FRISS HÍREK

Figyelem! Két nappal kitolták az Otthon Melege Program határidejét

Figyelem! Két nappal kitolták az Otthon Melege Program határidejét

Tech­ni­kai okok miatt meg­vál­to­zott az Ott­hon Me­lege Prog­ram idő­pontja.

Tech­ni­kai okok miatt meg­vál­to­zott az Ott­hon Me­lege Prog­ram utolsó for­du­ló­já­nak idő­pontja.

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Bebizonyosodott a megcsalás-elmélet, elképesztő tudományos felismerés

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is fog?

Aki egy­szer fél­re­lép, más­kor is félre fog? Ku­ta­tók ezt igye­kez­tek ki­de­rí­teni.

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

Így vert át mindenkit a nő aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Akár bör­tönbe is ke­rül­het, hi­szen szem­reb­be­nés nél­kül vette fel hó­nap­ról hó­napra azt a pénzt, ami nem volt az övé.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen lett Kelemen Anna

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá An­nács­kára. A ra­jon­gók így is meg­őrül­nek érte.

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében: boldog az egész család

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19.

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19. Cik­künk­ből ki­de­rül, hogy miért.

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel, szinte szó sze­rint ki­vég­zett egy 85 éves nyug­dí­jast.

NE HAGYD KI!

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

Ennél édesebb nincs: különleges videót osztott meg a 43 éves sztárapuka

A sztár­éne­kes na­gyon óvja a ma­gán­éle­tét.

A sztár­éne­kes na­gyon óvja a ma­gán­éle­tét, de most ki­vé­telt tett és szív­me­len­gető vi­deót posz­tolt.

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Undorító, mit tett a macska a gazdájával

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik.

Az állat ve­szett volt,meg­dög­lött. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. A nőt je­len­leg ke­ze­lik. Az eset Ung­vá­ron tör­tént, a Hrus­evsz­kij, Zan­ko­vecka, Már­cius 8. utcák kör­nyé­kén egy la­kás­ban.

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Őszintén vallott édesapja legféltettebb pillanatairól Stadler József fia

Szer­dán, no­vem­ber 21-én lesz St­ad­ler Jó­zsef ha­lá­lá­nak egy­éves év­for­du­lója

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel. Laza stí­lust ad, ké­nyel­mes, tuti jó vá­lasz­tás még a téli hi­de­gek­ben is.Kapj fel hozzá egy csiz­mát! Mu­tat­juk az iz­gal­mas, vidám szu­per szet­te­ket.

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót.

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Az ola­szok aztán tud­ják, mit ér­de­mes enni! Az édes­sé­geik közül a caprese torta az egyik leg­na­gyobb ked­venc.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend.

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Szu­per, egy­szerű a re­cep­tet.

Ké­szítsd el ezt a szu­per egy­szerű re­cep­tet. Na­gyon íz­le­tes köret, szós­szal és csir­ké­vel is fo­gyaszt­ha­tod. Az ola­szok is meg­iri­gyel­he­tik és bün­tet­le­nül ehe­ted.

Négy évre ítélték a berlini mészáros római segítőjét!

Négy évre ítélték a berlini mészáros római segítőjét!

Ő is az Anis Amrit tá­mo­gató há­ló­zat tagja volt és ká­bí­tó­szer­rel is ke­res­ke­dett. Az in­ter­ne­ten ke­re­sett lő­fegy­ve­re­ket és ra­ké­ta­ve­tő­ket.

Ő is az Anis Amrit tá­mo­gató há­ló­zat tagja volt és ká­bí­tó­szer­rel is ke­res­ke­dett. Az in­ter­ne­ten ke­re­sett lő­fegy­ve­re­ket és ra­ké­ta­ve­tő­ket, il­letve le­írá­so­kat azok hasz­ná­la­tá­hoz.

Újabb fotók a kis Lajosról: megolvasztja a szíveket a játékos herceg

Újabb fotók a kis Lajosról: megolvasztja a szíveket a játékos herceg

A walesi her­ceg szü­le­tés­napja al­kal­má­ból el­ra­gadó csa­ládi fotók ké­szül­tek.

A walesi her­ceg szü­le­tés­napja al­kal­má­ból el­ra­gadó csa­ládi fotók ké­szül­tek.

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Az állatorvos figyelmeztet: Itt a tél, ezt minden gazdinak tudnia kell!

Sok gazdi té­ve­sen úgy gon­dolja, hogy a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel már nincs szük­ség bolha el­leni vé­de­lemre. Pedig a ku­tyák és a macs­kák télen is fer­tő­ződ­het­nek bol­hák­kal, meg­kér­dez­tük a szak­em­be­re­ket, mit kell pon­to­san tenni.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Szexuális zaklatással vádolják a világhírű angol labdarúgót

Paul Ga­so­igne ko­moly bajba ke­rült.

Paul Ga­so­igne ko­moly bajba ke­rült, de­cem­ber­ben bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie a tör­tén­tek miatt.

Nem hiszed el, mit tesz Gulácsi Péter a válogatottban kapott pénzével

Nem hiszed el, mit tesz Gulácsi Péter a válogatottban kapott pénzével

Min­den fél évben egy-egy ala­pít­ványt fog se­gí­teni a nem­zeti csa­pat és a Le­ip­zig klasszis há­lóőre.

Mi történt? Új mezben fotózták Nikolicsot

Mi történt? Új mezben fotózták Nikolicsot

Jól si­ke­rült Ni­ko­lics Ne­manja de­bü­tá­lása a Sol­dier Fiel­den.

A 30 éves já­té­kos­ról ez­út­tal nem klubja me­zé­ben ké­szült kép, a le­lá­tón fog­lalt he­lyet. Jól si­ke­rült Ni­ko­lics Ne­manja de­bü­tá­lása a Sol­dier Fiel­den.

Terence Hill jótékonykodik a magyaroknak

Terence Hill jótékonykodik a magyaroknak

A Heim Pál­nak ado­má­nyoz.

A be­vé­tel­ből a Heim Pál Or­szá­gos Gyer­mek­gyó­gyá­szati In­té­zet esz­köz­park­já­nak bő­ví­té­sét va­ló­sít­ják meg.

Így kerül a vodka a karácsonyfára

Így kerül a vodka a karácsonyfára

Ha még nem tudod, hogy mi­lyen le­gyen a ka­rá­csony­fád, akkor ne gon­dol­kozz to­vább. Ez a tö­ké­le­tes ötlet! Ha va­laki ezt vá­lassza aján­dék­nak, nem té­ved­het.

Ha még nem tudod, hogy mi­lyen le­gyen a ka­rá­csony­fád, akkor ne gon­dol­kozz to­vább. Ez a tö­ké­le­tes ötlet! Ha va­laki ezt vá­lassza aján­dék­nak, nem té­ved­het.

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert.

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert, Mel B vá­lasz­tottja ugyanis ér­zel­mi­leg és fi­zi­ka­i­lag is ter­ro­ri­zálta a csa­lá­dot.

Ezért vágta le 30 év után a bajuszát a mentőápoló

Ezért vágta le 30 év után a bajuszát a mentőápoló

Új kül­ső­vel ér­ke­zett szol­gá­latba.

Új kül­ső­vel ér­ke­zett szol­gá­latba, meg­lepte a mun­ka­tár­sait is. Meg­lepő, hogy az apró vál­to­zás­tól szó sze­rint, fel­is­mer­he­tet­lené vált.

Felforr a véred: ez a zsinórtanga azonnal bevadítja a férfit

Felforr a véred: ez a zsinórtanga azonnal bevadítja a férfit

A szexi mo­dell lábai előtt férfiak mil­liói he­ver­nek, és ő há­lá­ból a hűvös na­po­kon sem fu­kar­ko­dik a bi­ki­nis fo­tók­kal.

A szu­per­szexi mo­dell lábai előtt férfiak mil­liói he­ver­nek, és ő há­lá­ból a hűvös na­po­kon sem fu­kar­ko­dik a bi­ki­nis fel­vé­te­lek­kel. Szexi vá­lo­ga­tás kö­vet­ke­zik!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Igéző fotó, így néz ki a hálószobában Zimány Linda

Igéző fotó, így néz ki a hálószobában Zimány Linda

A ra­jon­gói oda­van­nak érte.

A csi­nos mo­dell szexi öl­tö­zék­ben ké­szült a szom­bat esti bu­li­zásra. A ra­jon­gói oda­van­nak érte, ami nem meg­lepő, hi­szen von­zóbb, mint va­laha!

Először Magyarországon a Disturbed!

Először Magyarországon a Disturbed!

A csa­pat jú­nius 25-én ér­ke­zik hoz­zánk

A csa­pat négy­éves ki­ha­gyás után 2015-ben tért vissza Im­mor­ta­li­zed című le­me­zé­vel, idén ok­tó­ber­ben pedig egy új al­bum­mal je­lent­kez­tek

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

Hihetetlen, 20 évig a halott anyja nyugdíját vette fel

13 mil­li­ó­nyi össze­get vett fel.

Ada­t­egyez­te­tés kö­ve­tően bu­kott le. A 65 éves nő a költ­ség­ve­tést ká­ro­sító bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 13 mil­lió 705 ezer fo­rintra tett szert.

...MEGVOLT MÁR?

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Az éne­kesnő azon­nal tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. De meg­nyug­ta­tott min­den­kit, nem nagy a baj!

Az éne­kesnő azon­nal tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val. De meg­nyug­ta­tott min­den­kit, nem nagy a baj!

Chuck Norris vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság mi­lyen erős sze­mé­lyi­ség­rom­bo­lást vég­zett nála.

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját.

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Havazik az országban, itt vannak az első fotók

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek a leg­első ha­va­zás­ról. Meg­mu­tat­juk, hogy mely te­rü­le­te­ket érinti.

Már most cso­dá­la­tos képek ké­szül­tek a leg­első ha­va­zás­ról. Meg­mu­tat­juk, hogy mely te­rü­le­te­ket érinti. Rész­le­tek...

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Drámai fordulat az eltűnt villanyszerelők ügyében: rettegni kezdett a család

Egyre rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban van a hús­vét­kor el­tűnt vil­lany­sze­relő, Má­csik Zol­tán csa­ládja....

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

A kórházban kötött ki: csúnyán megsérült élő adásban Pápai Joci

Ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő.

Az éne­kes ve­szé­lyes pro­duk­ciót adott elő a Csak show és más semmi pén­teki mű­so­rá­ban, nem csoda, hogy min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére baja esett.

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

Most érkezett, meghalt az egyik legkegyetlenebb mexikói drogbáró

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték...

A ve­zért ko­moly mell­kasi fáj­dal­mak gyö­tör­ték, ami­ket végül nem tu­dott le­küz­deni. A rend­őr­ség már évek óta tar­totta fogva az egyik leg­ke­mé­nyebb bör­tön­ben. El­ka­pá­sá­ról még a mai napig tör­té­ne­te­ket me­sél­nek.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a kö­vet­kező ver­senyre ké­szül.

Átverik a bécsi adventi vásárra induló buszos turistákat

Átverik a bécsi adventi vásárra induló buszos turistákat

El­árul­juk, hogy ho­gyan...

Hiába a csá­bító fel­hí­vás, hogy akár már 3590 fo­rin­tért el­vi­szik az em­bert Bécsbe, hogy meg­cso­dálja az ad­venti vá­sárt...

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Lecsapott az országra a hó, Budapest sem ússza meg szárazon

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél. A me­te­o­ro­ló­gia fi­gyel­mez­tet.

Három hete még pó­ló­ban sza­lad­gál­tunk az utcán, idén korán kö­szönt be a tél. A me­te­o­ro­ló­gia fi­gyel­mez­tet.

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

So­ha­sem tit­kolta, addig akar szó­ra­koz­tatni, amed­dig csak képes rá.

So­ha­sem tit­kolta, addig akarja szó­ra­koz­tatni a kö­zön­sé­gét, amed­dig csak képes rá, il­letve az egész­sége en­gedi. Bár or­vo­sai most nagy ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­ték, mégis sze­re­pelni akar.

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár so­kak­nak úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca. Andi mély­pontra ke­rült.

Meztelenül napozott a teraszán a szemrevaló szőke bombázó!

Meztelenül napozott a teraszán a szemrevaló szőke bombázó!

Bárki meg­les­hette...

A gyö­nyörű mo­dellt bárki meg­les­hette a szom­szé­dok közül, de az Ins­tag­ramra is ke­rült ki róla egy fotó.

A semmi közepén pucérkodott a fiatal modell, kikerült róla egy kép!

A semmi közepén pucérkodott a fiatal modell, kikerült róla egy kép!

Csak egy rendőr sap­kát vi­selt magán a gyö­nyörű lány, akit agyon di­csér­tek a ra­jon­gók.

A medenceparton pucsított meztelenül a nem mindennapi bombázó!

A medenceparton pucsított meztelenül a nem mindennapi bombázó!

A pu­cér­kodó lány egyéb­ként egy nép­szerű fit­nesz­mo­dell az Ins­tag­ra­mon.

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában az utcán

Két nőt is meg­tá­mad­tak egy éj­szaka.

Két nőt is meg­tá­ma­dott egy éj­szaka alatt a férfi. Az egyi­ket meg­men­tet­ték, a má­si­kat már nem tud­ták.

Megijedtek az olaszok, földrengés rázta meg az országot

Megijedtek az olaszok, földrengés rázta meg az országot

Ve­len­cé­nél moz­dult meg a föld.

Ve­len­cé­nél moz­dult meg a föld.

Se bugyi, se más: kitárulkozott a gigamellű videós lány

Se bugyi, se más: kitárulkozott a gigamellű videós lány

Nem jön za­varba, ha bru­tá­lis mé­retű keb­leit kell mu­to­gat­nia. Ins­tag­ram-ol­da­lát 200 ezren kö­ve­tik.

Nem jön za­varba, ha bru­tá­lis mé­retű keb­leit kell mu­to­gat­nia. Ins­tag­ram-ol­da­lát 200 ezren kö­ve­tik.

Ez volt a baj, megszólalt a Fradi edzője a BL-vereség után

Ez volt a baj, megszólalt a Fradi edzője a BL-vereség után

A Fe­renc­vá­ros 35-27-re ka­pott ki szom­ba­ton a nor­vég Viper Kris­ti­an­sand ott­ho­ná­ban.

Jelentősen nőtt a kaliforniai tűzvész eltűntjeinek száma

Jelentősen nőtt a kaliforniai tűzvész eltűntjeinek száma

1300 olyan ember van, akik­nek sor­sá­ról nem tudni sem­mit.

A ha­tó­sá­gok leg­fris­sebb, va­sár­napi össze­sí­tése sze­rint már 1300 olyan ember van, akik­nek sor­sá­ról nem tudni sem­mit.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Nyertek az egészségvédők, bukott a Coca-Cola

Nyertek az egészségvédők, bukott a Coca-Cola

Már csak 24 vá­ros­ban lesz a kam­pány.

A cu­kor­be­teg­ség és a gyer­mek­kori el­hí­zás jár­vány­szerű ter­je­dése miatt kel­tek ki a til­ta­ko­zók.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Nagy siker kapujában a magyar válogatott két szövetségi kapitánya

Nagy siker kapujában a magyar válogatott két szövetségi kapitánya

Egy lé­pésre a férfi ké­zi­labda EHF-kupa cso­port­kö­ré­től a két NB I-es klub.

Egy lé­pésre a férfi ké­zi­labda EHF-kupa cso­port­kö­ré­től.

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben! Vajon kik­kel mú­latja az időt a szí­nész?

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben!