Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

Takáts Tamás a válásról: Soha nem ütöttem vissza, inkább elmenekültem!

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált.

A ze­nész nehéz idő­sza­kon van túl, ti­zen­két év há­zas­ság után el­vált, és egye­dül ne­veli to­vább a lá­nyát.

Vörösre emelték a vészjelzést: kegyetlen viharokkal jön a hideg

Vörösre emelték a vészjelzést: kegyetlen viharokkal jön a hideg

Or­szág­szerte sok esőre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De nem csak az eső ne­he­zíti meg a napot.

Or­szág­szerte sok esőre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba, mind­ket­ten újra együtt dol­goz­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Édesapja hiányától szenved Harsányi Levente!

Évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

A rá­diós mű­sor­ve­zető évek­kel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, ám a mai napig kép­te­len túl­tenni magát a vesz­te­sé­gen.

Se bugyi, se más: meztelenül vonaglik a gigamellű szépség

Se bugyi, se más: meztelenül vonaglik a gigamellű szépség

April most sem fogta vissza magát.

April szár­nyal, ha a ked­venc csa­pa­tá­nak is fut a sze­kér. Most éppen mez­te­len­ség­gel ju­tal­mazta a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyét.

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

A gép Du­ba­iba tar­tott.

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy re­pü­lőre az in­diai Man­ga­lo­ré­ban egy férfi. A gép Du­ba­iba tar­tott, és több szá­zan utaz­tak rajta.

Szűz tinilányt erőszakolt meg öt fiú egy házibuliban: felkavaró részletek

Szűz tinilányt erőszakolt meg öt fiú egy házibuliban: felkavaró részletek

A gyanú sze­rint 5 18-20 év kö­zötti fiú szexre kény­sze­rí­tett egy szűz lányt.

A gyanú sze­rint 5 18-20 év kö­zötti fiú szexre kény­sze­rí­tett egy 16 éves szűz lányt egy há­zi­bu­li­ban, még vi­de­óra is vet­ték!

NE HAGYD KI!

Az erdőből űzték ki a migránsokat

Az erdőből űzték ki a migránsokat

Több száz mig­ránst te­le­pí­tett ki egy ha­tal­mas rend­őr­egy­ség az észak-fran­cia­or­szági Grand-Synt­hét ha­tá­roló er­dő­ből.

Több száz mig­ránst te­le­pí­tett ki egy ha­tal­mas rend­őr­egy­ség a Grand-Synt­hét ha­tá­roló er­dő­ből. Az iraki kur­dok­ból álló mig­ráns­cso­port az Egye­sült Ki­rály­ságba akart át­szökni.

Szexrabszolgák etetik a diktátort

Szexrabszolgák etetik a diktátort

Újabb pi­káns rész­le­tek de­rül­tek ki Kim Dzson­gun tit­kos éle­té­ről.

Újabb pi­káns rész­le­tek de­rül­tek ki Kim Dzson­gun tit­kos éle­té­ről - pél­dául, hogy az észak-ko­reai ve­zető ti­né­dzser­korú szex­rab­szol­gák­kal masszí­roz­tatja magát, mi­köz­ben ka­vi­árt csi­pe­get.

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Durva baleset, keményen letarolták a táncosnőt

Nem min­den­napi je­le­net...

Nem min­den­napi je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek, sze­gény tán­cosnő erre örökre em­lé­kezni fog.

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

Rejtélyes ügy: Elhagyatott kastélyban bukkantak rá az eltűnt édesapára

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit.

A rend­őr­ség szom­bat óta ke­reste azt az 57 éves szé­nás­fa­lusi férfit, aki gom­bázni in­dult a kö­zeli er­dőbe. Ter­vé­ről a lá­nyá­nak is szólt.

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Itt a legszexibb őszi melltartó: a bimbóra került a lényeg

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak!

Raj­tad múlik, mi kerül a bim­bó­idra. Mu­tat­juk az új mell­tartó őrü­le­tet, némi kre­a­ti­vi­tás, fan­tá­zia és te is ké­szít­hetsz ha­son­lót! Meg­le­pe­tés le­szel a pa­sid­nak! Ki ne hagyd a le­he­tő­sé­get, va­rá­zsold át régi mell­tar­tó­dat. Mu­ta­tunk hozzá némi út­mu­ta­tást, de te vá­lasz­tasz mi­lyen le­gyen.

4 durva reggeli baki: Sokkal kövérebbnek tűnsz, ha így nyitod a napot

4 durva reggeli baki: Sokkal kövérebbnek tűnsz, ha így nyitod a napot

Reg­ge­lente alig van időd, kap­kodsz az öl­töz­kö­dés­sel? Jobb lenne, ha leg­alább a ruhák ki­vá­lasz­tá­sára szán­nál 1-2 per­cet.

Eszméletlen! 68 kilót táncolt le magáról ez a nő!

Eszméletlen! 68 kilót táncolt le magáról ez a nő!

Ha va­laki fo­gyó­kú­rába kezd, a tö­ké­le­tes ered­mény ér­de­ké­ben sem­mi­fé­le­kép­pen nem sza­bad el­ha­nya­golni a moz­gást.

2X1 perc naponta: Megváltoztatja életedet a csodagyakorlat

2X1 perc naponta: Megváltoztatja életedet a csodagyakorlat

Ülő élet­mó­dot foly­tatsz, és nincs időd spor­tolni? Pró­báld ki a plan­ket! Ez a gya­kor­lat min­den iz­mo­dat meg­moz­gatja.

Ezt rontják el a nők a bugyival

Ezt rontják el a nők a bugyival

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet.

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó, és se­gí­tünk, hogy már a reg­geli bu­gyi­hú­zás­nál sok­kal egész­sé­ge­sebb le­gyél.

Csúnya bukta: Megdöbbentő képek Kiszel Tünde lányáról

Csúnya bukta: Megdöbbentő képek Kiszel Tünde lányáról

Bár nem va­gyunk ál­szen­tek, mégis fel­sza­ladt a szem­öl­dö­künk, ami­kor meg­lát­tuk, mi­lyen fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett ol­va­só­ri­por­te­rünk a fi­a­tal lány­ról.

Bár nem va­gyunk ál­szen­tek, mégis fel­sza­ladt a szem­öl­dö­künk, ami­kor meg­lát­tuk, mi­lyen fel­vé­te­le­ket ké­szí­tett ol­va­só­ri­por­te­rünk a fi­a­tal lány­ról.

Az osztrákok katonákat vezényeltek a határra

Az osztrákok katonákat vezényeltek a határra

Az oszt­rák vé­delmi mi­nisz­ter in­ter­jút adott a német Welt-nek. Ebben új bal­káni mig­ráns­út­vo­na­lak­ról is be­szélt.

Az oszt­rák vé­delmi mi­nisz­ter in­ter­jút adott a Welt-nek. Ebben új bal­káni mig­ráns­út­vo­na­lak­ról is be­szélt.

Ősi módszer hódít a szexben: Egyre több házaspár is így jut orgazmushoz

Ősi módszer hódít a szexben: Egyre több házaspár is így jut orgazmushoz

Nö­vek­szik a ki­szál­lós mód­szer hí­ve­i­nek tá­bora egy friss ku­ta­tás sze­rint. Vajon miért al­kal­maz­zák sokan a koc­ká­za­tok el­le­nére is?

Azt suttogják: Sorsdöntő fordulat várható Cristiano Ronaldo életében

Azt suttogják: Sorsdöntő fordulat várható Cristiano Ronaldo életében

Min­denki erre várt, ám sok ra­jon­gót el­szo­mo­rít a dön­tés. Vajon hi­he­tünk a plety­kák­nak?

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Détári kioktatta Storckot

Détári kioktatta Storckot

Dét­ári nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Dagad a bundabotrány a magyar kéziseknél

Dagad a bundabotrány, három emberre csaptak le a rendőrök

Ki­lencre nőtt a gya­nú­sí­tot­tak száma.

A ké­zi­lab­dá­sok­nál rob­bant ki a bot­rány, a gya­nú­sí­tot­tak száma hir­te­len hat­ról ki­lencre nőtt.

Kiújuló rákkal küzd a Fradi jégkorongozója

Kiújuló rákkal küzd a Fradi jégkorongozója

Hardi Ri­chárd a Fradi já­té­kosa ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Hardi Ri­chárd a Fe­renc­vá­ros 24 éves já­té­ko­sá­nak ismét küz­de­nie kell, de ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Ez történik a tinikkel, amikor beszippantja őket az internetes pornó

Ez történik a tinikkel, amikor beszippantja őket az internetes pornó

A por­no­gráfia rend­kí­vül meg­vál­toz­tatja a ser­dü­lő­kor­ban ki­ala­kuló sze­xu­a­li­tás­ról al­ko­tott képet, íme a ha­tá­sok!

Adásban veszett össze a Séfek Séfe két profi szakácsa!

Adásban veszett össze a Séfek Séfe két profi szakácsa!

Nagy a fe­szült­ség a kony­há­ban.

Két­szin­tes tor­tát kel­lett egyé­ni­leg ké­szí­te­nie a ver­seny­zők­nek a Séfek Sé­fé­ben, ám egyi­kük csak eggyel lett kész.

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Furcsa dolgot rejt a Budapestről eltűnt 13 éves kislány Facebookja

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg.

Nagy erők­kel ke­re­sik La­ka­tos Kit­tit, a kis­lány kedd óta nincs meg. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Erre a négy jelre figyelj, hogy ne verjenek át a neten

Se­gí­tünk, hogy ne le­gyél ál­do­zat.

A leg­na­gyobb szol­gál­ta­tók ne­vé­ben sze­dik ál­do­za­ta­i­kat a csa­lók. A Ri­post utá­na­járt, mi­lyen mód­sze­rek­kel pró­bál­koz­nak nap­ja­ink át­ve­rői.

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Örömhír, megszületett Szinetár Dóra kisfia

Pár nap­pal ko­ráb­ban ér­ke­zett.

Pár nap­pal ko­ráb­ban látta meg a nap­vi­lá­got Ben­já­min, de Dóra és a kicsi is na­gyon jól van­nak!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Életveszély a pesti panelben: Csoda, hogy nem szakad le a betontömb

Hó­na­po­kig élet­ve­szé­lye­sen om­la­dozó lép­cső­kön jár­tak a lakók egy új­pa­lo­tai pa­nel­ben Bu­da­pes­ten.

Intim vallomást tett az 51 éves magyar sztár

Intim vallomást tett az 51 éves magyar sztár

El­árulta, mire ké­szül­nek a fér­jé­vel.

Bol­dog a mai nap Soma Ma­ma­gé­sá­nak, el­árulta, mire ké­szül­nek a fér­jé­vel.

Kormány nélkül marad Németország?

Kormány nélkül marad Németország?

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat.

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Ang­ela Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat - az vi­szont annál in­kább, hogy kivel fog kor­mányt ala­kí­tani. Ko­moly küz­de­lemre szá­mít­hat.

...MEGVOLT MÁR?

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

Durva balhé a Séfek Séfében: Krausz Gábor hazaküldheti Rolandot!

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok.

A szerda esti adás­ban pat­ta­ná­sig fe­szül­tek az in­du­la­tok, van, aki nem tud, vagy nem akar csa­pat­ban dol­gozni.

Szívszorító fotók, így búcsúztak Lorán Lenkétől

Szívszorító fotók, így búcsúztak Lorán Lenkétől

A bu­da­pesti Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban, meg­­­ható szer­­­tar­­­tás ke­­­re­­­té­­­ben rót­­­ták le tisz­­­te­­­le­­­tü­­­ket az is­­­me­­­rő­­­sök és ro­­­ko­­­nok a le­­gen­­dás ko­mika előtt.

A bu­da­pesti Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban, meg­­­ható szer­­­tar­­­tás ke­­­re­­­té­­­ben rót­­­ták le tisz­­­te­­­le­­­tü­­­ket az is­­­me­­­rő­­­sök és ro­­­ko­­­nok a le­­gen­­dás ko­mika előtt.

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Múlt­hét csü­tör­tö­kön in­dult belső vizs­gá­lat a mű­sor­ve­zető ellen. Dem­csák Zsu­zsa min­dent meg­előzve, fel­mon­dott.

Így került Pindroch Csaba, Gubás Gabi ágyába

Így került Pindroch Csaba, Gubás Gabi ágyába

Hat év után új le­mezt ad ki a Bob-Bon.

Hat év után új le­mez­zel és új vi­deo­klip­pel je­lent­ke­zik Török Tamás és Szol­noki Péter. A 22 éves Bon-Bon­nak eddig 15 al­buma je­lent meg.

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Kezébe vette apró gyíkját Fenyő Iván

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben. Ilyen­kor tör­tén­het­nek iz­gal­mas dol­gok.

Fenyő Iván, ha te­heti, a ter­mé­szet­ben tölti az ide­jét. A szí­nész sze­ret me­ren­geni és sé­tál­gatni az er­dő­ben.

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Az érzés köl­csö­nös.

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

Rossz hírt kapott Lajcsi a perével kapcsolatban

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton.

A ze­nész nem biz­tos, hogy repes az öröm­től, hi­szen már sze­retne túl lenni a rá váró tár­gya­lás­so­ro­za­ton, de ügy­vé­dei úgy dön­töt­tek, ha­lasz­tást kér­nek.

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója, főleg, mivel gyer­mek­kora óta is­meri őt.

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

A rap­per nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az ózdi rap­per az a tí­pusú sztár, aki nem fe­lejti el, hon­nan jött. Fon­tos szá­mára a város, ahol az­előtt élt, mi­előtt be­fu­tott hí­res­ség lett.

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Ha ilyen telefonhívást kaptál, azonnal szólj a rendőrségnek

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség.

Fel­hí­vást tett közzé a rend­őr­ség, ugyanis az utóbbi idő­ben meg­sza­po­rod­tak a fur­csa te­le­fon­hí­vá­sok.

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van. Így nem csoda, hogy férje újra fe­le­sé­gül vette.

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is pom­pás for­má­ban van. Nem is csoda, hogy férje ra­jong érte.

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Jú­li­us­ban fog­ták el iraki ka­to­nák.

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves lányt, aki ta­valy tűnt el né­met­or­szági ott­ho­ná­ból, hogy csat­la­koz­zon az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Félrevezeti az utasokat a Ryanair?

Az ír lé­gi­tár­sa­ság na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül.

Na­ponta kö­rül­be­lül 50 já­ra­tát törli hat héten ke­resz­tül, eze­ket pedig csak hosszas ke­res­gé­lés után lehet meg­ta­lálni, rá­adá­sul a jog­sza­bály sze­rinti vé­tel­ár­vissza­té­rí­tésre is hosszabb ha­tár­időt ad ma­gá­nak a cég.

Eldurvult a vízi kaland: Ezt művelték a szeretők a tóban

Eldurvult a vízi kaland: Ezt művelték a szeretők a tóban

A vágy min­dent fe­lül­írt...

Bár a szak­ér­tők sze­rint az ilyesmi rop­pant ve­szé­lyes, a vágy min­dent fe­lül­írt...

Ilyen kőkemény szexjelenetet fesztiválon még nem láttál

Ilyen kőkemény szexjelenetet fesztiválon még nem láttál

A fő­sze­rep­ben egy nyil­vá­nos vécé, és két sze­xé­hes sze­rető...

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

UFO repült bele a mexikói földrengésről szóló élő tudósításba

A nézők csak kap­kod­ták a fe­jü­ket...

Amíg a sze­ren­csét­len me­xi­kó­iak tár­sa­i­kat pró­bál­ták ki­ka­parni a bru­tá­lis föld­ren­gés­ben össze­dőlt házak alól, addig úgy tűnik az ide­ge­nek jól szó­ra­koz­tak...

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar sportoló

Egy 23 éves te­het­sé­get gyá­szol a te­nisz­tár­sa­da­lom. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger.

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger. Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik az élsport legsötétebb bugyraiban

Botrányosan őszinte vallomás: Ez történik az élsport legsötétebb bugyraiban

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Ma­nap­ság le­he­tet­len tel­je­sít­mény­fo­ko­zók nél­kül arany­ér­met nyerni?

Vas megyei családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Vas megyei családanya az ausztriai horrorbaleset halálos áldozata

Meg­halt egy nő Auszt­ri­á­ban, még hétfő éj­szaka.

Meg­halt egy nő Auszt­ri­á­ban, még hét­főn: osz­lop­nak csa­pó­dott au­tó­já­val.

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Egyre nő a halottak száma: rettenetes tragédia történt a fővárosban

Száz­nál is több ha­lottja van a föld­re­gés­nek Me­xi­kó­ban, a fő­vá­ros­ban to­rony­há­zak om­lot­tak le.

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck a soron kö­vet­kező két vb-se­lej­tező előtt.

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck a soron kö­vet­kező két vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt.

Eljegyezték a magyar színésznőt

Eljegyezték a magyar színésznőt

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete. Zsu­zsi ha­ma­ro­san fér­jez megy.

Ripli Zsu­zsi ra­gyog a bol­dog­ság­tól. Nem is csoda, hi­szen örökre meg­vál­to­zik az élete.

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben!

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Der­mesztő le­hű­lés­sel jön a hi­deg­front, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Alig mer valaki felülni az extrém hintákra

Meg­néz­tük a "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját.

Két hét­tel a vár­pa­lo­tai hin­ta­ka­taszt­rófa után meg­néz­tük a vár­pa­lo­tai hor­ror­hin­tát üze­mel­tető "Vurst­li­ki­rály" vi­dám­park­ját. Grez­nár At­tila ván­dorló vurst­lija a hét­vé­gén Ka­lo­csán járt.

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Ekkor vidd ágyba a párod, ha sze­ret­néd, hogy biz­to­san a csúcsra érjen.

Ha sze­ret­néd, hogy a párod biz­to­san a csúcsra érjen, akkor ebben a nap­szak­ban csá­bítsd az ágyba.