CÍMKE: 'édesség'

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle.

FRISS HÍREK

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Így ér­he­ted el, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Krémes eperfagyi, cukor nélkül, 3 perc alatt? Ennél finomabb nincs!

Krémes eperfagyi, cukor nélkül, 3 perc alatt? Ennél finomabb nincs!

Már meg­je­lent a pi­a­co­kon és a bol­tok­ban a lédús, friss eper, az igazi eper­fa­gyi leg­fon­to­sabb hoz­zá­va­lója. Ehhez mu­ta­tunk egy vi­lág­baj­nok re­cep­tet!

Már meg­je­lent a pi­a­co­kon és a bol­tok­ban a lédús, friss eper, az igazi eper­fa­gyi leg­fon­to­sabb össze­te­vője. Ehhez mu­ta­tunk most egy min­den szem­pont­ból vi­lág­baj­nok re­cep­tet! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű, rá­adá­sul egy­ál­ta­lán nem kell bele cukor! Hi­he­tet­le­nül finom és egész­sé­ges.

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Riasztották a rendőrséget: veszélyes szer volt a halloweeni édességben

Egy ame­ri­kai csa­lád ta­lált il­le­gá­lis szert, ami­kor a gye­re­kük ha­za­ért a hal­lo­weeni aján­dék­gyűj­tés­ből.

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

A siker ga­ran­tált.

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este. A siker ga­ran­tált.

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Ezt ga­ran­tál­juk.

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Eze­ket a ké­pe­ket nem lehet ko­moly arc­cal nézni.

Lerobbantja rólad a pluszkilókat az új generációs szuperdesszert

Lerobbantja rólad a pluszkilókat az új generációs szuperdesszert

Cu­kor­men­tes, vi­szont tele van fe­hér­jé­vel és egész­sé­ges zsír­sa­vak­kal, va­la­mint vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal - rá­adá­sul na­gyon finom.

Cu­kor­men­tes, vi­szont tele van fe­hér­jé­vel és egész­sé­ges zsír­sa­vak­kal, va­la­mint vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal - rá­adá­sul na­gyon finom. Ez az új szu­per­desszert, ame­lyik a leg­szi­go­rúbb fe­hér­je­di­é­tába is be­le­il­lik. De ha egy­sze­rűen csak szí­ve­sen le­dob­nál pár kilót, akkor is na­gyon ha­tá­sos!

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje! Az ag­rár­tárca új sza­bá­lyo­zása nem ked­vez már az ócska, sok­szor kür­tős­ka­lács­nak alig ne­vez­hető édes­sé­gek pi­a­cá­nak.

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje! Az ag­rár­tárca új sza­bá­lyo­zása nem ked­vez már az ócska, sok­szor kür­tős­ka­lács­nak alig ne­vez­hető édes­sé­gek pi­a­cá­nak.

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Semmi cukor, csak az íz: Málnás-chiamagos álomkeksz

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod!

Ez a mennyei mál­nás fi­nom­ság egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot és glu­tént. Ha di­é­tá­zol, fel­tét­len ki kell pró­bál­nod! Imádni fogod! Ez az is­teni finom, glu­tén­men­tes zab­pely­hes süti na­gyon könnyen el­ké­szít­hető, és szu­per­könnyű. Nem kell le­mon­da­nod az édes él­ve­ze­tek­ről!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű! Ez a sajt­tor­ta­krém nem­csak ész­bon­tóan néz ki, de ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt ga­ran­tál­tan nem hiz­lal.

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél!

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges ez a vál­to­zat, mivel nincs benne cukor! Is­teni finom, könnyű, és hamar kész van - a ti­ra­mi­sut nem kell sen­ki­nek be­mu­tatni. Az eper­sze­zon­ban meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit.

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Bát­ran vágj bele, te is össze­üt­he­ted.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül. Már a lát­vá­nyá­tól is össze­fut a nyál a szád­ban.

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence!

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence! Liszt és cu­kor­men­tes, na­gyon finom és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül! Te is imádni fogod, pró­báld ki!

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek! Di­é­tá­zók is fo­gyaszt­hat­ják!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Kezdd a napot ezzel a könnyű, egész­sé­ges édes­ség­gel.

Kezdd a napot ezzel a könnyű, egész­sé­ges édes­ség­gel. A gyü­möl­csös kó­kusz­fel­fújt tele van táp­láló ener­gi­á­val, ami el­en­ged­he­tet­len a nap­in­dí­tá­sá­hoz. A könnyű és táp­láló kó­kusz­fel­fújt a benne lévő hoz­zá­va­lók alap­ján bát­ran fo­gyaszt­ható.

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet!

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet!

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki. Kós­told meg, és hidd el, nem fogsz csa­lódni benne!

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Ta­va­szias, üde ízre vágysz, de unod az egy­szerű cso­kiba már­tott epret? Itt a sajt­tor­tás vál­to­zat le­he­let­nyi fehér cso­ki­val.

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz, de akár még ko­ráb­ban is...

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz, de akár még ko­ráb­ban is, és le­fa­gyaszt­ha­tod. Aznap már csak ki kell ol­vasz­ta­nod.

5 szuper diétás palacsinta: Fölösleges szénhidrátok nélkül, mindenkinek!

5 szuper diétás palacsinta: Fölösleges szénhidrátok nélkül, mindenkinek!

A pa­la­csinta min­denki ked­vence, mert gyor­san el­ké­szít­hető.

A pa­la­csinta min­denki ked­vence, mert gyor­san el­ké­szít­hető és na­gyon finom. Sze­ren­csére most már több di­é­tás vál­to­zat is lé­te­zik, jobb­nál jobb öt­le­tek­kel te­hető iga­zán egész­sé­gessé ez a desszert. Mu­tat­juk a leg­jobb di­é­tás pa­la­csin­tá­kat!

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Három hoz­zá­való kell csak.

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Nos, három egy­szerű alap­anyag­ból te is el­ké­szít­he­ted.

Enyhíti a fejfájást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy az édes­ség­ro­ha­maid csoki nél­kül is meg­old­ha­tók?

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Vedd elejét a gyorsételrohamnak!

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért?

Már megint a falat ka­pa­rod va­la­mi­lyen egész­ség­te­len ka­jáért? Rág­csá­lás­sal re­a­gálsz az ide­ges­ségre? Nyugi, ez nem kö­te­lező: máris mu­tat­juk, ho­gyan véd­he­ted ki az ilyen hely­ze­te­ket.

Liszt és sütés nélkül készül ez a krémes citromtorta!

Liszt és sütés nélkül készül ez a krémes citromtorta!

Sze­ret­nél kré­me­sen finom, tö­ké­le­te­sen lágy tor­tát ké­szí­teni, amit bün­tet­le­nül él­vez­hetsz a fo­gyó­kúra alatt is?

Sze­ret­nél kré­me­sen finom, tö­ké­le­te­sen lágy tor­tát ké­szí­teni, amit bün­tet­le­nül él­vez­hetsz a fo­gyó­kúra alatt is?

7 szuper csokoládés recept

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. De a leg­jobb benne, ha mi­nő­ségi cso­ko­lá­dét vá­lasz­tunk, akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. De a leg­jobb benne, ha mi­nő­ségi cso­ko­lá­dét vá­lasz­tunk, akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Chiamaggal készül a legújabb málnás kókuszcsók

Tarol a neten ez a szu­per di­é­tás fi­nom­ság, nem vé­let­le­nül! Összes hoz­zá­va­lója egész­sé­ges és gyor­sítja a fo­gyást.

Tarol a neten ez a szu­per di­é­tás fi­nom­ság, nem vé­let­le­nül! Összes hoz­zá­va­lója egész­sé­ges és gyor­sítja a fo­gyást.

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Gyümölcsmámor 2 perc alatt: Íme, a legfinomabb diétás bögresüti

Gyümölcsmámor 2 perc alatt: Íme, a legfinomabb diétás bögresüti

Könnyű, finom és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető sü­te­mény. Rá­adá­sul, ha di­é­tá­zol, még akkor is bün­tet­le­nül ehetsz be­lőle.

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Csupa dió olasz csók! Egy falat boldogság, ha diétázol

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!

Ez a csupa dió, csupa egész­ség sü­te­mény füg­gő­sé­get okoz, annyira finom! Óva­to­san, mert könnyen meg­szo­kod az ízét és nem tudsz le­állni vele!A legek na­sija a leg­újabb fi­nom­ság ami csak négy hoz­zá­va­ló­ból áll. A leg­ke­ve­sebb hoz­zá­va­ló­ból a leg­egy­sze­rűbb módon tudod el­ké­szí­teni.

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Ez a klasszi­kus desszert méltó zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

Tarol a cukormentes gesztenyebomba

Tarol a cukormentes gesztenyebomba

Ez a gesz­te­nye­bomba az egyik leg­egy­sze­rűbb téli desszert.

Ez a gesz­te­nye­bomba az egyik leg­egy­sze­rűbb téli desszert, ami­nek finom ízét csak még job­ban ki­emeli a ke­serű cso­ki­be­vo­nat.A tél el­en­ged­he­tet­len na­sija a gesz­te­nye, amit ren­ge­teg for­má­ban tudsz enni.

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Meg­bar­nult pár banán a kony­há­ban? Eszedbe ne jus­son ki­dobni! Van, ami túl­érett ba­nán­nal iga­zán finom!

Cukormentes, marcipános szaloncukor házilag! Nassolj bátran karácsonykor!

Cukormentes, marcipános szaloncukor házilag! Nassolj bátran karácsonykor!

Is­teni cse­mege, szu­per ven­dég­váró.

Is­teni cse­mege, szu­per ven­dég­váró, gyö­nyörű dísz a fán. És még csak nem is hiz­lal!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, íme a re­cept!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept a va­rázs­sü­ti­hez, ami­nek a hoz­zá­va­lói tu­tira a te kony­hád­ban is meg­ta­lál­ha­tóak!

Se cukor, se liszt: Csokis pillepalacsinta az új álomreggeli

Se cukor, se liszt: Csokis pillepalacsinta az új álomreggeli

Ez a hab­könnyű pa­la­csinta cso­dá­la­tos ízek­kel omlik szét a szád­ban. Lelke a csoki, kép­te­len­ség neki el­len­állni!

Ez a hab­könnyű pa­la­csinta cso­dá­la­tos ízek­kel omlik szét a szád­ban.Biz­to­san nem hiz­lal!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a kókuszgolyót, mutatunk valami sokkal jobbat!

Sütés nél­kül ké­szül ez a gyors nasi, ami­hez nem kell fel­füg­gesz­te­ned a di­é­tát. Sőt, bün­tet­le­nül ehe­ted!

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

Így készíts tökéletes karamellt lépésről lépésre

Se­gí­tünk, hogy azon­nal jól si­ke­rül­jön.

A tö­ké­le­tes ka­ra­mell­szósz el­ké­szí­tése sok­kal egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Fel­téve, ha is­me­red a buk­ta­tó­kat. Most se­gí­tünk, hogy azon­nal jól si­ke­rül­jön.

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Ez a krémes-habos répatorta minden diétázó álma

Kós­told meg, és örökké a rabja le­szel!

Min­den mor­zsája egész­sé­ges, tö­ké­le­te­sen be­le­il­lik di­é­tába is. Kós­told meg te is ezt az íny­csik­landó desszer­tet, és örökké a rabja le­szel.

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Bár a cím va­ló­ban át­hal­lá­sos, Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit...

Vajna Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit szerda este, bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján, ahol egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni.

5 csúcs desszert cukor nélkül

5 csúcs desszert cukor nélkül, amitől megőrülnek a magyar diétázók

Az édes ízről na­gyon nehéz le­mon­dani, ha di­é­tá­zunk! De van egy jó hí­rünk, nem kell tel­je­sen szám­űz­nöd az ét­ren­ded­ből, elég, ha né­hány alap­anya­got le­cse­rélsz.

Az édes ízről na­gyon nehéz le­mon­dani, ha di­é­tá­zunk! De van egy jó hí­rünk, nem kell tel­je­sen szám­űz­nöd az ét­ren­ded­ből, elég, ha né­hány alap­anya­got le­cse­rélsz. Íme, né­hány nép­szerű re­cept:

Fahéjas lett a diétás palacsinta

Fahéjas lett a diétás palacsinta

Igaz, hogy a pa­la­csinta édes él­ve­zet, de néha meg­kí­vánja az ember akkor is, ha di­é­tá­zik. A paleo pa­la­csin­tá­ban nin­csen sem cukor, sem liszt és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

Igaz, hogy a pa­la­csinta édes él­ve­zet, de néha meg­kí­vánja az ember akkor is, ha di­é­tá­zik. A paleo pa­la­csin­tá­ban azon­ban nin­csen sem cukor, sem liszt és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül.

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Könnyű és habos: a legfinomabb diétás citromkrém, amit valaha ettél

Hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Hagyd, hogy szét­ol­vad­jon a szád­ban ez a pil­le­könnyű cit­ro­mos mámor!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Vajon a fi­nom­sá­gok ára vál­to­zik?

Az aszály miatt In­di­á­ban, az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez a ma­gyar ára­kat is meg­dobja...

Pillanatok alatt elkészül ez a diétás muffin

Pillanatok alatt elkészül ez a diétás muffin

Ha di­é­tád alatt édes­ségre vágysz!

Ha di­é­tád alatt édes­ségre vágysz, ez lesz a te sü­te­mé­nyed. Pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni, és egy-két da­ra­bot meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak be­lőle.

Ilyen Oreo kekszet még nem ettél! De lehet, hogy nem is akarsz!

Ilyen Oreo kekszet még nem ettél! De lehet, hogy nem is akarsz!

Sze­re­ted ezt a kek­szet? Akkor légy erős...

Sze­re­ted ezt a kek­szet? Akkor légy erős, mert olyat mu­ta­tunk, hogy nem térsz ma­gad­hoz.

Ez a ropogós kókuszfalatka a legártatlanabb nasi, amit valaha láttál

Ez a ropogós kókuszfalatka a legártatlanabb nasi, amit valaha láttál

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted és még a vér­cu­kor­szin­ted sem ugrik meg ettől az édes­ség­től. Kell ennél jobb?

Pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted és még a vér­cu­kor­szin­ted sem ugrik meg ettől az édes­ség­től. Kell ennél jobb?

6 nyári diétás édesség, amit sütnöd sem kell

6 nyári diétás édesség, amit még sütnöd sem kell

A nyári me­leg­ben jól esne egy kis édes­ség, de semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Pró­báld ki eze­ket a re­cep­te­ket.

A nyári me­leg­ben jól esne egy kis édes­ség, de semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Nos, meg­ért­jük. Pró­báld ki eze­ket a re­cep­te­ket, hi­szen eze­ket a cu­kor­men­tes fi­nom­sá­go­kat még sütni sem kell.

Tökéletes diétás desszert a forró napokra: mini epres, sütés nélkül

Tökéletes diétás desszert a forró napokra: mini epres, sütés nélkül

Könnyen, gyor­san el­ké­szít­hető di­é­tás fi­nom­ság, amit még süt­nöd sem kell.

Ez a fi­nom­ság tö­ké­le­tes desszert meleg, nyári na­pokra. Könnyen, gyor­san el­ké­szít­hető di­é­tás fi­nom­ság, amit még süt­nöd sem kell.

Ez a nyár legfinomabb cseresznyés süteménye

Ez a nyár legfinomabb cseresznyés süteménye

Az alapja va­ní­liás tej­sodó, meg­szórva a hónap ked­venc gyü­möl­csé­vel, a cse­resz­nyé­vel.

Az alapja va­ní­liás tej­sodó, meg­szórva a hónap ked­venc gyü­möl­csé­vel, a cse­resz­nyé­vel.

Itt nyár legfinomabb és legegyszerűbb diétás édessége

Itt nyár legfinomabb és legegyszerűbb diétás édessége

Ezt a fi­nom­sá­got a leg­jobb, ha reg­ge­lire eszed! Mál­ná­val és chia mag­gal ké­szült. Ener­gi­á­val te­li­nek érzed magad utána, mégis könnyű­nek.

Ezt a fi­nom­sá­got a leg­jobb, ha reg­ge­lire eszed! Mál­ná­val és chia mag­gal ké­szült. Ener­gi­á­val te­li­nek érzed magad utána, mégis könnyű­nek. Tele van ros­tok­kal, ezért ebé­dig semmi nasit nem kí­vánsz.

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

5 szuper tipp, hogyan hagyd el a cukrot a desszertekből

Él­vezd az édes íze­ket cukor nél­kül!

Él­vezd az édes íze­ket anél­kül, hogy fél­nél az el­hí­zás­tól! Cukor hoz­zá­adása nél­kül is ké­szít­hetsz is­teni desszer­te­ket. Adunk 5 tip­pet, ho­gyan csi­náld!

Ennél jobb hír nincs: édességgel tudsz igazán fogyni!

Ennél jobb hír nincs: édességgel tudsz igazán fogyni!

Igen, jól ol­vas­tad! Egy ta­nul­mány ugyanis iga­zán kel­le­mes ered­ményre ju­tott. Mos­tan­tól vége a lel­ki­fur­da­lás­nak.

Víz helyett kávé: így lesz mostantól isteni a süteményed

Víz helyett kávé: így lesz mostantól isteni a süteményed

Ez a tit­kos ada­lék mos­tan­tól se­gí­teni fog abban, hogy szu­per­gyors, mégis finom sü­te­mé­nye­ket ké­szít­hess. Megéri!

1 perces diétás csokis álom az új kedvenc

1 perces diétás csokis álom az új kedvenc

Ha cukor- és liszt­men­tes desszertre vágysz, akkor ez a cso­kis édes­ség biz­to­san nagy ked­ven­ced lesz! Pró­báld ki! 1 perc alatt össze­dob­ha­tod!

Ha cukor- és liszt­men­tes desszertre vágysz, akkor ez a cso­kis édes­ség biz­to­san nagy ked­ven­ced lesz! Pró­báld ki! 1 perc alatt össze­dob­ha­tod!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Lasagna süti az új őrület

Lasagna süti az új őrület

A leg­jobb re­cep­tek, ha rád tör az édes­ség utáni vágy!

Ha eddig az olasz pa­ra­di­cso­mos tészta ju­tott az eszedbe a szó hal­la­tán, itt az ideje, hogy meg­is­merj egy más­féle la­sagnát... A leg­jobb re­cep­tek, ha rád tör az édes­ség utáni vágy!

Új húsvéti őrület: süss sütit virágcserépben

Új húsvéti őrület: süss sütit virágcserépben

Már őse­ink is fel­is­mer­ték a cse­rép­edény elő­nyeit az éte­lek sü­té­sé­nél, és a ró­maik tö­ké­le­te­sí­tet­ték ezt a tech­ni­kát. De vajon miért jó desszer­tet ké­szí­teni agyag­edény­ben?

Már őse­ink is fel­is­mer­ték a cse­rép­edény elő­nyeit az éte­lek sü­té­sé­nél, és a ró­maik tö­ké­le­te­sí­tet­ték ezt a tech­ni­kát. De vajon miért jó desszer­tet ké­szí­teni agyag­edény­ben?

Szuperszexi édesség Valentin-napra, ezzel lepd meg a párod

Szuperszexi édesség Valentin-napra, ezzel lepd meg a párod

Az eper, a cso­ko­ládé és a pezsgő min­dig nyerő kom­bi­ná­ció egy kis ro­man­ti­ká­hoz.

Az eper, a cso­ko­ládé és a pezsgő min­dig nyerő kom­bi­ná­ció egy kis ro­man­ti­ká­hoz. Most meg­mu­tat­juk a tö­ké­le­tes ké­nyez­te­tést.

Miki egér pizsamába bújtatott magyar édesség: grimaszol a brit gasztroblogger

Miki egér pizsamába bújtatott magyar édesség: grimaszol a brit gasztroblogger

Nézd meg, ho­gyan kós­tolta végig a ma­gyar édes­sé­ge­ket a híres brit blog­ger. Ezek az arcok be­le­ég­nek a re­ti­nádba.

Süti a megmaradt szaloncukorból

Készíts sütit a megmaradt szaloncukorból!

A ka­rá­csony ked­venc édes­sége igazi ma­gyar cse­mege.

A ka­rá­csony ked­venc édes­sége igazi ma­gyar cse­mege. Az ün­ne­pek vé­gez­té­vel azon­ban min­dig marad be­lőle, amit már senki nem sze­retne meg­enni...

6000 éves a világ legegészségesebb desszertje! Íme, a recept

6000 éves a világ legegészségesebb desszertje! Íme, a recept

Min­den­ki­nek lapul a sütis köny­vé­ben egy mennyei fi­nom­ság az ük­na­gyi­tól.

Min­den­ki­nek lapul a sütis köny­vé­ben egy mennyei fi­nom­ság az ük­na­gyi­tól. A leg­fi­no­mabb édes­sé­gek tit­kai nem­ze­dék­ről nem­ze­dékre száll­nak. A világ leg­egész­sé­ge­sebb desszert­jét már 6000 évvel ez­előtt is fo­gyasz­tot­ták a gö­rö­gök.