FRISS HÍREK
Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Terminátor találkozó. Együtt ebédelt Orbán és Schwarzenegger

Andy Vajna há­zá­ban ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger, egy­kori ka­li­for­niai kor­mányzó.

A hét­vé­gén a Ter­mi­ná­tor-pro­du­cer, Andy Vaj­ná­nál ta­lál­ko­zott Orbán Vik­tor és Ar­nold Schwar­ze­neg­ger.

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Olyas­mit ta­lál­tak a tu­dó­sok a gé­nek­ben, ami még őket is meg­döb­ben­tette. Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát. Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­mé­nye­ket!

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Egyre több ügyfélszolgálatot nyitnak a bíróságok

Nagy se­gít­sé­get je­lent az ügy­fe­lek­nek.

Sokak szá­mára ne­he­zen ért­hető a jogi szak­nyelv, ezért a köz­ért­he­tőbb meg­fo­gal­ma­zás­ban is se­gít­sé­get nyújt­hat­nak az újon­nan nyíló ügy­fél­szol­gá­la­tok.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk.

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Nem­rég de­rült ki, hogy sza­kí­tot­tak.

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Saríaállamot hoznának létre az iszlamisták Európa közepén

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára.

Az Isz­lám nevű párt ko­moly vál­toz­ta­tá­so­kat ígér az isz­lám hi­tűek szá­mára. Brüsszel­ben be­ve­zet­nék pél­dául, hogy a bu­szo­kon ki­zá­ró­lag külön utaz­has­sa­nak a nők és a férfiak.

NE HAGYD KI!
Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe EZO

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett?

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett?

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Részletek szivárogtak ki Gönczi Gábor titkos esküvőjéről

Ócsán mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Ra­gyogó őszi nap­sü­tés­ben mondta ki egy­más­nak szom­ba­ton a bol­do­gító igent a TV2 hír­adósa és sze­relme Ócsán..

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let.

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let. A haj­na­lok der­mesz­tőek lesz­nek, de aztán nem győ­zöl majd vet­kőzni.

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja! Ez a szu­per fri­zura ugyanis igazi arany­kö­zépút: durva vál­toz­ta­tás nél­kül is üdí­tően friss, új kül­sőt köl­csö­nöz. Rá­adá­sul bár­me­lyik haj­tí­pus­ból re­me­kül áll!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat!

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van!

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep.

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Izgalmas részletek: Hien véres küzdelemre számít a Sztárban Sztárban

Izgalmas részletek: Hien véres küzdelemre számít a Sztárban Sztárban

A fi­a­tal éne­kesnő őszin­tén el­mondta, mit gon­dol a ve­tély­tár­sa­i­ról.

A fi­a­tal éne­kesnő őszin­tén el­mondta, mit gon­dol a ve­tély­tár­sa­i­ról.

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Végre mától óriási változások jönnek a magyar utcákon

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Mától az egész or­szág­ban tilos az utcán lakni. A ha­tó­sá­gok azt ígé­rik, hu­má­nu­san jár­nak majd el.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

Badacsonyi borászgyilkosság: megtorlástól tart a feltételezett gyilkos

A ba­da­cso­nyi bo­rász­gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi tart attól, hogy va­laki vagy va­la­kik elég­té­telt vesz­nek H. Csaba ha­lála miatt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifi olimpia

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifjúsági olimpia

End­rész Kla­u­dia ezüst­ér­met nyert.

End­rész Kla­u­dia egyet­len cen­ti­mé­ter­rel ma­radt le az arany­ról tá­vol­ug­rás­ban. A ma­gyar kül­dött­ség már 21 érem­nél tart Bu­e­nos Ai­res­ben.

Pucéran fotózták a dögös színésznőt

Forró erotika, bugyi és melltartó nélkül fotózták a dögös színésznőt

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre.

Nora Seg­urát ez­út­tal a há­ló­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre. A bom­ba­testű szép­ség most sem bí­zott túl sokat a fan­tá­zi­ára.

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Van ideje a pár­jára is.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Drámai interjút adott Kulka János

Drámai interjút adott Kulka János

Kulka János azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Kulka János két és fél évvel ez­előtti sztrókja óta na­gyon meg­vál­to­zott. A szí­nész azt mondja, ide­genné vált saját maga szá­mára...

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

Kicsalták az erdőbe és meggyilkolták a magyar harcművészt

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit.

A saját ba­rá­tai vé­gez­ték ki a férfit. Most hir­det­tek íté­le­tet.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Vajon mire gon­dol­tak a ti­ni­lá­nyok, ami­kor a félre nem ért­hető moz­du­lat­tal be­le­mo­so­lyog­tak a ka­me­rába?

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

...MEGVOLT MÁR?

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

Húsz éves volt, holtan találtak egy fiút a társasház udvarán

Mire ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, már késő volt. A fi­a­tal fiú ön­gyil­kos lett. Töb­ben lát­ták, ahogy véget ve­tett éle­té­nek.

Mire ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, már késő volt. A fi­a­tal fiú ön­gyil­kos lett. Töb­ben lát­ták, ahogy véget ve­tett éle­té­nek.

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Ez nem hiányzott a Real Madridnak: edzőjének üzent a világbajnok sztár

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel.

Toni Kroos nem elé­ge­dett a pá­lyán be­töl­tött sze­re­pé­vel, ennek han­got is adott leg­utóbb.

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

Hihetetlen, csoda történt azután, hogy ezt a férfit elütötte a vonat

A vonat fé­ke­zett, de az üt­kö­zés így is ki­re­pí­tette a két férfit a jár­mű­ből. Rá­adá­sul egyi­kük­kel ez nem elő­ször tör­tént meg...

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Zsebkéssel randalírozott a vonaton egy 18 éves fiatal, többen megsérültek

Afgán mig­ráns az el­kö­vető.

A ha­tó­sá­gok köz­lése sze­rint egy afgán be­ván­dorló tá­madt egy 27 éves férfira.

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott!

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be. Ettől még a mo­ni­to­rod is el­ol­vad!

Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

Durva kritika, Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

A le­genda nem fogta vissza magát.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér, és az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nak sincs rá szük­sége.

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Sokkot kapott az anyuka, amikor a tükörbe nézett

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Vé­let­le­nül tar­tós fes­ték­kel má­zolta pi­rosra anyu­kája arcát egy kis­lány.

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Megdöbbentette rajongóit, teljesen kopasz lett a gyönyörű színésznő

Me­rész lé­pésre szánta el magát a mind­össze 19 éves szí­nésznő - de min­den oka meg­volt rá.

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Ez bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A kék vagy arany ruha után egy újabb fel­ad­vány bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. 51 éves volt.

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Az osztrák kancellár megszólalt a Fidesz néppárti ügyében

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Se­bas­tian Kurz el­lenzi, hogy a Ma­gyar­or­szá­got kor­mányzó Fi­deszt ki­zár­ják az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Letöltendő! Lecsukták Dzsudzsák Balázs haverját

Ko­ko­rin nem úszta meg.

Alek­szan­der Ko­ko­rin nem úszta meg az ét­termi bot­rányt, bün­te­tést ka­pott.

Óriási bejelentés, döbbenet, mi került elő a sírkamrából

Óriási bejelentés, döbbenet, mi került elő a sírkamrából

Más dol­go­kat is ta­lál­tak.

Más dol­go­kat is ta­lál­tak a hol­tak ma­rad­vá­nyai mel­lett a több ezer éves, sér­tet­len sí­rok­ban.

Ettől a vörös hajú szépségtől őrülnek meg a férfiak az Instagramon!

Ettől a vörös hajú szépségtől őrülnek meg a férfiak az Instagramon!

Re­gina lehet a kö­zös­ségi média egyik leg­újabb szexi hí­res­sége, egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős a ké­pe­ken.

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Százezer forint lesz a gyermekek otthongondozási díja

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult.

Ti­zen­hét­ezer csa­lád jo­go­sult a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási dí­jára, amely jö­vőre egy­sé­ge­sen havi bruttó 100 ezer fo­rintra nő - mondta Novák Ka­ta­lin.

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes, mi történt egy nővel Tarnócon

Mentőhelikoptert riasztottak, rettenetes, mi történt egy nővel Tarnócon

Az asszonyt kór­házba vit­ték, mes­ter­sé­ges al­ta­tás­ban tart­ják.

Az asszonyt kór­házba vit­ték, mes­ter­sé­ges al­ta­tás­ban tart­ják.

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Női ruhába bújt Gesztesi Károly! Fotóval

Egy igazi va­gány sztár bő­rébe bújik.

A szí­nész a Sz­tár­ban Sztár első adá­sá­ban egy igazi va­gány éne­kesnő, Dolly bő­rébe bújik. De vajon ho­gyan oldja majd meg a fel­ada­tot?

Sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt.

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt. A vég­ered­mény na­gyon finom.

Eltűnt három gyerek egy budapesti otthonból, az egyikük csak 2 éves

Eltűnt három gyerek egy budapesti otthonból, az egyikük csak 2 éves

Meg­ta­lá­lá­suk­hoz a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Meg­ta­lá­lá­suk­hoz a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A repülőről rángatták le a migránst, kiderült, megerőszakolt egy 16 éves lányt

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

A re­pülő uta­sai aka­dá­lyoz­ták meg a ki­to­lon­co­lást.

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Kegyetlen dolgot műveltek a 15 éves fiúval az osztálytársai a kiránduláson

Kegyetlen dolgot műveltek a 15 éves fiúval az osztálytársai a kiránduláson

Viag­rát tet­tek a gye­rek ita­lába, a to­váb­bi­a­kat pedig meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon.

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Elájultak a hívők a zarándoklaton, tíz embert vittek kórházba

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra.

Több mint 200 ember szo­rult or­vosi el­lá­tásra. Ma ün­nep­lik Szent Pi­roska nap­ját.