FRISS HÍREK

A szakmák viadala Budapesten

A szakmák viadala Budapesten

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak. Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban!

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak. Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban! Vi­gyél egy kis me­leg­sé­get a hűvös reg­ge­lekbe és es­tékbe. Kom­bi­náld az ár­nya­la­to­kat, a ki­egé­szí­tő­ket har­mo­ni­záld. Mu­tat­juk a szí­ne­ket.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Magas a vérnyomásod? Most figyelj, így nyomhatod le gyógyszer nélkül!

Oldd a fe­szült­sé­get ter­mé­sze­tes il­ló­ola­jok­kal.

Oldd a fe­szült­sé­get ter­mé­sze­tes il­ló­ola­jok­kal.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Dráma a vébén, könnyezve búcsúzott a magyar sztár. Oda az olimpia?

Dráma a vébén, könnyezve búcsúzott a magyar sztár. Oda az olimpia?

Ka­ra­kas Hed­vig dzsú­dóst ül­dözi a bal­sze­ren­cse, most is idő előtt kel­lett be­fe­jez­nie a ver­senyt.

Egerszegi Krisztina olyat tett, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

NE HAGYD KI!

Lefotózták, kigyúrt szépfiút ölelget Gianni: de mit szól hozzá Zita?

Lefotózták, kigyúrt szépfiút ölelget Gianni: de mit szól hozzá Zita?

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra. Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos már ta­lál­ko­zott is vele.

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra. Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos már ta­lál­ko­zott is vele.

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Ezért egészségtelen, ha melltartót viselsz alvás közben

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led?

Félsz, hogy meg­eresz­ke­dik a mel­led, ezért még éj­szaka is mell­tar­tóba kény­sze­rí­ted? Vagy csu­pán alvás köz­ben is csini sze­ret­nél lenni?

Rengeteg új ötletet ad a konyhában a MasterChef VIP

Rengeteg új ötletet ad a konyhában a MasterChef VIP

Végh Tamás, a Hun­gast ve­zető séfje sze­rint az ilyen mű­so­rok vissza­hoz­hat­ják az em­be­rek ked­vét a fő­zés­hez.

Dagad a kokainbotrány: bajban van Curtis

Dagad a kokainbotrány: bajban van Curtis

A nép­szerű rap­perbe csú­nyán be­le­szállt az egyik ra­jon­gója az Ins­tag­ra­mon.

A nép­szerű rap­perbe csú­nyán be­le­szállt az egyik ra­jon­gója az Ins­tag­ra­mon.

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz, ám van egy na­gyon fon­tos té­nyező, amely­ről a leg­töb­ben meg­fe­led­kez­nek.

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend. Ez igaz is, ám van egy na­gyon fon­tos té­nyező, amely­ről a leg­töb­ben meg­fe­led­kez­nek. Pedig ez Leg­alább olyan fon­tos, ha nem még fon­to­sabb, mint az előző kettő. Lehet, hogy épp ez a tar­tós fo­gyás igazi titka.

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű ka­bát­ból?

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon!

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

Szeretnél végre lefogyni? Akkor így idd a kávéd!

Fel­pör­get, és egész nap égeti a zsírt.

A reg­geli kávé fel­pör­get, és fel­ké­szít az előt­ted álló napra. Ám ha azt aka­rod, hogy a zsír­égető fo­lya­ma­tok is azon­nal be­in­dul­ja­nak a tes­ted­ben, tur­bózd fel!

Barátja beszélt a súlyos beteg magyar edzőről

Új fejlemények, barátja beszélt a súlyos beteg magyar edzőről

Az agy­vér­zé­sen át­esett Eger­vári Sán­dor már a re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben gyó­gyul.

Az agy­vér­zé­sen át­esett Eger­vári Sán­dor már a re­ha­bi­li­tá­ciós in­té­zet­ben gyó­gyul.

Újabb súlyos medvetámadás történt

Újabb súlyos medvetámadás történt

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

Sú­lyo­san meg­se­be­sí­tett egy mezőn dol­gozó 53 éves férfit egy medve a szé­kely­földi Csík­szent­ki­rály ha­tá­rá­ban.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Ezért nem fürdött a boldogságban a kapitány a pólósiker után

Ezért nem fürdött a boldogságban a kapitány a pólósiker után

Märcz Tamás ter­mé­sze­te­sen na­gyon örült a rég várt vi­lág­kupa-arany­nak, de...

Izgató látvány, dús kebleivel játszik a szexi anyuka

Izgató látvány, dús kebleivel játszik a szexi anyuka

Két gyer­meke is van.

Két gyer­meke is van. Ha­ma­ro­san eléri a 800 ezer kö­ve­tőt Ins­tag­ram-ol­da­lán. A Dal­las Cow­boys ame­ri­kai-fut­ball­csa­pa­tá­nak nagy ra­jon­gója.

Gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Nagy bot­rányt ka­vart a moz­du­la­ta­i­val.

A New York Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val, amit aztán be­do­bott az el­len­fél nézői közé.

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Min­den fel­lé­pése előtt.

Min­den fel­lé­pése előtt be­szél meg­bol­do­gult kol­lé­gá­i­hoz és az édes­any­já­hoz is.

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Na­gyon kü­lön­le­ges dolog.

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok. Nem kí­mél­ték egy­mást a fő­ző­mű­sor sztár­jai.

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok. Nem kí­mél­ték egy­mást a fő­ző­mű­sor sztár­jai.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Budapesti pláza mellett gyilkolt, hajtóvadászat indult az emberölő ellen

Több mé­tert fut­ha­tott még szúrt sé­rü­lé­se­i­vel V. László vál­lal­kozó, mi­előtt gyil­kosa hi­deg­vér­rel fejbe lőtte.

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Botrány, teljes káosz alakult ki Terence Hill budapesti látogatásán

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt! Sokan közös pa­nasz­té­telt sür­get­nek!

Jog­gal há­bo­rog­nak a ra­jon­gók a szer­ve­zés miatt!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Darnózseli gyilkosság: sokkoló dolgokra derült fény

Darnózseli gyilkosság: sokkoló dolgokra derült fény

Fel­da­ra­bol­hat­ták a holt­tes­tet.

Nagy va­ló­szí­nű­ség­gel fel­da­ra­bol­ták a négy éve el­tűnt masszőrnő holt­tes­tét.

Mindent vett a kamera: élő adásban lett rosszul Vujity Tvrtko

Mindent vett a kamera: élő adásban lett rosszul Vujity Tvrtko

Fel­ke­rült az ijesztő videó a vi­lág­há­lóra. Még el­kö­szönni sem tu­dott a né­zők­től.

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Felfoghatatlan, ami történt: gyászol Hajdú Péter

Tra­gi­kus hír ér­ke­zett.

Az is­mert ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a szo­morú hírt.

...MEGVOLT MÁR?

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

Erre figyelj vasárnap Budapesten, ha nem akarsz agyvérzést kapni

NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak több budai út­vo­na­lon.

A va­sár­napi NATO futás miatt fenn­aka­dá­sok vár­ha­tóak szá­mos budai út­vo­na­lon.

Ez volt Burkáék veszte a szomszédaik szerint

Ebben a kocsmában játszotta el a 45 milliós kártérítést a két gyilkos

Új­szent­mar­gi­tán min­den­na­pos be­széd­téma az ügyük.

Burka Fe­renc, fi­á­val együtt min­den idők leg­na­gyobb ma­gyar kár­té­rí­té­sét kapta a leült bör­tön­éve­kért.

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Megerőszakolta kisgyerekeit a kiszabadult rendőrgyilkos

Min­den bi­zonnyal az a férfi ke­rült most elő­ze­tesbe aki a rend­szer­vál­tás előtt egy rend­őr­gyil­kos­ság ré­szese volt.

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor...

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor, maga mellé tette volna há­ti­zsák­ját.

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a SOTE ku­ta­tói.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a gyógy­mód­hoz.

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Szívszorító, édesanyja öngyilkosságáról vallott a népszerű színésznő

Anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött, de erről egy ideig fo­galma sem volt.

Mint mondta, anyja men­tá­lis be­teg­ség­gel küz­dött, de erről egy ideig neki fo­galma sem volt. Az asszony egy nap el­vágta a saját tor­kát.

Furcsa bejelentést tett a 41 éves sztármami, ezt akarja volt férjétől

Furcsa bejelentést tett a 41 éves sztármami, ezt akarja volt férjétől

Na­gyon sze­mé­lye­set akar tőle kérni.

A Szí­vós csa­jok sztárja nem zár­kó­zik el tel­je­sen exé­től, sőt va­lami na­gyon sze­mé­lye­set akar tőle kérni.

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Bár kö­vet­ték egy­más mun­kás­sá­gát, az ágy­je­le­net előtt sosem ta­lál­koz­tak a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem szí­né­szei.

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Ugye te is va­lami va­dabbra vágysz?

Elég a fehér, de még a szí­nesre fes­tett fa­lak­ból is! Ugye te is va­lami me­ré­szebbre, va­dabbra vágysz? Hozd be a ter­mé­sze­tet a la­ká­sodba

Aggasztó Justin Bieber állapota, ijesztő dolog történt a sztárral

Aggasztó Justin Bieber állapota, ijesztő dolog történt a sztárral

Az éne­kes úgy vi­sel­ke­dett ra­jon­gói kö­ré­ben, mint aki­nek va­la­mi­lyen ro­hama van, ők pedig na­gyon meg­ijed­tek a lá­tot­tak­tól.

Az éne­kes úgy vi­sel­ke­dett ra­jon­gói kö­ré­ben, mint aki­nek va­la­mi­lyen ro­hama van, ők pedig na­gyon meg­ijed­tek a lá­tot­tak­tól.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A játékos élete örökre megváltozott A Piramis után

A játékos élete örökre megváltozott A Piramis után

A Pi­ra­mis ver­seny­zője ezt kapta.

A Pi­ra­mis ver­seny­zője va­lami olyat ka­pott a mű­sor­tól, ami örökre meg­vál­toz­tatta az éle­tét.

Majdnem meghalt, balesetet szenvedett a világsztár

Majdnem meghalt, balesetet szenvedett a világsztár

Wes­ley Sne­ij­der Ka­tar­ban üt­kö­zött.

Wes­ley Sne­ij­der sze­ren­csés ki­me­ne­telű bal­eset ré­szese volt Ka­tar­ban.

Többször is lefotózták a nyaralásán pucérkodó modellt!

Többször is lefotózták a nyaralásán pucérkodó modellt!

Nem volt szé­gyen­lős a lány!

A ha­tal­mas mellű lány­nak soha nem je­len­tett gon­dot meg­vál­nia a ru­ha­da­rab­ja­i­tól.

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Brutális videó: családja előtt lőtték agyon a férfit

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult a vita.

Tett­le­ges­sé­gig fa­jult egy ba­ná­lis­nak tűnő vita. Csak erős ide­ge­ze­tű­ek­nek!

Az erkélyén villantotta meg a lába közét a fitneszmodell!

Az erkélyén villantotta meg a lába közét a fitneszmodell!

Tel­je­sen pu­cé­ran tor­ná­zott a lány.

Tel­je­sen pu­cé­ran tor­ná­zott a fi­a­tal mo­dell reg­gel az ott­ho­ná­ban. Egy kép ki is ke­rült róla.

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub.

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub. Az el­múlt több mint 2 évben össze­sen 80 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Vi­di­ben. A 35 éves tá­madó új ki­hí­vá­sokra vá­gyik.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik foly­tat­hat­ják.

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Hátborzongató, sokan itt vélték látni a már halott sztárt

Hátborzongató, sokan itt vélték látni a már halott sztárt

A ra­jon­gók nem tá­gí­ta­nak!

A ra­jon­gók nem tá­gí­ta­nak! El­mé­le­teik sze­rint Tupac igenis él, és erre bi­zo­nyí­té­ko­kat is ta­lál­tak.

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Botrány a Jobbikban. Vona Fidesz-ügynöknek nevezte Volner Jánost

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Hiába volt a tit­ko­ló­zás, zárt kör­ben egy­más­nak ug­rot­tak a po­li­ti­ku­sok.

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket. Hi­he­tet­len, ami tör­tént.

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket. Hi­he­tet­len, ami tör­tént.

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Be­ava­tási szer­tar­tás a ja­vá­ból! Ritka fel­vé­telt szi­vá­rog­ta­tott ki a BL-sze­replő hol­land sztár­csa­pat vé­dője.

Borzalom Hevesben: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

Borzalom Heves megyében: rendszeresen erőszakolta gyermekeit az apa

A férfi ko­ráb­ban már gyil­kos­ság miatt is ült bör­tön­ben, de fel­té­te­le­sen sza­ba­don en­ged­ték.

Megrázó fotó érkezett: autó alá szorulva halt meg egy ember Budapesten

Megrázó fotó érkezett: autó alá szorulva halt meg egy ember Budapesten

A mo­to­rost a men­tők meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni.

A mo­to­rost a men­tők meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem le­he­tett rajta se­gí­teni.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

24 év után derül rá fény: ő felel Senna haláláért?

Bántja a lel­ki­is­me­ret a mér­nö­köt.

A bí­ró­ság hosszú éve­kig tartó tár­gya­lás­so­ro­zat után fel­men­tette a vádak alól, de a lel­ki­is­me­rete máig bántja a neves au­tó­építő mér­nö­köt.

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe.

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe, majd pró­bálta meg el­vinni a gépet, de ket­ten idő­ben ész­re­vet­ték.