Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Forró fotó, rajtakapták a parton pucéran bujálkodó álomnőket

Forró fotó, rajtakapták a parton pucéran bujálkodó álomnőket

Ször­fös bom­bá­zók ké­je­leg­tek. Bree és Gaby min­den egyes ru­ha­da­ra­bot le­dob­tak ma­guk­ról a stran­don.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Rögzítette a kamera: vakmerő dolgot műveltek a TV2 sztárjai

Rögzítette a kamera: vakmerő dolgot műveltek a TV2 sztárjai

A Baj­no­kok kü­lön­le­ges módon ve­zet­ték le a fe­szült­sé­get.

A Baj­no­kok kü­lön­le­ges módon ve­zet­ték le a fe­szült­sé­get.

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Végül hét­főn pó­tol­ták be a pár­bajt.

A pén­teki el­ma­radt pár­bajt végül hét­főn pó­tol­ták be.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

Egy órán ke­resz­tül tar­tott a kis­lány szen­ve­dése. A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt...

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten, így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten vagy asz­tali szá­mí­tó­gé­pen is ki­tölt­hető a di­gi­tá­lis kár­be­je­lentő.

Már bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten. Így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten vagy asz­tali szá­mí­tó­gé­pen is ki­tölt­hető a Ma­gyar Biz­to­sí­tók Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­bisz) eddig csak app­li­ká­ci­ó­ként hasz­nál­ható di­gi­tá­lis kár­be­je­len­tője - kö­zölte a MABISZ.

NE HAGYD KI!
Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

A ta­vasz sok ember szá­mára az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza.

A ta­vasz az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza. De mikor hat a leg­job­ban a gyógy­szer?

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna. A rend­őr­ség el­já­rást kez­de­mé­nye­zett az ügy­ben.

Nagyon intim: ledobta a textilt a fiatal magyar sztár

Nagyon intim: ledobta a textilt a fiatal magyar sztár

Ru­bint Rella el­ké­pesz­tően szexi.

Ru­bint Rella el­ké­pesz­tően szexi.

23 százalékkal több ember alszik az utcákon Párizsban mint tavaly!

23 százalékkal több ember alszik az utcákon Párizsban, mint tavaly!

Döntő több­sé­gük mig­ráns, aki sá­tor­ban lakik.

Az új haj­lék­ta­la­nok fi­a­ta­lab­bak a ko­ráb­bi­ak­nál, fő­ként 25 és 54 év kö­zötti férfiak.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Te be­vál­lal­nád ezt a nad­rá­got?

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Kü­lön­böző fa­zo­nok­kal van­nak tele a bol­tok, hátha va­la­me­lyik fazon neked is meg­tet­szik, azért ér­de­mes szét­nézni. Nem fogsz meg­le­pődni, lehet is­me­rős lesz a trend.Te be­vál­lal­nád egy ilyen nad­rá­got?

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns a női ci­pő­di­vat.

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

A gyö­nyörű le­ányzó is ki­él­vezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés min­den per­cét. Ter­mé­sze­te­sen az Ins­tag­ramra is ki­ke­rült a kép.

A gyö­nyörű le­ányzó is ki­él­vezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés min­den per­cét.

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Így élte túl a tragédiát a fiát elvesztő magyar sportvezető

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor.

Tíz éve, éle­té­nek har­minc­ne­gye­dik évé­ben, szív­in­fark­tus­ban hunyt el ifj. Ocs­kay Gábor.

Több szerénységet, brüsszeli "elvtársak"!

Több szerénységet, brüsszeli "elvtársak"!

Az Eu­ró­pai Unión (EU) be­lüli együtt­mű­kö­dés ha­té­ko­nyabb kell le­gyen.

Az eu­ró­pai tér­ség a vi­lág­ban be­töl­tött sze­repe és súlya csak akkor őriz­hető meg, a súly­vesz­tés csak akkor mér­sé­kel­hető, ha az Eu­ró­pai Unión (EU) be­lüli együtt­mű­kö­dés ha­té­ko­nyabb lesz a jö­vő­ben

Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre Ábel Anita

Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre Ábel Anita

Sass Da­ni­val vezet mű­sort.

Sass Dani ez­út­tal Ábel Ani­tá­val kö­zö­sen ve­zeti a VIASAT3 ma in­duló gaszt­ro­rea­lity-jét. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi­lyen volt a he­te­kig tartó közös munka.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Hop­pon marad a Ju­ven­tus?

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét. Bu­da­pes­ten ta­nul­má­nyoz­ták a vá­lo­ga­tott­beli já­té­kát.

Meglepő pletyka terjeng Schumi fiáról

Meglepő pletyka terjeng Schumacher fiáról

A hírek sze­rint jövő héten a Fer­ra­ri­val tesz­tel­het.

A hírek sze­rint jövő héten előbb a Fer­rari, aztán az Alfa Romeo F1-es ko­csi­já­val tesz­tel­het Mick Schu­m­a­cher. A gya­kor­lásra a Bah­re­ini Nagy­díj után kerül sor.

Megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Na­gyon fájt neki a bu­da­pesti ve­re­ség.

A Real Mad­rid sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ki­ka­pott Bu­da­pes­ten. A ma­gya­ro­kat köz­ben meg­di­csérte.

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben.

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

A fel­vé­tel egy ala­kot áb­rá­zol.

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön.

Nagyon durva, mi derült ki a márványpoloska gyilkosáról

Nagyon durva, mi derült ki a márványpoloska gyilkosáról

Maguk a bü­dös­bo­ga­rak hur­col­hat­ták be tes­tü­kön saját el­len­sé­ge­i­ket. Most ki­de­rült, ho­gyan pusz­tít­ják el a po­los­ká­kat!

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Vasárnapig lehet regisztrálni a pápalátogatásra

Vasárnapig lehet regisztrálni a pápalátogatásra

A héten lejár a je­lent­ke­zési ha­tár­idő.

A héten lejár a je­lent­ke­zési ha­tár­idő, már csak va­sár­na­pig lehet re­giszt­rálni a pápa jú­nius 1-jei Csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára.

100 millió nő imádja ezt a focistát: Bejelentette, hogy visszavonul

100 millió nő imádja ezt a focistát: Bejelentette, hogy visszavonul

A há­rom­szo­ros baj­nok spor­toló kö­zös­ségi ol­da­lán kö­zölte dön­té­sét.

Túl szigorú az 51 éves sztármami? Még ezt is megtiltotta gyerekeinek

Túl szigorú az 51 éves sztármami? Még ezt is megtiltotta gyerekeinek

Az Oscar-díjas szí­nésznő sze­retné meg­óvni gyer­me­keit a mai világ ve­szé­lye­i­től, de ő maga sem tudja, hogy ez le­het­sé­ges-e.

...MEGVOLT MÁR?

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Szőke Zsoltot, megvan az oka

A gö­döl­lői rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az 55 éves ke­re­pesi férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

A gö­döl­lői rend­őrök most az ál­lam­pol­gá­rok se­gít­sé­gét kérik az 55 éves ke­re­pesi férfi meg­ta­lá­lá­sá­hoz.

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

Horrorbaleset az M1-esen: Vádat emeltek a román sofőr ellen

A kocsi jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Több év bör­tönt is kap­hat az autó ve­ze­tője!

A kocsi jobb első ülé­sen utazó utasa a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ko­ráb­ban együtt tar­tot­tak par­ti­kat Nor­folk­ban, de Ka­ta­lin her­ceg­né­nek elege lett a fi­gye­lem­má­niás egy­kori mo­dell­ből.

Hihetetlen, megjelent a márványpoloska gyilkosa

Hihetetlen, megjelent a márványpoloska gyilkosa

Ér­de­kes for­du­lat, de lehet ag­gódni...

Könnyen lehet, hogy meg­van a meg­ol­dás! Nem kell többé haj­ku­rászni a la­kás­ban a ná­lunk ide­gen faj­nak szá­mító ázsiai már­vány­po­los­ká­kat.

Szijjártó: Nem hajtjuk végre a migrációs csomagot

Szijjártó: Nem hajtjuk végre a migrációs csomagot

Ma­gyar­or­szág az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak egyet­len pont­ját sem hajtja végre.

Da­cára min­den nyo­más­gya­kor­lás­nak, Ma­gyar­or­szág az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak egyet­len pont­ját sem hajtja végre.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei nem is­mer­tek.

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Hegedűsné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

Újabb hang­fel­vé­tel bi­zo­nyít.

Újabb hang­fel­vé­tel szol­gál bi­zo­nyí­té­kul arra, hogy a Job­bik egy­ér­tel­műen an­ti­sze­mita párt. Az Origo bir­to­kába ju­tott az egyik frak­ció­ülés tel­jes hang­anyaga.

Nem szégyenlős: fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Nem szégyenlős: fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Iszak Esz­ter ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait.

Iszak Esz­ter ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait.

A legenda visszatér

A legenda visszatér - Iggy Pop a Budapest Parkban!

Iggy Pop a punk ke­reszt­apja - jó okkal kapta meg ezt a jel­zőt, szinte az összes banda köl­csön­zött már tőle

Iggy Pop a punk ke­reszt­apja - jó okkal kapta meg ezt a jel­zőt, hi­szen a múlt és a jelen szinte összes punk ban­dája lköl­csön­zött né­hány dol­got Iggy-től

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val.

A törzs­he­lyén kö­tött ki a vb-ezüst­ér­me­sek el­leni nagy di­a­dal után. Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val és a mun­ka­tár­sa­i­val.

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Ismert roma aktivista ugrott neki Győzikének

Csú­nyán be­üzent...

Az Ide tar­to­zunk roma egye­sü­let ve­ze­tője ala­po­san ki­akadt, ami­kor szem­be­sült a ténnyel, hogy Győ­zike ön­álló mű­sort ka­pott.

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart, ami­kor úgy dön­tött, hogy re­pü­lő­jét a klub­ház­nak ve­zeti...

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart, ami­kor úgy dön­tött, hogy re­pü­lő­jét a klub­ház­nak ve­zeti...

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Kizárják az LMP-t az európai zöldek

Kizárják az LMP-t az európai zöldek

Kizárják az LMP-t az európai zöldek

Ha a li­be­rá­lis tö­mö­rü­lés együtt­mű­kö­dik a Job­bik­kal.

Ki­zárja az LMP-t so­ra­i­ból az Eu­ró­pai Zöld Párt EP-frak­ci­ója, ha a li­be­rá­lis tö­mö­rü­lés együtt­mű­kö­dik a Job­bik­kal. Az utóbbi hó­na­pok­ban több prob­lé­más ál­lás­pon­tot is fel­ve­tett.

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Egy óvatlan pillanatban, telefonálás közben kapták le a pucér csajszit

Egy óvatlan pillanatban, telefonálás közben kapták le a pucér csajszit

Öl­töz­kö­dés köz­ben ér­ke­zett egy fon­tos hívás, így felső nél­kül állt neki te­le­fo­nálni. Min­d­eköz­ben le­fo­tóz­ták...

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Három éve tart a sze­re­lem...

A két szí­nész három évvel ez­előtt sze­re­tett egy­másba, a rossz nyel­vek azon­nal ki­kezd­ték őket.

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát...

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Bizarr közlekedési anomália Budapesten, erre vajon mi a magyarázat?

Két azo­nos tar­talmú tábla el­len­té­tes ha­la­dásra kö­te­lezi az au­tó­so­kat a 11. ke­rü­let­ben.

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Új bí­ró­val vette kez­de­tét a bün­te­tő­per

Új bí­ró­val vette kez­de­tét Lagzi Laj­csi bün­te­tő­pere hétfő reg­gel.

Feltette a nagy kérdést szalonnaügyben egy dietetikus, itt az örömteli válasz

Feltette a nagy kérdést szalonnaügyben egy dietetikus, itt az örömteli válasz

Sokan imád­ják ezt az em­be­res kaját, de jog­gal tar­ta­nak tőle a zsír miatt...

Sokan imád­ják ezt az em­be­res kaját, de jog­gal tar­ta­nak tőle...

Magyarország nagyon demokratikus és mélységesen európai

Magyarország mélységesen európai

Ve­zető he­lyen szá­mol be a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ve­zető he­lyen szá­mol be a be­fo­lyá­sos fran­cia kon­zer­va­tív lap, a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Tragédia Szkároson: Emésztőgödörbe zuhant egy kétéves kisfiú

Tragédia Szkároson: Emésztőgödörbe zuhant egy kétéves kisfiú

A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert kel­lett hívni, a kis­gye­re­ket új­ra­élesz­tet­ték.

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­tára sze­rint fon­tos a kí­mé­let­le­nül őszinte be­széd. De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

Súlyos baleset a kampányrendezvényen! Egy népszerű politikus is megsérült - videó

Súlyos baleset a kampányrendezvényen! Egy népszerű politikus is megsérült - videó

Össze­sza­kadt a szín­pad az ese­mé­nyen.

Össze­sza­kadt a szín­pad az ese­mé­nyen, ami több fel­szó­la­lót is maga alá te­me­tett.

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

Megrázó fejlemény: kiderült, kit végeztek ki brutálisan Jászalsószentgyörgyön

A hely­bé­liek re­mé­lik, hogy nem kö­zü­lük való volt a mé­szá­ros, hanem messzebb­ről vit­ték a híd alá az em­beri ma­rad­vá­nyo­kat.

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Sokan ag­gód­tak a sor­su­kért...

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze, és ez egy na­gyon ritka ál­la­pot.

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka ex­férje.