Orbán: A hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe

Orbán Viktor: A hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe

A mi­nisz­ter­el­nök a min­den­napi ha­za­sze­re­tet­ről be­szélt a To­kaji Ví­zi­túra Köz­pont át­adá­sán.

A mi­nisz­ter­el­nök a min­den­napi ha­za­sze­re­tet­ről be­szélt a To­kaji Ví­zi­túra Köz­pont át­adá­sán.

VB meccs közben ugrott ki a feleség a hatodik emeletről

VB meccs közben ugrott ki a feleség a hatodik emeletről

Ka­ta­lin le­ve­tette magát a ha­to­dik eme­let­ről, mi­köz­ben férje mit sem sejtve a fo­ci­vé­bét nézte.

Ács György­nek se éj­jele, nap­pala, ami­óta neje, Ka­ta­lin le­ve­tette magát a ha­to­dik eme­let­ről, mi­köz­ben ő mit sem sejtve a fo­ci­vé­bét nézte.

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

A vi­lág­hírű lab­da­rú­gók nép­sze­rű­sége felér egy rocksz­tá­ré­val. Így nem csoda, hogy ál­ta­lá­ban mo­dell pár­juk van.

A kül­földi fo­ci­csa­pa­tok já­té­ko­sa­i­nak nép­sze­rű­sége felér egy rocksz­tá­ré­val. gy nem csoda, hogy ál­ta­lá­ban mo­dell párt vá­lasz­ta­nak.

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

Drágább az euró, ennyivel kerül majd többe a nyaralás

El­szállt az euró ár­fo­lyama.

El­szállt az euró ár­fo­lyama, leg­ke­ve­sebb 32 ezer fo­rin­tot kér­nek 100 eu­ró­ért. Mire szá­mít­sa­nak azok, akik most in­dul­nak nya­ralni? A Ri­post utá­na­járt!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Óriási örömhírt jelentett Győzike, erre senki nem számított

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót nem csal Gás­pár Győző.

Végre le­zá­rult a show­man négy éve hú­zódó pere. A ha­tó­ság sze­rint nem csal adót Gás­pár Győző.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

A la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

NE HAGYD KI!

Vetkőzés, meztelenül vár az ágyban a nagy mellű riporternő

Vetkőzés, meztelenül vár az ágyban a nagy mellű riporternő

Li­li­ana Henao leg­in­kább mo­dell­ként is­mert, Ko­lum­bi­á­ban vi­szont a te­le­ví­zi­ó­nak kö­szön­heti nép­sze­rű­sé­gét.

Li­li­ana Henao leg­in­kább mo­dell­ként is­mert, Ko­lum­bi­á­ban vi­szont ri­por­ter­ként lett nép­szerű.

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron.

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel. Fel­tör­het­jük az autót, ha ide­gen kis­baba vagy állat ma­radt benne?

60 fős afrikai anarchista banda garázdálkodik Amszterdamban!

60 fős afrikai anarchista banda garázdálkodik Amszterdamban!

Régi is­kola épü­le­te­ket, üz­le­te­ket, iro­dá­kat és üres la­ká­so­kat fog­lal­nak el, il­letve la­kott la­ká­sok­ból is ki­űzik a bér­lő­ket.

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Majd kiesik a szeme, úgy bámul: Ilyen az élet hatalmas mellekkel

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól?

Miért jön lázba szinte min­den férfi a nagy mel­lek lát­vá­nyá­tól? És ho­gyan vi­szo­nyul­nak ehhez a nők? Most meg­tud­ha­tod, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos!

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos! Kü­lön­böző tech­ni­kák­kal vi­lá­go­sít­ha­tod a hajad, meg­hagyva annak ter­mé­sze­tes lát­sza­tát. Mu­tat­juk a nyári, di­va­tos va­ri­á­ci­ó­kat.

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

A her­cegné mil­li­ó­kat ins­pi­rál.

A gyö­nyörű her­cegné vi­lág­szerte mil­li­ó­kat ins­pi­rál. Ez az eny­hén szólva plu­szos mé­retű nő meg­pró­bálta le­utá­nozni Meg­han Mar­kel szett­jeit.

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz!

A kutatók szerint ez a megdöbbentő trükk látványos fogyást okoz! Meg fogsz lepődni

Egé­szen fur­csa trükk­ről de­rült ki, hogy ha­tá­sos a fo­gyó­kú­rá­ban. Ezt neked is ki kell pró­bál­nod.

Ez az apróság a nagy titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem. Egy di­va­tos pe­di­kűr­rel pedig fel­dob­ha­tod az egész he­te­det!

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak. De amit meg­lát­tak rajta, az durva.

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Elképesztő mérleg, Ronaldo komoly kihívót kapott

Elképesztő mérleg, Ronaldo komoly kihívót kapott

Ma­rokkó után a végső esé­lyes is meg­szen­ve­dett a "kicsi" Irán ellen.

Ma­rokkó után a végső esé­lyes is meg­szen­ve­dett a "kicsi" Irán ellen.

Példátlan összefogás Paudits Béla árván maradt cicájáért

Példátlan összefogás Paudits Béla árván maradt cicájáért

Ren­ge­teg le­ve­let ka­pott a Ri­post.

Ren­ge­teg le­ve­let ka­pott a Ri­post szer­kesz­tő­sége a meg­bol­do­gult szí­nész macs­kája miatt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Egy barát el­me­sélte, mi tör­tént a szö­vet­ség és a ka­pi­tány kö­zött.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Por­tu­gá­lia Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Drámai vallomás, meglopták Berki Krisztiánt

Drámai vallomás, meglopták Berki Krisztiánt

Meg­ká­ro­sí­tot­ták egy nya­ra­lása során.

Az izom­ce­le­bet csú­nyán meg­ká­ro­sí­tot­ták egy nya­ra­lása során. Aztán sze­ren­csére min­den jól vég­ző­dött.

Fellángolt a libamájháború

Olcsóbb lesz a libamáj?

Már megint ve­lünk van bajuk az an­go­lok­nak.

Fel­lán­golt a liba- és ka­csa­máj­há­ború: Nagy-Bri­tan­nia azt ter­vezi, hogy be­tiltja a li­ba­máj im­port­ját az Eu­ró­pai Uni­ó­ból arra hi­vat­kozva, hogy a ka­csák és libák tö­mése , ami­től szép hí­zott májuk lesz , ál­lat­kín­zás.

Rárabol a szexre a nő: csak 5 apróság, és nem kell rózsaszín pirula

Rárabol a szexre a nő: csak 5 apróság, és nem kell rózsaszín pirula

A férfi ren­ge­teg min­dent tehet, hogy fel­éb­ressze az alvó nős­tény­orosz­lánt. Mu­ta­tunk öt iga­zán ér­zéki tip­pet!

A férfi ren­ge­teg min­dent tehet, hogy fel­éb­ressze az alvó nős­tény­orosz­lánt. Mu­ta­tunk öt ér­zéki tip­pet!

Fájdalmas vallomás: megszólalt a királyné a húga halálával kapcsolatban

Fájdalmas vallomás: megszólalt a királyné a húga halálával kapcsolatban

Csu­pán egyet­len gon­do­lat je­lent meg­nyug­vást a hol­land ki­rályné szá­mára ezek­ben a nehéz idők­ben.

Ez az, amit a 60 évesek sokkal jobban tudnak a szexről, mint a mai 20 évesek

Ez az, amit a 60 évesek sokkal jobban tudnak a szexről, mint a mai 20 évesek

A kor­ral böl­cseb­bek le­szünk - a há­ló­szo­bá­ban is. A 60-as éve­ik­ben járók job­ban él­ve­zik a sze­xet, mint a fi­a­ta­lok.

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Izgató látvány: Baukó Éva kipakolta, amije van

Fel­forrt a le­vegő a dögös mű­sor­ve­zető lát­vá­nyá­tól. Pan­cso­lás köz­ben fo­tóz­ták le!

Fel­forrt a le­vegő a dögös mű­sor­ve­zető lát­vá­nyá­tól. Pan­cso­lás köz­ben fo­tóz­ták le!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!
Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell dön­te­ned.

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el. A szín­ház saját ha­lott­já­nak te­kinti.

...MEGVOLT MÁR?

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van.

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van: a leg­több ott­hont ilyen­kor fe­szí­tik fel.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Meg­van, mikor lesz a ke­resz­telő.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Cso­dá­kat tesz a szer­ve­ze­ted­del!

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben. A banán ugyanis a leg­egész­sé­ge­sebb táp­lá­lé­kok egyike.

Minden szem Meghanra szegeződött: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Minden szem Meghanra szegeződött: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Meg­han káp­rá­za­tos volt.

Meg­han min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott hó­fe­hér ru­há­já­ban. Kü­lö­nö­sen egy férfit...

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Más lett a vé­le­mé­nye Vi­vi­en­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

Kórházi fotó, ultrahangon járt Dukai Regina

Kö­te­lező ki­vizs­gál­tat­nia magát.

A gyö­nyörű mo­dell­nek kö­te­lező évente ki­vizs­gál­tat­nia magát.

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Bün­tető tör­vény­könyvi (Btk.) tény­ál­lás lesz az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás elő­se­gí­tése, tá­mo­ga­tása.

El­fo­gadta az Or­szág­gyű­lés a kor­mány "Stop Soros" tör­vény­cso­mag­ját, amely alap­ján bün­tető tör­vény­könyvi (Btk.) tény­ál­lás lesz az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás elő­se­gí­tése, tá­mo­ga­tása.

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted

Saját házat sze­ret­nél, de nincs elég pén­zed? Építs házat el­ha­jí­tott, ki­se­lej­te­zett rak­la­pok­ból. Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted a ha­ve­rok se­gít­sé­gé­vel

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Nem nézik el a ku­dar­co­kat.

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Ákos50 koncert a Siófok50 programsorozatban

Jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Nagy­strand fehér ho­mo­kos strand­ján, a Plá­zson.

Ha­ma­ro­san el­ér­ke­zünk az év fe­lé­hez, és ahogy azt a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok meg­ígérte, ér­ke­zik a ju­bi­le­umi ün­nep­so­ro­zat fél­évi nagy do­bása: jú­nius 30-án a stí­lu­so­san szin­tén 50. élet­évét be­töltő Ákos kon­cer­te­zik a Nagy­strand fehér ho­mo­kos strand­ján, a Plá­zson.

Hatalmas mellű nők mondták el, mi okoz nekik euforikus boldogságot

Hatalmas mellű nők mondták el, mi okoz nekik euforikus boldogságot

Vajon mit sze­ret­nek az óri­ási cicik tu­laj­do­no­sai?

Imád­ják a férfiak a ha­tal­mas, hul­lámzó keb­le­ket: né­ze­getni, ké­nyez­tetni, pi­hen­tetni raj­tuk a fe­jü­ket...

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

Kemény rocker kedvesére hajtott rá a magyar Justin Bieber

Intim hely­zet...

A ma­gyar Jus­tin Bi­eber­ként is­mert fi­a­tal éne­kes nem akár­kit vá­lasz­tott arra, hogy az új klip­jé­ben fél­re­ért­he­tet­len szi­tu­á­ci­óba ke­ve­red­jen vele.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A ze­nész újra kór­házba ke­rült.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

Megkönnyezte a gazdi, amikor megjelent halott kutyája szelleme

A ka­na­dai nő elő­ször nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor a fur­csa ár­nyat ész­re­vette. Csak­hogy ké­szí­tett pár képet is...

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Egy férfi sokkoló videóval bizonyítja: már létezik az időutazás

Már ko­ráb­ban is ta­lá­koz­tunk az idő­södő úri­em­ber­rel, aki 1982-ben több idő­uta­zá­son is részt vett.

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Kiakadtak a tudósok: Olyat fotózak, ami szerintük nem is létezhetne...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot az ama­tőr ku­ta­tók­nál az a bi­zarr fotó, ame­lyen egy meg­kö­ve­se­dett hum­anoid jel­legű ko­po­nya lát­ható...

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán. A kicsi nevét is el­árulta a sztár­mami.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

Így imádkoznak a muzulmánok Európa utcáin

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán.

A múlt hét­vé­gén ért véget a ra­ma­dán, vagyis az ara­bok böjti hó­napja.

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt ügye?

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Erdei Zsolt látni akarja a gye­re­keit.

Szá­mo­lat­la­nul kell le­gyűr­nie a ki­lo­mé­te­re­ket a nyá­ron Erdei Zsolt­nak, ha látni akarja a gye­re­keit.

Dögös Playboy-modellel fotózták le a milliomos magyar sztárpókerest

Dögös Playboy-modellel fotózták le a milliomos magyar sztárpókerest

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult a világ Györ­gyi Krisz­ti­án­nal, ami­óta mil­li­o­mos­ként tért haza Monte Car­ló­ból.

Meggypiros budapesti kuka robbantotta fel a netet

Meggypiros budapesti kuka robbantotta fel a netet

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel lehet meg­törni az egy­han­gú­sá­got!

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel lehet meg­törni az egy­han­gú­sá­got!

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Döbbenetes összeg, ennyit keresett a kirúgott Leekens

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Az MLSZ el­nök­sége me­nesz­tette a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Vészhelyzet a gyorsforgalmin: ámokfutó lövöldöző vadászik az autósokra

Fes­ték­pat­ro­nos pus­ká­val és gu­mi­lö­ve­dék­kel lö­völ­döz az au­tó­sokra egy ámok­futó a Liszt Fe­renc Re­pü­lő­térre ve­zető gyors­for­galmi úton.

Tragédia rutinműtét közben: Életét vesztette a fiatal anyuka!

Tragédia rutinműtét közben: Életét vesztette a fiatal anyuka!

A két­gyer­me­kes anyuka na­gyobb keb­lek­kel akarta meg­lepni sze­rel­mét, de a műtét tra­gé­di­ába tor­kol­lott.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.