FRISS HÍREK

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

A Havas-botrány miatt rendkívüli önkormányzati ülést tartanak

A Havas-botrány miatt rendkívüli önkormányzati ülést tartanak.Tisztázza magát!

A falu lakói kö­ve­te­lik, tisz­tázza magát. Több le­ve­let is írtak.

Mint is­me­re­tes Havas Hen­rik ön­kor­mány­zati kép­vi­selő Ki­s­oro­szi­ban. A falu lakói kö­ve­te­lik, tisz­tázza magát. Több le­ve­let is írtak.

Karácsony előtt borzalom a soroksári lakótelepen

Karácsony előtt borzalom a soroksári lakótelepen

A közös kép­vi­selő te­he­tet­len.

Va­laki azzal szó­ra­ko­zik egy so­rok­sári, 75 la­ká­sos tár­sas­ház­ban, hogy ön­ké­nye­sen meg­szün­teti a me­leg­víz-el­lá­tást. A lakók te­he­tet­le­nek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Olyan erotikusan kapta be a banánt a szexi nő, hogy azonnal lesittelték

Olyan erotikusan kapta be a banánt a szexi nő, hogy azonnal lesittelték

Az éne­kesnő sokat sej­te­tően vett a szá­jába egy ba­nánt a férfiak előtt.

Az éne­kesnő sokat sej­te­tően vett a szá­jába egy ba­nánt egy is­ko­lai osz­tály­nyi fi­a­tal férfi előtt.

Drámai videó: hatalmas robbanás történt az autópálya mellett

Drámai videó: hatalmas robbanás történt az autópálya mellett

Sú­lyos bal­eset tör­tént egy elekt­ro­mos al­ál­lo­má­son. A de­to­ná­ció után fel­csap­tak a lán­gok a kör­nyé­ken.

Újabb dögös világsztárral hozták össze Brad Pittet

Újabb dögös világsztárral hozták össze Brad Pittet

Ha lehet hinni a plety­kák­nak.

Ha lehet hinni a plety­kák­nak, akkor a szí­nész Hol­ly­wood leg­ke­re­set­tebb fi­a­tal szí­nész­nő­jé­vel ke­rült kö­zeli kap­cso­latba.

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

NE HAGYD KI!

Smink nélküli fotó Liptai Claudiáról, rá sem lehet ismerni!

Smink nélküli fotó Liptai Claudiáról, rá sem lehet ismerni!

Az Appra ma­gyar! mű­sor­ve­ze­tője a bu­da­pesti du­gó­ban ké­szí­tett ma­gá­ról natúr fény­ké­pet.

Az Appra ma­gyar! mű­sor­ve­ze­tője a bu­da­pesti du­gó­ban ké­szí­tett ma­gá­ról natúr fény­ké­pet.

Megrázó részletek: nem bírta a nyomást, véget vetett életének a pornósztár

Megrázó részletek: nem bírta a nyomást, véget vetett életének a pornósztár

A fel­nőttfil­mes még csak 23 éves volt. Nem tudta fel­dol­gozni a fo­lya­ma­tos zak­la­tást, ame­lyet egy dön­tése vál­tott ki a ne­te­zők­ből.

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

Meglepő dologra kényszerült George Clooney az ikrei miatt

A szí­nész rend­kí­vül elő­re­látó.

A szí­nész nem­csak rend­kí­vül elő­re­látó, hanem el­ké­pesz­tően jófej is. Más biz­to­san nem tett volna ilyet.

Röhejes törvények a szexről a nagyvilágból - Sírni fogsz a nevetéstől!

Röhejes törvények a szexről a nagyvilágból - Sírni fogsz a nevetéstől!

Óv­szert kell húzni a Sá­tán­hoz, élő hal­lal pedig szi­go­rúan tilos a szex.

Óv­szert kell húzni a Sá­tán­hoz, élő hal­lal pedig szi­go­rúan tilos a szex - igen, ezek mind élet­ben lévő tör­vé­nyek.

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják, mások azzal ér­vel­nek, hogy így a kicsi nem tanul meg egye­dül aludni. Van, aki vi­szont tel­je­sen ter­mé­sze­tes­nek tartja.

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják, mások azzal ér­vel­nek, hogy így a kicsi nem tanul meg egye­dül aludni. Van, aki vi­szont tel­je­sen ter­mé­sze­tes­nek tartja az együtt al­vást. Vajon mit mond a tu­do­mány?

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Ennél meghatóbb és cukibb nincs: ezt gondolják a gyerekek a szerelemről

Nincs tisz­tább és őszin­tébb gon­do­lat, mint a gye­re­keké. Kin­cset érnek, amit a sze­re­lem­ről gon­dol­nak.

Szupernőies és igazán gyönyörű: ez lesz 2018 divatszíne

Szupernőies és igazán gyönyörű: ez lesz 2018 divatszíne

Álom­szép le­szel 2018-ban!

Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban! Cso­dá­san mu­tatsz majd 2018-ban!

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat.

Így hordhatod a fehér cuccaidat egész évben

Így hordhatod a fehér cuccaidat egész évben

A fe­hér­ben olyan le­hetsz, mint a vat­ta­cu­kor, lé­gi­e­sebbé vál­hatsz!

A fe­hér­ben olyan le­hetsz, mint a vat­ta­cu­kor, lé­gi­e­sebbé vál­hatsz! Raj­tad áll, hogy szű­zi­e­sen, vissza­fo­got­tan, ele­gán­san, vagy sze­xi­sen vi­se­led.

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

A nő még gye­rek volt, mikor egy ár­tat­lan­nak in­duló fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

A nő még gye­rek volt, mikor egy fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

Felizzik a férfi vágya a legújabb női divattól, vadítóan szexi szettek

Felizzik a férfi vágya a legújabb női divattól, vadítóan szexi szettek

Ennél va­rázs­la­to­sabb nem is le­hetne a de­cem­ber a há­ló­szo­bá­ban! Mi lehet ez a káp­rá­za­to­san csil­logó, őrül­ten szexi női fe­hér­nemű? Fel­hí­vás ün­nep­lésre!

Ennél va­rázs­la­to­sabb nem is le­hetne a de­cem­ber a há­ló­szo­bá­ban! Mi lehet ez a káp­rá­za­to­san csil­logó, őrül­ten szexi női fe­hér­nemű? Egy­ér­telmű fel­hí­vás az ün­nep­lésre!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Mi lesz így a rövid pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon? Most aztán jól föl van adva a lecke leg­si­ke­re­sebb sztá­runk­nak.

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten. Más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezi az F1-le­gen­dá­val kap­cso­la­tos hí­re­ket.

Hihetetlen egyszerű a trükk: Így szöknek át a falon a migránsok

Hihetetlen egyszerű a trükk: Így szöknek át a falon a migránsok

Ki­akad­tak a bri­tek!

Ki­akad­tak a bri­tek, mi­u­tán meg­tud­ták: több mil­lió ment el az adó­juk­ból egy olyan ha­tár­védő falra, ame­lyet még egy kis­gye­rek is ki tud ját­szani!

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Hét­főn Som Lajos uno­ka­test­vére arról me­sélt, hogy el­tűnt a ra­va­tal­ról az a kalap, amit év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül vi­selt.

Kegyetlen nehéz ez a képrejtvény! Te vajon rájössz a megoldásra?

Kegyetlen nehéz ez a képrejtvény! Te vajon rájössz a megoldásra?

Előre szó­lunk: a leg­több ember el­vér­zik rajta. De te­gyél pró­bát és járj si­ker­rel!

Előre szó­lunk: a leg­több ember el­vér­zik rajta. De te­gyél pró­bát és járj si­ker­rel!

Forró csókcsata: így szereti egymást a magyar sztárpár

Forró csókcsata: így szereti egymást a magyar sztárpár

Gi­anni Anonni és Deb­rec­zeni Zita.

Gi­anni Anonni és Deb­rec­zeni Zita a há­zas­sá­guk­ban is fon­tos­nak tartja a ro­man­ti­kát.

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc strómanja

A Fi­desz sze­rint Czeg­lédy Csaba Gyur­csány Fe­renc DK-elnök stró­manja, a fel­adata pedig az volt, hogy pénzt gyűjt­sön a volt mi­nisz­ter­el­nök­nek és párt­já­nak.

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

Szörnyű légi baleset történt, gyerekekre omlottak a gép darabjai

A gép egy része egy ál­ta­lá­nos is­kola ud­va­rára zu­hant.

A gép egy része egy is­kola ud­va­rára zu­hant. A bal­eset ide­jén több tucat gye­rek ját­szott a hely­szí­nen.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Nyomás alatt van Európa, súlyos migránsroham jön

Nyomás alatt van Európa, súlyos migránsroham jön

Már ér­zé­kel­hető a tömeg mé­rete.

A kö­vet­kező évek­ben je­len­tő­sen meg­nő­het az Eu­ró­pába ér­kező mig­rán­sok száma. Már ér­zé­kel­hető a tömeg mé­rete.

Fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: videó is készült

Fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: videó is készült

És még min­dig él az öt­mil­lió fo­rin­tos nyom­ra­ve­ze­tői díj! A rend­őr­ség most rész­le­tes le­írást adott.

Kínos helyzetbe került a hónaljkutyája miatt a szexi modell

Kínos helyzetbe került a hónaljkutyája miatt a szexi modell

Egy sze­ren­csét­len baki tehet róla.

Egy sze­ren­csét­len baki miatt élete leg­kí­no­sabb hely­ze­tébe ke­ve­re­dett bele a világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje.

...MEGVOLT MÁR?

Megszólalt egy prosti: Ez történhetett VV Fanni megölésének napján

Megszólalt egy prosti: Ez történhetett VV Fanni megölésének napján

Meg­lepő el­mé­let­tel állt elő az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni egyik is­me­rőse.

Meg­lepő el­mé­let­tel állt elő az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni egyik is­me­rőse, aki sze­rint nem biz­tos, hogy szán­dé­kos em­ber­ölés tör­tént!

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett! Még min­dig ugyan­olyan fi­a­ta­los, mint pá­lyája ele­jén.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket,.

Kivégeztetnék Kim Dzsongunt

Kivégeztetnék Kim Dzsongunt kegyetlensége miatt

Az észak-ko­reai ve­zér­kar sú­lyos, em­be­ri­ség el­leni bű­nö­ket kö­ve­tett el.

Az észak-ko­reai ve­zér­kar olyan sú­lyos, em­be­ri­ség el­leni bűn­cse­lek­mé­nye­ket kö­ve­tett el több bün­te­tő­bíró sze­rint is, hogy vádat kéne emelni el­le­nük.

2017 legdurvább felfordulását okozta ez a fotó

2017 legdurvább felfordulását okozta ez a fotó

Az em­be­rek tel­je­sen meg­őrül­tek a kép miatt. Hogy iga­zuk volt-e, azt már neked kell el­dön­te­ned...

Az em­be­rek tel­je­sen meg­őrül­tek a kép miatt. Hogy iga­zuk volt-e, azt már neked kell el­dön­te­ned...

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni. A dip­lo­ma­tá­kat vi­szont még rend­őri erő­vel sem köl­töz­tet­heti ki...

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő ha­ma­ro­san be­tölti a 7. ik­szet, ennek al­kal­má­ból csa­ládja, ba­rá­tai és ra­jon­gói is nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek!

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

Húszezer forintért árulja magát Fenyő Iván!

A szí­nész Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­val együtt kí­nálja a tár­sa­sá­gát né­hány órára, igen­csak bor­sos áron.

A szí­nész Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­val együtt kí­nálja a tár­sa­sá­gát né­hány órára, igen­csak bor­sos áron.

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Rövid időn belül va­lóra válik egy álma!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek lehet, hogy rövid időn belül va­lóra válik egy kis­lány­kori álma, sze­relme, Csuti ugyanis nagy do­logra szánta el magát....

Borzasztó dolgokat tett az erőszakos migráns, a rendőrök is elszörnyedtek

Borzasztó dolgokat tett az erőszakos migráns, a rendőrök is elszörnyedtek

A ke­gyet­len férfi hi­deg­vér­rel ölt. Ál­do­za­ta­i­nak esé­lyük sem volt, hisz a gyil­kos a leg­óvat­la­nabb pil­la­nat­ban tá­madt.

Újabb, szomorú fordulat lehet a veronai busztragédia ügyében

Újabb, szomorú fordulat lehet a veronai busztragédia ügyében

Töb­ben a kül­földre köl­tö­zést ter­vez­ge­tik a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­nak hoz­zá­tar­to­zói közül...

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult.

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Ha­lálra ré­mül­tek! Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!

Nagy a baj? Súlyossá vált Shane Tusup állapota

Nagy a baj? Súlyossá vált Shane Tusup állapota

Va­ló­já­ban ezért nincs Ka­tinka mel­lett.

Va­ló­já­ban ezért nem kí­sérte el edző-férje Hosszú Ka­tin­kát a rövid pá­lyás úszó Eb-re. Mi­e­lőbbi job­bu­lást kí­vá­nunk!

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Antal Imre hagyatékát árulják a neten: Csak ennyit érnek?

Cse­kély össze­gért meg­vá­sá­rol­ható!

Ér­té­kes rit­ka­sá­gokra ta­lál­hat az ember, ha ki­csit szét­néz az in­ter­ne­ten!

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Megdöbbent a férj, amikor felesége vázolta előtte bizarr szexuális szokásait

Egy őrült brit nő azt ál­lítja, hogy három éven ke­resz­tül sze­xelt a saját há­ló­szo­bá­já­ban fel­buk­kanó szel­le­mek­kel.

Durva mi történt a nővel, aki 5 éven keresztül nem mosta ki a párnáját

Durva mi történt a nővel, aki 5 éven keresztül nem mosta ki a párnáját

Elő­ször csak azt érezte, hogy na­gyon visz­ket a szeme, majd az orvos kö­zölte vele a sok­koló di­ag­nó­zist.

Óriási hímtag a buszmegállóban, még le is fotózták

Óriási hímtag a buszmegállóban, még le is fotózták

Vajon kinek jut ilyen az eszébe?

Mégis kinek jut ilyen gusz­tus­ta­lan dolog az eszébe?

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre!

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Rossz emlékek: izraeli zászlókat égetnek Németország nagyvárosaiban

Rossz emlékek: izraeli zászlókat égetnek Németország nagyvárosaiban

A német nagy­vá­ro­sok köz­te­rein iz­ra­eli zász­ló­kat éget­nek, Al­la­hot él­te­tik és pe­tár­dá­kat do­bál­nak zsidó gye­re­kekre a ját­szó­té­ren.

Lövöldözés lett a verekedés vége a népszerű szórakozóhelyen! -

Lövöldözés lett a verekedés vége a népszerű szórakozóhelyen!

A ven­dé­gek estek egy­más­nak a klub előtt.

A ven­dé­gek estek egy­más­nak a klub előtt, ahol egy fegy­ver is el­sült a balhé során.

Se bugyi, se más: meztelenül edz a vadóc fitneszmodell

Se bugyi, se más: meztelenül edz a vadóc fitneszmodell

Nem szé­gyen­lős az eg­zo­ti­kus szép­ség.

Nem szé­gyen­lős az eg­zo­ti­kus szép­ség. Az edző­ter­mek­ben tö­ké­le­te­síti alak­ját. Le­g­újabb fotói iga­zán pi­kánsra si­ke­rül­tek a fit­nesz­mo­dell­nek.

Menekülnek a nők a burka betiltása miatt Ausztriából

Menekülnek a nők a burka betiltása miatt Ausztriából

Sokan csa­lá­dos­tól köl­töz­nek el.

Sokan csa­lád­juk­kal együtt dön­te­nek úgy, hogy in­kább el­hagy­ják az or­szá­got.

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Verekedés, berágtak Pistoriusra a börtönben

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett a bör­tön­ben a pa­ra­lim­pi­kon futó, aki zú­zó­dá­sok­kal meg­úszta a bal­hét.

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak

Kiderült: ezt ajándékozza II. Erzsébet a beosztottjainak

A ki­rálynő min­den évben meg­aján­dé­kozza azo­kat, akik neki dol­goz­nak.

A ki­rálynő egy kü­lön­le­ges ce­re­mó­nián min­den évben meg­aján­dé­kozza azo­kat, akik neki dol­goz­nak.

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Trump szi­go­rí­tana a sza­bá­lyo­kon.

Do­nald Trump a hétfő reg­geli New York-i ter­ror­kí­sér­let kap­csán el­mondta, hogy szi­go­rí­tani kell a be­ván­dor­lás sza­bá­lyain...

Ki hinné? Ilyen ember az új magyar kapitány

Ki hinné? Ilyen ember az új magyar szövetségi kapitány

Georges Le­ekens nép­szerű lehet a szur­ko­lók kö­ré­ben.

Georges Le­ekens olyan nép­szerű lehet a szur­ko­lók kö­ré­ben, mint ami­lyen Dár­dai Pál volt.

A belga szupermodell minden képzeletet felülmúl villantásaival

A belga szupermodell minden képzeletet felülmúl villantásaival

Rose Bert­ram ta­valy tűnt fel az egyik híres férfi­ma­ga­zin­ban és azóta egyre na­gyobb bá­tor­ság­gal mu­tatja meg bom­ba­tes­tét.

Rose Bert­ram ta­valy tűnt fel az egyik híres férfi­ma­ga­zin­ban és azóta egyre na­gyobb bá­tor­ság­gal mu­tatja meg bom­ba­tes­tét. A hu­szon­éves mo­dell leg­újabb ero­ti­kus fo­tó­i­ból vá­lo­gat­tunk.

Angelina Jolie fegyvert vett a gyerekeinek

Angelina Jolie fegyvert vett a gyerekeinek

An­gel­ina Jolie és Brad Pitt gye­re­kei örö­köl­ték a szü­leik fegy­ver­má­ni­á­ját.

Na­gyon úgy tűnik, hogy An­gel­ina Jolie és Brad Pitt gye­re­kei örö­köl­ték a szü­leik fegy­ver­má­ni­á­ját.

"A párom naponta mással szexel, de nem bánom" - vallja a pornós férje

"A párom naponta mással szexel, de nem bánom" - vallja a pornós férje

Meg­döb­bentő val­lo­más: az egyik leg­si­ke­re­sebb por­nó­sztár párja annyira sze­reti a nőt, hogy nem aka­dá­lyozza mun­ká­já­ban.

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Elképesztő, mit talált a tudomány a női orgazmussal kapcsolatban

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Nagy lét­számú ku­ta­tó­cso­port ele­mezte ki a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket a női gyö­nyör­rel kap­cso­lat­ban. Ugyanis sok min­dent tud­nak férfiak és nők, de hogy pon­to­san mi tör­té­nik a női test­ben, azt ke­ve­sen. El­ké­pesztő és meg­lepő ered­mény szü­le­tett!