FRISS HÍREK

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak! Fotók is van­nak a sze­ren­csét­len­ség­ről.

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak!

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Két ara­nyat nyer­tek a vb-n.

A mi­e­ink 2003-ban és 2013-ban is vi­lág­baj­noki arany­ér­met sze­rez­tek Bar­ce­lo­ná­ban. Az idei Eb-n is össze­jön a leg­fé­nye­sebb medál?

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja!

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

NE HAGYD KI!

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

A szerb te­nisz­klasszis meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

A szerb te­nisz­klasszis a ne­gye­dik wimb­le­doni si­kere után meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és ki­de­ríti, mi­lyen be­teg­sé­gek­kel küzd.

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Nincs is más dol­god, mint dobd fel va­lami menő fel­ső­vel, vagy most di­va­tos ki­egé­szí­tők­kel. Hi­he­tet­len fa­zo­no­kon lehet vál­toz­tatni egy ap­rócska öt­let­tel. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek.

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek. Meg­mu­tat­juk, hova vidd el őket min­den­kép­pen! Íme a nyolc leg­lát­vá­nyo­sabb hazai uta­zási cél­pont, ame­lyet fel­tét­le­nül ke­res­se­tek fel.

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása.

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre!

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

A csinos nők így hordják idén a farmert

A csinos nők így hordják idén a farmert

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak?

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó!

Ezt idd kávé helyett reggel, és egész nap tele leszel energiával

Ezt idd kávé helyett reggel, és egész nap tele leszel energiával

Íme, az új reg­geli ener­gia­bomba!

A kávé már a múlté: az új reg­geli ener­gia­bomba ez az egész­sé­ges gyü­mölcs­kok­tél, amely a ten­ge­ren­tú­lon ké­szen is kap­ható, de ott­hon is össze­ál­lít­ha­tod.

Óriási változás a brazil popsiszépségversenyen, ez maga az őrület

Óriási változás a híres brazil popsiszépségversenyen, ez maga az őrület

A szexi pop­si­kat fel­vo­nul­tató ver­senyre eddig is az egész világ fi­gyelt, ám az újí­tás­tól ga­ran­tál­tan meg­őrül­nek a férfiak!

A szexi pop­si­kat fel­vo­nul­tató ver­senyre eddig is az egész világ fi­gyelt, ám az újí­tás­tól ga­ran­tál­tan meg­őrül­nek a férfiak! Annyit el­árul­ha­tunk: több lesz a szexi popó, mint eddig va­laha, és mint tud­juk, abból soha nem elég...

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gye­re­ke­ikre.

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek jöt­tek!

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre. Sokan nem tud­ják, de már rossz időre is lehet biz­to­sí­tást kötni.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Kamu az egész, a show része.

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban. Ko­rábbi csa­pat­társa buk­tatta le.

Ennyi volt, a vb-döntő után távozott a szövetségi kapitány

Ennyi volt, a vb-döntő után távozott a szövetségi kapitány

Ti­zenöt mér­kő­zé­sén irá­nyí­totta az ar­gen­ti­no­kat.

Ti­zenöt mér­kő­zé­sén irá­nyí­totta az ar­gen­ti­no­kat. A ké­sőbbi győz­tes fran­ciák ellen estek ki a nyol­cad­dön­tő­ben. Közös meg­egye­zés­sel bon­tot­tak szer­ző­dést.

Se bugyi, se más: a fotelban fotózták le a pucér műsorvezetőnőt

Se bugyi, se más: a fotelban fotózták le a pucér műsorvezetőnőt

9 mil­lió kö­ve­tője van Ins­tag­ra­mon.

Közel 9 mil­lió kö­ve­tője van Ins­tag­ra­mon. Me­xi­kó­nak szur­kol a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Cso­dás a ker­ted! Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne. Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Nem mindennapi meglepetésben volt része Claudiának

Nem mindennapi meglepetésben volt része Claudiának

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját, férje tt is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy fel­kö­szöntse.

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját, férje tt is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy fel­kö­szöntse.

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát, mi­u­tán édes­anyja a vonat elé ug­rott a 4 éves Be­nett-tel.

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát, mi­u­tán édes­anyja a vonat elé ug­rott a 4 éves Be­nett-tel. Most az ed­digi ott­ho­ná­tól is bú­csúz­nia kell...

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

A meleg ma nem marad el, de...

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Így sodorják magukat életveszélybe Will Smith követői

Így sodorják magukat életveszélybe Will Smith követői

A vi­lág­sztár a Lánc­hídra má­szott fel

A vi­lág­sztár a na­pok­ban a Lánc­híd te­te­jén lej­tett egy fur­csa tán­cot, most a kö­ve­tői is meg­va­dul­tak. A híd­nál fo­ko­zott rend­őri je­len­létre van szük­ség.

...MEGVOLT MÁR?

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

Brutális terrortámadás történt a politikai gyűlésen. Rengeteg a halott! - videó

Brutális terrortámadás történt a politikai gyűlésen. Rengeteg a halott! - videó

Egy férfi az egé­szet rög­zí­tette a te­le­fon­já­val köz­vet­len kö­zel­ről.

Egy férfi az egé­szet rög­zí­tette a te­le­fon­já­val köz­vet­len kö­zel­ről.

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Gya­nú­sí­tott­ként tesz ta­nú­val­lo­mástt

Gya­nú­sí­tott­ként kell ta­nú­val­lo­mást ten­nie a rend­őr­sé­gen Amb­rus At­ti­lá­nak.

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: 10 tipikus részlet, amitől más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz!

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

A mo­dell min­dig ad ma­gára.

A mo­dell min­dig fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, az arca ki­smin­kelve, és szebb­nél-szebb ru­há­kat vesz fel.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét ...

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea. Min­den vizs­gá­lat azt mu­tatta, hogy a baba egész­sé­ges, rend­ben fej­lő­dik az anya­méh­ben. Ám a szü­lés már nem volt komp­li­ká­ció­men­tes...

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

Mo­to­rozni vol­tak fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tőt mo­tor­ral ra­bolta el férje, Ná­nási Pál. A fo­tó­mű­vész úgy gon­dolta, itt az ideje, hogy ket­tes­ben is le­gye­nek.

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Sokkolta a netezőket ez a felvétel: te is pánikba esel attól, amit látsz rajta?

Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

A fel­vé­te­len vá­rat­lan pil­la­nat­ban egy szel­lem buk­kan fel. Csak akkor nézd meg, ha bírod a fé­lel­met....

Több mint hatvan métert zuhant a kocsijával a fiatal nő

Több mint hatvan métert zuhant a kocsijával a fiatal nő, így élete túl a horror balesetet!

Egy hétig várt a se­gít­ségre a sza­ka­dék alján az ore­goni nő, szinte esély­te­len volt, hogy élve hoz­zák fel.

Egy hétig várt a se­gít­ségre a sza­ka­dék alján az ore­goni nő.

Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja EZO

Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Rop­pant nagy erejű hold­fo­gyat­ko­zás jön, ne ma­radj le róla te sem! Is­merd meg a vér­hold ha­tá­sait, ide­jé­ben ké­szülj fel!

Magyar lányoktól volt hangos a barcelonai uszoda

Magyar lányoktól volt hangos a barcelonai uszoda

Ja­ví­tot­tak a mi­e­ink.

A spa­nyo­lok el­leni szom­bati ve­re­ség után ja­ví­tot­tak a mi­e­ink. Ked­den Szer­bia ellen foly­tat­ják a nem­zeti csa­pat az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Felfújta a szél a magyar sztár ruháját, kivillant alóla formás feneke

Felfújta a szél a magyar sztár ruháját, kivillant alóla formás feneke

Pin­tér Ad­ri­enn iker fi­a­i­val és ked­ve­sé­vel pár napos ki­rán­du­lásra ment.

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got. Gól­zá­po­ros mér­kő­zést ho­zott a moszk­vai fi­nálé. A vb-dön­tők tör­té­ne­té­nek első ön­gólja is meg­szü­le­tett.

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got. Gól­zá­po­ros mér­kő­zést ho­zott a moszk­vai fi­nálé.

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Fon­tos kér­dé­se­idre kapod meg a vá­laszt, ha most ve­lünk tar­tasz. Ki vagy va­ló­já­ban? Mi vár rád? Most meg­tu­dod!

Tombolt a vihar az országban, durva jégeső csapott le

Tombolt a vihar az országban, durva jégeső csapott le

Vihar tört be az or­szágba.

Vihar tört be az or­szágba, a jég­eső elől se le­he­tett me­ne­külni.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

Tragédia történt a pályán: összeesett és meghalt a 32 éves játékos

Tragédia történt a pályán: összeesett és meghalt a 32 éves játékos

A tik­kasztó hő­ség­től lett rosszul. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A tik­kasztó hő­ség­től lett rosszul. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba, és éppen az Er­zsé­bet téri ho­tel­ben szállt meg.

Megszólalt a színésznő, aki csókolózott Tom Cruise-zal

Megszólalt a színésznő, aki csókolózott Tom Cruise-zal: ez van köztük

A szí­nész leg­újabb film­jé­nek for­ga­tá­sán, a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben csat­tant el a csók.

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Titokban elvette párját Curtis? Anyósomnak nevezte Kriszti édesanyját

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese.

Ta­valy május óta alkot egy párt a rap­per és ked­vese. Ins­tag­ram-ol­da­lukra fel­töl­tött ké­peik alap­ján dúl a sze­re­lem azóta is kö­zöt­tük. Mi­u­tán össze­jöt­tek, szinte rög­tön össze­köl­töz­tek, sőt azóta kö­zö­sen egy ku­tyust is vet­tek.

Kínos fotó, a horvát focisztár erre biztosan nem lesz büszke

Kínos fotó, a horvát focisztár erre biztosan nem lesz büszke

Nem túl nép­szerű je­len­leg Hor­vát­or­szág­ban a Milan tá­ma­dója. Na­gyon olcsó most a Ka­li­nic-mez.

Nem túl nép­szerű je­len­leg Hor­vát­or­szág­ban a Milan tá­ma­dója. Na­gyon olcsó most a Ka­li­nic-mez.

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Szom­szé­dol a döntő ide­jén.

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy szom­szé­dunk ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe.

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Még a Me­gasztár­ban is­mer­ke­dett meg és jött össze Ba­lássy Betti és Varga Feri. A kisfiú a har­ma­dik közös gyer­me­kük.

Még a Me­gasztár­ban is­mer­ke­dett meg és jött össze Ba­lássy Betti és Varga Feri. A két éne­kes har­ma­dik közös gyer­meke, Miksa Ben­de­gúz 53 cen­ti­vel és 3250 gram­mal ér­ke­zett. Szü­lei Fa­ce­book-ol­da­lu­kon je­len­tet­ték be az öröm­hírt, ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak nekik.