Több pénz jut család- és gyermekorvosi ellátásra

Több pénz jut család- és gyermekorvosi ellátásra

Pra­xis­kö­zös­sé­gek, pra­xi­sok, il­letve fenn­tartó ön­kor­mány­za­tok 5,8 mil­li­árd fo­rintra pá­lyáz­hat­nak.

Pra­xis­kö­zös­sé­gek, pra­xi­sok, il­letve fenn­tartó ön­kor­mány­za­tok 5,8 mil­li­árd fo­rintra pá­lyáz­hat­nak.

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Budapesten fogták el a világsztárok rémét, a számítógépes zsenit

Budapesten fogták el a világsztárok rémét, a számítógépes zsenit

Szo­rul a hurok...

Szo­rul a hurok, ha­zánk­ban bu­kott le a Fo­ot­ball Leaks bot­rány­gyár egyik kulcsfi­gu­rája. Előbb zsa­rolni pró­bált, aztán tit­ko­kat szi­vá­rog­ta­tott ki.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Elképesztő fotó: így nézett ki fogyása előtt a magyar sztár

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Se­he­rezádé. Nem fogsz hinni a sze­med­nek!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Se­he­rezádé, aki be­vál­lalta, hogy köz­zé­te­szi egy­kori fo­tó­ját. Te vajon rá­is­mersz az egy­kori képen?

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Babos ün­ne­pel­het a páros után.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Ezért távozott a Vígszínházból a legendás színész

Ezért távozott a Vígszínházból a legendás színész

Össze­kü­lön­bö­zött La­ti­no­vits-csal.

A 85. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő szí­nész csak év­ti­ze­dek­kel ké­sőbb merte el­mon­dani, hogy annak ide­jén össze­kü­lön­bö­zött La­ti­no­vits Zol­tán­nal.

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Nagyon durva a helyzet a magyar határon: Ez történt csütörtökre virradóra - fotók!

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén egy óra alatt két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra.

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén egy óra alatt két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra. Mind­két al­ka­lom­mal ren­ge­teg mig­ránst fog­tak el, akik jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­kod­tak ha­zánk­ban.

NE HAGYD KI!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

Az Északi-sarkra utazik a Legyen Ön is milliomos! nyertese!

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

A Ri­post az ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg a két­gyer­me­kes édes­apát, aki 10 mil­li­ó­val tért haza.

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

Drámai részletek: kishúgát mentette először a 13 éves somogyi fiú

A gye­re­ke­ket három kutya tá­madta meg a nyílt utcán, ami­kor ha­za­felé tar­tot­tak az óvo­dá­ból dél­után.

Pénzszállítórablás Miskolcon: tíz évet vártunk erre a fejleményre

Pénzszállítórablás Miskolcon: tíz évet vártunk erre a fejleményre

A rab­lás tíz évvel ez­előtt tör­tént a vá­ros­ban, s so­káig rej­tély volt, mi lett a pénz­zel. Most azon­ban min­denre fény de­rült!

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

Zokogott a boldogságtól: nagy bejelentést tett a magyar színésznő

A 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett.

A szí­ni­ta­no­dá­já­ról is is­mert 71 éves Gór Nagy Mária négy­sze­res nagy­mama lett, a na­pok­ban ugyanis meg­ér­ke­zett a csa­lád leg­ki­sebb tagja. A csöpp­ség, akár­csak a másik három test­vére, kis­lány. Igaz, egy­előre nem lát­hatja a büszke nagy­mama.

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik!

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik. Ilyen szexi már rég volt a bi­kini, jöj­je­nek a leg­ütő­sebb da­ra­bok!

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Az új év szen­zá­ci­ó­nak szá­mító szép­ség­trendje a szem­pil­lá­kat veszi célba, cso­dás íve­ket, óri­ási hosszt ígér.

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Itt a reggeli új törvénye: Elképesztő változást hoz az életedbe

Ettél már sa­lá­tát reg­ge­lire? Ha nem, talán ideje lenne ten­ned egy pró­bát! A súly­prob­lé­mádra cso­da­szer­ként hat.

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni, mu­tat­juk a sik­kes da­ra­bo­kat!

Kiszivárgott a hír, a volt RTL-sztár kamuklinikáján köthet ki Curtis?

Kiszivárgott a hír, a volt RTL-sztár kamuklinikáján köthet ki Curtis?

A rap­per sze­ret­tei fel­ke­res­ték a volt té­vést...

A rap­per sze­ret­tei fel­ke­res­ték a volt té­vést, hogy a ze­nész spi­ri­tu­á­lis úton gyó­gyul­has­son ki a drog­füg­gő­sé­gé­ből. Ám ál­lí­tó­lag a szö­veg­mondó szán­déka és aka­rata nél­kül mindez kevés, Cur­tis el­ha­tá­ro­zá­sára is szük­ség van a vál­to­zás­hoz.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! Eső, néhol hó is vár­ható, de a hő­mér­sék­let ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: újabb titkokat árult el Gyárfás

Fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: újabb titkokat árult el Gyárfás

A ko­rábbi sport­ve­zető sze­rint a most elő­ke­rült hang­fel­vé­te­lek végre az ő iga­zát fog­ják bi­zo­nyí­tani.

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Szőrös szeméremdomb: Tarol az intimdzsungel odalent

Nézd meg te is a leg­újabb ki­hí­vás leg­fris­sebb vá­lo­ga­tá­sát, mely­ből azon­nal ki­de­rül, miért is nyerő a szőr!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Se bugyi, se más: bátran meztelenkedett a barackmellű edzőnő

Se bugyi, se más: bátran meztelenkedett a barackmellű edzőnő

A me­xi­kói-ame­ri­kai mo­dell sport­ren­dez­vény há­zi­asszo­nya is volt már. Ins­­­tag­­­ram-ol­­­da­­­lát 563 ezren kö­ve­tik.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Remek hír, sztárcsapatokkal játszhat a magyar válogatott

Remek hír, sztárcsapatokkal játszhat a magyar válogatott

Óri­ási küz­del­met ho­zott a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott Egyip­tom el­leni mér­kő­zése a vb-n.

Nem semmi, milyen levelet írt Macron a franciáknak!

Nem semmi, milyen levelet írt Macron a franciáknak!

Máris kri­ti­zál­ják...

"Ez a levél na­gyon hosszú, a fran­ci­á­kat egy­más ellen han­golja, és az egész vita csak arról szól, hogy Mac­ron időt nyer­jen az EP-vá­lasz­tá­so­kig."

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Nincs ha­tára a nye­re­ség­vágy­nak. A jó üzlet re­mé­nyé­ben gát­lás­ta­lan mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak.

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség a múlt hét­vé­gén.

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség.

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Szülés előtt próbálták megerőszakolni a kismamát egy római klinikán

Olasz­or­szág­ban egy af­ri­kai mig­ráns ápo­ló­nak öl­tözve pró­bált meg­erő­sza­kolni egy szü­lés előtt álló nőt.

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

Sátánszobor miatt tört ki a botrány a katolikus városban

Egy ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

A he­lyi­ek­nek na­gyon nem tet­szik a fur­csa mű­al­ko­tás: egy bronz ördög szelfi­zik a város lát­ké­pé­vel!

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

10 milliót húzott Gundelen a kétgyermekes apuka

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott...

Kor­nél ked­den ke­rült já­tékba, szerda este pedig foly­tatta a me­ne­te­lést. Ha­tal­mas összeg­gel tá­vo­zott...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szörnyű, ki találta meg a Katona József Színház művészének holttestét

Szörnyű, ki találta meg a Katona József Színház művészének holttestét

A te­át­rum egyik mun­ka­társa sze­rint pén­te­ken még elő­adása volt, majd ha­za­ment, és a fo­tel­ben érte a halál.

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Ebben a póz­ban mind­ket­ten a csúcsra re­pül­tök, és esz­mé­let­len él­ményt kap­tok.

...MEGVOLT MÁR?

Fotelben ülve égett halálra egy férfi Zalában

Fotelben ülve égett halálra egy férfi

Így ölt a tűz Zala me­gyé­ben, meg­döb­bentő rész­le­te­ket me­sél­tek el a szom­szé­dok, akik ott vol­tak a hely­szí­nen.

Az egyik szom­széd ér­te­sí­tette a tűz­ol­tó­kat, de akkor már késő volt. A csa­lád­nak nem volt vil­lany be­kötve a házba, de gyer­tyák­kal vi­lá­gí­tot­tak. A he­lyiek sze­rint ez is ko­mo­lyan közre játsz­ha­tott a tra­gé­di­á­hoz. A Ri­post-nak a he­lyiek me­séik el a rész­le­te­ket: így ölt a tűz...

Íme, a dögös bugyiszett, ami kiütötte a nyeregből a szexi feketét

Íme, a dögös bugyiszett, ami kiütötte a nyeregből a szexi feketét

2019 a szen­ve­dé­lyek éve lesz, nem árt erre fel­ké­szülni a há­ló­szo­bá­ban.

2019 a szen­ve­dé­lyek éve lesz, nem árt erre fel­ké­szülni a há­ló­szo­bá­ban.

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Az éne­kesnő alig pár napja mondta ki a bol­do­gító igent igent Auszt­rá­lia ho­mo­kos ten­ger­part­ján.

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Csoda Óbudán: percekig szájtátva figyelték az eget a járókelők

Nem min­den­napi lát­vány­ban le­he­tett része azok­nak, akik dél­után fél öt körül fel­pil­lan­tot­tak az égre.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk.

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Orvosi csoda: Megtalálhatták a gyógyíthatatlan betegség ellenszerét

Orvosi csoda: Megtalálhatták a gyógyíthatatlan betegség ellenszerét

Egé­szen jó ered­ménnyel zá­rul­tak a ja­nu­ári ku­ta­tá­sok, lehet, hogy ha­ma­ro­san tu­do­má­nyos át­tö­rés tör­té­nik?

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

Megerőszakolták és lefejezték az Írországban élő lett nőt Indiában. Videó

A test­vé­ré­vel uta­zott oda, hogy egy ájur­véda köz­pont­ban ki­gyó­gyít­sák.a de­presszi­ó­já­ból.

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Harry her­ceg vá­ran­dós fe­le­sége to­vábbra is csak aj­tó­tá­masz­nak hasz­nálja a ki­rá­lyi öl­töz­kö­dési kó­de­xet.

Harry her­ceg vá­ran­dós fe­le­sége to­vábbra is csak aj­tó­tá­masz­nak hasz­nálja a ki­rá­lyi öl­töz­kö­dési kó­de­xet.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

Tovább akarsz élni? Ezt kell tenned!

A nya­ra­lás nem csak kel­le­mes, de hasz­nos is!

Több, tu­do­má­nyos ku­ta­tás iga­zolja, hogy a meg­fe­lelő mennyi­ségű pi­he­nés, a ter­mé­szet­ben il­letve a friss le­ve­gőn töl­tött idő szá­mos egész­ség­ügyi előny­höz jut­tatja az em­bert.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Tra­gé­dia után bol­dog­ság...

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Titokzatos bejelentés: baj van a 20 éves sztárcsemete egészségével

Mi­chael Jack­son lá­nyát ko­ráb­ban már mű­töt­ték is.

Mi­chael Jack­son lá­nyát ko­ráb­ban már mű­töt­ték is, most pedig úgy dön­tött, hogy egy időre el­vo­nul a nyil­vá­nos­ság elől.

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Ezért pedig sok­kal sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

Rejtélyes holttestet húztak ki a Dunából, órája lehet a titok nyitja

A Ka­lo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy is­me­ret­len holt­test azo­no­sí­tá­sá­hoz kéri a la­kos­ság se­gít­sé­gét.

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Most jött: Váratlan fordulat a meggyilkolt prostituált ügyében

Egy 37 éves nőt tar­tóz­tat­tak le.

Egy 37 éves nőt tar­tóz­ta­tott le a rend­őr­ség a bru­tá­lis em­ber­ölés ügyé­ben.

Durván korhatáros jelenetet forgattak a színésznők, íme a fotók

Durván korhatáros jelenetet forgattak a színésznők, íme a fotók

Mintha va­la­mi­féle ér­zéki ri­tu­álé kel­lős kö­ze­pébe csöp­pen­tünk volna!

Novák Katalin: A családbarát Magyarország tovább erősödik

Novák Katalin: A családbarát Magyarország tovább erősödik

A csa­lá­dok éve után is to­vább erő­söd­het a csa­lád­ba­rát Ma­gyar­or­szág, "a len­dü­let to­vább tart".

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Most jelentették be: Megkezdődött az influenzajárvány Magyarországon

Ja­nuár 7. és 13. kö­zött 19 300 ember, az előző he­ti­nél 75,6 szá­za­lék­kal töb­ben for­dul­tak pa­na­szuk­kal or­vos­hoz.

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak.

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak. Ná­lunk a sze­gény­ség koc­ká­zata 9 szá­za­lék.

Durva vádak, apját perelte be Rihanna

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Sze­rinte a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét.

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet and Greet Esemény

David Duchovny Meet& Greet Esemény

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel!

Ta­lál­koz­zon sze­mé­lye­sen az X-akták Fox Mul­der ügy­nö­ké­vel és a a Ka­li­for­gia Hank Mo­ody­já­val!

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi

Habpartin csapott le a 15 éves kislányra a férfi

Dur­ván meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Dur­ván meg­erő­sza­kolta a ma­rok­kói mig­ráns a spa­nyol kis­lányt, aki rá­adá­sul még szűz volt.

Undorító, mit művel Victoria Beckham, hogy fiatalos maradjon

Undorító, mit művel Victoria Beckham, hogy fiatalos maradjon

Sokan vissza­ta­szí­tó­nak ta­lál­ják a mód­sze­rét, de ő min­dent meg­tesz azért, hogy bőre üde és sima le­gyen.

Sokan vissza­ta­szí­tó­nak ta­lál­ják a mód­sze­rét.

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Betörés Újbudán: Senki sem számított arra, ami végül történt

Fő­ként nem a tol­vaj, aki éj­szaka ma­tatni kez­dett a be­já­rati aj­tó­nál, ami egy­szer csak ki­nyílt...

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Van bőr a képén...

Az is­mert em­be­rek hozzá van­nak szokva, hogy időn­ként fur­csa aján­la­tok­kal bom­báz­zák őket a ra­jon­gók, de azért ez már tény­leg túl­zás.

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Jól ismert szakember nehezítheti meg a magyar válogatott dolgát

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Sors­döntő mér­kő­zést ját­szik ma a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Mikler Ro­lan­dék klub­edző­jük ellen bi­zo­nyít­hat­nak.

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Gyászhír érkezett: Tragikus hirtelenséggel hunyt el a népszerű focista

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

Molly Webb influ­en­zás lett, majd na­po­kon belül meg­halt.

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

Nem fogod ki­ta­lálni, mi tör­tént a dögös bi­ki­ni­mo­del­lel, ami­kor mo­sa­kodni kez­dett! Mu­tat­juk az intim vi­deót, kat­tints!

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

A szí­nész va­dá­szott egy jót...

A szí­nész ki­hasz­nálta az eny­hébb idő­já­rást és fegy­vert ra­ga­dott bir­toka kör­nyé­kén. Sze­ren­csé­vel járt, bár a disznó ennek biz­tos nem örült annyira.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed.

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.