is Bu­da­pest dísz­pol­gára lett.

NE HAGYD KI!

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy ki­tartó or­vosi te­am­nek hála meg­tör­tént a csoda.

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit.

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

18-an meghaltak, 40-en megsérültek és 5 épület vált a lángok martalékává

Töb­ben meg­hal­tak egy il­le­gá­li­san mű­köd­te­tett olaj­kút­nál In­do­né­zi­á­ban. A ka­taszt­ró­fa­el­há­rí­tási ügy­nök­ség fel­té­te­le­zése sze­rint a tüzet egy ve­ze­té­ken vég­zett he­gesz­tés idéz­hette elő.

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Csonka Pici imádta édes­any­ját.

Csonka Pi­ci­ről köz­tu­dott, hogy mennyire sze­rette édes­any­ját, aki ti­zen­két éve hunyt el. Ezért nagy öröm volt szá­mára, ami­kor ke­zébe akadt anyu­kája no­te­sze.

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Ezért nyúl minden este a pohárhoz a magyar színészlegenda

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula.

Két napon ke­resz­tül ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját Bod­rogi Gyula. Elő­ször ked­venc hob­bi­já­nak, a va­dá­szat­nak hó­dolt, ezzel lepte meg magát, majd más­nap a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelt egy Pécs mel­letti kis te­le­pü­lé­sen.

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

Jobb, ha már most edzeni kezdünk, mert ez a szexi nadrág lesz a divat

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos.

A nagy meleg ki­hagy­ha­tat­lan slá­gere a rö­vid­nad­rág. Szinte bár­hová vi­sel­he­ted, le­hetsz benne ele­gáns és spor­tos. Az azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mivel ve­szed fel. Szé­les a vá­lasz­ték, nem csak a divat pa­let­tá­ján, de az üz­le­tek pol­cain is. Adunk né­hány öt­le­tet, ta­láld meg a neked tet­sző fa­zont.

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj, idén ez a frizura lesz a menő

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér

A bu­bi­fri­zura idő­ről időre vissza­tér a di­vatba: lehet hosszabb és rö­vi­debb, vissza­fo­gott, vagy me­rész színű, min­den vál­to­zat­ban na­gyon menő!

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat: adj magadnak 21 napot

Ab­szo­lút kez­dők­nek iga­zán ide­á­lis ez a ki­hí­vás, ami az egész tes­tet veszi célba.

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Ez a hajszín illik hozzád leginkább a csillagjegyed szerint

Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Hi­he­tet­le­nül sokat szá­mít, mi­lyen fri­zu­rát vi­selsz. Ha eddig nem ta­lál­tad meg a meg­fe­le­lőt, csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel még a sze­mé­lyi­sé­ged­hez leg­in­kább passzoló haj­színt is meg­tud­ha­tod. Le­gyél bátor, vál­toz­tass és hó­díts!

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Eszméletlen dögös és csinos a tavaszi divat legnagyobb dobása

Ez az a darab, amit fel­tét­le­nül be kell sze­rez­ned - több okunk is van rá, hogy miért.

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ilyen nagy pénzt kaszálnak a jegyüzérek

Ha­tal­mas üzlet az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dés, ezt hasz­nál­ják ki a jegy­üzé­rek, akik ellen Ang­li­á­ban ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek.

Ha­tal­mas üzlet az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dés, ezt hasz­nál­ják ki a jegy­üzé­rek, akik ellen Ang­li­á­ban ko­moly fel­lé­pést sür­get­nek. A ha­tal­mas ha­szon­nal ér­té­ke­sí­tett, oly­kor ér­vény­te­len je­gyek­kel saj­nos ma­gyar­or­szági pro­duk­ciók kap­csán is egyre több­ször ta­lál­kozni.

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény!

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

Győri emberrablás: megszólalt a gyanúsított szomszédja

A Ri­post utol­érte a győri Má­csik Zol­tán el­tű­nése kap­csán gya­nú­sí­tott férfi szom­széd­ját. El­árulta, mit tu­dott meg a rend­őrök­től!

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nagy a pánik: brutális kegyetlenség áldozata lett a fociszurkoló

Nad­rág­szíj­jal ver­het­ték fejbe.

Kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban egy Li­ver­pool-druk­ker. A rend­őr­ség két fi­a­talt is em­ber­ölési kí­sér­let­tel gya­nú­sít.

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Új ked­ven­cek­nek tap­sol a kö­zön­ség.

Új ked­ven­cek­nek tap­sol, új ne­vek­kel is­mer­ke­dik a kö­zön­ség a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült, itt képzeli el a jövőjét a magyar sztár

Kiderült, itt képzeli el a jövőjét a magyar sztár

Tá­vozna Ang­li­á­ból.

Ja­nu­ár­ban volt esé­lye arra, hogy a skót Cel­ti­c­hez szer­ződ­jön. Ti­zen­hat hó­na­pot ha­gyott ki sé­rü­lés miatt a ko­rábbi 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus.

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Aljas dolgot művelt ez a sapkás férfi Budapesten, lekamerázták

Az an­gyal­földi rend­őrök az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az is­me­ret­len férfi azo­no­sí­tá­sá­hoz!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem.

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Tündéri videóval köszöntötte anyukáját Hargitai Bea kisfia!

Az egy­kori play­mate 35 éves lett!

Hi­he­tet­len, de az egy­kori play­mate ma ün­nepli 35. szü­le­tés­nap­ját!

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Nyomkövetővel a lábán ment ma Gyárfás a FINA ülésére

Jól van, dol­go­zik...

Nyom­kö­ve­tő­vel a lábán ment a Nem­zet­közi Úszó­szö­vet­ség, a FINA szer­dai, bu­da­pesti ülé­sére Gyár­fás Tamás. Azt egy­előre nem tudni, hogy med­dig jár­hat a fő­vá­ros­ban, ügy­védje, Bá­náti János el­mon­dása sze­rint ugyanis még min­dig nem emel­ke­dett jog­erőre a Budai Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság nyo­mo­zási bí­rája által el­ren­delt lak­hely­el­ha­gyási ti­la­lom.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

Budapest Dal 2018: Közönség-díj is gazdára talál Budapest dala mellett!

A vá­ra­ko­zá­so­kon fe­lüli szám­ban ér­kez­tek fel­vé­te­lek a Bu­da­pest Dal 2018 pá­lyá­zatra.

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Eltitkolt gyerekéről faggatták Bebét

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

Ko­ráb­ban Vár­ko­nyi And­rea kér­dezte meg tőle, hogy van a pici...

...MEGVOLT MÁR?

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

Szörnyű részletek: Így zuhanhatott ki az idős asszony Borsodban

Szörnyű részletek: Így zuhanhatott ki az idős asszony Borsodban

Ki­esett egy idős nő Ka­zinc­bar­ci­kán, az Eg­ressy Béni út egyik tár­sas­há­zá­nak er­ké­lyé­ről. Meg­rázó hely­színi képek!

Ki­esett egy idős nő Ka­zinc­bar­ci­kán, az Eg­ressy Béni út egyik tár­sas­há­zá­nak er­ké­lyé­ről.

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

Fekete Pákó szerelmes! Megmutatta új barátnőjét!

A ni­gé­riai szár­ma­zású kon­ga­do­bos szí­vét újra el­ta­lálta Ámor nyila...

Bőnyi rendőrgyilkosság: Ezt mondta a tragédiáról Győrkös István

Bőnyi rendőrgyilkosság: Ezt mondta a tragédiáról Győrkös István

Szom­bat­he­lyen tár­gyal­ják az em­ber­ölés­sel és lő­fegy­ver­rel való vissza­élés­sel vá­dolt Győr­kös Ist­ván ügyét.

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Nem érzi jól magát.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

"Ő lehet a következő Diana", Charlotte hercegnő mindenkit elvarázsolt

Az ifjú trón­örö­kös na­gyon köz­vet­len volt és végig mo­soly­gott a kór­ház felé ve­zető úton. Nem győ­zik di­csérni!

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

Ritka, félelmetes jelenség Magyarország égboltján, lefotózták

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get! Nézd meg te is!

A dél­ke­leti tájak fe­lett le­he­tett látni, si­ke­rült len­cse­vére kapni a je­len­sé­get! Nézd meg te is!

Gömbölyödő csoda: 9 féle női mell létezik

Gömbölyödő csoda: Valójában 9 féle női mell létezik

Sokan még min­dig a mé­ret­nél van­nak le­ra­gadva. Pedig ren­ge­teg alak lé­te­zik!

Van, aki a ma­rokba való, pici, ke­mény mel­le­ket sze­reti, más a lá­gyan hul­lámzó keb­le­ket. És per­sze nem mind­egy az sem, merre ágas­ko­dik a mell­bimbó...

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma de­bü­tált a műsor új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Megszületett a döntés: Ennyivel drágul a taxizás Budapesten

Megszületett a döntés: Ennyivel drágul a taxizás Budapesten

Sok­kal drá­gább lesz Bu­da­pes­ten ta­xi­val utazni!

Sok­kal drá­gább lesz Bu­da­pes­ten ta­xi­val utazni: a je­len­legi, 450 fo­rin­tos alap­dí­jat jócs­kán meg­emel­ték!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól.

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Szívszorító üzenetet küldött a nagybeteg magyar kisfiú

Roli még csak kisfiú...

Roli még csak kisfiú, és - aho­gyan a kor­tár­sai - ő is tele van ál­mok­kal. Ez ma az ő napja, és te is szebbé te­he­ted, csak szánj rá 1 per­cet!

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958. má­ju­sá­ban ké­szült ez a fotó.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari akkor meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

A kutatók sem értik, baljós "lyukakra" bukkantak az Arktiszon

A kutatók sem értik, baljós "lyukakra" bukkantak az Arktiszon

Senki sem biz­tos benne, hogy mi­lyen fo­lya­mat ala­kít­hatta ki a fél­kör alakú for­má­ci­ó­kat. Csak ta­lál­gat­nak.

Megáll az ész: hihetetlen, miért árad orrfacsaró bűz a világűrből

Megáll az ész: hihetetlen, miért árad orrfacsaró bűz a világűrből

Ezt eddig még sosem si­ke­rült bi­zo­nyí­tani. A bűzös gázt ma­ga­san az óri­ás­bolygó fel­hő­i­nek te­te­jén ész­lel­ték.

Rémisztő, ami ennek a pasinak a férfiasságával történt

Rémisztő, ami ennek a pasinak a férfiasságával történt, de barátnője nem bánja

A bosszúéhes nő nem saj­nálja.

A bosszúéhes nő nem saj­nálja a tör­tén­te­ket. Pedig a férfi élete most ro­mok­ban hever.

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

Szomorú hírt közölt a budapesti színház, nincs jól Pokorny Lia

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

A nép­szerű szí­nésznő or­vo­sai ja­vas­la­tára több elő­adá­sát is le­mondta az utóbbi idő­ben.

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Együtt örül­nek vele.

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

Betegsége miatt drasztikusan lefogyott a magyar énekes - fotó

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

El­ké­pesz­tően át­ala­kult Varga Feri az el­múlt három hó­nap­ban...

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Meglepő fordulat: Gyermeke anyja ellen vallott a magyar énekes

Kembe Sorel nem adja fel, meg­küzd gyer­meke fel­ügye­leti jo­gáért. A szí­nész nem akar va­sár­napi apuka lenni.

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Nagy a baj Debrecenben, gyülekeznek a viharfelhők

Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál.

Be­ke­mé­nyít a vá­ros­háza. Jó­kora összeg hi­ány­zik a kasszá­ból a kö­zel­múlt ma­gyar ki­ra­kat­csa­pa­tá­nál. Jogi útra te­re­lőd­het az ügy.

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

Eurovíziós Dalfesztivál: kiderült, mikor lép színpadra az AWS!

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

A me­tá­lo­sok célja, hogy be­ke­rül­je­nek az első tíz közé, hogy aztán a dön­tő­ben mé­ret­hes­sék meg ma­gu­kat a többi or­szág ver­seny­ző­i­vel.

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Le­ál­do­zott a szi­vacs­mell­tar­tók­nak...

Úgy fest, hogy a szi­vacs­mell­tar­tók­nak le­ál­do­zott, a nők már egy­ál­ta­lán nem akar­ják el­rej­teni a kí­ván­csi te­kin­te­tek elől az ágas­kodó bim­bó­kat, sőt...

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

Ilyenek voltak Magyari Béla utolsó napjai: csalódottan halt meg az űrhajós

A ma­gyar űr­ha­jós a házát árulta, a bú­tort is el­vit­ték. Mel­lő­zött­nek érezte magát, az utolsó hó­nap­jai ke­se­rűen tel­tek...

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb...

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.