Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Az emberek 90%-a rosszul húzza le a vécét, mutatjuk, mit rontanak el

Tel­je­sen hét­köz­napi moz­du­lat, jog­gal kér­dez­he­ted, hogy mégis mit lehet ezen rosszul csi­nálni.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

Nincs nyugalmuk a tápiósági szülőknek

To­vább fo­ko­zó­dik a bor­za­lom... To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Bár a bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott tá­pi­ó­sági férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát,az érin­tett szü­lő­ket fel­há­bo­rí­totta, hogy a férfi nem is­merte el bű­nös­sé­gét.

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja. Most el­mondta, mi igaz a plety­kák­ból.

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Ez lehet az oka annak, ha reggelente hatalmas férfiassággal ébredsz

Nem csak öröm­szer­zésre szol­gál a tettre kész hím­tag.

Szinte min­den férfi ta­pasz­talta már, sokan egy­ből ki is hasz­nál­ják a hely­ze­tet egy kis reg­geli han­cú­ro­zás­hoz. De nem csak öröm­szer­zésre szol­gál a tettre kész hím­tag. Lás­suk, mit mond a tu­do­mány!

NE HAGYD KI!

Nagyon durva, ami kiderült a trendi nők egészséges napindítójáról

Nagyon durva, ami kiderült a trendi nők egészséges napindítójáról

Ta­rol­nak a neten a gyü­mölccsel vas­ta­gon meg­ra­kott, gyö­nyörű tur­mix­tá­lak, azaz a smo­ot­hie bowl-ok.

Ta­rol­nak a neten a gyü­mölccsel vas­ta­gon meg­ra­kott, gyö­nyörű tur­mix­tá­lak, azaz a smo­ot­hie bowl-ok. Annyira szé­pek, hogy aki meg­lát egy ilyet, azon­nal meg­kí­vánja és leg­szí­ve­seb­ben fel­falná. Vajon ez tény­leg jó ötlet? Nem biz­tos, hogy ezek a cso­dák annyira egész­sé­ge­sek, mint el­sőre gon­dol­nánk!

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők...

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők. A sza­tír reg­gel 8-kor te­pert le egy vo­nat­hoz igyekvő nőt...

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel a nők

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel a nők

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak. Mégis sok nő húzza most a szá­ját, mert nem könnyű vi­selni eze­ket a da­ra­bo­kat.

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak, kü­lö­nös öl­tö­zé­kek­nek. Mégis sok nő húzza most a szá­ját, mert nem könnyű vi­selni eze­ket a da­ra­bo­kat. Döntsd el te, hogy vá­lasz­ta­nál-e egy ilyen ru­ha­da­ra­bot, vagy az csak csont­so­vány nők­nek való? Mit gon­dolsz, ebből a kí­ná­lat­ból me­lyik fa­zont hor­da­nád és hová ven­néd fel?

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha.

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben. Ezzel a trük­kel bár­me­lyik bő ru­hád­nak új fa­zont va­rá­zsol­hatsz.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

A szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet idén.

Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot!

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete 2 évvel ez­előtti by­pass­mű­tétje óta.

Dráma a szülőszobán: az orvos figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

Dráma a szülőszobán: az orvos figyelmetlensége miatt kínok közt halt meg Bea

A szü­lést kö­ve­tően vesz­tette éle­tét.

A szü­lést kö­ve­tően vesz­tette éle­tét egy 33 éves anya Bor­sod­ban! Négy­szer új­ra­élesz­tet­ték, ötöd­szörre már nem si­ke­rült...

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Sem­mibe vette az íté­le­tet.

Az ame­ri­kai edző sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét, nem csoda, ha egyre ke­ve­seb­ben van­nak róla jó vé­le­ménnyel.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Miniszoknyában terpeszt, mindenkit sokkol a nagy mellű bemondónő

Miniszoknyában terpeszt, mindenkit sokkol a nagy mellű bemondónő

Me­l­issa Gi­ral­dót a Pure Peo­ple ma­ga­zin ta­valy a leg­sze­xibb tévés sze­mé­lyi­sé­gé­nek vá­lasz­totta.

Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

Romantika a medenceparton, Kapás Bogi mesés ajándékot kapott

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben.

A szép­sé­ges úszó­nőt két ifjú ud­varló lepte meg edzés köz­ben. Ilyes­mi­ben még soha nem volt része!

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár

Hihetetlen, mit művelt a dögös magyar sztár szörnyű balesete után

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral ját­szott.

Gu­ri­satti Gréta tö­rött orral do­bott négy gólt a szer­bek­nek. Pedig alig akar­ták vízbe en­gedni a szexi pólós lányt.

Összecsapnak az elemek: jégesővel jön a vihar, itt kell vigyázni

Összecsapnak az elemek: jégesővel jön a vihar, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell szá­mí­tani. A me­te­o­ro­ló­gia ki­adta a ri­asz­tást!

Végig rögzítette a repülő egyik utasa a halálos kimenetelű zuhanást - videó

Végig rögzítette a repülő egyik utasa a halálos kimenetelű zuhanást - videó

A ha­lá­luk pil­la­na­táig vi­de­ó­zott az utas, aki végig is kom­men­tálta a zu­ha­nást. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek.

Titokzatos múmiát lepleztek le Budapesten

Titokzatos múmiát lepleztek le Budapesten

Au­gusz­tus 16-án a bel­vá­rosi Komp­lexbe ér­ke­zik az egye­dül­álló A Világ Mú­miái Ki­ál­lí­tás!

Au­gusz­tus 16-án a bel­vá­rosi Komp­lexbe ér­ke­zik az egye­dül­álló A Világ Mú­miái Ki­ál­lí­tás!

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

Bizarr fotók jelentek meg a színésznőről: döbbenetes, mit művelt

A szí­nésznő kö­tés­sel az arcán je­lent meg egy ál­lat­védő tün­te­té­sen. Azon­nal el­in­dul­tak a plety­kák...

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Rácz Gergő elárulta: ekkor születik meg a kislánya

Már várja, hogy apuka le­gyen.

Az éne­kes már alig várja, hogy végre apuka le­gyen. Na­gyon kí­ván­csi, hogy me­lyi­kükre ha­son­lít majd a kis jö­ve­vény. S per­sze a szü­lés rész­le­te­i­ről is me­sélt...

Súlyos a helyzet, öngyilkos gondolatok gyötrik a népszerű énekesnőt

Súlyos a helyzet, öngyilkos gondolatok gyötrik a népszerű énekesnőt

Úgy tűnik, az el­jegy­zés sem se­gí­tett neki túl­jutni a men­tá­lis prob­lé­má­kon.

Úgy tűnik, az el­jegy­zés sem se­gí­tett neki túl­jutni a men­tá­lis prob­lé­má­kon.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Magyarnak adta ki magát egy ukrán férfi, működésbe lépett az Interpol

Hamis út­le­vél­lel pró­bált az Eu­ró­pai Uni­óba lépni, de terve ku­dar­cot val­lott, ő maga pedig le­bu­kott!

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Gáspár Bea vallomása: Már bánom, hogy nem szültem még egy gyereket

Bea asszony éve­ken át amo­lyan má­sod­he­ge­dűs­ként volt lát­ható Győ­zike ol­da­lán, de...

31 éves pakisztáni erőszakolt meg egy 21 éves nőt Bajorországban

31 éves pakisztáni erőszakolt meg egy 21 éves nőt Bajorországban

Úgy tűnik, nem jó em­ber­rel szim­pa­ti­zált, de az volt az igazi hiba, hogy fel­hívta a saját la­ká­sába.

...MEGVOLT MÁR?

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Végigsöpör Európán a pusztító vihar, elérte hazánkat is

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is elő­for­dul­hat csü­tör­tö­kön, il­letve pén­te­ken. Az erős szél miatt ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat.

Zápor, zi­va­tar és jég­eső is elő­for­dul­hat csü­tör­tö­kön, il­letve pén­te­ken. A csa­pa­dék mel­lett pedig a heves lég­moz­gás is ne­he­zíti a köz­le­ke­dést. Az erős szél miatt rá­adá­sul ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat. Egész Eu­ró­pá­ban meg­bo­lon­dult az idő­já­rás!

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd az apja haláláról?

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd az apja haláláról?

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal sem fogta vissza magát. Hosszú utál­ko­zás­ban fej­tette ki, mi a baja a her­ceg­né­vel.

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ne várj könnyű me­netre! Ám, ha rá­jössz a fel­ad­vány trükk­jére, akkor si­ke­res lehet a meg­fej­té­sed. Hajrá!

Hihetetlen videó! Egy perc alatt 26 dinnyét vág félbe a hasán ez a férfi

Hihetetlen videó! Egy perc alatt 26 dinnyét vág félbe a hasán ez a férfi

A férfi va­lódi meg­szál­lott, 500-szor sze­re­pel a Gu­in­ness-könyv­ben.

A vál­lal­kozó szel­lemű je­lölt meg­szál­lott re­kord-gyűjtő, 500-szor sze­re­pel a Gu­in­ness-könyv­ben.

Nem fogsz hinni a szemednek: ezt a luxuskastélyt árulja Mel Gibson

Nem fogsz hinni a szemednek: ezt a luxuskastélyt árulja Mel Gibson

A 62 éves szí­nész 2017 óta kí­nálja el­adásra a kö­zép­kori stí­lusú ott­ho­nát, amit most te is meg­néz­hetsz!

Patkányokra panaszkodnak Budapesten, mégsem intézkedik senki

Patkányokra panaszkodnak Budapesten, mégsem intézkedik senki

Sok hely­ről je­lez­nek pat­kány­in­vá­ziót a fő­vá­ros­ban. Sokan fél­nek, il­letve fél­tik a sze­ret­te­i­ket, de mi lesz a meg­ol­dás­sal?!

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét. Ba­lázs a nyár ele­jén még na­gyon meg­értő volt, de most már úgy érzi, fe­le­sége túl­hajtja magát. Rá­adá­sul lánya is pa­nasz­ko­dik.

Ezek a jelek árulkodnak arról, hogy csalók jöttek vízóra ügyben

Ezek a jelek árulkodnak arról, hogy csalók jöttek vízóra ügyben

A szol­gál­tató maga gyűj­tötte össze, mik azok a té­nye­zők, ame­lyek gya­nak­vásra ad­hat­nak okot.

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Nem vesztették el a humorérzéküket a thai barlangban raboskodó gyerekek

Ki­en­ged­ték a kór­ház­ból abar­lang­ból ki­me­ne­kí­tett thai gye­re­ke­ket, akik saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón me­sél­tek a tör­tén­tek­ről.

Erre mégsem iszunk, 1000 üveg hamisított konyakot foglaltak le

Erre mégsem iszunk, 1000 üveg hamisított konyakot foglaltak le

Ma­gán­ház­ban ké­szült a hamis szesz.

Egy ház­ku­ta­tás során buk­kan­tak az il­le­gá­lis szeszre. Ki­de­rült, a ma­gán­ház­ban gyár­tot­ták a ko­nya­kot, amelyre hamis zár­je­gyet ra­gasz­tot­tak.

Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

A legendás Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

Nagy vissza­té­rő­ről cik­kez­nek. Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Nagy vissza­té­rő­ről cik­kez­nek a spa­nyo­lok. Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Tény­leg ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát? Iz­gal­mas szó­be­széd kelt szárnyra, s mint tud­juk, nem zörög a ha­raszt, ha nem fújja a szél!

Éjfélkor lövöldözik a faluban a vadász, rettegnek a lakók

Éjfélkor lövöldözik a faluban a vadász, rettegnek a lakók

Éj­je­lente fegy­ver­dör­re­né­sek ri­aszt­ják fel a Duna-ka­nyar­ban fekvő köz­ség, Dömös la­kóit.

Éj­je­lente fegy­ver­dör­re­né­sek ri­aszt­ják fel a Duna-ka­nyar­ban fekvő köz­ség, Dömös la­kóit. A lö­vé­sek va­dász­pus­ká­ból szár­maz­nak.

Lefotózták Keresztes Ildikót: jó nagyot villantott

Lefotózták Keresztes Ildikót: jó nagyot villantott

Igazi bom­bázó.

A nép­szerű éne­kes­nő­ről egy egé­szen va­dító fotó ke­rült fel az in­ter­netre! A kép pedig egy­ér­tel­műen bi­zo­nyítja, hogy Il­dikó egy igazi bom­bázó.

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Baj van, megteltek az állatmenhelyek

Or­szág­szerte tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek.

Tel­je­sen meg­tel­tek az amúgy is zsú­folt ál­lat­men­he­lyek. Bár a szer­ve­ze­tek ere­jü­kön felül pró­bál­nak min­den ta­lált ál­lat­nak he­lyet biz­to­sí­tani, a nyár kö­ze­pére a hely­zet saj­nos kri­ti­kussá vált.

Csak egy levél takarta a nudizó, fiatal lány testét a fotós kamerája elől!

Csak egy levél takarta a nudizó, fiatal lány testét a fotós kamerája elől!

Az ame­ri­kai mo­dell pu­cé­ran él­vezte a for­ró­sá­got, ren­ge­te­gen osz­tot­ták meg a róla ké­szült képet.

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

A tudósok is sokkot kaptak, ezt sodorta partra az ár

Egy brit nő vette észre...

A bi­zarr kül­sejű élő­lényt egy brit nő vette észre, aki a par­ton la­zí­tott, ami­kor szinte szó sze­rint be­le­bot­lott. A tu­dó­sok ma­gya­rá­zata szin­tén meg­lepte.

Bank helyett bankautomatát robbantottak

Bank helyett bankautomatát robbantottak

Reg­gelre el­tűnt az ATM.

A kör­nyé­ken lakók azt vet­ték észre, hogy reg­gelre el­tűnt az ATM. Ter­mé­sze­te­sen a pénz­zel együtt. A rend­őr­ség haj­tó­va­dá­sza­tot in­dí­tott.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem hiszed el, milyen veszélyes dolgot művelt a pilóta

Nem csak a re­pülő ve­ze­tő­jét rúg­ták ki.

Nem csak a re­pü­lő­gép ve­ze­tő­jét rúg­ták ki, hanem a lé­gi­tár­sa­sá­got is ala­po­san meg­bün­tet­ték. Óri­ási bot­rány rob­bant ki az ügy miatt.

Így tervezd az útvonaladat: augusztus végéig kihagy egy megállót a 2-es metró

Így tervezd az útvonaladat: augusztus végéig kihagy egy megállót a 2-es metró

"Met­ró­potló ha­jó­val" is utaz­ha­tunk.

Akár "met­ró­potló ha­jó­val" is köz­le­ked­he­tünk jú­lius 28-tól au­gusz­tus vé­géig.

Ebből él visszavonulása óta Csernus Imre

Ebből él visszavonulása óta Csernus Imre

A pszi­chi­á­ter Nosz­vajra köl­tö­zött.

A pszi­chi­á­ter egy Eger­hez kö­zeli te­le­pü­lé­sen éli min­den­nap­jait. Cser­nus dok­tor azt is el­árulta, mivel fog­lal­ko­zik vissza­vo­nu­lása óta.

Ezüstérmes szépség várt a világbajnok focistára

Ezüstérmes szépség várt a világbajnok focistára

Char­lotte Pir­roni ott­hon­ról szur­kolt.

A lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép Char­lotte Pir­roni ott­hon­ról szur­kolt a fran­cia vá­lo­ga­tott­nak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát.

Tho­mas Markle fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát.

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Meg­mondta a vé­le­mé­nyét. Sze­rinte, ami olcsó, az nem lehet szép és di­va­tos.

Ezeken a tengerparti fürdőhelyeken mentenek a magyar vízirendőrök

Ezeken a tengerparti fürdőhelyeken mentenek a magyar vízirendőrök

Nem csak az or­szág­ha­tá­ron belül vé­de­nek meg min­ket a ma­gyar rend­őrök. Nyá­ron több kül­földi nya­ra­ló­he­lyen is se­gí­te­nek.

Nagy a szerelem: így romantikázik fiatal barátnőjével Rippel Feri

Nagy a szerelem: így romantikázik fiatal barátnőjével Rippel Feri

Össze­cso­ma­gol­tak és el­utaz­tak ket­tes­ben pi­henni egy cso­da­szép helyre.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát.

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Be­val­lotta, hogy órási ha­tást gya­ko­rolt rá a Fe­renc pá­pá­val tör­tént ta­lál­ko­zása. A ka­to­li­kus szü­lők gyer­me­ke­ként fel­nőtt éne­kesnő ugyanis a hosszú évek során igen­csak el­tá­vo­lo­dott Is­ten­től.

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

A Ma­gyar Ököl­vívó Szak­szö­vet­ség el­nöke ren­ge­te­get dol­go­zik, és szinte az egész nya­rat a gye­re­kei nél­kül tölti majd. Be­val­lotta: mind­ezt elég ne­he­zen vi­seli.

A Ma­gyar Ököl­vívó Szak­szö­vet­ség el­nöke ren­ge­te­get dol­go­zik, és szinte az egész nya­rat a gye­re­kei nél­kül tölti majd.

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Már újra tud spor­tolni...

A mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Ám fris­sen posz­tolt fo­tója sze­rint már újra tud spor­tolni...

Leszúrt egy norvég bolti eladót egy afgán tinédzser!

Leszúrt egy norvég bolti eladót egy afgán tinédzser!

Mo­lesz­tá­lási ügye is volt már...

A ka­masz 2015-ben kí­sérő nél­küli gyer­mek be­ván­dor­ló­ként ér­ke­zett. Volt már mo­lesz­tá­lási ügye is, most pedig gyil­kos­sá­gért fog­ják el­ítélni.

Tovább dolgozik az Év konyhás nénije

Tovább dolgozik a suli menzáján az Év konyhás nénije

Bár úgy volt, hogy 65 éve­sen le­te­szi a me­rő­ka­na­lat, most mégis úgy dön­tött Román Jó­zsefné, az Év kony­hás né­nije, hogy szep­tem­ber­től újra mun­kába áll.

Bár úgy volt, hogy 65 éve­sen le­te­szi a me­rő­ka­na­lat, most mégis úgy dön­tött Román Jó­zsefné, az Év kony­hás né­nije, hogy szep­tem­ber­től újra mun­kába áll az Érd­li­geti Ál­ta­lá­nos Is­kola men­zá­ján - tudta meg a Ri­post. Irma néni el­árulta, miért gon­dolta meg magát.