Párizsban is nyert a magyar csodaló, ő az új Overdose

Párizsban is nyert a magyar csodaló, ő az új Overdose

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott első pá­ri­zsi ver­se­nyé­ben a ve­ret­len ma­gyar te­li­vér, Tour to Paris. Már min­denki a le­gen­dás Over­dose-hoz ha­son­lítja...

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott első pá­ri­zsi ver­se­nyé­ben a ve­ret­len ma­gyar te­li­vér, Tour to Paris. Már min­denki a le­gen­dás Over­dose-hoz ha­son­lítja...

Juncker európai vezetőként megbukott

Szijjártó: Juncker európai vezetőként megbukott

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Eu­ró­pá­nak új ve­ze­tőkre van szük­sége, olya­nokra, akik fel­is­me­rik az eu­ró­pai em­be­rek ér­de­keit, és ké­pe­sek is azo­kat meg­vé­deni.

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány nem fog el­her­vadni.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány biz­to­san nem fog el­her­vadni.

Visszavágyott a börtönbe a szökött rab

Visszavágyott a börtönbe a szökött rab

Je­lent­ke­zett az oszt­rák rend­őr­ség­nél.

A 64 éves alsó-auszt­riai férfi szom­ba­ton késő este, két bő­rönd­del a ke­zé­ben je­lent­ke­zett az oszt­rák rend­őr­ség­nél a salz­burgi pá­lya­ud­va­ron.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztő jelenségről készült videót rögzítettek Erdélyben

Elképesztő jelenségről készült videót rögzítettek Erdélyben

A ta­va­szi han­gu­lat hamar el­szállt az er­dé­lyi he­gyek­ben. A hő­mér­sék­let több he­lyen is 5 fok alá süllyedt.

A ta­va­szi han­gu­lat hamar el­szállt az er­dé­lyi he­gyek­ben. A hő­mér­sék­let több he­lyen is 5 fok alá süllyedt.

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Kifog raj­tad ez a fel­ad­vány? Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - képek

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - képek

6,3-as erős­ségű föld­ren­gés volt.

6,3-as erős­ségű föld­ren­gés rázta meg a kör­nyé­ket, több te­le­pü­lé­sen ha­lá­los ál­do­za­tai is van­nak a ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­nak. Ren­ge­teg épü­let össze­dőlt.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A tet­kók leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít,

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a gye­re­kek hím­zett pó­ló­i­nak és a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít, ami el­sőre talán fur­csán hang­zik, de a vég­ered­mény mégis na­gyon lát­vá­nyos! Mu­ta­tunk né­há­nyat.

NE HAGYD KI!

Gyászhír: Elhunyt a meteorológus

Gyászhír: Elhunyt a meteorológus

Az is­mert sze­gedi me­te­o­ro­ló­gus napra pon­to­san 40 évet töl­tött ál­lo­más­he­lyén. 78 éve­sen hunyt el. Mun­kás­sá­gát köz­le­mény­ben mél­tatta az OMSZ.

Az is­mert sze­gedi me­te­o­ro­ló­gus napra pon­to­san 40 évet töl­tött ál­lo­más­he­lyén. 78 éve­sen hunyt el. Mun­kás­sá­gát köz­le­mény­ben mél­tatta az OMSZ.

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

A 2. for­du­lóba ju­tott Bar­ce­lo­ná­ban.

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán. A vi­lág­rang­lis­tán is ja­ví­tott a 27 éves spor­toló.

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

Hatalmas lángokkal ég egy cukrászda a Duna partján - videó

A 11-es főút tel­je­sen be­du­gult.

Ki­gyul­ladt és ha­tal­mas lán­gok­kal ég egy cuk­rászda a fő­vá­ros­tól nem messze. A 11-es főúton Szent­endre és Ta­hi­tót­falu kö­zött ha­tal­mas dugó van.

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Gusztustalan dolgot művelt egy férfi a győri áruházban, videóra vették

Vi­de­óra vette az áru­ház ka­me­rája az idő­södő férfi un­do­rító tet­tét.

Vi­de­óra vette az áru­ház ka­me­rája az idő­södő férfi un­do­rító tet­tét, akit a rend­őrök már ke­res­nek azóta. Az eset még már­ci­us­ban tör­tént, de a rend­őr­ség most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a férfi fel­ku­ta­tá­sá­ban.

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Két hét alatt 5 kilót dobhatsz le, ha ezt a trükköt kipróbálod

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Sze­ret­nél már most fel­ké­szülni, hogy a hús­véti fi­nom­sá­gok után for­mába len­dülj? Ezt kell ten­ned.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel.

Esz­mé­let­len szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val! Pró­báld ki te is!

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Ez a 4 árulkodó jel azt mutatja, te is buldózer-szülő vagy

Íme, a leg­újabb szü­lői stí­lus.

A leg­újabb szü­lői stí­lus, a "bul­dó­zer-szülő" túl­megy a he­li­kop­ter-szü­lők min­den­től féltő-óvó, ál­lan­dóan a gye­rek feje fö­lött kö­röző vi­lá­gán.

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Kiverte a biztosítékot a leggings a fiús anyukánál, nagyon durva, mit művelt

Egy ame­ri­kai is­kola lány ta­nu­lói végre vi­sel­het­nek nad­rá­got. Más­hol vi­szont a leg­gings miatt til­ta­koz­nak a fiús anyu­kák.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik fazon emeli ki a leg­job­ban az adott­sá­ga­i­dat?

Migránstámadás egy húsvéti istentiszteleten, többen megsérültek

Migránstámadás egy húsvéti istentiszteleten, többen megsérültek

Hús­vét szom­bat­ján tört be egy mig­ráns a mün­cheni temp­lomba...

Hús­vét szom­bat es­té­jén tört be egy szo­má­liai mig­ráns a mün­cheni Szent Pál temp­lomba, ahol a szem­ta­núk el­mon­dása sze­rint Allah ak­bart ki­ál­tott, majd meg­gyúj­tott egy pe­tár­dát is. Töb­ben pá­nik­sze­rűen me­ne­kül­tek, ami­nek során 24-en meg­sé­rül­tek.

Tigris támadt rá egy nőre Zsolnán, az esetről videó is készült

Tigris támadt rá egy nőre Zsolnán, az esetről videó is készült

Egy 29 éves nő túl közel me­rész­ke­dett a tig­ri­sek ket­re­cé­hez a helyi ál­lat­kert­ben. Az ál­la­tot akarta meg­si­mo­gatni.

Egy 29 éves nő túl közel me­rész­ke­dett a tig­ri­sek ket­re­cé­hez a helyi ál­lat­kert­ben.

Ha ilyen Windows fut a gépen, fontos figyelmeztetést kapsz a napokban

Ha ilyen Windows fut a gépen, fontos figyelmeztetést kapsz a napokban

A Mic­ro­soft meg­kezdte az érin­tet­tek fi­gyel­mez­te­té­sét. Ren­ge­teg eu­ró­pai és ame­ri­kai fel­hasz­ná­ló­juk fi­gyel­mét hív­ják fel.

Hatalmas baleset történt Kecskemétnél, teljesen lezárták az utat

Hatalmas baleset történt Kecskemétnél, teljesen lezárták az utat

Egy­másba csa­pó­dott két sze­mély­autó a 44-es főúton. Né­gyen meg­sé­rül­tek.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

A pá­lyára ro­hant egy fi­a­tal szur­koló a Va­len­cia-Te­ne­rife spa­nyol ko­sár­labda-baj­no­kin.

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

A Csurgó ké­zi­lab­dá­zója, Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Hosszú Ka­tinka ex­férje ér­de­kes hús­véti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit kö­zös­ségi ol­da­lán. Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját az ame­ri­kai bot­rány­hős.

A rendőrök sem hittek a szemüknek, mit lopott egy férfi Salgótarjánban

A rendőrök sem hittek a szemüknek, mit lopott egy férfi Salgótarjánban

Az ese­tet az egyik helyi va­dász­tár­sa­ság je­len­tette be. Az ér­te­sí­tett rend­őrök hamar el­fog­ták a férfit etesi hét­végi há­zá­ban.

Százak életébe került a hírszerzés hibája

Százak életébe került a hírszerzés hibája

Min­den bi­zonnyal is­mert volt a hír­szer­zés előtt a fe­nye­ge­tett­ség.

Min­den bi­zonnyal is­mert volt a hír­szer­zés előtt az a fe­nye­ge­tett­ség, amely végül egy össze­han­golt, vér­für­dőt ered­mé­nyező me­rény­let­so­ro­zatba tor­kol­lott, leg­alább 290 ha­lá­los ál­do­zat­tal.

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

Durva fotó érkezett a reggeli halálos baleset helyszínéről, Tolnából

A sofőr le­sod­ró­dott az útról.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént hétfő kora reg­gel Tolna me­gyé­ben. A sofőr le­sod­ró­dott az útról pla­tó­sá­val és az árok­ban állt meg.

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Szórakozóhelyen gyilkolt Gábor, tette után egy sörözőbe menekült

Le­tar­tóz­tat­ták azt a férfit, aki össze­ve­re­ke­dett egy másik em­ber­rel egy veszp­rémi szó­ra­ko­zó­he­lyen.

Elképesztő dolog történt a száguldó mentőben, egy kátyú az oka

Elképesztő dolog történt a száguldó mentőben, egy kátyú az oka

A men­tő­sök nem akar­ták el­hinni, ami a pá­ci­en­sük­kel tör­tént.

A men­tő­sök nem akar­ták el­hinni, ami az 59 éves pá­ci­en­sük­kel tör­tént az au­tó­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Hét öngyilkos merénylő ölt Sri Lankán

Hét öngyilkos merénylő ölt Sri Lankán

Hét ön­gyil­kos me­rénylő kö­vette el teg­nap a Srí Lanka-i temp­lo­mok­ban és ho­te­lek­ben csak­nem egy­szerre vég­re­haj­tott hat tá­ma­dást.

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Épülő autópályán érte halálos baleset egy magyar autó utasát - fotó

Egy al­más­ke­reszt­úri férfi egy épülő fél­ben lévő au­tó­pá­lyára haj­tott fel a til­tás el­le­nére. Utasa meg­halt a bal­eset után.

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

Mit keres Budapesten a New York-i szabadságszobor?

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre...

A bel­vá­ros­ban sé­tá­lók vet­ték észre az iko­ni­kus nő­ala­kot. De vajon hogy ke­rült a ma­gyar fő­vá­ros kel­lős kö­ze­pére Ame­ri­ká­ból a híres sza­bad­ság­szo­bor?

...MEGVOLT MÁR?

Olyan rekord született Mexikóban, aminek senki sem fog örülni

Olyan rekord született Mexikóban, aminek senki sem fog örülni

Egé­szen 1997 óta ve­ze­tik a sta­tisz­ti­kát az or­szág­ban, de még egy­szer sem volt ilyen sú­lyos a hely­zet.

Egé­szen 1997 óta ve­ze­tik a sta­tisz­ti­kát az or­szág­ban, de még egy­szer sem volt ilyen sú­lyos a hely­zet. A szo­morú adat­ról az egy­más­sal harc­ban álló drog­kar­tel­lek te­het­nek, akik­kel a rend­őrök sem bír­nak. Pláne úgy, hogy ren­ge­teg zsa­rut lefi­zet­nek.

Áttért az iszlámra, azonnal mészárolni akart

Áttért az iszlámra, azonnal mészárolni akart

Az olasz rend­őrök még idő­ben le­kap­csol­tak két ter­ro­ris­tát, akik me­rény­le­tet akar­tak vég­re­haj­tani.

Az olasz rend­őr­ség még idő­ben le­kap­csolt két ter­ro­ris­tát, akik me­rény­le­tet akar­tak vég­re­haj­tani. Az Isz­lám Állam helyi szer­ve­ze­té­nek tag­jai vol­tak.

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

Uk­rajna kö­vet­kező el­nöke.

A le­adott sza­va­za­tok 54,43 szá­za­lé­ká­nak össze­szám­lá­lása után Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij hu­mo­rista-pro­du­cer je­lölt vezet 73,02 szá­za­lék­kal.

Ha látta ezt a Pest megyei férfit, azonnal hívja a rendőröket

Ha látta ezt a Pest megyei férfit, azonnal hívja a rendőröket

A lá­nyát is ke­re­sik a rend­őrök.

Rem­port Zol­tán­nak még va­sár­nap ve­szett nyoma, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi. To­vább sú­lyos­bítja a hely­ze­tet, hogy lánya, Na­tá­lia is vele lehet.

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

A tolvaj Sargentini-pártot feljelenti az MTVA

Fel­je­len­tést tesz az MTVA) Sar­gen­ti­niék kam­pány­vi­de­ó­já­nak lo­pott fel­vé­te­lei miatt - kö­zölte az MTVA saj­tó­osz­tá­lya.

Fel­je­len­tést tesz a Mé­dia­szol­gál­ta­tás-tá­mo­gató és Va­gyon­ke­zelő Alap (MTVA) Sar­gen­ti­niék kam­pány­vi­de­ó­já­nak lo­pott fel­vé­te­lei miatt.

Megható, különleges helyre kerültek Senna ereklyéi

Megható, különleges helyre kerültek Senna ereklyéi

Fe­renc pápa kapta a si­sa­kot.

Fe­renc pápa kapta a si­sa­kot az egy­kori vi­lág­klasszis au­tó­ver­senyző uno­ka­hú­gá­tól. 25 évvel a le­gen­dás Forma-1-es pi­lóta ha­lála után is ő a téma.

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Így süllyedt el a tenger közepén a hatalmas hajó! - videó

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­gerbe.

Ren­ge­teg áru ke­rült a ten­ger fe­ne­kére, több száz mil­lió fo­rint­nyi a kár.

Kiemelt célponttá váltak a keresztény közösségek

Kiemelt célponttá váltak a keresztény közösségek

A ke­resz­tény­ség a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lás a vi­lá­gon - mondta Szij­jártó Péter a hús­vét­va­sár­nap Srí Lan­kán el­kö­ve­tett me­rény­let so­ro­zat­tal kap­cso­lat­ban.

A ke­resz­tény­ség a leg­ül­dö­zöt­tebb val­lás a vi­lá­gon - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a hús­vét­va­sár­nap Srí Lan­kán el­kö­ve­tett, több mint két­száz ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő me­rény­let­so­ro­zat­tal kap­cso­lat­ban.

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

A nép­szerű éne­kes­nő­nek időbe telt, míg rá­jött, ki az igazi ba­rátja, és kik azok, akik csak a hír­né­vért van­nak mel­lette.

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

Brutálisan őszintén vall drogos múltjáról a háromgyermekes sztármami

A cso­dá­la­tos szí­nésznő élete nem volt egy­szerű, már túl van három vá­lá­son, de három lányt fel is ne­velt köz­ben.

Íme az ország legpajzánabb, legpikánsabb locsolóversei

Íme az ország legpajzánabb, legpikánsabb locsolóversei

Sze­ret­néd, hogy el­pi­rul­jon a vá­lasz­tot­tad? Akkor itt a tö­ké­le­tes ver­sike!

Tovább nőtt az áldozatok száma Sri Lankán

Tovább nőtt az áldozatok száma Sri Lankán

Je­len­tő­sen, 290-re emel­ke­dett a Srí Lanka-i temp­lo­mo­kat és szál­lo­dá­kat ért rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lot­ta­i­nak száma.

Je­len­tő­sen, 290-re emel­ke­dett a Srí Lanka-i temp­lo­mo­kat és szál­lo­dá­kat ért rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lot­ta­i­nak száma - kö­zölte a helyi rend­őr­ség szó­vi­vője hét­főn. Ruvan Gu­na­s­ekera sze­rint a se­be­sül­tek száma hoz­zá­ve­tő­leg öt­száz.

Kirúgták, mert nem akart gender oktatást

Kirúgták, mert nem akart gender oktatást

Ha kép­te­le­nül hang­zik is, de igaz, 5-11 éves gyer­me­kek­nek "ér­zé­ke­nyítő órá­kat" tar­ta­nak, és jaj annak a szü­lő­nek, aki­nek ez nem tet­szik és el­len­ér­zé­sé­nek han­got is ad.

Ha kép­te­le­nül hang­zik is, de igaz, 5-11 éves gyer­me­kek­nek "ér­zé­ke­nyítő órá­kat" tar­ta­nak, és jaj annak a szü­lő­nek, aki­nek ez nem tet­szik.

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Nincs jó hírünk hétfőre, nem az eső lesz a legdurvább

Nem csak eső lesz...

Hús­vét­hét­főn nem csak az eső ke­se­ríti meg az ün­ne­pet.

Meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Anyaszült meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Me­rész pózba vágta magát.

Mauro Icardi párja me­rész pózba vágta magát. A szőke bom­bázó nem elő­ször vál­lalt be ilyen fo­tó­zást.

A medence mellett nudizott a tetovált bombázó, valaki lefotózta!

A medence mellett nudizott a tetovált bombázó, valaki lefotózta!

Egy szál sem­mi­ben él­vezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tést a gyö­nyörű mo­dell.

Nem volt elég puccos: kalapáccsal verte szét a 120 milliós lakást

Nem volt elég puccos: kalapáccsal verte szét a 120 milliós lakást

Szét­verte a lu­xus­la­kást a férfi.

Szét­verte a lu­xus­la­kást a férfi, mert sze­rinte nem is volt luxus.

Öld a hitetlent! Fegyvervásárlási útmutató dzsihadistáknak

Öld a hitetlent! Fegyvervásárlási útmutató dzsihadistáknak

A musz­lim fel­hasz­ná­ló­kat tá­jé­koz­tat­ják arról, hogy a ter­ve­zett ter­ror­tá­ma­dá­sok­hoz ho­gyan tud­nak fegy­ve­re­ket vá­sá­rolni.

Ilyen nincs és mégis van: íme a Cicciolina-baba

Ilyen nincs és mégis van: íme a Cicciolina-baba

Ha nem a saját sze­münk­kel lát­nánk...

Ha nem a saját sze­münk­kel lát­nánk, biz­to­san nem hin­nénk el, de videó és kép is van róla, szó­val...

Se bugyi, se más: pucéran strandolt a ringó mellű álomnő

Se bugyi, se más: pucéran strandolt a ringó mellű álomnő

Char­lie igazi ke­bel­cso­dá­hoz il­lően pózol a ka­me­rák előtt, de ko­mo­lyabb dol­gok­hoz is van süt­ni­va­lója.

Char­lie igazi ke­bel­cso­dá­hoz il­lően pózol a ka­me­rák előtt, de sok­kal ko­mo­lyabb dol­gok­hoz is van süt­ni­va­lója.

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Ez nem jó hír: ilyen idő jön az ünnepek után

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek. Leg­alább is egy kis időre.

Iga­zán há­lá­sak le­he­tünk az ün­nepi hosszú hét­vége idő­já­rá­sáért, pláne, hogy keddre vége is a szép idő­nek.

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

El­árulta a baj­noki ün­nep­lés köz­ben.

Máris tá­vo­zik a Ju­ven­tus­tól a csú­fos Baj­no­kok Li­gája-ki­esése miatt csa­ló­dott szu­per­sztár? El­árulta a baj­noki ün­nep­lés köz­ben.

Nem hiszed el, mit kért Győzike húsvétra Beától

Nem hiszed el, mit kért Győzike húsvétra Beától

A roma show­man­nek idén nem fűlik a foga a ha­gyo­má­nyos hús­véti me­nü­höz, ezért Bea ezt ké­szí­tette neki...

A roma show­man­nek idén nem fűlik a foga a ha­gyo­má­nyos hús­véti me­nü­höz, ezért Bea ezt ké­szí­tette neki...

Így kellene valójában kinéznie a Trónok harca szereplőinek

Így kellene valójában kinéznie a Trónok harca szereplőinek

A könyv­ben és a so­ro­zat­ban kissé más­hogy néz­nek ki a sze­rep­lők.

A könyv­ben és a so­ro­zat­ban kissé más­hogy néz­nek ki a sze­rep­lők.

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

Rémület a sztrádán: hirtelen szembejött egy kamion...

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy autós.

El­ké­pesztő, mit úszott meg egy len­gyel autós a sztrá­dán!

Így búcsúzik a szomorú naptól Ördög Nóra

Így búcsúzik a szomorú naptól Ördög Nóra

Egész nap for­ga­tott...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője egész nap for­ga­tott, mi­u­tán ér­te­sült a Srí Lanka-i tra­gé­di­á­ról. Erre a pil­la­natra várt.

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Pamela haragjára figyelmeztetik követői Berkit

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...

Mi­e­lőtt a sztár­anyuka el­uta­zott volna az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott Nati fo­lya­ma­tos posz­to­lá­sá­val kap­cso­lat­ban...