Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá.

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Végre lőttek itthon a silány élelmiszereknek? Nagy előrelépés történt

Végre lőttek itthon a silány élelmiszereknek? Nagy előrelépés történt

Meg­szűn­het a fel­há­bo­rító ket­tős mérce!

Szá­mos te­rü­le­ten meg­szűn­het a tö­me­ge­ket fel­há­bo­rító ket­tős mérce!

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Botrányba fullad Harry és Meghan esküvője? Durva vádak érték őket

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal egy­ál­ta­lán nem fogta vissza magát. Már a her­ceg­nek is üzent.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Még nem járt ha­zánk­ban.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Megalázták Mourinhót: saját játékosa vette semmibe a sztáredzőt

Megalázták Mourinhót: saját játékosa vette semmibe a sztáredzőt

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel.

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel, mi­u­tán le­hoz­ták a pá­lyá­ról.

NE HAGYD KI!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son.

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, kö­ze­lebb van, mint gon­dol­ják.

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Margaret Island 4. születésnap a Parkban!

Május 3-án a Mar­ga­ret Is­land­del nyitja meg ka­puit a fő­vá­ros leg­na­gyobb sza­bad­téri klubja, a Bu­da­pest Park.

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba.

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba, sze­ren­csé­jére gyor­san meg­mű­töt­ték.

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Elképesztő, hol tetováltatják újabban magukat a nők!

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna.

Nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a te­to­vá­lás. Nem is na­gyon tu­dunk már olyan he­lyet az em­beri tes­ten, ahová még va­laki ne var­ra­tott volna. Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a bőrre ke­rül­het cso­dá­la­tos minta? Mu­tat­juk az új öt­le­tet. Ha tet­szik, akár meg is va­ló­sít­ha­tod va­la­me­lyi­ket!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Óriási divat lesz idén ez a szexi és vagány nadrág!

Ez a nad­rág lesz 2018 sztárja.

Menő, dögös, for­ma­bontó - ez a nad­rág lesz 2018 nya­rá­nak sztárja.

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Eszméletlen szexi és izgalmas a nyár legdivatosabb slágere!

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies.

Na­gyon kü­lön­le­ges és na­gyon nőies az anyag, mely ta­rolni fog a nyá­ron.

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Vidám színekkel robban be a tavaszi körömdivat

Fi­a­tal­ság bo­lond­ság - nem úgy az új trend­ben! Most ugyanis leg­vi­dá­mabb szí­nek­ben tom­bol­nak a min­ták, 2018 di­vatja csupa derűt hoz!

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

Szu­per­ha­té­kony moz­du­la­tok!

A strand­sze­zonra még várni kell, de ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal for­mássá va­rá­zsol­ha­tod a pop­si­dat! Vesd be eze­ket a szu­per­ha­té­kony moz­du­la­to­kat!

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

A Facebookon borult ki Kovács Áron, fényes nappal vitték el a kocsiját

A Facebookon borult ki Kovács Áron, fényes nappal vitték el a kocsiját

Na­gyon rosszul in­dult a sár­mos mű­sor­ve­zető napja!

Na­gyon rosszul in­dult a sár­mos mű­sor­ve­zető napja!

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték Li­u­é­kat.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Ha­tod­szorra indul út­jára idén a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően a TALENTOMÉTER könnyű­ze­nei te­het­ség­ku­tató.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok. El­ké­szült a má­so­dik te­to­vá­lása, így állít em­lé­ket az olim­piai arany­nak.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely sport­igaz­gató lesz?

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Végünk van, a világ legszebb melleit villantotta a színésznő

Syd­ney mel­le­ire nin­cse­nek sza­vak.

Syd­ney Ful­ler kerek mel­le­i­nél el­kép­zelni sem lehet szeb­bet. Az auszt­rál mo­dell a kö­zös­ségi ol­da­la­kon nyo­mul.

Szívszorító, ez történt a kórházban Caramel beteg kislányával

Szívszorító, ez történt a kórházban Caramel beteg kislányával

Na­gyon nehéz idő­sza­kot élnek át.

Az éne­kes fe­le­sége újabb fo­tó­val üzent. Na­gyon nehéz idő­sza­kon men­nek ke­resz­tül.

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Tény­leg mo­so­lyog?

Ré­góta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa. Egy új ku­ta­tás­ból most ki­de­rült, hogy ez nem­csak a fes­tőn múl­ha­tott.

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Ezen most meglepődtünk: Ő a legokosabb magyar énekesnő

Na nem azért, mert nem néz­tük volna ki be­lőle...

Na nem azért, mert nem néz­tük volna ki be­lőle, de tény, hogy ő nem az a kér­kedő típus. Három dip­lo­má­val áll a szín­pa­don.

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Megszólalt az özvegy, ez történik Torgyán József összedőlt sírjával

Az 1 mil­lió fo­rint­ból el­ké­szí­tett sír­em­lé­ket feb­ru­ár­ban sem­mi­sí­tette meg egy fa, ami rá­dőlt a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész meg­könnyeb­bült.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Égett emberi maradványokat találhattak a gyanúsított birtokán

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben.

Sok­koló rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got Má­csik Zol­tán el­tű­nési ügyé­ben.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Két év küzdelem vár Caramel kislányára

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár.

Az éne­kesre és csa­lád­jára éle­tük leg­ne­he­zebb idő­szaka vár, hi­szen meg­kez­dő­dött kis­lá­nyuk azon­nali ke­ze­lése, ami hosszú ideig fog tar­tani.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

...MEGVOLT MÁR?

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Megdöbbentő részletekről számolt be a leszbikus színésznő barátja!

Az ügy ha­ma­ro­san a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik, mi­köz­ben senki sem szó­lalt meg a másik ol­da­lá­ról. Egé­szen mos­ta­náig...

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Az éne­kes­nőre még sok meg­pró­bál­ta­tás vár.

Az éne­kesnő már eddig is ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, de még sok meg­pró­bál­ta­tás vár rá.

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja...

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja, ami­vel ál­lí­tó­lag ő maga sé­tált be a rend­őr­ségre...

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint paj­zán a videó. Pedig va­ló­színű, hogy célja nem a férfiak fel­iz­ga­tása volt.

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Osztrák rendőr az intenzíven! Félholtra verte egy randalírozó dominikai férfi

Rajta kívűl még to­vábbi négy rendőr is meg­sé­rült az össze­csa­pás­ban, amely Linz bel­vá­ro­sá­ban tör­tént.

Bevándorlóországgá vált Németország: a menőségnek komoly veszélye van

Bevándorlóországgá vált Németország: a menőségnek komoly veszélye van

Az Eco­no­mist cím­la­pon ne­vezte me­nő­nek Né­met­or­szá­got.

A be­fo­lyá­sos brit he­ti­lap, az Eco­no­mist cím­la­pon ne­vezte me­nő­nek Né­met­or­szá­got. Ezt a ki­je­len­tést arra ala­poz­zák, hogy a né­me­tek ki­nyi­tot­ták a ka­pu­i­kat a mig­rán­sok előtt, ami által sok­szí­nűb­bek let­tek.

Véres választ adott a vadhúsétterem a vegánok trollkodására

Véres választ adott a vadhúsétterem a vegánok trollkodására

A vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sága szent és sért­he­tet­len, jelen eset­ben vi­szont mind­két fél el­ment a falig.

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Kitoloncoltak egy magyart Angliából. Most videóban meséli el a sztorit

Né­hány hete ugyan­így járt az Iden­ti­tás Ge­ne­rá­ció oszt­rák ve­ze­tője, Mar­tin Sell­ner is.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas focisták

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas focisták

Ház­mes­te­rek vagy há­zi­asszo­nyok? Mó­kázva ün­ne­pel­tek a Bayern Mün­chen ku­pa­dön­tőbe ju­tott já­té­ko­sai.

Ház­mes­te­rek vagy há­zi­asszo­nyok? Mó­kázva ün­ne­pel­tek a Bayern ku­pa­dön­tőbe ju­tott já­té­ko­sai.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Zenei fesztiválon villantott tangás popsit a topmodell

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult el...

Át­tet­sző, szexi sze­re­lés­ben in­dult neki a vi­lág­hírű ame­ri­kai fesz­ti­vál­nak a cso­dás mo­dell. Iz­gató tes­té­ből nem sok min­den ma­radt rejtve...

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Meztelenül élvezkedett a belvárosi szökőkútban egy nő! - videó

Tök pu­cé­ran für­dő­zött a za­vart asszony, végül az őt ki­rán­gató rend­őrök is vi­ze­sek let­tek.

Ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Megrendítő beszámoló: ez a fiú visszatért a halálból és elmondta, mit érzett

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról.

Már szü­lei is le­mond­tak a fi­a­tal­ról, aki be­teg­sége miatt nem tu­dott kom­mu­ni­kálni a kül­vi­lág­gal.

18 éve tolószékben él, már másodjára vett részt a félmaratonon

18 éve tolószékben él, már másodjára vett részt a félmaratonon

Két óra, hét má­sod­perc - ennyi idő alatt fu­tot­ták le a csak­nem 22 ki­lo­mé­tert.

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a világbajnokságra

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Ki­fa­kadt a Real Mad­rid vi­lág­sztárja. Szex­vi­deós bot­rá­nya óta esé­lye sincs a vá­lo­ga­tott­ságra, de nem is vá­gyik rá.

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Te is azt gon­do­lod, hogy a leg­ro­man­ti­ku­sabb éj­sza­kán na­gyon paj­zán dol­gok tör­tén­het­nek az ágy­ban?

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

Aggódnak a rajongók: Ijesztően lefogyott Cinthya Dictator

A fo­tó­mű­vészt sok kri­tika éri.

A fo­tó­mű­vész már meg­szokta, hogy kül­seje miatt sok kri­tika éri, de nem hall­gat sen­kire.

Pánik a repülőn: felrobbant az egyik hajtómű. Videó!

Pánik a repülőn: felrobbant az egyik hajtómű. Videó!

9900 mé­te­res ma­gas­ság­ban tör­tént. Az egyik utas olyas­mi­ről ké­szí­tett vi­deót, amit senki sem sze­retne látni.

Az egyik utas olyas­mi­ről ké­szí­tett vi­deót, amit senki sem sze­retne látni. Kész csoda, hogy "csak" egy va­laki halt meg.

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is EZO

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Mu­tat­juk, hogy mi­ként for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit.

Így for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit.

A tüdőátültetett kislány megható üzenete - Videó

A magyar kislány megható üzenete a bravúros tüdőátültetés után - Videó

Si­ke­res volt a műtét.

Je­len­leg re­ha­bi­li­tá­ción van az a bol­dog kis­lány, aki végig haj­tot­ták a tü­dő­át­ül­te­tést.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Hatalmas fordulat a Baukó-Berki háborúban!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Régen készült ennyi cikis fotó egy sztárrendezvényen

Régen készült ennyi cikis fotó egy sztárrendezvényen

Eva Lon­go­ria meg­kapta a csil­la­gát.

Eva Lon­go­ria végre meg­kapta a csil­la­gát a Hol­ly­woodi Hí­res­sé­gek Sé­tá­nyán, de nem maga a ren­dez­vény volt a leg­ér­de­ke­sebb.

Bemutatták Schumi családjának Keszthelyi Vivient

Bemutatták Schumacher családjának a szerelmes magyar lányt

Na­gyon sze­rel­mes a ma­gyar pi­lóta!

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a sze­rel­mé­vel.

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Egy kosárkában kezdték az életüket, 18 év után itt a nagy találkozó

Nem hit­ték, hogy egy­másra ta­lál­nak.

Szü­le­tése óta elő­ször ta­lál­ko­zott a 18 éves Kíra és Zoé. Mint arról Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, a két fi­a­tal lány együtt kezdte meg éle­tét az egyik bu­da­pesti kór­ház­ban. Nem gon­dol­ták, hogy va­laha is egy­másra ta­lál­nak....