FRISS HÍREK

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

Bemutatta a Kerítésbontókat a Fidelitas

El­in­dí­totta Ke­rí­tés­bon­tók című pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas a fő­vá­ros­ban - kö­zölte a Fi­desz ifjú­sági szer­ve­zete.

El­in­dí­totta Ke­rí­tés­bon­tók című pla­kát­ki­ál­lí­tá­sát a Fi­de­li­tas a fő­vá­ros­ban - kö­zölte a Fi­desz ifjú­sági szer­ve­ze­té­nek el­nöke szer­dán.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti a migránsok között

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor

Bárkihez bekopoghat Orbán Viktor - Egerben már megtette

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök, a Fi­desz - Ma­gyar Pol­gári Szö­vet­ség el­nöke teg­­nap­tól. A kor­mányfő be­­csön­­ge­­tett a la­­ká­­sokba.

Sze­mé­lye­sen állt bele párt­tár­sai kam­pá­nyába Orbán Vik­tor mi­­nisz­­ter­el­­nök, a Fi­desz el­nöke teg­­nap­tól.

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

Mit mondott az egri kukás Orbánnak?

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat.

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap, akár­csak a régi szép idők­ben, ház­ról házra járva gyűj­tötte az alá­írá­so­kat a Fi­desz­nek, ez­út­tal Eger­ben. Be­csön­ge­tett a la­ká­sokba, kö­szönt és...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

Meghekkelték Vonát: dalra fakadt a müezzin!

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

A Job­bik párt­el­nök sem­mit sem tu­dott re­a­gálni a saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, ami­kor egy te­le­fon­ból meg­szó­lalt a mü­ez­zin hangja...

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ha látod ezt a kislányt, azonnal értesítsd a rendőrséget! - Fotó

Ma el­tűnt egy 10 éves kis­lány bu­da­pesti, XX. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, a rend­őrök sem ta­lál­ják!

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

A ki­hí­vás­ban részt­vevő gyö­nyörű és be­vál­la­lós lá­nyok tel­je­sen ru­hát­la­nul mu­tat­ják meg ma­gu­kat or­szág-világ előtt...

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című műve meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést. Egye­lőre itt­hon druk­kol, ám nem­so­kára el­uta­zik.

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha a Test­ről és lé­lek­ről meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést.

NE HAGYD KI!

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett...

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Harmincöt kilót hízott a népszerű magyar színész

Harmincöt kilót hízott a népszerű magyar színész

Egy év alatt lett száz­ti­zenöt kiló.

Hiába járt nagy ál­do­zat­tal, nem is gon­dol­ko­zott azon He­ge­dűs D. Géza, hogy el­vál­lalja-e az egyik fő­sze­re­pet Szász János új film­jé­ben.

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Szakadékba zuhant egy perui busz, rengeteg a halott

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Óri­ási tra­gé­dia tör­tént Pe­ru­ban: sza­ka­dékba zu­hant egy busz, csak­nem min­den utas meg­halt.

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Egészséges, egyszerű és mégis finom. Tudod, mi az?

Ro­man­ti­kus va­csora után ez illik

Ez az egész­sé­ges és kifi­no­mult desszert tö­ké­le­tes be­fe­je­zés egy ro­man­ti­kus va­csora után, de akár fő­fo­gás­ként is el­fo­gyaszt­hat­já­tok.

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Íme, a leglazább, legegyszerűbb frizura! Tarol a kócos konty!

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van.

Rohan a világ, és vele együtt te is? Leg­gyor­sabb és leg­sze­xibb meg­ol­dás a kócos konty! In­du­lás előtt pár perc és kész is van. Fan­tasz­ti­ku­san di­va­tos, mu­tat­juk hozzá né­hány szu­per öt­le­tet! Nézz körül az utcán is, a höl­gyek sokan vi­se­lik így a ha­jun­kat. Ké­nyel­mes vi­se­let, és még csi­nos is le­hetsz!

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Őrület, ez az egyszerű, de furcsa smink lesz tavasszal a divat

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja!

Tom­bol az új zse­lés szem­héj di­vatja! Pró­báld ki, és hó­díts meg vele min­den­kit. Egy­szerű el­ké­szí­teni, biz­tos, hogy imádni fogod.

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Íme, az okos nők rafinált trükkje: Így lesz igazán tökéletes az alakod

Ha pont két méret kö­zött vagy, nehéz ruhát vá­lasz­ta­nod. Egy kis cse­le­zés­sel vi­szont a ma­xi­mu­mot tudod ki­hozni a ru­hák­ból.

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Vissza­jön a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Cicijével kampányol Cicciolina!

Cicijével kampányol Cicciolina!

A ha­tal­mas mellű sző­ke­ség meg­adta az irány­vo­na­lat! Most aztán gyö­nyör­köd­het­nek a férfiak az óri­ási ido­mok­ban! Ez a fotó za­varba ejtő!

A ha­tal­mas mellű sző­ke­ség meg­adta az irány­vo­na­lat! Most aztán gyö­nyör­köd­het­nek a férfiak az óri­ási ido­mok­ban! Ez a fotó za­varba ejtő!

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Egy újabb gyil­kos mig­ráns­ról de­rí­tet­ték ki a német ha­tó­sá­gok, hogy idő­sebb, mint amennyi­nek ko­ráb­ban val­lotta magát.

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Előléptették a szolgálat közben meghalt magyar rendőrt

Posz­tu­musz törzs­őr­mes­terré lép­tet­ték elő a múlt heti bal­eset­ben, két rend­őr­autó üt­kö­zése kö­vet­kez­té­ben meg­halt rend­őrt.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

Zúgott az AC/DC: magyar koris lett a téli olimpia új sztárja!

A nézők meg­őrül­tek Tóth Ivet­tért.

Tóth Ivett be­vál­la­lós volt, szö­ges övben és bőr­mel­lény­ben kor­cso­lyá­zott. A nézők meg­őrül­tek érte.

Összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Fájó könnyek, összeomlott az olimpia legszexibb sportolója

Na­gyon akarta az arany­ér­met.

Lin­dsey Vonn na­gyon sze­re­tett volna arany­ér­met nyerni. Min­den bi­zonnyal ez volt az utolsó olim­pi­ája.

Börtönbe zárják a hírhedt pedofil fociedzőt

Lecsaptak a pedofil edzőre, aki öngyilkosságba hajszolt focistákat

A bíró az ör­dö­göt látta meg benne.

31 éves bör­tön­bün­te­tést ka­pott Barry Ben­nell, akit 12 kisfiú 50 rend­beli meg­ron­tá­sá­ban ta­lál­tak bű­nös­nek.

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

Katalint másolja majd az esküvőjén Meghan Markle?

A fo­ga­dó­iro­dák tud­ják a vá­laszt.

A fo­ga­dó­iro­dák sze­rint meg­van, hogy ki ter­vezi Harry her­ceg sze­rel­mé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját.

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Huncut képet posztolt Ördög Nóra a gyerekeiről - Fotó

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál.

Nem könnyű az élet Ördög Nó­rá­ék­nál, de ez így van jól! A si­ke­res mű­sor­ve­zető gye­re­kei olyan ele­ve­nek, hogy édes­any­juk már meg sem le­pő­dött.

Tarol az influenza, de három megyében megússzák

Megmutatjuk, hol csökkent az influenzások száma

Nyil­vá­nos­ságra hozta a mi­nisz­té­rium a leg­újabb je­len­té­sét.

Nap­vi­lágra ke­rült a mi­nisz­té­rium leg­újabb je­len­tése, ami sze­rint az el­múlt héten 70 ezer ember for­dult or­vos­hoz influ­en­zá­val.

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

Meg­halt Billly Gra­ham.

Meg­halt a le­gen­dás ame­ri­kai hit­szó­nok, Billly Gra­ham.

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett Kokó harmadik gyermeke!

Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a hírt.

Az vi­lág­baj­nok ököl­vívó a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta a bol­dog hírt, hogy ismét apa lett.

Czeglédy hamarosan kisétál a börtönből

Czeglédy hamarosan kisétál a börtönből

Már le is adta az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son való rész­vé­tel­hez szük­sé­ges alá­írá­so­kat az elő­ze­tes­ben ülő Czeg­lédy Csaba ügy­véd.

Már le is adta az or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son való rész­vé­tel­hez szük­sé­ges alá­írá­so­kat az elő­ze­tes­ben ülő Czeg­lédy Csaba

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Ezért hajtott a pancser sofőr a nyíregyházi drogéria kirakatába - Fotók

Egy üzlet ki­ra­ka­tába haj­tott egy sze­mély­gép­ko­csi kedd dél­után Nyír­egy­há­zán, a Pa­zo­nyi úton.

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Tragédia a temetőben, újabb csapás érte Torgyán József özvegyét

Meg­rázó te­le­fon­hí­vást ka­pott Cseh Mária, Tor­gyán Jó­zsef öz­ve­gye! So­káig nem lesz új sír­köve imá­dott fér­jé­nek.

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Megérzése mentette meg a haláltól a magyar színészt

Az is­mert mű­vész ko­ráb­ban nem iga­zán fi­gyelt a belső su­gal­la­tokra, de ami­óta az éle­tét kö­szön­heti egy in­tu­í­ci­ó­já­nak, azóta fi­gyel a je­lekre.

...MEGVOLT MÁR?

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ravasz trükkel fosztották ki az interneten társat kereső embereket

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta.

Ami­kor a pá­rocska le­bu­kott, a férfi egy másik nővel foly­tatta a csa­lás­so­ro­za­tot. Mind­hár­man rend­őr­kézre ke­rül­tek.

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra.

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Vadító fotó, apró bikiniben terpesztett a kamerának Bódi Sylvi!

Vadító fotó, apró bikiniben terpesztett a kamerának Bódi Sylvi!

Rég volt már ilyen: a csi­nos mo­dell őrü­le­te­sen szexi fény­kép­pel ör­ven­dez­tette meg a ra­jon­gó­kat.

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

Örömhírt kapott Kim Dzsongun: bővül a családja!

A húga újra anyai örö­mök elé néz.

A dél-ko­reai téli olim­piai já­té­ko­kon kapta első fon­tos nem­zet­közi fel­ada­tát az észak-ko­reai ve­zető húga, aki most újra anyai örö­mök elé néz.

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Takarítónőből lett színésznő a magyar legenda partnere

Ta­valy sze­re­pelt elő­ször szín­da­rab­ban Bo­rika. A Ka­rin­thy Szín­ház ta­ka­rí­tó­nője ki­lenc éve ta­ka­rítja a te­át­ru­mot.

Het­ven­négy éve­sen sze­re­pelt elő­ször szín­da­rab­ban Szolyka Bo­rika. A Ka­rin­thy Szín­ház ta­ka­rí­tó­nője ki­lenc éve gon­dos­ko­dik a te­át­rum­ról.

Riadóztat a rendőrség: ezt a férfit keresik nagy erőkkel!

Riadóztat a rendőrség: ezt a férfit keresik nagy erőkkel!

Az 53 éves férfi meg­szö­kött.

Az 53 éves férfi meg­szö­kött a házi őri­zet­ből, a rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de sze­ren­csére va­laki meg­örö­kí­tett egy ilyen pil­la­na­tot.

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Ezeket a sztármelleket akár Budapesten is megnézhettük volna

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre.

Jen­ni­fer Law­rence nem ap­rózta el, és egy iga­zán fan­tá­ziát bi­riz­gáló es­té­lyi­ben lé­pett a vörös sző­nyegre. Csak saj­nos nem abban a vá­ros­ban, ahol a leg­job­ban örül­tünk volna neki.

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Megakadályoztak egy újabb iskolai tömeggyilkosságot

Óri­ási sze­ren­cse!

Óri­ási sze­ren­cse, hogy egy biz­ton­sági őr meg­hal­lotta, miről be­szél az egyik diák!

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Kétszer felmentették, végül mégis fegyházba küldik a kaposvári gyilkost

Éve­kig hú­zó­dott a 72 éves ka­pos­vári asszony meg­gyil­ko­lása miatt in­dí­tott bűn­ügyi el­já­rás, de most pont ke­rült a vé­gére.

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Újabb csúcsragadozó portyázik Nógrádban, a vadászok is megdöbbentek

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét.

Egy héten belül két­szer is el­csípte a vad­ka­mera a nagy­testű macs­ka­fé­lét, most már biz­tos, hogy egyre több hiúz me­rész­ke­dik északi me­gyénk te­rü­le­tére.

Ezt nem gondoltuk az Árpád-házi királyokról, újraírhatják a történelmet

Újraíródik a történelem? Elképesztő dolog derült ki az Árdpád-házról

Fur­csa dolog de­rült ki az Árpád-há­ziak DNS-ének alap­ján.

Ez meg­vál­toz­tatja a tör­té­ne­lem­köny­ve­ket.

Meglepő nyilatkozat, sokkos állapotban van a magyar csapat sztárja

Meglepő nyilatkozat, sokkos állapotban van a magyar csapat sztárja

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést. Leg­alább fél­éves ki­ha­gyás vár majd a nor­vég szu­per­sztárra.

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Drámai vallomás, életveszélyben volt Serena Williams

Az ame­ri­kai te­ni­szező ta­valy adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, azon­ban kis híján be­le­halt a szü­lésbe.

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Bizarr temetés, kínos dolog történt a holttesttel

Sá­padt arc­cal gyűl­tek a ko­porsó köré.

Sá­padt arc­cal gyűlt a ko­porsó köré a gyá­szoló tömeg...

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

Kiderült az igazság a rejtélyes Black Knight műholdról

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő...

El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek elő a Fe­kete Lovag mű­hold­ról. Mind­két fel­vé­tel le­rántja a lep­let az ősi űr­esz­köz­ről, csak­hogy...

Zokogó kislányuk előtt élveztek el a szülők, élőben közvetítették

Zokogó kislányuk előtt élveztek el a szülők, élőben közvetítették

A helyi rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

A helyi rend­őr­ség azon­nal nyo­mo­zást in­dí­tott a bot­rá­nyos ügy­ben.

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Erre érdemes figyelned, ha most indulsz el!

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek

Út­le­zá­rá­sok, hó­fú­vá­sok, bal­ese­tek: min­den egy he­lyen, ami­ről tud­nod kell, mi­előtt útra kelsz ma!

Elképesztő, mit tett a sok pénz a magyar lottómilliomos házaspárral

Elképesztő mit tett a sok pénz a magyar lottómilliomos házaspárral

A há­zas­pár a nyil­vá­nos­ság előtt is vál­lalta, hogy több száz mil­lió fo­rin­tot nyert a skan­di­náv lot­tón. Mára ezt meg­bán­ták...

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban.

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban. A Gu­i­ness-re­kor­der mi­xer­nek négy szív­in­fark­tusa volt.

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Véres fenyegetés, feljelentették a futballsztár feleségét

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás.

Ujj­le­vá­gás és drog­bir­tok­lás. And­rej Ar­savin fe­le­sége nem ap­rózta el, durva fe­nye­ge­té­sek­kel ope­rál.

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

Charlie vallomása: Ha elmegyünk rákszűrésre, még élhetne a feleségem

A re­kedt hangú éne­kes min­den évben ki­vizs­gál­tatja magát, hogy min­den rend­ben van-e vele.

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Nem vicc! Egy kutya is dönthet a nagykoalíció sorsáról

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a bal­ol­dali német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

Mint ki­de­rült, ál­lati könnyű a német párt rend­sze­rét át­verni. Még egy ku­tyát is tud­tak re­giszt­rálni.

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Nyakunkon az év havazása: mutatjuk, hol várható durva hófúvás

Az erős szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket ebben a csa­pa­dé­kos idő­ben. A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Ágaskodó mellbimbói majdnem átszúrják a dús keblű álomnő ruháját

Imádja, ha a ten­ger­par­ton fo­tóz­zák. Egy ma­ga­zin sza­va­zá­sán a 18. leg­jobb nő lett 2014-ben.

Már nem titok: győri kézislány Kenderesi Tamás új szerelme

Már nem titok: győri kézislány Kenderesi Tamás új szerelme

Nem volt so­káig facér a 21 éves olim­pi­kon. Ked­vese lehet az ETO kö­vet­kező nagy sztárja.

Nem volt so­káig facér a 21 éves olim­pi­kon. Ked­vese lehet az ETO kö­vet­kező nagy sztárja.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

A Bajor Ke­resz­tény­szo­ci­á­lis Unió (CSU) ham­va­zó­szer­dán meg­tar­totta Pas­sa­u­ban az ilyen­kor szo­ká­sos éves párt­ren­dez­vé­nyét.

Kifosztották Andy Vajnát

Kifosztották Andy Vajnát

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot vit­tek el a film­ügyi kor­mány­biz­tos­tól.

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos a film­ügyi kor­mány­biz­tos on­line ka­szi­nó­já­ban. A 42 éves férfi a Delfin gyöngy­szeme já­té­kon hozta össze a mil­liós nye­re­ményt.

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Kim Dzsongun bepipult: borzalmas büntetést talált ki

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek.

Az észak-ko­reai spor­to­lók nem tel­je­sí­tet­tek jól a téli olim­pián, egyet­len érmet sem nyer­tek - ezt pedig Kim Dzson­gun nem fo­gadja el egy­könnyen.