CÍMKE: 'tippek'

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Önts ecetet a kanapéra: megdöbbentő a hatás!

Ez a trükk el­ké­pesztő! Na­gyon prak­ti­kus és na­gyon egy­szerű!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni! Ren­ge­teg ételbe ke­rül­het bele.

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Szórj szódabikarbónát a mikróba, és elámulsz az eredménytől

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Po­fon­egy­szerű trükk, de rop­pant ha­tá­sos! Ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Kenj uborkát a cipődre - eszméletlen a hatása!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. Fi­gyelj csak!

Így készíts tükörtojást anélkül, hogy mosogatnod kéne utána - szuper trükk!

Így készíts tükörtojást anélkül, hogy mosogatnod kéne utána - szuper trükk!

Egy finom reg­geli, ami után tiszta marad a ser­pe­nyő is? Íme a titok!

Egy finom reg­geli, ami után tiszta marad a ser­pe­nyő is? Íme a titok!

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Ne ve­szítsd el azt, akit sze­retsz!

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod, mert nem tud­ha­tod, mi lesz a férfi re­ak­ci­ója.

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Önts ecetet az asztalra, és nem fogsz hinni a szemednek!

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Ez a meg­lepő, de egy­szerű trükk kész va­rázs­lat! Neked is ki kell pró­bál­nod.

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat.

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség a ház­tar­tá­sod­ban!

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz csinos

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz csinos

Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Önts tejet a cipődre: bámulatos lesz az eredménye!

Olyan prak­ti­kát mu­ta­tunk most neked, amire nem is gon­dol­tál volna.

Olyan prak­ti­kát mu­ta­tunk most neked, amire nem is gon­dol­tál volna.

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Eltitkolt praktika: nem is hinnéd, mit javíthatsz meg otthon forró vízzel!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Egyet­len rossz moz­du­lat is elég, és máris kész a baj. De a forró víz segít!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Szórj sót a lefolyóba, és megdöbbensz az eredménytől!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Bá­mu­la­tos, mennyire ha­tá­sos ez a hét­köz­napi, kony­hai holmi. Fi­gyelj csak!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Vajon mit csi­nál­hatsz vele?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Ezek­kel az ap­ró­ság­nak tűnő for­té­lyok­kal évente sok ezer fo­rin­tot ta­ka­rít­hatsz meg.

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe EZO

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben?

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett? Így vonz­ha­tod be a sze­ren­csé­det!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női eja­ku­lá­ció va­dító moz­za­na­ta­iba pil­lant­hatsz be most, kat­tints!

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Íme a legmenőbb hajtrendek! Készülj már most az őszre!

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát.

Ha sze­ret­néd a szep­tem­bert új len­dü­let­tel in­dí­tani, ér­de­mes már most ki­ta­lál­nod ma­gad­nak egy szu­per fri­zu­rát. Egy új for­má­val vagy szín­nel könnyeb­ben el­en­ge­ded a nya­rat és kez­ded el újra a mun­kás hét­köz­na­po­kat.

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Így neveli a gyerekeit Katalin hercegné: Ezt nem gondoltad volna

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­do­ké­tól.

Vil­mos és Ka­ta­lin na­gyon is mo­dern szü­lők: az el­veik több­sége alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­napi csa­lá­do­ké­tól.

5 hasznos tipp az iskolakezdéshez

5+1 hasznos tipp az iskolakezdéshez

A Ri­post meg­vá­la­szolja a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Med­dig jó az előző tan­évi mat­rica? Mire kell ügyelni a nagy be­vá­sár­lá­sok során is­ko­la­kez­dés­kor? Vissza­ve­szik-e az új is­ko­la­tás­kát, ha az nem tet­szik a ta­nu­ló­nak? Kö­te­lező-e majd osz­tály­pénzt fi­zetni?

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet neked is szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet neked is szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő! Mu­tat­juk is hozzá a leg­sze­xibb für­dő­ru­há­kat.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Szórj szódabikarbónát a kanapéra: ez a trükk mindent visz, zseniális!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból!

Elég volt a nagy­ta­ka­rí­tás ma­ce­rá­já­ból! Él­vezd a nya­rat és spó­rolj pénzt és időt!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők.

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk!

For­dul­tál már vissza, hogy meg­nézd, ki­húz­tad-e? Ha képes vagy ezen ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk!

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get? Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get? Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Be­ve­té­sen az op­ti­kai va­rázs­szer­erek!

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte. Mu­tat­juk a trük­kö­ket, me­lyek szinte örök ér­vé­nyűek. Be­ve­té­sen a ki­egé­szí­tők, és az op­ti­kai va­rázs­szer­erek!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kök.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Íme a biztos trükk: ettől lesz édesebb a paradicsomod, mint valaha!

Ez a prak­tika ga­ran­tál­tan fan­tasz­ti­kus pa­ra­di­cso­mok­kal aján­dé­koz meg.

Ez a prak­tika ga­ran­tál­tan fan­tasz­ti­kus pa­ra­di­cso­mok­kal aján­dé­koz meg.

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Szórj szódabikarbónát a kertedbe - lenyűgöző, ami történik!

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Lát­vá­nyos és mesés ha­tást ér­hetsz el ezek­kel az egy­szerű trük­kök­kel.

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Rakj cukrot a mosásba, és el fogsz ámulni!

Ez a prak­tika tu­tira nyerő!

Ez a prak­tika tu­tira nyerő! Pró­báld ki, és ra­jon­gója le­szel te is.

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced! Ha­tá­sos, könnyű és olcsó.

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Káprázatos, buja muskátlid lesz, ha ezt a márciusi tippet megfogadod!

Végre meg­ér­ke­zett a ta­vasz! Jö­het­nek a sze­met gyö­nyör­köd­tető vi­rá­gok!

Végre meg­ér­ke­zett a ta­vasz! Jö­het­nek a sze­met gyö­nyör­köd­tető vi­rá­gok!

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

10 egyszerű tipp, hogyan fogyhatsz kínkeserves diéta nélkül

10 egyszerű tipp, hogyan fogyhatsz kínkeserves diéta nélkül

Fe­lejtsd el, amit eddig gon­dol­tál a fo­gyás­ról! Nem kell éhez­ned és sa­nyar­gat­nod magad ahhoz, hogy tar­tó­san leadd a fe­les­le­get.

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

Ettől lesz igazán finom a hagymalevesed

A hagy­ma­le­ves az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­ol­csóbb fogás.

A hagy­ma­le­ves az egyik leg­egy­sze­rűbb és leg­ol­csóbb fogás. Ha nem vá­sá­rol­tál be külön le­ves­hez, akkor is el tudod ké­szí­teni, hi­szen ál­ta­lá­ban min­den ház­tar­tás­ban ott van­nak a hoz­zá­va­lók. Egy-két jó trük­kel pedig fe­lejt­he­tet­len fo­gássá te­he­ted!

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Egy­szerű, csak be­do­bod a mo­só­gépbe a ru­há­kat és a végén ki­te­re­getsz.

Annyira egy­szerű, hogy csak be­do­bod a mo­só­gépbe a ru­há­kat és a végén ki­te­re­getsz. De most állj meg egy pil­la­natra! Van­nak dol­gok, ami­ket meg se pró­bálj így ki­mosni! Sem a gép­nek sem a ru­hák­nak nem tesz jót.

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

A nők szá­mára kel­le­met­len, ami­kor a ha­ris­nya­nad­rá­gon fel­sza­lad egy szem.

A nők szá­mára az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog, ami­kor az egy­szer fel­vett ha­ris­nya­nad­rá­gon fel­sza­lad a szem, és már nincs idő vagy le­he­tő­ség fel­venni egy má­si­kat. Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, ami­vel or­vo­solni tudod a prob­lé­mát!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, ami be­rob­bantja az or­gaz­must!

Íme, a leg­iz­ga­tóbb szex-szó­tár, ami be­rob­bantja az or­gaz­must!

Döbbenetes öltözködési baki, amit télen minden férfi elkövet

Döbbenetes öltözködési baki, amit télen minden férfi elkövet

A hideg na­po­kon job­ban fel kell öl­tözni. Saj­nos a leg­több férfi­nak fo­galma sincs, mi a ré­te­ges öl­töz­kö­dés leg­főbb sza­bá­lya.

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

Tegyél vattát a porszívóba, meg fogsz lepődni!

A por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes!

Meg­lepő, de a por­szí­vó­zás is lehet él­ve­ze­tes! Nem csak tisz­tává va­rá­zsolja a la­kást, de még il­la­tossá is! Íme a trük­kök, me­lye­ket ki nem ta­lál­nál.

10 bomba tipp, hogy az ünnepek előtt megszabadulj a feleslegtől

10 bomba tipp, hogy az ünnepek előtt megszabadulj a feleslegtől

Jön­nek az ün­ne­pek, és velük együtt a hízás. De vajon tör­vény­szerű, hogy ez így le­gyen?

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Suzy Cor­tez tipp­mes­ter lenne.

Suzy Cor­tez lenne a jövő évi lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság új tipp­mes­tere.

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. Ér­de­mes ta­nulni tőlük...

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. Ér­de­mes ta­nulni tőlük...

71 százalékkal nagyobb az esélyed a nőknél, ha ezt az 5 kulcsszót beveted

71 százalékkal nagyobb az esélyed a nőknél, ha ezt az 5 kulcsszót beveted

On­line ran­di­zás­nál sok­szor az adat­la­pon múlik min­den. Elég egy rosszul si­ke­rült meg­fo­gal­ma­zás, és a nő to­vább is lapoz.

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem esik le az ingről a gomb, ha ezt a trükköt kipróbálod

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

A kö­röm­lak­kot nem csak a kör­mödre ken­he­ted. Gyors se­gély is lehet a tás­kád­ból, de dí­szít­hetsz is vele. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Vége a hullámos haj divatjának, az egyenesért őrülnek meg a nők

Vége a hullámos haj divatjának, az egyenesért őrülnek meg a nők

Úgy tűnik, le­járt a laza hul­lá­mok és lok­nik di­vatja.

Úgy tűnik, le­járt a laza hul­lá­mok és lok­nik di­vatja. Idén ős­szel az egye­nes haj viszi a prí­met.

Kihűlt a vágy? Így lesz újra forró a szex!

Kihűlt a vágy? Így lesz újra forró a szex!

Kez­det­ben tö­ké­le­tes a szex, aztán tör­té­nik va­lami, és már semmi sem olyan, mint régen. Ne magad hi­báz­tasd! Egy kap­cso­lat két em­be­ren múlik.

Kez­det­ben tö­ké­le­tes a szex, aztán tör­té­nik va­lami, és már semmi sem olyan, mint régen. Ne magad hi­báz­tasd! Egy kap­cso­lat két em­be­ren múlik.

Visszatért a 20-as évek nagy frizuradivatja: mindenki imádja

Visszatért a 20-as évek nagy frizuradivatja: mindenki imádja

A bu­bi­fri­zura már több, mint egy év­szá­zada a füg­get­len, ma­ga­biz­tos nők ko­ro­nája.

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Nem szeret a gyerek olvasni? Mutatjuk a trükköt, hogy könyvimádó legyen

Sze­ret­néd, ha a gye­re­ked töb­bet ol­vasna? A leg­jobb trükk, ha már egész kicsi ko­rá­tól me­sélsz neki, hoz­zá­szok­ta­tod a köny­vek­hez.

Itt az ősz sztárja, az uborkadiéta: mínusz 6 kiló 14 nap alatt

Itt az ősz sztárja, az uborkadiéta: mínusz 6 kiló 14 nap alatt

Ha gyor­san for­mába sze­ret­nél len­dülni, vagy csak egy kis mé­reg­te­le­ní­tésre vágysz, akkor ezt az őszi di­é­tát neked ta­lál­ták ki.

Ha gyor­san for­mába sze­ret­nél len­dülni, vagy csak egy kis mé­reg­te­le­ní­tésre vágysz, akkor ezt az őszi di­é­tát neked ta­lál­ták ki.

4 szuper szexpóz, ha nagyobb vagy, mint a pasid!

4 szuper szexpóz, ha nagyobb vagy, mint a pasid!

Ha va­laki na­gyon magas, vagy dundi, ott lapul benne a ké­tely, hogy vajon bejön-e majd a pa­si­nak.

Ha va­laki na­gyon magas, vagy dundi, ott lapul benne a ké­tely, hogy vajon bejön-e majd a pa­si­nak.

Titkos szivárványhaj az új divat

Titkos szivárványhaj az új divat

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad.

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad. A tit­kos szi­vár­vány­haj tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, mert bár­mi­kor el­rejt­he­ted!

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sab­ba­kat!

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz!

Ezt soha ne csináld szex közben, a férfiak utálják!

Ezt soha ne csináld szex közben, a férfiak utálják!

Van­nak dol­gok, ami­ket a férfiak egy­ál­ta­lán nem akar­nak látni az ágy­ban.

Mind­egy, hogy pár­kap­cso­lat­ról vagy egy­éj­sza­kás ka­land­ról be­szé­lünk, van­nak dol­gok, ami­ket a férfiak egy­ál­ta­lán nem akar­nak látni az ágy­ban.

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás! Mu­ta­tunk né­hány könnyen ki­vi­te­lez­hető dol­got, ami se­gít­het.

Nem látsz már olyan jól, mint régen? Nem a szem­üveg az egyet­len meg­ol­dás! Mu­ta­tunk né­hány könnyen ki­vi­te­lez­hető dol­got, ami se­gít­het. Gon­dol­tad volna pél­dául, hogy a tor­náz­ta­tás mel­lett akár az ét­ren­ded is se­gít­het meg­ja­ví­tani a lá­tá­so­dat?

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Így tüntetheted el az első ősz hajszálaidat festék nélkül

Az őszü­lés ter­mé­sze­tes fo­lya­mat, azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy mikor kez­dő­dik és mi­lyen ütem­ben zaj­lik!

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Ho­gyan él­vez­het­nél va­la­mit, mi­köz­ben va­laki más­nak oko­zol gyö­nyört? El­árul­juk a tit­kot!

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! Vi­szont a mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető!

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

A férfiak szá­mára na­gyon fon­tos, hogy jól tel­je­sít­se­nek az ágy­ban.

A férfiak szá­mára na­gyon fon­tos, hogy jól tel­je­sít­se­nek az ágy­ban. De bár­mennyire is ru­ti­nos­nak gon­dol­ják ma­gu­kat, mégis kö­vet­nek el hi­bá­kat!

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem min­dig si­ke­rül egy nehéz nap után ki­pi­hen­ned magad? Mi­e­lőtt al­ta­tó­hoz nyúl­nál, eze­ket fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz pár egy­szerű sza­bályt.

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda pár hét­köz­napi ap­ró­ságra, és a bőröd meg fogja há­lálni!

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Légkondiban dolgozol minden nap? Akkor ezt a 8 trükköt ismerned kell

Ha eddig ta­nács­ta­lan vol­tál, ho­gyan öl­tözz, mu­ta­tunk né­hány le­he­tő­sé­get.

Nem könnyű ilyen­kor a nők­nek: le­gyél ele­gáns, de köz­ben olyan szet­tet vá­lassz, ami­ben nem sülsz meg a ká­ni­ku­lá­ban, de ne is fázz meg a lég­kon­dis iro­dá­ban. Ha eddig ta­nács­ta­lan vol­tál, mi a leg­al­kal­ma­sabb össze­ál­lí­tás, mu­ta­tunk né­há­nyat.

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyár legtrendibb ruhái, amik nem hiányozhatnak a szekrényedből

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen öl­tözni.

A nyári for­ró­ság­ban nem könnyű ké­nyel­me­sen, nő­i­e­sen és egy­ben di­va­to­san is öl­tözni.

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod a far­mer­ről, ha né­hány do­logra oda­fi­gyelsz.

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat? Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!