CÍMKE: 'cukor'

Leszoknál a cukorról? Ezt az édesítőt soha ne edd helyette

Leszoknál a cukorról? Ezt az édesítőt soha ne edd helyette

Jó dön­tés, ha le­áll­nál a cu­kor­ral - ám ha mes­ter­sé­ges éde­sí­tőt hasz­nálsz he­lyette, az rossz ötlet.

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Hihetetlen, mennyibe kerül a cukor

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni!

Jól jár, aki idén sze­retne be­főzni! Most ér­de­mes cu­kor­ból "fel­tan­kolni", je­len­tő­sen esett ugyanis az ára az el­múlt he­tek­ben!

FRISS HÍREK

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

8 hét és megfiatalodik az arcod, ezt kell csak megtenned hozzá

8 hét és megfiatalodik az arcod, ezt kell csak megtenned hozzá

A cukor nem­csak az ala­ko­dat ká­ro­sítja, hanem az ar­co­dat is öre­gíti. Ám mind­össze 8 hét di­é­tá­val sokat te­hetsz azért, hogy újra meg­fi­a­ta­lodj!

A cukor nem­csak az ala­ko­dat ká­ro­sítja, hanem az ar­co­dat is öre­gíti. Ám mind­össze 8 hét di­é­tá­val sokat te­hetsz azért, hogy újra meg­fi­a­ta­lodj! Meg­mu­tat­juk, mit cél­szerű enned és innod azért, hogy a cukor ha­tá­sát el­len­sú­lyozd, és újra puha, ru­gal­mas és ránc­ta­lan le­gyen a bőröd.

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

Ha a bri­tek be­ve­ze­tik az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adó­ját, dur­ván meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma náluk.

Ha a bri­tek be­ve­ze­tik az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adó­ját, dur­ván meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma.

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Nem­rég az is­mert sza­kács, Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Ezért érzed magad éhesnek délelőtt akkor is, ha reggeliztél

Ezért érzed magad éhesnek délelőtt akkor is, ha reggeliztél

Nem mind­egy, mit reg­ge­liz­tél.

Lehet, hogy az egész­sé­ges­nek hitt reg­ge­lid volt a hibás: na­gyon nem mind­egy ugyanis, hogy mi kerül az asz­talra.

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott! Soha nem hitte a fiú, hogy ennyi po­zi­tív for­du­la­tot vesz az élete, ha vég­leg fel­hagy a káros szen­ve­dé­lyé­vel.

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

1 hónap cukor nélkül: Döbbenetes változást hoz az egészséges étrend

El­ké­pesztő vál­to­zá­son mész ke­resz­tül, ha el­ha­gyod a cuk­rot! Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted pedig lát­vá­nyo­san kar­csú­sodni kezd.

El­ké­pesztő vál­to­zá­son mész ke­resz­tül, ha el­ha­gyod a cuk­rot! Nem­csak egész­sé­ged javul, de bőröd is fel­lé­leg­zik, tes­ted pedig lát­vá­nyo­san kar­csú­sodni kezd.

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, el­ké­pesztő lesz a hatás.

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd. Az át­ala­ku­lás olyan te­rü­le­te­ket is érint, ame­lyekre bi­zo­nyára nem gon­dol­tál, ám a fel­fe­de­zés két­ség­te­le­nül öröm­mel tölt el.

Cukorriadót hirdet az EU

Cukorriadót hirdet az EU

Brüs­szel rend­sze­re­sen han­goz­tatja, hogy ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk, ezzel is fel­véve a har­cot az ál­ta­lá­nos el­hí­zás­sal szem­ben.

Brüs­szel rend­sze­re­sen han­goz­tatja, hogy ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk, ezzel is fel­véve a har­cot az ál­ta­lá­nos el­hí­zás­sal szem­ben - ám most ki­de­rült, hogy ők kötik meg az egész­sé­ges élet­mód mel­lett kam­pá­nyo­lók kezét.

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Hi­he­tet­len át­ala­ku­lás.

Hi­he­tet­len át­ala­ku­lás! Ennek a lány­nak volt elég ereje a ki­tar­tás­hoz, és lám, lám na­gyon is meg­érte!

Cukrozott praktikák az édes életért

Cukrozott praktikák az édes életért

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. Kel­le­nek az édes pil­la­na­tok.

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. Kel­le­nek az édes pil­la­na­tok.

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg.

Foly­ta­tó­dik az "édes­ipari ku­tya­ko­mé­dia"! Le­bu­kott a szer­ve­zet! Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­ko­kat!

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Egy brit cég döb­be­ne­te­sen erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát.

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Az ala­kod és az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó dön­tés, ha mel­lő­zöd a cuk­rot. De le­szokni nem olyan egy­szerű róla. Vagy mégis?

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás.

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

So­ka­kat fél­re­ve­zet az első számú di­é­ta­sza­bály, mely sze­rint a fo­gyás­hoz el kell hagyni ét­ren­dünk­ből a cuk­rot.

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: a Nu­tella-füg­gők ne kat­tint­sa­nak!

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: egy olyan fotó ke­rült fel a vi­lág­há­lóra a nép­szerű édes­ség­ről, ami ga­ran­tál­tan el­ve­szi az ember ked­vét attól, hogy ezen­túl pénzt költ­sön rá. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot?

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot? Vajon lehet egy­szerre, min­den át­me­net nél­kül sza­kí­tani ezek­kel a káros anya­gok­kal? Mihez kez­desz a par­ti­kon? És hogy re­a­gál a szer­ve­ze­ted a tisz­tí­tó­kú­rára? Tény­leg szinte azon­nal meg­lát­szik az ered­mé­nye?

Szórj cukrot a csirkére, és életed legfinomabb sültjét ízleled!

Szórj cukrot a csirkére, és életed legfinomabb sültjét ízleled!

Mind­össze egy kevés cukor kell a va­rázs­lat­hoz, de nem fogsz tudni be­telni vele.

Mind­össze egy kevés cukor kell a va­rázs­lat­hoz, de nem fogsz tudni be­telni vele.

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt éte­lek­ben nem lehet cukor?

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt, leg­több­ször sós éte­lek­ben nem lehet cukor? Nagy té­ve­dés! Van­nak olyan fa­la­tok, ame­lyek, bár nem éde­sek, rosszab­bul jársz velük, mintha édes­sé­get ennél. Ér­de­mes tehát ala­po­san meg­nézni a cím­ké­ket.

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? In­dul­jon cukor nél­kül, éde­sen a nap!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? Ro­pog­tass mellé ebből az is­teni di­é­tás keksz­ből! Vagy már­to­gasd bele a forró ita­lodba, és maj­szold el úgy, mint mint a fran­ciák. In­dul­jon cukor nél­kül, di­é­tá­san, mégis éde­sen a nap!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

A zsír már­pe­dig fo­gyaszt!

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött és ez hite sze­rint most sem lesz más­képp!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez van a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése mö­gött!

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

Nem vé­let­le­nül hív­ják cu­kor­füg­gő­ség­nek ezt a vi­szonyt: po­koli nehéz a le­szo­kás. Van­nak vi­szont olyan trük­kök, ame­lyek­kel meg­könnyít­he­ted a fo­lya­ma­tot.

Nem vé­let­le­nül hív­ják cu­kor­füg­gő­ség­nek ezt a vi­szonyt: po­koli nehéz róla le­szokni. Van­nak vi­szont olyan trük­kök, ame­lyek­kel meg­könnyít­he­ted ezt a szó sze­rint el­vo­nási tü­ne­tek­kel járó fo­lya­ma­tot.

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Az aszály miatt az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez nem jön jól...

Az aszály miatt In­di­á­ban, az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez a ma­gyar ára­kat is meg­dobja...

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

A cukor nem­csak az el­hí­zás ve­szé­lyét rejti ma­gá­ban.

A cukor nem­csak az el­hí­zás ve­szé­lyét rejti ma­gá­ban, hanem szá­mos be­teg­sé­gét is.

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

Úgy érzed, nem tudsz cukor nél­kül élni? Ol­vasd el ezt a cik­ket. A cukor el­ké­pesztő pusz­tí­tást végez szer­ve­ze­ted­ben!

Szórj cukrot a cipődre, és csodát látsz!

Szórj cukrot a cipődre, és csodát látsz!

Szám­űz­néd az ét­ren­ded­ből a cuk­rot? A ház­tar­tá­sod­ban azért ne mondj le róla... Íme a trük­kök, me­lye­ket ki kell neked is pró­bál­nod!

Szám­űz­néd az ét­ren­ded­ből a cuk­rot? A ház­tar­tá­sod­ban azért ne mondj le róla...

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni!

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni egy em­bert! Ezt ál­lítja Scho­bert Norbi, aki ismét a mul­ti­kat vette célba.

3 nap alatt kikeveredhetsz a fullasztó cukorból. Itt a teljes menetrend!

3 nap alatt kikeveredhetsz a fullasztó cukorból. Itt a teljes menetrend!

A cu­kor­ról le­szokni nem egy­szerű: mivel füg­gő­sé­get okoz, az el­vo­nási tü­ne­tek is na­gyon kel­le­met­le­nek le­het­nek.

Tudományos elemzés: végre kiderül, melyik a legjobb és a legrosszabb édesítőszer

Tudományos elemzés: végre kiderül, melyik a legjobb és a legrosszabb édesítőszer

Egész­sé­ge­sebbre vágysz?

Bár a cukor na­gyon rosszat tesz a szer­ve­zet­nek, az édes íz utáni vá­gyat nehéz hosszú távon el­nyomni. Sze­ret­néd a cukor he­lyett va­lami sok­kal egész­sé­ge­seb­bel éde­sí­teni?

Számolj le a cukorfüggőséggel, mielőtt pokolian megöregít

Számolj le a cukorfüggőséggel, mielőtt pokolian megöregít

Már napi két pohár üdítő bő­rünk korai öre­ge­dé­sét, rán­co­so­dást, a bőr ki­szá­ra­dá­sát okoz­hatja.

A cukor ész­re­vét­le­nül van jelen min­den ét­ke­zé­sünk­nél. Tény, hogy sokat fo­gyasz­tunk be­lőle és ez ká­ro­san hat egész­sé­günkre. Már napi két pohár üdítő bő­rünk korai öre­ge­dé­sét, rán­co­so­dást, a bőr ki­szá­ra­dá­sát okoz­hatja.

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

Le akarsz szokni a cukorról? Így hagyd el lépésről lépésre!

Le akarsz szokni a cukorról? Így hagyd el lépésről lépésre!

Fo­gad­junk, nem is gon­dol­tad még át, hogy egy nap alatt mennyi cuk­rot eszel fö­lös­le­ge­sen!

Fo­gad­junk, nem is gon­dol­tad még át, hogy egy nap alatt mennyi cuk­rot eszel fö­lös­le­ge­sen! Mu­tat­juk, hol tudod meg­spó­rolni ma­gad­nak! Sok­kal egész­sé­ge­sebb le­hetsz!

Elbukott Jamie Oliver álma: mégsem lesz cukoradó Angliában!

Elbukott Jamie Oliver álma: mégsem lesz cukoradó Angliában!

A leg­hí­re­sebb ká­vé­zó­lánc egyes ita­la­i­ban 25 te­ás­ka­nál­nyi cukor van! Még­sem lesz rá bün­te­tő­adó.

A leg­hí­re­sebb ká­vé­zó­lánc egyes ita­la­i­ban 25 te­ás­ka­nál­nyi cukor van! Még­sem lesz rá bün­te­tő­adó.

Így szokhatsz le tavasszal könnyebben a cukorról

Így szokhatsz le tavasszal könnyebben a cukorról

Sza­ba­dulj meg a túl­súly­tól! Se­gí­tünk!

Ha félsz, hogy nem vagy elég csi­nos, itt az ideje, hogy le­dobd a súly­fe­les­le­ged! Ta­vas­szal sok­kal könnyebb! Se­gí­tünk!

Így szokj le a cukorról! - Gyakorlati útmutató

Így szokj le a cukorról! - Gyakorlati útmutató

A cukor nem ked­vez a di­é­tá­nak, de az egész­sé­ged­nek sem. Így szokj le róla

A cukor nem ked­vez a di­é­tá­nak, de az egész­sé­ged­nek sem. Így szokj le róla

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot

A fo­gyá­son túl to­vábbi fan­tasz­ti­kus dol­gokra szá­mít­hatsz. El­mond­juk, mik ezek.

Támadják a nagy élelmiszeripari cégeket a cukor miatt

Támadják a nagy élelmiszeripari cégeket a cukor miatt

Nem csök­ken a cu­kor­tar­ta­lom.

Tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­té­kok ezrei iga­zol­ják, hogy a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás va­ló­sá­gos méreg a szer­ve­zet szá­mára. A ter­mé­kek cu­kor­tar­talma még­sem csök­ken.

Megtalálták a tudósok azt az egyszerű élelmiszert, amitől biztosan jól alszol

Megtalálták a tudósok azt az egyszerű élelmiszert, amitől biztosan jól alszol

Nem vagy képes ki­pi­henni magad? Nézd meg, mennyi cuk­rot eszel!

Nem vagy képes ki­pi­henni magad? Nézd meg, mennyi cuk­rot eszel!

Sokkoló mennyiségű cukor a kávéban! Jól gondold meg, mit iszol!

Sokkoló mennyiségű cukor a kávéban! Jól gondold meg, mit iszol!

A brit Ac­tion on Sugar cso­port annak né­zett utána, hogy mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a ked­velt ká­vé­zó­lán­cok ita­la­i­val.

Már egy kardiológus is állítja: nem a zsír, a cukor a bűnös!

Már egy kardiológus is állítja: nem a zsír, a cukor a bűnös!

Vál­toz­nak az aján­lá­sok!

A ko­rábbi egész­ség­ügyi aján­lá­sok­ban va­ló­ság­gal dé­mo­ni­zál­ták a zsi­ra­dé­ko­kat, mi­köz­ben a cukor és a szén­hid­rá­tok ve­szé­lye­ire senki nem hívta fel ha­sonló hév­vel a fi­gyel­met. De a trend meg­for­dulni lát­szik. Egy brit kar­dio­ló­gus azt is el­mondja, miért.

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

A biz­tos út a ga­ran­tált fo­gyás­hoz, ha ki­ha­gyod ét­ren­ded­ből ezt a két bű­nöst. Így va­ló­sítsd meg a gya­kor­lat­ban!

10 diétás étel, ami piszokul hízlal

10 diétás étel, ami piszokul hízlal

Fogyni sze­ret­nél, de csak úgy ra­kód­nak rád a kilók? Mi lehet a baj? Nézd!

Fogyni sze­ret­nél, azon­ban nem­hogy csök­kenne a sú­lyod, csak úgy ra­kód­nak rád a kilók? Mi lehet a baj? El­kép­zel­hető, hogy az étel, amit eddig di­é­tás­nak hit­tél, va­ló­já­ban hiz­lal. Ezt fi­gyeld!

Elrettentő címkék kerülhetnek a cukros üdítők palackjaira is!

Elrettentő címkék kerülhetnek a cukros üdítők palackjaira is!

Egy ka­na­dai szer­ve­zet azt sze­retné el­érni, hogy a cuk­ros üdí­tők do­bo­za­ira is ha­sonló, el­ret­tentő cím­kék ke­rül­je­nek, mint a ci­ga­ret­tás do­bo­zokra.

Egy ka­na­dai egész­ség­ügyi szer­ve­zet azt sze­retné el­érni, hogy a cuk­ros üdí­tők do­bo­za­ira is ha­sonló, el­ret­tentő cím­kék ke­rül­je­nek, mint a ci­ga­ret­tás do­bo­zokra. A fi­gyel­mez­tető cím­kék­től és cuk­ros ita­lok meg­adóz­ta­tá­sá­tól azt vár­ják, hogy csök­kenni fog a gyer­mek­kori el­hí­zás és a cu­kor­be­teg­ség.

Figyelj, ezt műveli a cukor a testeddel!

Figyelj, ezt műveli a cukor a testeddel!

Édesszájú vagy? Jobb, ha vi­gyá­zol vele - a cukor nem­csak a fo­ga­i­dat rontja és hiz­lal, ennél sok­kal több csú­nya­sá­got művel a tes­ted­del. Fi­gyelj csak!

Édesszájú vagy? Jobb, ha vi­gyá­zol vele - a cukor nem­csak a fo­ga­i­dat rontja és hiz­lal, ennél sok­kal több csú­nya­sá­got művel a tes­ted­del. Fi­gyelj csak!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

Vigyázz, ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

A leg­jobb, ha ránk hall­gatsz, és ki­ha­gyod a kö­vet­kező éte­le­ket és ita­lo­kat, ame­lyek ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

A szüleit hibáztatja sorsáért a 300 kilós szerencsétlen nő

A szüleit hibáztatja kövérségéért a 300 kilós szerencsétlen nő

Egész nap tömik, bár­mit meg­ehet.

A 33 éves ame­ri­kai Nikki Webs­ter sze­rint étel­füg­gő­ként úgy él mint egy dro­gos. Szü­lei egész nap tömik, bár­mit meg­ehet, amit meg­kí­ván.

Mutatjuk a trükköt, hogy szabadulj meg 3 nap alatt a cukorfüggőségtől

Mutatjuk a trükköt, hogy szabadulj meg 3 nap alatt a cukorfüggőségtől

A cukor nem­csak hiz­lal, hanem az egész­sé­ge­det is ve­szé­lyez­teti.

Egyre több bi­zo­nyí­ték van rá, hogy a cukor nem­csak hiz­lal, hanem a tel­jes szer­ve­zet egész­sé­gét is ve­szé­lyez­teti. Bár kis mennyi­ség­ben nem árt, ma szinte min­denki sok­kal töb­bet eszik be­lőle, mint amennyit kel­lene.

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt az ak­ciós cukor ára, most 208 fo­rint. A tőzs­de­szak­ér­tők sze­rint az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak.

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt az ak­ciós cukor ára, most 208 fo­rint. A tőzs­de­szak­ér­tők sze­rint az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak, a drá­gu­lás foly­ta­tó­dik. Norbi sem lehet elé­ge­dett, az éde­sí­tő­sze­rek­ből is hiány lesz. Spe­ku­lán­sok verik fel az árat.

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Négy év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta szer­dán a Sze­gedi Tör­vény­szék azt a férfit, aki köz­re­mű­kö­dött egy 480 ezer ton­nás fik­tív cu­kor­ügy­let­ben.

Négy év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta szer­dán a Sze­gedi Tör­vény­szék azt a la­jos­mi­zsei férfit, aki köz­re­mű­kö­dött egy 480 ezer ton­nás fik­tív cu­kor­ügy­let­ben.

Rányom az alkoholra egy lapáttal a mesterséges édesítő

Rányom az alkoholra egy lapáttal a mesterséges édesítő

Ne így spó­rolj a ka­ló­ri­ák­kal!

Fo­gyó­zol és ezért ka­ló­ria­sze­gény üdí­tő­vel kéred a piád? Nem jó ötlet! Ku­ta­tá­sok bi­zo­nyít­ják, hogy a mes­ter­sé­ges éde­sítő rossz társa az al­ko­hol­nak.

Norbinak igaza lesz! Közeleg a cukoradó!

Norbinak igaza lesz! Közeleg a cukoradó!

A bri­tek­nél már be­in­dult a cuk­ros üdí­tők meg­adóz­ta­tá­sáért a gé­pe­zet!

Egyre nö­vekvő prob­léma a vi­lág­ban, a már gyer­mek­kor­ban el­kez­dődő el­hí­zás. A leg­töb­ben ezért az ész nél­kül cu­kor­ral tö­mött éte­le­ket és a cuk­ros üdí­tő­ket hi­báz­tat­ják...

Rosszul alszol? Ezt is a cukornak köszönheted!

Rosszul alszol? Ezt is a cukornak köszönheted!

Alud­tál már rosszul egy na­gyobb sü­ti­zés után? Más­nap pedig még job­ban kí­ván­tad az édes­sé­get? Ez nem vé­let­len, a cukor tehet róla!

Ki ne dobd a kristálycukrot!

Ki ne dobd a kristálycukrot! Csodát művel a testeddel!

Az evé­sen kívül szá­mos eset­ben hasz­nát fogod venni. Mu­tat­juk, ho­gyan.

Attól, hogy az ét­ren­ded­ből ki­zár­tad a cuk­rot, még nem kell vég­le­ge­sen el­tün­tet­ned a la­kás­ból. Hi­szen az evé­sen kívül szá­mos eset­ben hasz­nát tudod venni.

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Eze­ket sem­mi­képp ne vedd meg!

Úgy érzed, min­dent meg­te­szel azért, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen az ét­ren­ded? Fi­gyelj oda na­gyon, mi­lyen éte­le­ket ve­szel le a polc­ról a bolt­ban.

Így szokj le a cukorról tíz nap alatt!

Így szokj le a cukorról tíz nap alatt!

Nem titok, hogy a cukor va­ló­sá­gos méreg a szer­ve­zet szá­mára.

Nem titok, hogy a cukor va­ló­sá­gos méreg a szer­ve­zet szá­mára. Ha le­szoksz a cu­kor­ról, szá­mos be­teg­ség koc­ká­zata csök­ken je­len­tő­sen, job­ban fogod érezni magad, és könnyeb­ben fogysz le.

Ezért fagyaszd le a cukrot és a lisztet

Ezért fagyaszd le a cukrot és a lisztet

Liszt­ből és cu­kor­ból sze­re­tünk be­spáj­zolni, hogy ezzel is egy kis pénzt ta­ka­rít­sunk meg.

Liszt­ből és cu­kor­ból sze­re­tünk be­spáj­zolni, hogy ezzel is egy kis pénzt ta­ka­rít­sunk meg.

Sokkoló cukorkísérlet!

Sokkoló cukorkísérlet!

Bi­zo­nyí­ték­erejű film ké­szült arról, hogy a REJTETT cukor miatt mennyire ve­szé­lye­sek az egész­sé­ges­nek ki­ki­ál­tott élel­mi­sze­rek.

Bi­zo­nyí­ték­erejű film ké­szült arról, hogy a REJTETT cukor miatt mennyire ve­szé­lye­sek az egész­sé­ges­nek ki­ki­ál­tott élel­mi­sze­rek. A fő­sze­replő 60 napig csak úgy­ne­ve­zett di­é­tá­sat evett. A vég­ered­mény ka­taszt­ro­fá­lis!

Na most figyelj! Nem kell lemondanod a cukorról, így is is lefogysz!

Na most figyelj! Nem kell lemondanod a cukorról, így is is lefogysz!

Fogyni sze­ret­nél, ezért ki­ik­tat­nád a cuk­rot az ét­ren­ded­ből? Nincs rá szük­ség! Csak oko­san cuk­rozz!

Itt a csipkecukor! Öltöztesd romantikába a házi sütiket

Itt a csipkecukor! Öltöztesd romantikába a házi sütiket

El­ké­szí­tése po­fon­egy­szerű!

Ezzel a szu­per új trük­kel fel­dob­hatsz egy-egy tor­tát, sü­te­ményt, kü­lön­le­ges, sze­met gyö­nyör­köd­tető mű­ve­ket kre­ál­hatsz, és az el­ké­szí­tése po­fon­egy­szerű!

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Tudod, mi történik veled, ha leszoksz a cukorról? Mutatjuk!

Sarah Wil­son ame­ri­kai író el­me­séli.

Sarah Wil­son, a Le­szok­tam a cu­kor­ról című könyv szer­zője egy be­teg­ség miatt hagyta el tel­je­sen a cuk­rot. Ma job­ban érzi magát, mint va­laha.

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Gon­dol­tad volna, hogy a kris­tály­cu­kor sok­kal több dol­got tud, mint édessé tenni az éte­leid? El­árul­juk, mire hasz­nál­ha­tod még!

Itt a bizonyíték: sokkoló mennyiségű cukor bújik meg az üdítőkben!

Itt a bizonyíték: sokkoló mennyiségű cukor bújik meg az üdítőkben!

Akár nya­ló­kát is csi­nál­hatsz egy pohár üdí­tő­ből!

Akár nya­ló­kát is csi­nál­hatsz egy pohár üdí­tő­ből! Egy­szerű, de na­gyon meg­döb­bentő kí­sér­le­te­zésbe kez­dett egy ame­ri­kai férfi. Videó!