ÉLETMÓDI

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

Így tisztítsd ki a tollpárnád és sokkal jobban fogsz aludni

El­tá­vo­lít­ha­tod be­lőle a koszt.

Fon­tos neked a há­bo­rí­tat­lan éj­sza­kai nyu­ga­lom? A za­var­ta­lan, mély alvás ér­de­ké­ben mosd ki a pár­ná­dat leg­alább évente két­szer!

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

Durva letartóztatások a neonzöld Borat-bikini miatt

A tu­ris­ták ki­ver­ték a biz­to­sí­té­kot.

A cseh tu­ris­ták ak­ci­ója ki­verte a biz­to­sí­té­kot a ha­tó­sá­gok­nál. Az esetre felfi­gyelt a film sztárja, és olyan gesz­tust tett, ami­vel meg­nyerte ma­gá­nak az in­ter­ne­tet.

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Új Gaudí-épület nyílik a turisták számára

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni, egy­sze­rűen el­va­rá­zsol.

Bar­ce­lo­nát egy­sze­rűen nem lehet nem sze­retni. Még soha senki nem jött haza csa­ló­dot­tan a város meg­lá­to­ga­tása után. A kü­lön­le­ges Gaudí-épü­le­tek, a ten­ger­part, a pál­ma­fák min­den­kit el­va­rá­zsol.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Multimilliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Multimilliomos lett a bolhapiacon vásárolt kép tulajdonosa

Te is el­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti?

Te is el­ját­szot­tál már a gon­do­lat­tal, hogy az ott­ho­nod fa­lain logó ké­pek­nek az ér­téke a több mil­lió fo­rin­tot is el­ér­heti? Ez az eset jól pél­dázza, hogy néha va­ló­ban ér­de­mes a ré­gebbi ké­pe­ket, fo­tó­kat be­vizs­gál­tatni.

Hasznosnak bizonyulni mások számára - országhatárok nélkül

Hasznosnak bizonyulni mások számára - országhatárok nélkül

A Nem­zet­közi és hazai Ro­tary szá­mos olyan célt fo­gal­ma­zott meg amely egy­fajta élet­mó­dot is je­lent.

A Nem­zet­közi és hazai Ro­tary szá­mos célt fo­gal­ma­zott meg

Orális póz még nem okozott ilyen vad orgazmust! Eszméletlen

Orális póz még nem okozott ilyen vad orgazmust! Eszméletlen

Fe­lejtsd el, amit eddig az orá­lis szex­ről gon­dol­tál. Iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Fe­lejtsd el, amit eddig az orá­lis szex­ről gon­dol­tál. Sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Brutális orgazmust okoz ez a póz! Felejthetetlen gyönyör vár rád

Brutális orgazmust okoz ez a póz! Felejthetetlen gyönyör vár rád

A fel­le­gekbe re­pül­tök, ha ki­pró­bál­já­tok, amit most fo­gunk mu­tatni. Hidd el, meg­éri!

Most kiderül, zseni vagy-e! Meg tudod fejteni ezt a rejtvényt?

Most kiderül, zseni vagy-e! Meg tudod fejteni ezt a rejtvényt?

Mind­össze egyet­len gyu­fa­szá­lat kell más helyre ten­ned ahhoz, hogy meg­kapd a meg­ol­dást.

Mind­össze egyet­len gyu­fa­szá­lat kell más helyre ten­ned ahhoz, hogy meg­kapd a meg­ol­dást.

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Ezek a legdurvább fájdalmak, amiket az ember átélhet

Össze­szed­ték az or­vo­sok, mely fáj­dal­mak a leg­bru­tá­li­sab­bak. Döb­be­ne­tes és hosszú a lista...

Nyi­lall, be­le­ha­sít, vé­gig­fut a tes­te­den - mind is­mer­jük a fáj­dal­mat. Most el­mond­ják az or­vo­sok, me­lyek a leg­dur­vább kínok.

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

A stutt­garti fürdő ven­dé­gei azt sze­ret­nék el­érni, hogy a sza­una ré­szért külön kell­jen fi­zetni a jö­vő­ben.

S.O.S autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

S.O.S. autós szezonváltás: A téli gumi felszerelése nem elég!

Fel­röp­pen­tek a hírek a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, hogy idén bün­tet­nek, ha nincs téli gumi az au­tó­don. Nem ez az egyet­len tév­hit...

A boldogság legdurvább gyilkosa nem az, amire gondolsz!

A boldogság legdurvább gyilkosa nem az, amire gondolsz!

Vajon mi okozza a leg­több súr­ló­dást a kap­cso­la­tok­ban?

Vajon mi okozza a leg­több súr­ló­dást a kap­cso­la­tok­ban? A pénz vagy a szex? Eset­leg a há­zi­munka? Netán az, hogy a felek nem tud­nak egy­más­sal őszin­tén kom­mu­ni­kálni? Nem! De ha nem ezek, akkor vajon mi lehet a leg­na­gyobb prob­léma?

Ezért tegyél aszpirint a mosógépbe, nem bánod meg!

Ezért tegyél aszpirint a mosógépbe, nem bánod meg!

Pró­báld ki, nem fogsz csa­lódni!

Ra­gyo­góan fehér ruhák nem­csak a rek­lá­mok­ban lé­tez­nek. Ott­hon leg­alább olyan tö­ké­le­tesre tudod mosni a hol­mi­kat, ha be­ve­ted ezt az ügyes trük­köt.

Kihívója akadt az El Caminónak, ismerd meg az európai szupertúrát!

Kihívója akadt az El Caminónak

Ha ki­hí­vásra vágysz és nem félsz a ne­héz­sé­gek­től, in­dulj útnak a leg­újabb GR5-ös tú­rára. Hidd el, nem fogsz csa­lódni, de ne fe­ledd, igazi ki­hí­vás­ban lesz ré­szed!

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Berobbantja a női orgazmust ez a 10 telitalálatos szexötlet

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a női gyö­nyör si­kere?

Sok­szor hiába tesz meg min­dent a férfi, a nőnek még­sem lesz or­gaz­musa. Vajon min múlik a siker?

Megtalálod a képen a balerinát? Ezen a feladványon pörög a fél net!

Megtalálod a képen a balerinát? Ezen a feladványon pörög a fél net!

Mit gon­dolsz, te meg­ol­dod a rejt­vényt? Meg­ta­lá­lod az el­rej­tett ala­kot a képen?

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Elképesztő ötlet: leselejtezett Boeing-ből lakóház!

Ez ám a szár­nyas pa­lota!

A gé­pész­mér­nök Bruce Camp­bell gon­dolt egy na­gyot, és vá­sá­rolt ma­gá­nak egy le­se­lej­te­zett Bo­e­ing 727-200-as utas­szál­lí­tót és le­par­kol­tatta a tel­kén.

Ebből tudhatod, hogy komoly kapcsolatban élsz

Ebből tudhatod, hogy komoly kapcsolatban élsz

Vajon mitől válik egy kap­cso­lat ko­mollyá? Attól, hogy mennyi ideje vagy­tok együtt? Vagy va­lami más a titok?

Vajon mitől válik egy kap­cso­lat ko­mollyá? Attól, hogy mennyi ideje vagy­tok együtt? Vagy va­lami más a titok? El­árul­juk, mi az a jel, ami­ben biz­tos le­hetsz!

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

Ingyen adja az erdő a legjobb dekorációkat!

To­boz­ból egy­szerű, de mégis szu­per de­ko­rá­ci­ó­kat ké­szít­hetsz. Ins­pi­rá­lódj!

To­boz­ból egy­szerű, de mégis szu­per lát­vá­nyos de­ko­rá­ci­ó­kat ké­szít­hetsz. Ins­pi­rá­lódj!

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra és...

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra, vedd ma­gad­hoz a táv­irá­nyí­tót, és ha az asszony csa­tor­nát vál­tana, vagy nem akarná be­hozni a söröd, csak mu­tass a nap­tárra!

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

A férfiak 87 százaléka jobban keményedik szex közben, ha ez teljesül

Jön­nek a ket­tes­ben el­töl­tött, be­gu­bó­zós, hosszú téli esték.

Jön­nek a hosszú téli esték, ami­kor jól esik bent, a meleg szo­bá­ban pi­hen­getni. Ilyen­kor több idő van a ro­man­ti­kus össze­bú­já­sokra. Ha pedig e mellé szex is pá­ro­sul, tö­kélyre fej­leszt­he­ti­tek a be­gu­bó­zást a fa­gyos na­po­kon!

Új bolygót fedeztek fel a tudósok, ami az emberiség új otthona is lehet akár! EZO

Új bolygót fedeztek fel a tudósok, ami az emberiség új otthona is lehet akár!

Új bolygót fedeztek fel a tudósok, ami az emberiség új otthona is lehet akár!

Ha­tal­mas táv­csö­vek­kel fog­ják meg­fi­gyelni!

Ha­tal­mas táv­csö­vek­kel fog­ják meg­fi­gyelni a 11 fény­év­nyire lévő égi­tes­tet.

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Neked is gyakran van éjszakai merevedésed? Akkor ezt tudnod kell

Pé­nisz­ke­mé­nye­dés alvás köz­ben sok­szor elő­for­dul! Egy uro­ló­gus el­árulta, mi okozza, és azt is, hogy mit jelez, ha el­ma­rad.

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ebből egyél egy kanálnyit, és máris jobban fogsz aludni!

Ne­he­zen al­szol el és fel­éb­redsz éj­sza­kán­ként? Vi­gyázz, mert az al­vás­hi­ány az egész na­podra rá­nyomja a bé­lye­gét.

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

Kurvák jöttek vizsgálatra! - Összerezzentek a budapesti rendelőben

A fel­vé­te­les ápoló ki­a­bált oda így a másik nő­vér­nek.

A fel­vé­te­les ápoló ki­a­bált oda így a másik nő­vér­nek, ami­kor szex­mun­ká­sok ér­kez­tek szű­rő­vizs­gá­latra. A pros­tik za­var­ban vol­tak, a többi beteg el­hú­zó­dott, vagy meg­ve­tően vé­gig­mérte a lá­nyo­kat. Bi­zarr je­le­net a fő­vá­rosi ren­de­lő­ben.

Meg tudod oldani ezt a matekpéldát? 1 perc alatt szinte lehetetlen....

Meg tudod oldani ezt a matekpéldát? 1 perc alatt szinte lehetetlen....

Kon­cent­rálj, moz­gó­sítsd a lo­gi­kád és a ké­pes­sé­geid!

Kon­cent­rálj, moz­gó­sítsd a lo­gi­kád és a ké­pes­sé­geid, és le­gyél a ki­vé­te­le­sen ügye­sek egyike!

Váratlan fordulat az időjárásban! Erre nem árt felkészülnöd...

Váratlan fordulat az időjárásban! Erre nem árt felkészülnöd...

A kö­vet­kező idő­szak igazi meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat, kü­lö­nös vál­to­zá­sokra szá­mít­ha­tunk.

A kö­vet­kező idő­szak igazi meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat, kü­lö­nös vál­to­zá­sokra szá­mít­ha­tunk.

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni!

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni! Azt is ga­ran­tál­hat­juk, hogy nem fogsz tőle el­hízni, és a cu­kor­sokk­tól, va­la­mint a cu­kor­füg­gő­ség­től sem kell tar­ta­nod mi­atta.

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Ne takaríts mindent ecettel! Ezeket a tárgyakat könnyen tönkreteheted!

Csak óva­to­san a ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos cso­da­szer­rel, az ecet­tel! Nem min­dig, és nem min­den­hol ha­tá­sos!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Figyelj, így lesz belőled koránkelő!

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj.

Utálsz korán kelni? Me­g­ért­jük, de néha saj­nos mu­száj. El­árul­juk, ho­gyan le­hetsz ener­gi­kus és friss min­den reg­gel.

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Emlékszel még, ahogy a Flúgos futamban nyüszítve vihogott Mardel?

Emlékszel még, ahogy a Flúgos futamban nyüszítve vihogott Mardel?

Újra ver­senybe száll­nak a bo­hó­kás rajzfil­mes so­fő­rök, hogy meg­küzd­je­nek a Világ Leg­flú­go­sabb Au­tó­ver­seny­zője cí­mért.

Így szépít meg minden nőt tetőtől-talpig a szódabikarbóna

Így szépít meg minden nőt tetőtől-talpig a szódabikarbóna

Nagy­anyá­ink fil­lé­res cso­da­szere.

Nagy­anyá­ink fil­lé­res cso­da­szere nem­csak a kony­há­ban hasz­nos, szép­ség­ápo­lás­hoz is re­me­kül mű­kö­dik!

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold EZO

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kivételes lehetőséget és reményt hoz számodra is a novemberi újhold

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, végre le­tisz­tul­hat­nak a ha­lo­ga­tott zűrös ügyek.

Kü­lön­le­ges hely­zet áll elő, végre le­tisz­tul­hat­nak a rég­óta ha­lo­ga­tott zűrös ügyek.

6 ok, miért szexelj az exszel!

6 ok, miért szexelj az exszel!

A ká­poszta sem jó fel­me­le­gítve - tartja a mon­dás, ennek el­le­nére a párok je­len­tős ré­szé­nél a sza­kí­tás­sal nem ér véget a testi kap­cso­lat. Vajon ez jó ötlet?

A ká­poszta sem jó fel­me­le­gítve - tartja a mon­dás, ennek el­le­nére a párok je­len­tős ré­szé­nél a sza­kí­tás­sal nem ér véget a testi kap­cso­lat. Vajon ez jó ötlet?

Öt szuper trükk, hogy idén tökéletes legyen a kocsonya

Öt szuper trükk, hogy idén tökéletes legyen a kocsonya

Főz­tél már ko­cso­nyát?

Főz­tél már ko­cso­nyát? Meg­mu­tat­juk, hogy nem is olyan ör­dön­gös­ség.

Sorakozó a startvonalnál!

Minden versenyzőnek: sorakozó a startvonalnál!

No­vem­ber 20-án vissza­tér a Hanna-Bar­bera-so­ro­zat új ver­zi­ója.

No­vem­ber 20-án vissza­tér a Hanna-Bar­bera-so­ro­zat va­do­natúj ver­zi­ója, a Flú­gos Futam a Bo­o­me­rang csa­tor­nán.

Hihetetlen tempó: 10 ezer nőt tett magáévá és napi kétszer maszturbált

Hihetetlen tempó: 10 ezer nőt tett magáévá és napi kétszer maszturbált

Men­nek a ta­lál­ga­tá­sok, vajon tény­leg meg lehet-e csi­nálni ezt...

Men­nek a ta­lál­ga­tá­sok, vajon tény­leg meg lehet-e csi­nálni ezt. Akad, aki a gya­kor­lat híve, és meg is pró­bálja. Végül is mit ve­szít, ha nem lesz meg a tíz­ezer?

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Elképesztő kulisszák derültek ki a filmes szexjelenetekről

Nem gon­dol­tuk volna, ho­gyan ve­szik fel a fil­mek­ben lát­ható szex­je­le­ne­te­ket.

Nem gon­dol­tuk volna, ho­gyan ve­szik fel a fil­mek­ben lát­ható szex­je­le­ne­te­ket. Sok ér­de­kes és fura dolog ki­tu­dó­dott...

Áztasd a lábad ecetbe, hálás lesz érte

Áztasd a lábad ecetbe, nem hiszed el, milyen hálás lesz érte

Télen a zárt cipő vi­se­lése ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor a ké­nyez­te­tés.

Télen az ál­landó zárt cipő vi­se­lése sza­bá­lyo­san ki­ké­szíti a lá­ba­kat. Jól esik ilyen­kor egy kis ké­nyez­te­tés, de nem kell azon­nal a drága pe­di­kű­rös­höz sza­ladni. Nagy­anyá­ink házi prak­ti­kája ma is mű­kö­dik!

Ezt a matekpéldát csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

Ezt a matekpéldát csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

Nem aka­runk ke­cseg­tetni: nehéz dol­god lesz. De meg­éri küz­deni a si­ke­rért!

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Ettől a kegyes hazugságtól eszelősen begerjednek a nők az ágyban

Új szex­pó­zok, já­ték­sze­rek, iz­gal­mas va­dító já­té­kok...

Új szex­pó­zok, já­ték­sze­rek, iz­gal­mas va­dító já­té­kok... Egy élet kevés lenne min­dent ki­pró­bálni, ami­től vál­to­za­to­sabb lehet a szex. De mi van, ha a csa­jod nem így gon­dolja?

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Tíz kér­dést kel­lene he­lye­sen meg­vá­la­szolni, de a leg­töb­ben el­buk­nak. Neked si­ke­rül?

Tíz kér­dést kel­lene he­lye­sen meg­vá­la­szolni, de a leg­töb­ben el­buk­nak. Neked si­ke­rül?

Itt a legfrissebb szerelmi horoszkóp! Ez vár rád karácsonyig EZO

Itt a legfrissebb szerelmi horoszkóp! Ez vár rád karácsonyig

Itt a legfrissebb szerelmi horoszkóp! Ez vár rád karácsonyig

Nehéz csil­lag­ál­lá­sok ve­szé­lyez­te­tik a kap­cso­la­to­kat. Légy tü­rel­mes, gya­ko­rold az el­en­ge­dést

Nehéz csil­lag­ál­lá­sok ve­szé­lyez­te­tik a kap­cso­la­to­kat. Légy tü­rel­mes, gya­ko­rold az el­en­ge­dést

Bugyi nélkül mutatta meg brutális testét a szexi magyar ducimodell

Bugyi nélkül mutatta meg brutális testét a szexi magyar ducimodell

Esze­lő­sen iz­gató a női test, ha van rajta mit fogni. És ezt most a szexi Si­ro­kai Diana min­den két­sé­get ki­zá­róan be­bi­zo­nyí­totta.

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

A szuper-orgazmus legfőbb titka: Ezt műveli a nő vaginájában a síkosító

Ado­mány a szex­ben a sí­ko­sító gél, mely vég­le­te­kig fo­kozza a pé­nisz és a va­gina tán­cát.

Döbbenetes árak a kéjes órákért

Luxuskurvák Budapesten: Döbbenetes árat kérnek a kéjes órákért

Kitti lu­xus­szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt, és ebből re­me­kül megél.

Kitti esz­kort óra­bére jócs­kán meg­ha­ladja az át­la­gos szex­mun­ká­so­két.

Te hol nyomod meg a fogkrém tubusát? Villámgyors személyiségteszt

Te hol nyomod meg a fogkrém tubusát? Villámgyors személyiségteszt! Meg fogsz lepődni...

Egy ilyen hét­köz­napi szo­kás sok­kal töb­bet árul el va­lódi éned­ről, mint gon­dol­nád.

Brutálisan szexi nő lett a 2018-as év naptárlánya

Brutálisan szexi nő lett a 2018-as év naptárlánya

A dom­bo­ru­la­tok ki­rály­nője szexi nap­tár­ral hívja fel ma­gára a fi­gyel­met, nem is akár­ho­gyan!

A dom­bo­ru­la­tok ki­rály­nője szexi nap­tár­ral hívja fel ma­gára a fi­gyel­met, nem is akár­ho­gyan! Mu­tat­juk a jövő év leg­ero­ti­ku­sabb nap­tár­fo­tóit!

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Az emberek 88%-a elbukik ezen a fejtörőn! De te körözd le őket!

Az emberek 88%-a elbukik ezen a fejtörőn! De te körözd le őket!

Egy kis matek, egy kis lo­gika, egy adag kre­a­ti­vi­tás, és máris tiéd lehet a si­ker­él­mény.

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Eszméletlen, mi zajlik a nő fejében, miközben átéli az orgazmust

Or­gaz­mus alatt az agyi ak­ti­vi­tás kü­lön­le­ges képet mutat.

Or­gaz­mus alatt az agyi ak­ti­vi­tás más képet mutat, mint az or­gaz­must meg­előző per­cek­ben.

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Ezek a világ legrövidebb repülőútjai

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni? Meg­mu­tat­juk!

Gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan he­lyek a vi­lág­ban, ahol pár km-t is re­pü­lő­vel kell meg­tenni, mivel szá­raz­föl­dön kö­rül­mé­nye­sebb lenne az uta­zás? Kí­ván­csi vagy, hogy hol van­nak a világ leg­rö­vi­debb re­pü­lőút­jai? Mu­tat­juk.

Megdöbbentő lesz december és január időjárása! Ez tényleg igazi meglepetés!

Megdöbbentő lesz december és január időjárása! Ez tényleg igazi meglepetés!

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mit jó­sol­nak a me­te­o­ro­ló­gu­sok a kö­vet­kező hó­na­pokra.

Szédítő gyönyör: íme a 69-es póz új változata! Megőrülsz majd érte

Szédítő gyönyör: íme a 69-es póz új változata! Megőrülsz majd érte

Fe­dezd fel a má­mo­rító le­he­tő­sé­ge­ket.

Fe­dezd fel a má­mo­rító le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek ebben a szu­per póz­ban rej­le­nek. Eze­ket neked is ki kell pró­bál­nod.

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

Hamarosan piacra kerül a muszlim Barbie

A Mat­tel 1959-ben pi­acra do­bott ba­bája azon­nal ha­tal­mas siker lett.

A Mat­tel 1959-ben pi­acra do­bott ba­bája azon­nal ha­tal­mas siker lett. Azóta szám­ta­lan vál­to­zata je­lent meg, most pedig meg­ér­ke­zett a musz­lim fej­ken­dőt vi­selő Bar­bie is..

Új szintre emeli a nő öngyönyörét ez a 6 meglepő technika

Új szintre emeli a nő öngyönyörét ez a 6 meglepő technika

A férfiak el se tud­ják kép­zelni, mi­lyen rafi­nált mó­do­kon elé­gí­tik ki ma­gu­kat a nők.

A férfiak el se tud­ják kép­zelni, ho­gyan elé­gí­tik ki ma­gu­kat a nők. Pedig aki is­meri a tit­kot, könnyeb­ben bol­do­gul az ágy­ban.

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

A kutatók is meglepődtek: ez a veszély leselkedik a férfiakra szex közben

Saj­nos a most kö­zölt ada­tok sze­rint ko­ránt­sem ri­zi­kó­men­tes a sze­xu­á­lis együtt­lét. Kü­lö­nö­sen a férfiak ag­gód­hat­nak.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

7 kényes szexkérdésre válaszolt a hatalmas mellű, szemüveges pornósztár

7 kényes szexkérdésre válaszolt a hatalmas mellű, szemüveges pornósztár

Meg­vá­la­szo­lat­lan kínos kér­dé­se­idre most egy vér­profi mondja meg a tutit.

Meg­vá­la­szo­lat­lan kínos kér­dé­se­idre most egy vér­profi mondja meg a tutit. A dögös Mia ken­dő­zet­le­nül és őszin­tén vá­la­szol.

Na végre! Így kell függönyt mosni, hogy ne kelljen vasalni

Na végre! Így kell függönyt mosni, hogy ne kelljen vasalni

Ezzel a mód­szer­rel ren­ge­teg időt spó­rol­hatsz meg: ra­gyogó tiszta lesz a füg­göny, és még va­sal­nod sem kell

Az ab­lak­tisz­tí­tás, füg­göny­mo­sás előtt min­dig nagy le­ve­gőt kell ven­ned? Ezzel a mód­szer­rel ren­ge­teg időt spó­rol­hatsz meg: ra­gyogó tiszta lesz a füg­göny, és még va­sal­nod sem kell. Ha most vég­zed el ezt a mun­kát, ka­rá­csony­kor is gyö­nyörű lesz még.

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

Ré­góta van jog­sid? Tedd magad pró­bára!

Azt hi­szed ma­ga­biz­to­san ve­zetsz, pedig az sem biz­tos, hogy jól par­kolsz! Tedd magad pró­bára!

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Kicsi a lakásod? Akkor ezt a karácsonyfát idén neked találták ki

Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Min­den évben meg­szen­vedsz vele, hogy hová tedd az apró la­kás­ban a ka­rá­csony­fát? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk, hogy a fa ne fog­lal­jon sok he­lyet.

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

Ezért a huncutságért járnak a férjes asszonyok masszázsra

Meg­szó­lal a masszőr!

A vé­le­mé­nyét név nél­kül vál­laló masszőr női kun­csaft­jai un­szo­lá­sára volt kény­te­len ki­ter­jesz­teni a profil­ját.

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

Megszólalt a prosti: erre vágynak igazából a férfiak

El­árulta a tit­kot.

Több, mint tíz­ezer férfi­val fe­küdt össze, így azt gon­dolja, tudja, miről be­szél.

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt!

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit. Csak do­báld be a ser­pe­nyőbe a hoz­zá­va­ló­kat.

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre.

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net.

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Felrobbantották a netet: mindenki ezeken a képeken pörög

Nem lehet ab­ba­hagyni a mo­soly­gást, mi­köz­ben eze­ket a ké­pe­ket néz­zük.

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Egyre gyak­rab­ban merül fel a kér­dés: hány éves korig lehet biz­ton­sá­go­san autót ve­zetni?

Egyre gyak­rab­ban merül fel a kér­dés: hány éves korig lehet biz­ton­sá­go­san autót ve­zetni? Hány éves korig kap­hat va­laki jo­go­sít­ványt?

Ennyiszer kell szexelned, hogy egészséges maradj

Ennyiszer kell szexelned egy hónapban, hogy egészséges maradj

Ki­de­rült, hogy a sze­ret­ke­zé­sek gya­ko­ri­sága és a vér­kép kö­zött össze­füg­gés ta­lál­ható.

Ki­de­rült, hogy a sze­ret­ke­zé­sek gya­ko­ri­sága és a vér­kép kö­zött össze­füg­gés ta­lál­ható.

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

10 dolog, amit nem tudtál a császármetszésről

Ma­gyar­or­szá­gon alig száz éve vé­gez­ték az első si­ke­res csá­szár­met­szést. Mára ru­tin­el­já­rás­nak szá­mít az ope­rá­ció, mégis nagy vi­tá­kat kavar.

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Ezt rakd az ablakba adventkor, csodájára járnak a szomszédok

Ezt rakd az ablakba adventkor, csodájára járnak a szomszédok

Job­ban meg tud­juk élni azt, amire fel­ké­szü­lünk. A ka­rá­csony meg­ün­nep­lése sok mun­ká­val jár.

Job­ban meg tud­juk élni azt, amire fel­ké­szü­lünk. A ka­rá­csony meg­ün­nep­lése sok mun­ká­val jár. Ha idő­ben rá­han­go­lódsz, akkor tény­leg ün­neppé válik. Dí­szítsd ki az ab­la­ko­dat, hogy messzi­ről lás­sák a gon­do­la­ta­i­dat.

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Elő­for­dult már, hogy áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd?

Elő­for­dult már, hogy áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd?

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

A rizs az egyik leg­egy­sze­rűbb köret, mégis nehéz tö­ké­le­tesre főzni. Vajon lé­te­zik tuti re­cept?

A rizs az egyik leg­egy­sze­rűbb köret, mégis nehéz tö­ké­le­tesre főzni. Vajon lé­te­zik tuti re­cept? És ér­de­mes előre gon­dol­kodva be­áz­tatni a rizst főzés előtt? Mi­lyen trük­kök­kel lesz a leg­fi­no­mabb ez a köret?