CÍMKE: 'pápa'

Valóságos csoda: ezt találta egy férfi a pápalátogatás alatt

Valóságos csoda: ezt találta egy férfi a pápalátogatás alatt

A pap is meg­le­pő­dött, ami­kor ki­nyi­totta a bo­rí­té­kot. A zsák­mány sorsa egy­előre nem dőlt el.

Nem tudják a román rendőrök, kit védtek

Nem tudják a román rendőrök, kit védtek

A Vran­cea me­gyei rend­őrök a Fa­ce­book-ol­da­lu­kon büsz­kél­ked­tek.

Katolikus woodstock volt a nyeregben

Katolikus woodstock volt a nyeregben

"Ez egy ka­to­li­kus woods­tock" -mondja a mel­let­tem álló férfi, amíg a pá­pára vá­runk. És tény­leg! A világ min­den tá­já­ról ide­jöt­tek a ma­gya­rok, bus­szal, vo­nat­tal, bi­cik­li­vel, gya­log és stop­pal...

"Ez egy ka­to­li­kus woods­tock" -mondja a mel­let­tem álló férfi, amíg a pá­pára vá­runk. És tény­leg! A világ min­den tá­já­ról ide­jöt­tek a ma­gya­rok, bus­szal...

Soha nem látott óvintézkedések mellett várják Ferenc pápát

Soha nem látott óvintézkedések mellett várják Ferenc pápát

Hi­he­tet­len rend­őri ké­szült­sé­get ve­zet­tek be Csík­sze­re­dán és kör­nyé­kén.

Hi­he­tet­len rend­őri ké­szült­sé­get ve­zet­tek be Csík­sze­re­dán és kör­nyé­kén.

300 kilométert gyalogolnak, hogy megnézzék a pápát Csíksomlyón

300 kilométert gyalogolnak, hogy megnézzék a pápát Csíksomlyón

Leáll egész Er­dély és Szé­kely­föld egy napra: 170 ezer ma­gyar előtt mi­sé­zik szom­bat dél­előtt 10.30-tól Fe­renc pápa.

Aranyrózsát kapunk Ferenc pápától

Aranyrózsát kapunk Ferenc pápától

Fe­renc pápa is ké­szül hét­végi csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára: arany­ró­zsá­val ér­ke­zik, amit a kegy­hely­nek ado­má­nyoz. Ez lesz ne­künk az első pápai arany­ró­zsa.

Fe­renc pápa is ké­szül hét­végi csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára: arany­ró­zsá­val ér­ke­zik, amit a kegy­hely­nek ado­má­nyoz. Ez lesz ne­künk az első pápai arany­ró­zsa.

Így juthatnak el a zarándokok a pápalátogatásra

Így juthatnak el a zarándokok a pápalátogatásra

Több tíz­ez­ren kel­nek útra.

Alig több mint egy hét van a ma­gya­rok nagy közös ün­ne­péig, a csík­som­lyói pá­pa­lá­to­ga­tá­sig. Ma­gyar­or­szág­ról is több tíz­ez­ren kel­nek útra.

Módosították a közlekedési törvényt a pápa miatt

Módosították a közlekedési törvényt a pápa miatt

Jövő hét­vé­gén ér­ke­zik Ro­má­ni­ába.

Ro­má­ni­ába ér­ke­zik Fe­renc pápa, jú­nius 1-jén misét tart Csík­som­lyón. A szent­atya köz­le­ke­dése miatt sür­gős­ségi ren­de­let­tel kel­lett tör­vényt mó­do­sí­tani.

Felállították az óriási székelykaput, amivel várják a pápát

Felállították az óriási székelykaput, amivel várják a pápát

Csík­som­lyón fel­ál­lí­tot­ták azt a ha­tal­mas szé­kely­ka­put, amely Fe­renc pápa szom­bati lá­to­ga­tá­sá­nak tisz­te­le­tére ké­szí­tet­tek.

Csík­som­lyón fel­ál­lí­tot­ták azt a ha­tal­mas szé­kely­ka­put, amely Fe­renc pápa szom­bati lá­to­ga­tá­sá­nak tisz­te­le­tére fa­rag­tak Ze­te­vár­al­ján a Vám­szer Géza Mű­vé­szeti Nép­is­kola di­ák­jai.

Ki ülhet szemben a pápával?

Ki ülhet szemben a pápával?

Ki­de­rült, hogy ki hon­nan kö­vet­heti a szent­mi­sét.

Ki­de­rült, hogy ki hon­nan kö­vet­heti a szent­mi­sét, amit Fe­renc pápa ce­leb­rál jú­nius el­se­jén Er­dély­ben. Be­mu­tat­ták a szek­to­rok tér­ké­pét, el­dön­töt­ték, hogy ki hol ül.

Ne lepődj meg, ha kedden és szerdán furcsát hallasz az országban

Ne lepődj meg, ha kedden és szerdán furcsát hallasz az országban

Fur­csa hang­je­len­sé­get hall­hat­nak töb­ben is az el­kö­vet­ke­zendő na­pok­ban az or­szág lég­te­ré­ből. Pá­nikra azon­ban semmi ok!

Meglepő helyre kerültek a pápalátogatás belépői

Meglepő helyre kerültek a pápalátogatás belépői

Ki­de­rült, hogy kik ül­het­nek szem­ben Fe­renc pá­pá­val Csík­som­lyón. A szer­ve­zők ugyanis az igény­lők­nek már el­küld­ték a be­lé­pő­ket...

Ki­de­rült, hogy kik ül­het­nek szem­ben Fe­renc pá­pá­val Csík­som­lyón. A szer­ve­zők ugyanis az igény­lők­nek már el­küld­ték a be­lé­pő­ket a szent­atya jú­nius el­se­jei csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára. Igaz, egye­sek­nek ke­res­gél­niük kell egy ki­csit...

Ez fog történni a pápalátogatás után Csíksomlyón

Ez fog történni a pápalátogatás után Csíksomlyón

Csak ide­ig­le­nes lesz az a lé­te­sít­mény, ami­vel be­fe­dik a Hár­mas­ha­lom ol­tárt Csík­som­lyón.

Csak ide­ig­le­nes lesz az a lé­te­sít­mény, ami­vel be­fe­dik a Hár­mas­ha­lom ol­tárt Csík­som­lyón - kö­zölte a ter­vező a múlt héten meg­fo­gal­ma­zott ag­go­dal­mak hal­la­tán.

Még be lehet jelentkezni a pápalátogatásra

Még be lehet jelentkezni a pápalátogatásra

Meg­hosszab­bí­tot­ták a re­giszt­rá­ciót.

Meg­hosszab­bí­tot­ták a pá­pa­lá­to­ga­tási re­giszt­rá­ció ha­tár­ide­jét - tudta meg a Ri­post dr. Oláh Zol­tán ka­no­nok­tól.

Vasárnap lehet utoljára regisztrálni a pápalátogatásra

Vasárnap lehet utoljára regisztrálni a pápalátogatásra

Ér­de­mes si­etni.

Ér­de­mes si­etni, ugyanis már­cius 31-e után már nem lehet re­giszt­rálni a pápa csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára. A pápa jú­nius 1-jén lá­to­gat el Er­délybe.

Vasárnapig lehet regisztrálni a pápalátogatásra

Vasárnapig lehet regisztrálni a pápalátogatásra

A héten lejár a je­lent­ke­zési ha­tár­idő.

A héten lejár a je­lent­ke­zési ha­tár­idő, már csak va­sár­na­pig lehet re­giszt­rálni a pápa jú­nius 1-jei Csík­som­lyói lá­to­ga­tá­sára.

Parkolóban veszett össze ismerősével a magyar fiú, szörnyű, amit tett

Parkolóban veszett össze ismerősével a magyar fiú, szörnyű, amit tett

A Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a szük­sé­ges el­já­rási cse­lek­mé­nye­ket el­vé­gezte, és az ira­to­kat át­adta az il­le­té­kes ügyész­ség­nek.

Már több mint 75 ezren regisztráltak a pápalátogatásra

Már több mint 75 ezren regisztráltak a pápalátogatásra

Aki sze­retne ott lenni Csík­som­lyón jú­nius 1-jén, az re­giszt­rál­jon.

Tíz nap múlva lejár a pá­pa­lá­to­ga­tási re­giszt­rá­ció ha­tár­ideje. Aki sze­retne ott lenni Csík­som­lyón jú­nius 1-jén, az re­giszt­rál­jon.

Ferenc pápa elleni merénylettel fenyegetőzött

Ferenc pápa elleni merénylettel fenyegetőzött

A csík­som­lyói lá­to­ga­tás nem tet­szik.

A bu­ka­resti férfi csík­som­lyói lá­to­ga­tása miatt fe­nye­ge­tő­zött a Fe­renc pápa el­leni me­rény­let­tel. Ő maga kö­zölte Fa­ce­book-ol­da­lán.

A székelyek már a pápalátogatásra készülnek!

A székelyek már a pápalátogatásra készülnek!

Így far­san­gol­tak.

A tél­űző, ta­vaszt ün­neplő mu­lat­sá­gon egy egész csa­pat öl­tö­zött be úgy, mintha Fe­renc pápa már ide is ért volna...

Ez a következménye, hogy bejelentették: a pápa Székelyföldre látogat

Döbbenet, emelkedtek az árak Székelyföldön a pápalátogatás miatt

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyón mi­sé­zik.

Egy hó­napja lehet tudni, hogy Fe­renc pápa Csík­som­lyóra lá­to­gat.

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Teljesülhet a magyar énekesnő legmerészebb álma

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte a Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­jét.

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte a Me­gasztár ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­jét. Ha min­den jól ala­kul, éne­kel­het a pá­pá­nak.

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

Bű­nö­zők is vol­tak a mig­rán­sok kö­zött.

Egy Ró­má­hoz kö­zeli ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Nem akár­ki­vel ta­lál­ko­zott, aki­nek a sze­mé­lye órási ha­tást gya­ko­rolt rá.

Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti nevű hajó...

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál az a Di­ci­otti nevű hajó, amely­nek fe­dél­ze­tén 144 mig­ráns uta­zott.

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Annyira ré­szeg volt, hogy még a szon­dát se bírta meg­fújni.

Annyira ré­szeg volt, hogy még a szon­dát se bírta meg­fújni, ezért vit­ték a rend­őrök or­vos­hoz.

Rihanna most igazán túllőtt a célon a ruhájával

Rihanna most igazán túllőtt a célon a ruhájával

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon ezrek szid­ják.

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon ezrek szid­ják a bar­ba­dosi pop­her­ceg­nőt, ami­ért vic­cet csi­nált a ka­to­li­kus egy­ház­ból az év egyik leg­fon­to­sabb sztár­ese­mé­nyén.

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

Sza­vain sokan cso­dál­koz­nak.

A szent­atya éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét. Fe­renc pápa ér­de­kes pél­dá­kat említ...

Elképesztő fotó a múltból: így még sosem láttad a gyönyörű Zsédát

Elképesztő fotó a múltból: így még sosem láttad a gyönyörű Zsédát

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve.

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

Az egy­kori egy­házfő le­ve­let írt egy olasz lap­nak, ami­ben kö­zölte, ő már a ha­lá­lára ké­szül.

Las­san öt éve annak, hogy le­mon­dott tiszt­sé­gé­ről XVI. Be­ne­dek pápa. Az egy­kori egy­házfő le­ve­let írt egy olasz lap­nak, ami­ben kö­zölte, ő már a ha­lá­lára ké­szül.

Balesetet szenvedett Ferenc pápa, itt az első fotó

Balesetet szenvedett a pápa, itt az első fotó

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántal-mazásokban

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántalmazásokban

Az is­te­nük­höz éne­kel­tek, sokan azon­ban mégis a földi pok­lot élték át. Több száz gyer­me­ket bán­tal­maz­hat­tak és mo­lesz­tál­hat­tak.

Megáldotta a Pápa a Mága Zoltánt

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sült a mű­vész...

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! Onnan in­dít­hatja út­jára a 100 Temp­lomi Kon­cer­tet a le­gen­dás he­ge­dűs, a nyi­tó­kon­cer­ten vár­ha­tóan maga a pápa is jelen lesz!

Élő adásban esett össze a pápa - videó!

Élő adásban esett össze a pápa - videó!

Több mil­lió ember látta, ahogy Fe­renc pápa el­esett, mi­köz­ben misét tar­tott.

Több mil­lió ember látta, ahogy Fe­renc pápa el­esett a len­gyel­or­szági Cze­s­to­cho­wa­ban, mi­köz­ben éppen misét tar­tott Jasna Gora ko­los­tor­ban.

Megmutatta pucér hátsóját Jude Law

Megmutatta pucér hátsóját Jude Law

A világ egyik hír­hedt szív­tip­ró­ja­ként va­ló­szí­nű­leg nők mil­li­ó­i­nak oko­zott el­ké­pesztő örö­möt a paj­zán kép­so­rok­kal.

A világ egyik hír­hedt szív­tip­ró­ja­ként va­ló­szí­nű­leg nők mil­li­ó­i­nak oko­zott el­ké­pesztő örö­möt a paj­zán kép­so­rok­kal.

Több embert letartóztattak a pápa elleni merénylet előkészületei miatt

Több embert letartóztattak a pápa elleni merénylet előkészületei miatt

Fe­renc pápa jú­li­usi len­gyel­or­szági lá­to­ga­tása során több kül­föl­dit, köz­tük egy iraki férfit is őri­zetbe vet­tek.

Késsel kényszerítette orális szexre áldozatát a pápai rém!

Késsel kényszerítette orális szexre áldozatát a pápai rém!

A pápai rend­őrök 10 per­cen belül el­fog­tak egy 24 éves férfit, aki kés­sel fe­nye­ge­tőzve erő­sza­kos­ko­dott.

Friss: Így lopták el a II. János Pál pápa vérével átitatott ereklyét!

Friss: Így lopták el a II. János Pál pápa vérével átitatott ereklyét!

A 2005-ben el­hunyt pápa erek­lyé­jét is­me­ret­len tol­va­jok tu­laj­do­ní­tot­ták el a kölni dóm­ból.

A 2005-ben el­hunyt pápa erek­lyé­jét is­me­ret­len tol­va­jok tu­laj­do­ní­tot­ták el a kölni dóm­ból.

Egyre súlyosabb Gyurcsány édesanyjának állapota

Egyre súlyosabb Gyurcsány édesanyjának állapota

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök me­sélt édes­anyja egyre sú­lyos­bodó Alz­hei­mer-kór­já­ról.

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök me­sélt édes­anyja egyre sú­lyos­bodó Alz­hei­mer-kór­já­ról.

Horrorisztikus képek: Ettől vált véressé a pápai Tapolca-patak!

Horrorisztikus képek: Ettől vált véressé a pápai Tapolca-patak!

Ser­tés­vér okoz­hatta a lát­ványt.

A Pápua-city Ma­ga­zin Fa­ce­book-kö­zös­ség sze­rint ez már a har­ma­dik al­ka­lom két hó­na­pon belül, hogy vér­vö­rössé vált a patak.

Egy 12 éves kislányt molesztált a parkban a ferde fogú perverz Pápán

Egy 12 éves kislányt molesztált a parkban a ferde fogú perverz Pápán

A múlt héten, Pápán tör­tént sze­xu­á­lis erő­szak el­kö­ve­tő­jé­nek fan­tom­képe fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten.

Szextől volt hangos a pápai lakás, lebuktak a prostik!

Szextől volt hangos a pápai lakás, lebuktak a prostik!

Öröm­lá­nyok­nak adta to­vább la­ká­sát egy pápai al­bérlő, így havi 150 ezer fo­rin­tot is ke­re­sett az in­gat­la­non.

Öröm­lá­nyok­nak adta to­vább la­ká­sát egy pápai al­bérlő, így havi 150 ezer fo­rin­tot is ke­re­sett az in­gat­la­non. Min­den pros­ti­nak saját kul­csa volt a tit­kos szex­bar­lang­hoz, sza­ba­don jár­tak fel kun­csaft­ja­ik­kal, amíg le nem buk­tak...

Ez a ferde fogú perverz erőszakolt Pápán!

Ez a ferde fogú perverz erőszakolt Pápán!

A po­ca­kos, há­ti­zsá­kos rém egy li­get­ben ra­gadta meg és tette ma­gáévá ál­do­za­tát áp­ri­lis 22-én. Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

A po­ca­kos, há­ti­zsá­kos rém egy li­get­ben ra­gadta meg és tette ma­gáévá ál­do­za­tát áp­ri­lis 22-én. Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este kez­dődő do­ku­men­tumfilm so­ro­zata konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­ko­zik.

Egy olasz lap szerint agydaganata van Ferenc pápának

Egy olasz lap szerint agydaganata van Ferenc pápának

Mű­tétre nincs szük­sége.

Mű­tétre nincs szük­sége az egy­ház­fő­nek, de egy japán spe­ci­a­lis­tá­hoz for­dult. Már ta­valy azt nyi­lat­kozta, érzi kö­ze­ledő ha­lá­lát.

Ekkora tojást még te sem láttál!

Ekkora tojást még te sem láttál!

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól. 2010-ben a pápa i fo­gadta az em­ber­nél is na­gyobb utazó cso­dát.

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól. 2010-ben a pápa i fo­gadta az em­ber­nél is na­gyobb utazó cso­dát.

19 éves anyát gázolt halálra egy trabantos

19 éves anyát gázolt halálra egy trabantos

Éj­szaka sza­ladt bele az út­tes­ten sé­táló gya­lo­go­sokba az ittas sofőr.

A választásokon indult a pápai gyilkos

A választásokon indult a pápai anyagyilkos

Kép­vi­selő-je­lölt­ként in­dult, de nem ju­tott nyert.

Kép­vi­selő-je­lölt­ként in­dult, de nem ju­tott be a Kál­lói Ön­kor­mány­zat tes­tü­le­tébe.

Levadászta gyermeke anyját a pápai gyilkos

Levadászta gyermeke anyját a pápai gyilkos

Hó­na­po­kig buj­kált gyer­meke apja elől a nóg­rádi nő. Hiába me­ne­kült azon­ban a fél or­szá­gon át...

Pizzát enne egy étteremben a pápa

Ferenc pápa jófej és ezt megint bizonyította

Ugyan Isten szol­gá­la­tá­nak szen­telte éle­tét, de ez nem je­lenti azt, hogy nin­cse­nek vá­gyai Fe­renc pá­pá­nak. A sza­bad­ság és a pizza hi­á­nyát pél­dául ne­he­zen vi­seli.

El­árulta, mi hi­ány­zik a leg­job­ban az éle­té­ből. Egé­szen hét­köz­napi do­logra gon­dol­ja­tok!