Harcos matektanárnő a Ninja Warrior legesélyesebb női versenyzője

Harcos matektanárnő a Ninja Warrior legesélyesebb női versenyzője

Múlt héten imád­ták a nézők a TV2 nagy­sza­bású show-ját.

Múlt héten imád­ták a nézők a TV2 nagy­sza­bású show-ját.

Könnyfakasztó videó került elő Tóth Veráról: 14 éve történt!

Könnyfakasztó videó került elő Tóth Veráról: 14 éve történt!

Nem lehet vé­gig­nézni könnyek nél­kül! Az éne­kesnő akkor nyerte meg a Me­gasztárt.

Nem lehet vé­gig­nézni könnyek nél­kül! Az éne­kesnő akkor nyerte meg a Me­gasztárt.

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

A szakértők már tudják, ő lesz a magyar focikapitány

Szinte min­den jel Marco Rossi ér­ke­zé­sére utal. A német után jöhet az olasz vonal.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tiszta őrület: Adásban kezdett balettozni Majka!

Tiszta őrület: Adásban kezdett balettozni Majka!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője vá­rat­la­nul táncra per­dült!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője vá­rat­la­nul táncra per­dült!

Magyarok százezreit zsarolhatják meg a szcientológusok

Magyarok százezreit zsarolhatják meg a szcientológusok

Min­den­kit ki­kér­dez­nek.

Ki­de­rült, nem­csak a hí­vek­ről és mun­ka­tár­sa­ik­ról, hanem több száz­ezer har­ma­dik sze­mély­ről is tá­rol­nak vissza­élésre le­he­tő­sé­get adó in­for­má­ci­ó­kat.

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Hogy lehet va­laki egy­szerre ennyire szexi és ki­spor­tolt? Az új­don­sült fe­le­sé­get na­po­kig el tud­nánk nézni.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

NE HAGYD KI!

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Po­lyák Lilla és 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme, Gö­möri And­rás Máté már ké­szül az es­kü­vőre.

Po­lyák Lilla és 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme, Gö­möri And­rás Máté már ké­szül az es­kü­vőre.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

A mell­tar­tók - még ha rend­sze­re­sen mosod is őket - egy idő után csú­nyán el tud­nak szür­külni.

A mell­tar­tók - még ha rend­sze­re­sen mosod is őket - egy idő után csú­nyán el tud­nak szür­külni. Sze­ren­csére nem nehéz őket újra vi­sel­hető ál­la­potba hozni, úgy hogy köz­ben a fe­hér­nemű ké­nyes anya­gát is kí­mé­led - csak egy ügyes trükk kell hozzá. El­árul­juk a gyors és egy­szerű mód­szert!

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Soha többé szénhidrát: Szalonnás karfiolfalatka a diéták új slágere

Ez a sza­lon­ná­val fel­tur­bó­zott rop­pa­nós nasi egye­ne­sen imádni való, rá­adá­sul segít a kar­csú­so­dás­ban!

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Zseniális ötlet egy anyukától! Így gyógyította meg a kisbabáját

Egy kis­ba­bá­nak kel­le­met­len ízű gyógy­szert be­adni ko­moly küz­de­lem: a leg­több­ször a szi­rup fele a ruhán lan­dol.

Meryl Streep elárulta szépségtitkát! Piszok egyszerű a trükkje

Meryl Streep elárulta szépségtitkát! Piszok egyszerű a trükkje

Szép­ség­titka egy fil­lérbe sem kerül!

A 68 éves szí­nésznő ra­gyogó és hi­bát­lan bő­ré­nek nem­csak a ra­jon­gók, hanem a szak­ma­be­liek is a cso­dá­jára jár­nak.

2018 tavaszán ez a szín robbantja fel a divatot

2018 tavaszán ez a szín robbantja fel a divatot

Eddig túl édes­kés­nek és kis­lá­nyos­nak gon­dol­tad a ró­zsa­színt? Gon­dold újra! 2018 ta­va­szán ugyanis ez lesz a leg­di­va­to­sabb szín, de tel­je­sen új­ra­ér­tel­mezve.

Padlóra került a pedofíliával gyanúsított magyar úszóedző

Padlóra került a pedofíliával gyanúsított magyar úszóedző

Kozma Do­mi­nik­kel a jó vi­szony meg­ma­rad.

Kozma Do­mi­nik ugyan el­hagyta a tré­nert, de a jó vi­szony to­vábbra is a meg­ma­rad a páros kö­zött.

Kiderült, mit tett családja Lorán Lenke hamvaival!

Kiderült, mit tett családja Lorán Lenke hamvaival!

Au­gusz­tus 27-én hunyt el a 90 éves szí­nésznő! La­punk meg­tudta, mi tör­tént Lenke ham­va­i­val a bú­csúz­tató után.

Au­gusz­tus 27-én hunyt el a 90 éves szí­nésznő! La­punk meg­tudta, mi tör­tént Lenke ham­va­i­val a bú­csúz­tató után.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Brutális, ami Budapesten, a Parlamenttel szelfiző turistával történt

Brutális, ami Budapesten, a Parlamenttel szelfiző turistával történt

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lés­sel szál­lí­tot­ták kór­házba a férfit. Budán, a Duna-par­ton akarta magát meg­örö­kí­teni.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Nem csitul a szexbotrány, Kiss László miatt törölték az előadást

Nem csitul a szexbotrány, Kiss László miatt törölték az előadást

Vá­rat­lan ok miatt ma­radt el Risz­tov Éva szín­házi mű­sora. Úgy lát­szik, a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány múltja még min­dig téma lehet.

Se bugyi, se más: a szaunában élvezkedik a vadóc szurkolólány

Se bugyi, se más: a szaunában élvezkedik a vadóc szurkolólány

El­fo­gad­nánk tőle egy ide­gen­ve­ze­tést.

El­fo­gad­nánk tőle egy ide­gen­ve­ze­tést a Milan sta­di­on­já­ban. DJ-ként is dol­go­zik a fan­tasz­ti­kus keb­lek­kel meg­ál­dott szőke bom­bázó.

Hamilton nem térdel, annál nagyobb tettre készül

Hamilton nem térdel, annál nagyobb tettre készül

Ha­mil­ton va­sár­nap vi­lág­baj­nok lehet.

Lewis Ha­mil­ton va­sár­nap meg­nyer­heti a vi­lág­baj­noki címet az aus­tini Forma-1-es nagy­dí­jon.

Bíróságra ment Hujber felesége: Támadást történt, a színész megszólalt!

Bíróságra ment Hujber felesége: Támadást történt, a színész megszólalt!

Vajon mi tör­tént pon­to­san a há­zas­pár kö­zött? Cynthia sze­retné vé­gig­vinni a kínos ügyet a bí­ró­sá­gon! Mi lesz ebből?

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Ködös, esős időt ka­punk a nya­kunkba hét­vé­gén. A hir­te­len le­hű­lés­sel is szá­mol­nunk kell!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Retteg a művészvilág: Meglopta Keresztest és Gálvölgyiéket a férfi!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben! Sok pénz­zel tar­to­zik a férfi a szí­né­szek­nek, szín­há­zak­nak!

Töb­ben fel­je­len­tést is tet­tek az ügy­ben!

Aradszky otthonában jártunk: Ezt találtuk a zokogó özvegy nyakán!

Aradszky otthonában jártunk: Ezt találtuk a zokogó özvegy nyakán!

Mély gyász­ban van Aradszky László öz­ve­gye azóta, hogy férje hir­te­len éle­tét vesz­tette.

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

Könnyen ki­de­rít­he­ted már az első ran­din, hogy mi­lyen az ágy­ban!

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők! Nézd csak!

Így kell sztárgázsit szerezni!

Így kell sztárgázsit szerezni!

Boros meg a Voga el­ké­pesztő tör­té­net­ről rántja le a lep­let! Ügyes kis trük­kel hi­he­tet­len össze­ge­ket tett zsebre a két meg­mondó fi­gura.

Boros meg a Voga el­ké­pesztő tör­té­net­ről rántja le a lep­let! Ügyes kis trük­kel hi­he­tet­len össze­ge­ket tett zsebre a két meg­mondó fi­gura.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Akár 100.000 ukrán is lehet.

Az op­ti­mis­ták sze­rint akár 100.000 ukrán is lehet egy-két éven belül. Három-öt éven belül pedig jö­het­nek az ázsiai ven­dég­mun­ká­sok is.

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Napi dögös: Kelemen Anna filmet forgatott a fenekéről

Min­denki An­nács­kája el­ke­se­re­dett.

Min­denki An­nács­kája egé­szen mos­ta­náig tu­do­mást sem vett saját tom­po­rá­ról. A mell­ben erős sző­ke­ség ezen sze­retne vál­toz­tatni.

1000 migráns tartja ellenőrzés alatt Berlin egy részét!

1000 migráns tartja ellenőrzés alatt Berlin egy részét!

Arab nagy­csa­lá­dok irá­nyít­ják.

A ne­gye­det már arab nagy­csa­lá­dok irá­nyít­ják. Még a szoc­dem pol­gár­mes­ter­nek is elege lett be­lő­lük.

...MEGVOLT MÁR?

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt, ha va­laki tisz­te­let­len vele, azt nem bo­csájtja meg.

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt, ha va­laki tisz­te­let­len vele, azt nem bo­csájtja meg.

Óriási baleset Békésben, egy autó lángolt

Óriási baleset Békésben, egy autó lángolt

Össze­üt­kö­zött négy sze­mély­gép­ko­csi a 47-es főúton, a 143. ki­lo­mé­ter­nél. Töb­ben is meg­sé­rül­tek.

Össze­üt­kö­zött négy sze­mély­gép­ko­csi a 47-es főúton, a 143. ki­lo­mé­ter­nél. Töb­ben is meg­sé­rül­tek.

Nem kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

U. György­nek volt mit ki­ma­gya­ráz­nia.

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

Ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

A Több, mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Nehéz elhinni, hogy mit tett szülés után újszülöttjével az anya

Nehéz elhinni, hogy mit tett szülés után újszülöttjével az anya

A biz­ton­sági ka­mera rá­adá­sul fel­vett min­dent.

A biz­ton­sági ka­mera rá­adá­sul fel­vett min­dent.

10 megdöbbentő idézet a szexről, amit még biztos nem hallottál

10 megdöbbentő idézet a szexről, amit még biztos nem hallottál

Az egyik leg­fon­to­sabb, leg­in­ti­mebb és leg­fur­csább dolog az éle­tünk­ben. Nem csoda, ha a hí­res­sé­ge­ket is fog­lal­koz­tatja.

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Most szom­ba­ton mu­tat­ják be a Ja­nika című víg­já­té­kot a Turay Ida szín­ház­ban, ami­ben Xan­tus Barbi is ját­szik.

Most szom­ba­ton mu­tat­ják be a Ja­nika című víg­já­té­kot a Turay Ida szín­ház­ban. A hu­mor­ban bő­vel­kedő da­rab­ban Xan­tus Bar­bara egy Ame­ri­ká­ban élő ma­gyar nőt ját­szik, aki már kint szü­le­tett. A gyö­nyörű szí­nésznő na­gyon él­vezi, hogy ame­ri­kai ak­cen­tus­sal kell be­szél­nie.

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Hoppá! Tóth Gabi merész frizurát vállalt be!

Be­vál­la­lós dön­tés.

Ismét hi­he­tet­len át­ala­ku­lá­son ment át Tóth Gabi. Az éne­kesnő évek óta az él­har­cosa a kü­lön­le­ges fri­zu­rák­nak, smin­kek­nek - most újra na­gyot do­bott.

Börtönből netezett egy magyar rab

Börtönből netezett egy magyar rab

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről.

Saját Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tol­ga­tott fo­tó­kat a cel­lá­já­ról és kö­rül­mé­nye­i­ről egy sop­ron­kő­hi­dai rab. A férfi per­rel fe­nye­ge­tő­zik, mivel sze­rinte túl kicsi a cella, és nem ízlik neki az étel.

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

Eldőlt, ki lett a válogatott új kapitánya

A Twit­ter-en je­len­tet­ték be.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség a hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán je­len­tette be.

Most érkezett: Három embert mentett meg a haláltól Farkas Zsófi!

Most érkezett: Három embert mentett meg a haláltól Farkas Zsófi!

Vér­fa­gyasztó pil­la­na­to­kat élt át az éne­kesnő, aki tra­gi­kus vil­la­mos­bal­ese­tet elő­zött meg Bu­da­pes­ten!

Vér­fa­gyasztó pil­la­na­to­kat élt át az éne­kesnő, aki tra­gi­kus vil­la­mos­bal­ese­tet elő­zött meg Bu­da­pes­ten!

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Vécézés miatt büntették meg a Forma-1 sztárját

Du­góba ke­rült a Fer­rari ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták­nak kö­te­lező him­nuszt.

Du­góba ke­rült a Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok ásza. Vet­tel végre el­árulta, miért késte le a pi­ló­ták szá­mára kö­te­lező him­nuszt.

Fia védi a sportlövőt, aki kivégezte a saját szüleit

Fia védi a sportlövőt, aki kivégezte a saját szüleit

N. Nor­bert a rend­őrökre is rá­lőtt.

N. Nor­bert le­lőtte az any­ját és annak élet­tár­sát, majd a ki­ér­kező rend­őrökre is tüzet nyi­tott. Bár a férfi 18 éves fia fel­je­len­tést tett, ami for­du­la­tot hoz­hat.

A fél város láthatta, ahogy félmeztelenül napozik a híres modell a teraszán!

A fél város láthatta, ahogy félmeztelenül napozik a híres modell a teraszán!

Így cse­ve­gett a szom­széd­ja­i­val Na­ta­lie Ga­uvreau a fel­töl­tött kép le­írása sze­rint. Szí­ve­sen lak­nánk abban a tár­sas­ház­ban...

Totál meztelenül fürdőzik a modell a szomszédok előtt

Totál meztelenül fürdőzik a modell a szomszédok előtt

A me­dence mel­lett kap­ták rajta...

A me­dence mel­lett kap­ták rajta a va­dító fran­cia mo­dellt, amint mez­te­len­ke­dett. Szem nem marad szá­ra­zon a lát­vány­tól az biz­tos...

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Halálhírével kaszál milliókat Berki Krisztián

Az izom­ce­le­bet már sok­szor te­met­ték.

Az izom­ce­leb­nek már a szem­öl­döke sem sza­lad föl, ha ál­hí­rek je­len­nek meg róla a kat­tin­tás­va­dász ol­da­la­kon.

Nem így terveztük! - ezt mondta a csemői gyilkosság gyanúsítottja

Nem így terveztük! - ezt mondta a csemői gyilkosság gyanúsítottja

Az ál­do­zat uno­kája mu­tatta meg a gyil­ko­sok­nak, ho­gyan jut­nak be a házba.

Az ál­do­zat uno­kája mu­tatta meg a gyil­ko­sok­nak, ho­gyan jut­nak be a házba.

Ez igen, Hosszú Katinka félmeztelenül mutatta meg a férjét

Ez igen, Hosszú Katinka félmeztelenül mutatta meg a férjét

Az Iron Lady pi­káns képet posz­tolt.

Az Iron Lady pi­káns képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lán. Az edző­te­rem­ben fo­tózta le fél­mez­te­len pár­ját a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Nem hiszed el, ki jelentkezett Storck helyére!

Nem hiszed el, ki jelentkezett Storck helyére!

Nem hi­szel majd a sze­med­nek!

Fel­te­he­tően nem hisz majd a sze­mé­nek Csá­nyi Sán­dor, ha el­ol­vassa, ki ajánlja magát a tá­vozó szö­vet­ségi ka­pi­tány poszt­jára.

Az ukrán maffiától rettegett a magyar színész

Az ukrán maffiától rettegett a magyar színész

Min­den so­ro­zat­szí­nész szem­be­sül egy­szer azzal, hogy a nézők nem tud­nak, vagy nem akar­nak kü­lönb­sé­get tenni.

Min­den so­ro­zat­szí­nész szem­be­sül egy­szer azzal, hogy a nézők nem tud­nak, vagy nem akar­nak kü­lönb­sé­get tenni a kép­er­nyő és a va­ló­ság kö­zött.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Otthagyta megvádolt edzőjét a vizes-vb kedvence

Otthagyta megvádolt edzőjét a vizes-vb kedvence

A ma­gyar úszó edző­jét azzal vá­dol­ták meg, hogy kis­ko­rú­ak­nak kül­dött mez­te­len képet ma­gá­ról.

A ma­gyar úszó edző­jét azzal vá­dol­ták meg, hogy kis­ko­rú­ak­nak kül­dött mez­te­len képet ma­gá­ról.

Retteg Vásáry André, a rendőrséghez fordult

Retteg Vásáry André, a rendőrséghez fordult

A nép­szerű éne­kes me­nedzs­mentje meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, már a rend­őr­ség­gel is fel­vet­ték a kap­cso­la­tot.

A nép­szerű éne­kes me­nedzs­mentje meg­tette a szük­sé­ges lé­pé­se­ket, már a rend­őr­ség­gel is fel­vet­ték a kap­cso­la­tot.

Fájdalmas hírt közölt a népszerű színésznő: váratlan rohamok törnek rá

Fájdalmas hírt közölt a népszerű színésznő: váratlan rohamok törnek rá

A szí­nésznő élete ne­héz­sé­ge­i­ről és egész­ségi ál­la­po­tá­ról val­lott. De ki­lá­tás­ta­lan hely­zet­ben sem adta fel!

Bevállalós, a vb-gólkirály durván leszólta a Real sztárját

Bevállalós, a vb-gólkirály durván leszólta a Real sztárját

Mar­káns vé­le­ményt for­mál­tak...

A Real Mad­rid-Tot­ten­ham Baj­no­kok Li­gája-meccs után mar­káns vé­le­ményt for­mál­tak a spa­nyo­lok csa­tá­rá­ról.

Ezért tegyél vöröshagymát a zoknidba

Ezért tegyél vöröshagymát a zoknidba

Kö­rül­te­kin­tően, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel? Mu­ta­tunk egy olcsó, de rend­kí­vül ha­tá­sos trük­köt, mellyel ki­egé­szít­he­ted a kór­oko­zók el­leni vé­de­ke­zést.

Kö­rül­te­kin­tően, egész­sé­ge­sen ét­ke­zel? Sok hagy­mát, fok­hagy­mát eszel? Mu­ta­tunk egy olcsó, de rend­kí­vül ha­tá­sos trük­köt, mellyel ki­egé­szít­he­ted a kór­oko­zók el­leni vé­de­ke­zést. Mi a talp reflex­masszázs? Jön az influ­en­zás idő­szak, mit te­gyél, hogy ne be­te­gedj meg?