Ügyészségi nyomozás Simicska cége ellen...

Ügyészségi nyomozás
Simicska cége ellen...

Az ügyész­ség nyo­mo­zást kez­dett a Si­micska Lajos köz­ve­tett irá­nyí­tá­sá­val mű­ködő Elios Zrt. te­vé­keny­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban.

Az el­já­rást az Eu­ró­pai Unió Csa­lás El­leni Hi­va­tala kez­de­mé­nyezte.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Külföldről érkezett rossz hír Hosszú Katinkáról

Külföldről érkezett rossz hír Hosszú Katinkáról

To­vábbra is csú­szik az idei ver­seny­rajtja? Hiába vár­ják a vá­laszt a szer­ve­zők.

To­vábbra is csú­szik az Iron Lady idei ver­seny­rajtja? Hiába vár­ják a vá­laszt a ran­gos lu­xem­burgi úszó­vi­a­dal szer­ve­zői.

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Menedzsere jelentette be: holtan találták az Oscar-díjas színésznőt

Gyá­szol a film­szakma.

Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Gyá­szol a film­szakma, a mű­vész száz­nál is több film­ben ját­szott.

Körmendi gyermekgyilkosság: Ezt üzente Tánczos Gábor

Körmendi gyermekgyilkosság: Ez Tánczos Gábor véleménye

A kör­mendi gye­rek­gyil­kos­sá­gért el­ítélt férfi ügye áp­ri­lis­ban el­évül. Gábor abban bízik, hogy akkor ki­de­rül az igaz­ság.

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítanák el a Nyugatot!

Hátborzongató videóban üzent az ISIS - Így pusztítanák el a Nyugatot!

A isz­lám ál­lam­nak nevű ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent.

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent el­len­sé­ge­i­nek és her­gelte hí­veit.

NE HAGYD KI!

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül.

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül, hogy fe­le­sége megint a szí­nés­szel for­gat.

Ezzel az 5 csillagjeggyel a legforróbb a szex EZO

Ezzel az 5 csillagjeggyel a legforróbb a szex

Ezzel az 5 csillagjeggyel a legforróbb a szex

Kik gon­dol­kod­nak szex­ma­ra­ton­ban ?

Kik azok a sze­ren­csé­sek, akik pár per­ces ölel­ke­zés he­lyett szex­ma­ra­ton­ban élik ki ma­gu­kat? Me­lyik jegy szü­löt­tei az éj­szaka ki­rá­lyai?

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Újabb műtétekre volt szüksége a magyar zenésznek. Mi történt?

Most volt ideje az ope­rá­ci­ókra.

Feb­ruár ele­jén lesz egy éve, hogy élet­mentő ope­rá­ción esett át Gi­dó­falvy At­tila.

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Újra divat a disznóvágás! Özönlenek vidékre a turisták

Víz­ke­reszt­től ham­va­zó­szer­dáig gyá­szos idők vár­nak a disz­nóólak la­kó­ira.

Víz­ke­reszt­től ham­va­zó­szer­dáig gyá­szos idők vár­nak a disz­nóólak la­kó­ira. Vi­sí­tás jön a szom­széd­ból, mor­mog a pör­zsölő, száll a füst, a gőz, a sok fű­sze­res illat, kol­bás­szá, hur­kává, son­kává, sza­lon­nává, disz­nó­sajttá lé­nye­gül a sze­gény röfi.

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Ez a fekvőtámasz megváltoztatja az életed, gyönyörű lesz tőle a tested

Ez a fekvőtámasz megváltoztatja az életed, gyönyörű lesz tőle a tested

Ész­re­vet­ted, mi­lyen cso­dá­la­tos az úszók teste? Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes alak­for­má­lás tit­kát, ho­gyan le­het­nek ugyan­ilyen ki­dol­go­zott iz­maid.

Ilyen finom még sosem volt a brokkoli: 3 gyors vacsora

Ilyen finom még sosem volt a brokkoli: 3 gyors vacsora

Még ma este az asz­talra ke­rül­het

Össze­gyűj­töt­tünk három egész­sé­ges, kü­lön­le­ges, gyor­san el­ké­szít­hető brok­ko­lis re­cep­tet. Pil­la­na­tok alatt össze­dob­ha­tod, nem kell órá­kig a kony­há­ban álni.

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Meglepő az év divatszíne, így lehetsz mégis őrülten csinos benne

Idén vi­selj bát­ran lilát! Ha eddig nem ez volt a ked­venc szí­ned, akkor is itt az idő, hogy ki­pró­báld.

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

2018-ban jön az új trend: Elképesztően szexi lesz a körömdivat

Az idei évet nem az unal­mas egy­szí­nű­ség fogja jel­le­mezni, az új trend egy­sze­rűen ma­gá­val ragad min­den­kit!

Embert öltek a határőrök, társai magára hagyták az áldozatot

Embert öltek a határőrök, társai magára hagyták az áldozatot

Egy ká­bí­tó­szer­csem­pész-cso­port két tűz közé ke­rült.

Egy ká­bí­tó­szer­csem­pész-cso­port két tűz közé ke­rült. A bű­nö­zők el­me­ne­kül­tek, de maguk után hagy­tak egy drog­gal teli ko­csit.

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Kegyetlen, amit a kiskunmajsai apa művelt - hiába zokogott a kislány

Az anya a tör­tén­tek­kor nem te­he­tett sem­mit, mert ő egy ve­sze­ke­dés miatt el­me­ne­kült ott­hon­ról.

Azt hiszed, fázol? Nézd meg ezeket a képeket!

Azt hiszed, fázol? Akkor nézd meg ezeket a képeket!

A világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­lek­től tuti fel­csa­va­rod a fű­tést!

Ha vé­gig­né­zed a világ leg­hi­de­gebb he­lyén ké­szült fel­vé­te­le­ket, tuti fel­csa­va­rod a fű­tést! A hő­mérő mí­nusz 62 fok­nál tönk­re­ment, döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

Hosszú Katinkát váratlan helyről érte támadás

A ra­jon­gók is tisz­tán akar­nak látni.

A ra­jon­gók ne­he­zen vi­se­lik a bi­zony­ta­lan­sá­got. Sokan sze­ret­nék, ha az Iron Lady tiszta vizet ön­tene a po­hárba.

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Fu­cso­vics Már­ton büszke lehet.

Fu­cso­vics Már­ton három szett­ben ki­ka­pott Roger Fe­de­rer­től az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fu­cso­vics Már­ton ki­esett.

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Be­gyul­ladt vak­bele miatt azon­nal mű­teni kel­lett va­sár­nap este a nép­szerű rá­di­óst.

Emelték a riasztás fokozatát, természeti katasztrófa közeleg

Emelték a riasztás fokozatát, természeti katasztrófa közeleg

Na­po­kon belül ki­tör­het a vul­kán.

A tér­ség­ben min­den­ki­nek azt ta­ná­csol­ják, hogy vi­sel­jen száj­masz­kot, és ne men­jen a ve­szé­lyez­te­tett kör­zetbe.

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz. Se­gí­tünk, hogy ma­gadra ta­lálj a bá­nat­ban!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz.

Kiderült, miért végezhette ki édesapját a gyilkos fiú

Kiderült, miért végezhette ki édesapját a tornyospálcai gyilkos fiú

Ko­ráb­ban meg­ölte meny­asszo­nyát...

A férfi 15 évvel ez­előtt bru­tá­li­san meg­ölte meny­asszo­nyát.

Támadják a rajongók! Fertőző beteg kislányával ment dolgozni Berki!

Támadják a rajongók! Fertőző beteg kislányával ment dolgozni Berki!

Krisz­tián fer­tőző beteg kis­lá­nyá­val in­dult mun­kába. A kis­lány két napja bá­rány­him­lős, de Berki nem tö­rő­dik ezzel.

A rendőrök törjék el a drogdílerek lábát!

A rendőrök törjék el a drogdílerek lábát!

Ezt pa­ran­csolta a bel­ügy­mi­nisz­ter a tes­tü­let­ben dol­gozó rend­őrök­nek. Azt is meg­mondta, hogy kikre vo­nat­ko­zik az elő­írás. Az el­len­zék és a jog­vé­dők til­ta­koz­nak.

Ezt pa­ran­csolta a bel­ügy­mi­nisz­ter a tes­tü­let­ben dol­gozó rend­őrök­nek. Azt is meg­mondta, hogy kikre vo­nat­ko­zik az elő­írás. Az el­len­zék és a jog­vé­dők til­ta­koz­nak.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Robbanás történt, kiürítettek egy plázát

Most közölték: robbanás történt, kiürítettek egy plázát

Ha­tal­mas füst ter­jeng, a tűz­ol­tók is ki­vo­nul­tak. A rend­őr­ség nyo­moz.

Ha­tal­mas füst ter­jeng, a tűz­ol­tók is ki­vo­nul­tak. A rend­őr­ség nyo­moz, egy gya­nús tás­kára buk­kan­tak.

Tragikus hír jött: holtan találták otthona előtt az édesanyát

Tragikus hír jött: holtan találták otthona előtt az édesanyát

Az asszony gyil­kos­ság ál­do­zata lett, de a tet­tes még me­ne­kül. Lehet, hogy a nő ket­tős élete ve­ze­tett ehhez a ször­nyű­ség­hez.

...MEGVOLT MÁR?

Ezzel vége: szakított és elköltözött a magyar színésznő

Ezzel vége: szakított és elköltözött a magyar színésznő

Szor­csik H. Viki nem­rég még azt nyi­lat­kozta, végre meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Szor­csik H. Viki nem­rég még azt nyi­lat­kozta, végre meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

A szí­nésznő ta­valy szep­tem­ber 20-án tu­datta, hogy kis­ba­bát vár.

A szí­nésznő ta­valy szep­tem­ber 20-án tu­datta min­den­ki­vel, hogy hat év küz­de­lem után babát vár.

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni, de előtte tel­je­sen fel kell gyó­gyul­nia.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Leszúrta édesapját, akinek a szabadságát köszönhette

Leszúrta édesapját, akinek a szabadságát köszönhette

Több kés­szú­rás­sal ölte meg.

A férfi nem elő­ször gyil­kolt: 2003-ban bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­kí­nozta és meg­ölte a meny­asszo­nyát, de el­me­be­teg­sége miatt nem ítél­het­ték el.

Szaftos aktfotók: nem szégyelli magát az egyik legszexibb sportolónő

Szaftos aktfotók: nem szégyelli magát az egyik legszexibb sportolónő

Lin­dsey Vonn ki­tá­rul­ko­zott. Ki­ön­tötte a lel­két a meg­alázó kép­lo­pás­ról a világ- és olim­piai baj­nok szép­ség.

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

Közölte a meteorológia: veszélyes ónos esővel jön a havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás. Jó hír vi­szont, hogy gyak­ran elő­bú­jik a nap!

Aljas támadás érte Oszter Sándort

Aljas támadás érte Oszter Sándort

Egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét..

A szí­nész­ről egy, a je­len­leg is futó ügyé­nek egyik vád­lott-társa ál­lí­totta, hogy bán­tal­mazta fe­le­sé­gét, Fa­i­loni Do­na­tel­lát.

Szabadon a gyerekrabló, aki az iskola környékén támad a kicsikre

Szabadon a gyerekrabló, aki az iskola környékén támad a kicsikre

A szü­lő­ket óva­tos­ságra in­tet­ték, mert ugyan jó nyo­mon halad a rend­őr­ség, de a férfi még nincs meg.

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Így rohanta le Törökország a kurdok lakta szír területet - videó

Más­fél tucat civil halt meg a török had­se­reg offen­zí­vá­já­ban, a kur­dok ke­mény el­len­ál­lást ta­nú­sí­ta­nak.

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Az erkélyén meztelenkedett a gyönyörű amerikai modell

Az erkélyén meztelenkedett a gyönyörű amerikai modell

Ha va­la­me­lyik szom­széd­já­nak éle­sebb szeme van...

Ha va­la­me­lyik szom­széd­já­nak éle­sebb szeme van, akkor biz­to­san ész­re­vette a lányt.

Hetente 45 rendőr sérül meg Ausztriában

Megdöbbentő! Hetente 45 rendőr sérül meg Ausztriában

A sé­rü­lé­sek felét "kül­földi sze­mé­lyek" okoz­zák.

A 2015-ös évhez ké­pest 17-20 szá­za­lék­kal több sé­rült­ről vár­ható je­len­tés a ta­va­lyi, még nem vég­le­ges sta­tisz­tika sze­rint.

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák, ami­nek során el­hunyt az egyik gya­lo­go­suk.

Undorító dolgot művelt az utcán Katalin hercegné nagybátyja

Undorító dolgot művelt az utcán Katalin hercegné nagybátyja

Itt az újabb bi­zo­nyí­ték, hogy a zűrös életű férfi a Midd­le­ton-csa­lád fe­kete bá­rá­nya! Dagad a bot­rány...

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Elképesztően groteszk dolgokat vett fel egy térfigyelő kamera

Máig nem tud­ják, mi lehet...

Ku­ta­tók sze­rint az in­di­á­nok már év­szá­za­dok óta tisz­tá­ban van­nak a hát­bor­zon­gató li­dér­cek lé­te­zé­sé­vel...

Megrázó, ezek voltak az öngyilkos fiatal apa utolsó szavai

Megrázó, ezek voltak az öngyilkos fiatal apa utolsó szavai

A férfi élete ro­mok­ban he­vert.

A férfi élete ro­mok­ban he­vert, mi­u­tán ha­za­küld­ték a had­se­reg­től. A te­her­rel pedig nem tu­dott meg­bir­kózni.

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Gyászol a magyar színész: Elfogytak a szavak...

Ha­tal­mas vesz­te­ség érte a sztár­párt...

Az is­mert szí­nész­há­zas­pár hosszú évek­kel ez­előtt köl­tö­zött Sós­kútra, ahol be­le­fog­tak nagy álmuk meg­va­ló­sí­tá­sába. Most ha­tal­mas vesz­te­ség érte őket.

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

Sokkoló tanulmány került nyilvánosságra

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány. Észak-Ko­re­á­ban a leg­rosszabb a hely­zet.

200 mil­li­ó­nál is több ke­resz­tényt zak­lat­tak vi­lág­szerte. El­ké­szült a ta­va­lyi ada­to­kat tar­tal­mazó ta­nul­mány.

Döbbenet: levetette a keresztet a tárgyaló faláról egy német bíró!

Döbbenet: levetette a keresztet a tárgyaló faláról egy német bíró!

Szo­morú tör­té­net.

Nem akarta, hogy a ter­ro­riz­mus­sal is vá­dolt afgán férfi úgy érezze: a ke­reszt alatt nem szü­le­tik el­fo­gu­lat­lan íté­let.

Kiszivárgott, ez a babaarcú sztár lehet a következő James Bond

Kiszivárgott, ez a babaarcú sztár lehet a következő James Bond

Még csak most de­bü­tált szí­nész­ként.

A fi­a­tal Harry Sty­les még csak most de­bü­tált szí­nész­ként, de máris ko­moly sze­re­pekre szá­mít­hat.

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Nagy az öröm: Ők nyerték a Sztárban sztár meg egy kicsit!

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak.

Fo­ko­zó­dik az iz­ga­lom, nyol­ca­dik for­du­lója volt ma este a Su­perTV2 há­zi­bu­li­já­nak. Ábel Ani­táé­kat és a né­ző­ket is nehéz hely­zetbe hozta a tíz páros.

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Ronaldo súlyosan megsérült, elképesztő, mit csinált utána

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Most mondja va­laki, hogy nem hiú a por­tu­gál fo­cista.

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Csak úgy ra­gyog Kár­páti Re­beka.

Ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Va­sár­nap este fo­cista pár­já­val, Völ­gyi Da­ni­val együtt néz­ték meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát.

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

A kis­lány ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban két em­bert tar­tóz­tat­tak le, az egyik a saját édes­apja, a másik pedig nagy­bátyja.

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san.

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san. És arra is fény de­rült, hogy miért...

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Betegen állt színpadra a fiatal tehetség, ez történt

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Ha­tal­mas tap­sot ka­pott Ke­resz­tes Il­dikó és part­nere a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban. Pedig Lin­g­ura Dia be­te­gen állt szín­padra.

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

So­káig ment az adok-kapok köz­tük.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi új szé­ri­á­já­ban a szí­nésznő és Rá­kó­czi Feri mellé két új zsű­ri­tag ér­ke­zett.

Minden 8. tini nyugtatóval issza az alkoholt

Minden 8. tini nyugtatóval issza az alkoholt

Nyug­ta­tót is ve­tet­nek a ti­né­dzse­rek!

Már nem csak al­ko­holt, nyug­ta­tót is ve­tet­nek a ti­né­dzse­rek a fel­nőt­tek­kel! Arra fi­gyel­mez­tet­nek a há­zi­or­vo­sok: trük­köz­nek a fi­a­ta­lok.

Megrázó, gyerekkori traumájáról mesélt a francia sztárfocista

Megrázó, gyerekkori traumájáról mesélt a francia sztárfocista

Ri­béry két­éves ko­rá­ban au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, a seb­he­lye miatt min­denki meg­bá­multa. Sokat szen­ve­dett a csa­lád­já­val.

Ri­béry két­éves ko­rá­ban au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, a seb­he­lye miatt min­denki meg­bá­multa. Sokat szen­ve­dett a csa­lád­já­val.