CÍMKE: 'szijjártó péter'

Váratlan bejelentés, Gyurta Dániel új feladatot kapott

Váratlan bejelentés, Gyurta Dániel új feladatot kapott

A ta­valy vissza­vo­nult olim­piai baj­nok to­vábbra is a ma­gyar spor­tot se­gíti.

Megakadályozzuk, hogy Brüsszel végrehajtsa az ENSZ migrációs csomagját

Magyar vétó Brüsszelben az ENSZ migrációs csomagjára

Brüs­szel min­dent el­kö­vet, hogy élen jár­jon az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak vég­re­haj­tá­sá­ban.

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­nak ek­kora tétje még nem volt, mint idén, fel­fo­ko­zott a han­gu­lat a vok­so­lás előtt - mondta Szij­jártó Péter.

Eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­nak ek­kora tétje még nem volt, mint idén, fel­fo­ko­zott a han­gu­lat a vok­so­lás előtt - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Nőtt a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke.

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter lu­xem­burgi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Tré­fá­nak is rossz, hogy ő mondja meg, mi a ke­resz­tény­de­mok­rá­cia.

Szij­jártó Péter sze­rint még szil­vesz­teri tré­fá­nak is rossz, hogy Jean-Cla­ude Jun­c­ker akarja meg­mon­dani, mi a ke­resz­tény­de­mok­rá­cia.

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A kor­mány egy lé­pést sem hát­rál, min­den ere­jé­vel védi Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát.

Bejelentették: legendás autógyártó költözik Budapestre

Bejelentették: legendás brit autógyártó költözik Budapestre

Bu­da­pestre köl­tö­zik a Ja­guar új mű­szaki fej­lesztő köz­pontja. A jö­vőre meg­nyíló köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

A ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Ja­guar új mű­szaki fej­lesztő köz­pontja. Ezt maga Szij­jártó Péter, kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter nyi­lat­kozta a Kos­suth rádió mű­so­rá­nak. A jö­vőre meg­nyíló köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Csak ezt hall­gatja az egész csa­lád.

Nem csa­lás, nem ámí­tás, fogta magát és ki­fu­tott a zöld gyepre. Még­hozzá a csa­pat­ka­pi­tány Ju­hász Ro­land köz­vet­len kö­ze­lé­ben.