CÍMKE: 'pápa'

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti nevű hajó...

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti nevű hajó...

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Megdöbbentő bejelentést tett az énekesnő: ezzel mindennek vége?

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát.

Katy Perry leg­újabb in­ter­jú­já­ban árulta el magát. Nem akárki gya­ko­rolt rá óri­ási ha­tást.

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Botrány a pápai orvosi rendelőben, durva dolgokat csinált a részeg nő

Annyira ré­szeg volt, hogy még a szon­dát se bírta meg­fújni, ezért vit­ték a rend­őrök or­vos­hoz.

Elképesztő fotó a múltból: így még sosem láttad a gyönyörű Zsédát

Elképesztő fotó a múltból: így még sosem láttad a gyönyörű Zsédát

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve.

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

Sza­vain sokan cso­dál­koz­nak.

A szent­atya éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét. Fe­renc pápa ér­de­kes pél­dá­kat említ...

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

Szomorú hírek érkeztek: az Úr hazája felé tart a volt pápa

5 éve mon­dott le XVI. Be­ne­dek pápa...

5 éve annak, hogy le­mon­dott tiszt­sé­gé­ről XVI. Be­ne­dek pápa. Az egy­kori egy­házfő le­ve­let írt egy olasz lap­nak, ami­ben kö­zölte, ő már a ha­lá­lára ké­szül.

Rihanna most igazán túllőtt a célon a ruhájával

Rihanna most igazán túllőtt a célon a ruhájával

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon ezrek szid­ják a bar­ba­dosi pop­her­ceg­nőt, ami­ért vic­cet csi­nált a ka­to­li­kus egy­ház­ból.

A kö­zös­ségi ol­da­la­kon ezrek szid­ják a bar­ba­dosi pop­her­ceg­nőt, ami­ért vic­cet csi­nált a ka­to­li­kus egy­ház­ból. Nem akár­mi­lyen öl­tö­zék­ben kel­tett ugyanis fel­tű­nést az év egyik leg­fon­to­sabb sztár­ese­mé­nyén, ahol hí­res­sé­gek és a sajtó kép­vi­se­lői egy­aránt meg­for­dul­tak.

Balesetet szenvedett Ferenc pápa, itt az első fotó

Balesetet szenvedett a pápa, itt az első fotó

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

A ko­lum­biai Car­ta­ge­ná­ban tar­tóz­kodó egy­házfő el­vesz­tette az egyen­sú­lyát és be­ütötte az arcát a pá­pa­mo­bil­ban.

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántal-mazásokban

XVI. Benedek pápa testvére is érintett a gyermekbántalmazásokban

Az is­te­nük­höz éne­kel­tek, sokan azon­ban mégis a földi pok­lot élték át. Több száz gyer­me­ket bán­tal­maz­hat­tak és mo­lesz­tál­hat­tak.

Megáldotta a Pápa a Mága Zoltánt

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sült a mű­vész...

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! Onnan in­dít­hatja út­jára a 100 Temp­lomi Kon­cer­tet a le­gen­dás he­ge­dűs, a nyi­tó­kon­cer­ten vár­ha­tóan maga a pápa is jelen lesz!

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

Pokoli fuvar: gyerekkel együtt kötött el egy kocsit a pápai férfi

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel.

A so­főr­nek jo­go­sít­vá­nya sem volt, úgy szá­gul­do­zott az ide­gen kis­gye­rek­kel a hátsó ülé­sen.

Megmutatta pucér hátsóját Jude Law

Megmutatta pucér hátsóját Jude Law

A világ egyik hír­hedt szív­tip­ró­ja­ként va­ló­szí­nű­leg nők mil­li­ó­i­nak oko­zott el­ké­pesztő örö­möt a paj­zán kép­so­rok­kal.

A világ egyik hír­hedt szív­tip­ró­ja­ként va­ló­szí­nű­leg nők mil­li­ó­i­nak oko­zott el­ké­pesztő örö­möt a paj­zán kép­so­rok­kal.

Több embert letartóztattak a pápa elleni merénylet előkészületei miatt

Terror: migránsok akartak végezni a pápával Lengyelországban!

Egy iraki férfit is őri­zetbe vet­tek.

A pápa jú­li­usi len­gyel­or­szági lá­to­ga­tása során több kül­föl­dit, köz­tük egy iraki férfit is őri­zetbe vet­tek...

Késsel kényszerítette orális szexre áldozatát a pápai rém!

Késsel kényszerítette orális szexre áldozatát a pápai rém!

A pápai rend­őrök 10 per­cen belül el­fog­tak egy 24 éves férfit, aki kés­sel fe­nye­ge­tőzve erő­sza­kos­ko­dott.

Élő adásban esett össze a pápa - videó!

Élő adásban esett össze a pápa - videó!

Több mil­lió ember látta, ahogy Fe­renc pápa el­esett, mi­köz­ben misét tar­tott.

Több mil­lió ember látta, ahogy Fe­renc pápa el­esett a len­gyel­or­szági Cze­s­to­cho­wa­ban, mi­köz­ben éppen misét tar­tott Jasna Gora ko­los­tor­ban.

Friss: Így lopták el a II. János Pál pápa vérével átitatott ereklyét!

Friss: Így lopták el a II. János Pál pápa vérével átitatott ereklyét!

Trük­kös mód­szer­rel tör­tek be.

A 2005-ben el­hunyt pápa erek­lyé­jét is­me­ret­len tol­va­jok tu­laj­do­ní­tot­ták el a kölni dóm­ból.

Egy 12 éves kislányt molesztált a parkban a ferde fogú perverz Pápán

Egy 12 éves kislányt molesztált a parkban a ferde fogú perverz Pápán

A múlt héten, Pápán tör­tént sze­xu­á­lis erő­szak el­kö­ve­tő­jé­nek fan­tom­képe fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten.

Egyre súlyosabb Gyurcsány édesanyjának állapota

Egyre súlyosabb Gyurcsány édesanyjának állapota

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök me­sélt édes­anyja egyre sú­lyos­bodó Alz­hei­mer-kór­já­ról.

Az egy­kori mi­nisz­ter­el­nök me­sélt édes­anyja egyre sú­lyos­bodó Alz­hei­mer-kór­já­ról.

Szextől volt hangos a pápai lakás, lebuktak a prostik!

Szextől volt hangos a pápai lakás, lebuktak a prostik!

Saját kul­csuk volt az öröm­lá­nyok­nak.

Öröm­lá­nyok­nak adta to­vább la­ká­sát egy pápai al­bérlő, így havi 150 ezer fo­rin­tot is ke­re­sett az in­gat­la­non.

Horrorisztikus képek: Ettől vált véressé a pápai Tapolca-patak!

Horrorisztikus képek: Ettől vált véressé a pápai Tapolca-patak!

Ser­tés­vér okoz­hatta a lát­ványt.

A Pápua-city Ma­ga­zin Fa­ce­book-kö­zös­ség sze­rint ez már a har­ma­dik al­ka­lom két hó­na­pon belül, hogy vér­vö­rössé vált a patak.

Ez a ferde fogú perverz erőszakolt Pápán!

Ez a ferde fogú perverz erőszakolt Pápán!

A po­ca­kos, há­ti­zsá­kos rém egy li­get­ben ra­gadta meg és tette ma­gáévá ál­do­za­tát áp­ri­lis 22-én. Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

A po­ca­kos, há­ti­zsá­kos rém egy li­get­ben ra­gadta meg és tette ma­gáévá ál­do­za­tát áp­ri­lis 22-én. Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség.

Ekkora tojást még te sem láttál!

Ekkora tojást még te sem láttál!

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól. 2010-ben a pápa i fo­gadta az em­ber­nél is na­gyobb utazó cso­dát.

A két­mé­te­res to­jást Pé­csett ál­lí­tot­ták ki, még ta­valy kap­tuk a hor­vá­tok­tól. 2010-ben a pápa i fo­gadta az em­ber­nél is na­gyobb utazó cso­dát.

Egy olasz lap szerint agydaganata van Ferenc pápának

Egy olasz lap szerint agydaganata van Ferenc pápának

Mű­tétre nincs szük­sége.

Mű­tétre nincs szük­sége az egy­ház­fő­nek, de egy japán spe­ci­a­lis­tá­hoz for­dult. Már ta­valy azt nyi­lat­kozta, érzi kö­ze­ledő ha­lá­lát.

Száműzött visszatérők a magyar fociban

Száműzött visszatérők a magyar fociban

Két éve Baj­no­kok Li­gája, idén az NB III vár a Győrre.

Két éve Baj­no­kok Li­gája, idén az NB III vár a Győrre. A zöld-fe­hé­rek hét­vé­gén kez­dik az NB III-at, csak­úgy, mint a Nyír­egy­háza.

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este egy do­ku­men­tumfilm so­ro­za­tot tűz mű­sorra, mely­ben konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­koz­nak.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este egy do­ku­men­tumfilm so­ro­za­tot tűz mű­sorra, mely­ben konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­kozva arról szá­mol­nak be, hogy a pápa több év­ti­ze­den ke­resz­tül szo­ros vi­szonyt ápolt egy fér­je­zett nővel.

19 éves anyát gázolt halálra egy trabantos

19 éves anyát gázolt halálra egy trabantos

Éj­szaka sza­ladt bele az út­tes­ten sé­táló gya­lo­go­sokba az ittas sofőr.

A választásokon indult a pápai gyilkos

A választásokon indult a pápai anyagyilkos

Kép­vi­selő-je­lölt­ként in­dult, de nem ju­tott nyert.

Kép­vi­selő-je­lölt­ként in­dult, de nem ju­tott be a Kál­lói Ön­kor­mány­zat tes­tü­le­tébe.

Levadászta gyermeke anyját a pápai gyilkos

Levadászta gyermeke anyját a pápai gyilkos

Hó­na­po­kig buj­kált gyer­meke apja elől a nóg­rádi nő. Hiába me­ne­kült azon­ban a fél or­szá­gon át...

Pizzát enne egy étteremben a pápa

Ferenc pápa jófej és ezt megint bizonyította

Ugyan Isten szol­gá­la­tá­nak szen­telte éle­tét, de ez nem je­lenti azt, hogy nin­cse­nek vá­gyai Fe­renc pá­pá­nak. A sza­bad­ság és a pizza hi­á­nyát pél­dául ne­he­zen vi­seli.

El­árulta, mi hi­ány­zik a leg­job­ban az éle­té­ből. Egé­szen hét­köz­napi do­logra gon­dol­ja­tok!