Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Retteg Európa, egyre több nőt erőszakolnak meg

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, mikor a rend­őr­ség fel­mérte, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe!

Sok­koló ered­mé­nye­ket ho­zott, mikor a rend­őr­ség fel­mérte, ho­gyan néz ki Eu­rópa nemi erő­szak-tér­képe!

Megmutatta formás idomait a világ legszexibb ápolója

Megmutatta formás idomait a világ legszexibb ápolója

A 23 éves nő­vér­ké­nek a férfi be­te­gek na­gyon szok­tak örülni. A ké­peit látva ért­hető, hogy miért...

A 23 éves nő­vér­ké­nek a férfi be­te­gek na­gyon szok­tak örülni. A ké­peit látva ért­hető, hogy miért, vele még a lá­ba­do­zás is el­vi­sel­he­tőbb lehet...

38 év után szabadult az ártatlan férfi

Mint a filmekben: 38 év után szabadult az ártatlan férfi

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan.

A ket­tős gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi végig han­goz­tatta, hogy ár­tat­lan, de a bí­ró­ság nem hitt neki - csak egy vissza­vo­nult nyo­mozó.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

Katar nyerheti a foci-vb-t? A FIFA hajmeresztő ötletről tárgyal

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

Szokatlan dolgot vettek észre Soma hajában a nézők! - videó

Szokatlan dolgot vettek észre Soma hajában a nézők! - videó

Úgy tűnik, ma már min­den nap szol­gál­tak témát a TV2 va­do­natúj celeb-mű­sora, az Appra ma­gyar!

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

El­tá­vo­lít­ha­tod be­lőle a koszt.

Fon­tos neked a há­bo­rí­tat­lan éj­sza­kai nyu­ga­lom? A za­var­ta­lan, mély alvás ér­de­ké­ben mosd ki a pár­ná­dat leg­alább évente két­szer!

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő a csil­logó Hol­ly­wood­ból.

NE HAGYD KI!

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

A ra­jon­gók már fo­ga­dá­so­kat köt­nek a fi­a­tal pár­ral kap­cso­lat­ban.

A ra­jon­gók már fo­ga­dá­so­kat köt­nek a fi­a­tal pár­ral kap­cso­lat­ban. Ko­mo­lyo­dik pár­kap­cso­la­tuk.

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Immár nem kérdés, Ronaldo fülig szerelmes

Egy­ér­telmű jelek.

Cris­ti­ano Ro­naldo leg­újabb fo­tója min­dent el­árul az ér­zé­se­i­ről. Rá­adá­sul a Real Mad­rid fut­bal­lis­tája egy­ér­telmű jelet írt a kép mellé.

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem tart­ják láz­ban az ak­ciók.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Ő a magyar Chuck Norris

Ő a magyar Chuck Norris

Ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle, vagy csak vad­ide­gen em­be­rek azért ál­lít­ják majd meg, hogy egy közös szelfin pó­zol­has­sa­nak vele.

Ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle, vagy csak vad­ide­gen em­be­rek azért ál­lít­ják majd meg, hogy egy közös szelfin pó­zol­has­sa­nak vele.

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!

Hihetetlen születés!

Hihetetlen születés! Ilyet még az orvosok is ritkán látnak

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel.

A bu­rok­ban szü­le­tés egy ext­rém ritka és élet­ve­szé­lyes ál­la­pot, így azon­nali or­vosi se­gít­sé­get igé­nyel. A ba­bo­ná­val el­len­tét­ben nem sze­ren­csés így szü­letni.

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni.

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Egy kis va­gány­ság vagy éppen ele­gan­cia: tedd iz­gal­massá a telet! Lyu­kak­kal, ré­sek­kel a ru­há­kon máris el­éred a célod.

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Ősztől még több gyereket bíztak a pedofil békési tanárra!

Igaz­ga­tója tudta, hogy nyo­moz­nak a férfi ellen, még egy újabb fel­ada­tot is rá­bí­zott az új tanév kez­de­tén.

A hely­szí­nen de­rült ki, hogy bár Sz. Zol­tán igaz­ga­tója tudta, hogy nyo­moz­nak a férfi ellen, még egy újabb fel­ada­tot is rá­bí­zott az új tanév kez­de­tén.

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

A két nő jóban volt egy­más­sal, ám Edina egyik tette na­gyon nem tet­szett Csil­lá­nak.

A két nő jóban volt egy­más­sal, ám Edina egyik tette na­gyon nem tet­szett Csil­lá­nak.

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

A nő már évek óta Bul­gá­ri­á­ban él, és azt mondja, hogy rossz em­lé­ke­ket idéz­nek fel benne a tör­tén­tek.

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

A Blikk most meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az el­tűnt lány­ról, aki vál­lal­tan masszőr­ként, a tes­té­ből élt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Micsoda kérés! Piázásra buzdít a sztáredző

Micsoda kérés! Piázásra buzdít a sztáredző

Ér­de­kes kérés a Pre­mier League-ben.

Pén­te­ken West Ham-Le­i­ces­ter mér­kő­zés­sel kez­dő­dik az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 13. for­du­lója.

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Óriási balhé, Kassai beperelte a magyar focistát

Fél éve áll a bál a lab­da­rúgó és a sztár­bíró kö­zött. az eset a bí­ró­sá­gon foly­ta­tód­hat. Ilyen még nem volt a ma­gyar fo­ci­ban.

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Durva, kilenc év börtönre ítélték a sztárfocistát

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság.

Bű­nös­nek ta­lálta a bí­ró­ság a vá­lo­ga­tott já­té­kost. Ko­ráb­ban olyan sztár­csa­pa­tok­ban is ját­szott, mint a Real Mad­rid, a Man­ches­ter City és az AC Milan.

Kiakadtak a netezők: ezért támadják Ördög Nórát és családját

Kiakadtak a netezők: ezért támadják Ördög Nórát és családját

A blog nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Van, aki­nek nem iga­zán tet­szik a mű­sor­ve­zető csa­ládi vi­de­ob­log­já­nak leg­újabb része, és ennek han­got is adott.

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Ilyenre még nem volt példa: egy a te­le­ví­zi­ó­ban fel­tűnt, or­szá­go­san is nép­sze­rűvé lett sztár tűnt el.

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

88 embert is megfertőzhetett a TBC-s szomáliai migránslány

Al­töt­ting város kli­ni­ká­ján ke­ze­lik a 20 éves Szo­má­li­á­ból ér­ke­zett lányt.

A Né­met­or­szág­ban ta­lál­ható Al­töt­ting város kli­ni­ká­ján ke­ze­lik a 20 éves Szo­má­li­á­ból ér­ke­zett lányt...

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye.

Újabb eset: elmaradt a műtét, nem volt vér

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Hiába volt idő­pont, el kel­lett ha­lasz­tani.

Három orvos-pro­fesszor­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet.

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Éle­té­nek 79. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, aki pri­ma­don­na­ként tö­ké­le­tes dáma volt.

Éle­té­nek 79. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, aki pri­ma­don­na­ként tö­ké­le­tes dáma volt.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Kórházba került a sztárszínész, az életéért hálálkodott az orvosának

Kórházba került a sztárszínész, az életéért hálálkodott az orvosának

A sár­mos szí­nész nem árulta el, ho­gyan sé­rült meg, de a jelek sze­rint attól tar­tott, hogy nem éli túl a véres bal­ese­tet.

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Látványos égi jelenség a Dunakanyarban, itt a magyarázat

Vi­deón a je­len­ség!

Hi­he­tet­len je­len­sé­get rög­zí­tett az Idő­kép Pré­di­ká­ló­szé­ken el­he­lye­zett web­ka­me­rája pén­tek dél­előtt!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Mar­káns vé­le­ményt for­mált.

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

...MEGVOLT MÁR?

Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél. Az ál­do­za­tok szá­má­ról el­lent­mon­dá­so­sak az első hírek, de nem ki­zárt, hogy fél­szá­zan is meg­hal­hat­tak és leg­alább nyolc­va­nan meg­se­be­sül­tek.

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

Ment a cicaharc II. Erzsébet és Jackie Kennedy között

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

A ki­rály­nő­nek nem tet­szett, hogy a nála sok­kal di­va­to­sabb First Lady fel­kel­tette Fülöp her­ceg ér­dek­lő­dé­sét.

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Szigorúbb büntetés vár a 12 évesnél fiatalabbakat molesztálókra

Akár 20 évet is kap­hat az, aki 12 éves­nél fi­a­ta­labb gye­re­ke­ket zak­lat sze­xu­á­li­san.

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet.

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Karácsonyi háború: lángokban állt Párizs

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs-Ély­sées-t.

Ün­nepre ké­szül­tek szer­dán a fran­ciák, de az öröm hamar pá­nikba csa­pott át, mikor közel száz tün­tető lán­gokba bo­rí­totta a Champs- Ély­sées-t.

Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf

Először mutatta meg 14 évvel fiatalabb szerelmét Németh Kristóf

Ha­tal­mas vál­to­zá­sok tör­tén­tek Né­meth Kris­tóf éle­té­ben, de ezért a szí­nész is sokat tett.

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

Gundel Takács Gábor váratlan örömhírt jelentett be - mindenki gratulál!

Jól indul a hét­vége. A TV2 emb­le­ma­ti­kus arca a csa­tor­nán ke­resz­tül egy köz­le­mény­ben tu­datta a vi­lág­gal, mit hoz a jövő.

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. A film sztárja olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál, és nem csak el­zá­rás­sal, pénz­bír­ság­gal is bün­tet­ték őket. Az esetre vi­szont felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet. Azt senki nem tudja, kik le­het­tek a tu­ris­ták.

Fülledt erotika: Melltartó nélkül állt kamerák elé Palvin Barbi

Fülledt erotika: Melltartó nélkül állt kamerák elé Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell friss ké­pé­vel fel­me­le­gíti ezt a hűvös pén­te­ket!

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Szétosztogatta pénzét a Kossuth- díjas színésznő

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna.

Pász­tor Erzsi nem vál­toz­tatna az éle­tén, csak egy dol­got bán egy ki­csit.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Most érkezett a hír, itt kaphat munkát Storck

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Nem akár­mi­lyen név­sorba ke­rült. Meg­lepő helyre hív­ják ex­ka­pi­tá­nyun­kat. Éppen hogy le­ma­radt a vi­lág­baj­nok­ság­ról a vá­lo­ga­tott, ahol ki­sze­mel­ték.

Egyre kerekebb Katalin hercegné pocakja

Egyre kerekebb Katalin hercegné pocakja

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem a szé­pen nö­vekvő ter­hes po­cak­ját. Egyre szebb kis­mama Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem a szé­pen nö­vekvő ter­hes po­cak­ját. Egyre szebb kis­mama Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Elképesztő adatokat kaptunk a hazai szívátültetésekről

Elképesztő adatokat kaptunk a hazai szívátültetésekről

Élen já­runk Eu­ró­pá­ban!

A Vá­ros­ma­jori Szív­kór­ház Eu­rópa él­vo­na­lá­ban van: az évi 50 szív­transz­plan­tá­ci­ó­nál csak Né­met­or­szág­ban csi­nál­nak töb­bet az EU-ban.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni, egy­sze­rűen el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák min­den­kit el­va­rá­zsol.

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Olyat látott a paranormális kutató, amitől még ő is halálra rémült...

Még a ta­pasz­talt angol pa­ra­nor­má­lis ku­tató is el­ké­pedt, mit si­ke­rült fel­ven­nie vi­de­óra...

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

Csak pislogtak a pilóták, amikor leszállás közben beelőzte őket valami

A lon­doni Heath­row rep­te­ret fo­lya­ma­to­san fi­gyelő web­ka­me­rák kü­lö­nös je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek 2017. no­vem­ber 19-én.

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Sokkoló dolgot fotóztak gyermekük szülinapján a ledöbbent szülők

Ko­ráb­ban nem hit­tek abban, hogy lé­tez­het túl­vi­lág, de azon az estén olyat lát­tak, ami­től...

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Így vettek végső búcsút a váratlanul elhunyt magyar színésztől

Csa­ládja, hoz­zá­tar­to­zói, ba­rá­tai és szí­nész­tár­sai végső bú­csút vet­tek Benkő Gé­zá­tól, több szá­zan vol­tak a te­me­té­sén.

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Túl­megy min­den ha­tá­ron, amit a bot­rá­nyos szer­ző­pá­ros ki­ta­lált. Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Brutális baleset: Életet mentett az Ázsia Expressz magyar mentőtisztje

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség...

Az Ázsia Exp­ressz min­den adá­sá­ban ott lap­pang a le­he­tő­ség...

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

Kiderült, ki búcsúztatja az elhunyt Stadler Józsefet

St­ad­ler Jó­zsef­től Akasz­tón bú­csúz­nak.

Szom­bat dél­előtt vesz­nek végső bú­csút St­ad­ler Jó­zsef­től a szü­lő­fa­lu­já­ban, Akasz­tón.

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd jön.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Összeomlott a koktélkirály, gyilkosságot emleget

Szo­mo­rú­ság köl­tö­zött Lajsz And­rásék érdi ott­ho­nába. Min­den­kit meg­vi­selt volna, ami velük tör­tént.

Szo­mo­rú­ság köl­tö­zött Lajsz And­rásék érdi ott­ho­nába. Min­den­kit meg­vi­selt volna, ami velük tör­tént.

Hihetetlen változás: Kiderült, mire vágyik a kórházban Törőcsik Mari

Hihetetlen változás: Kiderült, mire vágyik a kórházban Törőcsik Mari

A nem­zet szí­né­szét hi­he­tet­len ja­vu­lása után ki­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi kór­ház meg­fi­gye­lő­jé­ből.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt. A rab­lót el­fog­ták, a sofőr sok­kos ál­la­potba ke­rült.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A tanteremben kokainozott a tanárnő, a diákjai levideózták!

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

A sa­rokba el­bújva csí­kozta, majd szívta fel a ká­bí­tó­szert. A fi­a­tal ta­nárnő azt hitte, hogy senki nem látja őt.

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol akar­nak el­szál­lá­solni több ezer mig­ránst: egy ki­szu­pe­rált bör­tön­ben.

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Megőrülnek a gyűjtők ezekért a ritka kincsekért

Több­szö­rö­sét adják a rit­ka­sá­go­kért.

Sok­kal töb­bet ér egy hi­bá­san nyo­mott darab, mint egy hi­bát­la­nul nyom­ta­tott bé­lyeg. Több­szö­rö­sét adják a ritka da­ra­bo­kért a gyűj­tők.

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Félénken takargatja szeméremdombját a meztelen szurkolólány

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is a nép­szerű mo­dell. A Pitts­burgh Ste­elers ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak ra­jon­gója.

Egy ma­ga­zin tu­laj­do­nosa is a nép­szerű mo­dell. A Pitts­burgh Ste­elers ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak ra­jon­gója.