FRISS HÍREK

Tel­jes szív­vel Önö­kért!

Tel­jes szív­vel Önö­kért!

Ök­­rösi Le­­ven­­tét, a Well­­ness Esz­­kö­­zök Üzlet Kft. ügy­­ve­­ze­­tő­­jét kér­­dez­­tük a Ló­­nyay utca 18/A alatt ta­­lál­­ható, köz­ér­­zet­­ja­­vító és well­­ness­ter­­mé­­ke­­ket for­­gal­­mazó üzlet ter­­mé­­ke­i­­ről, elé­­ge­­dett vá­­sár­­ló­i­­ról és ter­­ve­i­­ről.

Ök­­rösi Le­­ven­­tét, a Well­­ness Esz­­kö­­zök Üzlet Kft. ügy­­ve­­ze­­tő­­jét kér­­dez­­tük a Ló­­nyay utca 18/A alatt ta­­lál­­ható, köz­ér­­zet­­ja­­vító és well­­ness­ter­­mé­­ke­­ket for­­gal­­mazó üzlet ter­­mé­­ke­i­­ről, elé­­ge­­dett vá­­sár­­ló­i­­ról és ter­­ve­i­­ről.

Fordulat a tatabányai kettős gyilkosság ügyében: az anya ellen is vádat emeltek

Fordulat a tatabányai kettős gyilkosság ügyében: az anya ellen is vádat emeltek

Vádat emel­tek a két ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­lant meg­gyil­koló fiú anyja ellen.

Vádat emel­tek a két ta­ta­bá­nyai haj­lék­ta­lant meg­gyil­koló fiú anyja ellen.

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Külön uta­kon foly­tat­ják. Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Horrorsérülést szenvedett Czető Roland, sokkot kapott

Horrorsérülést szenvedett Czető Roland, sokkot kapott

Kis híján cson­kolta magát.

Kis híján cson­kolta magát a fi­a­tal szí­nész, aki­nek bor­zasztó fáj­dal­mak­kal kel­lett meg­küz­de­nie.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

Brutális bosszút állt a szeretőn a feleség, vajon mit követett el a férj

A fél­té­keny asszony Bu­da­pes­ten, az utca nyil­vá­nos­sága előtt vett re­van­sot.

A fél­té­keny asszony Bu­da­pes­ten, az utca nyil­vá­nos­sága előtt vett re­van­sot. Csak az nem látta, aki nem akarta, hogy egy csú­nya sze­relmi há­rom­szög vi­ha­ros le­csen­gése zaj­lik.

Melyik asztalhoz ülnél le? Izgalmas személyiségteszt, mely mindent feltár

Melyik asztalhoz ülnél le? Izgalmas személyiségteszt, mely mindent feltár

Csu­pán vá­lasz­ta­nod kell egy fotót, mégis ren­ge­teg dol­got tudsz meg.

Csu­pán vá­lasz­ta­nod kell az iz­gal­mas asz­ta­lok közül, mégis ren­ge­teg dol­got tudsz meg ma­gad­ról.

NE HAGYD KI!

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Legyen mindig kéznél a kedvenc papír zsebkendőd!

Legyen mindig kéznél a kedvenc papír zsebkendőd!

Az új Zewa Sof­tis lu­xus­ki­vi­telű, do­bo­zos papír zseb­ken­dők bár­hol és bár­mi­kor gon­dos­kod­nak Rólad.

Az új Zewa Sof­tis lu­xus­ki­vi­telű, do­bo­zos papír zseb­ken­dők bár­hol és bár­mi­kor gon­dos­kod­nak Rólad.

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Nézd a dolog jó ol­da­lát, és vá­lassz neked meg­fe­lelő fa­zont, meg fogod ta­lálni!

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Nézd a dolog jó ol­da­lát, és vá­lassz neked meg­fe­lelő fa­zont, meg fogod ta­lálni! Nagy a kí­ná­lat, rö­vi­det,hosszút, és kü­lön­böző színt is vá­laszt­hatsz. Ez a divat fe­lül­múl­hatja a kép­ze­le­tet, nézz körül a bol­tok­ban. Mu­ta­tunk né­há­nyat.

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás nem egy­szerű.

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás min­den­ki­nek a nyár leg­ne­he­zebb pil­la­na­tai közé tar­to­zik. Ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab ugyanis meg­lepő módon képes for­málni az ala­kot.

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non, de még min­dig ugyan­ak­kora sztár, mint ami­kor elő­ször meg­je­lent.

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy túl szűk a far­me­rod?

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit.

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - E-zászló

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - E-zászló

Lás­suk az E-zászló csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Lás­suk az E-zászló csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Még soha nem volt ilyen őszinte!

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­ne­tük ti­ze­dik győ­zel­mét arat­ták.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Brutális mellek, falatnyi zsinórtangában vadít a rapper csaja

Brutális mellek, falatnyi zsinórtangában vadít a rapper csaja

She­niz Halil egy le­mez­bo­rí­tó­nak kö­szön­heti a kar­ri­er­jét, ami azóta tö­ret­le­nül ível fel­felé.

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Ez nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Ag­gód­hat­nak ked­ven­cük ter­vei miatt a Real Mad­rid és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott szur­ko­lói. Ez a dön­tés nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - összefoglaló

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - összefoglaló

Az idei négy nyer­tes vi­deón is meg­osztja él­mé­nyeit.

Az immár má­so­dik al­ka­lom­mal kiírt in­no­vá­ciós pá­lyá­za­ton idén kö­zön­ség­dí­jat is adtak.

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Dráma a tárgyaláson: Életükért küzdenek a Lajcsi-per vádlottjai

Meg­fa­gyott a le­vegő tár­gya­lá­son...

Né­hány pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő, mi­u­tán a szer­dai tár­gya­lá­son a bíró ki­lá­tásba he­lyezte, hogy a távol ma­radt vád­lot­ta­kat elő­ve­zet­teti.

Parabolikus napkollektor az egyik nyertes

Kihirdették az MVM EDISON Light Up! nyerteseit - Parabolikus napkollektor

Íme a vi­de­ó­juk.

Lás­suk a Pa­ra­bo­li­kus nap­kol­lek­tor csa­pa­tá­nak vi­de­ó­ját!

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Ez történt a férfivel, akit Aurelio megvert és elrabolt

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért. El is sírta magát.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hőst akár 15 év bör­tönre is ítél­he­tik tet­téért.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Bizarr betörés: édesanyja hamvait lopta el a tolvaj

Bizarr betörés: édesanyja hamvait lopta el a tolvaj

A di­ósdi nőt ha­tal­mas trauma érte.

A di­ósdi nőt ha­tal­mas trauma érte: édes­anyja ham­va­i­ból ké­szült ék­szert vitt el a tol­vaj..

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok.

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok.

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

Ez történik most a börtönben a sólyi gyerekgyilkossal

F. Fe­ren­cet ka­me­rák fi­gye­lik..

F. Fe­ren­cet fo­lya­ma­to­san ka­me­rák fi­gye­lik..

...MEGVOLT MÁR?

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz.

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Megdöbbentő változás: így szabadult a szőke modell kegyetlen gyilkosa

Megdöbbentő változás: így szabadult a szőke modell kegyetlen gyilkosa

Jó ma­ga­vi­se­le­té­ért fel­té­te­le­sen sza­bad­lábra he­lyez­ték T. Ad­ri­ennt...

Jó ma­ga­vi­se­le­té­ért fel­té­te­le­sen sza­bad­lábra he­lyez­ték T. Ad­ri­ennt.

Magatehetetlen német lányt erőszakolt meg az afrikai drogdíler

Magatehetetlen német lányt erőszakolt meg az afrikai drogdíler

Még azt sem tud­ják róla, hogy lí­biai vagy tu­né­ziai... Ez elég nagy gáz volt az első tár­gya­lá­son, ame­lyet el is na­pol­tak.

Ezt nézd: Félmilliárd forintos nyaklánc takarta Hargitai Bea mellét

Ezt nézd: Félmilliárd forintos nyaklánc takarta Hargitai Bea mellét

Har­gi­tai Bea szeme a minap egy igazi drá­ga­sá­gon akadt meg, amit azon­nal fel is pró­bált.

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

Mindennapossá vált az erőszak a bécsi iskolákban

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

2014-ben 24 erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény tör­tént az is­ko­lák­ban, addig 2017-re ez a szám már 312-re nőtt.

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba, de egy évvel ké­sőbb már ismét Svéd­or­szág­ban volt.

Nincs vége a botrányoknak, Meghan testvére már az anyját is támadja

Nincs vége a botrányoknak, Meghan testvére már az anyját is támadja

Sus­sex új­don­sült her­ceg­né­jé­nek fél­test­vére egész egy­sze­rűen sem­mit sem tud szó nél­kül hagyni.

Kitört a botrány, bedrogozva állt a kamerák elé a népszerű színész

Kitört a botrány, bedrogozva állt a kamerák elé a népszerű színész

Kol­lé­gája vic­celte meg a szí­nészt, aki a je­le­net köz­ben tel­je­sen be­té­pett.

Kol­lé­gája vic­celte meg a szí­nészt, aki a je­le­net köz­ben tel­je­sen be­té­pett.

Ezt rejti a Corvin szocreál burkolata

Ezt rejti a Corvin szocreál burkolata

Bu­da­pest első pla­zá­ját a több­ség csak rút "alu­mí­ni­um­do­boz­ként" is­meri...

Bu­da­pest első pla­zá­ját a több­ség csak rút "alu­mí­ni­um­do­boz­ként" is­meri, hol­ott a bo­rí­tás mint­egy fél év­szá­zada, ke­rült a be­vá­sár­ló­köz­pontra. Előtte egész más­képp né­zett ki.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak ren­de­sen a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött rek­lám­vi­deó ké­szült róluk.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

Idén szabadulhatnak az elit gimnáziumba járt gyilkosok

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik azért ölték meg a tár­su­kat, mert a fiú a vé­le­mé­nyük sze­rint nagy­képű lett.

A bör­tön­ben érett­sé­giz­tek le a ka­pos­vári zse­ni­képző egy­kori hall­ga­tói, akik azért ölték meg a tár­su­kat, mert a fiú a vé­le­mé­nyük sze­rint nagy­képű lett. Bár a 2008-as gyil­kos­sá­gért 14 év bör­tönt kap­nak, pél­dás ma­ga­vi­se­le­tük miatt mégis idén sza­ba­dul­hat­nak. Ez vár rájuk kint.

Úgy tűnik, semmi sem elég, rászállt Britney Spears-re a volt férje

Úgy tűnik, semmi sem elég, rászállt Britney Spears-re a volt férje

A pop­sztár egy­kori párja nem elé­ge­dett a tar­tás­díj­jal, amit egy­kori neje fizet neki, ezért a bí­ró­ság­hoz for­dult.

A pop­sztár egy­kori párja nem elé­ge­dett a tar­tás­díj­jal, amit egy­kori neje fizet neki, ezért a bí­ró­ság­hoz for­dult.

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik...

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik, hogy közös dalt ké­szí­te­nek, de csak most ke­rül­he­tett rá sor...

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás.

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Sokkoló videó: hajmeresztő dolog szállt elő egy felhőből

Újabb el­ké­pesztő videó...

Újabb el­ké­pesztő vi­de­ó­val ruk­kolt elő az egyik leg­is­mer­tebb szen­zá­ció­haj­hász Yo­uTube-csa­torna, ami ál­lí­tá­suk sze­rint ez­út­tal Auszt­rá­li­á­ban ké­szült.

Sokkot kapott az anya, amikor meglátta, mi lapul a tescos brokkoliban

Sokkot kapott az anya, amikor meglátta, mi lapul a tescos brokkoliban

Kis­lá­nyá­nak akarta pü­ré­sí­teni a zöld­sé­get, de egy életre el­ment az ét­vá­gya!

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Ilyet még nem láttál: HD videó készült egy álcázott idegen járműről

Flo­ri­dá­ban, Vero Beach-en vi­de­ó­zott új ka­me­rá­já­val egy az ég­für­ké­szés iránt ér­dek­lődő lány, ami­kor...

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Po­li­ti­kai dön­tés­hozó még so­ha­sem ijedt meg ennyire mik­ro­fon­tól, mint az ukrán Mak­szim Ne­vecs­annyit.

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Stol­lár Fanny to­vább­ju­tott.

Stol­lár Fanny be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a 250 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású nürn­bergi sa­lak­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Durva, mit csinált Dukai Regina: a kórházban kötött ki

Durva, mit csinált Dukai Regina: a kórházban kötött ki

A ma­gyar mo­dell a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! adá­sá­ban be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

A ma­gyar mo­dell a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! adá­sá­ban be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Így változtatta meg egy nő életét örökre a hercegi esküvő

Így változtatta meg egy nő életét örökre a hercegi esküvő

Az aján­dé­kok sokat érnek.

A her­cegi es­kü­vőn ka­pott aján­dé­ko­kért egye­sek bármi pénzt meg­ad­ná­nak, ezzel pedig má­so­kat tesz­nek gaz­daggá.

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Azt már sej­teni le­he­tett, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él. Most fo­tó­val is bi­zo­nyítja.

Azt már sej­teni le­he­tett, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él. Most fo­tó­val is bi­zo­nyítja.

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

Utazás motorkerékpárral a Föld körül

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

"A világ cso­dá­la­tos, de a ha­zánk az ott­ho­nunk"

Durva dolog történt a lóversenyen a dögös műsorvezetővel

Durva dolog történt a lóversenyen a dögös műsorvezetővel

Ki merte volna utána csi­nálni?

Fu­tó­tűz­ként ter­jed­tek el a vi­lág­há­lón ezek a fel­vé­te­lek! Ki merte volna utána csi­nálni?

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat ott­hon ta­lált házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból.

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból. Ami­kor csi­no­san egy­más mellé rakva fel­hal­mo­zod a gyúj­tó­so­kat, úgy érez­he­ted magad, mintha meg­nyer­tél volna egy túl­élő ver­senyt!

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Erre senki sem számított, Neymar meglepetést okozott

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Három hét­tel a vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­jára fi­gyel a kö­zön­ség.

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő ceglédberceli balesetről

Megrázó hírek a 9 halálos áldozatot követelő balesetről

Egy román ál­lam­pol­gá­ro­kat szál­lító kis­busz so­főrje élő­ben köz­ve­tí­tett az uta­zá­suk­ról a Fa­ce­boo­kon.A kis­busz­ban min­denki meg­halt.

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Váratlan fordulat, döntöttek az eltűnt maláj gép ügyében

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót, ám eddig hiába.

Négy éve ke­re­sik a 239 em­ber­rel a fe­dél­ze­tén, rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt utas­szál­lí­tót, ám eddig hiába.