FRISS HÍREK

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Besokallt Meghan hercegné? Apja szerint az összeomlás szélén áll

Besokallt Meghan hercegné? Apja szerint az összeomlás szélén áll

Tho­mas Markle úgy látja, hogy lánya mo­so­lya mö­gött fé­le­lem la­ko­zik.

Tho­mas Markle úgy látja, hogy lánya mo­so­lya mö­gött fé­le­lem la­ko­zik.

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Francia VB-öröm: 2 halott, 90 letartóztatás, 149 felgyújtott autó

Ezek csak a pá­ri­zsi régió ada­tai... Ha majd össze­szá­mol­ják a tel­jes or­szá­gét, lehet, hogy még el­ké­pesz­tőbb lesz a mér­leg.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

7 arab suhanc 10 órán keresztül erőszakolt egy svéd nőt

7 arab suhanc 10 órán keresztül erőszakolt egy svéd nőt

Ismét Mal­mő­ben, de az ed­di­gi­ek­hez ké­pest egy új no-go zó­ná­ban tör­tént az eset.

Ismét Mal­mő­ben, de az ed­di­gi­ek­hez ké­pest egy új no-go zó­ná­ban tör­tént az eset.

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

"Dugja fel a tengeralattjáróját!"

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak.

Be­szól­tak a thai bar­langi men­tők a mil­li­ár­dos­nak. A gye­re­kek, aki­ket három nap alatt si­ke­rült ki­men­teni a Tham Luang bar­lang­rend­szer­ből, jól van­nak.

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

NE HAGYD KI!

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat: hi­szen na­gyon fi­a­ta­los és szexi kül­sőd lesz. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

Bikiniben fotózták le Lagzi Lajcsi lányát: bámulatosan néz ki

Bikiniben fotózták le Lagzi Lajcsi lányát: bámulatosan néz ki

Ga­lam­bos Bogi el­ké­pesz­tően dö­gö­sen néz ki leg­fris­sebb fo­tó­ján, amit az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg.

Ga­lam­bos Bogi el­ké­pesz­tően dö­gö­sen néz ki leg­fris­sebb fo­tó­ján, amit az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­tott meg.

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red?

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Nincs is más dol­god, mint dobd fel egy jó öt­let­tel.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek nagy él­ményt je­len­te­nek.

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása.

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre!

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

Elszabadult a pokol, lángokban áll Párizs

El­dur­vult az ün­nep­lés a fran­cia fő­vá­ros­ban, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel, ki­ra­ka­to­kat tör­tek be. A tömeg a rend­őrökre is rá­tá­madt.

El­dur­vult az ün­nep­lés a fran­cia fő­vá­ros­ban, au­tó­kat gyúj­tot­tak fel, ki­ra­ka­to­kat tör­tek be. A tömeg a rend­őrökre is rá­tá­madt.

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

Összeomlott a gyásztól Ganxsta Zolee

Nem sokan gon­dol­ják, hogy a rap­per zord kül­seje érző szí­vet takar. Pedig így van, bár­mit meg­tenne pél­dául imá­dott kis­lá­nyá­ért, és nem tit­kolja, sírni is szo­kott.

Nem sokan gon­dol­ják, hogy a rap­per zord kül­seje érző szí­vet takar. Pedig így van, bár­mit meg­tenne pél­dául imá­dott kis­lá­nyá­ért.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a magyar sztárénekesnő

Cser­pes Laura vi­gasz­tal­ha­tat­lan.

Cser­pes Laura meg­ható sza­vak­kal bú­csú­zott el­vesz­tett ba­rát­já­tól.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Parkin­son-kór­ral küz­dött.

Az olim­pi­kon bir­kó­zó­nál vissza­vo­nu­lása után egy évvel di­ag­nosz­ti­zál­tak Parkin­son-kórt.

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

Borzasztó hír érkezett a magyar válogatott kapitányáról

La­ka­tos Rita be­szélni is alig tud.

La­ka­tos Rita na­gyon durva sé­rü­lést szen­ve­dett, két foga is ki­tört. Je­len­leg a be­széd is ne­he­zére esik a ma­gyar ju­nior­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­nak.

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Ky­lian Mbappé jó­té­kony­ko­dik.

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Itt tűnt fel balesete után sztárapuka, túl korán áll újra munkába?

Itt tűnt fel balesete után sztárapuka, túl korán áll újra munkába?

Az 57 éves sztárt egy rep­té­ren si­ke­rült len­cse­végre kap­niuk a fo­tó­sok­nak, de úgy tűnt, hogy még min­dig nem gyó­gyult meg.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Bevándorlók drogbandáját fogták el

Bevándorlók drogbandáját fogták el

Drog­ke­res­ke­de­lem és em­ber­rab­lás...

A két ma­rok­kói, két iráni és egy al­gé­riai férfi rá­adá­sul még egy görög nőt is el­ra­bolt és 5 napig fogva tar­tott egy fél­szu­te­rén la­kás­ban.

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak! Fotók is van­nak a sze­ren­csét­len­ség­ről.

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Káosz volt a vb-n az ar­gen­ti­nok­nál.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Ezért lehet Európa-bajnok a magyar válogatott

Két ara­nyat nyer­tek a vb-n.

A mi­e­ink 2003-ban és 2013-ban is vi­lág­baj­noki arany­ér­met sze­rez­tek Bar­ce­lo­ná­ban. Az idei Eb-n is össze­jön a leg­fé­nye­sebb medál?

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja!

...MEGVOLT MÁR?

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

A Re­al­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztár ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

A szerb te­nisz­klasszis meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

A szerb te­nisz­klasszis a ne­gye­dik wimb­le­doni si­kere után meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az elmebaj jeleit produkálja? Orvosi kivizsgálás vár Alekoszra

Az egy­kori re­a­li­tysz­tár úgy dön­tött, véget vet a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és ki­de­ríti, mi­lyen be­teg­sé­gek­kel küzd.

Óriási változás a híres brazil popsiszépségversenyen, ez maga az őrület

Óriási változás a híres brazil popsi-szépségversenyen, ez maga az őrület

A szexi pop­si­kat fel­vo­nul­tató ver­senyre eddig is az egész világ fi­gyelt, ám az újí­tás­tól ga­ran­tál­tan meg­őrül­nek a férfiak!

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gye­re­ke­ikre.

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek jöt­tek!

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Cso­dás a ker­ted! Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne. Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre.

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre. Sokan nem tud­ják, de már rossz időre is lehet biz­to­sí­tást kötni: 1-2 ezer fo­rin­tért cse­rébe ga­ran­tál­hat­juk, hogy nem já­runk rosszul.

Nem mindennapi meglepetésben volt része Liptai Claudiának

Nem mindennapi meglepetésben volt része Liptai Claudiának

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, férje még ott is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy meg­me­len­gesse a szí­vét!

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Kamu az egész, a show része.

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban. Ko­rábbi csa­pat­társa buk­tatta le.

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék, ezt a vá­gyát azon­ban nem tel­je­sí­tet­ték a hoz­zá­tar­to­zói.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis több okból is rend­kí­vül ár­tal­mas.

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted!

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Utcára rakják a kisfiát gyászoló anyát: ezért kell mennie a házból

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát.

Bri­gitta má­jus­ban ve­szí­tette le kisfiát, mi­u­tán édes­anyja a vonat elé ug­rott a 4 éves Be­nett-tel. Most az ed­digi ott­ho­ná­tól is bú­csúz­nia kell...

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

Lebukott a perverz férfi: a gyorsétterem mosdójában videózta a gyerekeket

A férfit a saját fe­le­sége kapta rajta azon, hogy per­verz vi­de­ó­kat ké­szí­tett a mos­dó­ban.

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

Rémálom, 91 csontvázzal a fedélzetén találták meg az eltűnt repülőt

35 év után ol­dó­dott meg a kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­zött köddé vált 513-as járat rej­té­lye.

Ennyi volt, a vb-döntő után távozott a szövetségi kapitány

Ennyi volt, a vb-döntő után távozott a szövetségi kapitány

Ti­zenöt mér­kő­zé­sén irá­nyí­totta az ar­gen­ti­no­kat.

Ti­zenöt mér­kő­zé­sén irá­nyí­totta az ar­gen­ti­no­kat. A ké­sőbbi győz­tes fran­ciák ellen estek ki a nyol­cad­dön­tő­ben. Közös meg­egye­zés­sel bon­tot­tak szer­ző­dést.

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Sú­lyos össze­ge­ket fi­zet­tek egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak.

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

Napos lesz az idő, de meglepetést tartogat ma a nyár

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

A meleg ma nem marad el, de he­lyen­ként bi­zony nem él­vez­het­jük majd fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Így sodorják magukat életveszélybe Will Smith követői

Így sodorják magukat életveszélybe Will Smith követői

A vi­lág­sztár a Lánc­hídra má­szott fel

A vi­lág­sztár a na­pok­ban a Lánc­híd te­te­jén lej­tett egy fur­csa tán­cot, most a kö­ve­tői is meg­va­dul­tak. A híd­nál fo­ko­zott rend­őri je­len­létre van szük­ség.

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Levágta vetélytársa péniszét Gábor: így bánnak vele a börtönben

Gábor meg­ölte meg ve­tély­tár­sát, a pé­ni­szét is le­vágta...

Gábor több mint 100 kés­szú­rás­sal ölte meg ve­tély­tár­sát, majd a pé­ni­szét is le­vágta...

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Gya­nú­sí­tott­ként kell ta­nú­val­lo­mást ten­nie a rend­őr­sé­gen Amb­rus At­ti­lá­nak.

Gya­nú­sí­tott­ként kell ta­nú­val­lo­mást ten­nie a rend­őr­sé­gen Amb­rus At­ti­lá­nak.

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Végsőkig harcol: a Kúriához fordul az orvosokkal szemben az édesanya

Hat éve ilyen­kor még bol­dog kis­ma­ma­ként várta kisfia szü­le­té­sét He­ge­dűs Tímea.

Se bugyi, se más: a fotelban fotózták le a pucér műsorvezetőnőt

Se bugyi, se más: a fotelban fotózták le a pucér műsorvezetőnőt

9 mil­lió kö­ve­tője van Ins­tag­ra­mon.

Közel 9 mil­lió kö­ve­tője van Ins­tag­ra­mon. Me­xi­kó­nak szur­kol a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Így élvez a nő és így a férfi: Emiatt más az orgazmus

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra.

Azt gon­dol­tad, pon­to­san olyan él­mény a nőnek is? Ebben té­vedsz: még akkor is tel­je­sen mást élnek át, mint a férfiak, ha egy­szerre jut­nak a csúcsra. Ku­ta­tók össze­szed­ték a kü­lönb­sé­ge­ket, mu­tat­juk!

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

A mo­dell min­dig fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, az arca ki­smin­kelve.

A mo­dell fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, arca ki­festve.

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Rémálommá vált a nyaralás: 200 magyar vár az elhagyott csomagjaira a Kanári-szigeteken

Rémálommá vált a nyaralás: 200 magyar vár az elhagyott csomagjaira a Kanári-szigeteken

A cso­ma­go­kat Bu­da­pes­ten hagy­ták.

Hideg­zu­hany­ként érte az uta­so­kat a hír: a cso­ma­go­kat Bu­da­pes­ten hagy­ták.