CÍMKE: 'vásárlás'

Érdekes fotó készült Hosszú Katinkáról Ázsiában

Érdekes fotó készült Hosszú Katinkáról Ázsiában

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő je­len­leg Szin­ga­púr­ban edző­tá­bo­ro­zik.

Húsvéti mikulás az új sláger

Húsvéti mikulás az új sláger

Már csak a hús­véti ad­venti nap­tár hi­ány­zik a kí­ná­lat­ból...

A ke­res­ke­dők­nek gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen si­ke­rült át­ül­tet­niük a ka­rá­cso­nyi kí­ná­la­tot Jézus fel­tá­ma­dá­sá­nak ün­ne­pére.

FRISS HÍREK

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ezt veszik leginkább a magyarok

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve. Ehhez ter­mé­sze­te­sen az is hoz­zá­já­rult, hogy je­len­tő­sen nőt­tek a ke­re­se­tek.

Ha­tal­ma­sat nőtt egy év alatt a ma­gya­rok vá­sár­lási kedve. Ehhez ter­mé­sze­te­sen az is hoz­zá­já­rult, hogy je­len­tő­sen nőt­tek a ke­re­se­tek.

Csalinak használják a boltok a leárazást

Csalinak használják a boltok a leárazást

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy, akár 60-70 vagy néhol 90%-os kész­let­ki­söp­rés most kez­dő­dött. Kí­ván­csiak vol­tunk, va­ló­ban meg­éri-e.

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy, akár 60-70 vagy néhol 90%-os kész­let­ki­söp­rés most kez­dő­dött.

Indul a roham az ajándékok cseréjéért

Indul a roham az ajándékok cseréjéért

Újra sorok áll­tak a csü­tör­tö­kön ismét ki­nyitó üz­le­tek­ben!

Újra sorok áll­tak a csü­tör­tö­kön ismét ki­nyitó üz­le­tek­ben: volt, aki az aján­dé­kot vitte vissza, hogy ki­cse­rélje, mások pedig még csak most vet­ték át a meg­ren­delt ter­mé­ket, ami ka­rá­csony előtt nem ér­ke­zett meg...

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Így éljük túl a karácsonyi őrületet!

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: ma pél­dául mun­ka­nap lesz.

Min­den össze­jött erre a hét­vé­gére: szom­ba­ton mun­ka­nap lesz, meg­ér­ke­zik a hó, rá­adá­sul min­denki most akarja még be­sze­rezni az aján­dé­ko­kat! Ma és hol­nap meg­ro­ha­moz­zák a bol­to­kat.

Így lehet kihozni 50 ezerből a karácsonyt!

Így lehet kihozni 50 ezerből a karácsonyt!

Fel­dí­szí­tett fa, ka­rá­cso­nyi menü és aján­dé­kok - 6 sze­mély ré­szére!

A Ri­post ma­gasra tette a lécet, és némi utá­na­já­rás­sal ki­hozta 50 ezer fo­rint­ból az ün­ne­pet fel­dí­szí­tett fával, ka­rá­cso­nyi me­nü­vel és vál­to­za­tos aján­dé­kok­kal - 6 sze­mély ré­szére!

Az ország fele már szabira ment, tele vannak a plázák

Az ország fele már szabira ment, tele vannak a plázák

Öt nap­pal ka­rá­csony előtt, teg­nap már dél­előtt dugig vol­tak a plá­zák. A csúcs­for­ga­lom nem reg­gel van, mint hét­köz­na­po­kon, hanem tíz után.

Öt nap­pal ka­rá­csony előtt, teg­nap már dél­előtt dugig vol­tak a plá­zák. A csúcs­for­ga­lom nem reg­gel van, mint hét­köz­na­po­kon, hanem tíz után, ami­kor ki­nyit­nak az üz­le­tek. Évek óta nem folyt olyan lázas köl­te­ke­zés, mint az idei ka­rá­csony előtt. Úgy tűnik, a fél or­szág sza­bad­sá­got vett ki.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Vá­lassz oko­san!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Vá­lassz oko­san, és vidd haza a leg­szeb­bet!

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Azt hit­ted, hogy a Black Fri­day volt az utolsó akció ka­rá­cso­nyig?! Az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dők saját ak­ciós napot ta­lál­tak ki.

Miért drágább ugyanaz nálunk, mint Bécsben? Még mindig hülyének néznek?

Miért drágább ugyanaz nálunk, mint Bécsben? Még mindig hülyének néznek?

A Ri­post el­ment Bécsbe, és meg­néz­tünk né­hány olyan üz­le­tet, ami Ma­gya­ro­szá­gon is árul. Így húz­zák le a ma­gya­ro­kat?

Ebben az országban lassan eltűnik a készpénz, az idősek tiltakoznak

Ebben az európai országban lassan teljesen eltűnik a készpénz, az idősek tiltakoznak

Több skan­di­náv or­szág­ban már a kávét is kár­tyá­val fi­ze­tik.

Több skan­di­náv or­szág­ban már a kávét is kár­tyá­val fi­ze­tik az em­be­rek. Leg­fő­képp Svéd­or­szág jár élen a kész­pénz­for­ga­lom ki­ve­ze­té­sé­ben. Ter­mé­sze­te­sen ennek a terv­nek is van­nak el­len­zői...

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Nem hiszed el, hogy ki akarja megvenni Demi Lovato házát

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Arról a ház­ról van szó, ami­ben tör­tént a túl­ada­go­lás. Már egy ideje árulja.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő eset tör­tént, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak a férfi vá­sár­lóra, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben. Mi is alig ju­tot­tunk volna szó­hoz.

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Így akár tíz­ez­re­ket is lehet spó­rolni.

Jól járt az a csa­lád, ahol a ta­va­lyi is­ko­la­tás­ká­val küld­ték a su­liba az első héten a gye­re­ket: itt a nagy le­ér­té­ke­lé­sek ideje, ahogy azt a Ri­post meg­jó­solta!

Kiderült, milyen tévét akarnak venni a magyarok a foci vb-re

Kiderült, milyen tévét akarnak venni a magyarok a foci vb-re

El­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás!

A jú­nius 14-én raj­toló lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság előtt meg­ro­ha­moz­ták a vevők mű­szaki áru­há­za­kat. A ke­res­ke­dők ak­ci­ók­kal és hi­te­lek­kel ké­szül­nek.

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége.

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége, hogy job­ban meg­ta­lálja a he­lyét.

Így trükköznek legálisan az élelmiszergyártók

Így trükköznek legálisan az élelmiszergyártók

Meg­szo­kás­ból vá­sá­ro­lunk...

Meg­szo­kás­ból vá­sá­ro­lunk, és a sze­münk­nek hi­szünk - erre a két té­nye­zőre ala­poz több cég is, ami­kor ki­hasz­nálja a vevők fe­lü­le­tes­sé­gét.

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Hihetetlen mit tett a buszsofőr, az sem zavarta, hogy videózzák

Egy brit sofőr sza­bály­ta­lan­ko­dott a bus­szal, de nem ér­de­kelte, hogy min­denki látja.

Elképesztő féktelenség, ezt sosem gondoltad volna Nicolas Cage-ről

Elképesztő féktelenség, ezt sosem gondoltad volna Nicolas Cage-ről

Nem csoda, hogy ro­ham­tem­pó­ban tűnt el a pénz a szí­nész szám­lá­já­ról.

Nem csoda, hogy ro­ham­tem­pó­ban tűnt el a pénz a szí­nész szám­lá­já­ról.

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat?

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Jobb volna, ha ki­mos­nád!

Elképesztő: magyar színész fékezte meg az őrjöngő férfit

Elképesztő: magyar színész fékezte meg az őrjöngő férfit

Laky Zsu­zsi ket­rec­har­cos fér­jé­vel edz.

Ha­tal­mas gra­tu­lá­ció jár ha­zánk hí­res­sé­gé­nek, aki egy­maga tett moz­du­lat­lanná egy törni-zúzni vágyó em­bert. A szí­nész ön­vé­del­met is ta­nult.

Ma már blokkal adják át az ajándékot

Ma már blokkal adják át az ajándékot

Régen le­ka­par­tuk az aján­dék­ról az árát, ma már ennél több kell.

Régen le­ka­par­tuk az aján­dék­ról az árát, ma in­kább blok­kal együtt adjuk át, szá­mítva arra, hogy eset­leg nem tet­szik majd, túl kicsi vagy túl nagy lesz, kettő is kerül be­lőle a fa alá.

Hatalmas melleit alig takaró fürdőruhában pózolt Tücsi

Hatalmas melleit alig takaró fürdőruhában pózolt Tücsi

Az egy­kori mű­sor­ve­zető min­dig is sze­rette a va­dító ru­ha­da­ra­bo­kat. Mivel irigy­lésre méltó alakja van, nem is ta­kar­gatja.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető min­dig is sze­rette a va­dító ru­ha­da­ra­bo­kat. Mivel irigy­lésre méltó alakja van, nem is ta­kar­gatja. Min­den év­szak­ban meg­ta­lálja azo­kat a cuc­co­kat, amik meg­fe­lel­nek az idő­já­rás­nak, mégis dö­gö­sek. Tücsi és vő­le­gé­nye sokat köl­töz­nek, de min­den­hol be tudja sze­rezni a sze­xis ru­ha­da­ra­bo­kat.

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

Megdöbbentő dolog derült ki, ez válóok Jakupcsek Gabrielláéknál!

A mű­sor­ve­ze­tőt meg­őr­jíti a ka­rá­cso­nyi aján­dék­vá­sár­lás, ennyi év után kép­te­len kre­a­tí­van vá­lasz­tani.

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

A fegyverkereskedők arattak a Black Friday-en

200 ezer fegy­ver cse­rélt gaz­dát.

A ked­vez­mé­nyes vá­sár­lás ün­nepe egy nem várt te­rü­le­tet is meg­hó­dí­tott: pén­te­ken 200 ezer­nél is több fegy­ver lelt új gaz­dára az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban.

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Őrület, ami idén karácsony előtt lesz

Őrület, ami idén karácsony előtt lesz

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb tömeg höm­pö­lyög­het a bol­tok­ban, ki­foszt­hat­ják az üz­le­te­ket. Re­kor­dokra szá­mí­ta­nak az ün­ne­pek előtti vá­sár­lá­sok­kal kap­cso­lat­ban.

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb tömeg höm­pö­lyög­het a bol­tok­ban, ki­foszt­hat­ják az üz­le­te­ket. Re­kor­dokra szá­mí­ta­nak az ün­ne­pek előtti vá­sár­lá­sok­kal kap­cso­lat­ban.

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

Black Friday-őrület: Új módszerrel támadnak a tolvajok!

A hét­végi ro­hamra is fel­ké­szül­tek, új mód­sze­rek­kel pró­bál­ják ki­fosz­tani a gya­nút­lan vá­sár­ló­kat!

A hét­végi ro­hamra is fel­ké­szül­tek, új mód­sze­rek­kel pró­bál­ják ki­fosz­tani a gya­nút­lan vá­sár­ló­kat!

Beelőzte a karácsony a halottak napját

Beelőzte a karácsony a halottak napját

Több ke­res­kedő is el­kezdte ki­pa­kolni a ka­rá­cso­nyi kí­ná­la­tát.

Hiába van még alig egy hónap a ha­lot­tak nap­jáig, több ma­gyar­or­szági ke­res­kedő is úgy dön­tött, el­kezdi ki­pa­kolni a ka­rá­cso­nyi kí­ná­la­tát. Meg­lepő kör­kép.

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Lesifotó készült: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Lesifotó készült: fővárosi plázában múlatta az időt Debreczeni Zita!

Gi­anni An­noni új­don­sült fe­le­sége az egyik bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban töl­tötte a dél­után je­len­tős ré­szét.

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Most már gö­rög­dinnyé­ből is ve­he­tünk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon!

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon, de már ren­ge­teg a ma­gyar dinnye!

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a köl­tö­zés­ről!

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a köl­tö­zés­ről!

Új világ jön, eltűnik a készpénz

Új világ jön, eltűnik a készpénz

Ré­góta ígé­rik, hogy meg­vál­ha­tunk a pa­pír­pénz­től és az ér­mék­től.

Ré­góta jó­sol­gat­ják, hogy ha­ma­ro­san meg­vál­ha­tunk a pa­pír­pénz­től és az ér­mék­től is, és min­den vá­sár­lá­sun­kat bank- és hi­tel­kár­tyák­kal in­téz­het­jük. Ez a pil­la­nat nem­so­kára tény­leg eljön!

Űrkorszak a boltokban

Űrkorszak a boltokban

Nincs ideje várni a vál­lal­ko­zá­sok­nak, ha tar­tani akar­ják a lé­pést ve­lünk, okos­te­le­font, tab­le­tet és lap­to­pot hasz­náló vá­sár­lók­kal. Ha­ma­ro­san be­kö­szönt az űr­kor­szak a bol­tok­ban.

Kö­ze­le­dik az idő, ami­kor ro­bo­tok vá­sá­rol­nak be he­lyet­tünk, és akár a stran­don fekve, vagy egy kon­cert kel­lős kö­ze­pén is ve­he­tünk fel hi­telt.

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Biz­tos te is jár­tál már úgy, hogy a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ruha, de ott­hon már nem!

Biz­tos te is jár­tál már úgy, hogy a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ruha, de ott­hon már nem!

Mire figyelj, ha használt laptopot veszel

Mire figyelj, ha használt laptopot veszel

Ebben segít a Ri­post.

Ma­nap­ság lét­szük­ség­let, az éle­tünk­höz hogy, egy lap­top le­gyen a csa­lád­ban. Azon­ban sok eset­ben, nem hasz­nál­juk ki, így fe­les­le­ges a leg­drá­gább mo­dell.

Vigyázz, ha vásárolsz: Ezekkel a trükkökkel fosztanak ki az üzletek

Vigyázz, ha vásárolsz: Ezekkel a trükkökkel fosztanak ki az üzletek

Ren­ge­teg pszi­cho­ló­giai mód­szer lé­te­zik, ami­vel az áru­há­zak be­fo­lyá­solni tud­ják a vá­sár­lók tu­dat­alat­ti­ját.

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

Így találod meg a leggyorsabb sort a szupermarketben!

Így találod meg a leggyorsabb sort a szupermarketben!

A heti nagy­be­vá­sár­lást min­denki sze­reti olyan hamar le­tudni, ami­lyen gyor­san csak lehet.

A heti nagy­be­vá­sár­lást min­denki sze­reti olyan hamar le­tudni, ami­lyen gyor­san csak lehet.

Valaki mondja meg, hol vásárol Béla?

Valaki mondja meg, hol vásárol Béla?

Mert most csak azt tud­juk egé­szen biz­to­san, hogy hol nem...

Mert most csak azt tud­juk egé­szen biz­to­san, hogy hol nem... Ri­pos­te­rünk bruttó 15 ezer fo­rin­tot ke­re­sett ezzel a kép­pel, tudod a meg­fej­tést?

Hargitai Bea nem hallgat a férjére

Hargitai Bea nem hallgat a férjére

A nők imád­nak vá­sá­rolni, főleg ha ék­sze­rek­ről van szó!

A nők imád­nak vá­sá­rolni, főleg ha ék­sze­rek­ről van szó! Az egy­kori Play­mate sem ki­vé­tel ez alól.

Nagy, karácsonyi akciókörkép! Mutatjuk, hol, milyen akciót találsz az ünnepi hajrában

Nagy, karácsonyi akciókörkép! Mutatjuk, hol, milyen akciót találsz az ünnepi hajrában

Ne tü­le­kedj fö­lös­le­ge­sen az aján­dék­vá­sár­lás fi­ni­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, hol és min tudsz most spó­rolni.

Őrület! Padlómintával manipulálják a vásárlókat az üzletekben

Őrület! Padlómintával hatnak rád az üzletekben

Ezen is múlik, mennyi pénzt hagysz a bolt­ban! Meg­ma­gya­ráz­ták a tit­kot...

Ezen is múlik, mennyi pénzt hagysz a bolt­ban! Meg­ma­gya­ráz­ták a tit­kot...

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

Így alkudjunk egy bevásárlóközpontban!

Így alkudhatunk egy bevásárlóközpontban!

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése.

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Hihetetlen, mennyit spórolhatsz, ha rendet teszel a lakásban

Ezért tarts rendet a lakásodban!

Ezért kell ren­det rakni.

Rend a lelke min­den­nek - de sok­szor eszünkbe se jut, mi­lyen haszna van annak, ha a cuc­ca­ink nem he­ver­nek sza­na­széj­jel a szo­bá­ink­ban!

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

A meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni né­hány do­logra...

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok óri­ási ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Páratlan újítás: Így kereshetsz pénzt a Facebookon!

Páratlan újítás: Így kereshetsz pénzt a Facebookon!

A kö­zös­ségi oldal "piac" funk­ci­ója a mai nap­pal star­tolt el. Me­g­unt, hasz­nált vagy éppen ha­szon­ta­lan tár­gya­kat lehet el­adni e funk­ción ke­resz­tül.

Titokzatos hölgynek vásárolt ruhákat Harrison Ford egy pesti üzletben!

Titokzatos hölgynek vásárolt ruhákat Harrison Ford egy pesti üzletben!

Exk­lu­zív! A neves ma­gyar di­vat­ter­vező azt hitte, rosszul lát, ki áll boltja előtt...

Exk­lu­zív! A neves ma­gyar di­vat­ter­vező azt hitte, rosszul lát! A sztár a zu­hogó eső­ben várta őt...

Kinyittatta a budapesti boltot Harrison Ford!

Kinyittatta a budapesti boltot Harrison Ford!

Zárás után ér­ke­zett a vi­lág­sztár.

Zárás után ér­ke­zett a vi­lág­sztár a mű­te­rem­hez, fel­hívta a tu­lajt, hogy szí­ve­sen vá­sá­rolna. Ki tudna nemet mon­dani In­diana Jo­nes­nak?!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Csak né­hány do­lo­gért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol...

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van!

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Az X-fak­tor egy­kori men­tora őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről, és azt is el­árulta, mit csi­nál a pén­zé­vel.

Az X-fak­tor egy­kori men­tora őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Óriási bugyibakik! Vigyázz, mert bajba sodorhatod magad

Óriási bugyibakik! Vigyázz, mert bajba sodorhatod magad

El­ké­pesztő, mire kell fi­gyel­ned.

Úgy gon­do­lod, hogy tö­ké­le­tes a fe­hér­ne­műd és bu­gy­ivá­sár­lás­kor nem tudsz hi­bázni? Lehet, hogy té­vedsz! El­ké­pesztő, mennyi min­denre kell fi­gyel­ned.

Nem találod ki, mit adnak el az EBay-en: csak a férfiak kattintsanak!

Nem találod ki, mit adnak el az EBay-en: csak a férfiak kattintsanak!

Sze­rin­tünk a höl­gye­ket egy tank meg­vá­sár­lása egy­ál­ta­lán nem hozná lázba.

Tönkrement? Vidd vissza, kötelesek megcsinálni!

Tönkrement? Vidd vissza a boltba, kötelesek megcsinálni!

Most vet­ted a toll­tar­tót, de máris el­sza­kadt? Kö­te­le­sek ki­cse­rélni, még ha csak pár száz fo­rintba ke­rült is...

Még akkor is van­nak jo­gaid, ha a pár száz fo­rin­tos tan­szer ment tönkre... Né­hány do­logra azon­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy tény­leg vissza­sze­rezd a pén­zed!

Rettegünk a hosszú hétvégétől! Őrült vásárlásba kezdtek a magyarok!

Rettegünk a hosszú hétvégétől! Őrült vásárlásba kezdtek a magyarok!

Meg­szál­lott vá­sár­lók ro­han­ták meg a fő­vá­rosi hi­pe­re­ket pén­tek dél­után.

Meg­szál­lott vá­sár­lók ro­han­ták meg a fő­vá­rosi hi­pe­re­ket pén­tek dél­után.

Katalin hercegné szépségét tönkretette a karácsonyi készülődés

Katalin hercegné szépségét tönkretette a karácsonyi készülődés

Vil­mos her­ceg fe­le­sége éve­ket öre­ge­dett a munka, a gye­re­kek és az ün­ne­pekre való fel­ké­szü­lés miatt.

Nagy karácsony, több ajándék

Nagy karácsony, több ajándék

Sze­retné em­lé­ke­ze­tessé tenni a ka­rá­csonyt?

Sze­retné em­lé­ke­ze­tessé tenni a ka­rá­csonyt? Mi­nő­ségi aján­dé­kok­kal lepné meg sze­ret­teit? Játssza ki az ünnep Jolly Jo­k­e­rét: a Pre­mier Out­let­ben több száz vi­lág­márka és 30-70%-os ked­vez­mé­nyek vár­ják.

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Leg­több­ször bele sem gon­do­lunk, mi­lyen apró cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra a bol­tok és a hi­per­mar­ke­tek.

Leg­több­ször bele sem gon­do­lunk, mi­lyen apró cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra a bol­tok és a hi­per­mar­ke­tek. Van, ahol a lég­kon­di­ci­o­ná­lót is erő­sebbre ál­lít­ják, mert a kel­le­mes hűvös ébren tart.

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Ha­tal­mas le­ára­zá­sok vár­nak rád ezen a napon.

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart. Össze­gyűj­töt­tük, hol ér­de­mes vá­sá­rol­nod, így akár tíz­ez­re­ket is meg­ta­ka­rít­hatsz.

Most kiderül melyik a jobb: szappan vagy tusfürdő

Most kiderül melyik a jobb: szappan vagy tusfürdő

A szap­pa­no­kat egy idő­ben meg­gya­nú­sí­tot­ták azzal, hogy szá­rít­ják a bőrt. De vajon mi a hely­zet a tus­für­dők­kel?

A szap­pa­no­kat egy idő­ben meg­gya­nú­sí­tot­ták azzal, hogy szá­rít­ják a bőrt. De vajon mi a hely­zet a tus­für­dők­kel? És me­lyi­ket ér­de­mes vá­lasz­ta­nod?

Így spórolj okosan a húson!

Így spórolj okosan a húson!

A hús az egyik leg­ko­mo­lyabb tétel a kony­ha­pénz­ben.

A hús az egyik leg­ko­mo­lyabb tétel a kony­ha­pénz­ben. Ám ha spó­rolni akarsz vele, nem kell fel­tét­le­nül le­szok­nod róla!

Az év legjobb születésnapi bulija

Az év legjobb születésnapi bulija

Akár 90 szá­za­lé­kos ked­vez­mé­nyek és szám­ta­lan, in­gye­nes prog­ram vár.

Ün­ne­peld két­na­pos Vá­sár­lási Ma­ra­ton­nal a Pre­mier Out­let szü­le­tés­nap­ját! Akár 90 szá­za­lé­kos ked­vez­mé­nyek és szám­ta­lan, ki­csik­nek és na­gyok­nak szóló in­gye­nes prog­ram vár.

Átvágás a pénzvisszafizetési garancia?

Átvágás a pénzvisszafizetési garancia?

Mikor mű­kö­dik és mikor nem?

Sok bolt hir­deti a ter­mé­keit azzal, hogy vedd meg nyu­god­tan: ha meg­gon­do­lod magad, vissza­ad­ják az árát. Tény­leg így van?

Olvass a jelekből! Vedd észre, ha pocsék melltartót hordasz

Olvass a jelekből! Vedd észre, ha pocsék melltartót hordasz

Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Tö­ké­le­tes mell­tar­tót vá­sá­rolni egyike a leg­ke­mé­nyebb fel­ada­tok­nak. Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj oda kü­lö­nö­sen a pró­ba­fül­ké­ben.

Egy vagyon vert el Károly herceg

Egy vagyon vert el Károly herceg

Az első számú brit trón­örö­kös egy sza­bad szem­mel is jól lát­ható össze­get köl­tött el egy in­gat­lanra, de mégis ő járt jól az üz­let­tel.

Az első számú brit trón­örö­kös egy sza­bad szem­mel is jól lát­ható össze­get köl­tött el egy in­gat­lanra, de mégis ő járt jól az üz­let­tel.

Tudatos vásárlással spórolhatsz

Ezreket spórolhatsz meg, ha tudatosan vásárolsz

Ha be­tar­tasz né­hány sza­bályt, akkor több ezer fo­rint is üt­heti a mar­kod.

Spó­rolni na­gyon nehéz, főleg, ha a vá­sár­lás­ról van szó. Ha azon­ban be­tar­tasz né­hány sza­bályt, akkor több ezer fo­rint is üt­heti a mar­kod.

Így spórolj ezreket vásárlás közben

Így spórolj ezreket vásárlás közben

Né­hány okos trük­kel meg­le­pően sokat ta­ka­rít­hatsz meg.

Né­hány okos trük­kel meg­le­pően sokat ta­ka­rít­hatsz meg. Egy kis oda­fi­gye­lés, és máris sok­kal több marad a pénz­tár­cád­ban. El­árul­juk, ho­gyan!

Kim Kardashian majdnem orra bukott!

Kim Kardashian majdnem orra bukott!

Kim Kardashian majdnem orra bukott!

Vá­sár­lás köz­ben vé­gezte az ak­ro­ba­ti­kus mu­tat­ványt ma­gas­sar­kú­já­ban. Jobb lenne pedig vi­gyázni, má­so­dik gyer­me­két várja Kanye West­től!

Vá­sár­lás köz­ben vé­gezte az ak­ro­ba­ti­kus mu­tat­ványt ma­gas­sar­kú­já­ban. Jobb lenne pedig vi­gyázni, má­so­dik gyer­me­két várja.

Eladó szigetek... A hétvégi lottóötösből még ezekre is futná!

Eladó szigetek. A hétvégi lottóötösből telne rájuk!

Ha jövő héten te jársz sze­ren­csé­vel, akkor akár szi­ge­tet is vá­sá­rol­hatsz a nye­re­mény­ből...

Szívesen költ a magyar

Szívesen költ a magyar

A KSH leg­fris­sebb ada­tai leg­alábbis ezt iga­zol­ják.

A KSH leg­fris­sebb ada­tai leg­alábbis ezt iga­zol­ják.

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele. Igaz ugyanez az ak­ci­ókra is. De ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele.

7 tipp, hogy több pénze maradjon

7 tipp, hogy több pénze maradjon

Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.

Bár­mennyire is oda­fi­gyel a ki­adá­sa­ira, gon­dot okoz a hó vége? Sze­retne fél­re­tenni, de nincs miből? Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.