CÍMKE: 'szijjártó péter'

Szijjártó Péter: Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Ma­gyar­or­szág csak olyan je­löl­tet tá­mo­gat, aki tisz­te­let­ben tartja az eu­ró­pai nem­ze­te­ket.

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Eu­ró­pába több mint más­fél mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dorló jött.

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Újabb részletek Orbán Viktor és Donald Trump közelgő tárgyalásairól

Az ame­ri­kai elnök mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Az ame­ri­kai elnök mun­ka­lá­to­ga­tá­son látja ven­dé­gül Orbán Vik­tort.

Elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, Porosenko szellemiségét idézi

Elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, Porosenko szellemiségét idézi

El­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte az ukrán nyelv­tör­vényt Szij­jártó Péter.

El­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a csü­tör­tö­kön meg­sza­va­zott ukrán nyelv­tör­vényt Szij­jártó Péter.

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki.

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki.

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Szijjártó Péter: Donald Trump példája fontos útmutatást ad nekünk

Vi­lág­mé­retű li­be­rá­lis ál­hír­gyá­rak mű­köd­nek, ame­lyek vi­lág­mé­retű ha­zug­sá­go­kat ter­jesz­te­nek.

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít.

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít Brüs­szel.

Váratlan bejelentés, Gyurta Dániel új feladatot kapott

Váratlan bejelentés, Gyurta Dániel új feladatot kapott

A ta­valy vissza­vo­nult olim­piai baj­nok to­vábbra is a ma­gyar spor­tot se­gíti.

Megakadályozzuk, hogy Brüsszel végrehajtsa az ENSZ migrációs csomagját

Magyar vétó Brüsszelben az ENSZ migrációs csomagjára

Brüs­szel min­dent el­kö­vet, hogy élen jár­jon az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­nak vég­re­haj­tá­sá­ban, de ezt mi meg fog­juk aka­dá­lyozni.

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

43 milliárd forintos befektetéssel szervízközpontot telepítenek Miskolcra

Szij­jártó Péter el­mondta: az új vál­la­lat­cso­port sok mun­ka­he­lyet te­remt!

Szij­jártó Péter el­mondta azt is, hogy: 400 mun­ka­he­lyet te­remtő üzem lét­re­jöt­té­hez a ma­gyar kor­mány kép­zési tá­mo­ga­tás­sal járul hozzá. Ha­tal­mas vál­to­zá­sok vár­ha­tóak Mis­kol­con, ami ren­ge­teg em­bert érint! To­vábbi ér­de­kes rész­le­tek a cikk­ben!

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Az ellenzék gyakorlatilag aláírt Soros Györgynek

Eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­nak ek­kora tétje még nem volt, mint idén, fel­fo­ko­zott a han­gu­lat a vok­so­lás előtt - mondta Szij­jártó Péter.

Eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás­nak ek­kora tétje még nem volt, mint idén, fel­fo­ko­zott a han­gu­lat a vok­so­lás előtt - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Nőtt a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke.

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter lu­xem­burgi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Juncker már régen nem kereszténydemokrata politikus

Tré­fá­nak is rossz, hogy ő mondja meg, mi a ke­resz­tény­de­mok­rá­cia.

Szij­jártó Péter sze­rint még szil­vesz­teri tré­fá­nak is rossz, hogy Jean-Cla­ude Jun­c­ker akarja meg­mon­dani, mi a ke­resz­tény­de­mok­rá­cia.

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A magyar kormány nem hátrál, nem vagyunk francia gyarmat

A kor­mány egy lé­pést sem hát­rál, min­den ere­jé­vel védi Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát.

Bejelentették: legendás autógyártó költözik Budapestre

Bejelentették: legendás brit autógyártó költözik Budapestre

Bu­da­pestre köl­tö­zik a Ja­guar új mű­szaki fej­lesztő köz­pontja. A jö­vőre meg­nyíló köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

A ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Ja­guar új mű­szaki fej­lesztő köz­pontja. Ezt maga Szij­jártó Péter, kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter nyi­lat­kozta a Kos­suth rádió mű­so­rá­nak. A jö­vőre meg­nyíló köz­pont­ban 100 ma­gyar mér­nök dol­goz­hat majd.

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Szijjártó Péter is pályára lépett a tegnapi Vidi-meccsen

Csak ezt hall­gatja az egész csa­lád.

Nem csa­lás, nem ámí­tás, fogta magát és ki­fu­tott a zöld gyepre. Még­hozzá a csa­pat­ka­pi­tány Ju­hász Ro­land köz­vet­len kö­ze­lé­ben.