Nem engedünk elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

Kiosztották a migránspárti Timmermanst a Pozsonyi úti titkos vacsorán

Kiosztották a migránspárti Timmermanst a Pozsonyi úti titkos vacsorán

Kiosztották a migránspárti Timmermanst a Pozsonyi úti titkos vacsorán

Tör­tént egy kis in­ci­dens.

Egy Po­zso­nyi úti ét­ter­met sze­mel­tek ki a tit­kos ta­nács­ko­zás szín­he­lyéül.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták az új edző­ter­met.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

Riasztást adtak ki, itt teremthet veszélyes helyzetet a mai időjárás

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk még dél­után sem.

A sűrű köd­től nem sza­ba­du­lunk, sőt ez még dél­után is ront­hat a lá­tási vi­szo­nyo­kon.

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Olga Loera nagy for­má­ban van.

Olga Lo­e­rá­nak min­dig nehéz dolga van, mé­re­tes keb­leit ne­he­zen tudja el­fedni.

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Közel a cél, ezek a versenyzők jutottak tovább A Dal 2019 döntőjébe

Szom­bat este ki­de­rült, kik azok, akik csat­la­koz­hat­tak a múlt heti me­zőny győz­te­se­i­hez, és részt ve­het­nek a jövő heti adás­ban.

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

NE HAGYD KI!

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült!

ISIS harcosokat toborzott egy spanyol férfi. Az elfogásáról videó készült!

Elő­ször 2001-ben ke­rült bör­tönbe, ahol ra­di­ka­li­zá­ló­dott..

Elő­ször 2001-ben ke­rült bör­tönbe, ahol ra­di­ka­li­zá­ló­dott..

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit.

A Dal 2019 ver­seny­zője még csak ti­zen­hat éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

A me­xi­kói fut­ball­sztár ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

A me­xi­kói fut­ball­sztár, Ja­vier Her­n­an­dez ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek. A ter­ve­zők most úgy gon­dol­ták, olyan fa­zo­no­kat ál­mod­nak meg, ame­lyek­ből gyö­nyö­rűen ki­vil­lan­hat­nak a lábak.

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból!

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

El­ké­pesz­tőt hú­zott Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka a divat ame­ri­kai fel­leg­vá­rá­ban!

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Vegánok és paleósok összefogtak, itt az új szuperdiéta

Mark Hyman ta­lálta ki a di­é­ta­őrü­le­tet

Mark Hyman ame­ri­kai orvos ta­lálta ki a leg­újabb di­é­ta­őrü­le­tet, ami két ét­ren­det kom­bi­nál: a paleo és a vegán ét­ren­de­ket. Ennek a két irány­zat­nak egy­szerre való kö­ve­tése nagy­já­ból le­he­tet­len­nek tűnik, de sokan mégis si­ke­re­sen fogy­nak vele.

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Találd meg a meztelen nőt a képen - ez a feladvány mindenkin kifog!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Ez az iz­gal­mas rejt­vény meg­moz­gatja az agyad, és még szó­ra­koz­tató is!

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

A nép­szerű együt­tes olyas­mi­vel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gók­nak, ami­ről senki nem gon­dolta volna, hogy va­laha be­kö­vet­ke­zik.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Ki­ka­pott a Fe­renc­vá­ros.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Csodás hangulat, tízezer magyar ünnepelt Dunaszerdahelyen

Ha­tal­mas han­gu­lat­ban ját­szot­ták a ma­gyar-szlo­vák fo­ci­rang­adót a Fel­vi­dé­ken.

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

A tör­té­ne­tet egy Ma­gyar­or­szá­got imádó és most már itt élő belga férfi­ba­rátja írta meg a saját Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ked­ven­cünk a pa­la­csinta! Mi­lyen egy­szerű el­ké­szí­teni ezt a töl­tött édes­sé­get, és mégis mi­lyen sok hibát lehet el­kö­vetni köz­ben.

A Nyugat emberkereskedelmet folytat

A Nyugat emberkereskedelmet folytat

A ma­gyar kor­mány nemet mond a nem­zet­közi mun­ka­erő- és em­ber­ke­res­ke­de­lemre.

A ma­gyar kor­mány nemet mond a nem­zet­közi mun­ka­erő- és em­ber­ke­res­ke­de­lemre, amely af­ri­kai gyer­me­kek­kel akarja pó­tolni az eu­ró­pai gyer­mek­hi­ányt.

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját, amit most meg­is­mé­tel­he­tett.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van oka.

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van rá hi­va­ta­los ma­gya­rá­zat. Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik mos­ta­ná­ban in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Kitépték az ajtókat, szétbarmolták a konyhákat, összetörték a padlólapot

Kitépték az ajtókat, szétbarmolták a konyhákat, összetörték a padlólapot

A van­dál mig­rán­sok ak­ci­ó­ban.

A van­dál mig­rán­sok tönk­re­tet­ték a nekik épí­tett va­do­natúj apart­ma­no­kat.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

Csodagól okozta a Fradi vesztét, újabb drámai végjáték

A Deb­re­cen a Fra­dit fo­gadta.

A Fe­renc­vá­ros a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 21. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Lehet-e együttműködni antiszemita pártokkal

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere.

Frans Tim­mer­mans Soros em­bere, aki be­ván­dor­ló­or­szággá akarja vál­toz­tatni Ma­gyar­or­szá­got.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

...MEGVOLT MÁR?

A családok jelentik a magyarság jövőjét

A családok jelentik a magyarság jövőjét

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a világ bár­mely pont­ján élő ma­gya­rok iránt.

Erős csa­lá­dok nél­kül nem lé­tez­het­nek helyi kö­zös­sé­gek, ezek nél­kül pedig nincs si­ke­res Ma­gyar­or­szág, amely képes fe­le­lős­sé­get vál­lalni a világ bár­mely pont­ján élő ma­gya­rok iránt. Erről be­szélt La­tor­cai János az Or­szág­gyű­lés al­el­nöke szom­ba­ton az Or­szág­ház­ban, a Kár­pát-me­den­cei Csa­lád­szer­ve­ze­tek Szö­vet­sé­gé­nek csa­ládi nap­ján.

Két fokozattal kellett volna javítani besorolásunkon

Varga Mihály: Két fokozattal kellett volna javítani besorolásunkon

Ideje volt a ma­gyar gaz­da­ság rég­óta fenn­álló ten­den­ci­áit, ered­mé­nyeit fi­gye­lembe venni.

Ideje volt a ma­gyar gaz­da­ság rég­óta fenn­álló ten­den­ci­áit, ered­mé­nyeit fi­gye­lembe venni.

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Nem min­den­napi tör­té­net.

Nem min­den­napi tör­té­netbe ke­ve­re­dett egy hol­land lab­da­rúgó.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv kap­csán tett ki­je­len­té­sei miatt Novák Ka­ta­lin, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ál­lam­tit­kára.

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv kap­csán tett ki­je­len­té­sei miatt Novák Ka­ta­lin csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Felminősítette Magyarországot a Standard and Poor's

Felminősítette Magyarországot a Standard and Poor's

Lon­doni dön­tés.

A Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben eny­hén szólva kri­ti­kus in­té­zet, a Stan­dard and Poor's kény­te­len volt meg­hozni a dön­tést: fel­mi­nő­sí­tette ha­zán­kat.

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

Már a fél országban keresik ezt a 16 éves magyar fiút, nem véletlenül

A szé­kes­fe­hér­vári rend­őrök a la­kos­ság se­gít­sé­gét kérik, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Elfogták a kegyetlen terroristákat

A kegyetlen terroristák megadták magukat

Meg­adta magát az Isz­lám Állam (IÁ) utolsó né­hány száz har­cosa.

Meg­adta magát az Isz­lám Állam (IÁ) nevű dzsi­ha­dista szer­ve­zet utolsó né­hány száz har­cosa Szí­ri­á­ban, eddig meg­ma­radt te­nyér­nyi te­rü­le­tü­ket el­fog­lal­ták.

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

Sorsdöntő fordulat várható a darnózseli horrorgyilkosság ügyében

A bí­ró­ság sze­mé­lye­sen be­szélt a vé­dett ta­núk­kal, ha­ma­ro­san íté­le­tet is hoz­nak!

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Dzsudzsák Balázs volt a hős, őt ünnepelték társai

Re­me­kelt a ma­gyar lé­giós.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya re­me­kelt az egye­sült arab emír­sé­gek­beli baj­nok­ság­ban.

Szuperizgalmas a tél legkülönösebb fejtörője: ki kivel randizik a képen?

Zseniális a tél legkülönösebb fejtörője: ki kivel randizik a képen?

Vajon rá­jössz, hogy ki kinek a párja? Törd a fejed!

Vajon rá­jössz, hogy ki kinek a párja? Törd a fejed!

Kiderültek a részletek Cooky esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek Cooky esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Öngyilkosság a magyar határnál, hídon lógott Zoltán teste

Ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el egy fi­a­tal férfi, aki­nek holt­tes­tét egy hídon fel­akasztva ta­lál­ták meg a szlo­vák-ma­gyar ha­tá­ron.

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Friss hír: Kijött Curtis az elvonóról, és ezzel kezdte

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés!

Véget ért a hat­he­tes ke­ze­lés, ha­ma­ro­san a szín­pa­don lát­hat­juk újra a meg­tisz­tult rap­pert!

Bárki ráláthatott az ablakában pucérkodó gyönyörű lányra!

Bárki ráláthatott az ablakában pucérkodó gyönyörű lányra!

A mo­dell anya­szült mez­te­le­nül pó­zolt.

A mo­dell anya­szült mez­te­le­nül pó­zolt, ki is ke­rült róla egy kép az Ins­tag­ramra.

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Tengerparton nudizó lányokról készített lesifotót

Kézen fogva sé­tál­tak be a vízbe...

Kézen fogva sé­tált be a vízbe anya­szült mez­te­le­nül a két lány, ami­kor a fotó ké­szült. A csa­jok egy­ál­ta­lán nem tűn­nek szé­gyen­lős­nek...

Teljesen pucéran fotózták le készülődés közben a fiatal színésznőt!

Teljesen pucéran fotózták le készülődés közben a fiatal színésznőt!

Egy piros sap­kát azért vi­selt magán a lány a képen, hamar kör­be­járta a fotó az in­ter­ne­tet.

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

Megszólalt egy szemtanú: Bátor sofőr szállt szembe a fegyveres rabbal

A 32 éves férfi ha­lált meg­vető bá­tor­ság­gal du­la­ko­dott a szö­kött rab­bal.

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Falatnyi bikiniben mutatta meg kerek fenekét Dér Heni

Dér Heni na­gyon szexi.

Dér Heni min­dent meg­tesz ki­fo­gás­ta­lan alak­jáért. A tánc mel­lett az edzés is rend­kí­vül ha­té­kony!

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Freddie: Nem vagyok mindenre kapható

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de...

Fe­hér­vári Gábor Alf­ré­dért bom­la­nak a nők, de a sá­romos éne­kes ezzel nem él vissza. Fred­die szíve ugyanis jó ideje fog­lalt, és bi­zony ő hű­sé­ges típus.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább edzeni kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ő szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

Sötét titkok derültek ki a túszejtő fegyveres bűnöző múltjából

36 per­ces haj­sza után a zsa­ruk­nak si­ke­rült le­te­rí­teni Sz. Ká­rolyt: a bű­nö­zőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

36 per­ces haj­sza után si­ke­rült le­te­rí­teni Sz. Ká­rolyt: a bű­nö­zőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Rejtélyes eset: Kövér férfi holttestét találták meg Szegednél

Egye­lőre nem tudni, ki az ál­do­zat, a rend­őr­ség köz­igaz­ga­tási el­já­rást in­dí­tott.

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Váratlan hívást kapott Polgár Tünde: Aljas dolgot tettek vele

Dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Nem csoda, hogy dü­hé­ben a rend­őr­ség­hez for­dult!

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta. A férfi ma­gára is­mert és most perel...

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta. A férfi ma­gára is­mert és most perel...

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Melltartó nélkül kapták lencsevégre a dús keblű színésznőt

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája.

Ro­sanna Arkle va­dító póz­ban vil­lan­tott olyat, ami­től min­den­ki­nek tátva marad a szája.

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

Drámai, rendőrök rántották el a száguldó vonat elől a magyar férfit

A 44 éves férfi ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban fe­küdt a sí­ne­ken, mert ré­sze­gen el­esett és be­ütötte a fejét.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok napsütésre számíthatunk, de előtte még megkínoz az időjárás

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente.

Sok ködre és pá­rára kell szá­mí­tani reg­ge­lente, de ahol ki­tisz­tul az idő, ott igazi ta­vasz lesz.