ÉLETMÓDI

Ma végre kiderül, mikor jön már a tavasz

Ma végre kiderül, mikor jön már a tavasz

Vajon meg­szó­lal a pa­csirta?

Feb­ruár 19-e Zsu­zsanna napja. Ha­gyo­má­nya­ink sze­rint ma meg­tud­ha­tod, hogy mikor kö­szönt be idén a ta­vasz. Vajon meg­szó­lal a pa­csirta?

Budapesten járt az orosz popsikirálynő

Titokban Budapesten járt az eszelős testű orosz popsikirálynő

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val...

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val, őt vi­szont a ma­gyar fő­vá­ros va­rá­zsolta el. Ana­sta­siya Sc­heg­lova sze­rel­mes lett Bu­da­pestbe!

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, mu­tat­juk a leg­újabb fel­vé­te­le­ket!

A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, íme!

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben.

Miben job­bak a nők? Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben. A fi­zi­kai erő­fö­lényt meg­hagy­ták a férfi­ak­nak. Ám ezen kívül szá­mos te­rü­le­ten előz­he­tik meg őket

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed! EZO

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed!

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed!

A kínai ha­gyo­má­nyok sze­rint 2018. feb­ruár 16-án kez­dő­dött a Föld Kutya éve és 2019. feb­ruár 4-én ér véget.

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban kü­lö­nös fi­gyel­met kap a sze­re­lem és a sze­xu­a­li­tás.

Feb­ru­ár­ban kü­lö­nös fi­gyel­met kap a sze­re­lem és a sze­xu­a­li­tás. Most meg­tud­ha­tod, ki illik hoz­zád.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol most az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

Sok csa­lád­ban tom­bol most az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez. Vajon kell attól tar­ta­nunk, hogy ők is el­kap­ják ezt a ronda be­teg­sé­get?

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

A 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De össze­búj­hatsz ilyen­kor a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van, ha ilyen­kor is össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Fordul a kínai horoszkóp: jön a Kutya éve EZO

Fordul a kínai horoszkóp: jön a Kutya éve

Fordul a kínai horoszkóp: jön a Kutya éve

A kínai újév feb­ruár 16-án pén­te­ken kö­szönt be, ez­út­tal a Kutya éve jön, jó adag sze­ren­csé­vel és ki­hí­vá­sok­kal is! Mu­tat­juk a távol-ke­le­tiek elő­re­jel­zé­sét 2018-ra!

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Fi­gyeld a cím­két, oko­san vá­lassz.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak. Fi­gyeld a cím­két: só és cukor hoz­zá­adása nél­kül, saját lében hő­ke­zelt ter­mé­ket vá­lassz.

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek!

Kü­lön­le­ges pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg a ka­mera. Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek. A mez­te­len­ség adott, pi­káns fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

A sza­u­nák rég­óta óta nép­sze­rűek.

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli ez az egész­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda.

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri...

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba!

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta a vi­rág­bol­to­kat, be­vá­sárló cent­ru­mo­kat a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula.

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got.

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből,akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan.

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, és nem akarsz sem ten­ger­parti nyug­ágy­ban pi­henni, sem fel­ka­pott, zsú­folt kis­vá­ro­sok­ban sé­tál­gatni, akkor menj el oda, ahol biz­to­san nin­cse­nek sokan. De ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Rossz irányban feküdt a baba

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Az orvos döb­be­ne­tes mód­szer­rel se­gí­tett rajta. Ilyet még nem lá­tott a világ!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás nőktől és férfiaktól

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel. Ez a min­den­na­pos hasz­ná­lat­ban lévő tárgy egé­szen más volt há­rom­száz évvel ez­előtt. Egy ku­ta­tás egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Idén is gon­dol a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra...

Gon­dol a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, akik egye­dül van­nak ezen a napon...

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?! És mi lehet a rejt­vény va­lódi meg­fej­tése?

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

A szőr­te­len­ség­ve­szé­lyes is lehet!

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része. Van, aki min­den szá­lat el­tá­vo­lít, mások meg­hagy­nak egy ke­ve­set a ter­mé­sze­tes szőr­zet­ből.

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek.

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek. Jó né­há­nyan jár­tak már pórul a ro­man­ti­kára és sze­re­lemre ki­je­lölt napon... Íme a val­lo­má­sok, hátha ta­nu­lunk be­lő­lük!

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen áron,mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni.

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, főleg mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni az in­ter­ne­ten! Na­gyon durva öt­le­tek! Nincs az a tárgy, amit nem tud­nál meg­vá­sá­rolni vagy el­adni az on­line tér­ben. Ennek az egyik módja, a fa­ce­book.

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, és egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban a ro­man­ti­kus zene egy na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Mikor tudsz fel­sza­ba­dult lenni?

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, kö­tött­sé­gek­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet? A fel­mé­ré­sek meg­lepő ered­ményt hoz­tak.

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Egy gyors he­lyes­írási tesz­tet hoz­tunk es­tére. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj EZO

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj

Is­merd meg a feb­ruár adta le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek len­dü­le­tet adnak az évre.

Is­merd meg a feb­ruár adta le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek len­dü­le­tet adnak az egész évre vo­nat­ko­zóan.

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Tudd meg, al­kal­mas vagy-e do­nor­nak!

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért.

Pánikba estek az emberek ettől a hátborzongató felvételtől

Pánikba estek az emberek ettől a hátborzongató felvételtől

Nem fogsz hinni a sze­med­nek. Ez a fel­vé­tel tény­leg durva...

Nem fogsz hinni a sze­med­nek. Ez a fel­vé­tel tény­leg durva...

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha ő a part­ne­red.

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha az il­lető a part­ne­red. Igaz tör­té­ne­tek.

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Mire em­lék­szel a ta­nul­tak­ból?

Most ki­de­rül mennyire jó a me­mó­riád, mennyire em­lék­szel az is­ko­lá­ban ta­nul­takra.

Budapestre érkezik a BODY kiállítás

Budapestre érkezik a BODY kiállítás

A le­nyű­göző em­beri tes­tet be­mu­tató tár­lat mé­rete egye­dül­álló

Feb­ruár 15-én meg­ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra a vi­lág­hírű BODY ki­ál­lí­tás. A le­nyű­göző em­beri tes­tet be­mu­tató tár­lat mé­rete Eu­ró­pá­ban is egye­dül­ál­ló­nak szá­mít.

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető egy spe­ci­á­lis mód­szer se­gít­sé­gé­vel. De vajon ho­gyan mű­kö­dik ez az új, va­ló­ban ígé­re­tes tech­nika?

Durva ez a rejtvény, csak a zsenik tudják megfejteni! - Vajon neked sikerül?

Durva ez a rejtvény, csak a zsenik tudják megfejteni! - Vajon neked sikerül?

Igazi ki­hí­vás ez a fel­adat. Nem lesz könnyű dol­god vele, az biz­tos.

Igazi ki­hí­vás ez a fel­adat. Nem lesz könnyű dol­god vele, az biz­tos.

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Ez már biztos, így virágzik másodszor is a ciklámened

Nem bo­nyo­lult.

Már­ci­u­sig még újra vi­rá­goz­hat a cik­lá­me­ned. Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el, hogy ismét vi­rágba bo­rul­jon. Meg­lá­tod, meg­éri!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

A ba­ba­hin­tő­port egyre ke­ve­sebb anyuka hasz­nálja - a ház­tar­tás­ban azon­ban szá­mos olyan te­rü­let van, ahol hasz­nos lehet.

2018 legütősebb személyiségtesztje megmondja, ki vagy, sőt a jövődet is elárulja!

2018 legütősebb személyiségtesztje megmondja, ki vagy, sőt a jövődet is elárulja!

Most min­dent meg­tud­hatsz.

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt ki­vé­te­le­sen komp­lex és ha­tá­sos. Most min­dent meg­tud­hatsz.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot leg­újabb ver­zi­ó­ját nem kis­pá­lyá­sok­nak ter­vez­ték. Mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint­hogy a szexi robot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Válassz egy szimbólumot és kiderül, milyen a küldetéssel születtél a világra

Válassz egy szimbólumot és kiderül, milyen a küldetéssel születtél a világra

Nyisd ki a lel­ked tit­kos fi­ók­jait!

A szim­bó­lu­mok vá­lasz­tása ren­ge­teg dol­got el­árul rólad. Nehéz ki­mon­da­nod azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket meg­tud­hatsz egy egy­szerű kép­ből. Dönts és nyisd ki a lel­ked tit­kos fi­ók­jait!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

Most a mu­la­to­zá­soké a fő­sze­rep!

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni.

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Gyors, olcsó, egész­sé­ges.

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást. Ke­rüld a bol­tot ebéd előtt.

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ku­ta­tók ki­fej­lesz­tet­tek egy szu­per ételt, ami ha­tá­so­sabb lehet el­lene.

Ku­ta­tók ki­fej­lesz­tet­tek egy szu­per ételt, ami még ha­tá­so­sabb lehet el­lene.

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.Mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha ilyen okból.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley, rajta aztán tény­leg nem hagy nyo­mot a múló idő!

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben.

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Frászt hozta az emberekre ez a felvétel - ettől bepánikolsz...!

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Egé­szen el­ké­pesztő, amit most látni fogsz. Vajon van rá ma­gya­rá­zat?

Ezek a kollégák azok, akiktől a leginkább a falra mászol? Nem benned van a hiba!

Ezek a kollégák azok, akiktől a leginkább a falra mászol? Nem benned van a hiba!

Ne okold magad. Né­há­nyan tény­leg egy­sze­rűen el­vi­sel­he­tet­le­nek.

Ne okold magad. Né­há­nyan tény­leg egy­sze­rűen el­vi­sel­he­tet­le­nek.

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Nincs más dol­god, mint vá­lasz­tani a képek közül.

Nincs más dol­god, mint vá­lasz­tani a képek közül. Ez vi­szont ren­ge­te­get el­árul sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz, mi­lyen fan­tasz­ti­ku­san meg­könnyíti a dol­go­dat! Nem kell glet­telni mert el­fedi a re­pe­dé­se­ket és gyor­sab­ban szá­rad a bútor. Ezzel a mód­szer­rel fel­újít­ha­tod a meg­ko­pott be­ren­de­zést.

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Min­dig őrült vágy haj­totta...

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta, elő­ször on­line pornó, majd szex­mun­ká­sok, de semmi nem volt elég. Végül durva do­logra szánta el magát...

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett nem­rég a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája, de kol­lé­gái azon­nal je­len­tést tet­tek és még idő­ben le­szál­lí­tot­ták a gép­ről. Vajon mennyire ál­ta­lá­nos ez az eset? Jo­go­san ret­teg­nek-e az uta­sok?

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Vaníliás és fahéjas: Így gyilkolja a fehérvérsejteket az e-cigi

Sokan úgy hi­szik, biz­ton­ság­ban van­nak, ha e-ci­ga­ret­tát szív­nak. Csak­hogy egyre jön­nek az in­for­má­ciók, mi­lyen káros ez is.

Az emberek 87%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tesztelt magad!

Az emberek 87%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tesztelt magad!

Szük­ség lesz a lo­gi­kádra, és arra is, hogy ki­tar­tóan gon­dol­kozz! Győzd le a rejt­vényt!

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A merevedő férfiasság tisztelete: Nagy, történelmi hímtagmustra

A tör­té­ne­lem tele van bi­zarr esz­kö­zök­kel, per­verz szob­rok­kal és ké­pek­kel. Ezt nézd!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Tönkrement a kapcsolatod? Így éld túl a szakítást, így kezdd újra az életed!

Fáj­dal­mas, de van kiút. Higgy ma­gad­ban!

Fáj­dal­mas, de tény, hogy a kap­cso­la­tok gyak­ran vég­ződ­nek sza­kí­tás­sal.

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Előbb 20, majd 10 percre halt meg a nő, utána 5 hétre kómába esett

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át.

Elütötte egy te­her­autó, két­szer élesz­tet­ték újjá és 29 mű­té­ten esett át. Ma már tri­at­lon ver­se­nye­ken indul.

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

A nők na­gyító alatt vizs­gál­ják már az első ta­lál­ko­zás­nál, vajon tény­leg meg­fe­lelő-e a pasi.

Erre is használhatod a lázcsillapító tablettát

Elképesztő, mire használhatod még a lázcsillapító tablettát

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz vele va­rá­zsolni .

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz va­rá­zsolni az alábbi trükk se­gít­sé­gé­vel. Még jó, hogy a hoz­zá­való ál­ta­lá­ban kéz­nél van.

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön. Pedig egy­szerű a meg­ol­dás!

A mo­so­ga­tóba? A vé­cébe? A sze­me­tesbe? Sok bosszú­sá­got okoz a hasz­nált olaj, min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön, és sokan nem is tud­ják, mek­kora ká­ro­kat okoz a ter­mé­szet­ben. Pedig na­gyon egy­szerű a meg­ol­dás!

Keményen becsap ez a képrejtvény! Melyik az igazi madár a fotón?!

Keményen becsap ez a képrejtvény! Melyik az igazi madár a fotón?!

Hiába nézed, na­gyon nehéz lesz rá­jön­nöd, vajon me­lyik a képen az igazi, élő pél­dány.

Hiába nézed, na­gyon nehéz lesz rá­jön­nöd, vajon me­lyik a képen az igazi, élő pél­dány.

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád.

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád a ta­va­szi szend­vi­csek­hez és sa­lá­ták­hoz.Egy egy­szerű trük­kel ugyanis gon­dos­kod­hatsz a fo­lya­ma­tos után­pót­lás­ról.