CÍMKE: 'szijjártó péter'

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Nem kell többé útlevél a világban. Kinek volt ez a pihent ötlete?

Meg­döb­bentő ja­vas­latra buk­kan­tak az ENSZ mig­rá­ci­ó­val fog­lal­kozó cso­mag­já­ban.

A baloldali német államminiszter téved

A baloldali német államminiszter téved

Sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem ter­ro­ris­tákra.

FRISS HÍREK

Szijjártó: A migráció megállítható

Szijjártó: A migráció megállítható

Ma­gyar­or­szág nem ért egyet azzal az ENSZ-meg­kö­ze­lí­tés­sel, hogy a mig­rá­ció jó és meg­ál­lít­ha­tat­lan, "mi a mig­rá­ciót na­gyon ko­moly biz­ton­sági koc­ká­zat­nak tart­juk".

Ma­gyar­or­szág nem ért egyet azzal az ENSZ-meg­kö­ze­lí­tés­sel, hogy a mig­rá­ció jó és meg­ál­lít­ha­tat­lan, "mi a mig­rá­ciót na­gyon ko­moly biz­ton­sági koc­ká­zat­nak tart­juk".

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Nem jöhet egyetlen illegális bevándorló sem

Nem jöhet egyetlen illegális bevándorló sem

Sem Ma­gyar­or­szág, sem Len­gyel­or­szág nem fog be­fo­gadni egyet­len il­le­gá­lis be­ván­dor­lót sem - hang­sú­lyozta Szij­jártó Péter Var­só­ban.

Sem Ma­gyar­or­szág, sem Len­gyel­or­szág nem fog be­fo­gadni egyet­len il­le­gá­lis be­ván­dor­lót sem - hang­sú­lyozta Szij­jártó Péter Var­só­ban.

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Magyarországra nem jöhet be illegális bevándorló

Hiába akarja ezt Brüs­szel.

Ma­gyar­or­szág eddig sem fo­ga­dott be il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, és ez­után sem fog, ide nem jöhet be il­le­gá­lis be­ván­dorló - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

Szijjártó: Soha illegális bevándorlókat!

Szijjártó: Soha illegális bevándorlókat!

Ma­gyar­or­szág nem lesz be­ván­dor­ló­or­szág, soha nem fo­ga­dott be és nem is fog be­fo­gadni il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat - je­len­tette ki a kül­ügy­mi­nisz­ter Po­zsony­ban.

Ma­gyar­or­szág nem lesz be­ván­dor­ló­or­szág, soha nem fo­ga­dott be és nem is fog be­fo­gadni il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Tö­me­ges ki­vég­zés­sel fe­nye­gette meg a ro­má­niai ma­gya­ro­kat Mihai Tu­dose.

Tö­me­ges ki­vég­zés­sel fe­nye­gette meg a ro­má­niai ma­gya­ro­kat Mihai Tu­dose román mi­nisz­ter­el­nök, ha ki­füg­gesz­tik a ma­gyar vagy a szé­kely zász­lót.

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Támadást intéztek Magyarország ellen Soros emberei Brüsszelben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést.

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát.

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát, mivel ál­lás­pontja sze­rint a mig­rá­ciót nem tá­mo­gatni kell, hanem meg kell ál­lí­tani - nyi­lat­kozta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter csü­tör­tö­kön a köz­mé­di­á­nak.

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

Migránsügyben ma minden kiderül az Európai Parlamentben

A Fi­desz te­le­fo­nos tá­jé­koz­tató kam­pányt indít a nem­zeti kon­zul­tá­ci­ó­ról.

Ennyit a migránskérdésről: Végre egy nem mellébeszélő politikus

Ennyit a migránskérdésről :Végre egy nem mellébeszélő politikus

Min­denki egyet­ért abban, hogy a mig­ráns­kér­dés­hez való vi­szo­nyu­lás dön­tött Auszt­ri­á­ban.

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

Fájni fog Ukrajnának, ami Budapesten készül

A leg­ke­mé­nyebb esz­kö­zök­höz nyúl a ma­gyar ki­sebb­ség vé­delme ér­de­ké­ben a kül­ügy­mi­nisz­ter.

Vonaton látták Szijjártót egy kisfiú társaságában

Vonaton látták Szijjártót egy kisfiú társaságában

A kül­ügy­mi­nisz­tert ez­út­tal öl­töny és nyak­kendő nél­kül, tel­je­sen ci­vil­ben lát­ták Bécs felé vo­na­tozni.