ÉLETMÓDI

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A hónapnak ezen a napján őrülnek meg a nők igazán a szexért!

A nők nem tud­ják el­rej­teni a je­le­ket.

Mu­tat­juk az ap­ró­sá­go­kat, amik azt jel­zik, hogy a csa­jod tüzes vad­macs­ka­ként vetné rád magát. Netán a kol­lé­ga­nőd üzen így, hogy végre el­menne veled...

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Figyelmeztettek a tűzoltók: ettől az apróságtól szénné éghet az autód!

Sok­szor még fi­gyel­met­len­nek sem kell len­nünk; egy férfi olyan fel­fe­de­zést osz­tott meg, amire biz­tos, hogy te sem gon­dol­tál.

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Utálsz vasalni? Az ecet a megoldás!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt! A leg­jobb benne, hogy még a va­sa­lót sem kell elő­ven­ned!

Ha a va­sa­lás nem tar­to­zik a ked­venc há­zi­mun­káid közé, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt a szu­per trük­köt! A leg­jobb benne, hogy még a va­sa­lót sem kell elő­ven­ned!

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Végre kiderült, hány órakor a legjobb a szex! Meg fogsz lepődni!

Éb­resztő! A fel­mé­ré­sek és a test ugyan­azt bi­zo­nyít­ják.

Éb­resztő! A fel­mé­ré­sek és a test ugyan­azt bi­zo­nyít­ják, meg­mu­tat­juk, mikor a leg­jobb a szex.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:
Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat EZO

Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat

Új energiákat hoz az augusztus az életedbe, teljesen felforgatja a gondolkodásodat

Au­gusz­tus­ban meg­nyí­lik a bő­ség­kapu, fó­kusz­álj a ter­ve­idre tu­da­to­san!

Au­gusz­tus­ban meg­nyí­lik a bő­ség­kapu, itt az ideje, hogy a ter­ve­idre fó­kusz­álj tu­da­to­san, hi­szen most min­den se­gít­sé­get meg­kapsz hozzá! Íme, az au­gusz­tusi elő­re­jel­zés!

Ez történik a testeddel, ha egy héten át mindennap használod a vaginatojást

Ez történik a testeddel, ha egy héten át mindennap használod a vaginatojást

Va­gi­na­fe­sze­sí­tés? Hal­lot­tál már róla?

Va­gi­na­fe­sze­sí­tés? Hal­lot­tál már róla? Egy nő saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be.

Így használd fel a lyukas harisnyát

Így használd fel a lyukas harisnyát

Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Hi­he­tet­le­nül bosszantó, ami­kor né­hány hasz­ná­lat után fel­sza­lad a ha­ris­nyán a szem. De van egy jó hí­rünk, nem kell azon­nal ku­kába dob­nod. Íme 5 ötlet, mire lehet még jó.

Te melyiket használtad? - Legendás illatszerek a '80-as évekből!

Te melyiket használtad? - Legendás illatszerek a '80-as évekből!

Még most is ta­lálsz ott­hon be­lő­lük.

Igazi kin­csek a '80-as évek­ből! A har­minc fe­let­tiek több­sége már ta­lál­ko­zott ezek va­la­me­lyi­ké­vel, sőt, ki is pró­bálta őket.

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Meg fogsz le­pődni.

Az em­be­ri­ség 98 szá­za­léka azt hiszi, az alu­fó­lia csak arra való, hogy élel­mi­sze­re­ket cso­ma­gol­junk bele. A ma­ra­dék kettő hoz­zá­te­szi, sütni is lehet benne.

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

5 nap vad orgia: Minden perverz vágyad teljesül a szexhajón

Buja höl­gyek­kel teli hajó, melyre párok is je­lent­kez­het­nek. Eg­zo­ti­kus he­lyek, lu­xus­kö­rül­mé­nyek, na és per­sze sok-sok szex!

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

Elképesztően izgató női bugyira gerjednek újabban a japán férfiak

Ez az intim holmi min­den ko­rábbi bi­zarr öt­le­ten túl­tesz.

Meg­szok­tuk már, hogy a szi­get­or­szág­ban élők sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája meg­le­he­tő­sen élénk, de ez az intim holmi min­den ko­rábbi bi­zarr öt­le­ten túl­tesz.

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ge­sen ter­mett idén a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége !

Bő­sé­ge­sen ter­mett idén a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig jön!

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Így lehet olcsóbb az álomnyaralás: Mesés tájakra juthatsz el ezzel a trükkel

Egy kül­földi uta­zás előtt nem­csak a re­pü­lő­jegy ára­kat kell fi­gyelni, ér­de­mes tisz­tá­ban lenni az egyéb költ­sé­gek­kel is.

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Ki le­hetne az is­ko­lai fel­sze­re­lé­sek be­szer­zé­sé­nek na­gyobb szak­ér­tője, mint az, aki év végén össze­ál­lítja a kö­vet­kező évre szük­sé­ges fel­sze­re­lé­sek lis­tá­ját?

A Samsung új mobiljával nincs több ittas vezetés!

A Samsung új mobiljával nincs több ittas vezetés!

Nem min­den­napi do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek fel az in­ter­netre: a Sam­sung va­do­natúj kon­cep­ci­ó­já­nak ter­vei egy új mo­bil­ról. For­ra­da­lom...

Nem min­den­napi do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek fel az in­ter­netre: a Sam­sung va­do­natúj kon­cep­ci­ó­já­nak ter­vei egy új mo­bil­ról, ami­lyen­nel eddig még senki nem ta­lál­koz­ha­tott. Első hal­lásra az ju­tott az eszünkbe: ennek vajon tény­leg van ér­telme? Nos, az is lehet, hogy na­gyon is.

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

Döbbenetes orgazmus: Hihetetlen, mire képest a női test

A gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

Nem kell fel­tét­le­nül érin­tés ahhoz, hogy a nők meg­él­jék a kéjt. Bi­zo­nyos szi­tu­á­ci­ók­ban a gyö­nyör ma­gá­tól is rád ta­lál­hat...

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Az el­kö­vető bárki lehet a tö­meg­ből.

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be se tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet a tö­meg­ből. Még­sem kell ál­do­za­tul es­nünk, nem ki­véd­he­tet­len a tá­ma­dás.

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

2018-ban ez lesz a divat hivatalos színtrendje, meg fogsz döbbenni

Még él­vez­zük a 2017-es év üde ár­nya­la­tait, de vajon mi­lyen di­vat­szí­nekre szá­mít­sunk a kö­vet­kező évre?

Így újítsd fel a fürdőszoba padlóját néhány ezer forintból

Így újítsd fel a fürdőszoba padlóját néhány ezer forintból

Csak egy kis ügyes­ség kell hozzá.

Nincs pén­zed a für­dő­szoba tel­jes fel­újí­tá­sára? Leg­alább a pad­lót va­rá­zsold újjá! Kevés pénz­ből, kis ügyes­ség­gel is lé­leg­zet­el­ál­lító ha­tást ér­hetsz el.

Ezek a világ legjobb szigetei

Ezek a világ legjobb szigetei

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

A Tra­vel és Le­i­sure ma­ga­zin ol­va­sói meg­vá­lasz­tot­ták a világ 10 leg­jobb szi­ge­tét. A dön­té­sü­ket öt szem­pont be­fo­lyá­solta...

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Kihozza a nőből az üvöltő oroszlánt az új gumi óvszer, ez durva!

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot, na!

Egy óv­szer­gyártó és for­gal­mazó cég olyan újí­tást ve­ze­tett be, ami nem­csak a fel­hasz­ná­lók kö­ré­ben verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Luxus színvonalú kirakatszex szálloda nyílt: te bemennél?

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma...

Van, aki­nek a leg­va­dabb rém­álma, hogy raj­ta­kap­ják sze­ret­ke­zés köz­ben. Má­sok­nak meg ez visz egy kis pi­káns ízt az együtt­létbe...

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, nincs olyan nő, aki nem erre vágyna!

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon fogja rövid időn belül dús haj­ko­rona dí­szí­teni a fejed. Nincs olyan nő, aki nem erre vágyna! Min­den hoz­zá­való könnyen be­sze­rez­hető így bár­mi­kor el­kezd­he­ted.

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Angelina és Brad Pitt ezt mondták egymásról, mióta kirobbant a válóper

Kevés tény hang­zik el, a sorok közül ren­ge­teg fáj­da­lom szű­rő­dik át.

Bár mind­ket­ten ré­bu­szok­ban be­szél­nek, és kevés tény hang­zik el, ren­ge­teg fáj­da­lom szű­rő­dik át.

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Bár a leg­töb­ben meg­sza­kít­ják a kap­cso­la­tot volt pár­juk­kal, akad­nak, akik vissza-vissza­tér­nek. Egy ku­ta­tás fel­tárta az oko­kat.

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

A legszaftosabb szexkérdések, amiket soha nem mertél feltenni!

Mi lesz azok­kal a kér­dé­sek­kel, ami­ket senki nem mer fel­tenni? A sze­xo­ló­gus vá­la­szol!

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Kitálalnak a szexuálpszichológusok: 6 dolog, amit rosszul tudsz a szexről

Tud­tad, hogy pon­to­san hol a csikló? Ciki-e pár­kap­cso­lat­ban masz­tur­bálni?

Tud­tad, hogy pon­to­san hol van a csikló? Sze­rin­ted ciki pár­kap­cso­lat­ban masz­tur­bálni? Gáz, ha a nőnek nincs min­den al­ka­lom­mal or­gaz­musa? Ezekre a kér­dé­sekre adtak vá­laszt egy on­line ma­ga­zin­ban a szak­em­be­rek.

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak, mint a vegák!

Szenzációs eredményre jutottak a kutatók: a húsevők boldogabbak, mint a vegák!

Vajon bol­do­gít a ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend?

Két­ség­te­len, hogy a jól össze­ál­lí­tott ve­ge­tá­ri­á­nus ét­rend na­gyon egész­sé­ges - de vajon bol­do­gít is? Brit ku­ta­tók egy új vizs­gá­lat alap­ján két­sé­ge­i­ket fe­jez­ték ki ezzel kap­cso­lat­ban.

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

Ezért kenj paradicsomot a bőrödre! Csodákra képes

So­kak­nál okoz prob­lé­mát, hogy a pat­ta­ná­sok után heg marad az arcon.

So­kak­nál okoz prob­lé­mát, hogy a pat­ta­ná­sok után heg marad az arcon.

Kiderült, ezért szeretnek téged marni a szúnyogok, így játszd ki őket

Kiderült, ezért szeretnek téged marni a szúnyogok, így játszd ki őket

Biz­tos a te is­me­ret­ségi kö­röd­ben is akad ember, akit job­ban csíp­nek a szú­nyo­gok, mint má­so­kat. Sőt, lehet, hogy te vagy az?

10 jel, hogy durván cukorfüggő vagy! Így szokhatsz le

10 jel, hogy durván cukorfüggő vagy! Így szokhatsz le

A cukor egy drog! Küzd­hetsz el­lene!

A cukor egy drog! De sok­szor nem is gon­dolsz arra, hogy épp az ár­tat­lan­nak tűnő éte­lek miatt ala­kul ki a füg­gő­ség.

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Tudtad, hogy ez a liszt a legjobb a takarításhoz?

Fe­les­le­ges drága sú­ro­ló­sze­re­ket vá­sá­rolni a bolt­ban, hi­szen a csil­logó la­kás­hoz semmi másra nincs szük­ség, csak lan­gyos vízre és lisztre.

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Máris elkészült a 2018-as tűzoltókalendár, sírva visítanak a nők

Cuki ál­la­tok­kal pó­zol­nak a tűz­ol­tó­fúk.

Esz­mé­let­len sze­xik a tűz­ol­tók, akkor is, ami­kor meg­sza­ba­dul­nak a ru­há­ik­tól; rá­adá­sul kis­ku­tyák­kal, ko­a­lák­kal pó­zol­tak.

Optikai csalódás - megtalálod a képen a köröket?

Optikai csalódás - megtalálod a képen a köröket?

Az em­be­rek több­sége ugyanis első rá­né­zésre sem­mit nem lát, így hamar fel is adja a pró­bál­ko­zást.

Az em­be­rek több­sége ugyanis első rá­né­zésre sem­mit nem lát, így hamar fel is adja a pró­bál­ko­zást. Pedig van re­mény.

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

Itt a legújabb óvszer: Mindennél élvezetesebb lesz a szex!

A Jif­tip nevű esz­köz föl­he­lyezve csak a pé­nisz nyí­lá­sát ta­karja el. Így a va­gina és pé­nisz sok­kal na­gyobb fe­lü­le­ten tud érint­kezni.

Titkos bejárat a bugyin: Megőrülnek a férfiak!

Titkos bejárat a bugyin: Megőrülnek a férfiak!

Szu­per­dö­gös fa­zon­nal ve­he­ted le pá­ro­dat a lá­bá­ról. Imádni fogja ezt az iz­gal­mas meg­le­pe­tést.

Már nem titok a legjobb európai légitársaságok rangsora, íme a lista

Már nem titok a legjobb európai légitársaságok rangsora, íme a lista

A Tri­pad­vi­sor fel­mé­rése alap­ján állt össze a lista. Te mit gon­dolsz?

A Tri­pad­vi­sor fel­mé­rése alap­ján állt össze a lista. Te mit gon­dolsz?

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

Óvszer helyett matrica? Veszélyesnek tűnk az új fogamzásgátló

A fo­gam­zás­gátló-ipar leg­újabb ter­méke egy ru­gal­mas mat­rica.

A fo­gam­zás­gátló-ipar leg­újabb ter­méke egy ru­gal­mas mat­rica. De vajon tény­leg ez a meg­ol­dás?

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

A Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett!

Az újabb ká­ni­kula a vi­ze­in­ket is meg­me­le­gí­tette, a Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett csü­tör­tökre!

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

Így hűtsd le a szobád a kánikula idején, mutatjuk, mi a teendő

A héten va­lódi tró­pusi hőség lesz.

A héten megint va­lódi tró­pusi hőség lesz, de azért van pár mód­szer, ami­vel el­vi­sel­he­tőbbé te­het­jük a for­ró­sá­got a saját la­ká­sunk­ban.

Életveszélyes villámcsapás: a lakásban sem vagyunk biztonságban!

Életveszélyes villámcsapás: a lakásban sem vagyunk biztonságban!

Mu­tat­juk az alap óv­in­téz­ke­dé­se­ket.

Évente több ember ha­lá­lát okoz­zák a sza­bad­ban tör­tént vil­lám­csa­pá­sok. Azon­ban ha nem te­szünk meg né­hány alap óv­in­téz­ke­dést, az ott­ho­nunk­ban sem va­gyunk biz­ton­ság­ban!

Szenzáció! Ez válthatja az ujjlenyomat-olvasót az iPhone8-ban!

Szenzáció! Ez válthatja az ujjlenyomat-olvasót az iPhone8-ban!

Na­gyon menő, az egy­szer már biz­tos. Ilyen meg­ol­dá­sok­ról húsz évvel ez­előtt még csak a sci-fik­ben ta­lál­koz­hat­tunk.

Ilyen meg­ol­dá­sok­ról húsz évvel ez­előtt még csak a sci-fik­ben ta­lál­koz­hat­tunk.

Jönnek a Perseidák: A hullócsillag a legerősebb kötés a szerelemben

Jönnek a Perseidák: A hullócsillag a legerősebb kötés a szerelemben

Ha sze­ren­cséd van, ren­ge­teg hul­ló­csil­la­got lát­hatsz au­gusz­tus­ban. Fogj egy pok­ró­cot, fe­küdj ki a pá­rod­dal a sza­badba!

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A ciciszív kihívás a legújabb őrület a neten, hát hol a határ?

A leg­újabb in­ter­ne­tes ki­hí­vás egé­szen meg­hök­kentő. El­ké­pesztő dol­got mű­vel­nek mel­lük­kel a ti­ni­lá­nyok.

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

69 újratöltve, így lesz ezentúl mindig tökéletes otthon a szex

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése.

Sokan nem sze­re­tik ezt a pózt, mert bo­nyo­lult a ki­vi­te­le­zése. Arról nem is be­szélve, ho­gyan él­vez­het­nél va­la­mit, mi­köz­ben va­laki más­nak oko­zol gyö­nyört? El­árul­juk a tit­kot!

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

Kivételes természeti csoda a világ legszebb tengerpartjain

A világ leg­gyö­nyö­rűbb ten­ger­part­jai egy fur­csa ok miatt lé­leg­zet­el­ál­lí­tóak.

Szá­mos oka lehet annak, hogy egy ten­ger­parti hely lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szép. Az vi­szont szinte biz­tos, hogy pont erre nem gon­dol­nál!

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

Méret a lényeg: Nagyon durva ez a párkereső hirdetés

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy utcai hir­de­tő­táb­lán.

A hir­de­tést egy férfi adta fel Bu­da­pes­ten, még­pe­dig tel­je­sen nyil­vá­nos he­lyen, egy erre a célra szol­gáló utcai hir­de­tő­táb­lán. A lé­nyeg azon­nal ki­de­rül: ha­tal­ma­sat akar!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Tegyél ecetet a sütőbe, döbbenetes lesz a hatás!

Fe­lejtsd el a drága és egész­ség­te­len meg­ol­dá­so­kat! Mu­ta­tunk va­lami sok­kal ol­csób­bat és job­bat!

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

A legkülönösebb ruhadarabok, amikről még biztos nem hallottál

Né­me­lyik­ről el­sőre meg se tud­nád mon­dani, mire való, mások vic­ce­sek. De hasz­no­sab­bak, mint gon­dol­nád!

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

Énekkel gyógyítanak a koraszülöttosztályokon

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra.

A beteg kis­ba­bák­nak és a szü­lők­nek is szük­sége van a dalra. A kis­gye­re­kes szü­lők ked­venc fog­la­ko­zása a ko­ra­szü­lött-in­ten­zí­ve­ken is mű­kö­dik.

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

7 jól bevált módszer: Szuperkemény lesz a férfi

Tar­tasz a me­re­ve­dési prob­lé­mák­tól?

Tar­tasz tőle, hogy me­re­ve­dési prob­lé­máid lesz­nek, vagy néha már elő is for­dult veled? Nincs veszve semmi, mu­ta­tunk né­hány trük­köt!

Így kell kinéznie egy tökéletes hétvégének!

Így kell kinéznie egy tökéletes hétvégének!

Au­gusz­tus 11-e és 13-a kö­zött a Ko­pa­szi gáton, a Rio Gaszt­ro­p­ar­ton, az egész csa­lád ga­ran­tál­tan jól fogja érezni magát!

Au­gusz­tus 11-e és 13-a kö­zött a Ko­pa­szi gáton az egész csa­lád ga­ran­tál­tan jól fogja érezni magát!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Kom­bi­náld ki­adó­sabb gyü­möl­csök­kel.

A málna na­gyon drága gyü­mölcs, és nem iga­zán ki­adós. Kom­bi­náld más, ki­adó­sabb, ol­csóbb gyü­möl­csök­kel.

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Szingli anya vagy? Így lehetsz újra boldog!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi!

Egye­dül ma­rad­tál a gye­rek­kel? Nyugi, még nincs veszve semmi! Hidd el, van esé­lyed rá, hogy meg­ta­láld az új pá­ro­dat, és ez a kap­cso­la­tod jobb le­gyen, mint a régi.

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Végre egy jó hír: ezért egészséges, ha egy nőnek nagy a feneke

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz!

Ha azt gon­do­lod, tö­ké­le­te­sen egész­sé­ges vagy, mert nincs túl­sú­lyod, akkor bi­zony na­gyot té­vedsz!

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Egészen elképesztő hatása van a kialvatlanságnak

Mást is okoz a be­teg­sé­ge­ken túl.

Azt biz­to­san hal­lot­tad már, hogy a tar­tós ki­al­vat­lan­ság sú­lyos be­teg­sé­ge­ket okoz­hat. De azt vajon tudod-e, hogy a pá­lya­fu­tá­so­dat is tönk­re­vág­hatja?

Megdöbbentő időjárást tartogat az ősz!

Megdöbbentő időjárást tartogat az ősz! Idén másra számíthatsz, mint eddig...

Ha azt hit­ted, hogy az au­gusz­tus már a nyár végét je­lenti, akkor bi­zony té­vedni fogsz.

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne?

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne? Meg­mu­tat­juk a profi ta­ka­rí­tó­szol­gá­la­tok leg­jobb trükk­jeit, már ma be­vet­he­ted őket!

Hatalmas felfedezés: arannyal gyógyítanák a rákot

Hatalmas felfedezés: arannyal gyógyítanák a rákot

Az arany se­gít­sé­gé­vel a ke­mo­te­rá­pia mel­lék­ha­tá­sait is csök­kent­het­nék. Em­be­re­ken még nem tesz­tel­ték.

Az arany se­gít­sé­gé­vel a ke­mo­te­rá­pia mel­lék­ha­tá­sait is csök­kent­het­nék.

Egészen elképesztő, ami a Békés megyei Kiscsákón történt

Egészen elképesztő, ami a Békés megyei Kiscsákón történt

Össz­tűz zú­dult az égből a ter­ményre.

Össz­tűz zú­dult az égből a ter­ményre, di­ó­nyi jég vert szét min­dent. Zo­kog­nak a gaz­dák, el­ma­rad a szü­ret.

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

A szexi mű­sor­ve­zető lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től fal­nak men­nek a nők.

Dö­gö­sen pó­zolva mu­tatta meg a leg­ide­ge­sí­tőbb férfi­szo­ká­so­kat a szexi mű­sor­ve­zető. Nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től fal­nak men­nek a nők.

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

Életveszélyes az Instagram kedvenc koktélja

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat. A réz­mér­ge­zés há­nyás­sal, has­fá­jás­sal, za­vart­ság­gal, ál­mos­ság­gal és áju­lás­sal jár.

A di­va­tos réz­kan­csók­ban fel­szol­gált ital étel­mér­ge­zést okoz­hat.

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Itt a nagy Trónok harca teszt: te meg tudod oldani?

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni és ki­de­rül, mennyire em­lék­szel a világ egyik ked­venc so­ro­za­tára.

Tíz kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni és ki­de­rül, mennyire em­lék­szel a világ egyik ked­venc so­ro­za­tára.

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Ezért kilenc perc a szundi az iPhone-on!

Ezért 9 perc a szundi az iPhone-on!

Meg­ol­dó­dott végre az év­ti­ze­des rej­tély.

Aki rég­óta hasz­nálja az Apple ter­mé­keit, egy idő után ma­gá­tól is rá­döb­ben, aztán időn­ként meg is kér­dezi magát: vajon miért pont 9 perc? Ennyi időt enged ugyanis a lus­tál­ko­dásra az összes iP­hone..

Önálló magazint indítottak a szexi vörös hajú nők, most belekukkanthatsz

Önálló magazint indítottak a szexi vörös hajú nők, most belekukkanthatsz

Téged is igé­zett már meg a vörös für­tök közül ki­néző sö­tét­zöld szem­pár?

Téged is igé­zett már meg a vörös für­tök közül ki­néző sö­tét­zöld szem­pár?

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Ezért rúgták ki a kocsmából a 6 reverendás papot

Nem akar­tak nekik sört adni!

Is­me­red azt a vic­cet, hogy a papok be­men­nek egy angol kocs­mába, de a ha­cu­ká­juk miatt ott nem szol­gál­ják ki őket?

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Sokkoló: Ezért tesznek fokhagymát vaginájukba a nők

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer.

Egyre ter­jed az in­ter­ne­ten a mód­szer. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ha­tá­sos, sőt, az orvos sze­rint ko­moly ká­ro­kat is okoz­hat a női test­ben.

Kiakasztotta a netet ez a feladvány! Te vajon rájössz a megoldásra?

Kiakasztotta a netet ez a feladvány! Te vajon rájössz a megoldásra?

Ez a kép egy­sze­rűen min­den­kin kifog. Na jó, majd­nem min­den­kin. Lehet, hogy te a ki­vé­te­lek közt vagy?

Ez a kép egy­sze­rűen min­den­kin kifog. Na jó, majd­nem min­den­kin. Lehet, hogy te a ki­vé­te­lek közt vagy?

Kegyetlen tréfát űz velünk az időjárás, durva, ami vár ránk

Kegyetlen tréfát űz velünk az időjárás, durva, ami vár ránk

Már csak pár óra a ha­la­dék és bú­csút mond­ha­tunk végre az iz­zasztó, el­vi­sel­he­tet­len ká­ni­ku­lá­nak!

Már csak pár óra a ha­la­dék és bú­csút mond­ha­tunk végre az iz­zasztó, el­vi­sel­he­tet­len ká­ni­ku­lá­nak! De ami ez után jön...

Hűtsd le magad egy nagyon menő szökőkútban, tudsz választani?

Hűtsd le magad egy nagyon menő szökőkútban, tudsz választani?

Bár­merre is jársz a vi­lág­ban, min­den­hol ta­lálni ámu­latba ejtő szö­kő­ku­ta­kat.

Így hazudunk az Instagramon! Magadra ismersz?

Így hazudunk az Instagramon! Magadra ismersz?

Min­denki érin­tett benne.

Ki­si­mult arc­cal, fehér fo­gak­kal, su­gárzó mo­sollyal éb­redsz? Büsz­kén fény­ké­pe­zed magad, mi­u­tán ke­rék­pár­ral le­te­kersz egy ma­ra­tont a tűző napon? Ha­zudsz.

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

Kend az arcodra a C-vitamint, nem bánod meg

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt ez az egy­szerű anyag.

A C-vi­ta­min­nak óri­ási sze­repe van az arc szép­sé­gé­nek meg­őr­zé­sé­ben. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan fi­a­ta­lítja a bőrt ez az egy­szerű anyag.

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

Így spórolj a strandon legalább 10 ezer forintot: jöhet a hűtőtáska!

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod.

A strand­büfé a leg­na­gyobb le­hú­zás! Sok­kal ol­csób­ban is meg­úsz­ha­tod a nyári lu­bic­ko­lás.

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Ismét egy egy­szerű, de remek ötlet.

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt, ami­vel el­rak­tá­roz­hat­juk a nyár ízét.

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este és tedd be­főt­tes­üvegbe az ebé­ded.

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este és tedd be­főt­tes­üvegbe az ebé­ded. Egy­szerű, gyors, olcsó és prak­ti­kus! Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!