Esővel tör be a hideg az országba, mutatjuk a viharzónákat

Esővel tör be a hideg az országba, mutatjuk a viharzónákat

A meleg ruhát ne fe­lejtsd ott­hon!

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni. A meleg ruhát ne fe­lejtsd ott­hon!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kikészült az iskolától: rettenetes dolgot tett magával a 9 éves Ernő

Kikészült az iskolától: rettenetes dolgot tett magával a 9 éves Ernő

A kisfiú nem tudta fel­dol­gozni, hogy rossz je­gyet ka­pott az is­ko­lá­ban, ezért fel­akasz­totta magát...

A kisfiú nem tudta fel­dol­gozni, hogy rossz je­gyet ka­pott az is­ko­lá­ban, ezért fel­akasz­totta magát...

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit...

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit, aki je­len­leg egy vi­déki szo­ci­á­lis ott­hon la­kója. Az egy­kori va­ló­ság­show-hős már dol­go­zik, mun­ká­jáért pedig fi­ze­tést is kap.

Ezt soha ne kérdezd meg a csajodtól egy forró szex után!

Ezt soha ne kérdezd meg a csajodtól egy forró szex után!

Ké­szülj, uta­zást te­szünk a női ko­po­nya és más dom­bo­ru­la­tok körül. Va­gyis el­árul­juk, mit ne kér­dezz soha!

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Óriási fordulat Berkes Olivér állapotában

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban? Va­sár­nap min­den ki­de­rül, de az biz­tos, hogy a fi­a­tal éne­kes végre bi­za­kodó.

Vajon így hogy fog tel­je­sí­teni a har­ma­dik élő adás­ban? Va­sár­nap min­den ki­de­rül, de az biz­tos, hogy a fi­a­tal éne­kes végre bi­za­kodó.

NE HAGYD KI!

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kamera vette, ahogy levetkőzik a formás mellű műsorvezetőnő

Kate igazi vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Kate igazi vad­macska, lát­ha­tóan él­vezte a ma­ga­mu­to­ga­tást. Less be ve­lünk az öl­tö­ző­jébe!

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Meg­döb­bentő je­len­tést adtak ki.

Meg­döb­bentő je­len­tést tett közzé a brit sta­tisz­ti­kai hi­va­tal: az or­szág­ban már a nyol­ca­dik leg­nép­sze­rűbb fiú­név a Mu­ham­mad.

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Senki sem gon­dolta volna a 24 éves szír Majed A.-ról, hogy va­ló­já­ban az Isz­lám Állam egyik ve­szé­lyes har­cosa.

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány, de Mer­kelék még be­dob­ták az utolsó bom­bá­ju­kat: a há­rom­éves, mo­soly­gós Ang­ela ké­pé­vel pró­bál­nak még több sza­va­zót meg­nyerni.

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány, de Mer­kelék még be­dob­ták az utolsó bom­bá­ju­kat: a há­rom­éves, mo­soly­gós Ang­ela ké­pé­vel pró­bál­nak még több sza­va­zót meg­nyerni a CDU-nak.

Végre egy új divat, amihez nem kell tökéletes alak

Végre egy új divat, amihez nem kell tökéletes alak

Ezek a szet­tek nem csak az apró testi hi­bá­kat rej­tik el; ha rossz passz­ban vagy, és nem aka­rod meg­mu­tatni magad, va­ló­ság­gal el­búj­hatsz ben­nük.

Ezek a szet­tek nem csak az apró testi hi­bá­kat rej­tik el; ha rossz passz­ban vagy, és nem aka­rod meg­mu­tatni magad, va­ló­ság­gal el­búj­hatsz ben­nük. Ha alap­ból is sze­ré­nyebb, fé­lén­kebb vagy, neked ta­lál­ták ki őket! Ugya­n­ak­kor csi­nos ma­radsz ben­nük, hi­szen a bő fazon nem egyenlő a slam­pos­ság­gal.

Ezekben a cuccokban szexi és igazán egyedi leszel

Ezekben a cuccokban szexi és igazán egyedi leszel

Le­gyél me­rész, nem fogod meg­bánni!

Le­gyél me­rész, nem fogod meg­bánni! Szí­nezd ki a vi­lá­go­dat egy kis egye­di­ség­gel. Íme né­hány ru­ha­da­rab, kü­lön­le­ges al­kal­makra.

Az ázsiai nők 5 trükkje: ezért imádják őket a férfiak világszerte

Az ázsiai nők 5 trükkje: ezért imádják őket a férfiak világszerte

Mitől olyan von­zóak az ázsiai nők? Lesd el a trükk­je­i­ket, le­gyél te is eg­zo­ti­kus és csá­bító!

6 huncut, de kényelmes melltartó, amiben szexin mutat minden mell

6 huncut, de kényelmes melltartó, amiben szexin mutat minden mell

Egé­szen biz­tos, hogy mé­ret­től, for­má­tól füg­get­le­nül ebből a vá­lo­ga­tás­ból te is ta­lálsz ma­gad­nak meg­fe­le­lőt!

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra.

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak!

Megvédi a kormány a határon túli magyarokat

Megvédi a kormány a határon túli magyarokat

Lázár János ki­je­len­tette: a kor­mány min­dent meg­tesz, hogy a ma­gyar ér­de­ke­ket vé­del­mezze. Meg­kérte az ukrán el­nö­köt, hogy ne írja alá.

Lázár János ki­je­len­tette: a kor­mány min­dent meg­tesz, hogy a ma­gyar ér­de­ke­ket vé­del­mezze. Meg­kérte az ukrán el­nö­köt, hogy ne írja alá az új ok­ta­tási tör­vényt.

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Kimondta Európa: ezért hazugság a homeopátia!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük be­csa­pás a sok­mil­li­ár­dos üzlet!

Ele­gük lett az eu­ró­pai tu­dó­sok­nak a ho­meo­pa­ták ál­tu­do­má­nyá­ból. Sze­rin­tük be­csa­pás a sok­mil­li­ár­dos üzlet!

Dráma a stadionban, fejbe lőttek labdával egy kislányt

Dráma a stadionban, fejbe lőttek labdával egy kislányt

Azon­nal kór­házba si­et­tek vele.

Azon­nal kór­házba vit­ték, az ál­la­po­tá­ról vi­szont nem adnak ki in­for­má­ciót. Esé­lye sem volt el­ke­rülni a bal­ese­tet.

Kitálalt a bennfentes: 10 év után szakított a sztárpár

Kitálalt a bennfentes: 10 év után szakított a sztárpár

Külön uta­kon foly­tat­ják.

Bár már 2010-ben fel­bon­tot­ták a je­gyes­sé­gü­ket, akkor még nem tud­tak el­sza­kadni egy­más­tól.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Ezt megkönnyezed: szegény magyarokat karolnak fel Messiék

Ezt megkönnyezed: szegény magyarokat karolnak fel Messiék

A Barca ér­té­kes erek­lyét aján­lott fel.

A Bar­ce­lona ér­té­kes erek­lyét aján­lott fel. A sze­gény ma­gya­rok­nak egy életre meg­vál­toz­hat a sor­suk.

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést.

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok au­tó­ver­seny­ző­jé­nek.

Ünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Örömünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Min­den össze­jött Pál­nak.

Meg­ad­ták a mód­ját az ün­nep­lés­nek a ma­gyar edző 100. tét­meccsén. Most min­den össze­jött Pál­nak.

Kivándorol Amerikába Simicska

Kivándorol Amerikába Simicska

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal.

Tel­jes mé­dia­bi­ro­dalma el­adá­sá­ról tár­gyal, mi­u­tán ál­lí­tó­lag rá­jött, hogy úgy­sem nyer­het a Job­bik ta­vas­szal. Si­micska cégei mil­li­ár­dos vesz­te­sé­get ter­mel­nek.

Döbbenetes fogyás: 40 kilót dobott le a TV2 sztárja

Döbbenetes fogyás: 40 kilót dobott le a TV2 sztárja

Remek for­má­ban van...

A fe­kete csa­pat ver­seny­zője remek for­má­ban van, de ez ko­ránt sem volt min­dig így. Robi ki­tartó mun­ká­val sza­ba­dult meg fe­les­le­ges ki­ló­i­tól.

Kibuggyantak hatalmas mellei az edzőteremben pózoló Voksán Virágnak

Kibuggyantak hatalmas mellei az edzőteremben pózoló Voksán Virágnak

Vok­sán Virág min­dent meg­tesz a tö­ké­le­tes ala­kért.

Vok­sán Virág min­dent meg­tesz a tö­ké­le­tes ala­kért.

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Újabb magyar tojásban találtak idegmérget: mutatjuk az azonosítóját

Nem csi­tul a fi­pro­nil-bot­rány! Újabb te­le­pü­lés ke­rült fel a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal tér­ké­pére.

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Aberrált férfi zaklatja a magyar nőket a Facebookon

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt egy Fa­ceb­bok cso­port­ban, mi­u­tán egy férfi ré­misztő üze­ne­tek­kel zak­latta őket.

Ren­ge­teg nő tett pa­naszt egy Fa­ceb­bok cso­port­ban, mi­u­tán egy férfi ré­misztő üze­ne­tek­kel zak­latta őket.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Harcra kész lesz a férfiasság ettől a célirányos módszertől

Harcra kész lesz a férfiasság ettől a célirányos módszertől

Egyes éte­lek cso­dá­kat mű­vel­nek lent!

Az élel­mi­sze­rek egy része magas szá­za­lék­ban tar­tal­maz férfi nemi hor­mon ter­me­lő­dé­sét ser­kentő anya­go­kat. Ér­de­mes ezek­ből bő­ség­gel fo­gyasz­ta­nod!

Otthonától nem messze gázolta halálra a kamion a solti bácsit

Otthonától nem messze gázolta halálra a kamion a solti bácsit

Át akart kelni az úton.

A 62 éves férfit eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött gá­zolta ha­lálra a ha­tal­mas ka­mion Solt bel­te­rü­le­tén.

Meg akartak erőszakolni egy lányt az átányi buszmegállóban

Meg akartak erőszakolni egy lányt az átányi buszmegállóban

Azóta el­kap­ták a tet­test, aki ál­lí­tó­lag tel­je­sen le­tépte a fod­rász­ként dol­gozó lány ru­há­ját.

...MEGVOLT MÁR?

Napi sokk: Tóth Gabi anyukája tud teleportálni

Napi sokk: Tóth Gabi anyukája tud teleportálni

Könnyen lehet, hogy Ga­biék kert­jé­ben nem elég a sáv­szé­les­ség és ez okozza az ér­zéki csa­ló­dást, de ha nem ezzel van a baj...

Könnyen lehet, hogy Ga­biék kert­jé­ben nem elég a sáv­szé­les­ség és ez okozza az ér­zéki csa­ló­dást, de ha nem ezzel van a baj...

Óriásit hazudott a vád szerint az érdi kalapácsos gyilkos

Óriásit hazudott a vád szerint az érdi kalapácsos gyilkos

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött a tár­gya­lása a há­rom­gye­re­kes anyá­nak, akit egy idős há­zas­pár meg­ölé­sé­vel vá­dol­nak.

Csü­tör­tö­kön kez­dő­dött a tár­gya­lása a há­rom­gye­re­kes anyá­nak, akit egy pe­da­gó­gus­há­zas­pár meg­ölé­sé­vel vá­dol­nak.

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

A mű­sor­ve­zető Ba­lázsék mű­so­rá­ban őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Ennyivel lesz olcsóbb
a jogosítvány itthon

Ennyivel lesz olcsóbb a jogosítvány itthon

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga! Mu­tat­juk, mennyit spó­rol­hatsz majd.

Jön az in­gye­nes KRESZ-vizsga Ma­gyar­or­szá­gon! Mindez csep­pet sem lég­ből ka­pott in­for­má­ció. Mu­tat­juk, mennyi pénzt lehet majd ezzel spó­rolni.

Közfelháborodást keltő részletek az agyonszúrt 14 éves lány ügyében

Közfelháborodást keltő részletek az agyonszúrt 14 éves lány ügyében

Bécs­ben egy 18 éves afgán mig­ráns 13 kés­szú­rás­sal vég­zett a hú­gá­val.

Bécs­ben egy 18 éves afgán mig­ráns 13 kés­szú­rás­sal vég­zett a 14 éves hú­gá­val.

Rettegnek az utcákon a csinos nők

Rettegnek az utcákon a csinos nők

A sze­xu­á­lis zak­la­tás ellen küzd Fran­cia­or­szág.

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­lent a fran­cia vá­ro­sok­ban, hogy a nők szinte ki sem lép­het­nek úgy az ut­cára, hogy ne sér­te­get­nék, zak­lat­nák őket a férfiak. Ennek talán ha­ma­ro­san vége.

Éles fordulat jön kora este az időjárásban!

Éles fordulat jön kora este az időjárásban!

Már csak pár óráig kell ki­tar­tani, és alább­hagy a szél és az eső is!

Már csak pár óráig kell ki­tar­tani, és alább­hagy a szél és az eső is! Pén­te­ken ki­csit él­vez­het­jük a nap­sü­tést is.

Jessica Biel megmutatta, milyen az igazi piszkos tánc

Jessica Biel megmutatta, milyen az igazi piszkos tánc

A Dirty Danc­ing kul­ti­kus je­le­nete sem oko­zott prob­lé­mát a gyö­nyörű szí­nész­nek.

A Dirty Danc­ing kul­ti­kus je­le­nete sem oko­zott prob­lé­mát a gyö­nyörű szí­nész­nek.

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

Megrázó részletek: két ember halt meg Tom Cruise miatt

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna.

A tra­gé­dia meg­előz­hető lett volna, de a kri­ti­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött útnak in­dí­tott re­pülő le­zu­hant.

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény.

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei és élet­társa pedig se­gí­tet­ték a nagy mun­ká­ban.

Ez Schumacher utolsó esélye, felesége döntés előtt áll

Ez Schumacher utolsó esélye, felesége döntés előtt áll

Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit sem tudni, és a fe­le­sége döntő lé­pésre szán­hatja el magát.

Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit sem tudni, és a fe­le­sége döntő lé­pésre szán­hatja el magát.

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­földi part­ner­rel.

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­föl­di­vel.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Ér­zé­se­i­ről val­lott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna.

Az éne­kesnő hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna, ha meg­ta­lálta volna azt a férfit, aki­nek szí­ve­sen szül gyer­me­ket.

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Frászt kapott a fotós: bizarr lény tévedt a kamerája elé a temetőben

Talán ez az egyik leg­le­nyű­gö­zőbb videó, ame­lyet az el­múlt évek­ben ké­szí­tet­tek egy fel­té­te­le­zett ide­gen lény­ről...

Csúnya akciót látott a nő, amikor benézett lánya szobájába

Csúnya akciót látott a nő, amikor benézett lánya szobájába

De vajon ki ké­szí­tette a vi­deót?

Talán a ka­napé nyi­kor­gása kel­tette fel a fi­gyel­mét? Bármi is volt, a ti­ni­lány ezt nem teszi zsebre. De vajon ki ké­szí­tette a vi­deót?

Kitálalt az egykori luxusprosti, erre vágynak igazán a férfiak

Kitálalt az egykori luxusprosti, erre vágynak igazán a férfiak

A 24 éves szép­ség több mint 80 000 fo­rin­tot kap órán­ként új szol­gál­ta­tá­sáért.

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Őrjítően izgató fotóval rukkolt elő a magyar olimpikon

Egyip­tom­ban pihen Cser­no­viczki.

Egyip­tom­ban pi­heni ki a hazai vi­lág­baj­nok­ság fá­ra­dal­mait Cser­no­viczki Éva. Lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést és a ho­mo­kos ten­ger­par­tot.

Gasztrokaland Vecsésen

Gasztrokaland Vecsésen

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát?

Ki ne is­merné a töl­tött ká­posz­tát, a ra­kott ká­posz­tát, szé­kely ká­posz­tát, ká­posz­tás ré­test, ká­posz­tás ka­puc­nit, ká­posz­tás tész­tát...

Ezt soha ne csináld szex közben, a férfiak utálják!

Ezt soha ne csináld szex közben, a férfiak utálják!

Van­nak dol­gok, ami­ket a férfiak egy­ál­ta­lán nem akar­nak látni az ágy­ban.

Van­nak dol­gok, ami­ket a férfiak egy­ál­ta­lán nem akar­nak látni az ágy­ban.

Visszavonulót fújt
a McDonald's Magyarországon

Visszavonulót fújt a McDonald's Magyarországon

Újból le­tesz­tel­tük a Mekit.

Újból le­tesz­tel­tük az ame­ri­kai gyors­ét­ter­met, ahol leg­utóbb az ál­ta­luk elő­írt­nál jóval ke­ve­sebb sült krump­lit adtak. Meg­lepő ered­ményt kap­tunk.

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Igazi dráma: Életéért menekült a Séfek Séfe utolsó hobbiséfje

Húga már sze­re­pelt egy show-ban.

Az Rghei csa­lád­ban nem Soha az első, aki té­vé­mű­sor­ban sze­re­pel, hi­szen húga, Sarah 2014-ben már meg­mu­tatta te­het­sé­gét az Ének Is­ko­lá­já­ban.

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Eltakarították az 1 millió négyzetméternyi parlagfüvet!

Eltakarították az 1 millió négyzetméternyi parlagfüvet!

Három napig dol­go­zott a vál­lal­kozó, még el is égette a be­tár­csá­zott par­lag­fü­vet a 100 hek­tá­ros te­rü­le­ten.

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Családja bújtatta a Győrből szökött rabot

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab.

Gy­őr­szent­iván köz­pont­já­ban, csa­ládja há­zá­ban buj­kált a szö­kött rab, akit csen­des és szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­tak el a rend­őrök végül szerda dél­után.

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a szíve. Nem ma kez­dő­dött, az biz­tos!

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a ka­pus­le­genda szíve. Nem ma kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk, az egy­szer biz­tos!

Durva felvételek: Suli után sörözik Kiszel Tünde lánya

Durva felvételek: Suli után sörözik Kiszel Tünde lánya

Ol­va­só­ri­por­te­rünk nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta egy bel­vá­rosi pub te­ra­szán iszo­gatni.

Ol­va­só­ri­por­te­rünk nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta egy bel­vá­rosi pub te­ra­szán iszo­gatni a nap­tár­díva lá­nyát...

Vádat emelnek a bőnyi hungarista ellen

Vádat emelnek a bőnyi rendőrgyilkossággal gyanúsított hungarista ellen

Ma irat­is­mer­te­tés­sel le­zár­ták a nyo­mo­zást.

Ma irat­is­mer­te­tés­sel le­zár­ták a nyo­mo­zást.

Hét év után kapták el a petőfiszállási gyilkost!

Hét év után kapták el a petőfiszállási gyilkost!

A bör­tön­ből vit­ték el a rend­őrök.

A bör­tön­ből vit­ték el a rend­őrök ki­hall­gatni, igaz, eddig egé­szen más ügy miatt volt a rá­csok mö­gött. Azt egy­előre nem tudni, ho­gyan akad­tak a nyo­mára.

Leleplező videó, így vitatkozik Liptai Claudia, amikor senki nem látja

Leleplező videó, így vitatkozik Liptai Claudia, amikor senki nem látja

A Sz­tár­ban Sztár íté­szei nem ér­tet­tek egyet, így heves vi­tába kezd­tek.

A Sz­tár­ban Sztár íté­szei nem ér­tet­tek egyet, így heves vi­tába kezd­tek.