Jótékony ősz az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! sztárjaival

Jótékony ősz az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! sztárjaival

A 72 óra komp­ro­misszum nél­kül egy szo­ci­á­lis ön­kén­tes akció.

A 72 óra komp­ro­misszum nél­kül egy szo­ci­á­lis ön­kén­tes akció.

Nagyon kínos, bevallotta a lopást a népszerű magyar színésznő

Nagyon kínos, bevallotta a lopást a népszerű magyar színésznő

Azt is el­mondta, hogy ez már nem az első al­ka­lom volt.

Azt is el­mondta, hogy ez már nem az első al­ka­lom volt.

Elhunyt az Eb-győztes magyar világklasszis

Elhunyt az Eb-győztes magyar világklasszis

Az eu­ró­pai asz­ta­li­te­ni­sze­zők 2015-ben meg­ala­pí­tott Hí­res­sé­gek Csar­no­kába az elsők kö­zött vá­lasz­tot­ták be Magos Ju­di­tot.

Az eu­ró­pai asz­ta­li­te­ni­sze­zők 2015-ben meg­ala­pí­tott Hí­res­sé­gek Csar­no­kába az elsők kö­zött vá­lasz­tot­ták be Magos Ju­di­tot.

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Rosszabbra for­dul az idő.

Fo­ko­za­to­san egyre rosszabbra for­dul az idő, és a le­hű­lés­sel jön az eső és az erős szél is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ál­do­za­ta­i­nak szü­lei nem fe­lej­te­nek, sze­ret­né­nek a sofőr sze­mébe nézni.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ál­do­za­ta­i­nak szü­lei nem fe­lej­te­nek, sze­ret­né­nek a sofőr sze­mébe nézni.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Megtörte a csendet a Família Kft. elhunyt sztárjának fia

Bár a szí­nész hir­te­len ha­lála óta már több mint egy hónap el­telt, még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san azon a tra­gi­kus szep­tem­beri napon.

Bár a szí­nész hir­te­len ha­lála óta már több mint egy hónap el­telt, még min­dig nem tudni, mi tör­tént pon­to­san azon a tra­gi­kus szep­tem­beri napon.

NE HAGYD KI!

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Döbbenetes ítélet! Ha a te neteddel torrenteznek, te leszel a bűnös

Fe­le­lős a szer­zői jogok meg­sér­té­séért az a fel­hasz­náló, aki­nek in­ter­net­kap­cso­la­tá­val a jog­sér­tést fájl­meg­osz­tás­sal el­kö­vet­ték.

Vadító fotót lőttek a melltartóban ácsorgó dögös sportolónőről

Vadító fotót lőttek a melltartóban ácsorgó dögös sportolónőről

Car­men Jorda mun­ka­ru­há­ban is simán meg­ol­vasztja a férfiak szí­vét. A szép­sé­ges ver­senyző nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tölt fel az Ins­tag­ramra.

Car­men Jorda mun­ka­ru­há­ban is simán meg­ol­vasztja a férfiak szí­vét. A szép­sé­ges ver­senyző nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tölt fel az Ins­tag­ramra.

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Próbáld ki a szivárvány-diétát, és olvadni fognak lefelé a kilók!

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is.

Hal­lot­tál már a szi­vár­vány-di­é­tá­ról? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért nyúlj, ha olyan ét­ren­det sze­ret­nél, amely nem­csak fo­gyaszt, hanem egy­szerre gyó­gyít is. A lé­nyeg, hogy minél szí­ne­sebb le­gyen a pa­letta amely­ről az egyes fo­gá­so­kat össze­vá­lo­ga­tod. Tob­zódj a szí­nes zöld­sé­gek­ben!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Tüzes, ér­zéki és na­gyon kü­lön­le­ges a kö­vet­kező hó­na­pok leg­szebb trendje

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Sokkoló genetikai felfedezés, veszélyben a gyerekek

Mu­tat­juk a haj­me­resztő ered­ményt!

Ki­de­rült, hogy a szü­lők bi­zo­nyos vi­sel­ke­dési for­mái tor­zít­ják a gye­re­kek ge­ne­ti­kai ál­lo­má­nyát.

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fazon!

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat!

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Meghalt Olof Palme özvegye

Meghalt Olof Palme özvegye

Lis­beth Palme, Az 1986-ban meg­gyil­kolt svéd mi­nisz­ter­el­nök öz­ve­gye 87 évet élt.

Lis­beth Palme, Az 1986-ban meg­gyil­kolt svéd mi­nisz­ter­el­nök öz­ve­gye 87 évet élt.

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

A mohácsi körforgalomban, autók között ügetett egy elszabadult ló

Az 57-es főút felől ér­ke­zett, majd tett egy kört a mo­há­csi kör­for­ga­lom­ban...

Az 57-es főút felől ér­ke­zett, majd tett egy kört a mo­há­csi kör­for­ga­lom­ban...

Kiderült a kercsi támadó indítéka

Kiderült a kercsi támadó indítéka

Roszl­ja­kov egy hó­nap­pal a tá­ma­dás előtt szer­zett be egy ka­ra­bélyt.

Roszl­ja­kov egy hó­nap­pal a tá­ma­dás előtt szer­zett be egy ka­ra­bélyt a hoz­zá­való 150 töl­ténnyel együtt. Az is­ko­lába ezzel a cső­tá­ras pus­ká­val a ke­zé­ben ér­ke­zett.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Lépett a Real Madrid? Ő lehet az új edző

Lépett a Real Madrid? Ő lehet az új edző

Egyre töb­bet plety­kál­nak Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­té­sé­ről.

Egyre töb­bet plety­kál­nak Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­té­sé­ről. Tény­leg edzőt keres a Real Mad­rid?

A magyar válogatott kispadját érheti a nagy siker a rutinos edzőnek

A magyar válogatott kispadját érheti a nagy siker a rutinos edzőnek

A Ta­ta­bá­nya edzője mel­lett Cso­nyai Ist­ván, Gyurka János és a spa­nyol Ja­vier Sa­baté lehet a be­futó a kéz­ivá­lo­ga­tott kis­pad­jára.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező most a kar­ri­er­jére kon­cent­rál in­kább.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami ere­de­ti­leg idén lett volna.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Már egy ideje árulja.

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Tv2 Té­­­nyek - Ezek vol­­­tak a nap leg­­­­­fon­­­to­­­sabb hírei

Össze­­­­szed­­­­tük egyet­­­­len cikk­­­­ben, mi tör­­­­tént itt­­­­hon és a vi­­­­lág­­­­ban, a Tv2 Té­­­­nyek se­­­­gít­­­­sé­­­­gé­­­­vel.

Össze­­­­szed­­­­tük egyet­­­­len cikk­­­­ben, mi tör­­­­tént itt­­­­hon és a vi­­­­lág­­­­ban, a Tv2 Té­­­­nyek se­­­­gít­­­­sé­­­­gé­­­­vel.

Pénz helyett Instagrammal is lehet fizetni az étteremben

Pénz helyett Instagrammal is lehet fizetni az étteremben

Mi­lá­nó­ban van ez az ét­te­rem.

Mi­lá­nó­ban van ez az ét­te­rem, minél több kö­ve­tőd van annál több kaját kapsz.

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

Hatalmas bejelentés, újra összeáll a legendás magyar együttes

A ki­lenc­ve­nes évek nép­szerű tri­ója ha­ma­ro­san ismét a fa­lu­na­po­kon és a ren­dez­vé­nye­ken szí­ne­síti a ma­gyar mu­la­tós pa­let­tát.

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

Nagy meglepetések a TV2 stúdiójában: komoly dolgok derülnek ki

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

A gyer­kő­cö­ket ez­út­tal szí­nes, csil­logó dí­szek és mat­ri­cák vár­ják az óvo­dá­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt.

Vic­ces ked­vé­ben volt Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Nagyot hibázott az 52 éves sztármami, súlyos árat fizet a történtekért

Nagyot hibázott az 52 éves sztármami, súlyos árat fizet a történtekért

Az 52 éve­sen is gyö­nyörű Hal­ley Berry és volt férje ön­hi­bá­ju­kon kívül szeg­tek meg egy na­gyon fon­tos sza­bályt.

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Orbán Viktor kijött a brüsszeli tárgyalóteremből. Mi sikerült?

Egész nap a be­ván­dor­lás kér­dés­ről tár­gyal­tak az Eu­ró­pai Unió mi­nisz­ter­el­nö­kei. A fron­tok meg­me­re­ved­tek.

...MEGVOLT MÁR?

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan.

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan. Az eset Fran­cia­or­szág­ban tör­tént.

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

Kamerák előtt nyílt meg David Beckham: őszintén vallott házasságáról

A sztár­pár le­het­sé­ges vá­lá­sá­ról az utóbbi idő­ben ren­ge­teg pletyka lá­tott nap­vi­lá­got.

Hajbeültetéssel álcázták magukat a terroristák, épp hogy elfogták őket

Hajbeültetéssel álcázták magukat a terroristák, épp hogy elfogták őket

Sú­lyos ter­ror­tá­ma­dást hi­ú­sí­tot­tak meg a német ha­tó­sá­gok. Az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai kö­vet­ték volna el.

Pikáns lesifotó: az ágyban kapták rajta Pikali Gerdát és Rékasi Károlyt

Pikáns lesifotó: az ágyban kapták rajta Pikali Gerdát és Rékasi Károlyt

Nem semmi, a nép­szerű szí­nész­pá­ron alig van ruha. Ezt lát­nod kell!

Nem semmi, a nép­szerű szí­nész­pá­ron alig van ruha. Ezt lát­nod kell!

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Ez a politikus biztos nem mosta ki a száját

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője.

Or­de­náré in­ter­jút adott a 168 órá­nak a li­be­rá­li­sok EU par­la­menti ve­ze­tője, a fog­sza­bá­lyo­zást még hír­ből sem is­merő, frö­csö­gően in­du­la­tos Guy Ver­hofs­tadt.

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Őszin­tén nyi­lat­ko­zott.

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son a 25 éves já­té­kos­nak.

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

Újra felütötte a fejét a kergemarhakór

Nagy­bri­tan­ni­á­ban ütötte fel a fejét a ret­te­gett be­teg­ség. A kórt egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel, Skó­ci­á­ban. Nyo­moz­nak ho­gyan ke­rül­he­tett oda...

Nagy­bri­tan­ni­á­ban ütötte fel a fejét a be­teg­ség. A be­teg­sé­get egy ha­lott ál­la­ton fe­dez­ték fel, Skó­ci­á­ban. Az oko­kat egy­előre még vizs­gál­ják, nem lehet tudni, hogy hon­nan ered a be­teg­ség.

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, főleg mióta ki­de­rült, hogy ba­bá­juk lesz.

Feketepénzekkel tömte ki saját tévéjét a Jobbik

Feketepénzekkel tömte ki saját médiumát a Jobbik

Ezt a ko­rábbi fő­szer­kesztő nyi­lat­kozta.

A Job­bik­hoz kö­zel­álló N1TV volt fő­szer­kesz­tője mondta ezt az Echo Tv-nek nyi­lat­kozva. Kis­berk Sza­bolcs mil­liós kész­pénz­for­ga­lom­ról szá­molt be.

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Hu­mo­ros sztori ke­rült elő.

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján.

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Sokkoló jelenetet rögzített a kocsmába szerelt titkos kamera

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Az új tu­laj­do­nos azóta sem ta­lálja a ma­gya­rá­za­tot. Két­ség­be­esé­sé­ben szak­ér­tők se­gít­sé­gét kérte...

Kemény Dénes üzent, nagyszerű hírt kaptak a magyar pólósok

Kemény Dénes üzent, nagyszerű hírt kaptak a magyar pólósok

A ber­lini vi­lág­kupa győ­ze­lem­nek is kö­szön­he­tően ka­pott ran­gos el­is­me­rést a Märcz-csa­pat.

A ber­lini vi­lág­kupa győ­ze­lem­nek is kö­szön­he­tően ka­pott ran­gos el­is­me­rést a Märcz-csa­pat.

Felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Ma­ro­zsán újra pá­lyára lép­he­tett.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott. Ja­kabfi Zsa­nett is pá­lyára lé­pett.

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Mit titkol az űrhivatal? Rejtélyes dolgok zajlanak a földközeli űrben...

Ér­de­kes ese­mé­nyekre fi­gyel­tek meg a szem­fü­les össze­es­kü­vés­el­mé­let te­o­ri­ti­ku­sok a kö­zel­múlt­ban.

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

Hátborzongató dolog tűnt fel a tündéri kisbabáról készült képen

A nagy­mama sza­bá­lyo­san sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta, mi­lyen fotót lőtt az uno­ká­já­ról!

Rémálommá vált az aktus: Durva szexbaleset érte az anyukát

Rémálommá vált az aktus: Durva szexbaleset érte az anyukát

Fel­há­bo­ro­dá­sá­ban úgy dön­tött, pert akaszt az ágyat gyártó cég nya­kába!

A kiszáradt Duna már az űrből is látszik

A kiszáradt Duna már az űrből is látszik

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező pár nap­ban nem vár­ható eső.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező pár nap­ban nem vár­ható csa­pa­dék a víz­gyűjtő te­rü­le­te­ken, ezért a Duna to­vábbi apa­dá­sára szá­mí­ta­nak.

Véget ért az ifi olimpia, így végzett a magyar csapat

Véget ért az ifi olimpia, így végzett a magyar csapat

A vé­gére is ma­radt ma­gyar érem.

Jól sze­re­pel­tek a mi­e­ink az Ar­gen­tí­ná­ban ren­de­zett vi­a­da­lon, 12 arany­ér­met sze­rez­tek. Az utolsó előtti napra is ma­radt ma­gyar érem.

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak 24 órás át­lag­ér­téke az el­múlt két nap­ban meg­ha­ladta a ha­tár­ér­té­ket.

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak 24 órás át­lag­ér­téke az el­múlt két nap­ban meg­ha­ladta a ha­tár­ér­té­ket.

Meglepő helyen forgatta legújabb videoklipjét Ákos!

Meglepő helyen forgatta legújabb videoklipjét Ákos!

Nem­ré­gi­ben for­gatta le vi­deo­klip­jét.

A Kos­suth-díjas éne­kes nem­ré­gi­ben for­gatta le leg­újabb vi­deo­klip­jét, ami­nek egyik je­le­ne­tét a jó­zsef­vá­rosi Te­leki téren, Ákos gyer­mek­kori ott­ho­ná­nál vet­tek fel.

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Mit keres egy kék oroszlán Budapest utcáin?

Van már közös képed ChampLi­on­nal?

Van már közös képed az ara­nyos ka­ba­la­ál­lat­tal, ChampLi­on­nal? A bir­kózó-vb-n, a Papp László Sport­aré­ná­ban szom­bat­tól be­pó­tol­ha­tod.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy Soros György a leg­ma­ga­sabb ál­lami ki­tün­te­té­sét az ukrán ál­lam­el­nök­től kapta. Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Leomlott egy nagy darab a nemrég felújított buszmegálló tetejéből

Leomlott egy nagy darab a nemrég felújított buszmegálló tetejéből

Az egri busz­meg­ál­lót nyá­ron újí­tot­ták fel.

Az egri busz­meg­ál­lót nyá­ron újí­tot­ták fel.

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Egyszarvún lovagló focista válthatja a brit királynőt

Az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Már több mint 20 ezren írták alá az on­line pe­tí­ciót. Az öt­let­gazda sze­rint az indok: erős, bátor és nagy­fejű.

Őrület, mire használhatod a diót

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

A trükk min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti...

A vi­ta­mi­nok mel­lett ugyanis tar­tal­maz még va­la­mit, ami a ház­tar­tás­ban lehet nagy se­gít­sé­ged...

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

Elképesztő! Megetette a nagyanyja hamvait az osztálytársaival

A ka­li­for­niai di­ák­lány osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

A ka­li­for­niai di­ák­lány osz­to­gatta az is­ko­lá­ban a sütit, amit a nagy­anyja ham­va­i­ból sü­tött.

Hűha, mozifilmben tűnik fel Debreczeni Zita és férje

Hűha, mozifilmben tűnik fel Debreczeni Zita és férje

Gi­anni és Zita a hang­ju­kat adták a mo­zi­hoz, na­gyon él­vez­ték az új, és kü­lön­le­ges fel­ada­tot.

Gi­anni és Zita a hang­ju­kat adták a mo­zi­hoz, na­gyon él­vez­ték az új, és kü­lön­le­ges fel­ada­tot.

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Így segítenek a hajléktalanok kutyáin

Sok haj­lék­ta­lan a ku­tyája miatt nem megy szál­lóra.

Sok fedél nél­küli nem megy szál­lóra, mert nem tudja addig hová tenni a ku­tyá­ját. Ám ok­tó­ber 15-e óta tilos köz­te­rü­le­ten lakni. Ha va­la­kit a rend­őr­ség át­me­neti szál­lóra küld vagy őri­zetbe vesz, ebén az Ál­lat­mentő Liga segít.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...