Lelökte a szikláról a német turistát az olasz tengerparton egy tunéziai

Lelökte a szikláról a német turistát az olasz tengerparton egy tunéziai

Az ügyész­ség sze­rint a vég­ze­tes bal­eset sze­xu­á­lis erő­szak köz­ben tör­tént.

Leg­alábbis ezt gon­dolja az ügyész­ség, amely sze­rint a vég­ze­tes bal­eset sze­xu­á­lis erő­szak köz­ben tör­tént.

Bűnözővé vált minden harmadik svéd dzsihadista!

Bűnözővé vált minden harmadik svéd dzsihadista!

Svéd­or­szág vissza­fo­gad min­den­kit, aki ko­ráb­ban az Isz­lám Állam ol­da­lán har­colt.

Ez egy friss fel­mé­rés ered­mé­nye. Az oka pedig, hogy Svéd­or­szág vissza­fo­gad min­den­kit, aki ko­ráb­ban az Isz­lám Állam ol­da­lán har­colt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Bonyolódik az ügy, nem fizetné ki az elhunyt focista árát a Cardiff City

Bonyolódik az ügy, nem fizetné ki az elhunyt focista árát a Cardiff City

A Car­diff City sze­rint ér­vény­te­len volt a szer­ző­dés.

A Car­diff City sze­rint ér­vény­te­len volt a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt Emi­li­ano Sala szer­ző­dése.

Érdekes bejelentést tettek a szülészeten dolgozó ápolónők

Ilyet még nem láttunk, érdekes bejelentést tettek a szülészeten dolgozó ápolónők

Meg­hök­kentő egy­ben cso­dá­la­tos...

Meg­hök­kentő egy­ben cso­dá­la­tos dol­got mu­tat­tak meg Fa­ce­book ol­da­lu­kon!

Hihetetlen testével borzolja a kedélyeket Eminem lánya

Hihetetlen testével borzolja a kedélyeket Eminem lánya

Nya­ra­lás köz­ben mu­tatta meg alak­ját.

Emi­nem 23 éves lánya nya­ra­lás köz­ben mu­tatta meg hi­bát­lan alak­ját.

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára!

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára! Szé­pen ki­pa­kolt az egy­kori base­ball-já­té­kos Alex Rod­ri­guez­ről. De vajon mit szól mind­eh­hez J.Lo?

NE HAGYD KI!

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Jót tenni és hatalmasat bulizni egyszerre? Itt az alkalom!

Se­gély­kon­cert a világ leg­ne­he­zebb sorsú gye­re­ke­i­ért a Bu­da­pest Park és az UNICEF Ma­gyar­or­szág szer­ve­zé­sé­ben!

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

Minden idők legszexibb fotója készült a magyar sportolónőről

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­já­nak 124. he­lyén álló Stol­lár Fanny iga­zán dögös képet osz­tott meg Ins­tag­ra­mon.

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

Hihetetlen, ez fogadta Dzsudzsák Balázst a horvátok legyőzése után

A 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

A hor­vá­tok el­leni 2-1-es siker al­kal­má­val a 100. vá­lo­ga­tott­sá­gát ün­neplő 32 éves já­té­kos te­le­fon­ját el­árasz­tot­ták az üze­ne­tek.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Te be­vál­lal­nád ezt a nad­rá­got?

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Kü­lön­böző fa­zo­nok­kal van­nak tele a bol­tok, hátha va­la­me­lyik fazon neked is meg­tet­szik, azért ér­de­mes szét­nézni. Nem fogsz meg­le­pődni, lehet is­me­rős lesz a trend.Te be­vál­lal­nád egy ilyen nad­rá­got?

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns a női ci­pő­di­vat.

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság job­bi­kos el­nöke.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke a tes­tü­let keddi bu­da­pesti ülé­sét kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein. Most ezt Réka meg is örö­kí­tette!

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein. Most ezt Réka meg is örö­kí­tette!

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Kitálalt MC Hawer: Ezért nem hisz Curtis gyógyulásában

Nem hiszi, hogy le­győzte a só­vár­gást.

Sze­rinte az a 6 hét, amit a rap­per a szci­en­to­ló­gus ka­mu­el­vo­nón töl­tött, csak arra volt jó, hogy ki­tisz­tul­jon a szer­ve­zete. A só­vár­gást nem szün­teti meg.

Megszületett az ítélet a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

Megszületett az ítélet a sztársportolót megkéselő betörő ügyében

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­já­nak 2. he­lyén álló Petra Kvit­o­vát 2016-ban, saját la­ká­sá­ban se­be­sí­tet­ték meg.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Döntött az MLSZ, újabb ítélet Király Gábor ügyében

Véget ért a fe­gyelmi tár­gya­lás.

Véget ért a fe­gyelmi tár­gya­lás. Az ügy azon­ban még ga­ran­tál­tan foly­ta­tó­dik. A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott ka­pust meg­hall­gatta a bi­zott­ság, de...

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Ar­gen­tína Ma­rok­kó­val ját­szik.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ez nagyot szólna, világsztárok érkezhetnek két év múlva Budapestre

Ma­gyar­or­szág pá­lyá­zik a 2021-es férfi ko­sár­labda Eu­rópa-baj­nok­ság egyik cso­port­küz­del­me­i­nek a meg­ren­de­zé­sére.

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság.

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság, amit bár­mi­kor szí­ve­sen meg­en­nénk. De vall­juk be őszin­tén, sok­szor el­megy a ked­vünk az el­ké­szí­té­sé­től, a sok buk­tató miatt.

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorláspolitikáról

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorlási politikáról

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get.

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére. Évek óta Bu­da­pes­ten él, így át­látja a fo­lya­ma­tot.

Borzasztó, ezt tette zárkatársával egy férfi

Borzasztó, ezt tette zárkatársával egy férfi

A fő­ügyész­ség a férfi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tette miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fő­vá­rosi Tör­vény­székre.

A fő­ügyész­ség a férfi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tette miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fő­vá­rosi Tör­vény­székre.

Tündéri fotó: pár napos kislányáról posztolt Tücsi

Tündéri fotó: kislányáról posztolt Tücsi

Na­gyon édes kép ke­rült elő!

A büszke édes­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet Na­rá­ról.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

Itt a tavasz új slágerdala: Neon szerkóban feszít Király Viktor

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után, itt az újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger.

A "Hol van az a lány" ki­rob­banó si­kere után, itt az újabb fan­tasz­ti­kus slá­ger.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Megtalálták a húsz éve ellopott Picasso-festményt

Ezt nem gondoltuk volna, itt találták meg a húsz éve ellopott Picasso-festményt

Ér­de­kes rész­le­tek...

Drog és fegy­ver­üz­le­tek­ben volt biz­to­sí­ték... Ér­de­kes rész­le­tek a cikk­ben!

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Ő is sze­re­pel az Ázsia Exp­resszben.

Gás­pár Zsolti is sze­re­pel az Ázsia Exp­ressz má­so­dik éva­dá­ban.

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak azért, hogy véd­jék Mi­chael Jack­sont.

...MEGVOLT MÁR?

Megdöbbent az egész sportvilág, visszavonul a megasztár

Megdöbbent az egész sportvilág, visszavonul a megasztár

30 éve­sen már má­sod­szor dön­tött úgy, hogy ab­ba­hagyja. Egy­szer vissza­tért, de most...

30 éve­sen már má­sod­szor dön­tött úgy, hogy ab­ba­hagyja. Egy­szer vissza­tért a küz­dő­térre, de most...

300 ezren takarították az országot

300 ezren takarították az országot

Soha ennyien nem vet­tek még részt a nagy sze­mét­sze­dési ak­ci­ó­ban: több mint 3200 hely­szí­nen több mint 300 ezer ön­kén­tes ment el a TeS­zedd! ak­ci­óra a múlt héten.

Soha ennyien nem vet­tek még részt: több mint 3200 hely­szí­nen több mint 300 ezer ön­kén­tes sze­dett sze­me­tet.

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Sosem találod ki, mit lopott ez a férfi a debreceni utcákon

Azért ez nem hét­köz­napi...

Azért ez nem hét­köz­napi... Még is mire gon­dol­ha­tott, mi­köz­ben ezt tette? A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri a férfi be­azo­no­sí­tá­sá­hoz.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap...

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Cipőfűzővel fojtotta meg barátnőjét

Sokkoló, cipőfűzővel fojtotta meg élettársát egy szökött rab

Em­ber­ölés és fo­goly­szö­kés miatt emel­tek vádat egy férfi ellen.

Em­ber­ölés és fo­goly­szö­kés miatt emel­tek vádat egy nagy­ecsedi férfi ellen, aki ke­gyet­le­nül ki­vé­gezte a 19 éves élet­tár­sát.

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

Lajcsi kálváriája: Erősnek tartom magam, de megviseltek a történtek

A trom­bi­ta­mű­vészt meg­vi­selte a hét­fői tár­gya­lása, amit bí­ró­csere miatt az ele­jé­től kezd­tek.

Sokkoló részletek derültek ki a pándi emberölésről

Sokkoló részletek derültek ki a pándi emberölésről

Le­tar­tóz­tat­ták a férfit.

A fi­a­tal férfi kép­te­len volt tür­tőz­tetni a ha­rag­ját, így egy tárggyal össze­verte az ál­do­za­to­kat. Egyi­kük a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette.

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Gyászol a sportvilág, meghalt az olimpiai bajnok legenda

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen hunyt el.

Lina Cser­ja­zova öt­ven­éve­sen, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el. Rész­le­te­ket nem kö­zöl­tek arról, mi­lyen be­teg­ség­ben szen­ve­dett

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

Kerekesszékbe kényszerült a TV2 sztárja, így is folytatja a munkát

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője comb­csont­tö­rést szen­ve­dett, ami­kor fiait vitte is­ko­lába, és vá­rat­la­nul át­esett egy be­ton­osz­lo­pon.

Névtelen bankkártyával fizették a nálunk letartóztatott terroristát

Névtelen bankkártyával fizették a nálunk letartóztatott terroristát

Mi­u­tán az Eu­ró­pai Uni­óba ér­ke­zett, név nél­küli bank­kár­tyát ka­pott az a szír férfi, aki a gyanú sze­rint az Isz­lám Állam egyik ve­ze­tője volt - az in­for­má­ciót meg­erő­sí­tette a férfi ügy­védje.

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

Fordulat, több millió érkezett az olaszliszkai lincselő bankszámlájára

A bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

A 13 évvel ez­előtti lin­cse­lés miatt bör­tön­ben ülő ifjabb H. Dezső meg­kap­hatta a több­mil­liós kár­té­rí­tést.

Dráma a budapesti plázában: a luxusfeleség sokkot kapott a látványtól

Dráma a budapesti plázában: a luxusfeleség sokkot kapott a látványtól

Egy férfi le­ug­rott a má­so­dik eme­let­ről va­sár­nap dél­után, mert fel­te­he­tően ön­gyil­kos akart lenni.

Eldőlhet VV Fanni meggyilkolásának ügye, sorsfordító döntés születik

Eldőlhet VV Fanni meggyilkolásának ügye, sorsfordító döntés születik

A fi­a­tal lány még 2017. no­vem­ber 20-án tűnt el, B. Lász­lót pedig egy hét­tel ké­sőbb már le­tar­tóz­tat­ták.

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

Valaki lefotózta a kertjében pucérkodó sportolónőt!

Na­po­zás köz­ben kap­ták le.

A gyö­nyörű le­ányzó is ki­él­vezte a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés min­den per­cét.

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

Rejtélyes eset: Vajon ki vagy mi sétálhatott a Hold felszínén?

A fel­vé­tel egy ala­kot áb­rá­zol.

A fel­vé­tel egy­ér­tel­műen egy ala­kot áb­rá­zol, aki ár­nyé­kot vet égi kí­sé­rőn­kön.

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Csányi Sándor egyik legnagyobb fociélménye volt a horvátok legyőzése

Az MLSZ el­nöke, Csá­nyi Sán­dor külön meg­kö­szönte a szur­ko­lók­nak, hogy ki­tar­tot­tak a vá­lo­ga­tott mel­lett.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Nem ta­lálja a he­lyét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Újabb részletek, ő buktathatta le a Ferihegyen elfogott terroristát

Újabb részletek, ő buktathatta le a Ferihegyen elfogott terroristát

Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tá­ját a ta­va­lyi év végén fog­ták el a rep­té­ren.

Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tá­ját a ta­va­lyi év végén fog­ták el a bu­da­pesti rep­té­ren.

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től nem sza­ba­du­lunk!

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Forró fotó, rajtakapták a parton pucéran bujálkodó álomnőket

Rajtakapták a parton pucéran bujálkodó álomnőket

Ször­fös bom­bá­zók ké­je­leg­tek. Bree és Gaby min­den egyes ru­ha­da­ra­bot le­dob­tak ma­guk­ról a stran­don.

Ször­fös bom­bá­zók ké­je­leg­tek. Bree és Gaby min­den egyes ru­ha­da­ra­bot le­dob­tak ma­guk­ról a stran­don.

Rögzítette a kamera: vakmerő dolgot műveltek a TV2 sztárjai

Rögzítette a kamera: vakmerő dolgot műveltek a TV2 sztárjai

A Baj­no­kok kü­lön­le­ges módon ve­zet­ték le a fe­szült­sé­get.

A Baj­no­kok kü­lön­le­ges módon ve­zet­ték le a fe­szült­sé­get.

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Végül hét­főn pó­tol­ták be a pár­bajt.

A pén­teki el­ma­radt pár­bajt végül hét­főn pó­tol­ták be.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

Egy órán ke­resz­tül tar­tott a kis­lány szen­ve­dése. A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt...

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Már nem csak mobilappon érhető el az e-kárbejelentő

Bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten, így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten vagy asz­tali szá­mí­tó­gé­pen is ki­tölt­hető a di­gi­tá­lis kár­be­je­lentő.

Már bár­mi­lyen webes fe­lü­le­ten. Így pél­dául lap­to­pon, tab­le­ten vagy asz­tali szá­mí­tó­gé­pen is ki­tölt­hető a Ma­gyar Biz­to­sí­tók Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­bisz) eddig csak app­li­ká­ci­ó­ként hasz­nál­ható di­gi­tá­lis kár­be­je­len­tője - kö­zölte a MABISZ.

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

Támad az allergia! De mikor érdemes bevenni a gyógyszert?

A ta­vasz sok ember szá­mára az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza.

A ta­vasz az al­ler­gia kel­le­met­len tü­ne­teit is ma­gá­val hozza. De mikor hat a leg­job­ban a gyógy­szer?

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna. A rend­őr­ség el­já­rást kez­de­mé­nye­zett az ügy­ben.

Nagyon intim: ledobta a textilt a fiatal magyar sztár

Nagyon intim: ledobta a textilt a fiatal magyar sztár

Ru­bint Rella el­ké­pesz­tően szexi.

Ru­bint Rella el­ké­pesz­tően szexi.

23 százalékkal több ember alszik az utcákon Párizsban mint tavaly!

23 százalékkal több ember alszik az utcákon Párizsban, mint tavaly!

Döntő több­sé­gük mig­ráns, aki sá­tor­ban lakik.

Az új haj­lék­ta­la­nok fi­a­ta­lab­bak a ko­ráb­bi­ak­nál, fő­ként 25 és 54 év kö­zötti férfiak.