Orbán Viktor: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

Orbán: Köszönet a magyaroknak, hogy kölcsönadták az erejüket

A mi­nisz­ter­el­nök meg­kö­szönte azok­nak a ma­gya­rok­nak, akik részt vet­tek a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ban.

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Lelepleződött Simicska és a Jobbik plakátmutyija! Itt a szerződés

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

Ne­vet­sé­ges össze­get, 3850 Ft-ot fizet a Job­bik pla­ká­ton­ként Si­mics­ká­nak...

Bizonyító erejű lesifotók: Ezt a férfit szereti az elvált Katie Holmes

Bizonyító erejű lesifotók: Ezt a férfit szereti az elvált Katie Holmes

A tur­bé­koló pá­rocska egy szü­li­napi bu­li­ban bu­kott le.

A tur­bé­koló pá­rocska egy szü­li­napi bu­li­ban bu­kott le.

Meztelen pucsít a fürdőkádban a bombatestű szurkolólány

Meztelen pucsít a fürdőkádban a bombatestű szurkolólány

Min­den csa­pat örülne egy ilyen szur­ko­ló­nak. Az idei sze­zon­ban nem ho­zott sze­ren­csét.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Szenzáció! Kiborult a Mesecsizmácska!

Tit­kos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Tit­kos vir­gá­csos össze­es­kü­vé­sek lán­co­la­tá­ról szólta el magát a Mi­ku­lás Maffia!

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Min­den ol­dal­ról össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Kereszttel együtt költöztetik el II. János Pál emlékművét

Kereszttel együtt költöztetik el II. János Pál emlékművét

A ke­resz­tény­gyű­lölő fran­cia Sza­bad­gon­dol­ko­dók Szö­vet­sége tá­madta meg az em­lék­mű­vet a bí­ró­sá­gon.

A ke­resz­tény­gyű­lölő fran­cia Sza­bad­gon­dol­ko­dók Szö­vet­sége tá­madta meg az em­lék­mű­vet a bí­ró­sá­gon. Két újabb jogi lépés után el­ren­del­ték a ke­reszt el­tá­vo­lí­tá­sát az em­lék­mű­ről. Azt Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág is be­fo­gadta volna, de erre most már nem lesz szük­ség.

NE HAGYD KI!

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam...

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam, ami­vel a bé­csi­ek­nek üzen­tek.

Hatalmas kebleivel hódít a neten a magyar sztár felesége

Hatalmas kebleivel hódít a neten a magyar sztár felesége

La­rion Zoé büszke bá­ja­ira.

La­rion Zoé büszke bá­ja­ira, amit szí­ve­sen meg is mutat ra­jon­gó­i­nak. Mül­ler At­tila mo­dell ne­jé­nek nincs is oka ta­kar­gatni magát, hi­szen gyö­nyörű és szexi.

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Szín­házi elő­adásra hív­ták el őket.

Évről- évre egyre több pénz gyű­lik össze a Fo­gadj örökbe egy macit jó­té­kony­sági auk­ci­ó­ján. Az ala­pít­ványt Tö­rő­csik Mari és Ká­rász Ró­bert hozta létre.

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai.

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai, aki sze­rint a nyu­gati kul­túra kö­ve­tése tehet arról, hogy a nők nem ta­lál­nak ma­guk­nak párt.

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

Ka­cér­kodsz a gon­do­lat­tal, hogy rend­sze­re­sen edző­te­rembe járj, de va­lami vissza­tart? Vagy lehet, hogy vol­tál már, de meg­szep­pen­tél?

Ka­cér­kodsz a gon­do­lat­tal, hogy rend­sze­re­sen edző­te­rembe járj, de va­lami vissza­tart? Vagy lehet, hogy vol­tál már, de meg­szep­pen­tél? Ér­de­mes le­küz­deni a fé­lel­me­i­det, mert csak az első al­ka­lom nehéz, utána imádni fogod a ter­met. Adunk né­hány tip­pet, ho­gyan tedd ru­tinná az edzé­se­ket!

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

A legjobb pulcsik, amik nem kövérítenek

Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső!

Érezd jól magad pu­ló­ver­ben! Fan­tasz­ti­kus, ami­kor nem csak meleg, de még kar­csú­sít is a téli felső! Mu­ta­tunk né­hány fa­zont a most di­va­tos da­ra­bok közül.

Kiderült, mi a legnagyobb hiba, amit szelfizés közben elkövethetsz

Kiderült, mi a legnagyobb hiba, amit szelfizés közben elkövethetsz

Lehet, hogy eszedbe sem ju­tott, miért vagy olyan sá­padt a ké­pe­ken? Nézz a tü­körbe, mi­előtt kat­tin­tasz a te­le­fo­nod­dal.

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let!

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let a nagy ked­venc­nél, a fe­kete far­mer­nél! Szinte ki­vé­tel nél­kül min­den­ki­nek jól áll, elő­nyö­sen ki­emeli az ala­kot.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál egy a szó­ra­koz­ta­tás­nál sok­kal fon­to­sabb fel­adatra.

Összeomlott Aradszky özvegye: Felügyelet alatt van!

Összeomlott Aradszky özvegye: Felügyelet alatt van!

Éva asszony kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get! Annyira meg­törte a gyász, hogy nem merik egye­dül hagyni!

Éva asszony kép­te­len fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get! Annyira meg­törte a gyász, hogy nem merik egye­dül hagyni!

Nem megy a vb-re, de erre büszke lehet a sztárbírónk

Nem megy a vb-re, de erre büszke lehet a sztárbírónk

Kas­sai Vik­tor végre jó hírt ka­pott.

Kas­sai Vik­tor sok min­dent meg­élt ebben az évben, ám de­cem­ber­ben jó hírt ka­pott.

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ma­gá­nyo­san lett Eu­rópa-baj­nok Hosszú Ka­tinka Dá­ni­á­ban. A férj Shane Tusup hi­va­ta­lo­san mig­rén miatt van távol, de más lehet az ok.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Egyedi fel­aján­lást tet­tek.

A zöld-fe­hé­rek egyedi fel­aján­lást tet­tek, a fut­ball­csa­pat min­den tagja se­gí­tett. A hét és fél éves Ábel gyógy­ke­ze­lé­sére for­dít­ják az ár­ve­ré­sen be­folyt össze­get

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Fél év Bun­des­liga, aztán? Erre vá­gyott a német szak­em­ber, de talán nem pont ilyen mun­kára gon­dolt.

Újabb fordulat, ez történt Bárdosi Sándorral

Újabb fordulat, ez történt Bárdosi Sándorral

Vajon fel lehet lé­le­gezni?

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó kö­zös­ségi ol­da­lán tá­jé­koz­tatta ba­rá­tait. Vajon fel lehet lé­le­gezni?

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Magyarázkodni kényszerült a várandós Kapócs Zsóka

Ka­pócs Zsóka nyu­ga­lom­ban várja első gyer­me­két, aki már most képes meg­lepni anyu­ká­ját.

Beteges sebész bukott le: páciensei májába égette szignóját

Beteges sebész bukott le: páciensei májába égette szignóját

Egy vé­let­len foly­tán ta­lál­ták meg egy ko­rábbi pá­ci­ens máján az orvos mo­nog­ram­ját.

Egy vé­let­len foly­tán ta­lál­ták meg egy ko­rábbi pá­ci­ens máján az orvos mo­nog­ram­ját.

Elárulták a nők, mivel szúrják el a férfiak már a legelején az ismerkedést

Elárulták a nők, mivel szúrják el a férfiak már a legelején az ismerkedést

Női fó­ru­mo­zók össze­szed­ték azo­kat a vég­ze­tes hi­bá­kat, amik után hal­lani se akar­nak többé a pa­si­ról.

Miért ennyire béna Jobbik? Ki érti ezt? 1500 embert bírtak összeröffenteni...

Miért ennyire béna Jobbik? Ki érti ezt? 1500 embert bírtak összeröffenteni...

Hoz­zá­ve­tő­leg 1500 em­bert tu­dott össze­hozni a Ma­gyar Gár­dis­ták egy­kori ked­venc pártja a Lend­vai ut­cába.

Felháborító: megúszhatja az uzsorás ügyvéd

Felháborító: megúszhatja az uzsorás ügyvéd

Több, mint 70 mil­lió fo­rint­nyi köl­csönt adott az uzso­rás kecs­ke­méti ügy­véd ma­gán­em­be­rek­nek és cé­gek­nek.

Több, mint 70 mil­lió fo­rint­nyi köl­csönt adott az uzso­rás kecs­ke­méti ügy­véd ma­gán­em­be­rek­nek és cé­gek­nek.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Felfüggesztette letartóztatott képviselője párttagságát az MSZP

Felfüggesztette letartóztatott képviselője párttagságát az MSZP

Zsa­ro­lás, ügy­védi vissza­élés, ká­bí­tó­szer-ke­res­ke­de­lem miatt hall­gat­ták ki.

Szexőrülttel cserélte össze bőröndjét Ferihegyen, ezt találta benne!

Szexőrülttel cserélte össze bőröndjét Ferihegyen, ezt találta benne!

Meg­le­pő­dött az Ang­li­á­ból ha­za­térő lány, ami­kor ki­nyi­totta ott­hon sa­ját­já­nak vélt bő­rönd­jét.

Most érkezett: elfogták Igort, a rettegett magyar gyilkost

Most érkezett: elfogták Igort, a rettegett magyar gyilkost

Spa­nyol­or­szág­ban kap­ták el Fehér Nor­ber­tet, a ma­gyar szár­ma­zású gyil­kost. Al­vi­lági nevén csak úgy hív­ták: Igor, az orosz.

...MEGVOLT MÁR?

Négytagú bandára vadásznak a rendőrök Budapesten - videóval

Négytagú bandára vadásznak a rendőrök Budapesten - videóval

A tro­li­busz egyik uta­sá­nak estek neki a fő­vá­ros­ban, a VII. ke­rü­let­ben. A ka­mera min­dent fel­vett.

A tro­li­busz egyik uta­sá­nak estek neki a fő­vá­ros­ban, a VII. ke­rü­let­ben. A ka­mera min­dent fel­vett.

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

Koko jó formában van: autógumikkal legózott a bokszoló

A jó cé­lért küz­dött Ko­vács Koko Ist­ván bok­szoló és Cser­no­viczki Éva csel­gán­csozó.

A jó cé­lért küz­dött Ko­vács Koko Ist­ván olim­piai és vi­lág­baj­nok bok­szoló és Cser­no­viczki Éva olim­piai bronz­ér­mes csel­gán­csozó az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet és a Bridges­tone vál­la­lat bu­da­pesti ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ján.

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább!

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább! Végre ki­de­rült, hogy mikor és hol kel egybe az álom­pár. A szer­tar­tás a wind­sori Szent György ká­pol­ná­ban lesz.

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Megdöbbentő részletek derültek ki a halálos balesetről

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Nem biz­tos, hogy bal­eset érte azt a férfit, akire ku­tyája várt hű­sé­ge­sen a ron­csok kö­zött.

Szatír zaklatja a nőket a budapesti villamoson

Szatír zaklatja a nőket a budapesti villamoson

60 év kö­rüli férfi ta­po­ga­tott a nőt.

60 év kö­rüli, zöld ka­bá­tos férfi ta­po­ga­tott meg egy nőt. Három nagy sza­tyor­ral jár, azok mögé rejti szán­dé­kát.

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Ezt eddig miért nem tudtuk? Elképesztő tények a férfiasságról

Biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Bi­zarr és meg­hök­kentő té­nyek kö­vet­kez­nek, amik­ről még tuti nem hal­lot­tál. Ka­pasz­kodj meg, mert biz­to­san meg fogsz le­pődni.

Palvin Barbara visszafordíthatatlan dolgot tett magával

Palvin Barbara visszafordíthatatlan dolgot tett magával

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét a gyö­nyörű ma­gyar mo­dell, aki elő­ször vál­lal­ko­zott ilyes­mire.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni dön­té­sét a gyö­nyörű ma­gyar mo­dell, aki elő­ször vál­lal­ko­zott ilyes­mire.

Rubint Réka kikészítette Berki Krisztiánt

Rubint Réka kikészítette Berki Krisztiánt

Krisz­tián harc­edzett, de...

Krisz­tián harc­edzett, hi­szen napi szin­ten ke­mé­nyen kon­di­zik, de a fit­nesz hazai nagy­asszo­nya még neki is tud meg­le­pe­tést okozni.

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Nem kamu: Feljelentést is tett a BME a mosdóban videózás ügyében

Nem kamu: Feljelentést is tett a BME a mosdóban videózás ügyében

Aho­gyan arról la­punk is be­szá­molt, va­la­kik arra utaz­nak, hogy a Mű­egye­tem mos­dó­i­ban le­vi­de­óz­zák a di­á­ko­kat.

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk. A Test­ről és lé­lek­ről is ott lehet a 90. Oscar-díj-át­adón. A végső je­lö­lést ja­nuár végén je­len­tik majd be.

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk. A Test­ről és lé­lek­ről is ott lehet a 90. Oscar-díj-át­adón. A végső je­lö­lést ja­nuár végén je­len­tik majd be.

Csodás karácsonyi ajtódekorációk

Csodás karácsonyi ajtódekorációk

Ja­vá­ban tart a ké­szü­lő­dés az év leg­szebb ün­ne­pére. Fo­gadd mél­tó­kép­pen! Né­hány apró ötlet az iga­zán meg­hitt han­gu­lat­hoz.

Ja­vá­ban tart a ké­szü­lő­dés az év leg­szebb ün­ne­pére. Fo­gadd mél­tó­kép­pen! Né­hány apró ötlet az iga­zán meg­hitt han­gu­lat­hoz.

Orbán Viktor: Ismét nekilendülünk

Orbán Viktor: Ismét nekilendülünk

Foly­ta­tó­dik az EU-s csúcs, az euró jö­vő­jé­ről tár­gyal­nak Eu­rópa ve­ze­tői.

Foly­ta­tó­dik az eu­ró­pai uniós csúcs, a mai napon a Bre­xit­ről és az euró jö­vő­jé­ről tár­gyal­nak Eu­rópa ve­ze­tői - mondta a mi­nisz­ter­el­nök reg­gel 9-kor kül­dött vi­de­óüze­ne­té­ben.

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről be­szélt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye őszin­tén be­szélt au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről és annak le­küz­dé­sé­ről.

Meztelen videót posztolt magáról a szépséges modell!

Meztelen videót posztolt magáról a szépséges modell!

Ki­csit se volt szé­gyen­lős...

Ott­hon, a ku­tyá­já­val ját­szott a sző­nye­gen he­ve­részve. Mind­ezt ruha nél­kül tette, ami­ről egy fel­vé­tel is ké­szült.

Bugyi nélküli képet posztolt magáról a híres pornósztár

Bugyi nélküli képet posztolt magáról a híres pornósztár

El­fe­lej­tett bu­gyit húzni...

El­fe­lej­tett bu­gyit húzni a köz­is­mert por­nós, mi­köz­ben a reg­geli, tükör előtti szelfi­jét ké­szí­tette. Úgy gon­dolta, hogy nincs is ezzel semmi baj...

Igazán alpári: Hirtelen jött az orgazmus a szolgálatban lévő rendőrnek

Igazán alpári: Hirtelen jött az orgazmus a szolgálatban lévő rendőrnek

Talán ha nem ezt mű­veli az éj­sza­kai mű­szak alatt, nem rúg­ták volna ki az ál­lá­sá­ból.

Magát ajánlja a magyar válogatottba az elfeledett középpályás

Magát ajánlja a magyar válogatottba az elfeledett középpályás

Georges Le­ekens, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tány még nem hir­de­tett ke­re­tet.

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Kitartanak gyerekei az anyjukat meggyilkoló Tamás mellett

Tamás meg­ölte a fe­le­sé­gét..

Ta­más­ról 18 év után de­rült ki, hogy hi­deg­vér­rel meg­ölte a fe­le­sé­gét, gye­re­kei mégis ki­tar­ta­nak mel­lette.

Óriási bejelentés a NASA-tól, nagyon izgalmas dolgot találtak

Óriási bejelentés a NASA-tól, nagyon izgalmas dolgot találtak

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ta­lált rá a boly­gó­rend­szerre.

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ta­lált rá a boly­gó­rend­szerre.

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció.

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció Bu­da­pes­ten - vi­de­ó­val.

Perel a magyar színésznő, visszaélnek a nevével!

Perel a magyar színésznő, visszaélnek a nevével!

Fo­gyasz­tó­szert rek­lá­moz­nak vele.

A vele rek­lá­mo­zott in­ter­ne­tes fo­gyasz­tó­szer­nek több száz vá­sár­lója is lehet.

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

Így változtatta az apaság Gönczi Gábor életét!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ma már képes meg­élni a pil­la­nat va­rá­zsát, és imád a csa­lád­já­val lenni.

Őrült késes támadó ölt Hollandiában, elfogták a gyilkost

Őrült késes támadó ölt Hollandiában, elfogták a gyilkost

El­fogta a hol­land rend­őr­ség a csü­tör­tök esti maast­richti ké­se­lé­ses tá­ma­dá­sok fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét.

El­fogta a hol­land rend­őr­ség a csü­tör­tök esti maast­richti ké­se­lé­ses tá­ma­dá­sok fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét, aki meg­gyil­kolt két em­bert, és hár­mat meg­se­be­sí­tett.

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

Egé­szen meg­döb­bentő tör­té­net.

Egé­szen meg­döb­bentő, hogy mi volt a ke­gyet­len férfi in­doka. A bí­ró­ság nem uta­sí­totta ki az or­szág­ból, mert az ott nem szo­kás...

Döbbenetes, ami kiderült a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

Döbbenetes dolgok derültek ki a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi, akit 4 év után keres a rend­őr­ség...

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Bevallotta, mennyi alkoholt iszik: Deák Bill Gyula így érzi jól magát!

Bevallotta, mennyi alkoholt iszik: Deák Bill Gyula így érzi jól magát!

A fe­kete hangú éne­kes őszin­tén me­sélt la­punk­nak...

A fe­kete hangú éne­kes őszin­tén me­sélt la­punk­nak...

A rendőrség körözi Bárdosi Sándort, reagált a birkózó

A rendőrség körözi Bárdosi Sándort, reagált a birkózó

Ga­ráz­da­ság miatt kell fe­lel­nie.

Ga­ráz­da­ság miatt kell fe­lel­nie, ő maga ér­tet­le­nül áll az eset előtt. Az eset óta két és fél év telt el.

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Éjfél után negyven perccel jelentkezett be Orbán Viktor

Ekkor ért véget a bir­kó­zás.

Ekkor ért véget Brüsszel­ben a bir­kó­zás mig­ráns­ügy­ben. To­vábbra is erős a nyo­más raj­tunk, hogy aka­ra­tunk el­le­nére ve­gyünk át be­te­le­pü­lő­ket.

Hajdú Péter édesanyjával tölti a karácsonyt

Hajdú Péter édesanyjával tölti a karácsonyt

A mű­sor­ve­ze­tő­nek min­dig szo­ros volt a kap­cso­lata édes­any­já­val, ami az évek során csak még szo­ro­sabbá vált.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek min­dig szo­ros volt a kap­cso­lata édes­any­já­val, ami az évek során csak még szo­ro­sabbá vált.