72 százalékos béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak

72 százalékos béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak

2022-ig 72 szá­za­lék­kal emel­ke­dik az egész­ség­ügyi szak­dol­go­zók bére.

2022-ig 72 szá­za­lék­kal emel­ke­dik az egész­ség­ügyi szak­dol­go­zók bére.

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. által Ju­nior Prima Díj­jal ki­tün­te­tet­tek kö­zött akad, aki már az anya­tej­jel szívta ma­gába a zene sze­re­te­tét.

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. által Ju­nior Prima Díj­jal ki­tün­te­tet­tek kö­zött akad, aki már az anya­tej­jel szívta ma­gába a zene sze­re­te­tét. Ba­logh Máté szü­lei ze­né­szek, De­mény Ba­lázsra pedig nép­ze­ne­gyűjtő nagy­ma­mája és zon­go­rázó édes­apja ha­tott.

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Borzasztó, felakasztva találtak egy tízévesre

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Az ügy miatt a rend­őr­ség is meg­szó­lalt, el­mond­ták, hogy vizs­gá­la­tot in­dí­ta­nak. Il­letve arról is tá­jé­koz­tat­ták a saj­tót, hogy a gyer­mek ál­la­pota ja­vulni kez­dett.

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

A srác szen­ve­dé­lyét ap­já­tól örö­költe.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Hihetetlen, hogy mit tettek ezek a járőrök Borsodban

Meg­lát­ták, hogy egy férfi a föl­dön fek­szik, azon­nal be­tör­ték az ajtót és érte men­tek.

Meg­lát­ták, hogy egy férfi a föl­dön fek­szik, azon­nal be­tör­ték az ajtót és érte men­tek. A férfi ma­gá­hoz tért a friss le­ve­gőn.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben...

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben, el­vi­leg ked­den sors­döntő sza­va­zás jön. Úgy tűnik, nem lesz meg a sza­va­za­tok több­sége a "ren­de­zett" ki­vá­lás el­fo­ga­dá­sá­hoz.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

NE HAGYD KI!

Felforrt a levegő, fekete csipkében mutatta meg bájait Pintér Tibor exe

Felforrt a levegő, fekete csipkében mutatta meg bájait Pintér Tibor exe

Frida egy be­vál­la­lós fo­tó­zá­son vett részt.

Frida egy be­vál­la­lós fo­tó­zá­son vett részt.

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában

Nagyszabású gálakoncert a Papp László Budapest Sportarénában

1990-ben három hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges tenor új­ra­gon­dolta és meg­re­for­málta a ko­moly­ze­nei kon­cert fo­gal­mát

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Rövid időn belül már a má­so­dik asszisz­tens je­len­tette be, hogy nem akar to­vább a vá­ran­dós her­ceg­né­nek dol­gozni.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az újra fel­lán­golt úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az újra fel­lán­golt úszó­há­bo­rú­ban.

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron? Döntsd el te, hogy nálad hol a határ! Mit kez­desz ezzel a trend­del?

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl?

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Szám­ta­lan pró­bál­ko­zás után, íme egy hasz­nos ötlet.

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Szu­per ké­nyel­mes láb­beli.

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne. Szu­per ké­nyel­mes láb­beli.

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is. Mu­tass töb­bet a lá­bad­ból.

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Napok óta edzeni sem tud a ver­seny rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Napok óta edzeni sem tud a ver­seny rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

Nyilvános WC-ben kapták le Baronits Gábort: meglepő, mit művelt magával

A sár­mos sztár­szí­nész ki­csit sem szív­ba­jos. Bár nem örült annak, hogy le­vi­de­óz­ták.

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

A 69 éves ze­nészt az egyik ét­ter­mé­nek dol­go­zója vá­dolta meg, a nő azt ál­lítja, hogy a sztár meg­fogta a nemi szer­vét.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Felül semmi: ez ám a be­vál­la­lós fotó!

Felül semmi: ez ám a be­vál­la­lós fotó! Felül sem­mi­ben pó­zolt az olasz sztár­fo­cista me­se­szép ma­gyar sze­relme.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Ba­ráth Bo­tond az iz­ra­eli él­vo­nal­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna a Hon­véd­tól.

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet.

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ömlött a vér, alig láttak ki az utasszállító pilótái

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé.

Ször­nyű fény­ké­pe­ket tet­tek közzé. Ki­de­rült az is, hogy mi oko­zott ek­kora pá­ni­kot. Senki sem sé­rült meg. A sok­koló rész­le­tek a cikk­ben.

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41

Újabb önálló koncerttel tér vissza a Sum 41

A Bu­da­pest Park 2017-es sze­zon­já­nak egyik leg­jobb bu­li­ját kö­szön­het­jük a ka­na­dai pop punk ze­ne­kar­nak

A Bu­da­pest Park 2017-es sze­zon­já­nak egyik leg­jobb bu­li­ját kö­szön­het­jük a ka­na­dai pop punk ze­ne­kar­nak

78 nő ölt meg a sorozatgyilkos rendőr

78 nő megölését bizonyították rá a sorozatgyilkos rendőrre

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt.

A férfi ál­do­za­tai csak nők vol­tak, aki­ket meg is erő­sza­kolt. 22 nő után élet­fogy­tig­lanra ítél­ték, ám ki­de­rült, több ál­do­zat van.

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik, mert a bí­ró­ság jog­erős dön­té­séig nem tudja ki­la­kol­tatni a be­ván­dor­ló­kat.

Ezek voltak a brutálisan meggyilkolt szaúdi újságíró utolsó szavai

Ezek voltak a brutálisan meggyilkolt szaúdi újságíró utolsó szavai

Ki­de­rült, mit sut­to­gott élete utolsó má­sod­per­ce­i­ben.

Ki­de­rült, mit sut­to­gott élete utolsó má­sod­per­ce­i­ben.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezt látnod kell, lesifotón Tolvai Reni pucér feneke

Ezt látnod kell, lesifotón Tolvai Reni pucér feneke

Az éne­kesnő nem volt szé­gyen­lős.

Az éne­kesnő nem volt szé­gyen­lős a ka­mera előtt.

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Történelmet írt a fiatal magyar sportolólány

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít.

Itt­hon edzeni sem tud, mégis bi­zo­nyít a fi­a­tal sí­ug­rónő. Le a ka­lap­pal Vörös Virág tel­je­sít­mé­nye előtt!

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Má­sod­per­ce­ken múlt az élete.

A svéd férfi­nak má­sod­per­ce­ken múlt az élete. A ké­selő af­gá­no­kat pedig el­en­ged­ték, ám most a fel­leb­vi­teli tár­gya­lás előtt sehol sem ta­lál­ják őket.

...MEGVOLT MÁR?

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

Újabb mérgező ételt hívtak vissza a boltból, mutatjuk, mi az

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket ne fo­gyasszák!

A ha­tó­ság ja­va­solja, hogy a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­ke­ket a vá­sár­lók ne fo­gyasszák! Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok, ame­lye­ket vissza kell vinni abba az üz­letbe, ahol vá­sá­rol­tuk őket. To­vábbi in­for­má­ciót a cikk­ben ta­lálsz!

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a tör­tén­tek miatt a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Ő Pikali Gerda fogadott lánya: meseszép!

Ő Pikali Gerda fogadott lánya: meseszép!

Büsz­kén mu­tatta meg Re­be­kát.

A sztár­szí­nésznő büsz­kén mu­tatta meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán Re­be­kát.

Stratégiai jelentőségű kapcsolatról írt levelet Orbán Viktor

Stratégiai jelentőségű kapcsolatról írt levelet Orbán Viktor

Le­vél­ben gra­tu­lált Orbán Vik­tor a né­met­or­szági a CDU új el­nö­ké­nek, An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­er­nek.

Le­vél­ben gra­tu­lált Orbán Vik­tor a CDU új el­nö­ké­nek, An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­er­nek.

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Bea le­rán­totta a lep­let a tör­tén­tek­ről.

Bea a nép­szerű rá­diós mű­so­rá­ban me­sélte el a tör­tén­te­ket.

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Hatalmas változás jön a bankrendszerben, erre érdemes figyelni

Min­den, amit ér­de­mes tudni!

Min­den, amit ér­de­mes tudni a ma­gyar bank­rend­szer vál­to­zá­sa­i­ról. A leg­fon­to­sabb funk­ciók és hasz­ná­lati in­for­má­ciók egy cso­kor­ban!

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Borzasztó baleset, lezuhant egy nő a budai rakpartról

Borzasztó baleset, lezuhant egy nő a budai rakpartról - videó

Videó ké­szült a men­tés­ről.

A fi­a­tal nőhöz a bu­da­pesti tűz­ol­tó­kat ri­asz­tot­ták, akik azon­nal meg­kezd­ték a nő men­té­sét.

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Szer­hij Reb­rov lel­kes rá­dió­ama­tőr.

Szer­hij Reb­rov az apja miatt lett lel­kes rá­dió­ama­tőr, ukrán és angol hí­vó­kódja is van. A nagy­szerű ex­fo­cista mos­ta­ná­ban vi­szont csak a fo­cira kon­cent­rál.

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Erre nem számított, kényelmetlen helyzetbe került a magyar műsorvezető

Erre nem számított, kényelmetlen helyzetbe került a magyar műsorvezető

Ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat a hétfő este adásba ke­rülő Hon­fog­laló.

Ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat a hétfő este adásba ke­rülő Hon­fog­laló.

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

Súlyos rombolást okozott kamionjával az elalvó sofőr! - videó

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

A csen­des kis­vá­ros lakói ko­mo­lyan meg­ijed­tek a ha­tal­mas be­csa­pó­dás­tól.

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat.

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Gon­dold végig, hogy ér­de­mes fel­dí­szí­teni. Füg­geszd fel a fát a falra.

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Megnyugodhat az ország, megvan Tóth Vera kutyája

Ez hi­he­tet­len...

Az éne­kesnő egy hete ret­te­gés­ben élt, hogy vajon mikor jön haza sze­re­tett ku­tyája, Car­los. Hi­he­tet­len, ami hétfő haj­nal­ban tör­tént...

Elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

A kutatók is megdöbbentek, elképesztő felvétel került elő a vörös bolygóról

Ilyenre se volt még példa ko­ráb­ban!

Ilyenre se volt még példa ko­ráb­ban! Ezzel végre kö­ze­lebb ke­rült hoz­zánk a rej­té­lyes Mars.

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy szak­em­ber je­len­tette be.

Egy szak­em­ber je­len­tette be, hogy nagy va­ló­szí­nű­ség­gel meg­ta­lál­ták a maláj gép hul­lám­sír­ját.

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Megtörte a csendet Gundel Takács: magánéleti titkairól vallott

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről Gun­del Ta­kács Gábor, de most meg­törte a csen­det!

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

Durva hidegfront közeleg, szélvihart és ónos esőt hoz

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, még ha­va­zás is elő­for­dul­hat. Ugya­n­ak­kor a nap is elő­bú­jik!

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is. A vi­lág­baj­nok­ság ked­den kez­dő­dik

Hátborzongató részletek: boszorkányszekta tagjaként gyilkolt Barbara

Hátborzongató részletek: boszorkányszekta tagjaként gyilkolt Barbara

A szekta tet­te­i­től han­gos a sajtó.

Egy ezo­te­ri­kus szekta rém­tet­te­i­től han­gos az oszt­rák sajtó.

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a bevállalós kebelcsodát

Intim fotó: melltartó nélkül fotózták a bevállalós kebelcsodát

Carol Sa­ra­iva nem éppen szé­gyen­lős.

Carol Sa­ra­iva egy­ál­ta­lán nem szé­gyen­lős, büsz­kén mu­to­gatja for­más ido­mait. Nem vé­let­le­nül ra­jon­ga­nak érte olyan sokan.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Ítélt a bíróság: durva fordulat Bálint Antónia ügyében

Ítélt a bíróság: durva fordulat Bálint Antónia ügyében

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő hosszú évek óta há­bo­rús­ko­dik kis­lá­nya édes­ap­já­val.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő hosszú évek óta há­bo­rús­ko­dik kis­lá­nya édes­ap­já­val.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

A múlt heti adás­­­­ban Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­­­­szönt el a né­­­­zők­­­­től.

A karácsonyi vásáron csapott le a pedofil, 6 éves kislányt zaklatott

A karácsonyi vásáron csapott le a pedofil, 6 éves kislányt zaklatott

Ré­m­álommá vált az ünnep.

Ré­m­álommá vál­to­zott a brit csa­lád szá­mára a ka­rá­cso­nyi vásár.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban.

Nem kegyelmeztek a katonák: így likvidálták a terroristákat - videó

Nem kegyelmeztek a katonák: így likvidálták a terroristákat - videó

Csak hamu ma­radt a ki­kép­ző­tá­bo­ruk­ból, ahol ko­moly fegy­ve­re­ket is tar­tot­tak.

Csak hamu ma­radt a ki­kép­ző­tá­bo­ruk­ból, ahol ko­moly fegy­ve­re­ket is tar­tot­tak.