CÍMKE: 'alvás'

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Elképesztő, mi derült ki az elalvás előtti evésről, ezt nem hiszed el

Sokan kép­te­le­nek be­tar­tani a szi­gorú di­é­tás sza­bályt, mert korgó gyo­mor­ral nem tud­nak el­aludni.

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Kü­lö­nö­sen azok ér­té­ke­lik a jó al­vást, akik töl­töt­ték már a stressz miatt ébren az éj­sza­kát.

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban meg­te­he­ted!

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban meg­te­he­ted!

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál.

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Utálod az óraátállítást? Akkor most figyelj!

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Ok­tó­ber 28-án, va­sár­nap haj­nali 3 óra­kor 2 órára ál­lít­juk vissza az órát. Ezt tedd, hogy ne vi­sel­jen meg.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

El­árulta a tit­kát.

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. El­árulta a tit­kát.

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni?

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz. Egy­szer-egy­szer ez még akár ter­mé­sze­tes is lehet, ám ha rend­sze­re­sen elő­for­dul, az egész­sé­ge­det ve­szé­lyez­teti. Meg­mu­tat­juk, mit te­hetsz el­lene.

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

Jó ötletnek tűnik, de nem az: Ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Őrület, de ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Az ember teste mez­te­len­ségre vá­gyik a ká­ni­ku­lá­ban. Mégis úgy tűnik, hogy a tik­kasztó meleg el­vi­se­lé­sé­hez jobb meg­ol­dá­sok is akad­nak a ru­hát­lan­ság­nál.

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

De vajon mit szó ehhez a neje?

A két­sze­res apuka elő­ször be­szélt nyíl­tan intim tit­ká­ról. De vajon mit szó ehhez a neje?

Macskák vs. fociszurkolók: melyikük a cukibb?

Macskák vagy fociszurkolók. Most őszintén, melyikük a cukibb?

Ilyen ara­nyo­san csak a cicák és a fut­ball­druk­ke­rek tud­nak aludni. Mu­tat­juk a bi­zo­nyító erejű ké­pe­ket!

Ilyen ara­nyo­san csak a cicák és a fut­ball­druk­ke­rek tud­nak aludni. Mu­tat­juk a bi­zo­nyító erejű ké­pe­ket ma, au­gusz­tus 8-án, a cicák vi­lág­nap­ján! Tény­leg, a szur­ko­lók­nak van vi­lág­napja? Ha igen, mikor? Ha nem, talán ideje lenne ki­tűzni egyet.

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét, de volt egy kis prob­léma a ce­re­mó­nia alatt.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Ez a trükk az ágyban, biztos, hogy megmenti a kapcsolatodat

Min­dent meg­osz­tasz a ked­ve­sed­del?

Min­dent meg­osz­tasz a ked­ve­sed­del? Ez jó dolog, de van egy va­lami, amit talán még sem kel­lene.

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Felejtsd el az altatókat! Mutatjuk, mitől tudsz igazán jól aludni

Ké­szítsd elő az éj­sza­ká­dat! Órákra le­bontva mu­tat­juk, mi­lyen lé­pé­sek­kel ha­ladj a tö­ké­le­tes éj­sza­kai pi­he­nés felé.

Árulkodó fotó, volt barátja Tóth Gabinál aludt!

Árulkodó fotó, volt barátja Tóth Gabinál aludt!

Az éne­kes ért­hető okok­ból aludt egy­kori sze­rel­mé­nél, ami­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Az éne­kes ért­hető okok­ból aludt egy­kori sze­rel­mé­nél, ami­ről fel­vé­tel is ké­szült.

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rosszul alszol? Akkor erre cseréld ki a párnád!

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka?

Rend­sze­re­sen for­go­lódsz éj­szaka, fáj a nya­kad? Nem ta­lá­lod a ké­nyel­mes pózt, ami­ben el tudsz aludni? Lehet, hogy a pár­ná­val van a gond.

Próbáld ki ezt a gyors trükköt, mielőtt lefekszel, jobban alszol majd!

Próbáld ki ezt a gyors trükköt, mielőtt lefekszel, jobban alszol majd!

Ál­mat­la­nul for­go­lódsz le­fek­vés után? Lehet, hogy az éj­sza­kai nyu­gal­mad mind­össze egyet­len ap­ró­sá­gon múlik!

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Nagy kér­dés, mi le­gyen, ha későn fe­küd­tél le, és haj­nal­ban kell kel­ned?

Nagy kér­dés, mi le­gyen, ha későn fe­küd­tél le, és haj­nal­ban kell kel­ned ahhoz, hogy be­fér­jen a sport.

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Az álmok és annak je­len­tése volt a téma csü­tör­tök reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Az álmok és annak je­len­tése volt a téma csü­tör­tök reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Meg­fej­tet­ték Bocsi ero­ti­kus ál­mait.

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ne­he­zen al­szol el és fel­éb­redsz éj­sza­kán­ként? Vi­gyázz, mert az al­vás­hi­ány az egész na­podra rá­nyomja a bé­lye­gét.

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják, mások azzal ér­vel­nek, hogy így a kicsi nem tanul meg egye­dül aludni. Van, aki vi­szont tel­je­sen ter­mé­sze­tes­nek tartja az együtt al­vást. Vajon mit mond a tu­do­mány?

Ezért nagyon veszélyes 8.30 előtt iskolába járni

Ezért nagyon veszélyes 8.30 előtt iskolába járni

Lát­tál már fá­rad­tan kó­válygó és ér­dek­lő­dés nél­küli gye­re­ket az is­ko­lá­ban? Nem csu­pán az ő hi­bá­juk.

Lát­tál már dél­előtt fá­rad­tan kó­válygó, ki­al­vat­lan és ér­dek­lő­dés nél­küli gye­re­ket az is­ko­lá­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy nem csu­pán az ő hi­bá­juk.

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Döbbenetes női orgazmus: Végre létezik tudományos magyarázat

Tud­tuk, hogy a női test cso­dákra képes, de azt nem sej­tet­tük, hogy az agyuk így össze van dró­tozva az or­gaz­mus­pont­ja­ik­kal.

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

Nem alszol jól és kevés a szex? Kiderült, hogy hat ez az életedre

A jó alvás és a rend­sze­res, ki­elé­gítő sze­xu­á­lis élet sok­kal na­gyobb ha­tás­sal van az élet­mi­nő­ségre, mint a pénz.

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet.

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség. De azért akad né­hány ter­mé­sze­tes mód­szer is, ami se­gíti a jó és pi­hen­tető al­vást. Nem ke­rül­nek sem­mibe és meg­könnyí­tik az éle­ted! Pró­báld ki!

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

Hihetetlen, ennyit alszik Ronaldo egy nap alatt!

A Real Mad­rid sztárja na­ponta öt­ször más­fél órára dől ágyba, a me­net­ren­det min­dig be­tartja. A friss ágy­nemű is fon­tos szem­pont.

A Real Mad­rid sztárja na­ponta öt­ször más­fél órára dől ágyba, a me­net­ren­det min­dig be­tartja. Az is fon­tos, hogy min­dig friss ágy­ne­mű­ben szu­nyó­kál­jon el.

Elhiszed? Így alszik Cristiano Ronaldo!

Elhiszed? Így alszik Cristiano Ronaldo!

Meg­döb­bentő ti­tokra de­rült fény, ami akár arra is ma­gya­rá­zat lehet, miért Cris­ti­ano Ro­naldo a világ egyik leg­jobb lab­da­rú­gója.

Meg­döb­bentő ti­tokra de­rült fény, ami akár arra is ma­gya­rá­zat lehet, miért Cris­ti­ano Ro­naldo a világ egyik leg­jobb lab­da­rú­gója.

Szeretnél fogyni és többet aludni? Akkor ez a diéta kell neked!

Szeretnél fogyni és többet aludni? Akkor ez a diéta kell neked!

A jó alvás fon­tos sze­re­pet ját­szik a fo­gyás­ban. Ám for­dítva is igaz: a meg­fe­lelő diéta elő­se­gít­heti, hogy mé­lyen aludj.

A jó alvás fon­tos sze­re­pet ját­szik a fo­gyás­ban. Ám for­dítva is igaz: a meg­fe­lelő diéta elő­se­gít­heti, hogy mé­lyen aludj. Így az ét­ren­ded és az al­vási szo­ká­sod egy­mást erő­sít­he­tik.

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

Nem tudsz aludni a pokoli hőségben? Ez a 11 tipp életmentő lehet

A fül­ledt nyári éj­sza­kák meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det, sze­ren­csére lé­te­zik meg­ol­dás! Mu­tat­juk is!

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Au­to­ma­ti­ku­san be is ágyazza magát.

Ha prob­lé­mát okoz, hogy a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Lehet, hogy a csoki a cso­da­szer azok szá­mára, akik kép­te­le­nek ki­aludni ma­gu­kat?

Kiderült, miért jó mégis, ha zokniban szeretkezel

Kiderült, miért jó mégis, ha zokniban szeretkezel

Fur­csá­nak, vagy egye­ne­sen ki­áb­rán­dí­tó­nak tar­tod? Meg­mu­tat­juk, miért jó mégis ma­ga­don hagyni a zok­nit!

Fur­csá­nak, vagy egye­ne­sen ki­áb­rán­dí­tó­nak tar­tod? Meg­mu­tat­juk, miért ér­de­mes mégis ma­ga­don hagyni a zok­nit!

Megmutatta, így alszik előadás közben az Operett sztárja

Megmutatta, így alszik előadás közben az Operett sztárja

MÁZS nem je­lent meg egy elő­adá­son.

Né­hány nap­pal ez­előtt MÁZS nem je­lent meg egy elő­adá­son, a szín­ház egyik öl­tö­ző­jé­ben aludt.

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

Elképesztő bizonyíték, a kutyák tényleg bárhol képesek elaludni

A kö­lyök­ku­tyák nem vá­lo­gat­nak, ha rájuk tör az ál­mos­ság. Bár­hol és bár­mi­kor be­dob­ják a szu­nyát. Mu­tat­juk is, miről van szó!

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

Ezt tedd a hálószobában, hogy tökéletes legyen a kapcsolatod!

A jó kap­cso­lat alap­jait a há­ló­szo­bá­ban te­he­ted le.

A jó kap­cso­lat alap­jait a há­ló­szo­bá­ban te­he­ted le. Most nem arról lesz szó, amire elő­ször gon­dolsz.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Ez történik, ha minden este 9-kor kikapcsolod a telefont

Kap­cso­lódj le idő­ben!

Szinte min­denki le­cö­ve­kel es­tén­ként a szá­mí­tó­gép vagy az okos­te­le­fon mellé. De mi tör­té­nik, ha idő­ben le­kap­cso­lódsz?

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Micsoda terpesztés Árpa Attila ágyában

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba. Ilyen cu­ki­sá­got már régen lát­tunk.

Árpa At­tila ci­cusa bi­zony be­fe­küdt az ágyba, és nem is akár­mi­lyen póz­ban szen­de­rült mély álomba.

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Olyan fá­radt vagy, hogy azon gon­dol­kodsz, in­kább reg­gelre ha­lasz­tod a zu­hanyt? Ne tedd! Meg­mu­tat­juk, miért jobb, ha zu­hany­zás után fek­szel le aludni.

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani, és mi az, amit min­den­képp ke­rülj.

Nem hiszed el, mire vágyik Pál Dénes

Nem hiszed el mire vágyik Pál Dénes

Most is sokk­ha­tás alatt áll­nak a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi nyer­te­sei.

Még egy nap­pal ké­sőbb is azt mondta a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi nyer­te­sé­nek fel­nőtt tagja: annyira iz­gult, hogy szinte sem­mire nem em­lék­szik a dön­tő­ből. Kell még pár nap, míg el­hi­szi.

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni?

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után.

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

Meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket!

Nem­csak meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket, de ké­nyel­me­sebbé is ten­nék! Egyik sem ki­vi­te­lez­he­tet­len, csak vál­lal­kozó szel­lem kel­lene hozzá!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Hi­he­tet­len ta­lál­mány for­ra­dal­ma­sítja a nyu­godt al­vást...

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Mű­kö­dő­ké­pes meg­ol­dásra azon­ban eddig vár­nunk kel­lett.

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen ember is vagy va­ló­já­ban.

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen vagy...

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Veled is elő­for­dult már, hogy a párod hor­ko­lá­sára éb­red­tél az éj­szaka kö­ze­pén?

Veled is elő­for­dult már, hogy a párod hor­ko­lá­sára éb­red­tél az éj­szaka kö­ze­pén?

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod.

A fo­gyás leg­fon­to­sabb össze­te­vői: egész­sé­ges ét­rend, moz­gás és alvás. Ez utób­bit sem tudod meg­spó­rolni: ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is.

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Vé­gezd el az egy­szerű arc­tesz­tet!

Azt hi­szed, ele­get al­szol, mégis min­dig fá­radt vagy?Most öt má­sod­perc alatt meg­tud­ha­tod, vajon tény­leg al­vás­hi­ány­ban szen­vedsz-e.

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Egy per­cet sem tudsz aludni párod mel­lett?

Télen, amíg oda­kint a mí­nu­szok röp­köd­nek, bent ala­po­san be­fű­töt­te­tek, te vi­szont egy per­cet sem tudsz aludni párod mel­lett? Akkor fi­gyelj, ugyanis nem a szex, hanem a hőfok okozza a leg­na­gyobb konflik­tust a há­ló­szo­bá­ban!

Ezért álmodsz folyton perverz és mocskos szexről

Ezért álmodsz folyton perverz és mocskos szexről

Veled is elő­for­dult már, hogy az exed­ről, vagy éppen az egyik kol­lé­gád­ról ál­mod­tál va­lami iga­zán za­varba ejtőt?

Veled is elő­for­dult már, hogy az exed­ről, vagy éppen az egyik kol­lé­gád­ról ál­mod­tál va­lami iga­zán za­varba ejtőt?

7 fantasztikus ital, hogy sokkal jobban aludj éjszaka

7 fantasztikus ital, hogy sokkal jobban aludj éjszaka

Egé­szítsd ki velük az esti ru­ti­no­dat.

A saját, jól be­vált esti ru­ti­no­dat egé­szítsd ki ezek­kel a tra­di­ci­o­ná­lis, ter­mé­sze­tes ita­lok­kal. Mé­lyeb­ben, hosszab­ban, za­var­ta­la­nab­bul fogsz tőle aludni.

Ezt tudnod kell, ha a hátadon alszol

Ezt mindenkinek tudnia kell, aki a hátán szeret aludni

Ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is ki­pi­hen­ten éb­redj!

Tud­tad, hogy a háton alvás a leg­egész­sé­ge­sebb póz? Ennek el­le­nére mégis ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is fit­ten és ki­pi­hen­ten éb­redj!

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

7 zseniális ötlet, és tökéletes lesz a hálószoba

Szen­ve­dé­lyek szen­té­lyévé va­rá­zsol­ha­tod a hálód, ha oda­fi­gyelsz az apró rész­le­tekre! A har­mó­nia a tö­ké­le­tes pi­he­nés­hez is nél­kü­löz­he­tet­len.

Szen­ve­dé­lyek szen­té­lyévé va­rá­zsol­ha­tod a hálód, ha oda­fi­gyelsz az apró rész­le­tekre! A har­mó­nia nem­csak a forró éj­sza­kák­hoz, hanem a tö­ké­le­tes pi­he­nés­hez is nél­kü­löz­he­tet­len.

Ez történik a testeddel, ha lefekvés előtt alkoholt iszol

Ez történik a testeddel, ha lefekvés előtt alkoholt iszol

Több ku­ta­tás is bi­zo­nyí­totta már, hogy a le­fek­vés előtti ivás meg­za­var­hatja az al­vást.

Több ku­ta­tás is bi­zo­nyí­totta már, hogy a le­fek­vés előtti ivás meg­za­var­hatja az al­vást. De most, hogy jön a for­ralt bor sze­zonja, újra fel kell tenni a kér­dést: nem en­ged­hetsz meg ma­gad­nak egyet­len ici­pici po­hár­ká­val sem? Mi ját­szó­dik le ilyen­kor a szer­ve­zet­ben?

Utánajártunk: tényleg veszélyes hason aludni a férfiaknak?

Utánajártunk: tényleg veszélyes hason aludni a férfiaknak?

Két­ség­kí­vül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb póz a hason alvás, ennek el­le­nére né­hány em­ber­nek ve­szé­lyes lehet!

Két­ség­kí­vül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb póz a hason alvás, ennek el­le­nére né­hány em­ber­nek ve­szé­lyes lehet!

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Te is azok közé tar­to­zol, akik el­al­sza­nak a tévé előtt és alig vár­ják, hogy ágyba ke­rül­hes­se­nek? Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Szeretnél gyorsabban lefogyni? Akkor ezt a meglepő dolgot kell tenned éjszaka

Szeretnél gyorsabban lefogyni? Akkor ezt a meglepő dolgot kell tenned éjszaka

Az ox­fordi egye­tem egyik ku­ta­tója sze­rint egy na­gyon egy­szerű éj­sza­kai ri­tu­álé sokat se­gít­het a fo­gyás­ban.

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Kiderült: Ezt látják a vakok, amikor álmodnak!

Az agy­mű­kö­dés fur­csa ké­pes­sége...

Az em­beri agy­mű­kö­dés egyik leg­fur­csább ké­pes­sége az, hogy éj­szaka több pe­ri­ó­dus­ban is kü­lön­böző ál­mo­kat lá­tunk, mintha csak mo­zi­ban len­nénk.

Meztelenül alszol vagy nem? Most kiderül, melyik az egészségesebb

Meztelenül alszol vagy nem? Most kiderül, melyik az egészségesebb

Ku­ta­tók fel­fe­dez­ték, hogy mez­te­le­nül aludni nem csak ké­nyel­me­sebb, de sok­kal egész­sé­ge­sebb is.

Így feküdj le vizes hajjal, hogy másnap is tökéletes legyen a frizurád

Így feküdj le vizes hajjal, hogy másnap is tökéletes legyen a frizurád

Jó hí­rünk van: ha el­ol­va­sod tipp­je­in­ket, nem kell a szá­rí­tás­sal ve­sződ­nöd, és más­nap is jól fogsz ki­nézni.

Túl fá­radt vagy, hogy meg­szá­rítsd a hajad, de félsz, hogy ha vizes haj­jal al­szol, akkor más­napra bor­zal­mas lesz a fri­zu­rád? Jó hí­rünk van: ha el­ol­va­sod tipp­je­in­ket, nem kell a szá­rí­tás­sal ve­sződ­nöd, és más­nap is jól fogsz ki­nézni.

Majdnem bezúzták a férfit, mert egy szemetesben aludt

Majdnem bezúzták a férfit, mert egy szemetesben aludt

A ku­kás­autó bel­se­jé­ben éb­redt fel a fi­a­tal - csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem halt bele a pi­he­nésbe.

A ku­kás­autó bel­se­jé­ben éb­redt fel a fi­a­tal - csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy nem halt bele a szo­kat­lan he­lyen való pi­he­nésbe.

Egy hete képtelen aludni Kovács Kati!

Egy hete képtelen aludni Kovács Kati!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő igazi sport­imádó! Az olim­pia fe­ne­kes­tül fel­for­gatta az éle­tét! Nem sze­retne le­ma­radni egyet­len sport­ese­mény­ről sem.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő igazi sport­imádó! Az olim­pia fe­ne­kes­tül fel­for­gatta az éle­tét! Nem sze­retne le­ma­radni egyet­len sport­ese­mény­ről sem.

6 zseniális ötlet, hogy a kánikulában is mélyen és édesen aludj, mint a tej

6 zseniális ötlet, hogy a kánikulában is mélyen és édesen aludj, mint a tej

Ká­ni­ku­lá­ban nehéz el­aludni. Mu­ta­tunk hat szu­per öt­le­tet, hogy ne kell­jen csa­ta­ko­san fel­éb­red­ned az éj­szaka kö­ze­pén.

Le az úszógumival! Ezt idd lefekvés előtt és fogyni fogsz!

Le az úszógumival! Ezt idd lefekvés előtt és fogyni fogsz!

Meg­mu­tat­juk az öt leg­job­bat.

Megfi­gyel­ted már, hogy cuk­ros, koffe­i­nes, pláne al­ko­ho­los ita­lok után nem tudsz jól aludni? Most meg­mu­tat­juk az öt leg­jobb le­fek­vés előtti fo­gyasztó italt.

Ez történik a szervezeteddel, ha két órával korábban kelsz fel, mint szoktál

Ez történik a szervezeteddel, ha két órával korábban kelsz fel, mint szoktál

Csö­rög­jön ko­ráb­ban a vek­ker!

Te is azok közé tar­to­zol, akik reg­gel ki­pat­tan­nak az ágy­ból, rendbe hoz­zák ma­gu­kat, hogy sza­lon­ké­pe­sen néz­ze­nek ki és már lép­nek is ki az ajtón? Meg­mu­tat­juk, hogy nem is olyan rossz, ha ko­ráb­ban csö­rög a vek­ker.

Vigyázz, ezt történik a bőröddel, ha nem alszol eleget!

Vigyázz, ezt történik a bőröddel, ha nem alszol eleget!

Le­gyünk őszin­ték: ritka az az ember, aki tény­leg nyolc órát al­szik na­ponta. Pedig az al­vás­hi­ány sokat árt!

Le­gyünk őszin­ték: ritka az az ember, aki tény­leg nyolc órát al­szik na­ponta. Pedig az al­vás­hi­ány ko­moly be­teg­sé­gek­hez ve­zet­het.

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Ezért nem szabadna soha bugyiban aludnod

Aludj in­kább mez­te­le­nül!

Miben al­szol? Al­só­ne­mű­ben, pi­zsa­má­ban, há­ló­ing­ben vagy ádám­kosz­tüm­ben? Ha ez utób­bit vá­lasz­tod, te vagy az iga­zán nyerő!

A nők 65 százaléka legszívesebben ezt az éjszakai programot választaná!

A nők 65 százaléka legszívesebben ezt az éjszakai programot választaná!

Kép­zeld el, hogy vé­gig­fek­szel az ágyon, és éle­ted leg­jobb éj­sza­kája jön. Mi az első, ami az eszedbe jut?

5 étel, amit érdemes este enni, mert sokkal jobban alszol tőle

5 étel, amit érdemes este enni, mert sokkal jobban alszol tőle

Min­den zaj fel­za­var, és kép­te­len vagy mé­lyen el­aludni? A meg­ol­dás a kony­hád­ban van! Most fi­gyelj:

Ne­he­zen al­szol el? Ha mégis si­ke­rül, gyak­ran fel­éb­redsz? Min­den zaj fel­za­var, és kép­te­len vagy mé­lyen el­aludni? A meg­ol­dás a kony­hád­ban van! Most fi­gyelj: