Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Ne­he­zen dol­gozta fel a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tött idő­sza­kot. A Di­ós­győr­nél meg­ta­lálta a szá­mí­tá­sait.

Ne­he­zen dol­gozta fel a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tött idő­sza­kot. A Di­ós­győr­nél meg­ta­lálta a szá­mí­tá­sait a 24 esz­ten­dős Ugrai Ro­land.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a ma­gyar rock­tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ze­ne­kara.

Teljes a készültség: különös alak okozott rémületet a Fehér Háznál

Teljes a készültség: különös alak okozott rémületet a Fehér Háznál

A tá­ma­dó­ról ki­de­rült, hogy ko­ráb­ban rendőr volt, de or­vosi okok miatt nyug­dí­jaz­ták.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Idén ős­szel rend­ha­gyó szín­ben tört be a leg­gings a di­vatba. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Idén ős­szel rend­ha­gyó szín­ben tört be a leg­gings a di­vatba. Va­dí­tóan sze­xis min­ták­kal, spor­tos és ele­gáns szett­ben is vi­sel­he­ted.

Csőbe húzta magát egy nő Ráckevén

Csőbe húzta magát egy nő Ráckevén

Szó sze­rint. Egy 50 centi át­mé­rőjű víz­át­ve­ze­tő­ben ta­lál­tak rá.

Szó sze­rint. Egy 50 centi át­mé­rőjű víz­át­ve­ze­tő­ben ta­lál­tak rá.

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

A meg­lé­vők már nem ha­té­ko­nyak.

A meg­lé­vők már nem annyira ha­té­ko­nyak, mint a be­ve­ze­té­sük ide­jén. Ezért va­do­natúj an­ti­bio­ti­ku­mok kel­le­né­nek, még­pe­dig minél gyor­sab­ban.

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

A mű­vész éppen film­for­ga­tás előtt zu­hant le a Ká­roly-híd­ról.

A mű­vész éppen film­for­ga­tás előtt zu­hant le a Ká­roly-híd­ról. Éle­tét már a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

NE HAGYD KI!

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Régi ter­vet vál­ta­nak va­lóra.

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Több rendőr cir­kál Vi­seg­rád ut­cáin.

A nyílt utcán akar­tak több gye­re­ket is el­ra­bolni Vi­seg­rá­don... Ret­teg­nek a szü­lők és a gye­re­kek is. Zsa­ruk és pol­gár­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tő­ket.

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra.

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra. Hiába ad több pénzt a kor­mány, úgy tűnik, a jog­sza­bá­lyo­kon is mó­do­sí­tani kel­lene a biz­ton­ság nö­ve­lése ér­de­ké­ben.

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje: hajtsd fel te is a nad­rá­god.

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé iva­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje: hajtsd fel te is a nad­rá­god, és mu­tat­juk, mitől lesz va­rázs­la­tos. Ott­hon is meg tudod csi­nálni, akár egy régi far­mer­ből, de a bol­tok pol­cain is meg­ta­lá­lod eze­ket a mo­del­le­ket az idén ős­szel.

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Mu­tat­juk az ősz leg­szebb mo­dell­jeit!

Ismét nagy divat az egye­nes vo­nalú bőr­szok­nya, amely re­me­kül ki­emeli az ala­kod. Mu­tat­juk az ide ősz leg­szebb mo­dell­jeit.

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Lapos has 7 nap alatt? Nem lehetetlen!

Lapos has 7 nap alatt? Nem lehetetlen!

Mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tip­pe­ket, amik­kel gyor­san for­mába len­dül­hetsz.

Már egy hét alatt sokat te­hetsz azért, hogy kes­ke­nyebb le­gyen a csí­pőd és lapos a hasad. Mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tip­pe­ket, amik­kel gyor­san for­mába len­dül­hetsz.

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy egy ször­nyű au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a kel­le­mes or­gá­numú szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után. Öz­ve­gye egy rend­kí­vüli ese­mény ap­ro­pó­ján dön­tött úgy, hogy mesél a drá­mát kö­vető idő­szak­ról.

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

A brit her­ceg és sze­relme sok­szor még min­dig csak ti­tok­ban ta­lál­ko­zik.

A brit her­ceg és sze­relme, Meg­han Markle még min­dig ti­tok­ban ta­lál­koz­nak.

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett
Balázs Klári

Erre senki nem számított: váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek.

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

A szí­nészt meg­vi­sel­ték a plety­kák.

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei. A rossz­in­du­latú plety­kák, me­lyek sze­rint kis­korú lá­nyok­kal és ti­né­dzse­rek­kel ran­de­vú­zik.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Kőkemény harc, ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

Kőkemény harc, ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

A cím­vé­dők gól­iszony­ban szen­ved­nek.

A cím­védő spa­nyol sztár­csa­pat je­len­leg gól­iszony­ban szen­ved, mi­köz­ben a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni.

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

A ha­tal­mas mellű gyö­nyö­rű­ség él­vezi, ha sze­re­pel­het. A vad szép­ség nagy sze­rel­mese a strand­röp­lab­dá­nak.

Borított a focivezér: változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Med­dig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Pedig 20 mil­liót en­ge­dett az árból.

Bár húsz mil­liót en­ge­dett az árból az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia, Gyuri, így sem kell sen­ki­nek a Vám­ház kör­úti lakás.

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet

Jól jöhet az es­er­nyő.

Akad, ahol már ma is nagy szük­ség lehet az es­er­nyőkre, nem csak a kö­vet­kező na­pok­ban. A hő­mér­sék­let vi­szont kel­le­me­sen ala­kul.

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét a házuk udvarán

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét a házuk udvarán

A férj le­lőtte fe­le­sé­gét, majd nem sok­kal ké­sőbb újból meg­húzta a ra­vaszt...

Az el­ke­se­re­dett férj le­lőtte fe­le­sé­gét, majd nem sok­kal ké­sőbb újból meg­húzta a ra­vaszt...

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Sze­rinte egy­ér­tel­műek vol­tak a jelek.

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy a nép­szerű hu­mo­rista, Nacsa Oli­vér és Pa­taki Szil­via szí­nésznő útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Feljelentést tett Hevesi Tamás:
Az Interpol körözi a bűnözőt!

Feljelentést tett Hevesi Tamás:
Az Interpol körözi a bűnözőt!

Fe­le­sé­gé­vel ket­tes­ben sze­ret­ték volna ki­pi­henni fá­ra­dal­ma­i­kat, ám a nya­ra­lás fur­csa for­du­la­tot vett!

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

Nem ment­het­nek fel a szol­gá­lat alól sok, kri­ti­kus ál­la­pot­ban lévő so­főrt?

A gyá­szoló szü­lők ál­lít­ják, köz­le­ke­dési ká­oszt okozna, ha fel­mon­da­ná­nak a kri­ti­kus ál­la­potú so­fő­rök­nek.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

Éve­kig tit­kolta, amit tett.

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát. Ké­sőbb azon­ban már hiába ta­gadta, hogy mit tett.

Mellbimbót villantott a gyönyörű orosz modell!

Mellbimbót villantott a gyönyörű orosz modell!

Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a képet.

Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a pi­káns fotót a fi­a­tal szép­ség, re­mél­jük nem je­len­tik a képet...

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök. Úgy tűnik, valós fe­nye­ge­tés ese­tén ku­dar­cot val­la­ná­nak.

...MEGVOLT MÁR?

Új módszerrel utaznak tovább a migránsok

Új módszerrel utaznak tovább a migránsok

Újabb Nagy-Bri­tan­ni­ába ve­zető utat ta­lál­tak a mig­rán­sok: egyre töb­ben szök­nek fel a spa­nyol­or­szági Bil­ba­ó­ban a kom­pokra, ame­lyek aztán Ports­mouth­ban köt­nek ki.

Újabb Nagy-Bri­tan­ni­ába ve­zető utat ta­lál­tak a mig­rán­sok: egyre töb­ben szök­nek fel a spa­nyol­or­szági Bil­ba­ó­ban a kom­pokra, ame­lyek aztán Ports­mouth­ban köt­nek ki.

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek
a németek, még
az ujjlenyomatuk
sincs meg

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek
a németek, még az ujjlenyomatuk sincs meg

Szinte sem­mit sem lehet tudni róluk.

A leg­na­gyobb prob­léma, hogy szinte sem­mit sem tud­nak róluk a ha­tó­sá­gok.

14 éves lány brutális meggyilkolása: az apa lehetett a felbujtó

14 éves lány brutális meggyilkolása: az apa lehetett a felbujtó

Sorra de­rül­nek ki a bru­tá­lis rész­le­tek.

Az el­múlt idők egyik leg­sok­ko­lóbb gyil­kos­sága tör­tént a múlt héten Bécs­ben. Egy 14 éves afgán lányt azért szúrt agyon a 18 éves bátyja, mert sze­rinte...

Felháborító dolgot tett a kalauz a mozgássérült férfival

Felháborító dolgot tett a kalauz a mozgássérült férfival

Sem keze, sem lába nincs a férfi­nek.

Sem keze, sem lába nincs a férfi­nek, de a ka­lauz nem hitte el, hogy moz­gás­sé­rült.

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Megszakad a szív: ilyen hűséges kutyát még biztosan nem láttál

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Hi­he­tet­len hű­ség­ről és sze­re­tet­ről vall a tör­té­net, ami­nek fő­sze­rep­lője egy ku­tyus és beteg gaz­dája.

Csúnyán megsérült Polgár Kriszta

Csúnyán megsérült Polgár Kriszta

A fáj­dal­mas bal­ese­té­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek.

A fáj­dal­mas bal­ese­té­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek.

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül szin­tén bal­ese­tet szen­ve­dett.

Döbbenetes részletek derültek ki a vérfertőző tápiószelei családról

Döbbenetes részletek derültek ki a vérfertőző tápiószelei családról

Az apa sírva val­lotta be, hogy meg­erő­sza­kolta saját 14 éves lá­nyát.

Az apa sírva val­lotta be, hogy meg­erő­sza­kolta saját 14 éves lá­nyát.

Így tisztítsd meg a sütőt, hogy vadonatújnak látsszon

Így tisztítsd meg a sütőt, hogy vadonatújnak látsszon

Könnyű és öröm­teli lesz a ta­ka­rí­tás!

Ha ra­gyog a sütő, nagy baj már nem lehet. Olcsó hoz­zá­va­lók­kal így lesz könnyű és öröm­teli a ta­ka­rí­tás!

Az álompártól retteg Európa

Az álompártól retteg Európa

Mer­kel győ­zel­mé­nek fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban. A ket­tős ko­moly ter­ve­ket sző.

Hosszú betegség után meghalt a világ legkövérebb nője

Hosszú betegség után meghalt a világ legkövérebb nője

Az egyip­tomi nő volt 500 kilós is, ti­zen­egy éves kora óta járni sem tu­dott. 37 éve­sen halt meg.

Az egyip­tomi nő volt 500 kilós is, ti­zen­egy éves kora óta járni sem tu­dott. 37 éve­sen halt meg.

Kiderült, mi vezetett Berkiék szakításához

Kiderült, mi vezetett Berkiék szakításához

A felek nem be­szél­nek, de akad olyan kö­zeli is­me­rős, aki fel­leb­benti a fáty­lat a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak va­lódi oká­ról. Az is ki­de­rül, mióta nincs együtt a sztár­pár.

A felek nem be­szél­nek, de akad olyan kö­zeli is­me­rős, aki fel­leb­benti a fáty­lat a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak va­lódi oká­ról.

Na végre, Bernd Storck jó híreket kapott

Na végre, Bernd Storck jó híreket kapott

Ti­zen­két lé­giós ke­rült a ke­retbe.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ok­tó­ber 7-én Svájc­ban lép pá­lyára, három nap­pal ké­sőbb pedig Fe­röer-szi­ge­te­ket fo­gadja vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

A reggeli dugóban készült felvétel mindent visz

A reggeli dugóban készült felvétel mindent visz

No­csak, mire hasz­nálja a szá­ját!

Van, aki az au­tó­ban te­le­fo­nál. Vagy be­szél­get a má­sik­kal. S olyan is akad, aki az au­tó­ban... Nos, mond­juk úgy, másra hasz­nálja a szá­ját.

Szeretőjével bukott le a sármos sztár, forró jelenet az autóban

Szeretőjével bukott le a sármos sztár, forró jelenet az autóban

Kor­ha­tá­ros akció az éj­sza­ká­ban!

A hí­res­ség né­hány hó­napja sza­kí­tott ba­rát­nő­jé­vel, de úgy tűnik, nem vesz­te­geti az ide­jét. Kor­ha­tá­ros akció az éj­sza­ká­ban!

Rémálom a lánybúcsún, ostorral verték a káromkodó menyasszonyt

Rémálom a lánybúcsún, ostorral verték a káromkodó menyasszonyt

Vér­vö­rös, mély vá­gá­sok­kal a hátán kel­lett oltár elé áll­nia élete nagy nap­ján.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Ka­pott hi­de­get-me­le­get.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Megható: Értékes ajándékot küldött magyar árváknak a világsztár

Sze­mé­lye­sen a Maest­ró­tól, Ennio Mor­ri­co­né­tól kap­tak üze­ne­tet a Pestúj­he­lyi Gyer­mek­ott­hon lakói.

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

Döbbenetes: lehet, hogy a te orvosod is szélhámos?

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

A leg­na­gyobb ma­ga­biz­tos­ság­gal há­zi­or­vo­sok szá­zai hir­de­tik a hum­bug üz­letág gyógy­sze­reit.

Titkos vágyak, erről álmodik Babos Timi

Titkos vágyak, erről álmodik Babos Timi

Ilyen életre vá­gyik leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zőnk.

Ilyen életre vá­gyik leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett női te­ni­sze­zőnk. Nem sok ideje van a pi­he­nésre a sűrű ver­seny­nap­tár mel­lett. Je­len­leg Üz­be­gisz­tán­ban sze­re­pel egy tor­nán.

Így néz ki a Teréz körút egy évvel a robbantás után

Így néz ki a Teréz körút egy évvel a robbantás után

Egy éve rob­bant a bomba Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. A gya­nú­sí­tott be­is­merte tet­tét.

Egy éve rob­bant a bomba Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. A gya­nú­sí­tott be­is­merte tet­tét.

Hatalmas a tét: drámai pillanatok a TV2 stúdiójában

Hatalmas a tét: drámai pillanatok a TV2 stúdiójában

Utolsó he­té­hez ér­ke­zett a Séfek Séfe. Pén­te­ken ki­de­rül, ki vi­heti haza a tíz­mil­lió fo­rin­tos fő­dí­ját.

Utolsó he­té­hez ér­ke­zett a Séfek Séfe. Pén­te­ken ki­de­rül, ki vi­heti haza a tíz­mil­lió fo­rin­tos fő­dí­ját.

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Őszinte vallomást tett Czippán Anett: hibát követtem el

Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

A vá­ran­dós ma­gyar mű­sor­ve­zető ma már pon­to­san tudja, mit ron­tott el a múlt­ban. Ezen pró­bál vál­toz­tatni most.

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

Újra lecsapott Priskin Tamás. Ismét vétlen volt?

A Ma­gyar­or­szág- Por­tu­gá­lia vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően újra kö­nyök­lés­sel sza­bály­ta­lan­ko­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

A Ma­gyar­or­szág- Por­tu­gá­lia vb-se­lej­te­zőt kö­ve­tően újra kö­nyök­lés­sel sza­bály­ta­lan­ko­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Horrorisztikus vacsorák: szelfiket is csinált áldozatiról a kannibál páros

Horrorisztikus vacsorák: szelfiket is csinált áldozatiról a kannibál páros

Be­is­mer­ték, hogy mennyi em­bert öltek és ettek meg az évek során.

Be­is­mer­ték, hogy mennyi em­bert öltek és ettek meg az évek során.

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Bor­zasztó le­he­tő­sé­gek!

Bor­zasztó le­he­tő­sé­get fes­tett fel egy brit szak­em­ber: Kim Dzson­gun össze­fog az Isz­lám Ál­lam­mal, és vegyi fegy­ver­rel látja el a ter­ro­ris­tá­kat!

Pamela Anderson ultradögös, óriási feltűnést keltett

Pamela Anderson ultradögös, óriási feltűnést keltett

Pa­mela va­sár­nap meccsre ment.

Pa­mela An­der­son va­sár­nap meccsre ment, a Mar­seille fut­ball­csa­pa­tá­nak szur­kolt a To­u­louse ellen.

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.