FRISS HÍREK

Felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján ked­den reg­gel a Par­la­ment előtti Kos­suth Lajos téren.

Fel­von­ták a nem­zeti lo­bo­gót az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján.

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Fenébe a retusálással: ilyen egy igazi nő hasa a valóságban!

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

Nincs pho­tos­hop, nin­cse­nek be­ál­lí­tott fé­nyek, nincs mel­lé­be­szé­lés. Ez itt a va­ló­ság.

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kínzó tünetek, évekig az orvosok sem jöttek rá mi a baja a lánynak

Kínzó tünetek, évekig az orvosok sem jöttek rá mi a baja a lánynak

A fi­a­tal lány or­vos­ról or­vosra járt, de egyre sú­lyos­bodó be­teg­sé­gét so­káig nem tud­ták di­ag­nosz­ti­zálni.

A fi­a­tal lány or­vos­ról or­vosra járt, de sú­lyos­bodó be­teg­sé­gét so­káig nem tud­ták di­ag­nosz­ti­zálni.

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Van, amit nem kell eről­tetni!

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Hátborzongató, váratlanul hazatért családjához az eltemetett férfi

Hátborzongató, váratlanul hazatért családjához az eltemetett férfi

A szak­ér­tők is össze­za­va­rod­tak, ex­hu­mál­ják az el­te­me­tett ha­lot­tat.

A szak­ér­tők is össze­za­va­rod­tak, ex­hu­mál­ják az el­te­me­tett ha­lot­tat. A ha­lott­nak hitt rokon két hó­nap­pal a te­me­tés után tért vissza.

NE HAGYD KI!

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe. Nap­köz­ben 12-17 fok va­ló­színű.

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe. Nap­köz­ben 12-17 fok va­ló­színű.

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

Fogával tépi le magáról felsőjét az álomtestű bombázó

Fogával tépi le magáról felsőjét az álomtestű bombázó

A fran­cia lány nem rej­te­geti ido­mait, Pá­rizs köz­pont­já­ban a mell­bim­bó­ját is meg­mu­tatta ne­künk.

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Nagy a kí­ná­lat, ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben.

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Nagy a kí­ná­lat, ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben. Mu­tat­juk azo­kat a fa­zo­no­kat, me­lyek nem hi­á­nyoz­hat­nak sem a hét­köz­na­pok­ból, sem a kü­lön­le­ges al­kal­mak­ról. Na­gyon fon­tos a szép és ké­nyel­mes fe­hér­nemű. Vá­lo­gat­hatsz!

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Itt a lista, a legjobb családi programokról október 23-án

Bő­sé­ges a vá­lasz­ték!

Az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 62. év­for­du­ló­ján is szám­ta­lan ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­ség közül vá­lo­gat­ha­tunk Bu­da­pes­ten és vi­dé­ken.

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Fe­lejtsd el a fe­kete ha­ris­nyát!

Fe­lejtsd el egy időre a fe­kete ha­ris­nyát! Vá­lassz egy iz­gal­mas da­ra­bot az idei tren­dek közül. Egy­színű ru­há­hoz vi­selj min­tás, vagy szí­nes ha­ris­nyát.

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák.

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte.

Egy eme­le­tes tár­sas­ház ab­la­ká­ból zu­hant ki egy két­éves kisfiú Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte a több mé­te­res esést.

Kell a szurkolás, meglehet az első magyar érem

Kell a szurkolás, meglehet az első magyar érem

Ked­den es­tére töb­be­zer em­bert vár­nak az aré­nába, ho­no­sí­tott spor­to­lónk min­dent meg­tesz a do­bo­góért.

Ked­den es­tére töb­be­zer em­bert vár­nak az aré­nába, ho­no­sí­tott spor­to­lónk min­dent meg­tesz a do­bo­góért.

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

A nép­szerű rap­per és csi­nos ked­vese so­káig se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek, most azon­ban bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Fre­i­berg­ben tör­tént az eset...

Ami­kor a rend­őr­ség a 10 éves kis­lány pa­na­sza alap­ján nyo­mo­zást in­dí­tott, akkor három másik ál­do­zat is elő­állt a tör­té­ne­té­vel. 5 éves volt a leg­fi­a­ta­labb...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Elmaradt a csoda, de éremért birkózik a 97 kilós magyar

Elmaradt a csoda, de éremért birkózik a 97 kilós magyar

A ho­no­sí­tott spor­toló a hazai vi­lág­baj­nok­ság első ma­gyar hőse, ked­den még a do­bo­góra is áll­hat.

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Váratlan fordulat, hoppon maradt a magyar sportoló az arénában

Dé­lelőtt csak egy ver­seny­zőnk ju­tott to­vább a bir­kó­zó­vé­bén. Neki meccset sem kel­lett ját­sza­nia.

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

Hosszú Katinka segítséget kér, most mindenki számít

A baj­noknő bajai ba­rátja mel­lett kam­pá­nyol. Szur­ko­lunk, hogy si­ker­rel jár­jon a terve.

Bámulatos fotó, ledobta a ruháit Iszak Eszter

Bámulatos fotó, ledobta a ruháit Iszak Eszter

Ne hagyd ki!

A nép­szerű mo­dell va­dító lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net! Ne hagyd ki!

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Mennyire vagy jó emberismerő - ez a játék leleplez

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki!

Tarts ve­lünk, és de­rítsd ki, vajon tény­leg jól ér­tesz-e az em­be­rek jel­zé­se­i­ből.

Karantén alatt a váci robbantó otthona

Karantén alatt a váci robbantó otthona

A Ri­post meg­tudta: a cso­da­bo­gár­nak szá­mító férfi olyan pa­lac­ko­kat is tar­tott ott­ho­ná­ban kü­lön­féle ve­szé­lyes ál­la­tok mel­lett, me­lye­ket graffit­izés­hez hasz­nált.

A Ri­post meg­tudta: a cso­da­bo­gár­nak szá­mító férfi olyan pa­lac­ko­kat is tar­tott ott­ho­ná­ban me­lye­ket graffit­izés­hez hasz­nált.

Hatalmas jégeső zúdult a városra

Hatalmas jégeső zúdult a városra

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon.

Óri­ási jég­ve­rést oko­zott Olasz­or­szág kö­zépső ré­szén egy le­fű­ződő cik­lon. A ha­tal­mas vihar el­érte az olasz fő­vá­rost is, ahol nem kí­mélt sem­mit. He­lyen­ként fél mé­ter­nyi jég is össze­gyűlt az ut­cá­kon.

Nem szégyenlősek, meztelen férfi csókolja a magyar modellt

Nem szégyenlősek, meztelen férfi csókolja a magyar modellt

A vég­ered­mény szinte tö­ké­le­tes.

Bódi Sylvi egy rek­lám ked­véért állt össze izmos tár­sá­val. A vég­ered­mény szinte tö­ké­le­tes.

Elhunyt Norvégia második világháborús hőse

Elhunyt Norvégia második világháborús hőse

Meg­halt Jo­a­chim Ro­en­ne­berg, aki se­géd­ke­zett egy ne­héz­vi­zet elő­ál­lító náci lé­te­sít­ményt fel­rob­ban­tá­sá­ban a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban.

Meg­halt Jo­a­chim Ro­en­ne­berg, aki se­géd­ke­zett egy ne­héz­vi­zet elő­ál­lító náci lé­te­sít­ményt fel­rob­ban­tá­sá­ban a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Hoppá, ezt üzente a világhírű énekes a magyaroknak

Nézd meg, mit mon­dott!

Pla­cido Do­min­got, a világ egyik leg­hí­re­sebb ope­ra­éne­ke­sét le­nyű­gözte a Ma­gyar Zene Háza kon­cep­ci­ója. Nézd meg, mit mon­dott!

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Titkos helyen tetováltatják magukat a nők, ettől megőrülnek a férfiak

Gon­dol­tad volna, hogy egy egé­szen ap­rócska dolog is mi­lyen ha­tás­sal tud lenni a férfiak li­bi­dó­jára?

...MEGVOLT MÁR?

Beteghez hívták a mentősöket, rémes mi történt

Beteghez hívták a mentősöket, rémes mi történt

A ki­ér­kező men­tő­sök vizs­gálni kezd­ték az esz­mé­let­len nőt, ami­kor olyan tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott. A rend­őrö­ket is hívni kel­lett.

Esz­mé­let­len nőhöz ri­asz­tot­ták a men­tő­ket egy mo­son­ma­gyar­óvári mun­kás­szál­lóra. A ki­ér­kező men­tő­sök vizs­gálni kezd­ték a nőt, ami­kor olyan tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott. Rend­őrö­ket is hívni kel­lett az ab­szurd eset után, hogy kór­házba szál­lít­has­sák a be­te­get.

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Tragikus buszbaleset történt, sok a halott

Leg­alább ti­zen­ki­lenc ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban, ami­kor két au­tó­busz ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san egy híd­nál.

Leg­alább ti­zen­ki­lenc ember vesz­tette éle­tét és har­minc­öten meg­sé­rül­tek a kelet-pa­kisz­táni Pundzsáb tar­to­mány­ban.

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

Liptai Claudia örömhírről számolt be, mindenki gratulál neki

A bol­dog mű­sor­ve­zető le­fény­ké­pezte kis­lá­nyát a leg­újabb szen­ve­dé­lyé­vel.

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát. Az ál­do­za­tot kór­házba szál­lí­tot­ták, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

Sosem látott videó került elő Szinetár Dóra tündéri, egyéves kisfiáról

A szí­nésznő leg­ki­sebb gyer­meke, Benji igazi tü­ne­mény, nem csoda, hogy édes­anyja büsz­kén osz­tott meg róla egy fel­vé­telt.

Lincselés Miskolcon: félholtra verték az áldozatot

Lincselés Miskolcon: félholtra verték az áldozatot

Ba­se­ball ütők­kel tá­mad­tak egy férfira.

Ba­se­ball ütők­kel tá­madt egy csa­lád egy 33 éves férfira Mis­kol­con. Az össze­tű­zést meg­elő­zően a férfi szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a csa­lád tag­ja­i­val, akik ké­sőbb meg­lin­csel­ték.

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

Rejtő Jenő és Orbán Viktor közösen lettek a rinocérosz keresztszülei

El­söprő több­ség­gel a Csü­lök név győ­zött, Rejtő Jenő után sza­ba­don.

Le­zá­rult a sza­va­zás, sok ezren száll­tak be a ri­no­cé­rosz-já­tékba. El­söprő több­ség­gel a Csü­lök név győ­zött, Rejtő Jenő után sza­ba­don.

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Visszatér Budapestre a világhírű, Grammy-díjas zenész

Hat év után ér­ke­zik újra a fő­vá­rosba.

Hat év után újra Bu­da­pestre ér­ke­zik a négy­sze­res Grammy-díjas Mark Knopfler. A rock­zene ki­emel­kedő alakja 2019 jú­li­u­sá­ban lép majd fel a fő­vá­ros­ban.

Meztelenül, ököllel csapkodta a rendőrautót egy férfi - VIDEÓ

Meztelenül, ököllel csapkodta a rendőrautót egy férfi - VIDEÓ

Anya­szült mez­te­le­nül so­rozta egy rend­őr­autó ab­la­kát egy férfi New York ut­cáin. Az ab­szurd ese­tet vi­deón is meg­örö­kí­tet­ték.

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Dupla nemi erőszak a francia éjszakában, egy vasútállomáson

Hár­man tá­mad­ták rá.

Hár­man tá­mad­ták rá, ket­ten meg­erő­sza­kol­ták a 24 éves fran­cia nőt. Az­után el­lop­ták a mo­bil­ját, va­la­mint egyéb sze­mé­lyes tár­gyait.

Sosem csókolta a Fradi-címert a focista, elárulta, hogy miért

Sosem csókolta a Fradi-címert a focista, elárulta, hogy miért

A zöld-fe­hé­rek ko­rábbi lab­da­rú­gója meg­le­pően őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett.

A zöld-fe­hé­rek ko­rábbi lab­da­rú­gója meg­le­pően őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett.

Ijesztő jelenet: Felakadt a szeme, sokkot kapott Tóth Andi

Ijesztő jelenet: Felakadt a szeme, sokkot kapott Tóth Andi

Saj­nos nem is­me­ret­le­nek szá­mára az ilyen ro­ha­mok...

Saj­nos nem is­me­ret­le­nek szá­mára az ilyen ro­ha­mok...

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál.

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

Csem­péssz ke­leti ero­ti­kát a für­dőbe

A ma­rok­kói stí­lusú, fes­tett por­ce­lán mos­dó­kagy­lók or­na­men­tá­lis vagy vi­rá­gos dí­szí­tése meg­adja azt a csepp nő­i­es­sé­get, ami me­leggé teszi az ott­hont

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek.

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc­ról, ren­ge­teg prog­ram várja az ér­dek­lő­dő­ket. Vál­to­zik vi­szont a köz­le­ke­dési me­net­rend, és a bol­tok sem lesz­nek nyitva hol­nap.

Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Eltört a mécses: Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Ké­sely Ajna miatt ha­tó­dott meg.

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ön­ma­gát látta meg Ké­sely Aj­ná­ban, aki három ara­nyat nyert az ifjú­sági olim­pián.

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Rendőrségi botrány a Wellhellóban: Megszólalt Fluor Tomi

Hatan lép­tek ki az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Hatan lép­tek ki a ma­gyar ze­ne­kar­ból, a sza­xo­fo­nos fel­je­len­tést is tett a rend­őr­sé­gen.

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

Brutális, mit műveltek a diákok egy holttesttel - óriási a botrány!

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

El­ké­pesztő, ami tör­tént. És fel sem lehet fogni, mi ve­ze­tett ide.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

Vérlázító döntés született a májusban felrobbantott Ildikó ügyében

A Ka­li­for­ni­á­ban élő ma­gyar üz­let­asszony is­me­rő­sei egy­sze­rűen nem értik, hogy dönt­het­tek így az ame­ri­kai ha­tó­sá­gok.

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Óriási fordulat Curtis magánéletében, nem korai ez még?

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Az új­pesti rap­per olyan dol­got je­len­tett be, ami talán még a leg­na­gyobb ra­jon­gó­kat is meg­lepte.

Mindene látszik, fehérneműben terpeszt a csodás mellű bombázó

Mindene látszik, fehérneműben terpeszt a csodás mellű bombázó

Emma Frain át­tet­sző fe­hér­ne­mű­ben mu­tatta meg magát. Nincs rá jobb szó, őr­jítő fotó.

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Anya és lánya égett halálra a lakástűzben

Tragédia: Anya és lánya égett halálra a lakástűzben

Ki­gyul­ladt tár­sas­ház­hoz ri­asz­tot­ták a ka­pos­vári tűz­ol­tó­sá­got. Egy fi­a­tal férfit ki­men­tet­tek az égő lakás er­ké­lyé­ről, de ba­rát­nő­jén és édes­any­ján már nem tud­tak se­gí­teni.

Ki­gyul­ladt tár­sas­ház­hoz ri­asz­tot­ták a ka­pos­vári tűz­ol­tó­sá­got. Egy fi­a­tal férfit ki­men­tet­tek az égő lakás er­ké­lyé­ről, de ba­rát­nő­jén és édes­any­ján már nem tud­tak se­gí­teni, mind­ket­ten a la­kás­ban égtek ha­lálra. 15 em­bert eva­ku­ál­tak a tár­sas­ház­ból a tűz­ol­tók.