CÍMKE: 'közvélemény-kutatás'

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fidesz győzelmét jósolják az uniós felmérések

A Fi­desz to­rony­ma­gas győ­zel­mét jó­solja a leg­fris­sebb uniós man­dá­tum­becs­lés.

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Nőtt a Fidesz támogatottsága, megzuhant a Jobbik

Több párt­nak is vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága az EP-vá­lasz­tás kam­pá­nyá­nak kez­deti idő­sza­ká­ban.

Több párt­nak is vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kam­pá­nyá­nak kez­deti idő­sza­ká­ban.

Tovább nőtt a Fidesz támogatottsága a néppárti vitának is köszönhetően

Tovább nőtt a Fidesz támogatottsága a néppárti vitának is köszönhetően

Egy most va­sár­nap ese­dé­kes vá­lasz­tá­son 56 szá­za­lé­kot sze­rezne.

Az Eu­ró­pai Nép­párt egyes párt­ja­i­val foly­ta­tott vita nem ár­tott, hanem hasz­nált a kor­mány­pár­tok­nak.

A Fidesz kizárásának terve Brüsszel bosszúja

Brüsszel bosszúja a Fidesz kizárásának terve

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben.

Brüs­szel nem tá­mo­gatja a ma­gyar kor­mányt Eu­rópa ke­resz­tény kul­tú­rá­já­nak meg­vé­dé­sé­ben, a ma­gyar csa­lá­dok mel­letti ki­ál­lás­ban.

Bevándorlásellenes Közép-Európa

Bevándorlásellenes Közép-Európa polgársága

83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes.

A közép-eu­ró­pai tér­ség 83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes - ezt mu­tatja a ki­lenc közép-eu­ró­pai or­szág­ban vég­zett köz­vé­le­mény-ku­ta­tás

Az ellenzéki szavazók is a kormányt támogatják

Az ellenzéki szavazók is a kormányt támogatják

Közel 7 mil­li­óan hal­lot­tak és 3 mil­li­óan be­szél­tek a kor­mányfő által ko­ráb­ban be­je­len­tett csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv­ről.

Közel 7 mil­li­óan hal­lot­tak és 3 mil­li­óan be­szél­tek a ma­gyar kor­mány csa­lád­vé­delmi ak­ció­ter­vé­ről.

Tarolhat a Fidesz az EP-választáson, bajban az ellenzék

Tarolhat a Fidesz az EP-választáson, bajban az ellenzék

54 szá­za­lék sza­vazna a Fi­deszre.

A vá­lasz­tási rész­vé­te­lü­ket biz­tosra ígé­rők 54 szá­za­léka a Fi­desz-KDNP párt­szö­vet­ségre sza­vazna.

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett, itt a friss felmérés

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Az Orbán Vik­tor va­sár­napi év­ér­té­ke­lő­jén be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

A német olvasók 82 százaléka Orbán Viktort támogatja

Sza­va­zásra tette fel ol­va­sói kö­zött a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­vas­la­tát a Die Welt.

Sza­va­zásra tette fel ol­va­sói kö­zött a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ja­vas­la­tát a Die Welt. Orbán Vik­tor egy hét­végi in­ter­jú­ban azt aján­lotta, hogy a mig­rá­ció és a ha­tár­vé­de­lem kér­dé­sei Brüsszel­től ke­rül­je­nek a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek ke­zébe.

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

Erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi vá­lasz­tás után.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után ak­ti­vi­zá­ló­dott a Fi­desz-KDNP sza­va­zó­tá­bora, erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok mind a tel­jes né­pes­ség, mind a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben.

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP, to­vább ol­vadt a Job­bik.

A választók kitartanak a Fidesz mellett

A választók kitartanak a Fidesz mellett

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után sem vál­toz­tak a párt­pre­fe­ren­ciák, to­vábbra is ma­ga­biz­to­san vezet a kor­mány­párt, nem vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után sem vál­toz­tak a párt­pre­fe­ren­ciák, to­vábbra is ma­ga­biz­to­san vezet a kor­mány­párt, nem vál­to­zott a tá­mo­ga­tott­sága.

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok.

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok. Már aki­nek. Lehet, hogy Vona Gábor si­ke­res po­li­ti­kai ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el?

Zuhan a Jobbik támogatottsága, egyharmados csökkenés

Zuhan a Jobbik támogatottsága, egyharmados csökkenés

Jú­lius óta tíz­ből nagy­já­ból három biz­tos sza­vazó for­dult el a Job­bik­tól.

Jú­lius óta tíz­ből nagy­já­ból három biz­tos sza­vazó for­dult el a Job­bik­tól.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti...

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

A briteknek tényleg az időjárás a mániájuk

A briteknek tényleg az időjárás a mániájuk

Ősi vicc, hogy a bri­tek csak az idő­já­rás­ról tud­nak be­szélni.

Ősi vicc, hogy a bri­tek csak az idő­já­rás­ról tud­nak be­szélni, de úgy tűnik, tény­leg ez az igaz­ság - egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ezt tá­masz­totta alá.

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Egyre többen utálják az EU-t

Egyre többen utálják az EU-t

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss ku­ta­tás.

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás, ame­lyet az EU-val szo­ros kap­cso­lat­ban álló, de nem tag­ál­la­mok­ban vé­gez­tek.

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

A szo­ci­a­lis­ták nem pá­ni­kol­nak, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

Drakulát választanák román elnöknek!

Drakulát választanák román elnöknek!

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani.

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során.