CÍMKE: 'akció'

Újabb robbanásokról jött hír: nem szűnik a feszültség Srí Lankán

Újabb robbanásokról jött hír: nem szűnik a feszültség Srí Lankán

A szi­get­or­szág­ban a ha­tó­sá­gok a múlt heti me­rény­le­tek óta a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­ket ku­tat­ják.

300 ezren takarították az országot

300 ezren takarították az országot

Soha ennyien nem vet­tek még részt.

Soha ennyien nem vet­tek még részt a nagy sze­mét­sze­dési ak­ci­ó­ban: több mint 3200 hely­szí­nen több mint 300 ezer ön­kén­tes sze­dett sze­me­tet.

FRISS HÍREK

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Új ki­hí­vás ter­jed a neten. "Csi­nálj egy képet egy sze­me­tes hely­ről, s egyet az­után, hogy meg­tisz­tí­tot­tad" szól a nem­zet­közi fel­hí­vás.

Új ki­hí­vás ter­jed a neten. "Csi­nálj egy képet egy sze­me­tes hely­ről, s egyet az­után, hogy meg­tisz­tí­tot­tad" szól a nem­zet­közi fel­hí­vás.

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Va­sár­na­pig bárki csat­la­koz­hat a TeS­zedd! - Ön­kén­te­sen a tiszta Ma­gyar­or­szá­gért ak­ci­ó­hoz.

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Kiderült, miért fogynak el pillanatok alatt az akciós termékek

Na­gyobb bosszú­ság, ha ki van­nak fosztva a bol­tok.

Nagy bosszú­ság, ha az akció meg­hir­de­tése után né­hány órá­val már ki van­nak fosztva a bol­tok.

Csalinak használják a boltok a leárazást

Csalinak használják a boltok a leárazást

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy most van.

Az ün­ne­pek után volt már egy le­ér­té­ke­lés, de az igazi nagy, akár 60-70 vagy néhol 90%-os kész­let­ki­söp­rés most kez­dő­dött. Kí­ván­csiak vol­tunk, va­ló­ban meg­éri-e ilyen­kor vá­sá­rolni.

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

Olcsóbban akarta megvenni a kávéfőzőt, eljárást indított ellene a rendőrség

A férfi egy bu­da­örsi áru­ház­ban ki­né­zett ma­gá­nak egy ká­vé­fő­zőt, de túl drá­gá­nak ta­lálta.

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

A zuhany bosszúja: Durva, mi történt, amikor beállt a víz alá a szexi bikinimodell

Mu­tat­juk az intim vi­deót, kat­tints!

Nem fogod ki­ta­lálni, mi tör­tént a dögös bi­ki­ni­mo­del­lel, ami­kor mo­sa­kodni kez­dett! Mu­tat­juk az intim vi­deót, kat­tints!

Féláron adják a műfenyőt, de az igazival is akcióznak

Féláron adják a műfenyőt, de az igazival is akcióznak

Aki még nem sze­rezte be a ka­rá­csony­fá­nak valót, az most jól jár­hat, ugyanis sok he­lyen adnak en­ged­ményt.

Aki még nem sze­rezte be a ka­rá­csony­fá­nak valót, az most jól jár­hat, ugyanis sok he­lyen adnak most en­ged­ményt.

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Elképesztő, mit találtak ki a rafinált prostik péntek éjszakára

Nem­csak a plá­zák és a web­áru­há­zak kí­nál­ták ol­csób­ban por­té­ká­i­kat. Az öröm­lá­nyok is ak­ci­ó­val vár­ták kun­csaft­ja­i­kat.

Tele volt átveréssel a magyar Black Friday

Tele volt átveréssel a magyar Black Friday

Kamu le­ára­zás, durva fel­ára­zás az akció előtt, per­cek alatt ki­fo­gyó áruk.

Kamu le­ára­zás, durva fel­ára­zás az akció előtt, per­cek alatt ki­fo­gyó kész­le­tek, ugyanaz a ter­mék két kü­lön­böző áron sor­ban ál­lá­sok és vissza­iga­zoló e-ma­i­lek hi­á­nya volt jel­lemző a Fe­kete Pén­tekre.

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Újabb akcióval veszik ki a pénzt a zsebünkből a kereskedők

Té­ve­dés, hogy a Black Fri­day volt az utolsó akció ka­rá­cso­nyig...

Azt hit­ted, hogy a Black Fri­day volt az utolsó akció ka­rá­cso­nyig?! Té­ve­dés. Az in­ter­ne­tes ke­res­ke­dők ugyanis saját ak­ciós napot ta­lál­tak ki a Fe­kete Pén­tek után, s egyre több, Ma­gyar­or­szá­gon is jelen lévő cég él a le­he­tő­ség­gel.

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Elképesztő, mit tesz ma 200 magyarral a budapesti rendőrség

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak Black Fri­dayre! Nézd meg a vi­deót, min­den­képp ér­de­mes!

Nem semmi, amit ki­ta­lál­tak Black Fri­dayre! Nézd meg a vi­deót, min­den­képp ér­de­mes!

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz, könnyen átvághatnak

Itt a Fekete Péntek! Vigyázz, könnyen átvághatnak

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt.

A Fe­kete Pén­tek, vagyis a Black Fri­day már ná­lunk is el­ter­jedt. Ezzel együtt a csa­lá­sok száma is meg­nőtt. Se­gí­tünk, hogy mire fi­gyelj!

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fizetett hirdetéssel nyomultak az adathalászok a Facebookon

Fi­ze­tett Black Fri­day hir­de­té­sek árasz­tot­ták el a Fa­ce­boo­kot, me­lyek adat­ha­lá­szok ol­da­la­i­hoz ve­zet­tek.

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Jól jár, aki eddig várt a tanszervásárlással

Így akár tíz­ez­re­ket is lehet spó­rolni.

Jól járt az a csa­lád, ahol a ta­va­lyi is­ko­la­tás­ká­val küld­ték a su­liba az első héten a gye­re­ket: itt a nagy le­ér­té­ke­lé­sek ideje, ahogy azt a Ri­post meg­jó­solta!

Kiderült, milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

Kiderült, milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz.

Va­do­natúj for­má­tum­mal je­lent­ke­zik áp­ri­lis 9-től a TV2. A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz, hanem egy ak­ció­já­ték is.

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem tart­ják láz­ban az ak­ciók.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Elszabadult a pokol a boltban: megvadulva verték egymást az emberek

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta.

Ak­ciós áron kí­nálta egy üzlet a Nu­tel­lát, de ezt már rég meg­bánta.

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Néz­zen utána, med­dig cse­ré­lik be a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat!

Aki a nagy le­ára­zá­sok­kor vette meg, vagy mos­ta­ná­ban fogja meg­venni a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ket?

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Ezért jársz rosszul, ha a Black Friday-akciókra vársz

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Hol­nap indul a ha­tal­mas Black Fri­day-őrü­let az áru­há­zak több­sé­gé­ben, de hiába ke­res­sük az igazi nagy le­ára­zást!

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

Ezért látsz mindenütt virággal mosolygó embereket

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat.

30 ezer he­lyen hagy­tak el vi­rá­go­kat az ut­cá­kon. Sok ezer fotót kap­tak cse­rébe.

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Mi történt? Féláron kínálják Koós János koncertjegyeit!

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni...

Potom pén­zért lehet hoz­zá­jutni az éne­kes kon­cert­je­gye­i­hez! Ki­de­rült, miért ilyen ol­csók!

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Így érdemes felkészülni az idei Black Friday-re

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, a nagy le­ára­zá­sok napja. Sokan spó­rol­nak, mások mér­ge­sek.

Jövő pén­te­ken indul ha­zánk­ban a Black Fri­day, azaz a fe­kete pén­tek, a nagy le­ára­zá­sok napja, ám akad­nak ke­res­ke­dők, akik az ame­ri­ka­ik­hoz iga­zodva no­vem­ber 24-én ak­ci­óz­nak. Sokan ren­ge­te­get spó­rol­nak, míg mások jog­gal mér­ge­sek, mert le­ma­rad­tak a ki­sze­melt por­té­ká­ról.

Migránsok elleni támadásra készült a bőnyi rendőrgyilkos? Újabb részletek

Migránsok elleni támadásra készült a bőnyi rendőrgyilkos? Újabb részletek derültek ki

A nyo­mo­zók sze­rint a Ma­gyar Nem­zeti Arc­vo­nal tag­jai mig­rán­sok el­leni ak­ci­óra ké­szül­tek.

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Idén két al­ka­lom­mal!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá.

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá. Hol az áru fogy ki hamar, hol a ve­re­ke­dést nem tud­ják meg­aka­dá­lyozni.

Így alkudjunk egy bevásárlóközpontban!

Így alkudhatunk egy bevásárlóközpontban!

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Van-e még német márkád ?
Most megint vásárolhatsz vele!

Van-e még német márkád? Most megint vásárolhatsz vele!

Ja­nuár 4-től a hónap vé­géig az egyik német áru­ház­lánc ismét el­fo­gadja a for­ga­lom­ból már 14 éve ki­vont német már­kát.

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Vigyázz, így vernek át a boltok!

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Csak né­hány élel­mi­sze­rért ug­rot­tál be, mégis teli ko­sár­ral tá­vo­zol - is­me­rős hely­zet? Így csá­bí­ta­nak vá­sár­lásra a bol­tok!

Nagy átverés vagy jó ötlet a kupongyűjtés?

Nagy átverés vagy jó ötlet a kupongyűjtés?

Spó­rolni, meg­ra­gadni a kí­nál­kozó le­he­tő­sé­ge­ket nem rossz dolog. De....

Spó­rolni, oko­san vá­sá­rolni, meg­ra­gadni a kí­nál­kozó le­he­tő­sé­ge­ket nem rossz dolog. Azon­ban nem árt vi­gyázni, mert sok szim­pa­ti­kus akció mö­gött rá­sze­dés vagy épp akár anyagi vesz­te­ség is rej­tőz­het.

Jó hír a csajoknak, akciózik a divatmárka

Jó hír a csajoknak, akciózik a divatmárka

Több gaz­da­sági na­pi­lap is be­szá­molt arról, hogy az egyik svéd tu­laj­donú ru­há­zati cég nye­re­sége drasz­ti­ku­san csök­kent, ami­ért fáj­jon a tulaj feje.

Több gaz­da­sági na­pi­lap is be­szá­molt arról, hogy az egyik svéd tu­laj­donú ru­há­zati cég nye­re­sége drasz­ti­ku­san csök­kent, ami­ért fáj­jon a tulaj feje, vi­szont a kész­le­teit most ki­söpri, és sok min­dent lehet nála ol­csób­ban venni.

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele. Igaz ugyanez az ak­ci­ókra is. De ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!