Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak.

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Autóbalesetet szenvedett Papadimitriu Athina!

Autóbalesetet szenvedett Papadimitriu Athina!

Sza­bály­ta­la­nul ka­nya­ro­dott ki a szí­nésznő elé egy autó, At­hina le­sod­ró­dott az útról!

Sza­bály­ta­la­nul ka­nya­ro­dott ki a szí­nésznő elé egy autó, At­hina le­sod­ró­dott az útról!

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar si­kert.

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott...

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás.

Ettől lesz jó a napod: Tündéri fotók a szülinapos György hercegről

Ettől lesz jó a napod: Tündéri fotók a szülinapos György hercegről

Nem volt még gye­rek a vi­lá­gon, aki ennyire nép­szerű lenne.

Nem volt még gye­rek a vi­lá­gon, aki olyan ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­hetne, mint Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné első gyer­meke.

NE HAGYD KI!

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

Ren­ge­teg or­szág­ból több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

Ez a szexi magyar anyuka lehet az Instagram következő sztárja!

Ez a szexi magyar anyuka lehet az Instagram következő sztárja!

A va­dító höl­gyet Páll Or­si­nak hív­ják, aki gye­rek­ne­ve­lés mel­lett profi tán­cos, innen a tö­ké­le­tes alakja.

A va­dító höl­gyet Páll Or­si­nak hív­ják, aki gye­rek­ne­ve­lés mel­lett profi tán­cos, innen a tö­ké­le­tes alakja.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki!

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből. Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Kicsi vagy nagy? Végre kiderült, milyen fülbevaló most a divat

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Az idei fül­be­va­ló­di­va­tot nem a vissza­fo­gott­ság jel­lemzi. Össze­szed­tük a leg­tren­dibb da­ra­bo­kat, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény.

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. Ez a gyü­mölcs­ke­nyér omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Fél éve nincsenek hírek a nagybeteg Lorán Lenkéről: Itt az igazság!

Fél éve nincsenek hírek a nagybeteg Lorán Lenkéről: Itt az igazság!

Hat hó­nap­pal ez­előtt ke­rült be a kór­házba egy nő­gyó­gyá­szati műtét miatt.

A ki­lenc­ven éves, Já­szai Mari-díjas szí­nésznő hat hó­nap­pal ez­előtt ke­rült be a kór­házba egy nő­gyó­gyá­szati műtét miatt. Hír­zár­la­tot ren­delt el a csa­lád az ál­la­po­tá­ról! Mi tör­tén­he­tett?

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Fejtörő, hány olimpiai bajnoki aranyérmet látsz a képen?

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal az asz­tal mel­lett ülő pó­ló­sok. A ma­s­ters vb-n újra lát­hat­juk őket.

Nem spó­rol­tak ara­nyak­kal az asz­tal mel­lett ülő pó­ló­sok. A ma­s­ters vb-n újra lát­hat­juk őket.

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Mégis exére volt szük­sége!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Autóbalesetet szenvedett Sarka Kata szépsége!

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült.

Vik­tó­ria tel­je­sen ki­ké­szült a ka­ram­bol miatt! Még most sem tért ma­gá­hoz a ha­tal­mas sokk­ból!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Csodálatos melleit büszkén mutogatja a vadóc fitneszmodell

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét.

Büsz­kén mu­to­gatja tö­ké­le­tes tes­tét a mo­dell. A Mi­a­mi­ban élő szép­ség az edző­ter­mek ál­landó ven­dége. Több díjat is nyert már a ver­se­nye­ken.

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese.

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Hatalmas siker, magyar arany a világbajnokságon!

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári.

Ko­moly hát­rány­ból nyert Szat­mári And­rás a dél-ko­reai ri­vá­lisa ellen. Eddig csak csa­pat­ban vol­tak érmei vi­lág­ese­mé­nyek­ről.

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Drog birtoklása miatt kerülhet börtönbe Hujber Ferenc!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek!

Meg­döb­bentő hírek ér­kez­tek a szí­nész­ről! Akár bör­tönbe is ke­rül­het, ha be­bi­zo­nyo­so­dik a ká­bí­tó­szer­gyanú.

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Na ne! Újabb láncokat húz be a fekáliás botrány

Az üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket.

Most a gyors­ét­termi üdí­tők­ben ta­lál­tak ürü­lé­ket. Bu­kott a McDo­nald's, a Bur­ger King és a KFC is.

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

Megrendítő fotó: Így nézett ki a halála előtt Usztics Mátyás!

68 éve­sen hunyt el a szí­nész. Usz­tics Má­tyás­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

68 éve­sen hunyt el a szí­nész. Usz­tics­ról elő­ke­rült az utolsó fotó, me­lyet a ha­lála előtt ké­szí­tet­tek róla!

Bekeményít az időjárás: még durvább vészjelzést adtak ki, jéggel jön a vihar

Bekeményít az időjárás: még durvább vészjelzést adtak ki, jéggel jön a vihar

Az eső és a szél hoz fel­fris­sü­lést a ká­ni­ku­lá­ban, de kel­le­met­len meg­le­pe­tésre is szá­mít­ha­tunk.

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

A ba­nán­héj tele van ás­vá­nyi anya­gok­kal. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén cso­da­sze­rek.

Meglepő vallomást tett a híres magyar színésznő

Meglepő vallomást tett a híres magyar színésznő

Ko­vács Pat­rí­cia olyan tit­kot árult el ma­gá­ról, amit soha nem gon­dol­tunk volna.

Ko­vács Pat­rí­cia olyan tit­kot árult el ma­gá­ról, amit soha nem gon­dol­tunk volna. Per­sze,nem vitás, fon­tos az ön­is­me­ret.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Villantás lett Pamela Anderson ruhás fürdéséből

Villantás lett Pamela Anderson ruhás fürdéséből

Ér­de­kes fo­tó­zá­son van túl.

Ér­de­kes fo­tó­zá­son van túl a Bay­watch egy­kori sztárja, de ebben a hely­zet­ben sem ha­zud­tolta meg ma­ga­mu­to­gató énjét.

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Intim helyen szúrták meg Stohl Andrást!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott!

Nem fogod el­hinni, hogy a be­vál­la­lós szí­nész hova te­to­vál­ta­tott! Ezt neked is lát­nod kell!

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Megharapta taktaharkányi gazdáját a texasi csörgőkígyó

Mé­reg­fo­gá­val két­cen­tis sebet ej­tett gaz­dája kéz­fe­jén, aki­nél nem volt el­len­mé­reg!

...MEGVOLT MÁR?

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Lerohanták a BKK Facebookját, elérhetetlen a weboldal

Lerohanták a BKK Facebookját, elérhetetlen a weboldal

Össze­om­lott a bkk.hu. Azt nem tudni, miért, de semmi sem mű­kö­dik.

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő, így most is el­ké­nyez­teti ra­jon­góit sze­xis ké­pe­i­vel.

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű.

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű.

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Óri­ási baj­ban a Her­tha-tré­ner és ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is. Ilyen hely­zetbe még sosem ke­rül­tek. Mi lesz így a meccsen?

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Ol­va­sónk küldte az As­to­ri­á­ról a képet.

Ol­va­sónk küldte a képet, amit az As­to­ri­á­nál ké­szí­tett. Sze­rette volna ki­dobni a sze­me­tét, de nem ta­lált kukát...

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él.

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Döntöttek, ez vár a Teréz körúti robbantóra

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról.

Megér­kez­tek a hírek a bí­ró­ság­ról. Rossz bőr­ben van a gya­nú­sí­tott, ka­ran­tén­ban várta a dön­tést.

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Szörnyű döntés: Barátait követte a halálba a Linkin Park énekese

Ma­gára ma­radt a dé­mon­jai el­leni küz­de­lem­ben ko­runk egyik leg­na­gyobb rock­sztárja, és a ha­lálba me­ne­kült.

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Megtudtuk, hogy van-e magyar sérültje a pusztító földrengésnek

Ha­tal­mas föld­ren­gés rázta meg az Tö­­rök­or­­szág égei-ten­­geri part­­vi­­dé­­két, sok a sé­rült.

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

Kibírhatatlan hőség töri össze Európát

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk Eu­rópa min­den szeg­le­té­ben, hő­hul­lá­mok és er­dő­tü­zek sze­dik ál­do­za­ta­i­kat.

A 2017-es nyá­ron sosem mért me­le­ge­ket ta­pasz­tal­ha­tunk Eu­rópa min­den szeg­le­té­ben, hő­hul­lá­mok és er­dő­tü­zek sze­dik ál­do­za­ta­i­kat.

A 42 éves Eva Longoria bikinis teste több mint lenyűgöző

A 42 éves Eva Longoria bikinis teste több mint lenyűgöző

Meg­gyűlt a baja a hul­lá­mok­kal.

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek egy­kori sztár­já­nak meg­gyűlt a baja a Föld­közi-ten­ger hul­lá­ma­i­val, mi­köz­ben fér­jé­vel stran­dolt.

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Most so­főr­ként akart dol­gozni.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

Félmeztelenül fürdőzött a hatalmas mellű fiatal modell!

Félmeztelenül fürdőzött a hatalmas mellű fiatal modell!

Elsie He­witt cso­dá­la­to­san néz ki.

Elsie He­witt az in­ter­ne­te­zők egyik ked­venc té­mája, kö­szön­he­tően a cso­dá­la­tos testi adott­sá­ga­i­nak.

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Vodkával öntötte le, majd gyújtotta fel mostohalányát, mert az nasiért könyörgött

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség tör­tént Mi­chi­gan­ben. Egy 25 éves férfi úgy hall­gat­tatta el mos­to­ha­lá­nyát, hogy fel­gyúj­totta.

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Férje jelentette be a híres magyar blogger halálát

Vég­leg el­aludt a 24 éves Anna.

Vég­leg el­aludt a 24 éves Lend­vai Anna, a Csak le­ve­gőt! című blog írója. A lány két tü­dő­transz­plan­tá­ción is át­esett.

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Szörnyű hírt kapott Justin Bieber

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár. biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett...

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár. biz­to­san nem szá­mí­tott a vi­lág­hírű pop­sztár: Ki­til­tot­ták Kí­ná­ból! A hír nem vicc, a Pe­kingi Kul­tu­rá­lis Hi­va­tal­nak ugyanis elege lett.

A Balatonból mentették ki a magyar úszót

A Balatonból mentették ki a magyar úszóreménységet

Ra­sovszky Kris­tóf fel­adta a vb-dön­tőt.

Ra­sovszky Kris­tóf nagy rú­gást ka­pott a lá­bára, emi­att kel­lett fel­ad­nia a dön­tőt.

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten.

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten, nem csoda, ha vízre szom­jaz­nak a druk­ke­rek. Az ön­kén­te­sek pedig se­gí­tet­tek, ahogy tud­tak.

Megrázó találmány! Itt a Fekete Fagyi!

Megrázó találmány! Itt a Fekete Fagyi!

Itt az új őrü­let! Bo­ros­meg­avoga rá­buk­kant a meg­ol­dásra, alig tud­ják meg­őrizni hig­gadt­sá­gu­kat! Ér­zé­keny lel­kek ne néz­zék meg!

Itt az új őrü­let! Bo­ros­meg­avoga rá­buk­kant a meg­ol­dásra, alig tud­ják meg­őrizni hig­gadt­sá­gu­kat! Ér­zé­keny lel­kek ne néz­zék meg!

Rossz hír az autósoknak hétvégére

Rossz hír az autósoknak hétvégére

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot. Az ér­kező hő­hul­lám miatt 2. fo­ko­zatú hő­ség­ri­asz­tást ren­delt el jú­lius 23-án éj­fé­lig.

A hőség miatt fel­füg­gesz­tik a hét­végi ka­mi­on­sto­pot. Az ér­kező hő­hul­lám miatt 2. fo­ko­zatú hő­ség­ri­asz­tást ren­delt el jú­lius 23-án éj­fé­lig.

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Krónikus betegséggel küzd a magyar énekesnő

Őszin­tén val­lott...

A Me­gasztár­ban fel­tűnt éne­kesnő nyíl­tan be­szélt arról, hogy en­do­met­ri­ó­zis­ban szen­ved.

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

Elhunyt a legendás filmrendező gyilkosa

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát. 40 évvel ez­előtt halt erő­sza­kos ha­lált Pier Paolo Pa­so­lini, olasz író és film­ren­dező. Gyil­kosa, Pino (Giu­seppe) Pe­l­osi csü­tör­tö­kön kö­vette őt a ha­lálba.

A rák vitte el Pa­so­lini gyil­ko­sát. 40 évvel ez­előtt halt erő­sza­kos ha­lált Pier Paolo Pa­so­lini, olasz író és film­ren­dező. Gyil­kosa, Pino (Giu­seppe) Pe­l­osi csü­tör­tö­kön kö­vette őt a ha­lálba. Az egy­kori ut­ca­gye­rek 58 éves ko­rá­ban halt meg rák­be­teg­ség­ben egy római kór­ház­ban. Az 1974-ben tör­tént rej­té­lyes gyil­kos­ság kulcsfi­gu­rá­ja­ként volt is­mert.

Kiderült, miért aznap és miért így ölte meg magát az énekes!

Kiderült, miért aznap és miért így ölte meg magát az énekes!

Egyre több jel utal arra, hogy nem vé­let­len, hogy Ches­ter Ben­ning­ton, a Lin­kin Park éne­kese épp csü­tör­tö­kön dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Egyre több jel utal arra, hogy nem vé­let­len, hogy Ches­ter Ben­ning­ton épp csü­tör­tö­kön dobta el ma­gá­tól az éle­tet.

Nem akar tovább vadházasságban élni a híres magyar színésznő

Nem akar tovább vadházasságban élni a híres magyar színésznő

Több mint negy­ven­há­rom éve al­kot­nak egy párt, de Nyer­tes Zsu­zsa még min­dig nem mondta ki a bol­do­gító igent.

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Horrorfürdőzés: Újabb ember fulladt a Balatonba

Ez­út­tal egy 50 éves férfi ful­ladt meg.

Ez­út­tal egy 50 éves pécsi férfi ful­ladt bele a Ba­la­tonba. A tra­gé­dia Ba­la­ton­feny­ves Csa­lo­gány strand­já­nál tör­tént.

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

Új részletek derültek ki a tragikus földrengésről

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket.

6,7-es erős­ségű föld­ren­gés rázta meg csü­tör­tök éjjel Tö­rök­or­szág égei-ten­geri part­vi­dé­két és a kö­zeli görög szi­ge­te­ket. A föld­ren­gés­ben sokan meg­sé­rül­tek, ren­ge­teg kár is ke­let­ke­zett. , egy Tö­rök­or­szág­ból és egy Svéd­or­szág­ból ér­kező tu­rista éle­tét vesz­tette.