Horror Boroséknál!

Horror Boroséknál!

Áll a bál a két meg­mondó fi­gura háza táján! Ár­tat­lan­nak tűnő pa­ra­zita ütötte fel a fejét a ma­dár­ijesztő gyom­rá­ban! - adja hírűl a Bo­rosMe­gaVoga News.

Áll a bál a két meg­mondó fi­gura háza táján! Ár­tat­lan­nak tűnő pa­ra­zita ütötte fel a fejét a ma­dár­ijesztő gyom­rá­ban! - adja hírűl a Bo­rosMe­gaVoga News.

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Három hó­na­pig nem ver­se­nyez­het a vét­sé­get el­kö­vető úszó.

Három hó­na­pig nem ver­se­nyez­het a vét­sé­get el­kö­vető úszó. Emi­att a bu­da­pesti vizes-vb-t is ki­hagyja.

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Idén nem lesz családi nyaralás Hajdúéknál

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Hajdú Péter min­den ide­jét a mun­ká­nak szen­teli, ami­óta nem élnek vele gyer­me­kei, és ez a nyá­ron sem lesz más­képp.

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

Egy or­szág sze­rette meg őt.

A szí­nésznő több mint ti­zen­két éven át ját­szotta Szik­szay Etus sze­re­pét, ami­ért egy or­szág sze­rette meg őt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Kínos fotó készült a válogatott focistáról

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó.

Ala­po­san ki­pi­heni a sze­zon fá­ra­dal­mait a sztár­já­té­kos Ibi­zán. A PSG és az olasz vá­lo­ga­tott klasszi­sát lát­ha­tóan nem za­varta a róla ké­szült kínos nya­ra­lási fotó.

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

Reagált Gyárfás, ezt üzeni a magyar úszóelnöknek

A FINA al­el­nöke gyor­san vá­la­szolt.

A FINA al­el­nöke azt mondta, hogy min­dig a ma­gyar úszók ér­de­keit kép­vi­seli.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Rémisztő diagnózis, betegsége miatt zokogott Bangó Margit

Rémisztő diagnózis, betegsége miatt zokogott Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek iga­zán.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő be­te­kin­tést en­ge­dett éle­té­nek azon ré­szébe, amit ke­ve­sen is­mer­nek iga­zán.

NE HAGYD KI!

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Kiderült, miért bolyongott a fürdőruhás nő Budapesten

Fé­nyes nap­pal, egy szál für­dő­ru­há­ban sé­tált a fő­vá­rosi Szent Ist­ván kör­úton.

Fé­nyes nap­pal, egy szál für­dő­ru­há­ban sé­tált a fő­vá­rosi Szent Ist­ván kör­úton.

Idén utoljára: Generali Gyerek Sziget!

Idén utoljára: Generali Gyerek Sziget!

Jú­nius 24-én és 25-én ki­csik­nek és na­gyok­nak irány a Ha­jó­gyári-szi­get.

Jú­nius 24-én és 25-én ki­csik­nek és na­gyok­nak irány a Ha­jó­gyári-szi­get.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Meg­ha­tó­dott az Érd ké­zi­lab­dá­zója.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

Dagad a botrány: rajongói kívánják Young-G halálát!

A fi­a­tal apuka sokak sze­rint fe­le­lőt­le­nül bánt a gyer­me­ké­vel, aki­nek a testi ép­sé­gét ve­szé­lyez­tette egy au­tó­ban.

A fi­a­tal apuka sokak sze­rint fe­le­lőt­le­nül bánt a gyer­me­ké­vel, aki­nek a testi ép­sé­gét ve­szé­lyez­tette egy au­tó­ban.

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

A cukor nél­küli vál­to­zat va­lami is­teni!

Esz­mé­let­len finom, és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat, és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot. Is­teni!

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

A fran­cia konyha re­meke a spe­nó­tos, saj­tos golyó, így biz­tosra ve­he­ted, hogy na­gyon finom. Szu­per egész­sé­ges és nem hiz­lal!

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

Tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­nak!

Közel a nya­ra­lás, és sze­ret­nél gyor­san ja­ví­tani az ala­ko­don? Semmi gond, itt van­nak azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­nak!

Egyszerű magyar alapanyag a konyhából: Finom és védi az egészségedet

Egyszerű magyar alapanyag a konyhából: Finom és védi az egészségedet

Alig van ma­gya­ros étel, ame­lyik­ből hi­á­nyozna a tej­föl. Tud­tad, hogy ez a sa­va­nyí­tott tej­ter­mék az egész­sé­ged­nek is jót tesz?

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

Meg akarták mérgezni Kiszel Tündét!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta az ételt!

A nap­tár­díva azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­pil­lan­totta tá­nyér­ján az ételt! Ettől bi­zony nem la­kott jól..

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból nyert.

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. A ma­gyar együt­tes a ta­lál­kozó utolsó 25 per­cé­ben for­dí­totta meg a mér­kő­zés ál­lá­sát.

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Tesznek Hosszú Katinka hadjáratára a világsztárok

Cseh László re­a­gált a le­vélre.

Cseh László re­a­gált Hosszú Ka­tinka vád­ja­ira, sze­rinte nem hozta lázba a nem­zet­közi me­zőnyt.

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Som­mer Ray le­vet­kő­zött.

Som­mer Ray leg­in­kább a pop­si­já­val kelt fel­tű­nést, pedig min­den ol­da­lát büsz­kén mu­to­gat­hatja a mo­dell.

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Volt már sze­re­tői stá­tusz­ban.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Brutális idő jön: Elsőfokú riasztást adtak ki a viharos széllökések miatt

Brutális idő jön: Elsőfokú riasztást adtak ki a viharos széllökések miatt

El­ső­fokú, cit­rom­sárga ri­asz­tást adtak ki az erős szél miatt, ami­nek se­bes­sége akár a 70 ki­lo­mé­ter/órát is meg­ha­lad­hatja.

Gateway to Space, Gateway to Space, jelentkezz!

Gateway to Space, Gateway to Space, jelentkezz!

Más­fél év Föld kö­rüli ke­rin­gés után vissza­tér Bu­da­pestre a világ leg­na­gyobb utazó "űr­gyűj­te­mé­nye".

Más­fél év Föld kö­rüli ke­rin­gés után vissza­tér Bu­da­pestre a világ leg­na­gyobb utazó "űr­gyűj­te­mé­nye".

Tucatnyi nyelven beszél a magyar lány

Tucatnyi nyelven beszél a fiatal magyar lány

Ja­pá­nul még min­den­kép­pen sze­retne meg­ta­nulni a most 23 éves Zsófia.

Ja­pá­nul még min­den­kép­pen sze­retne meg­ta­nulni a most 23 éves Zsófia, aki 18 éves ko­rára re­kor­dot ál­lí­tott fel: ami­kor érett­sé­gi­zett, már 10 nyelv­vizs­gája volt.

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Egyedül maradt a gyermekeivel Som-Balogh Edina!

Alig ta­lál­koz­nak egy­más­sal.

A há­zas­pár az utóbbi idő­ben alig ta­lál­ko­zik egy­más­sal. Mind­ket­tő­jük szá­mára nehéz, hogy szét­hul­lott a csa­lád, még ha csak egy rövid időre is.

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

Kényszerleszállást hajtott végre Kóbor János repülőgépe!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

A nép­szerű éne­kes hát­bor­zon­gató hely­zetbe ke­rült: le­áll­tak a re­pülő haj­tó­mű­vei, amin ült! Tel­je­sen ki­ké­szül!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Titkos nyaralóhelyek, eldugott csodák Görögországban

Ne a fel­ka­pott he­lye­ket ke­resd!

Gö­rög­or­szág nem­csak a ma­gya­rok kö­ré­ben nép­szerű, hi­szen a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek ide nya­ra­lók. Akik pedig évek óta vissza­jár­nak, nem a fel­ka­pott he­lye­ket ke­re­sik, hanem...

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

Két nő ügyét tár­gyal­ták egy­más után.

Két nő ügyét tár­gyalta egy­más után a Sze­gedi Íté­lő­tábla teg­nap dél­előtt, ugyan­ab­ban a tár­gya­ló­te­rem­ben. A két vád­lott ügyé­nek több közös vo­nása is van.

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Elárulta válása igazi okát a sztárénekes

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert.

Nyolc év után, ta­valy dön­tött arról az éne­kes, hogy be­adja a vá­ló­pert. A há­zas­sága ja­vít­ha­tat­la­nul meg­rom­lott.

...MEGVOLT MÁR?

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Dagad a botrány, kitálalt a barát: Kozso emberileg elviselhetetlen!

Rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

A Koz­mix bil­len­tyűse már rég meg­bánta, hogy va­laha együtt üze­mel­te­tett tea­há­zat az éne­kes­sel.

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek

Ez már sok: az egész ország riasztást kapott, kegyetlen időt ígérnek a meteorológusok

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

Rá­adá­sul a leg­több me­gyé­ben má­sod­fo­kúra emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Kiborult Kozso a vádak miatt

Kiborult Kozso a vádak miatt

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán meg­tudta: lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Ret­te­ne­tes ál­la­potba ke­rült Kozso, mi­u­tán szem­be­sült azzal, hogy áram­lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Világszenzáció: aranyra bukkantak Szegednél!

Világszenzáció: Aranyra bukkantak Szegednél!

Csak­nem száz éve nem ta­lál­tak olyan arany­tár­gyat, mint amit egy Sze­ged kör­nyé­kén gom­bá­szó férfi adott le a na­pok­ban a köz­gyűj­te­mény­nek.

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Megelégelte a szabálytalanul parkolókat a bringás

Hadat üzent a sza­bály­ta­la­nul par­koló au­tó­sok­nak egy bi­cik­lis. Mül­ler Tamás mat­ri­cá­kat gyár­tott, amik­kel a so­fő­rö­ket fi­gyel­mez­teti.

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

Borzalmas részletek: így haltak meg a pokoli torony lakói

A sűrű füst, a per­zselő lán­gok és a re­mény­te­len hely­zet mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a tűz­vész ide­jén a to­rony­ház­ban: a cián.

A sűrű füst, a per­zselő lán­gok és a re­mény­te­len hely­zet mel­lett va­lami még rosszabb is jelen volt a tűz­vész ide­jén a to­rony­ház­ban: a cián.

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Ma már jó útra tért.

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Utat tör az új technológia és a kényelem

Utat tör az új technológia és a kényelem

Em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban.

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban. A jó fi­ze­tés már nem elég.

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

18 intim fotó, ami bebizonyítja, miért ő a legkívánatosabb nő

Scarlett Jo­hans­son kö­vet­kező fo­tó­vá­lo­ga­tá­sá­tól te is biz­to­san be­in­dulsz, sze­me­ket a kép­er­nyőre!

Scarlett Jo­hans­son, mint ta­pasz­talt és dögös szí­nésznő, szám­ta­lan­szor fel­for­ró­sí­totta már a ka­me­rá­kat. A kö­vet­kező vá­lo­ga­tás­tól te is biz­to­san be­in­dulsz, sze­me­ket a kép­er­nyőre!

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ha eze­ket ta­pasz­ta­lod egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!

Ha eze­ket ta­pasz­tal­nád egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat.

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat, mely­nek ke­re­té­ben Mága Zol­tán vi­lág­szerte a ma­gyar zenei kul­tú­rát nép­sze­rű­sí­tette, Er­dé­lyen át Ko­reán és Kínán ke­resz­tül Ame­ri­káig. A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Szextől volt hangos a lóverseny, őrült jelenet a pálya szélén

Szextől volt hangos a lóverseny, őrült jelenet a pálya szélén

A párt nem kö­tötte le a ga­lopp...

A túl­fű­tött párt sem a te­li­vé­rek, sem pedig a fo­ga­dás nem ér­de­kelte. Va­lami egé­szen más­sal vol­tak el­fog­lalva...

Meztelenre vetkőzött, majd a mobilját nyomkodta a csaj a megállóban

Meztelenre vetkőzött, majd a mobilját nyomkodta a csaj a megállóban

Min­denki a szőke lány tes­tét nézte, va­laki pedig még fel is vette a nem min­den­napi je­le­ne­tet.

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Nézd meg, kivel ébred minden reggel Tóth Vera

Ra­gyog is az arca az éne­kes­nő­nek.

A cso­dá­san le­fo­gyott éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy ra­jong az ál­la­to­kért. Négy ku­tyá­val és egy ci­cá­val osz­to­zik ott­ho­nán. A jó­szá­gok meg­há­lál­ják sze­re­te­tét.

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Nem lá­to­gat­hatja min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

Nagyon furcsa dolog történt a körúton, majdnem tragédia lett a vége

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

A bu­da­pesti Pa­la­ti­nus strand­ról ment az ut­cára egy idős asszony szer­dán.

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

Bosszúból ripityára törte a lány a barátja BMW-jét!

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány.

El­ké­pesz­tően ki­akadt a walesi lány, ami­kor meg­tudta, hogy párja meg­csalta. Tel­je­sen össze­törte az imá­dott BMW-jét.

Megijedt? Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Ez vajon be­is­merő val­lo­más? Hi­he­tet­len for­du­lat...

Ez vajon be­is­merő val­lo­más? Min­den­esetre be­idéz­ték, és ez meg­lepő for­du­la­tot ho­zott az ügyé­ben!

Hódi Pamela kiakadt - ezért nem lesz esküvője!

Hódi Pamela kiakadt - ezért nem lesz esküvője!

Berki Krisz­tián meny­asszo­nya a ba­rát­nő­jé­nek fa­kadt ki, min­dent el­árult, ami az es­kü­vőt il­leti. Ezért nem lesz...

Berki Krisz­tián meny­asszo­nya a ba­rát­nő­jé­nek fa­kadt ki, min­dent el­árult neki, ami az es­kü­vőt il­leti. Ezért nem lesz...

Hosszú Katinka-levél: reagált az éles támadásra a nemzetközi szövetség

Hosszú Katinka-levél: reagált a nemzetközi szövetség

Gyár­fás Tamás bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Gyár­fás Tamás al­el­nök bé­kítő sze­re­pét hang­sú­lyozta a FINA ügy­ve­zető igaz­ga­tója.

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet.

Visszavonulással fenyeget Hamilton

Hamilton visszavonulással fenyeget, mi lesz ebből?

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get.

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get, aki ta­valy lé­pett le a Mer­ce­des­től.

Orbán Viktor beszólt az új francia elnöknek

Orbán Viktor beszólt az új francia elnöknek

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint nem il­lendő egy­ből be­le­rúgni a közép-eu­ró­pai or­szá­gokba. Mac­ron még új fiú, időre van szük­sége, tette hozzá.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­rint nem il­lendő egy­ből be­le­rúgni a közép-eu­ró­pai or­szá­gokba. Orbán Vik­tor sze­rint Mac­ron új fiú.

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

Ket­té­vá­lasz­tot­ták a szi­ámi ikrek agyát!

A csa­­pat elő­­ször ap­­ró­­lé­­ko­­san el­­vá­­lasz­­totta a cse­­cse­­mők közös vér­e­dé­­nyeit és a ke­­mény vé­­dő­­memb­­ránt, amely mind­­két agyat kö­­rül­­ve­­szi.

A csa­­pat elő­­ször ap­­ró­­lé­­ko­­san el­­vá­­lasz­­totta a cse­­cse­­mők közös vér­e­dé­­nyeit és a ke­­mény vé­­dő­­memb­­ránt, amely mind­­két agyat kö­­rül­­ve­­szi.

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Össze kellett varrni Nyertes Zsuzsa fenekét

Sok­szor eszébe jut a bal­esete.

A ma is csi­nos szí­nésznő nem fe­lejti el a kel­le­met­len bal­ese­tet, amit egyik kol­lé­gája oko­zott a fi­gyel­met­len­sé­gé­vel. Min­den csupa vér volt!

Dráma a színpadon: rosszul lett fellépés közben Caramel!

Dráma a színpadon: Rosszul lett fellépés közben Caramel!

A tűző napon kel­lett kon­cer­tet adnia

A hő­ség­ri­adó még azok­nak a szer­ve­ze­tét is meg­vi­seli, akik ott­ho­nok­ban, a hű­vös­ben vé­sze­lik át a ká­ni­ku­lát.

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Újjászületett a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély!

Láng Zsolt pol­gár­mes­ter el­mondta: az épü­let sorsa hű le­nyo­mata a ma­gyar nem­zet el­múlt 94 évé­nek.

Láng Zsolt pol­gár­mes­ter kö­szön­tő­jé­ben el­mondta: a Kle­bels­berg által 1923-ban meg­vá­sá­rolt bir­tok tör­té­nete hű le­nyo­mata a ma­gyar nem­zet el­múlt 94 évé­nek: az épí­tés­nek, a rom­bo­lás­nak, a ki­te­le­pí­tés­nek, ér­té­ke­ink el­por­lasz­tá­sá­nak és az új­jáépí­tés­nek.