Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

Rubint Rella így árulta el, kibe szerelmes!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Ez hihetetlen - magyar moziban kaptuk el Jackie Chant

Meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett...

A világ talán leg­is­mer­tebb harc­mű­vé­sze meg­le­pe­tés­ven­dég­ként ér­ke­zett az Urá­nia Nem­zeti Film­szín­házba.

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

Amber Heard 31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Ronda Ro­usey vá­lasz­tott.

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Mennyire vagy nőies? Születési dátumod elárulja!

Mennyire vagy nőies? Születési dátumod elárulja!

Sok nőt meg­lep­het az ered­mény.

Sok nőt meg­lep­het az ered­mény. Pedig van­nak, akik sze­rint tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat is van mind­erre. A szám­misz­tika egyre szé­le­sebb kör­ben hódít.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

NE HAGYD KI!

Fodor Zsóka döntött: nem perel

Fodor Zsóka döntött: nem perel

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

A szí­nésznő ma már úgy gon­dolja, hálás lehet annak a kamu hír­por­tál­nak, ame­lyik meg­írta, hogy prosti ügybe ke­ve­re­dett. Zsóka akár meg is ölel­getné az "el­kö­ve­tőt".

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Téved, aki azt hiszi, hogy Jamie Foxx nem ér­té­keli a ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­ci­me­zét. Sőt, úgy tűnik, na­ponta hasz­nálja.

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Aljas támadás, Szalaiék főnöke visszavágott

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Di­et­mar Hopp­nál be­telt a pohár. A Hoffen­heim fő­nöke til­ta­kozó le­ve­let írt, kér­dés, lesz-e rá vá­lasz.

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Napi két pohárral igyál ebből, ha lapos hasat akarsz egy hét alatt

Gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­ság, amely segít abban, hogy va­ló­ság­gal le­ol­vad­ja­nak rólad a kilók.

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A tusvonalnak vége, virággal díszítik a szemüket a nők

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

A szem a lélek a tükre. Ha iga­zán fi­a­ta­los, üde és nyílt te­kin­te­tet sze­ret­nél, emeld ki a sze­med vi­rág­mo­tí­vu­mok­kal!

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Használj illóolajokat, ha fogyni akarsz! Nem kúsznak vissza a kilók

Ha ko­mo­lyan fogyni sze­ret­nél és hosszú­távra ter­ve­zel, pró­báld ki ezt a trük­köt, mert az il­ló­ola­jok cso­dákra ké­pe­sek!

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

Eszelős vörös hajzuhatag: 2017 a szédítően szexi árnyalatok éve

A pa­letta leg­iz­gal­ma­sabb színe, a vörös kerül újra elő­térbe. Le­nyű­göző ár­nya­la­tok­kal hó­dít­hatsz!

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Man­du­lás és cit­ro­mos lett a glu­tén­men­tes tú­ró­torta. Lágy, de mégis őrü­le­te­sen in­ten­zív. Fi­no­mí­tott cuk­rot nem tar­tal­maz.

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén.

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén arról a ja­nu­ári éj­sza­ká­ról, ami­kor élete első sze­relme ezer ember előtt egy diszkó kö­ze­pén bán­tal­mazta.

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Vasárnap sem lesz igazi tavasz

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Az idő­já­rás csak las­san tér vissza a nor­má­lis, ta­va­szi ke­rék­vá­gásba az áp­ri­lisi rapid tél után. Va­sár­nap már sok nap­sü­tés mel­lett me­leg­szik az idő, de még így sem lesz az igazi.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

El­men­tek neki ott­hon­ról?

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

Se bugyi, se más: bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Se bugyi, se más: bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Jev­ge­nyija pu­csí­tás­ban is vi­lág­baj­nok. Szink­ron­úszó­ból lett bi­ki­ni­mo­dell, de néha azt is le­dobja, a gát­lá­sa­i­val együtt.

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

Ami­kor a nőre elemi erő­vel tör a vágy.

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Durván nekiment Dopemannek Tyson!

Azt üzeni: hagyja a je­len­legi ve­ze­tést dol­gozni, ne rontsa el a dol­go­kat!

Egy­kori szö­veg­írója meg­döb­bent azon, hogy Dop­e­man el­in­dult a 8. ke­rü­leti idő­közi vá­lasz­tá­so­kon, és még min­dig azt várja, hogy ki­de­rül, csak vic­cel a rap­per.

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt ho­gyan gon­dol­ták...?

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt mégis ho­gyan gon­dol­ták...?

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Min­den­órás!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után is elé­ge­det­len volt.

Fon­tos siker után ál­ta­lá­ban nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Pali elé­ge­det­len volt a lá­tot­tak­kal, szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje a saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 16. já­­ték­­hé­­ten 696 mil­­lió fo­­rint volt. Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Teljesen pucéran ünnepli a Földet a csodás mellű szurkolólány

Teljesen pucéran ünnepli a Földet a csodás mellű szurkolólány

Ha már ked­ven­cei, Mes­siek nagy ruhát kap­tak, Livia in­kább ru­hát­la­nul, anya­szült mez­te­le­nül fek­szik.

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

Friss! Nem örülhetünk a májusi időjárásnak!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint is szo­kat­lan hónap vár ránk.

A na­pok­ban har­minc cen­ti­mé­te­res hó, és mí­nu­szok is meg­lep­ték Ma­gyar­or­szá­got, fur­csa­sá­gok­ban pedig a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint má­jus­ban sem lesz hiány.

...MEGVOLT MÁR?

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Bevallotta az igazságot: Ezért élt 20 évig egyedül Andor Éva

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

A csi­nos hír­adós rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Óvás után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Óvás után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Ez már több a soknál: Tóth Vera soványabb, mint testvére!

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len.

Egy­sze­rűen hi­he­tet­len, mek­kora ki­tar­tás, lel­ki­erő van az éne­kes­nő­ben! To­vább fo­gyott, mint azt bárki kép­zelte volna!

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

A ta­vasz a leg­jobb idő a gyöm­bér el­ül­te­té­sére. Ne kés­le­kedj, elő egy nagy bö­dön­nel, ül­tess bele gyöm­bért.

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Judy már úgy érzi, jöhet a má­so­dik baba. Fér­jé­vel már pró­bál­koz­nak is.

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Judy már úgy érzi, jöhet a má­so­dik baba.

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Nem csak a Fra­diba fér be.

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be a ve­te­rán kö­zép­pá­lyás.

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Még nincs vége a hitelbotránynak: Voith Ági újra kikészült!

Óri­ási tör­lesz­tő­rész­let...

Évek óta óri­ási tör­lesz­tő­rész­let­tel sújtja a bank a szí­nész­nőt, aki ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé prob­lé­má­já­val...

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a parádés magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Mozgásképtelen fiún segít L.L. Junior!

Fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

A rap­per fon­tos­nak tartja azt, hogy a hír­ne­vét a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nálja fel.

Kiderült, tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

Ennyi volt? Kiderült, hogy tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Nem csak a Man­ches­ter Uni­ted hívei ag­gód­nak a zse­ni­á­lis csa­tá­rért. A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Gyereksztárként ismeri ma is az ország - így néz ki ma!

Az utcán el­men­nél mel­lette.

Az utcán el­men­nél mel­lette, pedig leg­hí­re­sebb ala­kí­tá­sán ma­gyar gye­re­kek száz­ez­rei nőnek fel évről-évre. Azóta már nem is na­gyon lát­tuk film­vász­non.

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Nem találod ki, hány éves ma Jack Nicholson!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Az ezer­arcú vi­lág­sztár kerek év­for­du­lót ün­ne­pel! Hi­he­tet­len, mi­lyen jól tartja magát!

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Újra egész­sé­ges és bol­dog!

A 29 éves éne­kesnő hi­he­tet­len mód­szer­rel rán­totta magát vissza a mély­pont­ról! Újra egész­sé­ges és bol­dog!

Popsit rázott a csaj az út szélén! Baleset lett belőle

Popsit rázott a csaj az út szélén! Baleset lett belőle

Ba­rát­nője az egé­szet vi­de­óra vette.

A le­ányzó az út szé­lén állt neki twer­kelni, maga sem gon­dolta, hogy mek­kora bal­eset tör­té­nik majd pil­la­na­to­kon belül. Ba­rát­nője az egé­szet vi­de­óra vette.

Végre levetkőzött az egyik leghíresebb modell!

Végre levetkőzött az egyik leghíresebb modell!

Tö­ké­le­tes for­má­ban van!

Anya­szült mez­te­le­nül fek­szik egy ágyon Abi­gail Ratch­ford, re­mél­jük, ezt a képét nem törli majd az Ins­tag­ram...

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Meg­döb­bentő val­lo­más­sal állt elő a be­te­ges­kedő szí­nész! Csoda, hogy még együtt van­nak Ger­dá­val!

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Torlódás az osztrák határnál! Aki teheti, ne induljon el

Órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Ha­tal­mas ko­csi­sor áll He­gyes­ha­lom­nál, órá­kig tart a vá­ra­ko­zás.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént.

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Exkluzív fotót készített gyermekeiről Liptai Claudia!

Tün­dé­riek!

Exk­lu­zív fotót mu­ta­tott gyer­me­ke­i­ről a si­ke­res mű­sor­ve­zető! Így még biz­to­san nem lát­hat­tuk a két test­vért! Tün­dé­riek!

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Ezért tűnt el - 130 kilósra hízott Kozso!

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett - már nem tit­kolja.

Két és fél évvel az agy­mű­tétje után még min­dig ke­ze­lé­sekre kell jár­nia a ki­lenc­ve­nes évek pop­sztár­já­nak. A gyógy­sze­rek­nek kö­szön­he­tően ala­po­san ki­ke­re­ke­dett.

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Az év villantása: Minden kilátszott Oszvald Marika szoknyája alól!

Osz­vald Ma­rika va­lami egé­szen kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val nyi­totta meg a Kál­mán Imre Te­át­­ru­mot.

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Kiszivárgott, mekkora gyerektartást kell fizetnie Hajdú Péternek!

Hajdú Péter be­val­lotta, szá­mára egy­ál­ta­lán nem sür­gető a válás, de ez nem azt je­lenti, hogy bé­kül­né­nek fe­le­sé­gé­vel.

Kínos: arcpirító produkcióval készül Hódi Pamela és partnere

Kínos: arcpirító produkcióval készül Hódi Pamela és partnere

Hódi Pa­mela és Jolly iga­zán össze­han­go­lód­tak A Nagy Du­ett­ben.

Hódi Pa­mela és Jolly iga­zán össze­han­go­lód­tak A Nagy Du­ett­ben, amire most még in­kább szük­sé­gük lesz, ugyanis egy ro­man­ti­kus dal­lal ké­szül­nek.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy cég.

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy dundi nők­kel fog­lal­kozó cég, amely­nek Anikó ko­ráb­ban rek­lám­arca volt.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...