CÍMKE: 'közvélemény-kutatás'

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

A be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

A Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

Aktivizálódott a Fidesz-tábor

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás után ak­ti­vi­zá­ló­dott a Fi­desz-KDNP sza­va­zó­tá­bora, erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok a tel­jes né­pes­ség és a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben is.

Erő­söd­tek a kor­mány­pár­tok mind a tel­jes né­pes­ség, mind a biz­tos sza­vazó párt­vá­lasz­tók kö­ré­ben.

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Abszolút többség a Fidesznél, megzuhant a "karácsonyozó" MSZP

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP.

Egy hónap alatt 3 szá­za­lék biz­tos sza­va­zót vesz­tett az MSZP.

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Vona politikai öngyilkosságot követett el: Zuhan a Jobbik, mint a kő

Meg­lepő ered­mé­nye­ket hoz­tak a leg­újabb köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok. Vona Gábor si­ke­res po­li­ti­kai ön­gyil­kos­sá­got kö­ve­tett el?

Zuhan a Jobbik támogatottsága, egyharmados csökkenés

Zuhan a Jobbik támogatottsága, egyharmados csökkenés

Jú­lius óta tíz­ből nagy­já­ból három biz­tos sza­vazó for­dult el a Job­bik­tól.

Jú­lius óta tíz­ből nagy­já­ból három biz­tos sza­vazó for­dult el a Job­bik­tól.

A briteknek tényleg az időjárás a mániájuk

A briteknek tényleg az időjárás a mániájuk

Ősi vicc, hogy a bri­tek csak az idő­já­rás­ról tud­nak be­szélni.

Ősi vicc, hogy a bri­tek csak az idő­já­rás­ról tud­nak be­szélni, de úgy tűnik, tény­leg ez az igaz­ság - egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ezt tá­masz­totta alá.

Rettegnek a nyugat-európai fiatalok

Rettegnek a nyugat-európai fiatalok

A bűn­té­nyek kez­de­nek hét­köz­na­pivá válni.

Ter­ro­rista me­rény­le­tek, bru­tá­lis sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok, ke­gyet­len gyil­kos­sá­gok, em­ber­rab­lá­sok - a bűn­té­nyek kez­de­nek annyira hét­köz­na­pivá válni, hogy a nyu­gat-eu­ró­pai fi­a­ta­lok jó része ál­landó ret­te­gés­ben él.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Egyre boldogabbak a magyarok

Egyre boldogabbak a magyarok

Vége annak, hogy mi va­gyunk a pa­nasz­ko­dós nem­zet!

A leg­fris­sebb össz­eu­ró­pai bol­dog­ság­fel­mé­rés­ben a ma­gya­rok két­har­mada mondta azt, hogy elé­ge­dett az éle­té­vel.

Egyre többen utálják az EU-t

Egyre többen utálják az EU-t

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss ku­ta­tás.

El­ke­se­rítő ered­mé­nye­ket ho­zott egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás, ame­lyet az EU-val szo­ros kap­cso­lat­ban álló, de nem tag­ál­la­mok­ban vé­gez­tek.

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

A szo­ci­a­lis­ták nem pá­ni­kol­nak, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

Drakulát választanák román elnöknek!

Drakulát választanák román elnöknek!

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani.

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során.