CÍMKE: 'cukor'

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Lavinát indíthat el a cukoradó

Nagyon durva lavinát indíthat el az üdítőitalok cukoradója

A bri­tek­nél meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma.

Ha a bri­tek be­ve­ze­tik az üdí­tő­ita­lok cu­kor­adó­ját, dur­ván meg­ugor­hat az al­ko­ho­los ita­lok for­galma.

FRISS HÍREK

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Az energiaitalok szörnyű mellékhatásai

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Nem­rég az is­mert sza­kács, Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Egyre erő­sö­dik az ener­gia­ita­lo­kat el­len­zők tá­bora. Jamie Oli­ver is heves tá­ma­dást in­té­zett a mul­tik ellen, mert sze­rinte ez az ital füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Csodát művel a karácsonyfáddal a kristálycukor - ezt ki kell próbálnod!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Né­hány óra, és máris el­kez­dő­dik az ünnep, me­lyet iga­zán vár­tunk. Ez a trükk sokat fog se­gí­teni!

Ezért érzed magad éhesnek délelőtt akkor is, ha reggeliztél

Ezért érzed magad éhesnek délelőtt akkor is, ha reggeliztél

Nem mind­egy, mit reg­ge­liz­tél.

Lehet, hogy az egész­sé­ges­nek hitt reg­ge­lid volt a hibás: na­gyon nem mind­egy ugyanis, hogy mi kerül az asz­talra.

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Szuper hatás!

Ezért tegyél kristálycukrot a mosógépbe! Hihetetlen lesz a hatás!

A cukor nem­csak a sü­te­mé­nye­ket éde­síti meg, hanem a há­zi­mun­kát is meg­könnyíti.

Cukorriadót hirdet az EU

Cukorriadót hirdet az EU

Brüs­szel rend­sze­re­sen han­goz­tatja, hogy ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk.

Brüs­szel rend­sze­re­sen han­goz­tatja, hogy ke­ve­sebb cuk­rot kéne en­nünk, ezzel is fel­véve a har­cot az ál­ta­lá­nos el­hí­zás­sal szem­ben - de ők kötik meg az egész­sé­ges élet­mód mel­lett kam­pá­nyo­lók kezét.

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ez történik a testeddel, ha nem eszel több cukrot. Meg fogsz lepődni!

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, el­ké­pesztő lesz a hatás.

Ha ki­ik­ta­tod az ét­ren­ded­ből a hoz­zá­adott cuk­rot, akkor egé­szen vá­rat­lan vál­to­zá­sok­kal szem­be­sülsz majd. Az át­ala­ku­lás olyan te­rü­le­te­ket is érint, ame­lyekre bi­zo­nyára nem gon­dol­tál, ám a fel­fe­de­zés két­ség­te­le­nül öröm­mel tölt el.

Vigyázz, így támad a strandon a cukor!

Vigyázz, így támad a strandon a cukor!

Csak egy ki­csit nas­sol­nál a stran­don? Vi­gyázz, a ha­gyo­má­nyos strand­éte­lek­kel ren­ge­teg cuk­rot fo­gyaszt­hatsz el!

Csak egy ki­csit nas­sol­nál a stran­don? Vi­gyázz, a ha­gyo­má­nyos strand­éte­lek­kel ren­ge­teg cuk­rot fo­gyaszt­hatsz el!

Cukrozott praktikák az édes életért

Cukrozott praktikák az édes életért

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. A cukor a min­den­na­pok meg­éde­sí­tője me­lyet, ha oko­san hasz­ná­lunk, nem csak a fogak ron­gá­lá­sát és a kilók gya­ra­pí­tá­sát szol­gálja.

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. A cukor a min­den­na­pok meg­éde­sí­tője me­lyet, ha oko­san hasz­ná­lunk, nem csak a fogak ron­gá­lá­sát és a kilók gya­ra­pí­tá­sát szol­gálja.

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got.

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, aztán az el­ha­tá­ro­zá­sát tet­tek is kö­vet­ték: a fi­a­tal lány min­dent meg­tett, hogy meg­sza­ba­dul­jon a fe­les­leg­től. Leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got. Tíz­ez­rek csat­la­koz­tak hozzá.

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Lehet, hogy túl sok cukrot eszel? Ezek a jelek erre utalnak!

Ré­góta tud­juk, hogy a cukor min­den fron­ton árt a szer­ve­ze­ted­nek. Rá­adá­sul gyak­ran nem is vagy tu­da­tá­ban annak, mennyit fo­gyasz­tasz be­lőle.

Ré­góta tud­juk, hogy a cukor min­den fron­ton árt a szer­ve­ze­ted­nek. Rá­adá­sul gyak­ran nem is vagy tu­da­tá­ban annak, mennyit fo­gyasz­tasz be­lőle. A tes­ted vi­szont pon­to­san tudja: ha eze­ket a je­le­ket ta­pasz­ta­lod, a leg­főbb ideje ki­ik­tatni a fehér mér­get az ét­ren­ded­ből.

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Egy brit cég erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát.

Egy brit cég döb­be­ne­te­sen erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát a szer­ve­zet­ben.

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Az ala­kod és az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó dön­tés, ha mel­lő­zöd a cuk­rot. De le­szokni nem olyan egy­szerű róla. Vagy mégis?

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg.

Foly­ta­tó­dik az "édes­ipari ku­tya­ko­mé­dia"! Le­bu­kott a szer­ve­zet! Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­ko­kat!

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get.

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

So­ka­kat fél­re­ve­zet az első számú di­é­ta­sza­bály, mely sze­rint a fo­gyás­hoz el kell hagyni ét­ren­dünk­ből a cuk­rot.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Ag­gasztó kép ke­rült fel az in­ter­netre.

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: az in­ter­netre ke­rült egy kép, ami el­bi­zony­ta­la­nít­hat.

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás.

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt éte­lek­ben nem lehet cukor?

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt, leg­több­ször sós éte­lek­ben nem lehet cukor? Nagy té­ve­dés!

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

In­dul­jon éde­sen a nap!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? Ro­pog­tass mellé ebből az is­teni di­é­tás keksz­ből! In­dul­jon éde­sen a nap!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is.

Szórj cukrot a csirkére, és életed legfinomabb sültjét ízleled!

Szórj cukrot a csirkére, és életed legfinomabb sültjét ízleled!

Mind­össze egy kevés cukor kell a va­rázs­lat­hoz, de nem fogsz tudni be­telni

Mind­össze egy kevés cukor kell a va­rázs­lat­hoz, de nem fogsz tudni be­telni vele.

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött.

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött és ez hite sze­rint most sem lesz más­képp!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Így fizette le a cukoripar a Harvard kutatóit!

Össze­fér­he­tet­len­ség és el­ké­pesztő pénz­moz­gá­sok. Ez van a XX. szá­zad leg­na­gyobb egész­ség­ügyi át­ve­rése mö­gött!

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

Nem vé­let­le­nül hív­ják füg­gő­ség­nek!

Nem vé­let­le­nül hív­ják cu­kor­füg­gő­ség­nek ezt a vi­szonyt: po­koli nehéz róla le­szokni. Van­nak vi­szont olyan trük­kök, ame­lyek­kel meg­könnyít­he­ted ezt.

Ezt még te sem tudtad: íme az ok, amiért mihamarabb mondj le a cukorról

Ezt még te sem tudtad: íme az ok, amiért mihamarabb mondj le a cukorról

Meg­lepő, mi­csoda ká­ro­kat képes okozni a tes­ted­ben és a lel­ked­ben.

Meg­lepő, mi­csoda ká­ro­kat képes okozni a cukor a tes­ted­ben és a lel­ked­ben.

Lépett a tudomány, ez az új szabály érvényes a cukorra!

Lépett a tudomány, ez az új szabály érvényes a cukorra!

Nap­ról napra több a bi­zo­nyí­ték rá, hogy túl sok cu­kor­ral tönk­re­tesszük ma­gun­kat. Tu­dó­sok most új irány­el­ve­ket dol­goz­tak ki.

Nap­ról napra több a bi­zo­nyí­ték rá, hogy túl sok cu­kor­ral tönk­re­tesszük ma­gun­kat. Tu­dó­sok most új irány­el­ve­ket dol­goz­tak ki azzal kap­cso­lat­ban, hogy mennyi cuk­rot lehet biz­ton­ság­gal a gye­re­kek­nek adni. Az új mennyi­ség pedig nem több, mint egy­har­mada annak, amit rend­sze­re­sen meg­esz­nek!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Drága a cukor, lemondjunk a csokiról?!

Az aszály miatt az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez nem jön jól...

Az aszály miatt In­di­á­ban, az egyik leg­na­gyobb cu­kor­gyártó or­szág­ban alig tud­nak cuk­rot ter­melni. Ez a ma­gyar ára­kat is meg­dobja...

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

5 egyszerű lépés, és kiiktathatod az életedből a mérgező cukrot

A cukor nem­csak az el­hí­zás ve­szé­lyét rejti ma­gá­ban, hanem szá­mos be­teg­sé­gét is. Épp ezért ér­de­mes le­szokni róla.

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

A cukor rákot okozhat! És ez csak az egyik ok, hogy száműzd étrendedből

Úgy érzed, nem tudsz cukor nél­kül élni? Ol­vasd el ezt a cik­ket. A cukor el­ké­pesztő pusz­tí­tást végez szer­ve­ze­ted­ben!

Szórj cukrot a cipődre, és csodát látsz!

Szórj cukrot a cipődre, és csodát látsz!

Szám­űz­néd az ét­ren­ded­ből a cuk­rot? A ház­tar­tá­sod­ban azért vedd hasz­nát!

Szám­űz­néd az ét­ren­ded­ből a cuk­rot? A ház­tar­tá­sod­ban azért ne mondj le róla...

Tudományos elemzés: kiderül, melyik a legjobb és a legrosszabb édesítőszer

Tudományos elemzés: végre kiderül, melyik a legjobb és a legrosszabb édesítőszer

Bár a cukor na­gyon rosszat tesz a szer­ve­zet­nek, az édes íz utáni vá­gyat nehéz hosszú távon el­nyomni. Jobb, ha va­lami sok­kal egész­sé­ge­seb­bel éde­sí­tesz!

Bár a cukor na­gyon rosszat tesz a szer­ve­zet­nek, az édes íz utáni vá­gyat nehéz hosszú távon el­nyomni. Sze­ret­nél a cukor he­lyett va­lami sok­kal egész­sé­ge­seb­bel éde­sí­teni? Meg­mu­tat­juk a leg­jobb és a leg­rosszabb cu­kor­he­lyet­te­sí­tő­ket.

3 nap alatt kikeveredhetsz a fullasztó cukorból. Itt a teljes menetrend!

3 nap alatt kikeveredhetsz a fullasztó cukorból. Itt a teljes menetrend!

A cu­kor­ról le­szokni nem egy­szerű: mivel füg­gő­sé­get okoz, az el­vo­nási tü­ne­tek is épp olyan kel­le­met­le­nek, mint más füg­gő­sé­gek ese­tén.

A cu­kor­ról le­szokni nem egy­szerű: mivel füg­gő­sé­get okoz, az el­vo­nási tü­ne­tek is épp olyan kel­le­met­le­nek, mint más füg­gő­sé­gek ese­tén. Fej­fá­jás, han­gu­lat­in­ga­do­zás, ki­me­rült­ség is fel­lép­het az első cu­kor­men­tes na­po­kon. De ne ag­gódj, van meg­ol­dás!

Számolj le a cukorfüggőséggel, mielőtt pokolian megöregít

Számolj le a cukorfüggőséggel, mielőtt pokolian megöregít

Már napi két pohár üdítő bő­rünk korai öre­ge­dé­sét, rán­co­so­dást, a bőr ki­szá­ra­dá­sát okoz­hatja.

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Kiderült: ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot!

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

Meg­lepő módon fog re­a­gálni a szer­ve­ze­ted, ha ki­ik­ta­tod ét­ren­ded­ből a cuk­rot. Ér­de­mes meg­fon­tolni...

Le akarsz szokni a cukorról? Így hagyd el lépésről lépésre!

Le akarsz szokni a cukorról? Így hagyd el lépésről lépésre!

Fo­gad­junk, nem is gon­dol­tad még át, hogy egy nap alatt mennyi cuk­rot eszel fö­lös­le­ge­sen! Mu­tat­juk, hol tudod meg­spó­rolni ma­gad­nak!

Elbukott Jamie Oliver álma: mégsem lesz cukoradó Angliában!

Elbukott Jamie Oliver álma: mégsem lesz cukoradó Angliában!

A leg­hí­re­sebb ká­vé­zó­lánc egyes ita­la­i­ban 25 te­ás­ka­nál­nyi cukor van! Még­sem lesz rá bün­te­tő­adó.

Ezért élsz sokkal tovább, ha elhagyod a cukrot

Ezért élsz sokkal tovább, ha elhagyod a cukrot

Meg­mu­tat­juk, mennyi­vel egész­sé­ge­sebb le­hetsz, ha meg­sza­ba­dulsz ettől a füg­gő­ség­től!

Tud­tad, hogy az el­hí­zá­son kívül szá­mos más egész­ség­ügyi prob­lé­mát, be­teg­sé­get is okoz a cu­kor­fo­gyasz­tás? Meg­mu­tat­juk, mennyi­vel egész­sé­ge­sebb le­hetsz, ha meg­sza­ba­dulsz ettől a füg­gő­ség­től!

Így szokhatsz le tavasszal könnyebben a cukorról

Így szokhatsz le tavasszal könnyebben a cukorról

Ha félsz, hogy nem vagy elég csi­nos, itt az ideje, hogy le­dobd a súly­fe­les­le­ged! Ta­vas­szal sok­kal könnyebb! Se­gí­tünk!

Ha félsz, hogy nem vagy elég csi­nos, itt az ideje, hogy le­dobd a súly­fe­les­le­ged! Se­gí­tünk!

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a cukrot

A fo­gyá­son túl to­vábbi fan­tasz­ti­kus dol­gokra szá­mít­hatsz. El­mond­juk, mik ezek.

Így szokj le a cukorról! - Gyakorlati útmutató

Így szokj le a cukorról! - Gyakorlati útmutató

A cukor nem ked­vez a di­é­tá­nak, de az egész­sé­ged­nek sem. Nehéz meg­válni tőle, de ez az út­mu­tató se­gí­teni fog benne

A cukor nem ked­vez a di­é­tá­nak, de az egész­sé­ged­nek sem. Így szokj le róla

Sokkoló mennyiségű cukor a kávéban! Jól gondold meg, mit iszol!

Sokkoló mennyiségű cukor a kávéban! Jól gondold meg, mit iszol!

A brit Ac­tion on Sugar cso­port a ká­vé­zó­lán­cok ita­lait vizs­gálta.

A brit Ac­tion on Sugar cso­port annak né­zett utána, hogy mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a ked­velt ká­vé­zó­lán­cok ita­la­i­val. Az ered­mény sok­koló: a leg­nép­sze­rűbb ká­vé­cso­dák akár 25 te­ás­ka­nál­nyi cuk­rot tar­tal­maz­nak!

Már egy kardiológus is állítja: nem a zsír, a cukor a bűnös!

Már egy kardiológus is állítja: nem a zsír, a cukor a bűnös!

A ko­rábbi aján­lá­sok­ban va­ló­ság­gal dé­mo­ni­zál­ták a zsi­ra­dé­ko­kat, mi­köz­ben a cukor ve­szé­lyére nem fi­gyel­mez­tet­tek.

A ko­rábbi aján­lá­sok­ban va­ló­ság­gal dé­mo­ni­zál­ták a zsi­ra­dé­ko­kat, mi­köz­ben a cukor ve­szé­lyére nem fi­gyel­mez­tet­tek.

Támadják a nagy élelmiszeripari cégeket a cukor miatt

Támadják a nagy élelmiszeripari cégeket a cukor miatt

Nem csök­ken a cu­kor­tar­ta­lom.

Tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­té­kok ezrei iga­zol­ják, hogy a túl­zott cu­kor­fo­gyasz­tás va­ló­sá­gos méreg a szer­ve­zet szá­mára. A ter­mé­kek cu­kor­tar­talma még­sem csök­ken.

Nem eszel több cukrot? Akkor ezekről is le kell mondanod!

Nem eszel több cukrot? Akkor ezekről is le kell mondanod!

Meg­mu­tat­juk, mit ne egyél.

Nem elég, ha csak a kris­tály­cuk­rot ha­gyod a pol­con a bolt­ban, a rej­tett cu­kor­for­rá­sok­kal is vi­gyáz­nod kell. Meg­mu­tat­juk, mit ne egyél.

33 különböző álnéven adják el neked a cukrot, ne hagyd magad átverni!

33 különböző álnéven adják el neked a cukrot, ne hagyd magad átverni!

Aki egész­sé­ge­sen, pláne so­káig akar élni, ke­rüli a cuk­rot. Csak­hogy nem olyan egy­szerű ezt meg­tenni!

Figyelj, ezt műveli a cukor a testeddel!

Figyelj, ezt műveli a cukor a testeddel!

Édesszájú vagy? Jobb, ha vi­gyá­zol vele - a cukor nem­csak a fo­ga­i­dat rontja!

Édesszájú vagy? Jobb, ha vi­gyá­zol vele - a cukor nem­csak a fo­ga­i­dat rontja és hiz­lal, ennél sok­kal több csú­nya­sá­got képes mű­velni a szer­ve­ze­ted­del Fi­gyelj csak!

Elrettentő címkék kerülhetnek a cukros üdítők palackjaira is!

Elrettentő címkék kerülhetnek a cukros üdítők palackjaira is!

Egy szer­ve­zet sze­retné el­érni, hogy a cuk­ros üdí­tők do­bo­za­ira is ha­sonló, cím­kék ke­rül­je­nek, mint a ci­gi­kére.

Sze­ret­nék el­érni, hogy a cuk­ros üdí­tők do­bo­za­ira is ha­sonló, cím­kék ke­rül­je­nek, mint a ci­gi­kére.

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

Így szokj le a cukorról és lisztről - gyakorlati útmutató 7 lépésben

A biz­tos út a ga­ran­tált fo­gyás­hoz, ha ki­ha­gyod ét­ren­ded­ből ezt a két bű­nöst. Így va­ló­sítsd meg a gya­kor­lat­ban!

10 diétás étel, ami piszokul hízlal

10 diétás étel, ami piszokul hízlal

Fogyni sze­ret­nél, de csak úgy ra­kód­nak rád a kilók? Mi lehet a baj? Nézd!

Fogyni sze­ret­nél, azon­ban nem­hogy csök­kenne a sú­lyod, csak úgy ra­kód­nak rád a kilók? Mi lehet a baj? El­kép­zel­hető, hogy az étel, amit eddig di­é­tás­nak hit­tél, va­ló­já­ban hiz­lal. Ezt fi­gyeld!

Mutatjuk a trükköt, hogy szabadulj meg 3 nap alatt a cukorfüggőségtől

Mutatjuk a trükköt, hogy szabadulj meg 3 nap alatt a cukorfüggőségtől

Nem­csak hiz­lal, az egész­sé­ge­det is ve­szály­ez­teti.

Egyre több bi­zo­nyí­ték van rá, hogy a cukor nem­csak hiz­lal, hanem az egész­sé­ge­det is ve­szé­lyez­teti.

Ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

Ezeket semmiképp ne edd, ha náthás vagy!

A leg­jobb, ha ránk hall­gatsz, és ki­ha­gyod a kö­vet­kező éte­le­ket és ita­lo­kat, ame­lyek ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

A leg­jobb, ha ránk hall­gatsz, és ki­ha­gyod a kö­vet­kező éte­le­ket és ita­lo­kat, ame­lyek ké­pe­sek akár egy órán belül is sú­lyos­bí­tani a nát­hás tü­ne­te­ket.

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

30 szá­za­lé­kos drá­gu­lás ja­nuár óta.

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt az ak­ciós cukor ára, most 208 fo­rint. A tőzs­de­szak­ér­tők sze­rint az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak.

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Kamu volt a 480 ezer ton­nás cu­kor­ügy­let.

Négy év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta szer­dán a Sze­gedi Tör­vény­szék azt a la­jos­mi­zsei férfit, aki köz­re­mű­kö­dött egy 480 ezer ton­nás fik­tív cu­kor­ügy­let­ben. Ez több, mint Ma­gyar­or­szág éves cu­kor­fo­gyasz­tása.

A szüleit hibáztatja kövérségéért a 300 kilós szerencsétlen nő

A szüleit hibáztatja kövérségéért a 300 kilós szerencsétlen nő

A 33 éves ame­ri­kai Nikki Webs­ter közel 300 kilót nyom, ő az egyik részt­ve­vője a TLC té­vé­csa­torna bru­tá­li­san el­hí­zot­tak­ról szóló so­ro­za­tá­nak.

A 33 éves ame­ri­kai Nikki Webs­ter közel 300 kilót nyom, ő az egyik részt­ve­vője a TLC té­vé­csa­torna bru­tá­li­san el­hí­zot­tak­ról szóló so­ro­za­tá­nak. De rajta kívül meg­je­le­nik a show-ban egy 341 és egy több mint 400 kilós férfi is.

Rányom az alkoholra egy lapáttal a mesterséges édesítő

Rányom az alkoholra egy lapáttal a mesterséges édesítő

Fo­gyó­zol és ezért ka­ló­ria­sze­gény üdí­tő­vel kéred a piád? Nem jó ötlet!Sok­kal ha­ma­rabb szét­csú­szol!

Fo­gyó­zol és ezért ka­ló­ria­sze­gény üdí­tő­vel kéred a piád? Nem jó ötlet!Sok­kal ha­ma­rabb szét­csú­szol!

Rosszul alszol? Ezt is a cukornak köszönheted!

Rosszul alszol? Ezt is a cukornak köszönheted!

Alud­tál már rosszul egy na­gyobb sü­ti­zés után? Más­nap pedig még job­ban kí­ván­tad az édes­sé­get? Ez nem vé­let­len, a cukor tehet róla!

11 ötlet, hogy azonnal leszokj a cukorról

11 ötlet, hogy azonnal leszokj a cukorról

Tudod, hogy rosszat tesz, mégis eszed, sőt füg­gővé válsz tőle.

Tudod, hogy rosszat tesz, mégis eszed, sőt füg­gővé válsz tőle. Pedig lehet, hogy a cu­kor­ról egy­sze­rűbb le­szokni, mint gon­dol­tad. Meg­mu­tat­juk, mit ta­ná­csol­nak a szak­ér­tők.

Norbinak igaza lesz! Közeleg a cukoradó!

Norbinak igaza lesz! Közeleg a cukoradó!

Vi­lág­mé­retű prob­léma lett a már gyer­mek­kor­ban el­kez­dődő el­hí­zás és vele a cu­kor­be­teg­ség. Szak­ér­tők a cuk­ro­zott éte­le­ket és a cuk­ros üdí­tő­ket hi­báz­tat­ják.

Vi­lág­mé­retű prob­léma lett a már gyer­mek­kor­ban el­kez­dődő el­hí­zás és vele a cu­kor­be­teg­ség. Szak­ér­tők a cuk­ro­zott éte­le­ket és a cuk­ros üdí­tő­ket hi­báz­tat­ják, ezekre ugyanis na­gyon könnyű rá­szokni! A bri­tek­nél vi­szont be­in­dult a cuk­ros üdí­tők meg­adóz­ta­tá­sáért a gé­pe­zet!

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Azt hitted, egészségesen étkezel? Nem biztos!

Úgy érzed, min­dent meg­te­szel azért, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen az ét­ren­ded? Fi­gyelj oda na­gyon, mi­lyen éte­le­ket ve­szel le a polc­ról a bolt­ban.

Úgy érzed, min­dent meg­te­szel azért, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen az ét­ren­ded? Fi­gyelj oda na­gyon, mi­lyen éte­le­ket ve­szel le a polc­ról a bolt­ban, mert sok egész­sé­ges­nek hitt ételt jobb in­kább el­ke­rülni. Mu­ta­tunk né­há­nyat. ame­lyet egé­szen biz­to­san jobb ott hagyni az üz­let­ben.

Ki ne dobd a kristálycukrot!

Ki ne dobd a kristálycukrot! Csodát művel a testeddel!

Az evé­sen kívül szá­mos eset­ben hasz­nát fogod venni. Mu­tat­juk, ho­gyan.

Attól, hogy az ét­ren­ded­ből ki­zár­tad a cuk­rot, még nem kell vég­le­ge­sen el­tün­tet­ned a la­kás­ból. Hi­szen az evé­sen kívül szá­mos eset­ben hasz­nát tudod venni.

Ezért fagyaszd le a cukrot és a lisztet

Ezért fagyaszd le a cukrot és a lisztet

Liszt­ből és cu­kor­ból spáj­zo­lunk, hogy ezzel is pénzt ta­ka­rít­sunk meg.

Liszt­ből és cu­kor­ból sze­re­tünk be­spáj­zolni, hogy ezzel is egy kis pénzt ta­ka­rít­sunk meg. Spó­rolni ugyan spó­rol­ha­tunk vele, de ha nem is­mer­jük a tá­ro­lási trük­kö­ket, akkor ezek az élel­mi­sze­rek is könnyen meg­ro­mol­hat­nak.

Keverj össze sót és cukrot, figyeld, mi történik!

Keverj össze sót és cukrot lefekvés előtt, és figyeld, mi történik!

Szo­kat­lan kom­bi­ná­ció, de mű­kö­dik!

A cukor és a só el­sőre szo­kat­lan kom­bi­ná­ció. Ám ha ál­mat­lan­ság­tól szen­vedsz, rá fogsz jönni, mi­lyen jót tesz­nek együtt.

Édesszájú vagy? A legjobb 5 tipp, hogy leszokj a cukorról!

Édesszájú vagy? A legjobb 5 tipp, hogy leszokj a cukorról!

Lé­pés­ről-lé­pésre ér­de­mes el­hagyni.

Az édes­ség iránti vágy ki­váltó oka a cukor! Lé­pés­ről-lé­pésre ér­de­mes ezt is el­hagyni, hogy ne le­gye­nek el­vo­nási tü­ne­teid!

Sokkoló cukorkísérlet!

Sokkoló cukorkísérlet!

Bi­zo­nyí­ték­erejű film ké­szült arról, hogy a REJTETT cukor miatt mennyire ve­szé­lye­sek az egész­sé­ges­nek ki­ki­ál­tott élel­mi­sze­rek.

Bi­zo­nyí­ték­erejű film ké­szült arról, hogy a REJTETT cukor miatt mennyire ve­szé­lye­sek az egész­sé­ges­nek ki­ki­ál­tott élel­mi­sze­rek. A fő­sze­replő 60 napig csak úgy­ne­ve­zett di­é­tá­sat evett. A vég­ered­mény ka­taszt­ro­fá­lis!

Na most figyelj! Nem kell lemondanod a cukorról, így is is lefogysz!

Na most figyelj! Nem kell lemondanod a cukorról, így is is lefogysz!

Fogyni sze­ret­nél, ezért ki­ik­tat­nád a cuk­rot az ét­ren­ded­ből? Nincs rá szük­ség! Csak oko­san cuk­rozz!

Itt a bizonyíték: sokkoló mennyiségű cukor bújik meg az üdítőkben!

Itt a bizonyíték: sokkoló mennyiségű cukor bújik meg az üdítőkben!

Akár nya­ló­kát is csi­nál­hatsz egy pohár üdí­tő­ből!

Akár nya­ló­kát is csi­nál­hatsz egy pohár üdí­tő­ből! Egy­szerű, de meg­döb­bentő kí­sér­let, vi­de­ó­val.

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Tegyél cukrot a mosógépbe, és tátva marad a szád!

Gon­dol­tad volna, hogy a kris­tály­cu­kor sok­kal több dol­got tud, mint édessé tenni az éte­leid? El­árul­juk, mire hasz­nál­ha­tod még!

Betiltják a cukrot Amerikában?

Betiltják a cukrot Amerikában?

Kö­ve­te­lik a cuk­ros élel­mi­sze­rek szi­gorú kor­lá­to­zá­sát.

Ka­li­for­niai or­vo­sok kö­ve­te­lik a cuk­ros élel­mi­sze­rek szi­gorú kor­lá­to­zá­sát. Azt akar­ják, hogy 18 éven aluli ne vá­sá­rol­has­son cuk­ros ter­mé­ket.

Lekvárt főzni cukor nélkül is lehet

Lekvárt főzni cukor nélkül is lehet

Finom és egész­sé­ges lek­vár egy­sze­rűen.

Év­ti­ze­de­kig él­tünk abban a tév­hit­ben, hogy lek­vá­ro­kat, kom­pó­to­kat el­tenni csak cu­kor­ral lehet. Cukor nél­kül is finom és egész­sé­ges!