Valós a veszély: vészforgatókönyv született atomtámadásra

Valós a veszély: vészforgatókönyv született atomtámadásra

Egy fon­tos ame­ri­kai ál­lam­ban el­kezd­tek ret­tegni!

Észak-Korea nem áll le a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek­kel, Ka­li­for­ni­á­ban egyre töb­ben ret­teg­nek!

Nem semmi: véletlenül villantott hatalmasat az 52 éves sztáranyuka

Nem semmi: véletlenül villantott hatalmasat az 52 éves sztáranyuka

El­ké­pesz­tően ero­ti­kus fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy rajta aztán nem fog az idő!

Ez­út­tal is el­ké­pesz­tően ero­ti­kus fo­tó­val bi­zo­nyítja, hogy rajta aztán nem fog az idő!

Ez felfoghatatlan: élőben közvetítette halálát a megtört blogger

Ez felfoghatatlan: élőben közvetítette halálát a megtört blogger

Nem tudta fel­dol­gozni azt, amit a fe­le­sé­gé­vel tett, mi­u­tán a nő be­adta a vá­ló­pert.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Felháborodott a magyar énekesnő, nekitámadtak a neten

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb ott ta­lál­ták el, ahol egy nőnek na­gyon fáj.

Judy ar­cá­ról kevés do­log­gal lehet le­tö­rölni a mo­solyt, de leg­utóbb ott ta­lál­ták el, ahol egy nőnek na­gyon fáj.

Aki ver, az nem haver!

Aki ver, az nem haver!

A Car­toon Net­work har­mad­szor is el­in­dítja az Aki ver, az nem haver című bán­tal­ma­zás el­leni kam­pá­nyát.

A Car­toon Net­work, az UNICEF Ma­gyar­or­szág és a Kék Vonal Gyer­mek­krí­zis Ala­pít­vány har­mad­szor is el­in­dítja az Aki ver, az nem haver bán­tal­ma­zás el­leni kam­pá­nyát, amely­ben a to­le­ran­ciát he­lyezi elő­térbe.

Sokkot kaptak a magyar madármentők, amikor meglátták a lényeket

Sokkot kaptak a magyar madármentők, amikor meglátták a bizarr lényeket

Vérző test­tel, tö­rött vég­ta­gok­kal ke­rül­tek a vi­sító szár­nya­sok a Mályi Ma­dár­mentő Ál­lo­másra.

Barátja szeme láttára erőszakolták meg a kempingező 23 éves lányt

Barátja szeme láttára erőszakolták meg a kempingező 23 éves lányt

Ba­rátja szeme lát­tára lett nemi erő­szak ál­do­zata.

El­kez­dő­dött a pere annak a 31 éves ghá­nai szár­ma­zású férfi­nak, aki a gyanú sze­rint meg­erő­sza­kolt egy 23 éves német lányt, rá­adá­sul az ál­do­zat ba­rát­já­nak szeme lát­tára tette ezt. A vád­lott ter­mé­sze­te­sen min­dent tagad...

NE HAGYD KI!

Népszavazással döntöttek a migránsok sorsáról, vége a jólétnek

Népszavazással döntöttek a migránsok sorsáról, vége a jólétnek

Át­ala­kul­nak majd az addig sta­bil­nak vélt pénz­ügyi be­vé­te­lek.

Át­ala­kul­nak majd az addig sta­bil­nak vélt pénz­ügyi be­vé­te­lek. Kér­dés: mit hoz majd a jövő?

Undorítóan ravasz csellel rabolják el a lányokat

Undorítóan ravasz csellel rabolják el a lányokat

A rab­lók­nak pedig fej­pénzt fi­zet­nek.

A rab­lók­nak fej­pénzt fi­zet­nek min­den ti­né­dzser után. Az összeg annál na­gyobb, minél te­kin­té­lye­sebb csa­lád­ból szár­ma­zik az el­ra­bolt lány.

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

47 évesen negyedik gyerekét várja a dögös énekesnő?

A min­dig fitt és vé­kony éne­kesnő po­cakja gya­nú­san meg­nőtt, ami va­ló­szí­nű­leg azt je­lenti, hogy vá­ran­dós.

A min­dig fitt és vé­kony éne­kesnő po­cakja gya­nú­san meg­nőtt. Ez pedig va­ló­szí­nű­leg azt je­lenti, hogy ismét kis­ba­bát vár. Rá­adá­sul pár­já­val együtt gya­kor­la­ti­lag su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Megújult a leggings: őrület, milyen szín lett a divat

Idén ős­szel rend­ha­gyó szín­ben tört be a leg­gings a di­vatba. Va­dí­tóan sze­xis min­ták­kal, spor­tos és ele­gáns szett­ben is vi­sel­he­ted. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Idén ős­szel rend­ha­gyó szín­ben tört be a leg­gings a di­vatba. Va­dí­tóan sze­xis min­ták­kal, spor­tos és ele­gáns szett­ben is vi­sel­he­ted. Ké­nyel­mes, nagy ked­venc, hi­szen bár­hová fel­ve­he­ted, soha nem oko­zol csa­ló­dást, vá­laszd ki azt a mo­dellt, ami leg­in­kább tet­szik neked. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje!

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Újra divat a szoknya, amiben bomba feneke van minden nőnek

Mu­tat­juk az ősz leg­szebb mo­dell­jeit!

Ismét nagy divat az egye­nes vo­nalú bőr­szok­nya, amely re­me­kül ki­emeli az ala­kod. Mu­tat­juk az ide ősz leg­szebb mo­dell­jeit.

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Íme, 2017 őszének legmenőbb frizurái! Imádni fogod!

Ked­vedre vá­lo­gat­hatsz a jobb­nál-jobb meg­ol­dá­sok közül. Egyik fri­zura sze­xibb, mint a másik.

Szörnyű dolog történt a magyar kislánnyal, aki éppen hazasietett

Szörnyű dolog történt a magyar kislánnyal, aki éppen hazasietett

A gye­rek bor­zal­mas tá­ma­dás ál­do­zata lett, sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

A gye­rek bor­zal­mas tá­ma­dás ál­do­zata lett. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba. A fel­té­te­le­zett tá­madó nem csak őt fé­lem­lí­tette meg.

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Eddig bírta a hölgy Floyd May­weat­her mel­lett. Abi Clarke meg­lepő val­lo­más­sal sza­kí­tott a dús­gaz­dag bok­szo­ló­tól.

Eddig bírta a 26 éves hölgy Floyd May­weat­her mel­lett. Abi Clarke meg­lepő val­lo­más­sal sza­kí­tott a dús­gaz­dag bok­szo­ló­tól.

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Most jött a hír: lezuhant egy repülő, meghaltak az utasok

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette.

Ok­tató és diák is éle­tét vesz­tette a tra­gé­di­á­ban. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Hatalmas bejelentést tett Klapka György lánya!

Jó cé­lokra hasz­nálja a hír­ne­vét.

Az Arany­asszony jó cé­lokra hasz­nálja a hír­ne­vét. Öt­le­té­vel so­kak­nak sze­rez­het majd örö­mét.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Kiakadt Shane Tusup, nem rejtette véka a véleményét

Kiakadt Shane Tusup, nem rejtette véka a véleményét

Ko­mo­lyan ki­fa­kadt az edző.

Hosszú Ka­tinka tré­nere és egy­ben férje őszin­tén val­lott a ma­gyar úszó­szö­vet­ség­ről, mely sze­rinte tel­je­sen ki­hasz­nálja, majd cser­ben hagyja ver­seny­zőit.

Most jött a hír: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar sportember

Most jött a hír: tragikusan fiatalon hunyt el a magyar sportember

Hiába ri­asz­tot­tak hozzá men­tő­he­li­kop­tert, már nem tud­tak se­gí­teni rajta. Az eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Őszinte vallomás, pszichológus kezelte Storck új emberét

Ne­he­zen dol­gozta fel a ku­dar­cot.

Ne­he­zen dol­gozta fel a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tött idő­sza­kot. A Di­ós­győr­nél meg­ta­lálta a szá­mí­tá­sait a 24 esz­ten­dős Ugrai Ro­land. Remek sze­zont fut idén.

Szörnyű hibát vétettek a kórházban, örökre nyoma marad a kisbaba testén

Szörnyű hibát vétettek a kórházban, örökre nyoma marad a kisbaba testén

Lili ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra. Nem sok­kal szü­le­tése után bor­zasztó dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Drámai vallomást tettek a zsaruk: Ez a férfi lőtte agyon Tupacet

Drámai vallomást tettek a zsaruk: Ez a férfi lőtte agyon Tupacet

Végre meg­ol­dód­hat a rej­tély! Csak az a kér­dés, hogy miért tar­tot­ták ennyi ideig ma­guk­ban a sú­lyos tit­kot?

Krokodilok közé ugrott a sámán, azt hitte, varázsereje van

Krokodilok közé ugrott a sámán, azt hitte, varázsereje van

A spi­ri­tu­á­lis ve­zető meg volt győ­ződve arról, hogy misz­ti­kus ha­talma van a hül­lők fe­lett.

A spi­ri­tu­á­lis ve­zető meg volt győ­ződve arról, hogy misz­ti­kus ha­talma van a hül­lők fe­lett.

Még a bugyiját is ledobta az amerikai filmsztár nője - fotó

Még a bugyiját is ledobta az amerikai filmsztár nője - fotó

Pu­cérra vet­kő­zött.

Pu­cérra vet­kő­zött egy tük­rös szelfi ked­véért.

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Akár kisfiú lesz, akár kis­lány, ebben az egy­ben biz­to­san kü­lön­bözni fog az át­lag­em­be­rek­től.

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Mar­cel­l­ina, a nyolc­va­nas évek pop­ki­rály­nője be­köl­tö­zött a Vakok Ál­lami In­té­ze­tébe.

Mar­cel­l­ina, a nyolc­va­nas évek pop­ki­rály­nője be­köl­tö­zött a Vakok Ál­lami In­té­ze­tébe. Sze­mé­lyes okok miatt vál­lalta a fel­ada­tot.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

A gyerekeket sem kímélte a magyar apa, hátborzongató dolgokat tett

A gyerekeket sem kímélte a kegyetlen magyar apa, hátborzongató dolgokat tett

A férfi kis híján fel­rob­ban­totta a házat. A gye­re­kek előtt kez­dett fék­te­len őr­jön­gésbe.

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak ut­cára, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban ha­ma­ro­san csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

...MEGVOLT MÁR?

Most jött a hír: nagy a baj Pest megyében, beomlott egy lakóház

Most jött a hír: nagy a baj Pest megyében, beomlott egy lakóház

A ház lak­ha­tat­lanná vált. A romok az ud­varra és az ut­cára zu­han­tak.

A ház lak­ha­tat­lanná vált. A romok az ud­varra és az ut­cára zu­han­tak.

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

A válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Egyre többen dolgoznak a mezőgazdaságban

Egyre többen dolgoznak a mezőgazdaságban

Ked­vező fo­lya­ma­tok in­dul­tak el.

Szá­mos ked­vező fo­lya­mat in­dult el az el­múlt évek­ben az ága­zat­ban. Ja­vult az ag­rár­cé­gek ver­seny­ké­pes­sége, nőtt a ter­me­lési kedv.

Kívülről tapadt rá a metrókocsira az elszánt potyautas

Kívülről tapadt rá a metrókocsira az elszánt potyautas

New York­ban bármi meg­tör­tén­het!

A 20 mil­liós New York-i ka­val­kád­ban tény­leg bármi meg­tör­tén­het!

Holtan találták otthonában a gyönyörű modellt, babája mellette feküdt

Holtan találták otthonában a gyönyörű modellt, babája mellette feküdt

A fi­a­tal nőnek ször­nyű dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie ha­lála előtt.

A fi­a­tal nőnek ször­nyű dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie ha­lála előtt.

Teljes a készültség: különös alak okozott rémületet a Fehér Háznál

Teljes a készültség: különös alak okozott rémületet a Fehér Háznál

A tá­ma­dó­ról ki­de­rült, hogy ko­ráb­ban rendőr volt, de or­vosi okok miatt nyug­dí­jaz­ták.

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

Most közölték: súlyos balesetet szenvedett és meghalt a Ronin sztárja

A mű­vész éppen film­for­ga­tás előtt zu­hant le a Ká­roly-híd­ról. Éle­tét már a kór­ház­ban sem tud­ták meg­men­teni.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar. A Kos­suth-díjas együt­tes­ből saj­nos már nem le­he­tett ott az egyik ala­pító Laux Jó­zsef, aki osz­tály­tár­sá­val, Kóbor Já­nos­sal ál­modta meg a ban­dát.

Csőbe húzta magát egy nő Ráckevén

Csőbe húzta magát egy nő Ráckevén

Szó sze­rint. Egy 50 centi át­mé­rőjű víz­át­ve­ze­tő­ben ta­lál­tak rá.

Szó sze­rint. Egy 50 centi át­mé­rőjű víz­át­ve­ze­tő­ben ta­lál­tak rá.

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

WHO-riadó: Kifogy a világ a hatékony antibiotikumokból!

A meg­lé­vők már nem ha­té­ko­nyak.

A meg­lé­vők már nem annyira ha­té­ko­nyak, mint a be­ve­ze­té­sük ide­jén. Ezért va­do­natúj an­ti­bio­ti­ku­mok kel­le­né­nek, még­pe­dig minél gyor­sab­ban.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Fegyvert követelnek
a brit rendőrök!

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra.

Ami bé­ke­idő­ben jól mű­kö­dött, az ma már nem fenn­tart­ható. A rendőr szak­szer­ve­zet egy ku­ta­tás­sal pró­bál meg nyo­mást gya­ko­rolni a kor­mányra. Hiába ad több pénzt a kor­mány, úgy tűnik, a jog­sza­bá­lyo­kon is mó­do­sí­tani kel­lene a biz­ton­ság nö­ve­lése ér­de­ké­ben.

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Nagy projektre készül férjével a Sztárban Sztár kiesője, Csézy

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Az éne­kesnő esett ki a TV2 show-mű­so­rá­ból va­sár­nap este, de már gőz­erő­vel ké­szül az újabb iz­gal­makra.

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Gyerekekre vadásznak, aggódik a polgármester is

Több rendőr cir­kál Vi­seg­rád ut­cáin.

A nyílt utcán akar­tak több gye­re­ket is el­ra­bolni Vi­seg­rá­don... Ret­teg­nek a szü­lők és a gye­re­kek is. Zsa­ruk és pol­gár­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tő­ket.

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Megszólalt az özvegy Selmeczi Roland tragédiájáról

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy el­hunyt.

Jö­vőre lesz tíz éve, hogy egy ször­nyű au­tó­bal­eset­ben éle­tét vesz­tette a kel­le­mes or­gá­numú szí­nész, aki két kis­gyer­me­ket ha­gyott maga után.

A reggeli dugóban készült felvétel mindent visz

A reggeli dugóban készült felvétel mindent visz

No­csak, mire hasz­nálja a szá­ját!

Van, aki az au­tó­ban te­le­fo­nál. Vagy be­szél­get a má­sik­kal. S olyan is akad, aki az au­tó­ban... Nos, mond­juk úgy, másra hasz­nálja a szá­ját.

Mellbimbót villantott a gyönyörű orosz modell!

Mellbimbót villantott a gyönyörű orosz modell!

Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a képet.

Az Ins­tag­ramra töl­tötte fel a pi­káns fotót a fi­a­tal szép­ség, re­mél­jük nem je­len­tik a képet...

Szeretőjével bukott le a sármos sztár, forró jelenet az autóban

Szeretőjével bukott le a sármos sztár, forró jelenet az autóban

Kor­ha­tá­ros akció az éj­sza­ká­ban!

A hí­res­ség né­hány hó­napja sza­kí­tott ba­rát­nő­jé­vel, de úgy tűnik, nem vesz­te­geti az ide­jét. Kor­ha­tá­ros akció az éj­sza­ká­ban!

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

A brit her­ceg­ről és sze­rel­mé­ről, Meg­han Markle-ról egyre töb­bet lehet hal­lani, de még min­dig ti­tok­ban ta­lál­koz­nak.

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Brutális összegért árulják Klapka György lakását

Pedig 20 mil­liót en­ge­dett az árból.

Bár húsz mil­liót en­ge­dett az árból az Arany­em­ber leg­idő­sebb fia, Gyuri, így sem kell sen­ki­nek a Vám­ház kör­úti lakás.

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

Váratlan bejelentést tett Balázs Klári

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött, pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

A mai napig nincs kap­cso­lat az éne­kes lánya, Judit és a sztár­pár kö­zött. Pedig talán már nagy­szü­lők let­tek az el­múlt évek alatt.

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

A szí­nészt meg­vi­sel­ték a plety­kák.

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei. A rossz­in­du­latú plety­kák, me­lyek sze­rint kis­korú lá­nyok­kal és ti­né­dzse­rek­kel ran­de­vú­zik.

Kőkemény harc, ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

Kőkemény harc, ebbe Ronaldo bicskája is beletörhet

A cím­vé­dők gól­iszony­ban szen­ved­nek.

A cím­védő spa­nyol sztár­csa­pat je­len­leg gól­iszony­ban szen­ved, mi­köz­ben a dort­mun­diak ka­pu­jába na­gyon ke­ve­sen tud­nak be­ta­lálni.

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét a házuk udvarán

Sokkoló részletek: kiderült, miért végezte ki feleségét a házuk udvarán

A férj le­lőtte fe­le­sé­gét, majd nem sok­kal ké­sőbb újból meg­húzta a ra­vaszt...

Az el­ke­se­re­dett férj le­lőtte fe­le­sé­gét, majd nem sok­kal ké­sőbb újból meg­húzta a ra­vaszt...

Mindent kipakolt
az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Mindent kipakolt
az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy Oli­vér és Szil­via útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy Oli­vér és Szil­via útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet

Jól jöhet az es­er­nyő.

Akad, ahol már ma is nagy szük­ség lehet az es­er­nyőkre, nem csak a kö­vet­kező na­pok­ban. A hő­mér­sék­let vi­szont kel­le­me­sen ala­kul.

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

Veronai tragédia: Újabb vérlázító titok derült ki a busztársaságról

A gyá­szoló szü­lők ál­lít­ják, köz­le­ke­dési ká­oszt okozna, ha fel­men­te­nék a szol­gá­lat alól a kri­ti­kus ál­la­potú busz­ve­ze­tő­ket.

Feljelentést tett Hevesi Tamás:
Az Interpol körözi a bűnözőt!

Feljelentést tett Hevesi Tamás:
Az Interpol körözi a bűnözőt!

Kel­le­met­len na­po­kat okoz­tak az éne­kes­nek és sze­ret­te­i­nek!

Fe­le­sé­gé­vel ket­tes­ben sze­ret­ték volna ki­pi­henni fá­ra­dal­ma­i­kat, ám a nya­ra­lás fur­csa for­du­la­tot vett! Egy bű­nöző pisz­ko­sul kel­le­met­len na­po­kat oko­zott az éne­kes­nek és ba­rá­ta­i­nak, is­me­rő­se­i­nek!

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

Ezzel bukott le a tápiószelei vérfertőző apa

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát.

B. Lász­ló­nak éve­kig si­ke­rült el­tit­kol­nia, hogy több­ször is meg­erő­sza­kolta a saját ka­masz lá­nyát. Az ügy végül ta­gad­ha­tat­la­nul ki­pat­tant.

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Nagy a baj: Amerika és Japán sem tudja kilőni Észak-Korea rakétáit

Hiába a bru­tá­lis pén­ze­ket fel­emésztő ra­ké­ta­vé­delmi esz­kö­zök. Úgy tűnik, valós fe­nye­ge­tés ese­tén ku­dar­cot val­la­ná­nak.

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek, még az ujjlenyomatuk sincs meg

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek
a németek, még
az ujjlenyomatuk sincs meg

A leg­na­gyobb prob­léma, hogy a ha­tó­sá­gok szinte sem­mit sem tud­nak ezek­ről az em­be­rek­ről.

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

A ha­tal­mas mellű gyö­nyö­rű­ség él­vezi, ha sze­re­pel­het.

A ha­tal­mas mellű gyö­nyö­rű­ség ki­fe­je­zet­ten él­vezi, ha sze­re­pel­het. A vadóc szép­ség a strand­röp­labda nagy sze­rel­mese, de nem csak a pá­lyán, azon kívül is képes el­káp­ráz­tatni a te­rem­tés ko­ro­náit.