FRISS HÍREK

Tragédia a MOM Sportközpontban: Cigarettázó kislányok okozhatták a tüzet

Tragédia a MOM Sportközpontban: Cigarettázó kislányok okozhatták a tüzet

El­ké­pesztő fotót és Fa­ce­book be­jegy­zést jut­tat­tak el szer­kesz­tő­sé­günkbe.

El­ké­pesztő fotót és Fa­ce­book be­jegy­zést jut­tat­tak el szer­kesz­tő­sé­günkbe.

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Ezért lesz szívás jövő héten tömegközlekedni a fővárosban

Nem csak a met­ró­pót­lás és a Nagy­körút fel­tú­rása okoz majd gon­dot.

Nem csak a met­ró­pót­lás és a nagy­kör­úti vil­la­mos­vo­na­lak fel­újí­tása ke­se­ríti meg az uta­sok éle­tét.

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Bodrogi Gyula megtörte a csendet: Így van most Kulka János

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Min­den ener­gi­á­já­val leg­újabb be­mu­ta­tó­jára ké­szül.

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

Magyar szenzáció! Pacsival jelzi a glutént a beteg kislánynak a kutya

El­kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa első glu­tén­jelző se­gí­tő­ku­tyá­já­nak ki­kép­zése.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Tökös csaj lett Horváth Éva

Tökös csaj lett Horváth Éva

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse.

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse. Las­san szü­re­tel­het is.

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Jó hír: Weber és Timmermans elbukott

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára.

Weber és Tim­mer­mans el­buk­tak és ez jó hír Ma­gyar­or­szág szá­mára - hang­sú­lyozta Ko­csis Máté az or­szág­gyű­lés­ben, hét­fői na­pi­rend előtti fel­szó­la­lá­sá­ban.

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Megdöbbentő, hogyan ölte meg barátnőjét a cipőfűzős gyilkos

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor há­tul­ról tá­madt sze­rel­mére.

Döb­be­ne­tes rész­le­tek de­rül­tek ki a nagy­ecsedi gyil­kos­ság­ról az ügy teg­napi tár­gya­lá­sán. A szö­kött rab, Z. Sán­dor há­tul­ról tá­madt sze­rel­mére, és egy cso­móra kö­tött zsi­neg­gel leg­alább 4-5 per­cig foj­to­gatta őt.

NE HAGYD KI!

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns azzal vé­de­ke­zik, hogy nem tudta, hogy il­le­gá­lis a nemi erő­szak.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns azzal vé­de­ke­zik,hogy ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

V4NA: Szabadon kószálhat a terrorista

A német nem­zet­vé­delmi hi­va­tal mun­ka­tár­sai "ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják.

A német nem­zet­vé­delmi hi­va­tal mun­ka­tár­sai "ke­tyegő bom­bá­nak" tart­ják a sza­lafista Ugur S.-t. Hiába fo­lyik el­lene ter­ro­riz­mus miatt bün­te­tő­el­já­rás, nin­cse­nek el­lene fel­hoz­ható "egy­ér­telmű bi­zo­nyí­té­kok".

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Kettészakad az ország: Zivatar vagy kánikula lesz nálad?

Egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre nyá­ri­a­sabb lesz az idő­já­rás, de még min­dig nem ké­szül­he­tünk fel­hőt­len na­pokra.

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

Migránsoknak segített, egy migráns megölte és elégette

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Több mint egy év el­tel­té­vel, jú­li­us­ban kez­dő­dik el a fel­té­te­le­zett tet­tes bí­ró­sági tár­gya­lása.

A 40 éves ma­rok­kói lett a veszte a 28 éves német nőnek. Több mint egy év el­tel­té­vel, jú­li­us­ban kez­dő­dik el a fel­té­te­le­zett tet­tes bí­ró­sági tár­gya­lása. Annak el­le­nére, hogy a férfi már egy éve min­dent be­val­lott.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Sze­rezz be egyet te is!

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus.Sze­rezz be egyet te is!

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Hit­ted volna, hogy így is mű­kö­dik?

Azt már tud­juk, hogy a ház­tar­tás­ban va­ló­sá­gos cso­da­fegy­ver. De hit­ted volna, hogy erre is hasz­nál­ha­tod? Min­dig le­gyen ott­hon be­lőle!

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

Az éjjeli rém eltűnését remélik a wekerleiek a nyilvánosságtól

A nőnek öl­tö­zött férfi nem­rég rá­szállt egy kör­nyé­ken élő fi­a­tal lányra és a til­ta­ko­zás el­le­nére is kö­vette és in­zul­tálta.

Egyre na­gyob­bak az in­du­la­tok a bu­da­pesti We­ker­le­te­le­pen az éj­sza­kai rém miatt: a nőnek öl­tö­zött férfi nem­rég rá­szállt egy kör­nyé­ken élő fi­a­tal lányra és a til­ta­ko­zás el­le­nére is kö­vette és in­zul­tálta.

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

Óriási magyar siker: orvosaink mindenkit lenyűgöztek ezzel

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, hi­szen na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

A ma­gyar kar­dio­ló­gu­sok nem elő­ször értek el nem­zet­közi si­kert, na­gyon oda­fi­gyel­nek ku­ta­tá­sa­ikra.

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

A MOM Sportközpont közleménye a tűzesetről

Köz­le­ményt adakt ki a tűz­eset­ről.

A 12. ke­rü­leti sport­köz­pont köz­le­ményt adott ki a tra­gi­kus tűz­eset­ről.

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Drámai percek a repülőn, vészjelzést adott le a legénység

Biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet.

Nem sok­kal ké­sőbb biz­ton­sá­giak lep­ték el a gépet, akik a hely­zetre való te­kin­tet­tel több em­bert is el­tá­vo­lí­tot­tak.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel üzent.

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit az Ins­tag­ram ol­da­lán.

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Az F1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Vége a fa­mí­liát sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú.

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú, aki je­len­leg a Copa Ame­ri­cán szur­kol.

Gyász, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

Gyászhír érkezett, tragikus hirtelenséggel elhunyt az 52 éves magyar zenész

A meg­rázó hírt ze­nész­tár­sai kö­zöl­ték. Lő­rincz Sán­dor ha­lá­lá­nak oka egy­előre nem is­mert.

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Elképesztő baleset miatt kér segítséget egy fiatal magyar lány

Ke­resi a fe­le­lőst.

Sú­lyos bal­ese­tet oko­zott egy ve­szé­lyes autós az M1-es au­tó­pá­lyán, ám tette után nem állt meg se­gít­sé­get nyúj­tani.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a Földközi-tengeren

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Halálos tűz Budapesten, egy 8 éves kislány az áldozat

Egy ember éle­té­ért küz­de­nek.

Egy ember éle­té­ért még most is küz­de­nek.

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Nagyon kínos fotó: II. Erzsébet arcába csapódott valami nem odavaló

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le épp a lép­csőn.

Az ural­kodó egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen ment le a lép­csőn, ami­kor meg­tör­tént a vá­rat­lan je­le­net.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Gyomorszűkítő műtéttel vádolják, cáfol Kunovics Katinka

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel.

Meg­lepő plety­kák röp­pen­tek fel az éne­kesnő fo­gyá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

Lebuktak!? 41 férfi és 3 nő ellen nyomoznak kiskorúak megrontása miatt

A banda három brit vá­ros­ban erő­sza­kos­ko­dott évek­kel ez­előtt, de csak most merte őket fel­je­len­teni négy nő.

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Kiszombornál csaptak le a rendőrök, 34 ember volt a mikrobuszba zsúfolva

Egy másik jármű rak­te­ré­ben to­vábbi 17, magát iraki ál­lam­pol­gár­nak valló mig­ráns volt.

...MEGVOLT MÁR?

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

A kutatók is elsápadtak attól, amit az öbölben rögzített a kamera

Kü­lön­le­ges, eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre.

Kü­lön­le­ges, eddig nem lá­tott lényt kap­tak len­cse­végre. Nem csoda, hogy meg­le­pőd­tek, ami­kor egy ta­pa­dó­ko­ron­gos kar nyúlt a ka­mera felé.

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

Ingyen osztják a meggyet számos helyen

A ma­gyar meggyet nép­sze­rű­sí­tik.

A ma­gyar meggy nép­sze­rű­sí­té­sére in­gye­nes kós­tol­ta­tási ak­ciót tar­ta­nak kedd­től csü­tör­tö­kig, össze­sen 25 hely­szí­nen.

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki rész­le­tek. A csa­pat meg­me­ne­kü­lé­sé­ről még film is ké­szül.

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján ren­de­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek.

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

A ze­nész a hét­vé­gén hunyt el New Or­leans-i ott­ho­ná­ban, a hírt a fia meg­erő­sí­tette.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében, összeszorul a szülők szíve

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül.

Még min­dig re­mény­ked­nek benne, hogy lá­nyuk elő­ke­rül, bár va­ló­sá­gos tor­tú­rán men­tek ke­resz­tül.

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Csúnyán felsült Karácsony, földrajz javítóvizsgát ajánlanánk neki

Ka­rá­csony Ger­gely­nek nem csak a he­lyes­írás­sal van­nak gond­jai, most épp Tö­rök­or­szág fő­vá­rosa nem ju­tott eszébe...

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

Elkészült a Befogadlak nevelőszülői program dalának videoklipje

El­ké­szült a gyer­mek­vé­de­lem­ben élő gye­re­kek és hazai sztá­rok közös da­lá­nak vi­deo­klipje.

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Rémisztő és megható sírokra bukkantak a győri színháznál

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére.

Em­beri csont­vá­zakra buk­kan­tak a ré­gé­szek, köz­tük egy­mást ölelő két em­be­rére. Az is ki­de­rült, hogy a sírok az egy­kori győri erőd fa­lain belül he­lyez­ked­nek el.

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Elképesztő trükk a szociktól az előválasztáson - fotó

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette.

Meg­fogja a pénzt az MSZP. Erről bi­zo­nyí­té­kunk is van, a fotót a RIPOST egyik ol­va­sója ké­szí­tette a Fló­rián téren.

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

Lesújtó hírt kapott, gyászol L.L. Junior

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

A Fa­ce­boo­kon is meg­osz­totta fáj­dal­mát.

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Idén Rúzsa Magdi kapta meg a címet.

Idén Rúzsa Mag­di­nak ado­má­nyo­zott dísz­pol­gári címet a II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat a ke­rü­leti la­ko­sok ja­vas­la­tai alap­ján.

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Figyelmeztetnek a kutatók, nem várt veszély fenyegeti a nyaralókat

Az igazi gon­dot az okozza, ha az em­beri bőrön ter­mé­sze­tes módon jelen lévő bak­té­ri­u­mok le­áz­nak.

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

A Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban.

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Nem semmi, új bizniszbe fogott Varga Viktor

Ismét al­ko­tott.

Azt már bi­zo­nyí­totta, hogy na­gyon jó ér­zéke van a mű­vé­szet­hez. Ismét al­ko­tott.

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

Áll a bál a Forma-1-ben, Hamilton kipakolt

A győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom.

Már a győz­te­se­ket is za­varja a dög­una­lom. Min­den­kit ki­akasz­tot­tak a Fran­cia Nagy­dí­jon tör­tén­tek, pon­to­sab­ban a nem tör­tén­tek.

Dráma Balatonföldváron, életveszélyesen sérült embereket mentenek

Dráma Balatonföldváron, életveszélyesen sérült embereket mentenek

Ket­ten élet­ve­szé­lye­sen, hár­man sú­lyo­san sé­rül­tek meg.

Ket­ten élet­ve­szé­lye­sen, hár­man sú­lyo­san sé­rül­tek meg.

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Hidvéghi: Vonják vissza a migránsvízum tervét

Arra kap­tak fel­ha­tal­ma­zást a ma­gyar vá­lasz­tók­tól, hogy min­dent meg­te­gye­nek az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben, Brüsszel­ben a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sáért.

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

Most jött: rettenetes tragédia történt, egy erdélyi kislány az áldozat

A nyolc­éves gyer­mek éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, a rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott.

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Tényleg rosszabb termékekkel etetnek minket? Íme a válasz!

Eddig az volt a gyanú, hogy kelet-nyu­gati meg­osz­tott­ság ala­kult ki az élel­mi­szer­ipari ter­mé­kek mi­nő­sé­gé­ben.

Eddig az volt a gyanú, hogy kelet-nyu­gati meg­osz­tott­ság ala­kult ki az élel­mi­szer­ipari ter­mé­kek mi­nő­sé­gé­ben. Most közel 1400 ter­mé­ket vizs­gál­tak.

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Tarlós az ellenzéki roncsderbiről: ostobaságokat beszélnek a jelöltek

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei.

Pénz­ügyi­leg és jo­gi­lag is tel­je­sít­he­tet­le­nek az el­len­zéki je­löl­tek ígé­re­tei.

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

Pánik a repülőn: vadászgépek kísérték le az utasszállítót

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett.

A re­pülő egyik utasa ag­resszív lett, ezért a gép kí­sé­ret­tel ment vissza a ki­in­du­ló­pont­jára.

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Belegondolni is szörnyű, milyen időjárás lesz a héten

Ma még vi­har­ri­asz­tás van ér­vény­ben.

Mára még vi­har­ri­asz­tá­so­kat ad ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, de már kö­ze­leg a per­zselő for­ró­ság: kedd­től egyre na­gyobb hőség lesz or­szág­szerte.

Elbúcsúzott a TV2 műsorvezetője: más területen próbálja ki magát

Elbúcsúzott a TV2 műsorvezetője: más területen próbálja ki magát

Szabó Dóra két és fél év után bú­csú­zik a csa­tor­ná­tól.

Szabó Dóra két és fél év után bú­csú­zik a csa­tor­ná­tól.