Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket.

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket.

Kövér László: Magyarország Srí Lanka népe mellett áll

Kövér László: Magyarország Srí Lanka népe mellett áll

Őszinte rész­vé­tét fe­jezte ki az Or­szág­gyű­lés el­nöke a Srí Lan­kán el­hunyt ál­do­za­tok csa­lád­tag­ja­i­nak.

Őszinte rész­vé­tét fe­jezte ki az Or­szág­gyű­lés el­nöke a Srí Lan­kán el­hunyt ál­do­za­tok csa­lád­tag­ja­i­nak.

Gyászol az ország, közlekedési balesetben hunyt el a magyar olimpikon

Gyászol az ország, közlekedési balesetben hunyt el a magyar olimpikon

Az 1988-as szö­uli olim­pián kép­vi­selte Ma­gyar­or­szá­got.

Az 1988-as szö­uli olim­pián gyors­tü­zelő pisz­toly ver­seny­szám­ban kép­vi­selte a ma­gyar szí­ne­ket.

Szexi bikiniben mutatta meg végtelen combjait Palvin Barbi

Szexi bikiniben mutatta meg végtelen combjait Palvin Barbi

Tö­ké­le­tes tes­tét alig ta­karja va­lami.

A mo­dell tö­ké­le­tes tes­tét alig ta­karja va­lami. A képek lát­tán csak még job­ban várni fogod a nya­rat!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Halálra vertek és kiraboltak egy 69 éves francia nyugdíjast az algériaiak

Halálra vertek és kiraboltak egy 69 éves francia nyugdíjast az algériaiak

Phi­lippe bácsi rossz­kor volt rossz he­lyen.

Phi­lippe bácsi rossz­kor volt rossz he­lyen, Pá­rizs­tól délre.

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Nem hiszed el, hogy milyen módszerrel küzdenek a patkányok ellen

Egyre na­gyobb divat a "bio­mód­szer" a pat­ká­nyok ellen: or­szág­szerte egyre töb­ben hasz­nál­ják ezt a meg­ol­dást.

Betölteni az űrt - a Budapest Park április 25-én nyitja meg dimenziókapuját

Betölteni az űrt - a Budapest Park április 25-én nyitja meg dimenziókapuját

Idén is va­do­natúj ar­cu­lat­tal, friss hely­szí­nek­kel és meg­annyi hazai- és vi­lág­sztár kon­cert­jé­vel vág neki a nyár­nak a Park.

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Ezért került kórházba a magyar szövetségi kapitány

Be­teg­sége miatt nem vehet részt a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Be­teg­sége miatt nem vehet részt a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

NE HAGYD KI!

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Beköltözik álomotthonába Tücsi

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Az új­don­sült édes­anya előtt nehéz napok áll­nak, hi­szen végre min­den hol­mi­ját össze­pa­kol­hatja, hogy ked­ve­sé­vel be­lak­ják az új há­zu­kat.

Elképesztő videó, ez a férfi sokkolta az utasokat a repülőn

Elképesztő videó, ez a férfi sokkolta az utasokat a repülőn

Senki se mert rá­szólni.

Senki se mert szólni neki, hogy annak, amit művel, nem iga­zán lenne ott helye. Ti­tok­ban fel­vé­tel is ké­szült róla.

Szijjártó Péter: Büszkék vagyunk zsidó sportolóinkra

Szijjártó: Büszkék vagyunk zsidó sportolóinkra

Büsz­kék va­gyunk azokra a zsidó szár­ma­zású ma­gya­rokra, akik a spor­ton ke­resz­tül gaz­da­gabbá tet­ték a ma­gyar sport örök­sé­gét - mondta Szij­jártó Péter.

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág Ma­gyar­or­szág szá­mára. A mi­nisz­ter­el­nök 2015-ben járt utol­jára Ka­zahsz­tán­ban, ami­kor is hi­va­ta­los lá­to­ga­tás ke­re­té­ben Asz­ta­ná­ban tár­gyalt.

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Fogyj le gyorsan és látványosan szódabikarbónával - íme a recept!

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

Ez a trükk iga­zán jó ered­ményt hoz, hogy újra for­mába len­dülj.

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted, az ered­mény ga­ran­tált siker!

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

El­jött a te időd!

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Kü­lön­le­ges trend.

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Halálra gázoltak egy kétgyermekes családapát, a tettes lelépett

Halálra gázoltak egy kétgyermekes családapát, a tettes lelépett

A ko­rábbi UFC-bu­nyóst, Rod­rigo de Limát há­tul­ról ütöt­ték el.

A ko­rábbi UFC-bu­nyóst, Rod­rigo de Limát há­tul­ról ütöt­ték el. A 28 éves spor­toló nem sok­kal ké­sőbb be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie.

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Gyászhír érkezett, meghalt a népszerű sorozatsztár

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, a gyá­szoló csa­lád ügy­védje sze­rint ez ve­ze­tett a ha­lá­lá­hoz.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Váratlan betegség, kórházba vitték a magyar szövetségi kapitányt

Kór­házi ke­ze­lésre szo­rul a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Jarmo Tol­va­nen.

Szívszorító vallomás, már focizik Simon Tibor unokája

Szívszorító vallomás, már focizik Simon Tibor unokája

Ti­zen­hét éve hunyt el a fra­dis­ták ked­vence, Simon Tibor lab­da­rúgó. Uno­kája már hat éves.

Széttárta a lábait, apró bugyiban terpeszt a dögös nagykövetasszony

Széttárta a lábait, apró bugyiban terpeszt a dögös nagykövetasszony

Casey Cos­tel­loe az egész­sé­ges táp­lál­ko­zást és a rend­sze­rese test­moz­gást nép­sze­rű­síti.

A terrorista vezér is végzett magával

A terrorista vezér is végzett magával

A terrorista vezér is végzett magával

To­vább nőtt a ha­lá­los ál­do­za­tok száma.

To­vább nőtt a Srí Lan­kán vég­re­haj­tott ter­ro­rista ak­ciók ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma. A ha­tó­sá­gok idő­köz­ben újabb gya­nú­sí­tot­ta­kat vet­tek őri­zetbe, most már 60 sze­mély­ről fel­té­te­le­zik, hogy közük le­he­tett a vé­reng­zés­hez.

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Megmutatta, itt kezd új életet párjával Kocsis Dénes

Meg­ta­lálta álmai tel­két.

Ami­kor elő­ször ki­nyi­tot­ták a kert­ka­put, már tud­ták, hogy itt akar­ják le­élni hát­ra­lévő éle­tü­ket.

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

Fiatal szépség Kulcsár Edina húga

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

A mű­sor­ve­zető be­mu­tatta a nagy­kö­zön­ség­nek egyik fél­test­vé­rét, Renit, aki­vel tel­jes kö­zöt­tük az össz­hang. Közös fo­tó­ju­kon úgy ha­son­lí­ta­nak, mint két tojás.

Migránsok, haza! Az ENSZ ne a bevándorlást támogassa

Migránsok, haza! Az ENSZ ne a bevándorlást támogassa

Nem a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­vel és ösz­tön­zé­sé­vel kel­lene fog­lal­kozni, hanem az ott­ho­na­i­kat el­ha­gyók vissza­te­le­pí­té­sé­vel.

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Így még sosem láttuk, videóban fakadt ki Britney Spears

Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Ami­óta le­mondta tur­né­ját, sorra szü­let­nek hogy­lé­té­ről az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek. Az éne­kes­nő­nek elege lett!

Egyre rejtélyesebb az ügy: így találtak az eltűnt Zoltánra és lányára

Egyre rejtélyesebb az ügy: így találtak az eltűnt Zoltánra és lányára

A férfi és 17 éves lánya ép­ség­ben elő­ke­rül­tek.

A férfi és 17 éves lánya ép­ség­ben elő­ke­rül­tek, egy hely­béli vette őket észre a tó­par­ton.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

A le­gen­dás hangú éne­kesnő sírja évek óta gon­do­zat­lan, csak Char­lie jár ki hozzá, hogy néha meg­tisz­títsa a gyo­mok­tól.

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

A 48 éves rá­diós mű­sor­ve­zető és csa­ládja sok­kot kap­tak a hí­rek­től, de nekik nem esett bajuk a tá­ma­dá­sok során.

Szörnyű tragédia Cegléden: a fiatal Dávid végignézte szerelme halálát

Szörnyű tragédia Cegléden: a fiatal Dávid végignézte szerelme halálát

A fi­a­tal pár szom­bat éjjel tar­tott ha­za­felé, ami­kor egy szá­guldó autó el­so­dorta őket. A lány nem élte túl az ese­tet.

...MEGVOLT MÁR?

Kiderült, mi segítette az égő magyar busz túlélőit

Kiderült, mi segítette a horvátországi alagútban lángoló magyar turistabusz túlélőit

Döb­be­ne­tes él­mé­nyeit osz­totta meg a hor­vát alag­út­ban lán­goló ma­gyar tu­ris­ta­busz egyik utasa a Ri­post­tal. Akár fel is rob­ban­ha­tott volna a jármű...

Döb­be­ne­tes él­mé­nyeit osz­totta meg a hor­vát alag­út­ban lán­goló ma­gyar tu­ris­ta­busz egyik utasa a Ri­post­tal. Akár fel is rob­ban­ha­tott volna a ki­rán­du­lók­kal teli jármű...

Válságban Lajcsi házassága? Fagyos hangulatban telt a húsvét

Válságban Lajcsi házassága? Fagyos hangulatban telt a húsvét

A mu­la­tós sztár be­val­lotta, va­lami örökre meg­vál­to­zott a csa­lád­ban.

A mu­la­tós sztár be­val­lotta, hogy a pe­res­ke­dés miatt va­lami örökre meg­vál­to­zott a csa­lád­ban.

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk, de az es­er­nyőkre szük­ség lesz.

Félmillió pakisztáni vendégmunkás jön Romániába???

Félmillió pakisztáni vendégmunkás jön Romániába???

Nem vi­lá­gos, hogy mi hang­zott el.

Nem vi­lá­gos, hogy mi hang­zott el. A kül­ügy­mi­nisz­té­rium sze­rint konk­rét szá­mok­ról szó sem volt. A sajtó más­képp tudja...

Már nem beszél Cinthyával Varga Viktor

Már nem beszél Cinthyával Varga Viktor

Az éne­kes tel­je­sen új éle­tet kez­dett, egy­kori vi­ha­ros kap­cso­la­tát a fo­tós­lánnyal pedig egy al­bum­mal zárja le.

Az éne­kes tel­je­sen új éle­tet kez­dett, egy­kori vi­ha­ros kap­cso­la­tát a fo­tós­lánnyal pedig egy al­bum­mal zárja le.

Horror baleset a reptéren, esély nem volt a túlélésre - videó

Horror baleset a reptéren, esély nem volt a túlélésre - videó

Meg­rázó fel­vé­tel!

A tűz­ol­tók és a men­tők is te­he­tet­le­nek vol­tak. Meg­rázó fel­vé­tel!

Újabb merényletekre figyelmeztetnek

Újabb merényletekre figyelmeztetnek Srí Lankán

Az Isz­lám Állam ma­gára vál­lalta a hús­véti me­rény­let­so­ro­za­tot.

A Srí Lanka-i kor­mányfő sze­rint kül­földi szá­lai is van­nak a hús­véti me­rény­let­so­ro­zat­nak, ame­lyet nem­rég az Isz­lám Állam ma­gára vál­lalt.

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

60 keresztet törtek el és szaggatak le a sírokról egy francia temetőben!

Ez teg­nap haj­nal­ban tör­tént...Ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt.

Ez teg­nap haj­nal­ban tör­tént... Fran­cia­or­szág­ban ta­valy 1063 ke­resz­tény­el­le­nes tá­ma­dás volt, 541 an­ti­sze­mita és "csu­pán" 100 olyan amely a musz­li­mok ellen irá­nyult.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony, és már szóba sem áll­nak egy­más­sal.

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Megható, beteg kisfiú álmát váltotta valóra a TV2 sztárja

Bol­dog­ság­gal fo­gadta Mik­lóst.

Csil­logó sze­mek­kel és hi­he­tet­len bol­dog­ság­gal fo­gadta a mind­össze 9 éves Ro­lika, Ung­vári Mik­lós fel­buk­ka­ná­sát, aki meg­lepte őt a Szent László kór­ház­ban.

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Elképesztő, így néz ki versenydiéta után a magyar szépségkirálynő

Első fit­nesz­ver­se­nyén van túl és máris el­ké­pesztő ered­ményt ért el. Igaz, ezért ko­mo­lyan meg kel­lett dol­goz­nia...

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben, me­lyet a Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat ho­zott nyil­vá­nos­ságra.

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben, me­lyet a Fő­vá­rosi Ön­kor­mány­zat ho­zott nyil­vá­nos­ságra. Azt tud­tuk, hogy az M3-as met­rót to­vább akar­ják vinni Ká­posz­tás­me­gye­rig, de ki­de­rült, hogy a mil­len­ni­umi Kis­föld­alat­tit is meg­hosszab­bít­ják.

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

A lab­da­rú­gás mel­lett a te­niszt is sze­reti Szer­hij Reb­rov.

A lab­da­rú­gás mel­lett a te­ni­szért is ra­jong Szer­hij Reb­rov, a zöld-fe­hé­rek tré­nere.

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak, de a kö­vet­kező hó­na­pok nem csak az ő éle­tü­ket vál­toz­tat­ják meg.

Újabb bizonyítékok kerülhetnek elő Maddie ügyében

Újabb bizonyítékok kerülhetnek elő Maddie ügyében

Több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják.

Több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják a kis­lányt, de most van rá esély, hogy meg­ol­dód­hat a rej­tély.

Bárki ráláthatott a teraszán pucérkodó francia modellre!

Bárki ráláthatott a teraszán pucérkodó francia modellre!

Egyál­ta­lán nem tűnt szé­gyen­lős­nek.

Egyál­ta­lán nem tűnt szé­gyen­lős­nek a hí­res­ség, ter­mé­sze­te­sen kép is ké­szült az ese­mény­ről.

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szerelt fel a hálóban, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi tör­tén­he­tett?

A férfi meg­elé­gelte, hogy éj­sza­kák óta fur­csa dol­go­kat ta­pasz­tal a há­ló­szo­bá­ban. El­ha­tá­rozta, hogy a vé­gére jár a dol­gok­nak.

Titokban fotózott le egy csapat nudizó lányt

Titokban fotózott le egy csapat nudizó lányt

A sté­gen na­poz­tak a lá­nyok...

A sté­gen na­poz­tak a lá­nyok, ami­kor az ügyes szemű fotós há­tul­ról meg­örö­kí­tette a szexi pil­la­na­tot...

Horogkeresztet rajzoltak a követségre

Horogkeresztet rajzoltak a követségre

A belg­rádi ma­gyar nagy­kö­vet­ség épü­le­tére fir­kál­tak az el­kö­ve­tők.

Ho­rog­ke­resz­tek­kel fir­kál­ták össze Ma­gyar­or­szág belg­rádi nagy­kö­vet­sé­gé­nek épü­le­tét. A dip­lo­má­ciai kép­vi­se­let dol­go­zói fel­je­len­tést tet­tek is­me­ret­len tet­tes ellen.

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Csil­la­go­kat lát­tak alvás he­lyett. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Gu­lá­csi Pé­tert, Willi Or­bánt és csa­pat­tár­sa­i­kat Ham­burg­ban.

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Hősies siker, különleges győzelmet aratott Babos Timi

Megérte a sok kín­ló­dás. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Megérte a sok kín­ló­dás. Sze­ren­csés vesz­tes­ből lett győz­tes a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Bedobta a törölközőt Bokros Lajos pártja

Bedobta a törölközőt Bokros Lajos pártja

Fel­osz­latta magát a Mo­dern Ma­gyar­or­szág Moz­ga­lom.

A volt szo­ci­a­lista pénz­ügy­mi­nisz­ter, Bok­ros Lajos ala­pí­totta Mo­dern Ma­gyar­or­szág Moz­galma leg­utóbbi köz­gyű­lé­sén dön­tött úgy, hogy nem kí­ván­ják foly­tatni a po­li­ti­zá­lást és az "ön­kény­ura­lom" fenn­tar­tá­sát.

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Min­den rész­le­tet el­árult Reni.

Min­den rész­le­tet el­árult Reni.

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

4 napig tartott Nicolas Cage házassága: most mélyen a zsebébe kell nyúlnia a váláskor

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész, most asszony­tar­tást kö­ve­tel a fe­le­sége.

Ré­sze­gen há­za­so­dott a szí­nész.

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Orbán Viktor: Első megálló, Nur-Szultán - videó

Orbán Viktor: Első megálló, Nur-Szultán - videó

Ka­zahsz­tánba ér­ke­zett a kor­mányfő.

Ázsiai útja első ál­lo­má­sára, Ka­zahsz­tánba ér­ke­zett a mi­nisz­ter­el­nök.

Idén először adták át az életműdíjakat, íme a díjazott művészek

Idén először adták át az életműdíjakat, íme a díjazott művészek

Így vet­ték az el­is­me­rést a mű­vé­szek.

Így vet­ték az el­is­me­rést a mű­vé­szek a Ma­gyar Film­hét nyi­tó­est­jén.

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el hét­főn Du­na­var­sány­ból az ott­ho­ná­ból.

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el hét­főn Du­na­var­sány­ból az ott­ho­ná­ból. Az el­tű­nést a férfi fe­le­sége je­len­tette be, aki csak két bú­csú­le­ve­let ta­lált az ott­ho­nuk­ban. Most ha­tal­mas for­du­lat tör­tént az ügy­ben.

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Bár szi­go­rí­tot­ták a jog­sza­bályt Né­met­or­szág­ban, az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat most sem könnyű vissza­kül­deni.

Bár szi­go­rí­tot­ták a jog­sza­bályt, az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat most sem könnyű vissza­kül­deni ha­zá­jukba.

Zokogásban tört ki a kamerák előtt Jennifer Lopez, gyászol az énekesnő

Zokogásban tört ki a kamerák előtt Jennifer Lopez, gyászol az énekesnő

A 49 éves vi­lág­sztár saját Yo­u­tube vi­de­ó­já­ban fa­kadt sírva, ami­kor sza­bó­já­nak ha­lál­hí­rét kö­zölte.

Buszmegállóba csapódott egy kisteherautó Fejér megyében

Buszmegállóba csapódott egy kisteherautó Fejér megyében

Előbb busz­meg­ál­lóba csa­pó­dott, majd a ke­rí­tést át­törve egy csa­ládi ház te­ra­szán állt meg egy kis­te­her­autó.

Hatalmas kormánypárti győzelem várható az EP-választásokon

Hatalmas kormánypárti győzelem várható az EP-választásokon

A Szá­zad­vég friss párt­pre­fe­ren­cia-vizs­gá­lata sze­rint.

A Szá­zad­vég friss párt­pre­fe­ren­cia-vizs­gá­lata sze­rint az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok­hoz kö­ze­ledve to­vább nőtt a kor­mány­pár­tok nép­sze­rű­sége, míg az el­len­zék nem tu­dott szá­mot­te­vően ja­ví­tani hely­ze­tén. ________________________________________