FRISS HÍREK

Se bugyi, se más: csupasz testtel hódít a legszexibb anyuka

Se bugyi, se más: csupasz testtel hódít a legszexibb anyuka

A szőke szép­ség 19 éves ko­rá­ban kez­dett el mo­dell­kedni. Ke­mény edzés­sel tért vissza a mo­dell­ke­dés­hez.

A szőke szép­ség 19 éves ko­rá­ban kez­dett el mo­dell­kedni. Ke­mény edzés­sel tért vissza.

Hófúvással érkezik az eddigi legdurvább lehűlés, nem kegyelmez a fagy

Hófúvással érkezik az eddigi legdurvább lehűlés, nem kegyelmez a fagy

Az idei télen még nem volt olyan hideg, mint ami­lyen a na­pok­ban lesz.

Az idei télen még nem volt olyan hideg, mint ami­lyenre a na­pok­ban szá­mít­ha­tunk.

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról. Tahi-Tóth Gábor el­mondta, a mű­vész­nek ki­újult az agy­da­ga­nata.

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol egy cse­csemő is jelen volt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Zebrán gázolta halálra az ovis testvéreket a részeg sofőr

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr in­kább szá­guldva me­ne­kült.

Meg sem állt, hogy se­gít­sen a si­kol­tozó anyu­kán és a vér­ben úszó gye­re­kein. A ré­szeg sofőr el­szá­gul­dott.

Botrány, mit művelt a település kincsével a férfi - fotóval

Botrány, mit művelt a település kincsével a férfi - fotóval

Tet­tére nin­csen ma­gya­rá­zat...

A van­dál egy kü­lön­le­ges­ség­nek esett neki, és el­csú­fí­totta azt, anél­kül, hogy tet­tére bár­mi­féle ma­gya­rá­za­tot adott volna. A ron­gáló ellen el­já­rás in­dult.

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ilyen sztárkavalkádot ígér A Dal 2018 döntője

Ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti ha­zán­kat.

Szom­bat este végre ki­de­rül, ki és mi­lyen pro­duk­ci­ó­val kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got az idei Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon Por­tu­gá­li­á­ban.

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­tag­ló­zott, szá­mos sztár kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­tag­ló­zott, szá­mos sztár kép­te­le­nek fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Kö­zös­ségi ol­da­lán em­lé­ke­zett meg a fo­cis­tá­ról töb­bek közt Dzs­u­dzsák Ba­lázs, Fresh Andi és Cur­tis is. S hogy me­lyi­kük mit írt a lab­da­rúgó ha­lála kap­csán? Máris mu­tat­juk!

NE HAGYD KI!

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

A 35 éves Erica Garza bru­tá­lis szex­éh­sége miatt gyak­ran érezte magát lel­ket­len szörny­nek.

A 35 éves Erica Garza majd két év­ti­ze­den ke­resz­tül szen­ve­dett por­nó­füg­gő­ség­ben.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

In­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

Ettől leesik az állad: szinte szétreped a melltartó a szexi anyukán

Ettől leesik az állad: szinte szétreped a melltartó a szexi anyukán

A mo­dell nem volt szé­gyen­lős, va­dító szett­ben mu­tatta meg hi­bát­lan alak­ját és lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan kerek mel­leit.

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg több fran­cia is­ko­lá­ban is, amely­ből azt ta­nul­hat­ják meg a kis­gye­re­kek, hogy a tö­me­ges mig­rá­ció alap­jog.

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg több fran­cia is­ko­lá­ban is, amely­ből azt ta­nul­hat­ják meg a kis­gye­re­kek, hogy a tö­me­ges mig­rá­ció alap­jog. A ki­ad­vány­ból szá­mos tan­in­téz­mény ren­delt már, mi­köz­ben sok szülő ki­fo­gá­solja annak tar­tal­mát.

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! Hajrá!

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Nem sok idő, hamar le­tud­ható, s ha be­csü­le­te­sen vég­zed, a ki­tartó mun­kád­nak kö­szön­he­tően el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! A párod, vagy a vál­to­zást kö­ve­tően meg­lelt párod leg­na­gyobb örö­mére Hajrá!

Itt a magyar diétázók legfinomabb téli sütije

Itt a magyar diétázók legfinomabb téli sütije

Az alábbi re­cept elő­ké­szí­tése csu­pán 10 per­cet vesz igénybe!

Újra itt a hideg meg a tél. Ilyen­kor min­denki va­lami finom má­ko­sat kíván, de le­he­tő­leg kevés mun­ká­val. Az alábbi re­cept elő­ké­szí­tése csu­pán 10 perc!

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ro­man­ti­kus va­csora után ez illik

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is?

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­kus ötlet.

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja!

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Egy­szerű el­ké­szí­teni, biz­tos, hogy imádni fogod.

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

Elképesztő üzenetet hagyott kedvesének a magyar műsorvezető!

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott.

A vő­le­gény a héten ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, ez al­ka­lom­ból pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tést ka­pott szíve vá­lasz­tott­já­tól, kisfia édes­any­já­tól. A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető hi­he­tet­le­nül szép és őszinte val­lo­mást írt a ked­ve­sé­nek, ame­lyet biz­tos, hogy újra meg újra el­ol­vas majd.

Horror az ároknál: újszülött ikrek holttestét rejtette a bőrönd

Horror az ároknál: újszülött ikrek holttestét rejtette a bőrönd

Egy va­dász vette észre a víz­ben úszó gya­nús cso­ma­got.

Egy va­dász vette észre a víz­ben úszó cso­ma­got, majd­nem el­ájult, ami­kor meg­látta, mi van benne.

67 évesen került be újra a Playboyba a sztáranyuka

67 évesen került be újra a Playboyba a sztáranyuka

Jane Sey­mour még min­dig dögös.

A tör­té­ne­lem egyik leg­dö­gö­sebb Bond-lá­nya­ként em­le­ge­tik Jane Sey­mo­urt, tehát nem meg­lepő, hogy a nyu­szis ma­ga­zin ismét le­csa­pott rá.

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

Bíróságon vágta el a torkát a lányát megerőszakoló apa

6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá...

A rém 6 éves kis­lá­nya éle­tét tette po­kollá, ugyan­ak­kor a bün­te­tést már nem bírta el­vi­selni, ezért bo­rot­va­pen­gét rán­tott elő...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Apja csodálja a botrányhős magyar olimpikont

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Sze­rinte Swa­ney nem ár­tott sen­ki­nek.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Így még biztosan nem láttál magyar sportolót a téli olimpián

Ha­tal­mas si­kert ért el a váltó. Sch­mitt Pál adta át az ér­me­ket Liu Sha­o­lin Sán­do­rék­nak.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban! - Fotóval

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban!

Rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták az egy­be­gyűl­tek a rap­per vic­ces jel­me­zét! Azért a há­zi­gaz­dá­kat sem kel­lett fél­teni....

Dögös bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Dögös bikiniben mutatta meg vadító testét a magyar sztár felesége

Ca­ra­mel Du­bajba uta­zott a csa­lád­já­val, hogy ki­pi­henje az el­múlt hó­na­pok fá­ra­dal­mait. A par­ton ké­szült a szexi kép.

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Elátkozott családi örökségéről mesélt a színész édesapja

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Az egész csa­lád éle­tét meg­ke­se­rí­tette az al­ko­hol, a sztár mel­lett édes­apja és öccse is so­káig az ital rabja volt.

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

Elszámította magát a gólya, így úszhatja meg az életveszélyes hétvégét

A ma­dár­men­tők sze­rint az alábbi prak­ti­kák­kal véd­he­tők meg a hi­deg­től a túl korán vissza­ér­ke­zett gó­lyák.

Szándékosan hajtott egy autós a kórházba, felcsaptak a lángok

Szándékosan hajtott egy autós a kórházba, felcsaptak a lángok

Min­den­kép­pen gyil­kolni akart.

Az erő­sza­kos férfi­nak már több­ször is volt dolga a rend­őr­ség­gel, most min­den­kép­pen gyil­kolni akart. A tűz­ol­tók vil­lám­gyor­san a hely­színre ér­kez­tek.

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

Félig lefejezett kisfiú holttestére bukkantak a kukában

Még a ta­pasz­talt rend­őrök is rosszul let­tek a lát­vány­tól, a pi­ci­vel a gyanú sze­rint édes­apja vég­zett.

Még a ta­pasz­talt rend­őrök is rosszul let­tek a lát­vány­tól, a pi­ci­vel a gyanú sze­rint édes­apja vég­zett.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Így vált valóra a Jurassic Park, dinoszaurusz kelt át a zebrán

Ki­sebb sok­kot kap­tak az au­tó­sok, mikor meg­lát­ták, ki, il­letve mi vár a zöld jel­zésre a gya­log­át­ke­lő­nél.

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

Meglepő vallomás: átlagos anyukának tartja magát Angelina Jolie

A vi­lág­hírű szí­nésznő ugyan­olyan gon­dok­kal küzd, mint bár­me­lyik dol­gozó édes­anya. Meg­pró­bál min­denre időt sza­kí­tani.

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Repülőn vette le tangabugyiját a nő, kiakadtak az utasok

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette.

Akadt va­laki, aki vi­de­óra vette, így az in­ter­net ezen a fel­vé­te­len pörög. Sokan jól szó­ra­koz­nak rajta, mások in­kább fel­há­bo­rod­tak a nő po­fát­lan­sá­gán.

...MEGVOLT MÁR?

Őrült törvények: a homokot védik a strandon

Őrült törvények: a homokot védik a strandon

Meg­döb­bentő sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak Eu­rópa egyik leg­nép­sze­rűbb strand­jára: nem lehet tö­röl­kö­zőt te­rí­teni a partra, és a tás­ká­kat is ki­til­tot­ták.

Meg­döb­bentő sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak mos­tan­tól Eu­rópa egyik leg­nép­sze­rűbb strand­jára: nem lehet tö­röl­kö­zőt te­rí­teni a partra, és a tás­ká­kat is ki­til­tot­ták a ho­mok­ról. A he­lyiek máris lá­za­doz­nak, mond­ván, a vál­to­zá­sok lu­xus­nya­ra­ló­hellyé ten­nék a te­rü­le­tet, s abból ők nem kér­nek.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Nem titok többé, első gyermekét várja a 39 éves világsztár

Filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

A szí­nésznő, akit töb­bek közt a Doc­tor St­range című film­ből is­mer­he­tünk, az utóbbi hó­na­pok­ban nem hal­la­tott ma­gá­ról, még saját filmje pre­mi­er­jén sem je­lent meg.

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

A 12 éves gye­rekre ott­hona kö­ze­lé­ben, egy erdős ré­szen tá­mad­tak rá a kóbor ku­tyák, bor­zal­mas vé­reng­zést ren­dez­tek.

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Mark Ha­mill nő­na­pon csat­la­koz­hat azok­nak a sztá­rok­nak a so­rá­hoz, akik­nek csil­la­guk van Hol­ly­wood­ban.

Mark Ha­mill nő­na­pon csat­la­koz­hat azok­nak a sztá­rok­nak a so­rá­hoz, akik­nek csil­la­guk van Hol­ly­wood­ban.

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből.

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből, in­kább me­le­gebb ég­haj­latra re­pült. Va­laki Thai­föl­det, va­laki a Maldív-szi­ge­te­ket, Iszak Eszti Me­xi­kót vá­lasz­totta.

Szomorú hírt közölt a sztár: rákban szenved

Szomorú hírt közölt a színész egészségi állapotáról a rajongóival: rákban szenved

Hó­na­pok óta nem je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt a V mint vér­bosszú sztárja, aki most egy sze­mé­lyes hang­vé­telű vi­de­ó­ban val­lott sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Hó­na­pok óta nem je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt a V mint vér­bosszú sztárja, Stephen Fry most egy sze­mé­lyes hang­vé­telű Twit­ter-vi­de­ó­ban val­lott sú­lyos be­teg­sé­gé­ről a kö­ve­tő­i­nek.

Végre kiderült: érte rajong az Oscar-díjas színésznő!

Végre kiderült: érte rajong az Oscar-díjas színésznő!

Elő­bújt a sztár­ból a ti­ni­lány.

A szexi éne­kes lát­tán elő­bújt a sztár­ból a ti­ni­lány, tel­je­sen el­ol­vadt a pa­si­tól. Ám leg­na­gyobb bá­na­tára ked­vence nem szingli, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Durva riasztást adtak ki, lecsap az extrém hideg

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás.

Szom­bat­tól él a vörös kód ri­asz­tás az ext­rém hideg miatt, ezt kell ten­nünk a po­koli idő­ben. A haj­lék­ta­la­nokra és az idő­sekre job­ban kell fi­gyelni.

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt a válni akaró fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan for­du­lat tör­tént...

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon kéri az em­be­rek se­gít­sé­gét. Pénzt is fel­aján­lott.

A nép­szerű rap­per és te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül for­dult az em­be­rek­hez se­gít­sé­gért. Majka szá­mára egé­szen ko­moly do­log­ról van szó. Oly­annyira, hogy még pénzt is fel­aján­lott annak, aki meg­ol­dás­sal szol­gál a prob­lé­má­jára. Aki tud, se­gít­sen neki!

Megbénult Budapest útja: felborult egy betonkeverő, fotóval

Megbénult Budapest útja: felborult egy betonkeverő, fotóval

Au­tó­val üt­kö­zött egy be­ton­ke­verő az Árpád fe­je­de­lem útján, töb­ben is meg­sé­rül­tek, az utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták.

Au­tó­val üt­kö­zött egy be­ton­ke­verő, töb­ben meg­sé­rül­tek.

Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

Miért ültették közvetlenül egymás mellé Brüsszelben Orbánt és Merkelt?

So­ka­kat meg­lep­het­tek az első képek Brüsszel­ből. Orbán és Mer­kel "pad­tár­sak" let­tek, egy­más mellé ül­tet­ték őket...

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Hülyét csinált a férfiakból a Gucci, ez már mindennek a teteje

Ké­szülj, mert ezt a lát­ványt igen­csak nehéz lesz ki­he­verni... Tény­leg ko­mo­lyan gon­dolta mind­ezt a ran­gos di­vat­ház?

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Megmutatta terhességtől duzzadó dekoltázsát a pornósztár

Az in­ter­ak­tív por­nó­zás ki­rály­nője meg­szál­lot­tan posz­tolja a ké­pe­ket a ter­hes­sé­gé­ről, teste át­ala­ku­lá­sá­ról.

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

Nem elég, hogy bukta jól fi­zető ál­lá­sát, akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik a pe­da­gó­gust, aki fo­lyo­sói plety­kák alap­ján ke­rült a rend­őr­ség lá­tó­te­rébe.

Gyászol a magyar zenészszakma: elhunyt a sztárok kedvence

Gyászol a magyar zenészszakma: elhunyt a sztárok kedvence

Szám­ta­lan slá­ger fű­ző­dik a ne­vé­hez, Korda Györggyel, Máté Pé­ter­rel és Za­lat­nay Ci­ni­vel is dol­go­zott.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Újabb hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Újabb kü­lö­nös hírek lát­tak nap­vi­lá­got a gyö­nyörű Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Merkel-Orbán találkozó Brüsszelben. A csata elkezdődött

Pénz­ről és a mig­rá­ci­ó­ról tár­gyal­nak.

A 2020 utáni uniós költ­ség­ve­tés kér­dé­sei sze­re­pel­nek a mai tár­gya­lá­so­kon. És nem mel­les­leg a mig­rá­ció ke­ze­lése.

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Az Isz­lám Állam dzsi­há­d­is­tája állt több eu­ró­pai me­rény­let mö­gött, tá­vol­ról ő irá­nyí­totta a pá­ri­zsi és a brüsszeli vér­für­dőt is.

Narkóországgá válik Hollandia, a rendőrség tehetetlen

Narkóországgá válik Hollandia, a rendőrség tehetetlen

Nem szá­mí­tot­tak a drog­bű­nö­zés va­la­mint a nemi erő­szak ilyen ro­ha­mos nö­ve­ke­dé­sére.

Nem szá­mí­tot­tak a drog­bű­nö­zés va­la­mint a nemi erő­szak ilyen ro­ha­mos nö­ve­ke­dé­sére.

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

Kínos tévedés, ezzel a csinos műsorvezetővel boronálták össze Berkit

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak.

A ba­ki­val kap­cso­lat­ban meg­szó­lalt az is­mert tévés a Ri­post­nak.

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Ex-férje lett Xantus Barbara főnöke: Így bánnak egymással!

Közös mu­si­ca­len dol­goz­nak együtt!

Közös mu­si­ca­len dol­go­zik együtt Szurdi Mik­lós és Xan­tus Bar­bara! A szí­nésznő el­árulta, hogy vi­sel­ke­dik vele a ren­dező a szu­per­pro­duk­ció elő­ké­szü­le­tei ide­jén.

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

Így mentette meg a kisgyerek életét a hős rendőr! - videó

A saját testi ép­sé­gét is koc­káz­tatta.

A saját testi ép­sé­gét koc­káz­tatta egy szol­gá­lat­ban lévő egyen­ru­hás, aki nem min­den­napi tet­tet haj­tott végre fé­nyes nap­pal a vá­ros­ban.

Lagzira költi millióit A Piramis nyertespárosa

Hihetetlen, fergeteges lagzira költi millióit A Piramis nyertes házaspárja

Ré­góta élnek há­zas­ság­ban, két gyer­me­kük és uno­káik is van­nak, de a já­té­ko­so­kat ez sem tartja vissza a ha­tal­mas bu­li­tól, amely annak ide­jén, fur­csa­mód ki­ma­radt az éle­tük­ből.

Sissy és az ura rég­óta élnek há­zas­ság­ban, két gyer­me­kük, sőt, uno­káik is van­nak. Ugya­n­ak­kor a re­me­kül sze­replő és máz­lista já­té­ko­so­kat ez sem tartja vissza a ha­tal­mas bu­li­tól, amely annak ide­jén, fur­csa­mód ki­ma­radt az éle­tük­ből.

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés! Ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek alatt.

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés! Meg­le­pően sokat vál­to­zott az el­múlt évek során.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

Ganxsta Zolee: Inkább fejbe lövöm magam

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves.

A rap­per kis­lá­nya még csak 10 éves, de az apuka már előre ret­teg attól, mi lesz majd, ha meg­je­len­nek az első ud­var­lók Zoé körül.

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Tragédia, így kerülhetett vonat elé a kerekesszékes férfi a hevesi állomásnál

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a he­vesi Kál-Ká­polna vas­út­ál­lo­más­nál. Ha­lálra gá­zolt a vonat egy ke­re­kes­szé­kes férfit szer­dán este. Az 50 év kö­rüli ál­do­zat ma­rad­vá­nyait a tűz­ol­tók a sí­ne­ken ta­lál­ták meg, pár mé­terre a to­ló­ko­csi­já­tól.