CÍMKE: 'főzés'

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

A kamera mindent vett, felnőttfilmes videó lett egy egyszerű főzésből

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán.

Ki­akad­tak az in­ter­ne­te­zők a fel­vé­tel lát­tán, sze­rin­tük ennek nem sza­ba­dott volna meg­tör­tén­nie.

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés.

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés.

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

Abból él, amit a leg­job­ban sze­ret.

A ze­nész volt fe­le­sége el­in­dí­tott egy vál­lal­ko­zást, hogy mos­tan­tól abból él­hes­sen, amit a leg­job­ban sze­ret csi­nálni.

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gáspár Bea kifakadt: Ismerősök akarnak nyerészkedni rajta

Gás­pár Bea si­kere so­kak­nak fel­tűnt és van­nak, akik ké­ret­le­nül is ré­sze­sei akar­nak lenni.

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Gáspár Bea mostantól egyetemen oktat

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Bea asszony va­lami újba vágta bele a fej­szé­jét, de ismét si­ker­rel járt. Csa­ládja is na­gyon büszke rá, hi­szen egyre ma­ga­sabbra jut a rang­lét­rán.

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Szórj szódabikarbónát a levesbe: fantasztikus a hatás!

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni! Ren­ge­teg ételbe ke­rül­het bele.

Esz­mé­let­len trük­köt mu­ta­tunk! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­na­gyobb zseni!

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Megőrülsz, ezt eddig biztos nem tudtad a kis Charlotte hercegnőről

Hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, és György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Iga­zán hasz­nos hob­bit ta­lált ma­gá­nak, rá­adá­sul György her­ceg is szí­ve­sen segít neki.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

Ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!

A ci­gány­da­lok ki­rály­nője nem ta­gadja: bár sze­reti a ka­rá­csonyt, tel­je­sen ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!

Keresik Magyarország ételét, indul az országos szakácsverseny

Keresik Magyarország ételét, indul az országos szakácsverseny

Meg­hir­det­ték a Ma­gyar­or­szág étele 2019 élő­mun­kás me­leg­kony­hai sza­kács­ver­senyt.

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­té­ben új a sze­re­lem.

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Ezért szenved hetek óta Gáspár Bea

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti.

Gás­pár Bea min­den ide­jét és ener­gi­á­ját az üz­le­tébe fek­teti. Néha vi­szont pi­hen­nie kell.

Meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

Meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

Az éne­kesnő már ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban.

Az éne­kesnő már ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban.

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Hihetetlen, mire vállalkozik Gáspár Bea

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót Min­denki büszke rá.

Gás­pár Bea át­vette a sta­fé­ta­bo­tot. Győ­zike után, úgy fest, mos­tan­tól Bea ke­resi meg a be­te­vőre valót Min­denki büszke rá.

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod, most van a sze­zonja! Sü­tő­ben is meg tudod csi­nálni.

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod, most van a sze­zonja!

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját, ahol az éne­kes he­ro­i­kus küz­del­met foly­ta­tott.

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Fontos bejelentést tett Bea asszony

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de...

Bea kö­zelgő bor­va­cso­rá­jára alig 24 óra alatt fogy­tak el a he­lyek, de most újabb le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik az ínyen­cek­nek.

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Sus­sex her­ceg­néje elő­ször vett részt egye­dül egy kö­zös­sé­get szol­gáló pro­jekt­ben, mióta a brit ki­rá­lyi csa­lád tagja lett.

Sus­sex her­ceg­néje elő­ször vett részt egye­dül egy kö­zös­sé­get szol­gáló pro­jekt­ben, mióta a brit ki­rá­lyi csa­lád tagja lett.

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte.

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte. Vajon mi tör­tén­he­tett a kony­há­ban?

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Árpa At­tila rossz helyre nyúlt.

Árpa At­tila oda nyúlt, ahova nem kel­lett volna és egy­ből meg is lett a baj. Sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség vitte rá.

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, hogy fa­ka­na­lat ra­gad­jon.

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el s rizst ha így főzöd, íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra!

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra! El­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka. Annyit máris el­mond­ha­tunk, hogy nem a rizs és a víz ará­nya a döntő, ahogy azt ko­ráb­ban sokan hit­ték.

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Nagy bejelentés: visszatér Galambos Lajos

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Laj­csi jó ideje nem ke­rült kép­er­nyőre, de ennek vége. Ha­ma­ro­san fa­ka­na­lat ragad, bár egy­előre tit­ko­ló­zik.

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Szakácskönyvet ír a vak magyar férfi

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát Ku­ru­csai Sza­bolcs.

Lá­tás­sé­rült­ként sa­já­tí­totta el a sza­kács szak­mát Ku­ru­csai Sza­bolcs. A si­ke­res vizsga után gya­kor­lati he­lyet is ta­lált ma­gá­nak a fi­a­tal­em­ber, aki je­len­leg - sokak nagy meg­le­pe­té­sére - sza­kács­köny­vet ír.

Ennél gusztustalanabb Facebook- oldal nincs is

Ennél gusztustalanabb Facebook-oldal nincs is

Nem tudsz főzni? Ők se!

Van az úgy, hogy na­gyot aka­runk al­kotni a kony­há­ban, de min­den vá­ra­ko­zá­sun­kat alul­múl­juk. Nos, nem va­gyunk egye­dül!

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Az isteni húsvéti sonka titka egyszerűbb, mint hinnéd!

Ha már főz­tél hús­véti son­kát, most el­len­őriz­he­ted, hogy eddig jól csi­nál­tad-e, ha még nem, itt az ideje, hogy eze­ket az egy­szerű for­té­lyo­kat el­ta­nuld.

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Pucéran ténykedett a konyhában a terhes sztáranyuka

Össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak.

A 32 éves szu­per­mo­dell össze­do­bott egy sa­lá­tát a csa­lád­nak, mind­ezt pedig egy szál sem­mi­ben.

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kra­usz Gábor be­val­lotta, hogy mi az, ami­vel min­den nőt képes le­venni a lá­bá­ról...

Kra­usz Gábor be­val­lotta, hogy mi az, ami­vel min­den nőt képes le­venni a lá­bá­ról...

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak. Fi­gyeld a cím­két: só és cukor hoz­zá­adása nél­kül, saját lében hő­ke­zelt ter­mé­ket vá­lassz.

Ezt a videót ne nézd meg evés előtt! Ilyen gusztustalan szokást még tuti nem láttál

Ezt a videót ne nézd meg evés előtt! Ilyen gusztustalan szokást még tuti nem láttál

Min­den idők egyik leg­gusz­tus­ta­la­nabb gaszt­ro­vi­de­ója ter­jed a neten.

Min­den idők egyik leg­gusz­tus­ta­la­nabb gaszt­ro­vi­de­ója ter­jed a neten.

Erre büszke lehet Hosszú Katinka, kifőzött valami újat

Erre büszke lehet Hosszú Katinka, kifőzött valami újat

Nem csak úszás­ban te­het­sé­ges. Fotó bi­zo­nyítja, hogy szá­mára me­rő­ben új te­rü­le­ten is bi­zo­nyít.

Nem csak úszás­ban te­het­sé­ges. Fotó bi­zo­nyítja, hogy szá­mára me­rő­ben új te­rü­le­ten is bi­zo­nyít há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk.

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Kínos, kamerák előtt derült fény Gáspár Bea függőségére

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni.

Gás­pár Bea rég­óta sze­retne le­fogyni, de eddig saj­nos nem si­ke­rült neki. Ki­de­rült, mi aka­dá­lyozza Győ­zike nejét.

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs...

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött, hogy min­dig a leg­job­bat vá­laszt­hasd.

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi!

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi! A szép­ség nem éppen egy öt­csil­la­gos szál­loda kony­há­já­ban fő­zőcs­ké­zett ma­gá­nak a Men­ta­wai-szi­ge­te­ken...

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Egy vé­let­len el­szó­lás la­vi­nát in­dí­tott el a ma­gyar há­zi­asszo­nyok kö­ré­ben. El­ké­pesz­tően heves vita ala­kult ki...

Kiadták a figyelmeztetést, ezért kell háromszor is megmosni a rizst

Kiadták a figyelmeztetést, ezért kell háromszor is megmosni a rizst

Most meg­tud­ha­tod, miért ér­de­mes oda­fi­gyelni arra, ho­gyan főződ meg a rizst. Jobb, ha kö­ve­ted az alábbi út­mu­ta­tást.

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

Senki sem gondolta volna: Ez a várandós Szabó Zsófi új szenvedélye

A szü­le­tendő kis­baba ko­moly vál­to­zá­so­kat ho­zott az éle­tébe.

A szü­le­tendő kis­baba ko­moly vál­to­zá­so­kat ho­zott a csi­nos mű­sor­ve­zető éle­tébe.

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Rázd össze a tojást! Ilyen finomat és különlegeset még nem ettél

Sosem gon­dol­nád, de a kü­lön­le­ges főtt tojás el­ké­szí­té­sé­hez egy pu­ló­verre lesz szük­sé­ged. Mu­tat­juk!

Súlyos balesetet szenvedett a konyhában Kánya Kata!

Súlyos balesetet szenvedett a konyhában Kánya Kata!

Sü­tö­getni ké­szült, ám a ked­ves prog­ram hor­ro­risz­ti­kus él­ménybe tor­kol­lott.

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­sze­rűen és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető zse­ni­á­lis tü­kör­to­já­so­kat mu­ta­tunk!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Szakácsnak is kiváló volt Kocsis Zoltán!

Szakácsnak is kiváló volt Kocsis Zoltán!

A zon­go­ra­mű­vész-kar­mes­ter rend­kí­vül sze­re­tett főzni.

A zon­go­ra­mű­vész-kar­mes­ter rend­kí­vül sze­re­tett főzni, erről ke­rült elő egy régi fotó.

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni?

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit.

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

A kony­há­ban is cso­dákra képes!

A si­ke­res mű­sor­ve­zető a kony­há­ban is cso­dákra képes! Főzz együtt vele, és mind a tíz ujjad meg­nya­lod az íz­le­tes fogás után!

Készítsd el fillérekből Détár Enikő ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Détár Enikő ízletes menüjét!

El­ké­pesz­tően finom!

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is el­ké­pesztő ala­kí­tásra képes! Ha ezt a menüt el­ké­szí­ted, meg­nya­lod utána mind a tíz ujjad!

Komoly elismerést kaptak a magyarok: Széll Tamást ismét díjazták

Komoly elismerést kaptak a magyarok: Széll Tamást ismét díjazták

Kü­lön­dí­jat nyert Széll Tamás a Bo­cuse d'Or-on.

Kü­lön­dí­jat nyert Széll Tamás a Bo­cuse d'Or-on.

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Ha eddig a fa­gyasz­tó­ból a hű­tőbe tet­ted át az ételt, akkor van egy rossz hí­rünk: az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad!

Ha eddig a fa­gyasz­tó­ból a hű­tőbe tet­ted át az ételt, akkor van egy rossz hí­rünk: az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad!

Váratlan bejelentés: Családi Micsoda Nők!

Váratlan bejelentés: Karácsonykor családilag jelentkezik a Micsoda Nők!

Közös sütés-fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők!

Közös sütés- fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­rea ve­ze­té­sé­vel.

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Dobj törölközőt a rizsre, soha többé nem ég le

Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt.

A rizs­fő­zés nem is annyira egy­szerű, mint ami­lyen­nek tűnik. Mu­ta­tunk egy szu­per trük­köt, hogy min­dig tö­ké­le­tes íze és ál­laga le­gyen.

Judy nem főz karácsonykor

Judy nem főz karácsonykor

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője lá­za­san ké­szül a ka­rá­csonyra kis csa­lád­já­val és azt sem tit­kolja, hogy idén nem fog főzni, ugyanis párja tö­ké­le­te­sen főz.

A Gro­o­ve­house éne­kes­nője lá­za­san ké­szül a ka­rá­csonyra kis csa­lád­já­val.

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Fillérekből elkészítheted Jakupcsek Gabriella családi receptjét!

Főzz együtt a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel!

Főzz együtt a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel, aki segít abban, hogy mennyei fo­gást va­rá­zsolj az asz­talra!

Ezeket az ételeket sose fagyasszuk le!

Ezeket az ételeket sose fagyasszuk le!

A fa­gyasztó a mo­dern ember nagy ba­rátja, hi­szen ren­ge­teg élel­mi­szert hosszú ideig fris­sen tart, de van né­hány étel, amit sose te­gyünk a mély­hű­tőbe, ha jót aka­runk!

A fa­gyasztó a mo­dern ember nagy ba­rátja, hi­szen ren­ge­teg élel­mi­szert hosszú ideig fris­sen tart, de van né­hány étel, amit sose te­gyünk a mély­hű­tőbe, ha jót aka­runk!

Olcsón teheted az asztalra Stahl Judit ízletes menüjét!

Olcsón teheted az asztalra Stahl Judit ízletes menüjét!

Meg­nya­lod mind a tíz ujjad!

Ettől a mennyei fo­gás­tól meg­nya­lod mind a tíz ujjad! Rá­adá­sul nem is kell a pénz­tár­cád mé­lyére nyúl­nod!

Egy óriási hiba, amit paradicsomfőzés közben mindenki elkövet

Egy óriási hiba, amit paradicsomfőzés közben mindenki elkövet

Pa­ra­di­cso­mos ételt főzni ál­ta­lá­ban nem nehéz. Mégis úgy tűnik, van egy hiba, amit min­denki el­kö­vet.

Durva okból alázzák az esküvőre készülő Szabó Zsófit!

Durva okból alázzák az esküvőre készülő Szabó Zsófit!

Rög­tön re­a­gált a vá­dakra.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­den­napi dolog miatt szól­tak be, ő pedig re­a­gált rá.

Ezt tedd az asztalra: Nótár Mary vadas marhája zsemlegombóccal!

Ezt tedd az asztalra: Nótár Mary vadas marhája zsemlegombóccal!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő el­ké­pesztő dol­gokra képes, ha fa­ka­na­lat ragad! Ha ezt el­ké­szí­ted, meg­nya­lod a tíz ujjad!

Fillérekből elkészítheted Oszvald Marika ízletes, hétvégi menüjét!

Fillérekből elkészítheted Oszvald Marika ízletes, hétvégi menüjét!

Meg­nya­lod mind a tíz ujjad ettől a me­nü­től, rá­adá­sul még a pénz­tár­cád mé­lyére sem kell nyúl­nod!

Főzz együtt Zoltán Erikával! Ínyenc fasírtgolyók, salátával!

Főzz együtt Zoltán Erikával! Ínyenc fasírtgolyók, salátával!

Olcsó, íz­le­tes és mennyei az íze!

Olcsó, íz­le­tes és mennyei az íze! Ha ezt a fo­gást el­ké­szí­ted a hét­vé­gén, a csa­lád összes tagja meg­nyalja majd mind a tíz ujját!

Nem tudod, mit főzz hétvégén? Demcsák Zsuzsa segít!

Nem tudod, mit főzz hétvégén? Demcsák Zsuzsa segít!

Most el­árulja a leg­kü­lön­le­ge­sebb fo­gást, amit gyak­ran el­ké­szít csa­lád­já­nak!

A TV2 gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője igazi kony­ha­tün­dér! Most el­árulja a leg­kü­lön­le­ge­sebb fo­gást, amit gyak­ran el­ké­szít csa­lád­já­nak!

Óriási hiba, amit tésztafőzés közben mindenki elkövet

Óriási hiba, amit tésztafőzés közben mindenki elkövet

Csak be­ra­kod a tész­tát a forró, sós vízbe, és megfő - egy­sze­rű­nek tűnik, ugye? Azért ebben is lehet hi­bázni

Csak be­ra­kod a tész­tát a forró, sós vízbe, és megfő - egy­sze­rű­nek tűnik, ugye? Nos, azért ebben is lehet hi­bázni. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­rib­ba­kat.

Nincs szükség főzésre, mikróban percek alatt kész a főtt kukorica

Nincs szükség főzésre, mikróban percek alatt kész a főtt kukorica

Nincs pe­pe­cse­lés, mo­so­ga­tás!

Ne ve­sződj lá­bo­sok­kal! Nincs pe­pe­cse­lés, mo­so­ga­tás, csak a mennyein ro­po­gós fi­nom­ság!

Pucsítás és habverés - így emeld a csúcsra a konyhai izgalmakat

Pucsítás és habverés - emeld csúcsra a konyhai izgalmakat

Ennyire szexi még sosem volt a főzés.

Ennyire szexi még sosem volt a főzés. El­ké­pesztő tech­ni­kák­kal vi­hetsz új színt a ke­ve­résbe, ka­va­rásba! Verd a habot, és hozd lázba a pá­ro­dat a pul­ton!

Főzz együtt Szulák Andreával! Íme, a mennyei családi recept!

Főzz együtt Szulák Andreával! Íme, a mennyei családi recept!

A mű­vésznő nem­csak a szín­pa­don, a kony­há­ban is cso­dákra képes!

A bom­ba­for­má­ban lévő mű­vésznő nem­csak a szín­pa­don, hanem a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Ezért tegyél mindig fakanalat a fazékra főzés közben

Ezért tegyél mindig fakanalat a fazékra főzés közben

Mes­ter­sza­ká­csok osz­tot­ták meg azo­kat a for­té­lyo­kat, me­lye­ket neked is is­mer­ned kell!

Főzz ezekben a fehérneműkben, megőrül tőle a pasid

Főzz ezekben a fehérneműkben, megőrül tőle a pasid

Kor­bá­csold fel a vá­gyat!

Semmi sem dobja fel a sze­relmi éle­tet job­ban, mint ha a kony­há­ban il­le­ge­ted magad szexi fe­hér­ne­mű­ben! Ne en­gedd, hogy a hét­köz­na­pok el­szür­kül­je­nek.

Itt a hétvége: Főzz együtt Bódi Margóval! Recept!

Itt a hétvége: Főzz együtt Bódi Margóval! Recept!

Ké­szítsd el ezt az étel­kü­lön­le­ges­sé­get az éne­kesnő tit­kos csa­ládi re­ceptje alap­ján! Jó ét­vá­gyat hozzá!

Ké­szítsd el ezt az étel­kü­lön­le­ges­sé­get az éne­kesnő tit­kos csa­ládi re­ceptje alap­ján! Jó ét­vá­gyat hozzá!