FRISS HÍREK

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től.

Nyertek az egészségvédők, bukott a Coca-Cola

Nyertek az egészségvédők, bukott a Coca-Cola

A cu­kor­be­teg­ség és a gyer­mek­kori el­hí­zás jár­vány­szerű ter­je­dése miatt kel­tek ki a til­ta­ko­zók.

A cu­kor­be­teg­ség és a gyer­mek­kori el­hí­zás jár­vány­szerű ter­je­dése miatt kel­tek ki a til­ta­ko­zók.

Nagy siker kapujában a magyar válogatott két szövetségi kapitánya

Nagy siker kapujában a magyar válogatott két szövetségi kapitánya

Egy lé­pésre a férfi ké­zi­labda EHF-kupa cso­port­kö­ré­től a Ba­la­ton­fü­red és a Ta­ta­bá­nya. Jövő héten ren­de­zik a vissza­vá­gó­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Sokkoló videó: Késes támadás Dortmundban, lövés állította meg a migránst

Sokkoló videó: Késes támadás Dortmundban, lövés állította meg a migránst

Af­ri­kai be­ván­dorló rán­tott kést.

Va­sár­nap este ki­hív­ták a rend­őr­sé­get egy ház­hoz Dort­mund­ban, ahol egy af­ri­kai be­ván­dorló kés­sel tá­madt afgán el­len­fe­lére.

NE HAGYD KI!

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Réges-régen várt újítás érkezik a Messengerre!

Ren­ge­teg vár­ták már.

Ren­ge­teg fej­fá­jás­tól kí­mél­het meg min­ket majd ez az új funk­ció!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere. Csupa pánt és csupa csipke, na­gyon finom anyag­ból ké­szült, több szín­ből vá­laszt­hatsz, szám­ta­lan al­katú nő vi­sel­heti, le­gyél akár vé­kony,akár göm­bö­lyű for­májú.

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Lisztmentes, olasz csokitorta: ilyen finomat még nem ettél

Az ola­szok aztán tud­ják, mit ér­de­mes enni! Az édes­sé­geik közül a caprese torta az egyik leg­na­gyobb ked­venc.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend.

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Csak 3 összetevő és kész a fantasztikus diétás nokedli

Szu­per, egy­szerű a re­cep­tet.

Ké­szítsd el ezt a szu­per egy­szerű re­cep­tet. Na­gyon íz­le­tes köret, szós­szal és csir­ké­vel is fo­gyaszt­ha­tod. Az ola­szok is meg­iri­gyel­he­tik és bün­tet­le­nül ehe­ted.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete!

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát!

Válaszolt Puskás Peti barátnője, ezért csókolózott Baronits Gáborral

Válaszolt Puskás Peti barátnője, ezért csókolózott Baronits Gáborral

Forró pil­lan­tok ré­sze­sei vol­tak a Csak show és más semmi nézői.

Forró pil­lan­tok ré­sze­sei vol­tak a Csak show és más semmi nézői.

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai

Eze­ket a szá­mo­kat húz­ták ki a 46. héten meg­tar­tott hatos lottó szám­sor­so­lá­son. A te szá­maid köz­tük van­nak? Ha nem, akkor a jövő héten lehet pró­bál­kozni.

Eze­ket a szá­mo­kat húz­ták ki a 46. héten meg­tar­tott hatos lottó szám­sor­so­lá­son. A te szá­maid köz­tük van­nak? Ha nem, akkor a jövő héten lehet pró­bál­kozni.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Dupla öröm Portugáliában. Ők mindenképpen nyerni fognak

Dupla öröm Portugáliában. Ők mindenképpen nyerni fognak

Por­tu­gá­li­á­ban ren­de­zik az első al­ka­lom­mal kiírt lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája jú­ni­usi né­gyes dön­tő­jét.

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Meglepő nyilatkozat, ezzel motiválná játékosait a sztáredző

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett.

Nem min­den­napi fel­aján­lást tett já­té­ko­sa­i­nak a le­gen­dás olasz tré­ner. A leg­több gólt kap­ták az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Megmutatták házukat: less be a magyar modell új otthonába!

Tücsi meg­ta­lálta álmai ott­ho­nát. Itt sze­retné fel­ne­velni kis­lá­nyát!

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

Ez borzasztó, tüskés rája csípésébe halt bele egy ausztrál férfi

2006-ban Steve Irwin is így halt meg.

2006-ban a Kro­ko­dil­va­dász­ként is­mert Steve Irwin is így vesz­tette éle­tét.

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban, mi­u­tán leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak a lá­nyuk­nál.

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban.

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­ját.

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse Ang­ela Mer­kel meg­üre­sedő he­lyét a kor­mányzó CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­já­ban.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra.

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra.

Elképesztő, előkerült a lopott Picasso-kép

Elképesztő, mire bukkantak Romániában, előkerült a lopott Picasso-kép

Vél­he­tően Pi­casso Har­le­quin fej című al­ko­tá­sá­ról van szó.

Vél­he­tően Pi­casso Har­le­quin fej című al­ko­tá­sá­ról van szó.

...MEGVOLT MÁR?

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

Itt a tél, leesett az első hó Magyarországon

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek a Me­csek­ben. A jövő héten is foly­ta­tó­dik a hideg idő. Nap­sü­tés­ben sem na­gyon bíz­ha­tunk.

A pécsi té­vé­to­rony ka­me­rá­já­nak fel­vé­te­lén már jól lát­ha­tóak az első hó­pely­hek a Me­csek­ben. A jövő héten is foly­ta­tó­dik a hideg idő. Nap­sü­tés­ben sem na­gyon bíz­ha­tunk.

A rendőrség is elismerte, fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Helyi la­ko­sok val­lot­tak erről...

Töb­ben val­lot­tak arról egy lap­nak, hogy az el­múlt évek­ben mi­lyen vál­to­zá­so­kon ment át vá­ro­suk.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Valaki nagyon sok pénzt tol a migránsoknak, ez áll a háttérben

Valaki nagyon sok pénzt tol a migránsoknak, ez áll a háttérben

Egy­más út­le­ve­lé­vel is kész­pénz­hez jut­nak a be­ván­dor­lók Bosz­ni­á­ban.

Egy­más út­le­ve­lé­vel is kész­pénz­hez jut­nak a be­ván­dor­lók Bosz­ni­á­ban.

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Százezrek vonultak utcára, többen Macron lemondását követelik

Elő­ször szer­vez­tek ci­vi­lek til­ta­kozó meg­moz­du­lást Fran­cia­or­szág­ban: az üzem­anyag adó­já­nak eme­lése ellen.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Jakabos Zsuzsannáról

Ennél cukibb fotót még nem láttál Jakabos Zsuzsannáról

A győri ál­lat­kert­ben járt.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő a győri ál­lat­kert­ben járt, el­bű­völő kép ké­szült róla. A kis tig­ri­sek jól érez­ték ma­gu­kat a tár­sa­sá­gá­ban.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen azon­ban jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen azon­ban jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Váratlan fordulat: Lefotózták az eltűnt maláj gépet

Végre meg­ta­lál­ták a ron­cso­kat?

Az ön­kén­tes gép­va­dász David Boyer sze­rint egy­ér­telmű, hogy a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító ron­csait ta­lál­ták meg.

Barikádok Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök - videó

Barikádokat emeltek Athénben. Összecsaptak tüntetők és rendőrök

Az 1973-as di­ák­lá­za­dás év­for­du­ló­ján ren­de­zett de­monst­rá­ción szél­ső­ba­los fi­a­ta­lok tör­tek-zúz­tak.

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Az ész­tek ellen cse­re­ként állt be.

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

Kiderült: titkolta a rendőrség egy nő megerőszakolását

A szász­or­szági Chem­nitz­ben nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek. Ki­de­rült, hogy egy szí­riai me­ne­dék­kérő meg­erő­sza­kolt egy lá­tás­sé­rült nőt.

A szász­or­szági Chem­nitz­ben nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek. Ki­de­rült, hogy egy szí­riai me­ne­dék­kérő meg­erő­sza­kolt egy lá­tás­sé­rült nőt.

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Az ország egész területén leeshet az első hó

Az ország egész területén leeshet az első hó

For­du­lat áll be az idő­já­rás­ban.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint for­du­lat áll be az idő­já­rás­ban. Az ed­digi nyu­god­tabb idő­szak után vál­to­zik a kép, több lesz a csa­pa­dék, erő­sö­dik a le­hű­lés.

Örökre az óceán mélyén marad az argentin tengeralattjáró

Örökre az óceán mélyén marad az argentin tengeralattjáró

Ar­gen­tína nem tudja fel­színre hozni saját ere­jé­ből az egy éve el­süllyedt ten­ger­alatt­já­ró­ját.

Meztelenül napozott a teraszán a szemrevaló szőke bombázó!

Meztelenül napozott a teraszán a szemrevaló szőke bombázó!

Bárki meg­les­hette...

A gyö­nyörű mo­dellt bárki meg­les­hette a szom­szé­dok közül, de az Ins­tag­ramra is ke­rült ki róla egy fotó.

A semmi közepén pucérkodott a fiatal modell, kikerült róla egy kép!

A semmi közepén pucérkodott a fiatal modell, kikerült róla egy kép!

Csak egy rendőr sap­kát vi­selt magán a gyö­nyörű lány, akit agyon di­csér­tek a ra­jon­gók.

A medenceparton pucsított meztelenül a nem mindennapi bombázó!

A medenceparton pucsított meztelenül a nem mindennapi bombázó!

A pu­cér­kodó lány egyéb­ként egy nép­szerű fit­nesz­mo­dell az Ins­tag­ra­mon.

Évente maximum 65 migránst engedne be Japán lakossága!

Évente maximum 65 migránst engednének be a japánok

Annyit, amennyit 2017-ben.

Azaz éppen annyit, amennyit 2017-ben. Pedig nem ke­ve­sebb mint 20 ezer ember sze­re­tett volna le­te­le­pedni a fel­kelő nap or­szá­gá­ban.

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

A dögös mo­dell rend­sze­re­sen ör­ven­dez­teti meg ra­jon­góit pi­káns fo­tók­kal és vi­de­ók­kal. A leg­utóbbi nem csu­pán rend­kí­vül szexi, hanem vic­ces is.

A leg­utóbbi nem csu­pán rend­kí­vül szexi, hanem vic­ces is. Nem csoda, hogy a férfiak odáig van­nak érte! No, meg a benne fel­buk­kanó keb­le­kért...

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Nem egy­for­mán szor­gal­ma­sak.

Konk­rét ada­to­kat kö­zölt a hol­land sta­tisz­ti­kai hi­va­tal arról, hogy a kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban.

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Ősi tabu: megtalálták a régészek a péniszek péniszét

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zést tet­tek egy tö­rök­or­szági ása­tá­son, le­esett a ku­ta­tók álla.

Ki­de­rült, hogy az óko­riak nem vol­tak olyan fi­no­mak és kul­tu­rál­tak, mint a tör­té­ne­lem­köny­vek ál­lít­ják...

A nyaralásán meztelenkedett, lefotózták a szexi műsorvezetőnőt

A nyaralásán meztelenkedett, lefotózták a szexi műsorvezetőnőt

Ins­tag­ram-ol­da­lát már közel 10 mil­li­óan kö­ve­tik.

Nem volt szé­gyen­lős a sző­ke­ség. Ins­tag­ram-ol­da­lát már közel 10 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ilyennek még nem láttad a Lánchidat, elképesztő fotók

Ilyennek még nem láttad a Lánchidat, elképesztő fotók

A ko­ra­szü­löt­tek vi­lág­napja al­kal­má­ból vi­lá­gí­tot­ták meg lila fénnyel.

Brutális baleset szemtanúja volt Tompos Kátya, sokkos állapotba került

Brutális baleset szemtanúja volt Tompos Kátya, sokkos állapotba került

Fa­ce­book-ol­da­lán zak­la­tot­tan osz­totta meg a rész­le­te­ket.

Fa­ce­book-ol­da­lán zak­la­tot­tan osz­totta meg a rész­le­te­ket.

Egészen elképesztő különbséggel győztek a magyar kosaras lányok

Egészen elképesztő különbséggel győztek a magyar kosaras lányok

A ma­gyar vá­lo­ga­tott több mint 100 pont­tal nyert Al­bá­ni­á­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott több mint 100 pont­tal nyert Al­bá­ni­á­ban.

Jó hírt kaptak a magyar fociszurkolók, ennek mindenki örülhet

Jó hírt kaptak a magyar fociszurkolók, ennek mindenki örülhet

Gu­lá­csi Péter az ész­tek ellen ví­ru­sos gyo­mor­ron­tás miatt nem áll­ha­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pu­já­ban.

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat EZO

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Egy színes fonal megváltoztathatja a sorsodat

Ék­szer vagy in­kább sors­döntő fonal?

Ék­szer vagy in­kább sors­döntő fonal? Te is vá­lassz egy színt, ha vál­to­zásra vágysz. Se­gí­tünk abban, me­lyik, mit vonz be az éle­tedbe.

Egy budapesti színház is érintett a Teréz körúti pusztító tűzben

Egy budapesti színház is érintett a Teréz körúti pusztító tűzben

A Já­ték­szín mel­lett gyul­ladt ki egy épü­let te­teje szom­bat dél­után.

A Já­ték­szín mel­lett gyul­ladt ki egy épü­let te­teje szom­bat dél­után.