FRISS HÍREK

Munkába menet erőszakolta meg egy migráns az 59 éves nőt

Munkába menet erőszakolta meg egy migráns az 59 éves nőt

Egy an­go­lul be­szélő, sötét bőrű el­kö­ve­tőt keres a német rend­őr­ség. A 59 éves nőt a nyílt utcán erő­sza­kolta meg.

Egy an­go­lul be­szélő, sötét bőrű férfit keres a rend­őr­ség. A 59 éves nőt a nyílt utcán erő­sza­kolta meg.

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Nem az ellenzéki pártokkal, hanem Soros jelöltjeivel kell megküzdeni

Ne­künk nem­zeti kor­mányra, nem­zeti lel­kü­letű kép­vi­se­lőkre van szük­sé­günk.

Össze kell fog­nunk annak ér­de­ké­ben, hogy foly­tat­has­suk azt a mun­kát, amit meg­kezd­tünk.

Norvégiában már csak a terroristák jogait nézik! Lemondott a miniszter

Norvégiában már csak a terroristák jogait nézik! Lemondott a miniszter

Nor­vé­gi­á­ban fon­to­sab­bak a ter­ro­ris­ták, mint a biz­ton­ság - ezt ál­lítja az igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:
Exkluzív interjú Orbán Viktorral!  "A tavaszi hadjárat tétje"

Exkluzív interjú Orbán Viktorral! "A tavaszi hadjárat tétje"

Exkluzív interjú Orbán Viktorral! "A tavaszi hadjárat tétje"

A kö­vet­kező évek fon­tos fel­ada­tá­nak ne­vezte a "Soros-féle bi­ro­da­lom" Ma­gyar­or­szág­ról való ki­szo­rí­tá­sát.

Fon­tos fel­adat­nak ne­vezte a "Soros-féle bi­ro­da­lom" Ma­gyar­or­szág­ról való ki­szo­rí­tá­sát Orbán Vik­tor.

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Ismét kavart egyet Simicska az ellenzéknél

Vá­sá­rol­ják fel a je­löl­te­ket.

A Fi­desz sze­rint újabb bi­zo­nyí­ték van arra, hogy a Job­bik Si­micska Lajos pén­zén meg­vá­sá­rolja az el­len­zéki je­löl­te­ket - nyi­lat­kozta a köz­mé­di­á­nak Budai Gyula.

Lyukasórát tartott a miniszterelnök

Lyukasórát tartott a miniszterelnök

Orbán Vik­tor ez­út­tal nem vá­lasz­tó­pol­gá­rok­kal ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor ez­út­tal nem vá­lasz­tó­pol­gá­rok­kal ta­lál­ko­zott. Kam­pány­kör­útja pi­he­nő­jé­ben a jövő nem­ze­dé­két lá­to­gatta meg.

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Illegális adatgyűjtést végezhetett a migránsokról a Soros-szervezet

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít.

Pé­ter­falvi At­tila, a Nem­zeti Adat­vé­delmi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság (NAIH) el­nöke vizs­gá­la­tot indít a tran­zit­zó­nák­ban tör­tént adat­gyűj­té­sek ügyé­ben. Mire kell­het­nek a Soros-szer­ve­zet­nek ezek az ada­tok?

NE HAGYD KI!

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Ötven fi­a­tal mig­ráns csa­tá­já­nak le­tö­ré­sére vo­nult ki a rend­őr­ség.

Ötven fi­a­tal mig­ráns csa­tá­já­nak le­tö­ré­sére vo­nult ki a rend­őr­ség a né­met­or­szági Flens­burg­ban.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud.

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Eladják a magyar Telenort, ez történik a mobilelőfizetésekkel

Sok mo­bi­los ag­gódni kez­dett.

Sok mo­bi­los ag­gódni kez­dett, hogy mi lesz az előfi­ze­té­sé­vel, mikor teg­nap a Te­lenor be­je­len­tette: el­adja közép-kelet-eu­ró­pai le­ány­vál­la­la­tait.

Döntöttek Klapka gyerekei! Így teszik pénzzé a hatalmas vagyont

Döntöttek Klapka gyerekei! Így teszik pénzzé a hatalmas vagyont

Már az "Eladó" tábla is ki­ke­rült a Vám­ház körút 9-re!

Már az "Eladó" tábla is ki­ke­rült a Vám­ház körút 9-re!

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Így készülj a melegre, jön a nyár legizgatóbb ruhája

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz.

Las­san be­kö­szönt a ta­vasz, de a nagy di­vat­há­zak már a nyárra ké­szül­nek. Egyre több nő gon­dol­ko­dik azon, mi­lyen bi­ki­nit vá­lasszon ma­gá­nak a nya­ra­lás­hoz, csak­hogy ez még nem elég, strand­ruha is kell. Fon­tos, hogy a bi­kini és a ruci passzol­jon egy­más­hoz. Íme a leg­sze­xibb da­ra­bok.

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

Vadító színek és virágok: A táskák is tavaszi pompába öltöztek!

A hím­zett min­ták min­dig di­va­to­sak, de el tudod kép­zelni őket a tás­ká­don is? Ideje el­fe­lej­teni a komor, fe­kete re­ti­kü­lö­ket!

Indiánköröm lesz a legújabb manikűrdivat

Indiánköröm lesz a legújabb manikűrdivat

Cso­dás for­mák, szép kezek.

Cso­dás for­mák, szép kezek, va­rázs­la­tos szim­bó­lu­mok a kör­mö­kön! Vá­lassz ma­gad­nak az in­dián min­ták közül. Játsz­hatsz a szí­nek­kel is, mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

Új találmány a nőknek, így lesz most már tökéletes a tusvonal

A ci­ca­szem soha nem megy ki a di­vat­ból - de a nők több­sége sokat szen­ved azzal, hogy meg­húzza a tö­ké­le­tes tus­vo­na­lat.

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni!

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni, sőt gye­re­ket sze­retne!

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként" em­le­ge­tik a he­lyet.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten. Ez­út­tal tra­gé­dia tör­tént...

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

A rap­per re­kor­dot dön­tött!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Min­dent be­vet­nek a há­zas­sá­guk meg­men­té­séért. Az ame­ri­kai edző né­hány hete el­köl­tö­zött budai la­ká­sá­ból.

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Ezt már a ra­jon­gók sem hi­szik el.

Va­nessa fo­tója egy­sze­rűen le­ol­vasztja az in­ter­ne­tet. Már a ra­jon­gók sem hisz­nek a sze­mük­nek.

Megható, így őrzik a fiatalon elhunyt Lázár Bence emlékét

Megható, így őrzik a fiatalon elhunyt Lázár Bence emlékét

2006-ig ne­vel­ke­dett La­jos­mi­zsén.

Új nevet kap a La­jos­mi­zsei Vá­rosi Lab­da­rúgó Sport­cent­rum. A csa­tár 2006-ig ne­vel­ke­dett a La­jos­mi­zsei VLC-ben. A Sport Tv szak­ér­tő­je­ként is dol­go­zott.

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Továbbra sem kímél az időjárás, mutatjuk, milyen meglepetést tartogat

Az igazi ta­vasz még ezen a héten sem ér­ke­zik meg, sőt van, ahol hó­fú­vásra kell szá­mí­tani.

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Megtörte a csendet, elképesztő dolgokat állít Robin Williams kollégája

Az el­hunyt ko­mi­kus nem csak a ka­me­rák előtt vi­sel­ke­dett fur­csán, hanem a szü­ne­tek­ben is.

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Óriási fordulat Lajcsi ügyében: Egy fillérrel sem tartozik a szolgáltatóknak

Laj­csi ügy­védje elő­húzta a ka­lap­ból a bi­zo­nyí­té­kot.

Laj­csi ügy­védje olyas­mit hú­zott elő a ka­lap­ból, amire senki az ég­vi­lá­gon nem szá­mí­tott.

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Megindító bejegyzést tett közzé Szinetár Dóra, mindenki meghatódott

Megindító bejegyzést tett közzé Szinetár Dóra, mindenki meghatódott

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő szá­mára a kisfia szü­le­tése óta fon­tos dátum a már­cius 21!

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Tragikus hír: meghalt a világhírű sportsztár fia

Karls­son áp­ri­lis­ban lett volna apuka.

Erik Karls­son és fe­le­sége áp­ri­lis kö­ze­pére várta gyer­me­kük szü­le­té­sét. Most egész Ot­tawa őket gyá­szolja.

...MEGVOLT MÁR?

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Mindenütt keresik ezt a Hófehérkére hasonlító fiatal magyar lányt

Napok óta nem tudni, hol van a 23 éves Bri­gitta.

Napok óta nem tudni, hol van a 23 éves Bri­gitta, aki­nek ba­rá­tai sze­rint ki­fe­je­zet­ten Hó­fe­hérke ki­né­zete van. Már a rend­őr­ségi adat­bá­zis­ban is sze­re­pel!

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Íme, né­hány sza­bály.

Mi­e­lőtt ne­ki­in­dul­nál a nagy erdei sé­tá­nak, hogy le­szedd a med­ve­hagy­mát, jobb ha is­mersz né­hány sza­bályt.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Vajon ki­bé­kül­tek?

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Holttestet találtak Pesterzsébeten

Holttestet találtak Pesterzsébeten

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki jelen volt, ami­kor le­zár­ták a hely­színt.

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki jelen volt, ami­kor le­zár­ták a hely­színt.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

Megtörte a csendet Klapka Sandy, ezt mondja a kirúgásáról!

So­káig nem akart meg­szó­lalni.

Az Arany­asszony so­káig nem akart meg­szó­lalni az­után, hogy el­tá­vo­lí­tot­ták apja cé­gé­nek ügy­ve­ze­tői poszt­já­ról.

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál. A klubja vi­szont nem en­gedni, hogy re­a­gál­jon a belga edző vád­jára.

Váratlan döntés, elmenekül a világ elől Harry és Meghan

Váratlan döntés, elmenekül a világ elől Harry és Meghan

El­töl­te­nek Gö­rög­or­szág­ban pár napot.

A má­jusi es­küvő előtt a pár még je­gyes­ként el­tölt Gö­rög­or­szág­ban pár napot.

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

A spor­to­lónő a tá­vol­sá­got is el­vi­seli fél­mez­te­len ví­zi­pó­lós ba­rát­já­val.

Hatalmasra nőtt Farkasházi Réka pocakja

Hatalmasra nőtt Farkasházi Réka pocakja

Nyár ele­jén hozza vi­lágra a picit.

Nyár ele­jén hozza vi­lágra har­ma­dik gye­re­két.

Ha száraz az orra, beteg? Íme, a leggyakoribb tévhitek a kutyákról

Ha száraz az orra, beteg? Íme, a leggyakoribb tévhitek a kutyákról

Jobb, ha tudod, mi az igaz­ság, és hogy kez­dő­dött a té­ve­dés.

A tév­hi­tek olyan mé­lyen élnek ben­nünk, hogy meg se kér­dő­je­lez­zük a hi­te­les­sé­gü­ket. Pedig nem ár­tana. Né­me­lyik még tra­gé­di­á­val is vég­ződ­het! Jobb, ha tudod, mi az igaz­ság, és hogy kez­dő­dött a té­ve­dés.

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Leukémiás kislány életéért küzd Zoltán Erika!

Zol­tán Erika egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt el la­punk­nak Erika, aki egy sú­lyo­san beteg gyer­mek jó­té­kony­sági ak­ci­ó­já­ban vál­lalt fon­tos sze­re­pet.

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

Derüljön ki az igazság Hadházy ügyében

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri.

A Fi­desz a Nem­zeti Föld­alap köz­re­mű­kö­dé­sét kéri, hogy ki­de­rül­jön az igaz­ság Had­házy Ákos föld­vá­sár­lási ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Egy férfi döbbenetes fényképpel bizonyítja, hogy járt a jövőben...

Fur­csa dol­go­kat állít!

Az utóbbi idő­ben fel­tűnő módon meg­sza­po­rod­tak az idő­uta­zók­ról szóló hírek az in­ter­ne­ten.

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Őrületes sebességgel húzott át a Föld légkörén egy ismeretlen tárgy

Egyre több szo­kat­lan re­pülő tárgy hagyja el boly­gónk lég­kö­rét, és ezt már nem csak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son ész­le­lik.

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Sokkot kapott a söfőr: durva dolog vágódott bele az előtte haladó taxiba

Bár ne­he­zen hi­hető, és a fel­vé­tel ere­de­ti­sége is erő­sen meg­kér­dő­je­lez­hető, mégis szinte ví­rus­ként ter­jed a Fa­ce­boo­kon...

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

Csil­la­pí­ta­nak fáj­dal­main!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész ál­la­pota egyre ag­gasz­tóbb! Azon­nali or­vosi se­gít­ségre van szük­sége, hogy csil­la­pít­sa­nak fáj­dal­main!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Bu­li­ból ha­za­felé menet simán el­be­szél­getsz a tu­ris­ták­kal, más­nap meg nem mersz meg­szó­lalni, ha út­ba­iga­zí­tást kér­nek?

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Óriási örömhírt közölt a sztárpár: kislánnyal bővül a család

Mi­chael Bublé-ék babát vár­nak.

Mi­chael Bublé és csa­ládja igen nehéz idő­sza­kon van­nak túl, hi­szen Noah, az éne­kes kisfia rákos lett.

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Nagy pén­zért ment a ver­seny.

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.

Gyá­szol a ze­ne­kar, vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük.

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Min­den Ká­roly sze­re­tője, Ca­milla Par­ker Bow­les miatt tör­tént.

Min­den Ká­roly sze­re­tője, Ca­milla Par­ker Bow­les miatt tör­tént. Igaz, Dia­nát sem kel­lett fél­teni...

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Az egyik mű­té­ten már túl van.

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Ő váltja Till At­ti­lát!

Ha­ma­ro­san vissza­tér a kép­er­nyőre a TV2 egyik leg­né­zet­tebb mű­sora! Már az is ki­de­rült, ki lesz a há­zi­gazda!

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Fotó, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got, és a Bar­ce­lona ar­gen­tin sztár­ját.

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Leszámol egykori életével, válik a sikeres színész

Nem­csak egy­kori ked­ve­sé­től sza­kad el, hanem az évek során össze­gyűj­tött hol­mik­tól is meg­sza­ba­dul.

Nem­csak egy­kori ked­ve­sé­től sza­kad el, hanem az évek során össze­gyűj­tött ér­té­kes hol­mik­tól is meg­sza­ba­dul.

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót kap­tunk.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.