Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban egy kü­lö­nös nevű szer­ve­zet ak­ti­vis­tái. Aki­ket nagy va­ló­szí­nű­ség­gel Soros pén­zel.

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban egy kü­lö­nös nevű szer­ve­zet ak­ti­vis­tái. Aki­ket nagy va­ló­szí­nű­ség­gel Soros pén­zel.

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Hosszabb életed lehet a párod szellentésének szagolásától!

Brit ku­ta­tók újabb az em­be­ri­ség jö­vő­jét ko­mo­lyan meg­ha­tá­rozó fel­fe­de­zést tet­tek.

Brit ku­ta­tók újabb az em­be­ri­ség jö­vő­jét ko­mo­lyan meg­ha­tá­rozó fel­fe­de­zést tet­tek.

Titkos vegyi fegyverrel készült Macron!?

Titkos vegyi fegyverrel készült Macron!?

Az ut­cára ren­delt pán­cél­au­tók­ban vol­tak a ki­lő­hető tar­tá­lyok.

Az ut­cára ren­delt pán­cél­au­tók­ban vol­tak a tar­tá­lyok, ame­lyek egyen­ként 200 könny­gáz­grá­nát ha­tá­sát fej­tet­ték volna ki né­hány má­sod­perc alatt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Felesége közölte: kórházba került és meghalt az elismert filmes

Gyá­szol a film­szakma. Ka­zi­mi­erz Kutz szín­házi ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

Gyá­szol a film­szakma. A szá­mos díj­jal ki­tün­te­tett Ka­zi­mi­erz Kutz szín­házi ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

Victoria Beckham egy év alatt majdnem egymilliárdot dobott ki

Victoria Beckham egy év alatt majdnem egymilliárdot dobott ki

Az éne­kes­nő­ből di­vat­ter­vező avan­zsált Beck­hamné még min­dig csak a vesz­te­ség ter­me­lés­ben je­les­ke­dik.

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Infúzióra kötötték a magyar műsorvezetőt

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét...

Barbi mo­so­lyogva fo­gadta or­vosa dön­té­sét, aki egy kú­rá­val igye­ke­zett erőt ön­teni belé.

Megdöbbentő felfedezés, rejtélyes objektumra bukkantak az űrben

Megdöbbentő felfedezés, rejtélyes objektumra bukkantak az űrben

A Fa­ro­ut­nak több mint ezer év szük­sé­ges ahhoz, hogy meg­ke­rülje a Napot.

Ha­tal­mas tá­vol­sága miatt a Fa­ro­ut­nak több mint ezer évre lehet szük­sége ahhoz, hogy egy­szer meg­ke­rülje a Napot.

NE HAGYD KI!

Csúnya baleset, ittas vezetéssel vádolják Katie Price-t

Csúnya baleset, ittas vezetéssel vádolják Katie Price-t

Öt napig tartó ivá­sza­tot kö­ve­tően si­ke­rült össze­tör­nie a ko­csit, mi­u­tán meg­je­lent volt ba­rátja szü­le­tés­napi bu­li­ján.

Öt napig tartó ivá­sza­tot kö­ve­tően törte össze a ko­csit, mi­u­tán meg­je­lent volt ba­rátja szü­le­tés­napi bu­li­ján.

Zajra ébredt a világhírű rendező, hátborzongató dolog történt az éjjel

Zajra ébredt a világhírű rendező, hátborzongató dolog történt az éjjel

A Becs­te­len bri­gantyk ren­de­zője nem ijedt meg, hanem meg­ke­reste a hang for­rá­sát. Ott látta meg, hogy be­tör­tek hozzá.

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

Nem beszámítható a 7 éves kislány gyilkosa!

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik.

A 16 éves cse­csen fiú ügyé­nek tár­gya­lása a jövő szer­dán kez­dő­dik. Az oszt­rák ha­tó­sá­gok a kis­lány csa­lád­já­nak bosszú­já­tól tar­ta­nak.

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Új egye­sü­let­ben foly­tatja a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes úszó.

Új egye­sü­let­ben foly­tatja a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes úszó. Ja­nuár első nap­ja­i­ban ne­vezi meg a kö­vet­kező klub­ját.

10 sütirecept karácsonyra: ezek a desszertek tuti nem hizlalnak

10 sütirecept karácsonyra: ezek a desszertek tuti nem hizlalnak

Ko­pog­tat az ajtón a ka­rá­csony, és még nem tudod, mi­lyen sü­ti­vel fo­gadd a ven­dé­ge­ket? Mu­tat­juk az egész­sé­ges re­cep­te­ket!

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Ismét di­vat­ban a leg­szu­pe­rebb pul­csi, csa­vard el min­den férfi fejét. Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted.

Ismét di­vat­ban a leg­szu­pe­rebb pul­csi, csa­vard el min­den férfi fejét. Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

Minden, amit egy szülőnek meg kell tanítania a gyereknek a pénzről

A gaz­dál­ko­dást bi­zony ta­nulni kell, és ezt a ta­nu­lást nem lehet elég korán kez­deni. Eze­ket a dol­go­kat ér­de­mes át­ad­nod.

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, a höl­gyek ilyen­kor sze­re­tik a ma­ni­kűr­jü­ket is csil­lo­góvá tenni.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni.

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Elek Ákosra nem tart igényt a kazah lab­da­rú­gó­csa­pat, a Kaj­rat. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás ja­nu­ár­ban tá­voz­hat.

Elek Ákosra nem tart igényt a kazah lab­da­rú­gó­csa­pat, a Kaj­rat. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás ja­nu­ár­ban tá­voz­hat.

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is.

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is. Mód­szere nagy si­kert ara­tott!

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Az orvosok is elképedtek attól, amit a kislány agyában találtak

Még ők sem tud­nak ma­gya­rá­za­tot adni arra, ami tör­tént. A szü­lők sze­rint ka­rá­cso­nyi csoda tör­tént.

Sírva tett óriási bejelentést Gór Nagy Mária

Sírva tett óriási bejelentést Gór Nagy Mária

Élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nya lesz.

A mű­vésznő élete egyik leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Itt van­nak a rész­le­tek.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Brutális büntetést szabott ki az MLSZ

NB I: brutális büntetést szabott ki az MLSZ

Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Újra le­csa­pott a szö­vet­ség fe­gyelmi bi­zott­sága. Zárt­ka­pus meccs és sú­lyos pénz­bír­ság az íté­let. Tény­leg meg­ol­dás ez bár­mire?

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Döntöttek az orvosok az életmentő műtéten átesett legendáról

Niki Lauda ha­za­tér­he­tett.

Niki Lauda öt hónap után el­hagy­hatta a kór­há­zat, és ha­za­me­he­tett. Már csak az ere­jét kell vissza­nyer­nie.

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Fejlemény a Vidi-Chelsea meccs nagy botrányában

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz!

Ebből sú­lyos bün­te­tés lesz! El­is­merte az UEFA, hogy vizs­gá­ló­dik a Gro­u­pama Aré­ná­ban tör­tén­tek miatt.

Az Út a Mosolyért Alapítvány adventi süti shopjában jártunk

Az Út a Mosolyért Alapítvány adventi süti shopjában jártunk

De­cem­ber 16-án meg­lá­to­gat­tuk a Ba­zi­lika előtt fel­ál­lí­tott ün­nepi sü­tis­ho­pot. Az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány a jó ügy mellé állt.

Tüntetni csak békésen szabad

Tüntetni csak erőszakmentesen szabad

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll bé­ké­sen gya­ko­rolni a tün­te­tés­hez való jogát.

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője.

Kíméletlen kritikát mondott Zacher Gábor: ez a baj az emberekkel

Kíméletlen kritikát mondott Zacher Gábor: ez a baj az emberekkel

A neves to­xi­ko­ló­gus hasz­nos ta­ná­csok­kal látta el az em­be­re­ket.

A neves to­xi­ko­ló­gus hasz­nos ta­ná­csok­kal látta el az em­be­re­ket.

Szívszorító bejelentést tett a kis Maddie anyukája, sírva hallgatták

Szívszorító bejelentést tett a kis Maddie anyukája, sírva hallgatták

Nem min­den el­tűnt gyer­mek kap ak­kora fi­gyel­met, mint Mad­die. A szü­lők mégis ki­tar­tásra buz­dí­ta­nak min­den­kit!

Így mentett életet a mentők applikációja

Így mentett életet a mentők mobilapplikációja

El­ké­pesztő tör­té­net­ről szá­molt be az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat.

El­ké­pesztő tör­té­net­ről szá­molt be az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon. Bi­zo­nyí­totta lét­jo­go­sult­sá­gát a men­tők te­le­fo­nos al­kal­ma­zása.

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­masra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe.

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­masra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe. Erő­sen be is kez­dett!

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Helyreigazítás

Helyreigazítás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk ...

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan sze­mély lenne, aki...

Mellmarkolást kapott születésnapjára Christina Aguilera

Mellmarkolást kapott születésnapjára Christina Aguilera

Vad bu­li­val ün­ne­pelt.

A sza­bad­elvű éne­kesnő szü­le­tés­napi par­tija megint vadra si­ke­re­dett, és ebben a férje is part­ner volt.

A SZIN-re jön a Clean Bandit

A SZIN-re jön a Clean Bandit

Itt­hon ez­út­tal csak a SZIN-en ta­lál­koz­ha­tunk a Clean Ban­dit-tel.

Itt­hon ez­út­tal csak a Sze­gedi Ifjú­sági Na­po­kon (SZIN) ta­lál­koz­ha­tunk 2019-ben a nem­rég új le­mez­zel elő­ruk­koló brit elekt­ro­pop sa­já­tos stí­lusú ze­ne­ka­rá­val, a Clean Ban­dit-tel.

...MEGVOLT MÁR?

Őrületes összeg, Mourinho egy vagyont kap a kirúgás miatt

Őrületes összeg, Mourinho egy vagyont kap a kirúgás miatt

José Mo­u­rin­hót me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pata. Az angol klub mé­re­tes le­lé­pési díjat fizet.

José Mo­u­rin­hót me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pata. Az angol klub mé­re­tes le­lé­pési díjat fizet.

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

A rá­diós és egy­kori ked­vese sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

Lewis Hamilton botrányt okozott a szavaival

Lewis Hamilton botrányt okozott, szétszedik a kommentelők

Sokan fel­há­bo­rod­tak.

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Pécsi Sándorra emlékezik az M3 retrócsatorna

Pécsi Sándorra emlékezik az M3 retrócsatorna

Emb­le­ma­ti­kus sze­re­pei vol­tak.

Szám­ta­lan ki­váló mo­dern és klasszi­kus ala­kí­tás fű­ző­dik a két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nész ne­vé­hez.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet, hogy lánya kö­ze­lébe fér­kőz­zön.

Hihetetlen videó: Így érte el az űrt a Virgin Galactic repülője!

Hihetetlen videó: Így érte el az űrt a Virgin Galactic repülője!

Gyö­nyörű fel­vé­te­lek ké­szül­tek.

Csü­tör­tö­kön ez a ra­kéta volt az első, ame­lyet ma­gán­cég fej­lesz­tett ki és érte el vi­lág­űrt.

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít, a min­ta­pro­jekt a II. ke­rü­let­ben kez­dő­dik el 2019-ben - je­len­tette be Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter a ke­rü­let­ben tar­tott keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

Mérgező anyag van bennük, veszélyes játékokat kellett megsemmisíteni

A ma­gyar ha­tó­sá­gok kínai gyárt­má­nyú já­ték­ba­bák ez­reit sem­mi­sí­tet­ték meg. Nem csak ná­lunk volt prob­léma.

Felfoghatatlan magyarázattal állt elő az anya, brutálisan végezte ki gyermekét

Felfoghatatlan magyarázattal állt elő az anya, brutálisan végezte ki gyermekét

A másik gye­re­ket sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­ták meg a szom­szé­dok a gyil­kos­ság után. Az asszony tel­je­sen be­szá­mít­ha­tat­lan volt.

Egymással szemben érkezett két vonat, kis híján baj lett belőle

Egymással szemben érkezett két vonat, kis híján baj lett belőle

Sza­bály­ta­lan­ság tör­tént.

A Máv­in­form köz­lése sze­rint a vo­na­tok egy­más­tól 80 mé­terre áll­tak meg. Sza­bály­ta­lan­ság tör­tént.

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

Szívszorító: Dárdai Pál őszintén vallott édesapja haláláról

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jét na­gyon meg­vi­selte az apja el­vesz­tése, leg­be­lül zo­ko­gott.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jét na­gyon meg­vi­selte az apja el­vesz­tése, leg­be­lül zo­ko­gott, mi­köz­ben ki­felé azt kel­lett mu­tat­nia, hogy erős ma­radt.

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

Ilyen se volt még, elképesztő, mi tart a Hold felé

A kü­lön­le­ges idő­kap­szula a Hol­don marad az űr­jármű kül­de­té­sé­nek vé­gez­té­vel.

A kü­lön­le­ges idő­kap­szula a Hol­don marad az űr­jármű kül­de­té­sé­nek vé­gez­té­vel. Tar­tal­mát a jövő ge­ne­rá­ciói fog­ják meg­ta­lálni és meg­is­merni.

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Borzalmas tragédia: 18 méterről zuhant a halálba a 21 éves focista

Mi­chael Jones a ne­gye­dik­ről esett na­gyot. A te­het­sé­ges fo­cista szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­ségű al­ko­holt ta­lál­tak.

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Varga Ro­land a Vidi ellen sé­rült meg.

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap. A tá­madó a hírek sze­rint még kór­ház­ban van.

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Hátborzongató dolgot rögzített éjszaka egy vadfigyelő kamera

Nem csak az ál­la­to­katat ve­szik fel...

Több ezer moz­gás­ér­zé­ke­lős, éj­jel­látó üzem­mód­ban is rög­zítő ka­me­rát he­lyez­tek ki vi­lág­szerte ott, ahol még vadon élő ál­la­tok­kal lehet ta­lál­kozni...

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Jövő évtől havi bruttó 100.000 fo­rintra nő a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díja.

Jövő évtől havi bruttó 100.000 fo­rintra nő a gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díja.

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Még Vil­most is ki­akadt! Sze­rinte is túl­zás, amit a her­cegné művel, hisz fon­tos ha­gyo­mány­tól fosz­totta meg Harry her­ce­get.

Nagy változás jön az átutalásoknál, ennek örülhetsz fizetéskor

Nagy változás jön az átutalásoknál, ennek örülhetsz fizetéskor

A ter­vek sze­rint az utalt összeg öt má­sod­per­cen belül meg­ér­ke­zik az egyik szám­lá­ról a má­sikra.

A ter­vek sze­rint az utalt összeg öt má­sod­per­cen belül meg­ér­ke­zik az egyik szám­lá­ról a má­sikra.

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

A 35 éves nő alsó- és felső vég­tag­jai, a ge­rince és a me­den­ce­csontja is meg­sé­rült.

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

Ennyi volt, José Mourinhót kirúgták a Manchester Unitedtől

2016 óta irá­nyí­totta az MU-t.

A por­tu­gál szak­em­ber 2016 óta irá­nyí­totta az angol sztár­csa­pa­tot. A leg­na­gyobb si­kere az Eu­rópa-liga meg­nye­rése volt. Idén szen­ved az MU a baj­nok­ság­ban.

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt min­dig meg­ta­lál­ják. Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt min­dig meg­ta­lál­ják. Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Szomorú, mi történt a várandós Tücsi vőlegényével

Szomorú, mi történt a várandós Tücsi vőlegényével

Csú­nyán meg­sé­rült mér­kő­zés köz­ben a sztár­spor­toló. Nem várt di­ag­nó­zist ka­pott. Mű­teni is kel­lett.

Csú­nyán meg­sé­rült mér­kő­zés köz­ben a sztár­spor­toló. Nem várt di­ag­nó­zist ka­pott. Mű­teni is kel­lett.

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Orbán Viktor a magyar álláspont megerősítését várja Bécsben

Jó esély van a ma­gyar stra­té­giai irány­vo­nal meg­erő­sí­té­sére - mondta a mi­nisz­ter­el­nök az EU-Af­rika Fórum előtt .

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

A ma­gyar csa­lá­dok ren­ge­teg sza­lon­cuk­rot fo­gyasz­ta­nak, és nem csu­pán azzal a mennyi­ség­gel szá­mol­nak, ami a fára kerül.

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

Egy víziparkba zuhant a szikláról a többtonnás kamion! - videó

A te­her­autó so­főrje még idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

A te­her­autó so­főrje még pont idő­ben ki tu­dott szállni az el­sza­ba­dult jár­mű­ből.

Forró, így csókolja szerelmét Hódi Pamela

Forró, így csókolja szerelmét Hódi Pamela

Nem tit­kolja többé, mennyire bol­dog.

A csi­nos sztár­anyuka nem tit­kolja többé, mennyire bol­dog vá­lasz­tott­já­val, Ben­cé­vel!

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Durva, külföldön rabolták ki a magyar olimpiai bajnokot

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kiss Ger­gely a csa­lád­já­val Auszt­rá­li­á­ban pihen. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok pó­lóst egy auszt­rál nagy­vá­ros­ban.

Most jött a hír: balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Most jött a hír: balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Épp a szü­le­i­hez igye­ke­zett.

A mind­össze 33 éves elő­adó a szü­le­i­hez igye­ke­zett, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént. A rend­őr­ség vizs­gálja a nő ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit.