CÍMKE: 'ukrajna'

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Döb­be­ne­tes vi­deót ké­szí­tett egy kezdő ter­mé­szetfil­mes, Lja­suk Di­mitry Kis­kö­ré­nél.

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön

Cso­mag­ban jött az ukrán szél­ső­vel. Nem csak a fo­cis­ták miatt lesz ér­de­mes nézni a meccse­i­ket.

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Tes­té­nek 70 szá­za­léka meg­égett a két­éves kisfi­ú­nak.

Tes­té­nek 70 szá­za­léka meg­égett a két­éves kisfi­ú­nak.

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől.

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől.

Ukrán nyelvellenőröket küldenek a kárpátaljai magyarokra

Ukrán nyelvellenőröket küldenek a kárpátaljai magyarokra

Az ukrán par­la­ment el­fo­gadta csü­tör­tö­kön a sokat vi­ta­tott nyelv­tör­vényt.

Az ukrán par­la­ment el­fo­gadta csü­tör­tö­kön a sokat vi­ta­tott nyelv­tör­vényt.

Orbán Viktor gratulált Volodimir Zelenszkij megválasztott ukán elnöknek

Orbán Viktor: az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén munkálkodunk

Le­vél­ben gra­tu­lált Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij­nek, Uk­rajna meg­vá­lasz­tott el­nö­ké­nek Orbán Vik­tor.

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

Elsöprő többség szavazott Ukrajnában Zelenszkijre

A le­adott sza­va­za­tok 54,43 szá­za­lé­ká­nak össze­sí­tése után Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij hu­mo­rista-pro­du­cer győz.

Az ukrán el­nök­vá­lasz­tás va­sár­nap meg­tar­tott má­so­dik for­du­ló­já­ban Vo­lo­di­mir Ze­lensz­kij biz­to­saan győz.

A NATO-nak figyelnie kell a déli határokra is

Szijjártó: A NATO-nak a déli határokra is figyelnie kell

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége - han­goz­tatta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Washing­ton­ban.

Nem áldozzuk fel a magyar közösségek jogait

Szijjártó: Nem áldozzuk fel a magyar közösségek jogait

Ezt igéri a kül­ügy­mi­nisz­ter.

A ma­gyar kö­zös­sé­gek jo­ga­i­nak vé­del­mét ígérte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken a Kár­pát-me­den­cei Ma­gyar Kép­vi­se­lők Fó­ru­mán.

Legyen vége a nyelvi jogtiprásnak Ukrajnában

Legyen vége a nyelvi jogtiprásnak Ukrajnában

Uk­raj­ná­nak le kell ál­lí­ta­nia a nyelv­tör­vény vi­tá­ját, olyan nyelvi sza­bá­lyo­zást kell el­fo­gad­nia, amely össz­hang­ban áll az eu­ró­pai nor­mák­kal.

Uk­raj­ná­nak le kell ál­lí­ta­nia a nyelv­tör­vény vi­tá­ját, olyan nyelvi sza­bá­lyo­zást kell el­fo­gad­nia, amely össz­hang­ban áll az eu­ró­pai nor­mák­kal és nem csök­kenti az uk­raj­nai ki­sebb­sé­gek, köz­tük a ma­gya­rok meg­szer­zett jo­gait

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Az uk­rá­nok ki­uta­sí­tot­tak 35 iz­ra­e­lit, majd Iz­rael vissza­vá­gott és vissza­kül­dött ugyan­annyi uk­ránt a ha­zá­jába.

Az uk­rá­nok ki­uta­sí­tot­tak 35 iz­ra­e­lit, majd Iz­rael vissza­vá­gott és a Ben Gu­rion re­pü­lő­tér­ről vissza­kül­dött ugyan­annyi uk­ránt a ha­zá­jába.

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek.

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Már a szomszédban vannak az Iszlám Állam zsoldosai!

Már a szomszédban vannak az Iszlám Állam zsoldosai!

Ez egy­ál­ta­lán nem túl­zás.

Ez egy­ál­ta­lán nem túl­zás. Rá­adá­sul most nem is a 200 ki­lo­mé­terre lévő Bosz­ni­á­ról van szó, amely­nek he­gyei kö­zött mű­köd­nek a tá­bo­raik.

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Vérfagyasztó kihívás terjed a tinik közt...

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Mire jó ez a ször­nyű­ség? Kinek akar­nak ezzel bi­zo­nyí­tani? Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Hecc­ből a ti­né­dzse­rek vonat alá fek­sze­nek, míg a töb­biek vi­de­óz­zák őket. Senki se pró­bálja ki, élet­ve­szé­lyes játék!

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Hihetetlen, mit művelt ez a magyar férfi az ukrán határőrökkel

Be is szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok, a saj­tó­ban is van nyoma a tör­tén­tek­nek!

Min­der­ről be is szá­mol­tak a ha­tó­sá­gok, az ukrán saj­tó­ban is van nyoma a tör­tén­tek­nek!

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

Felfoghatatlan, órákkal halála előtt még barátnőjével volt a megtámadott férfi

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

A férfi olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, me­lyek ha­lá­lá­hoz ve­zet­tek.

Orosz-ukrán tengeri konfliktus, összeül a Biztonsági Tanács - videó

Orosz-ukrán tengeri konfliktus, összeül a Biztonsági Tanács - videó

Az orosz ha­tár­őr­ség tüzet nyi­tott va­sár­nap a Ker­csi-szo­ros­ból ki­felé tartó három ukrán ha­di­ha­jóra.

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

Nem hiszed el, hogy mit csempésztek a diszperzites vödörben

A fes­té­kes vödör rá­adá­sul pos­tán ér­ke­zett, egye­ne­sen Ang­li­á­ból. A vá­mo­sok­nak mégis gya­nús lett a tel­je­sen hét­köz­napi tárgy, át­vizs­gál­ták a fes­té­ket.

Köpésekről nézegetne videókat válogatott focistánk

Köpésekről nézegetne videókat válogatott focistánk

Haj­me­resztő szö­veg­gel érvel Kádár.

Haj­me­resztő szö­veg­gel érvel Kádár Tamás a nyál­ürí­tés­bot­rány­ban. Rend­ha­gyó le­vél­lel fel­leb­be­zett a szi­gorú bün­te­tése ellen.

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány Ukrajnában

Állami támogatással folyik gyűlöletkampány a magyarok ellen Ukrajnában

Uk­raj­ná­nak kö­te­les­sége lenne ga­ran­tálni az ál­lam­pol­gá­rai biz­ton­sá­gát.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán
elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Magyarország válaszlépésként kiutasít egy ukrán konzult

Uk­rajna in­téz­ke­dé­sére tett ará­nyos vá­lasz­lé­pés­ként dön­tött így a kor­mány.

Uk­rajna in­téz­ke­dé­sére tett ará­nyos vá­lasz­lé­pés­ként Ma­gyar­or­szág ki­uta­sít egy ukrán kon­zult.

Durva, mit hazudott a szépségkirálynő: azonnal megfosztották koronájától

Durva, mit hazudott a szépségkirálynő: azonnal megfosztották koronájától

Ki­zár­ták a ver­seny­ből a Miss Uk­rajna 2018 győz­te­sét!

Ki­zár­ták a ver­seny­ből a Miss Uk­rajna 2018 győz­te­sét!

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Az ukrán Szer­hij Reb­rov baj­noki címig ve­zette a Di­namo Ki­je­vet. Szer­dán oko­sab­bak le­szünk.

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

A vi­lág­hírű éne­kes, Elton John újra ta­lál­koz­ha­tott azzal a kisfi­ú­val, akit évek­kel ez­előtt nem fo­gad­ha­tott örökbe.

Különös balesetet okozott egy zavartan viselkedő ukrán diplomata Budapesten

Különös balesetet okozott egy zavartan viselkedő ukrán diplomata Budapesten

Szon­dát fújni sem volt haj­landó

Az il­lető va­la­mi­lyen is­me­ret­len ok miatt nem tudta vagy nem akarta iga­zolni, hogy dip­lo­mata. Szon­dát fújni sem volt haj­landó.

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Kínos: nagyon bizarr mikrofonnal interjúvolták meg a politikust!

Po­li­ti­kai dön­tés­hozó még so­ha­sem ijedt meg ennyire mik­ro­fon­tól...

Po­li­ti­kai dön­tés­hozó még so­ha­sem ijedt meg ennyire mik­ro­fon­tól, mint az ukrán Mak­szim Ne­vecs­annyit.

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Rejtélyes, lángoló tárgyak hullottak az égből Ukrajnában...

Nincs ésszerű ma­gya­rá­zat ...

Még a sokat lá­tott ku­ta­tó­kat is meg­döb­ben­tette az a fel­vé­tel, amely pár napja ké­szült Uk­rajna fe­lett. Egye­lőre nincs ésszerű ma­gya­rá­zat...

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

Iskolából indult haza a kislány, csak a véres maradványai kerültek elő

A 12 éves gye­rekre ott­hona kö­ze­lé­ben, egy erdős ré­szen tá­mad­tak rá a kóbor ku­tyák, bor­zal­mas vé­reng­zést ren­dez­tek.

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba.

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba.

Csak főzni akart a gyanútlan vevő, de a zacskó kibontása után jött a sokk

Csak főzni akart a gyanútlan vevő, de a zacskó kibontása után jött a sokk

A vevő soha többé nem bír zöld­ba­bot enni.

Gyo­mor­for­gató dol­got rej­tett a fa­gyasz­tott zöld­bab: a vevő azt mondja, soha többé nem bírja majd meg­enni.

Magyar vétó az ukrán oktatási törvény miatt

Magyar vétó az ukrán oktatási törvény miatt

Jogi ga­ran­ciák nél­kül Ma­gyar­or­szág nem adja fel a je­len­legi po­li­ti­ká­ját az ukrán ok­ta­tási tör­vény ügyé­ben - je­len­tette ki Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Jogi ga­ran­ciák nél­kül Ma­gyar­or­szág nem adja fel a je­len­legi po­li­ti­ká­ját az ukrán ok­ta­tási tör­vény ügyé­ben - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Megjelent a Kék bálna utódja, játék ösztönzi öngyilkosságra a tiniket

Megjelent a Kék bálna utódja, ez a játék ösztönzi öngyilkosságra a tiniket

Egy új, ve­szé­lyes játék ter­jed az ukrán di­á­kok kö­ré­ben. A "játék" végső célja az ön­gyil­kos­ság.

Ismét felütötte fejét a fertőző kór, karantént rendeltek el

Ismét felütötte fejét a fertőző kór, karantént rendeltek el

Ki­mu­tat­ták az af­ri­kai ser­tés­pes­tist.

Ez­út­tal Uk­raj­ná­ban, egy le­lőtt állat te­te­mé­ben mu­tat­ták ki az af­ri­kai ser­tés­pes­tist.

Drámai videó: hatalmas robbanás történt az autópálya mellett

Drámai videó: hatalmas robbanás történt az autópálya mellett

Sú­lyos bal­eset tör­tént egy elekt­ro­mos al­ál­lo­má­son. A de­to­ná­ció után fel­csap­tak a lán­gok a kör­nyé­ken.

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

A 21 éves fi­a­tal­em­ber alig várta, hogy részt ve­hes­sen a ki­kép­zé­sen, de vá­rat­la­nul éle­tét vesz­tette. Vizs­gál­ják, mi tör­tént vele.

A 21 éves fi­a­tal­em­ber alig várta, hogy részt ve­hes­sen a ki­kép­zé­sen, de vá­rat­la­nul éle­tét vesz­tette. Vizs­gál­ják, mi tör­tént vele.

Egymás mellett hevert a pár holtteste, borzalmakra derült fény

Egymás mellett hevert a pár holtteste, borzalmakra derült fény

A szom­szé­dok és is­me­rő­sök már egy ideje tud­ták, hogy va­lami na­gyon nincs rend­ben a pár­ral.

Páratlan leleményesség: folyóba vájt csövön csempészték a piát

Páratlan leleményesség: folyóba vájt csövön csempészték a piát

Egy ki­lo­mé­ter hosszú szesz­csem­pész ve­ze­té­ket fe­dez­tek fel a vá­mo­sok az ukrán-mol­do­vai ha­tá­ron.

Menyasszonyi ruhájában temették el az esküvője előtt megölt nőt

Menyasszonyi ruhájában temették el az esküvője előtt megölt nőt

A sze­rel­mes fi­a­tal test­vé­ré­vel az es­kü­vői elő­ké­szü­le­tek­kel fog­la­la­tos­ko­dott.

A fi­a­tal test­vé­ré­vel az es­kü­vői elő­ké­szü­le­tek­kel fog­la­la­tos­ko­dott, mikor el­gá­zolta őket egy autó.

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Dráma a lakótelepen: a hetedikről zuhant ki az anya

Dráma a lakótelepen: a hetedikről zuhant ki az anya

Gye­re­kei csak a si­ko­lyait hal­lot­ták.

A nő az er­ké­lyen állt, mikor eddig is­me­ret­len okok­ból a mélybe zu­hant - gye­re­kei csak a si­ko­lyait hal­lot­ták.

Dráma a lakótelepen: kutyájával zuhant a halálba a kislány

Dráma a lakótelepen: kutyájával zuhant a halálba a kislány

A 17. eme­let­ről zu­hant ki.

A 17. eme­let­ről zu­hant ki a 6 éves kis­lány, aki alig várta, hogy anyu­kája ha­za­ér­kez­zen. Az ab­lak­ban várta a nőt, mikor meg­tör­tént a tra­gi­kus bal­eset.

Enged a magyarok nyelvhasználatának Kijev?

Győzni fogunk? Enged a magyarok nyelvhasználatának Kijev?

Az uniós or­szá­gok­kal majd ki­vé­telt tesz­nek - mondta a moszk­vai kül­ügyi szó­vivő.

Az uniós or­szá­gok­kal majd ki­vé­telt tesz­nek - mondta a moszk­vai kül­ügyi szó­vivő, aki egy­szer­s­mind ag­gó­dik az Uk­raj­ná­ban élő orosz és más di­á­kok "mil­li­ó­i­nak jo­gáért".

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

Felfoghatatlan tragédia: megitta az elöl hagyott gyógyszert a kétéves

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva.

A kis­lány szü­lei éppen más­sal vol­tak el­fog­lalva, ami­kor ő el­fo­gyasz­totta a gyógy­sze­re­ket.

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Holtan találták a kisgyereket a panelban, édesanyja látta haláltusáját

Az anyuka épp va­cso­rát ké­szí­tett, ami­kor meg­tör­tént a baj. A men­tők már nem se­gít­het­tek.

Dráma az utcán: holttest hevert az üzlet előtt

Dráma az utcán: holttest hevert az üzlet előtt

Egy já­ró­kelő vette észre.

Egy já­ró­kelő vette észre, hogy egy férfi esz­mé­let­le­nül hever a jár­dán - már nem tu­dott rajta se­gí­teni.

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

Megrázó felvételek: az utasok előtt sodort el egy nőt a villamos

A nő annyira be­le­me­rült a te­le­fon­jába, hogy észre sem vette a felé ha­ladó vil­la­most. Az ese­tet túl­élte, de nagy árat fi­ze­tett.

A nő annyira be­le­me­rült a te­le­fon­jába, hogy észre sem vette a felé ha­ladó vil­la­most. Az ese­tet túl­élte, de nagy árat fi­ze­tett.

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a ma­gyar ki­sebb­ség vé­del­mé­ben - je­len­tette ki a kül­ügy­mi­nisz­ter.

Ideje a leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúlni a Kár­pát­al­ján élő ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben - je­len­tette ki a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter az M1 ak­tu­á­lis csa­torna keddi mű­so­rá­ban.

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Borzalmas dolog történt a luxuskocsi első útján, sok a halott

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént az úton.

Az autót épp egy ve­vő­nek mu­tat­ták meg az el­adók, de tra­gé­dia tör­tént az úton.

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szijjártó berendelte a külügybe Ukrajna nagykövetét az ukrán oktatási törvény miatt

Szij­jártó Péter sze­mé­lye­sen is tá­jé­koz­tatni kí­vánja a dip­lo­ma­tát a ma­gyar ál­lás­pont­ról.

Brutális döntés Ukrajnában: Kijev hátba szúrta a magyarokat

Brutális döntés Ukrajnában: Kijev hátba szúrta a magyarokat

Uk­rajna hátba szúrta Ma­gyar­or­szá­got ok­ta­tási tör­vé­nyé­nek mó­do­sí­tá­sá­val, amely sú­lyo­san sérti a ma­gyar ki­sebb­ség jo­gait.

Tragédia a Tiszán: testvéreit mentve fulladt meg a tinilány

Tragédia a Tiszán: testvéreit mentve fulladt meg a tinilány

Csak hár­man me­ne­kül­tek meg.

A folyó mé­lyén ta­lál­ták meg a bú­vá­rok az ön­fel­ál­dozó lány és kis­öccse holt­tes­tét - három gye­rek tu­dott csak ki­me­ne­külni a fo­lyó­ból.

Halastóban bukkantak a fiatal holttestére, rejtély, mi történt

Halastóban bukkantak a fiatal holttestére, rejtély, mi történt

A fiú éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni, a rend­őr­ség pró­bálja ki­de­rí­teni, ho­gyan tör­tén­he­tett a tra­gé­dia.

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Életveszélyben a sérült gyerekek: játék közben történt robbanás mellettük

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját.

Az egyik se­be­sült­nek am­pu­tálni kell az egyik vég­tag­ját.

Most jött: holtan találták az eltűnt asszonyt, teste eltorzult

Most jött: holtan találták az eltűnt asszonyt, teste eltorzult

A szom­szé­dok je­len­tet­ték a rend­őr­sé­gen a nő el­tű­né­sét, mert már több napja nem lát­ták.

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Gigabotrány! Ukrajna szállított rakéta hajtóműveket Kim Dzsongunnak?

Az uk­rá­nok ta­gad­ják a vá­da­kat, sze­rin­tük nem ők szál­lí­tot­ták. Azt mond­ják: a New York Times ha­zu­dik.

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

Óriási botrányt robbantott ki a zenész, nyolc év börtönt is kaphat!

A banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon.

A német tech­no­banda kon­cer­tet adott egy fesz­ti­vá­lon, ám arra nem gon­dol­tak, hogy emi­att ko­moly bün­te­tést is kap­hat­nak.

Álomnyaralásán holtan esett össze a fiatal áldozat

Álomnyaralásán holtan esett össze a fiatal áldozat

A tra­gé­dia hely­szí­nére vo­nul­tak a ha­tó­sá­gok, hogy ki­de­rít­sék, hogy tör­tén­he­tett a szo­morú bal­eset.

A tra­gé­dia hely­szí­nére vo­nul­tak a ha­tó­sá­gok, hogy ki­de­rít­sék, hogy tör­tén­he­tett a szo­morú bal­eset.

Áldozatokat szedett a vihar: villám csapott a családba, nem élték túl

Áldozatokat szedett a vihar: villám csapott a családba, nem élték túl

A csa­lád éppen ubor­kát sze­dett, mikor el­érte őket a ha­tal­mas szer­dai vihar. A szü­lők fiuk szeme lát­tára hal­tak meg.

Lecsapott az ítéletidő Kijevre, rengetegen megsérültek

Lecsapott az ítéletidő a fővárosra is, rengetegen megsérültek

Pusz­tító vihar söpör végig.

Épü­le­te­ket ron­gált meg a pusz­tító vihar, több száz te­le­pü­lé­sen nem volt áram.

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Nagy a baj: rohamosan terjed a kór, sorra esnek ágynak a gyerekek

Azon­nali lé­pé­se­ket sür­get­nek a gye­re­kek egész­sége ér­de­ké­ben.

Azon­nali lé­pé­se­ket sür­get­nek a gye­re­kek egész­sége ér­de­ké­ben. Már har­min­can kór­házba ke­rül­tek.

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

Elfújta a szél, tanácstalanul álltak előtte a határőrök

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

To­kaj­ból in­dult, Uk­raj­ná­ban lan­dolt egy ma­gyar sik­ló­er­nyős. Meg­úszta a vész­le­szál­lást és a ha­tár­sér­tést is.

Véresre vertek egy Manchester-szurkolót Ukrajnában - fotó

Véresre vertek egy Manchester-szurkolót Ukrajnában - fotó

A Uni­ted Odesszá­ban ját­szott.

A Uni­ted­nek Odesszá­ban volt je­le­nése az Eu­rópa-li­gá­ban, a meccs előtt, köz­ben és után is volt bőven balhé a sta­dion kör­nyé­kén.

Betelt a pohár! Emeltek a kenőpénz tarifáján az ukrán határon!

Betelt a pohár! Emeltek a kenőpénz tarifáján az ukrán határon!

Ez már sok! Be­so­kall­tak a ma­gyar fu­va­ro­zók az ukrán pénz­ügy­őrök pénz­éh­sé­gé­től. Meg­emel­ték a "ká­vé­pénzt".

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Lebukott: így még senki sem próbált cigit csempészni - videó!

Lebukott: így még senki sem próbált cigit csempészni - videó!

Elő­ször el sem tud­ták kép­zelni a ha­tár­őrök, mi az a zúgás órák óta az éj­szaka kö­ze­pén...

Az il­le­gá­lis ci­gi­já­rat napok óta jött-ment a ha­tá­ron, mire ész­re­vet­ték. Az uk­rá­nok a ma­gyar rend­őrök se­gít­sé­gét kér­ték. Egye­lőre nem tudni, mennyi szál­lít­mányt és hova vitt a gép. A csem­pész ugyanis el­tűnt a ku­ko­ri­cás­ban...

Hogyan került Ukrajnába a Szabolcsban megfulladt fiú teste?

Hogyan került Ukrajnába a Szabolcsban megfulladt fiú?

A Ti­szá­ban au­gusz­tus 1-jén el­tűnt test­vé­rek egyike két nap után ke­rült elő...

A Ti­szá­ban au­gusz­tus 1-jén el­tűnt test­vé­rek egyike két nap után ke­rült elő, a má­si­kat már nem is ke­res­ték...

Ilyen nincs! Harc közben pokémont kerestek az ukrán katonák

Ilyen nincs! Harc közben pokémont kerestek az ukrán katonák

Sőt! A vi­deót fel­töl­töt­ték a Yo­u­tube-ra is. Az ukrán had­ve­ze­tés va­ló­szí­nű­leg nem repes az öröm­től...

Külföldön bukkantak rá az öccsével eltűnt magyar tini holttestére!

Külföldön bukkantak rá az öccsével eltűnt magyar tini holttestére!

A 15 éves fiú még jú­lius végén tűnt el test­vé­ré­vel a Ti­szá­ban, Benk kö­ze­lé­ben.

Botrány: Parlamenti ülés közben nézett pornót telefonján a politikus!

Botrány: Parlamenti ülés közben nézett pornót telefonján a politikus!

A dús­gaz­dag kép­vi­selő el­vi­leg már fel­adta ki­csa­pongó élet­vi­te­lét, hogy ha­zá­ját szol­gálja. Most mégis el­csá­bult...

Gólok és balhék: minden a vasárnapi Eb-meccsekről

Gólok és balhék: minden a vasárnapi Eb-meccsekről

Össze­fog­lal­tuk a lé­nye­get.

Ha a meccsek he­lyett ki­rán­dul­tál vagy ta­ka­rí­tot­tál, itt per­cek alatt be­pó­tol­hatsz min­den fon­to­sat. Össze­fog­lal­tuk a lé­nye­get.

Ukrajna felől támadnak a migránsok, cigi helyett már embert csempésznek

Ukrajna felől támadnak a migránsok! Cigi helyett már embert csempésznek

Föl­dön, vízen jön­nek át a ha­tá­ron.

A ma­gyar hon­véd­ség ve­zér­kari fő­nöke is az új út­irá­nyokra fi­gyel­mez­te­tett.

Szex közben estek ki a lakótelepi erkélyről, négy emeletet zuhantak!

Szex közben estek ki a lakótelepi erkélyről, négy emeletet zuhantak!

A sze­ren­csét­le­nül járt sze­rel­mes­párra a bok­rok kö­zött a ház lakói ta­lál­tak rá.

Sokkoló! Megkínoztak egy magyar párt Ukrajnában

Sokkoló! Megkínoztak egy magyar párt Ukrajnában

Kel­le­mes nya­ra­lás­nak in­dult...

Kel­le­mes nya­ra­lás­nak in­dult, de rém­álom­szerű tor­tú­rába ful­ladt annak a ma­gyar pár­nak az útja, akik egy is­me­rő­sük­höz utaz­tak a szom­szé­dos or­szágba.

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Medvék bukkantak fel a Tisza partján!

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben, a szak­ér­tők sze­rint nincs ok a pá­nikra, ám azt nem lehet tudni, hogy ke­rül­tek a négy­lá­búak a fo­lyó­partra.

Med­ve­nyo­mo­kat ta­lált egy hor­gász az uk­raj­nai Nagy­sző­lős kö­ze­lé­ben, a szak­ér­tők sze­rint nincs ok a pá­nikra, ám azt nem lehet tudni, hogy ke­rül­tek a négy­lá­búak a fo­lyó­partra.

Hátborzongató ismeretlen lény tetemére bukkantak a Kárpátokban!

Hátborzongató ismeretlen lény tetemére bukkantak a Kárpátokban!

A szá­já­ban több sor­ban, tű­he­gyes fogak van­nak...

Még a szak­ér­tők sem tud­ták be­azo­no­sí­tani a fur­csa ál­lat­nak a faját...

Így lett Leninből Lennon egyik napról a másikra

Így lett Leninből Lennon egyik napról a másikra

Egy utcát ne­vez­tek át Kár­pát­al­ján.

A kom­mu­niz­mus em­lé­ke­i­nek fel­szá­mo­lása je­gyé­ben a Lenin utca John Len­non, a Be­at­les együt­tes néhai tag­já­nak nevét vi­seli ezen­túl Uk­raj­ná­ban.

Aranyárban mérik az ukrán szőke nők haját!

Aranyárban mérik az ukrán szőke nők haját!

Vi­rág­zik a haj­biz­nisz a gaz­da­sági vál­ság súj­totta Uk­raj­ná­ban, mely­nek ha­tása már Ma­gyar­or­szágra is be­gyű­rű­zött.

Egy ukrán nő alig keres ha­vonta 100 dol­lár­nak meg­fe­lelő össze­get. Ám a fején lévő haj akár 2000 dol­lárt is megér egy New York-i szép­ség­sza­lon­ban. Vi­rág­zik a haj­biz­nisz a gaz­da­sági vál­ság súj­totta Uk­raj­ná­ban, mely­nek ha­tása már Ma­gyar­or­szágra is be­gyű­rű­zött.

Brutális: autó elé ugrott egy idegen gyermek miatt

Brutális: autó elé ugrott egy idegen gyermek miatt

El­ké­pesztő kép­so­ro­kat rög­zí­tett Uk­raj­ná­ban egy térfi­gyelő ka­mera. A gyer­mek egy ide­gen­nek kö­szön­heti éle­tét.

El­ké­pesztő kép­so­ro­kat rög­zí­tett Uk­raj­ná­ban egy térfi­gyelő ka­mera. Egy kis­gyer­mek óvat­la­nul pró­bált át­sza­ladni az úton, egy ide­gen­nek kö­szön­heti éle­tét.

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Brutális influenzajárvány: nőtt a halálos áldozatok száma Ukrajnában!

Hi­va­ta­lo­san is jár­vány­nak mi­nő­sí­tet­ték az influ­en­zás meg­be­te­ge­dé­se­ket Ki­jev­ben.

Jókora pofonosztás volt az ukrán parlamentben

Jókora pofonosztás volt az ukrán parlamentben

Ütöt­ték egy­mást a kép­vi­se­lők!

Min­dig jól szó­ra­ko­zunk, és irigy­kedve néz­zük, ami­kor olyan videó kerül elő, ame­lyen el­kez­dik ütni egy­mást a kép­vi­se­lők. A leg­újabb ilyen gyöngy­szem Uk­raj­ná­ból ér­ke­zett!

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz áldozat!

Támad a sertésinfluenza, a szomszédunkban már több száz halott!

Sú­lyos a hely­zet Uk­raj­ná­ban. 3,8 mil­lió ember fer­tő­ző­dött meg.

Sú­lyos­nak mond­ható a hely­zet Uk­raj­ná­ban. 3,8 mil­lió ember fer­tő­ző­dött meg az ismét ter­jedő ser­tés­influ­enza-jár­vány­ban, szak­em­be­rek sze­rint meg­le­he­tő­sen rosszak a ki­lá­tá­sok.