CÍMKE: 'akció'

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Most fe­le­annyi­ért meg lehet venni a tan­szert.

Jól járt az a csa­lád, ahol a ta­va­lyi is­ko­la­tás­ká­val küld­ték a su­liba az első héten a gye­re­ket.

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta.

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta.

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Ide menj most hétvégén műszaki cikket vásárolni! Íme karácsonyi giga-akciók

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Kö­rül­néz­tünk he­lyet­ted és mu­tat­juk, mit és hol tudsz be­sze­rezni ak­ci­ó­san.

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Aki mos­ta­ná­ban fogja meg­venni a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ke­ket?

Ha ka­rá­cso­nyi aján­dé­kot vesz, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ket?

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem tart­ják láz­ban az ak­ciók.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Sokan spó­rol­nak, sokan mér­ge­sek.

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, azaz a fe­kete pén­tek, a nagy le­ára­zá­sok napja. Sokan ren­ge­te­get spó­rol­nak, míg mások jog­gal mér­ge­sek.

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat.

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat az ut­cá­kon. Sok ezer fotót kap­tak cse­rébe.

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást! Itt­hon az 50-90 szá­za­lé­kos ak­ciók nem a te­le­ví­zi­ókra, lap­to­pokra, hű­tőkre vo­nat­koz­nak, hanem Nyu­ga­ton, csu­pán a kis­ér­tékű bo­rot­vákra, elekt­ro­mos kon­zerv­nyi­tókra...

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Sok üzlet nem ké­szül fel eléggé.

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá. Hol az áru fogy ki hamar, hol ve­re­ked­nek...

Migránsok elleni támadásra készült a bőnyi rendőrgyilkos? Újabb részletek

Migránsok elleni támadásra készült a bőnyi rendőrgyilkos? Újabb részletek derültek ki

A nyo­mo­zók sze­rint a Ma­gyar Nem­zeti Arc­vo­nal tag­jai mig­rán­sok el­leni ak­ci­óra ké­szül­tek.

Nagy, karácsonyi akciókörkép! Mutatjuk, hol, milyen akciót találsz az ünnepi hajrában

Nagy, karácsonyi akciókörkép! Mutatjuk, hol, milyen akciót találsz az ünnepi hajrában

Ne tü­le­kedj fö­lös­le­ge­sen az aján­dék­vá­sár­lás fi­ni­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, hol és min tudsz most spó­rolni.

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

Így alkudjunk egy bevásárlóközpontban!

Így alkudhatunk egy bevásárlóközpontban!

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Csak né­hány do­lo­gért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol...

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Jó hír a csajoknak, akciózik a divatmárka

Jó hír a csajoknak, akciózik a divatmárka

Ki­söp­rik a kész­le­tet, sok min­dent lehet ol­csób­ban venni.

Több gaz­da­sági na­pi­lap is be­szá­molt arról, hogy az egyik svéd tu­laj­donú ru­há­zati cég nye­re­sége drasz­ti­ku­san csök­kent, ami­ért fáj­jon a tulaj feje, vi­szont a kész­le­teit most ki­söpri...

Van-e még német márkád ?
Most megint vásárolhatsz vele!

Van-e még német márkád? Most megint vásárolhatsz vele!

Ja­nuár 4-től a hónap vé­géig az egyik német áru­ház­lánc ismét el­fo­gadja a for­ga­lom­ból már 14 éve ki­vont német már­kát.

Nagy átverés vagy jó ötlet a kupongyűjtés?

Nagy átverés vagy jó ötlet a kupongyűjtés?

Spó­rolni, meg­ra­gadni a kí­nál­kozó le­he­tő­sé­ge­ket nem rossz dolog. De....

Spó­rolni, oko­san vá­sá­rolni, meg­ra­gadni a kí­nál­kozó le­he­tő­sé­ge­ket nem rossz dolog. Azon­ban nem árt vi­gyázni, mert sok szim­pa­ti­kus akció mö­gött rá­sze­dés vagy épp akár anyagi vesz­te­ség is rej­tőz­het.

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele. Igaz ugyanez az ak­ci­ókra is. De ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!