Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Hét­köz­nap se mondj le a finom va­cso­rá­ról, de per­sze a di­é­tá­dat se add fel. Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra!

Hét­köz­nap se mondj le a finom va­cso­rá­ról, de per­sze a di­é­tá­dat se add fel. Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra! Ga­ran­tál­tan si­kert aratsz vele!

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Megmutatta az arcát: Ez a nő Damu Roland titokzatos, új barátnője

Újra el­ta­lálta Ámor nyila. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra el­ta­lálta Ámor nyila. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam vi­lág­szerte ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Súlyos botrány az NB I-ben

Súlyos botrány az NB I-ben, büntetés várható

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

A Di­ós­győr csak paksi se­gít­ség­gel ma­radt benn az él­vo­nal­ban. A mis­kolci tré­ner sza­va­ira azon­ban senki nem szá­mí­tott.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

A világ legszexibb melltartója, amitől bevadulnak a férfiak

Mind­össze kéz kell hozzá!

Mu­tat­juk, hogy lehet egyet­len négy­zet­cen­ti­mé­ter­nyi tex­til nél­kül me­sé­sen dögös a ci­cifix. Mind­össze kéz kell hozzá!

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

NE HAGYD KI!

Magyar egyetemista Manchesterben: Számíthatunk még hasonló csapásokra

Magyar egyetemista Manchesterben: Számíthatunk még hasonló csapásokra

La­punk­nak a szol­noki Dé­kány Vik­tó­ria szá­molt be a man­ches­teri ál­la­pot­ról.

La­punk­nak a szol­noki Dé­kány Vik­tó­ria szá­molt be a vá­ros­ban ural­kodó ál­la­po­tok­ról.

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! El­árulta, mitől!

Könnyes búcsú, távozik a Honvéd legfontosabb embere

Könnyes búcsú, távozik a Honvéd legfontosabb embere

Marco Rossi ve­ze­tő­edző a csú­cson fe­jezi be mun­ká­ját. A Ri­post in­for­má­ci­ója sze­rint ma­gyar ri­vá­lis­nál vál­lal mun­kát.

Kiderült, milyen lesz a júniusi időjárás, ennek aztán nem fogsz örülni

Kiderült, milyen lesz a júniusi időjárás, ennek aztán nem fogsz örülni

Aki ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés­ben bí­zott a nyár első hó­nap­já­ban, csa­lódni fog!

Az, aki a ve­rő­fé­nyes nap­sü­tés­ben bí­zott a nyár első hó­nap­já­ban, na­gyot fog csa­lódni!

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása fe­lül­múl­ha­tat­lan!

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása pedig fe­lül­múl­ha­tat­lan! Nem is csoda, hogy ha­tal­mas siker a leg­újabb fi­nom­ság, a kur­ku­más cso­ko­ládé! Ké­szítsd el te is!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ez a ruhadarab nem hiányozhat nyáron a szekrényedből!

Ha sze­ret­nénk fel­újí­tani a ru­ha­tá­run­kat, ér­de­mes par­ko­ló­pá­lyára tenni az egy­színű ru­ha­da­ra­bo­kat, és vidám, szí­nes, min­tás ru­hák­kal be­sze­rezni.

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

Ezeket kell tudnod a szempillaspirálról

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban.

A szem­pil­la­spi­rál nem vé­let­le­nül bújik meg min­den nő smink­tás­ká­já­ban: szé­pen ki­emeli a te­kin­te­tet, ke­re­tezi a sze­met, és akkor is friss, üde meg­je­le­nést biz­to­sít, ha sem­mi­lyen más smin­ket nem hasz­nálsz.

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél. Pro­te­in­ben gaz­dag, ener­gia­dús, di­é­tás.

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Egyetlen apró trükk, és máris teljesen megújul a bikini

Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Ez az új divat teszi iga­zán sze­xivé idén a bi­ki­nit. Mu­tat­juk, mi lesz idén na­gyon menő.

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Soha ne tegyél jóni-olajat a vaginádba! Elképesztően veszélyes!

Na­gyon vi­gyázz vele!

Az in­ter­ne­ten ba­ran­golva ren­ge­teg olyan ter­mékre buk­kan­hatsz, amely az ér­zé­ki­sé­get van hi­vatva elő­se­gí­teni. Ilyen a jóni olaj is, amely az el­adók sze­rint fris­sen tartja az intim ré­sze­i­det.

Mocskos fotó került elő a peckes mellű, pucér álomnőről

Mocskos fotó került elő a peckes mellű, pucér álomnőről

Ro­sanna pisz­ko­sul jó nő. Meg per­sze tisz­tán is: azért úgy is mu­ta­tunk róla má­mo­rító ké­pe­ket.

Ro­sanna pisz­ko­sul jó nő. Meg per­sze tisz­tán sem akár­mi­lyen. Ezért ter­mé­sze­te­sen így is, úgy is mu­ta­tunk róla ké­pe­ket.

Folytatják a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb filmjét!

Folytatják a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb filmjét!

Maga a film fő­sze­rep­lője mondta el.

Maga a film fő­sze­rep­lője, Tom Cru­ise je­len­tette be a nagy hírt, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik, amiket átéltek

Kipakolnak a pornósztárok: A legdurvább sztorik, amiket átéltek forgatás közben

Kü­lö­nös in­terjú ke­ring a vi­lág­há­lón, mely­ben egyet­len kér­désre vá­la­szol­nak az öröm­lá­nyok...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Eldőlt, ők az NB I bajnokai és kiesői

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka.

Hu­szon­négy év után újra a Hon­véd az NB I baj­noka. A kis­pes­tiek az arany­meccsen 1-0-ra le­győz­ték a Vi­deo­tont. Ki­esett az MTK.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz.

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Sosem látott fotó került elő Kaszás Attiláról!

Sosem látott fotó került elő Kaszás Attiláról!

Vá­rat­la­nul hunyt el.

A szín­mű­vész 2007-ben, vá­rat­la­nul hunyt el, sok fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­tot oko­zott a né­zők­nek.

Váratlan bejelentés: Újra összeállnak a legendás magyar zenekar tagjai

Váratlan bejelentés: Újra összeállnak a legendás magyar zenekar tagjai

A 2013-ban vég­leg le­kö­szönt együt­tes máig is ak­tí­van mu­zsi­káló két volt tagja gon­dolt egyet és csi­nál egy új for­má­ciót!

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyertes számai

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyertes számai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt!

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

Brutális testalkat: 9,1 millió férfi imádja ezt a 20 éves szexi nőt

A szu­per­szexi Ale­xis Ren fel­rob­ban­totta az Ins­tag­ra­mot! Az ame­ri­kai bom­bázó hi­bát­lan tes­té­vel min­dent visz. Őr­jítő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő ki­ké­szült.

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. Mol­nár Anikó ál­lat­ba­rát, ám négy­lábú ked­ven­cé­nél át­té­tes da­ga­nat ala­kult ki.

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Balesete után a kórházból üzent Keszthelyi Vivien

Végre mo­so­lyog a 16 éves ma­gyar pi­ló­ta­lány. Né­met­or­szági bal­esete után az in­ten­zív osz­tá­lyon töl­tötte az éj­sza­kát.

Végre mo­so­lyog a 16 éves ma­gyar pi­ló­ta­lány. Né­met­or­szági bal­esete után az in­ten­zív osz­tá­lyon töl­tötte az éj­sza­kát.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Magyarok rekedtek a londoni reptéren, óriási a káosz

Magyarok rekedtek a londoni reptéren, óriási a káosz

Az összes Lon­don­ból in­duló já­ra­tát tö­rölte szom­bat dél­után a Bri­tish Air­ways lé­gi­tár­sa­ság.

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Min­dent meg­tesz a Sam­sung, hogy le­győzze a nagy kon­ku­rens iP­hone-t. Lehet, hogy vége a tö­rött ki­jel­zők­nek?

Debreceni fociüzlet, Andy Vajna cáfol

Debreceni fociüzlet, Andy Vajna cáfol

Saj­tó­hí­rek sze­rint a kor­mány­biz­tos az NB I-ben le­hetne tu­laj­do­nos.

Saj­tó­hí­rek sze­rint a kor­mány­biz­tos az NB I-ben le­hetne tu­laj­do­nos. Per­sze csak akkor, ha a gárda nem esik ki szom­ba­ton a má­sod­osz­tályba.

...MEGVOLT MÁR?

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

Szép emlékek: húszéves fotó került elő Bács Ferencről

A szí­nész Bács Kati édes­apja, ám évek óta nem tart­ják a kap­cso­la­tot a szí­nész fi­a­tal fe­le­sége miatt.

A szí­nész Bács Kati édes­apja, ám évek óta nem tart­ják a kap­cso­la­tot a szí­nész fi­a­tal fe­le­sége miatt.

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Erre senki nem gondolt, hazatérhet az NB I-es sikeredző

Kül­földi kar­rier he­lyett Por­tu­gá­li­á­ban kap­hat mun­kát Paulo Sousa. A Vi­deo­ton ko­rábbi mes­tere igazi sztár­csa­pat­hoz szer­ződ­het.

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

Gyászol a filmvilág: váratlanul elhunyt Litauszki János

64 éves volt.

Éle­té­nek 64. évé­ben szom­ba­ton halt meg Lit­a­uszki János Ba­lázs Béla-díjas ren­dező.

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Egyál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

A szín­mű­vész egy­ál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

Levetkőzött, megmutatta hibátlan fenekét Kiss Virág

Levetkőzött, megmutatta hibátlan fenekét Kiss Virág

Iz­gal­mas fotó ke­ring az in­ter­ne­ten!

Iz­gal­mas fotó ke­ring a a dögös fit­nesz­ki­rály­nő­ről az in­ter­ne­ten! Min­denki el­alélt a lát­vá­nyá­tól!

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

Külföldön versenyez Liptai Claudia lánya, hatalmas sikert aratott

A mű­sor­ve­zető még sosem volt ilyen távol a lá­nyá­tól, de tel­jes szí­vé­ből szur­kol neki.

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vitamin még a fogyást is segíti?

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig.

A D-vi­ta­min a szer­ve­zet egé­szét tá­mo­gatja, a cson­tok egész­sé­gé­től kezdve az im­mun­rend­szer op­ti­má­lis mű­kö­dé­séig. A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a hízás és fo­gyás fo­lya­ma­ta­i­ban is sze­re­pet ját­szik.

Sokk, intenzív osztályon kezelik a magyar sportolónőt

Sokk, intenzív osztályon kezelik a magyar sportolónőt

Ször­nyű bal­esete után kór­ház­ban tar­tot­ták Keszt­he­lyi Vi­vi­ent. Az or­vo­sok egy­előre hall­gat­nak ál­la­po­tá­ról.

Rémisztő, nőkre támadt Király L. Norbi

Rémisztő, nőkre támadt Király L. Norbi

Tel­je­sen ki­fa­kadt! Ba­rá­tai sem tud­ják, mi lelte az éne­kest.

Tel­je­sen ki­fa­kadt! Ba­rá­tai sem tud­ják, mi lelte az éne­kest.

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

A 89 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­óri­ás­nak ka­lan­dos élete volt!

Vége Ben Stiller házasságának

Vége Ben Stiller házasságának

A szí­nész és fe­le­sége köz­le­mény­ben je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. Ti­zen­nyolc esz­tendő után dön­töt­tek úgy, hogy külön uta­kon foly­tat­ják.

A szí­nész és fe­le­sége köz­le­mény­ben je­len­tet­ték be a szo­morú hírt. Ti­zen­nyolc esz­tendő után dön­töt­tek úgy, hogy külön uta­kon foly­tat­ják.

Nyugtalanító hír, elmarad Gálvölgyi János születésnapja

Nyugtalanító hír, elmarad Gálvölgyi János születésnapja

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész sze­rint nin­csen oka az ün­nep­lésre!

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész sze­rint nin­csen oka az ün­nep­lésre!

Óriási veszélyt rejt a hétvégi időjárás, figyelmeztet a meteorológia

Óriási veszélyt rejt a hétvégi időjárás, figyelmeztet a meteorológia

A hét eleji durva özön­víz és jég­ve­rés után végre be­kö­szönt a korai nyár, hét­vé­gén akár 30 fok is mér­he­tünk!

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Erre senki sem számított: Újra kihallgatták Oszter Sándor feleségét

Ha­ma­ro­san meg­szü­let­het az íté­let az ittas ve­ze­tés miatt in­dí­tott ügy­ben!

Ez igazán alpári: A belvárosi parkban élveztek el a szeretők

Ez igazán alpári: A belvárosi parkban élveztek el a szeretők

Azt hit­ték, senki se látja őket.

Nem csoda, hogy a ba­ba­ko­csit toló anyuka azon­nal vissza­for­dult, ami­kor a szeme elé tá­rult a bot­rá­nyos lát­vány!

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Gigantikus mutáns bálna vetődött partra, ilyet még nem láttál

Kí­ván­csian vet­ték körbe a he­lyiek!

Ré­mü­let­tel ve­gyes kí­ván­csi­ság­gal vet­ték körbe a he­lyiek!

Óriásit pucsított a fiatal modell a sportpályán!

Óriásit pucsított a fiatal modell a sportpályán!

Las Ve­gas­ban la­zí­tott Abi­gail.

Las Ve­gas­ban la­zí­tott Abi­gail Ratch­ford, ter­mé­sze­te­sen az álmok vá­ro­sá­ban is ké­szült egy szexi szelfi.

Ó mamám, Palvin Barbi a vörös szőnyegen játszott a melleivel

Ó mamám, Palvin Barbi a vörös szőnyegen játszott a melleivel

Ugyan her­ceg­nő­nek öl­tö­zött Can­nes leg­ele­gán­sabb bál­jára, de a paj­kos­sá­gát sem hagyta ott­hon.

Ebben reménykedik a 17 éve eltűnt Till Tamás családja

Ebben reménykedik a 17 éve eltűnt Till Tamás családja

Tamás ak­tája a mai napig nyi­tott.

Még 2000-ben, gye­rek­na­pon tűnt el az akkor 11 éves Till Tamás, ak­tája a mai napig nyi­tott a rend­őr­ség­nél. A bajai szü­lők még re­mény­ked­nek.

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

Reagált a vádakra: Kitálalt Gundel Takács Gáborról Vitray Tamás

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

A le­gen­dás te­le­ví­ziós új­ság­író ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét az is­mert mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Szörnyű baleset, lezuhant a színpadról Verebély Iván

Szörnyű baleset, lezuhant a színpadról Verebély Iván

A tör­tén­tek­ről val­lott!

Hat­van­éves pá­lya­fu­tása során elő­ször tör­tént ilyen malőr a mű­vés­szel!

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Brutális orgazmust okoz ez a szexjáték! Kipróbálod?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket?

Meg­fű­sze­rez­néd az együtt­lé­te­ket? Extra gyö­nyörre vágysz? Akkor ezt pró­báld ki!

Bombasztikus melleit csak a hajával takarja el a focimániás modell

Bombasztikus melleit csak a hajával takarja el a focimániás modell

Hol­ly­wood­ban élő olasz szí­nész­nő­ként jel­lemzi magát a fo­ci­ra­jongó bom­bázó. A Na­poli nagy sze­rel­mese.

Hol­ly­wood­ban élő olasz szí­nész­nő­ként jel­lemzi magát a fo­ci­ra­jongó bom­bázó. A Na­poli nagy sze­rel­mese.

Eljött végre, amire mind vágytunk: napozásra fel, megérkezik a meleg

Eljött végre, amire mind vágytunk: napozásra fel, megérkezik a meleg

Me­leg­szik a le­vegő, kisüt a nap, végre be­kö­szönt a strand­idő is.

Me­leg­szik a le­vegő, kisüt a nap, végre be­kö­szönt a strand­idő is, akár a bi­ki­ni­det is elő­ve­he­ted!

Hét hónapos kislányt hagytak egyedül a forró autóban, meghalt

Hét hónapos kislányt hagytak egyedül a forró autóban, meghalt

A kis­lányt vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de már nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Ennyi volt, Rooney beint Mourinhónak és lelép

Úgy fest, ezen a nyá­ron tá­vo­zik.

Úgy fest, ezen a nyá­ron el­hagyja a Man­ches­ter Uni­te­det a ki­váló csa­tár.

Tudományos Ördögűzés Hirdetés

Tudományos Ördögűzés Hirdetés

A két meg­mondó fi­gura ismét a fel­színre tört. A Sátán bajba ke­rült, mert ül­dözi a Bo­rosMe­gaVoga! Csak saját fe­le­lős­ségre!

A Sátán bajba ke­rült, mert ül­dözi a Bo­rosMe­gaVoga!

Fantasztikus átalakulás! Bombanő lett az Édes Élet sztárja

Fantasztikus átalakulás! Bombanő lett az Édes Élet sztárja

Szö­geczki Ági tíz ki­lo­gram­mot fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban. A TV2 sztárja min­dig küz­dött a sú­lyá­val.

Szö­geczki Ági tíz ki­lo­gram­mot fo­gyott az el­múlt idő­szak­ban. A TV2 sztárja most már elé­ge­dett.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Mi­csoda al­ko­tá­sok...

Olyan ki­váló al­ko­tá­sok ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe, ame­lyek mel­lett ha­zánk hí­res­sé­gei sem tud­tak szó nél­kül el­menni.

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Hó­na­pok­kal ez­előtt kez­dő­dött Bea asszony kál­vá­ri­ája. Pajzs­mi­rigy-alul­mű­kö­dés­ben szen­ved, ami miatt már 35 kilót hí­zott.

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.