ÉLETMÓDI

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Ne dol­gozz órá­­kig a kony­­há­­ban! Tedd a húst sü­­tő­­zacs­­kó­ba, így süsd meg. Gyor­s és szu­­per egész­­sé­­ge­s meg­ol­dás!

Tetves a rózsád? Mutatjuk, mit kell tenni

Tetves a rózsád? Mutatjuk, mit kell tenni

A szá­raz, meleg idő­ben tá­mad­nak!

A szá­raz, meleg idő ked­vez nekik, tá­mad­nak a tet­vek! Most hasz­nos és olcsó trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek­kel meg­előz­he­ted, és ki is irt­ha­tod a tet­ve­ket.

Rekord nézőszám és hőség várható a Telekom VOLT Fesztivál első napján

Rekord nézőszám és hőség várható a Telekom VOLT Fesztivál első napján

Az idei VOLT Fesz­ti­vál re­kord lá­to­ga­tott­ságú nap­já­nak ígér­ke­zik a mai.

Az idei VOLT Fesz­ti­vál re­kord lá­to­ga­tott­ságú nap­já­nak ígér­ke­zik a mai.

Jövőre Veletek, ugyanitt - bezárt a Generali Gyerek Sziget

Jövőre Veletek, ugyanitt - bezárt a Generali Gyerek Sziget

Va­sár­nap este be­zárt Miki Mó­ka­tára.

Va­sár­nap este be­zárt Miki Mó­ka­tára, azaz vége a négy hét­vé­gén át tartó in­gye­nes gye­rek­zsúr­nak a Ha­jó­gyári-szi­ge­ten.

Vintage életérzés a Lupa Beachen

Vintage életérzés a Lupa Beachen

Meg­ren­de­zik az első Mo­dern Vin­tage We­eken­det.

Ha­gyo­mány­te­remtő szán­dék­kal, jú­lius 5-én és 6-án ren­de­zik meg Bu­da­pest ten­ger­part­ján az első Mo­dern Vin­tage We­eken­det, benne - sok más mel­lett - pin-up für­dő­ru­hás szép­ség­ver­sennyel.

Hihetetlen, de igaz: Majd 2 milliárdszor csendül fel naponta ez a dallam

Hihetetlen, de igaz: Majd 2 milliárdszor csendül fel naponta ez a dallam

Pon­to­sab­ban egy 1902-ben írt dal rész­lete...

Pon­to­sab­ban egy 1902-ben írt dal rész­lete, amit ma min­denki a vi­lág­cég sa­ját­já­nak te­kint.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Drámai videó: Tűző napon zárta magát autóba egy állatorvos

Drámai videó: Tűző napon zárta magát autóba egy állatorvos

A szak­em­ber szem­lé­le­te­sen mu­tatta be, mit él át egy kutya, akit a fe­le­lőt­len gaz­dája ma­gára hagy az au­tó­ban egy forró nyári napon.

A szak­em­ber szem­lé­le­te­sen mu­tatta be, mit él át egy kutya, akit a fe­le­lőt­len gaz­dája ma­gára hagy az au­tó­ban egy forró nyári napon.

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ebből a most érő, sa­vany­kás gyü­mölcs­ből remek sütit süt­he­tünk.

Ebből a most érő, sa­vany­kás gyü­mölcs­ből remek sütit süt­he­tünk.

Ezek a Balaton legjobb strandjai! Óriási a verseny

Ezek a Balaton legjobb strandjai! Óriási a verseny

Idén 15. al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ba­la­toni stran­dok nagy ver­se­nyét. Évről-évre több pá­lyá­zat ér­ke­zik.

Idén 15. al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ba­la­toni stran­dok nagy ver­se­nyét, melyre gya­kor­la­ti­lag a tó körül lévő 90 strand közül bár­me­lyik be­ne­vez­het.

Kiderült, ebben a korban veszélyes már a nőknek vezetni

Kiderült, ebben a korban veszélyes már a nőknek vezetni

Mit lehet tenni ilyen­kor?

A me­no­pauza egyik ve­szé­lyes mel­lék­ha­tá­sá­ról ke­ve­set be­szé­lünk: a nők egy része ilyen­kor mond le a ve­ze­tés­ről, mert egy­sze­rűen el­veszti az ön­bi­zal­mát.

Mosd meg a rizst, de tartsd meg a levét! Mutatjuk, mire jó

Mosd meg a rizst, de tartsd meg a levét! Mutatjuk, mire jó

Mé­reg­drága arc­krém és sam­pon? Sok­kal job­bat és ol­csób­bat aján­lunk he­lyette. A hajad és a bőröd szebb lesz, mint az ázsiai nőké

Mé­reg­drága arc­krém és sam­pon? Sok­kal job­bat és ol­csób­bat aján­lunk he­lyette. A te hajad és bőröd is olyan gyö­nyörű lesz tőle, mint az ázsiai nőké. Mu­tat­juk, hogy ké­szítsd el, és ho­gyan hasz­náld. Hű­tő­ben na­po­kig el­tart­ható!

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok.

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok, nagy kér­dés ilyen­kor, hogy merre men­tek to­vább!

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Elmúltál 50? Ezekre a vitaminokra különösen figyelj!

Másra van szük­sé­günk, mint fi­a­ta­lon.

Az idő mú­lá­sá­val a tes­tünk egyre ne­he­zeb­ben veszi fel a táp­anya­go­kat. Van né­hány vi­ta­min, amely­nek a be­vi­te­lére kü­lö­nö­sen oda kell fi­gyelni.

Grillezel a kertben? Így gyújtsd meg a tüzet profin

Grillezel a kertben? Így gyújtsd meg a tüzet profin

Tüzet rakni nem is olyan könnyű.

A grill­par­tik első és leg­fon­to­sabb fel­adata a tűz­ra­kás, azaz a pa­rázsló fa­szén el­ké­szí­tése. Aki pró­bálta már, az tudja, tüzet rakni nem is olyan könnyű, még akkor sem, ha ren­del­ke­zésre áll­nak az előre meg­vá­sá­rolt cso­da­sze­rek.

Ez a legjobb trükk arra, hogy otthonodból távol tartsd a pókokat

Ez a legjobb trükk arra, hogy otthonodból távol tartsd a pókokat

Ha egy pók sétál be az ott­ho­nodba, ne csapd le - bár­mennyire is ir­tóz­nak tőle sokan, hasz­nos állat.

"Elő" Szent Iván Éjszaka a Lupán

"Elő" Szent Iván Éjszaka a Lupán

A Lu­pára már egy nap­pal ha­ma­rabb meg­ér­ke­zik Szent Iván Éj­sza­kája.

Bu­da­pest ten­ger­part­jára már egy nap­pal ha­ma­rabb meg­ér­ke­zik Szent Iván Éj­sza­kája. Jú­nius 22-én több­féle prog­ram és haj­nal 2-ig tartó für­dő­zés is várja a lá­to­ga­tó­kat a Lupán.

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Szórj tojáshéjat a kertedbe, és csoda történik

Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd!

A to­­jás­­héj nem­­csak ki­­váló táp­a­nyag­­for­­rás a nö­­vé­­nyek szá­mára, de a csi­­gák ellen is véd. Ne dobd ki soha, hanem hasz­­no­­sítsd újra, gyö­nyörű lesz a ker­­ted!

Nem kell rögtön megijedni: Ezért szaladnak be a női vécébe a férfiak

Nem kell rögtön megijedni: Ezért szaladnak be a női vécébe a férfiak

Vajon be­me­het egy férfi a női vé­cébe anél­kül, hogy fel­há­bo­rodva ker­get­nék ki a nők? Bi­zony, van ilyen eset.

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

Ezzel a tech­ni­ká­val gye­rek­já­ték ki­va­rá­zsolni hé­juk­ból az apró ge­rez­de­ket.

Ezzel a tech­ni­ká­val gye­rek­já­ték ki­va­rá­zsolni hé­juk­ból az apró ge­rez­de­ket.

Ezzel a pohártrükkel vadítják a férfiakat a japán nők

Ezzel a pohártrükkel vadítják a férfiakat a japán nők

Ez­út­tal a keb­lek ke­rül­tek egy netes ki­hí­vás kö­zép­pont­jába, ami­vel a vég­le­te­kig fo­koz­zák a vá­gya­kat. Pi­káns fotók!

Ez­út­tal a keb­lek ke­rül­tek egy netes ki­hí­vás kö­zép­pont­jába, ami­vel a vég­le­te­kig fo­koz­zák a vá­gya­kat. Pi­káns fotók!

Megöli a nő lelkét, ha a férfi így viselkedik a párkapcsolatban

Megöli a nő lelkét, ha a férfi így viselkedik a párkapcsolatban

Vajon miről is lehet szó?

A nők több­sége na­gyon so­káig tűr, még akkor is, ha a pár­kap­cso­la­tá­ban nincs min­den rend­ben. Ám van né­hány dolog, amit nem lehet so­káig ki­bírni.

Beach Sports Festival a Lupán

Beach Sports Festival a Lupán

Kez­dő­dik a nyár leg­na­gyobb sport­fesz­ti­válja, a Beach Sports Fes­ti­val.

Több mint 40 sportág 2500 ver­seny­ző­jé­nek rész­vé­te­lé­vel ren­de­zik a nyár leg­na­gyobb sport­fesz­ti­vál­ját, a Beach Sports Fes­ti­valt.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért örökre em­lé­kezni fog arra az es­tére...

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Ennél olcsóbban még biztos nem repültél ebbe a két gyönyörű francia városba!

Ennél olcsóbban még biztos nem repültél ebbe a két gyönyörű francia városba!

Idén ős­szel a Rya­nair két gyö­nyörű fran­cia vá­rosba is indít új já­ra­to­kat.

Idén ős­szel a Rya­nair két gyö­nyörű fran­cia vá­rosba is indít új já­ra­to­kat.

Őrült szexi nyári trend: Így villantanak nagyibugyit az utcán a nők

Őrült szexi nyári trend: Így villantanak nagyibugyit az utcán a nők

A na­gyi­bu­gyi most új ha­tá­ro­kat fe­sze­get: min­den ed­di­gi­nél dö­gö­sebb kom­bi­ná­ci­ó­ban tér vissza...

Hurrá, nyaralunk! Ezek a veszélyek leselkednek eközben a gyerekekre

Hurrá, nyaralunk! Ezek a veszélyek leselkednek eközben a gyerekekre

A sta­tisz­ti­kák sze­rint a nyári hó­na­pok­ban, az is­ko­lai szü­net­ben megnő a gyer­me­ke­ket érintő bal­ese­tek száma.

Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul az idei Gyerek Sziget

Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul az idei Gyerek Sziget

Hét­vé­gén be­zá­rul­nak a Ge­ne­rali Gye­rek Szi­get kapui, de még jú­nius 22-23-án min­den­kire vár­nak a mesék.

Ezen a hét­vé­gén be­zá­rul­nak a Ge­ne­rali Gye­rek Szi­get kapui, de még jú­nius 22-23-án min­denki jól meg­már­tóz­hat a mesék, a já­té­kok és a ka­lan­dok bi­ro­dal­má­ban.

Budapest egy hétig Sanghaj színeiben tündököl

Budapest egy hétig Sanghaj színeiben tündököl

"A Di­na­mi­kus Sang­haj" Város Pro­mó­ciós Ren­dez­vény 2019 jú­nius kö­ze­pén kerül meg­ren­de­zésre Bu­da­pes­ten.

"A Di­na­mi­kus Sang­haj" Város Pro­mó­ciós Ren­dez­vény 2019 jú­nius kö­ze­pén kerül meg­ren­de­zésre Bu­da­pes­ten, Ma­gyar­or­szá­gon.

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Ez az ártatlannak tűnő jel váratlan halálra figyelmeztet: vigyázz!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Fel­tét­le­nül for­dulj or­vos­hoz, ha ezt ta­pasz­ta­lod!

Szórj sót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Szórj sót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Nyá­ron pláne ra­­gyog­­jon a vé­­cé­­csé­­sze!

Forró nyár­ban kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy min­­dig ra­­gyog­­jon a vé­­cé­­csé­­sze. Sze­ren­csére ehhez nem szük­­sé­­ges durva vegy­­sze­­re­­ket hasz­­nál­­nod.

Gyerekkel is buli a Telekom VOLT

Gyerekkel is buli a Telekom VOLT

A VOLT idén egy sereg iz­gal­mas prog­ram­mal várja a gye­re­ke­ket is.

A VOLT idén egy sereg iz­gal­mas prog­ram­mal várja a gye­re­ke­ket is: lesz fesz­ti­vál túra, pom­pom party, me­se­já­té­kok, kü­lön­féle kéz­mű­ves mű­he­lyek, sőt, gye­rek te­het­ség­ku­tató is.

Mutasd a tenyered, megmondjuk, milyen lesz a szerelmi életed EZO

Mutasd a tenyered, megmondjuk, milyen lesz a szerelmi életed

Mutasd a tenyered, megmondjuk, milyen lesz a szerelmi életed

El­ké­pesztő, mi­lyen sokat el­árul­nak!

Sokat el­árul­nak a te­nyér­vo­na­lak! Meg­le­pően egye­diek, akár­csak az em­beri sor­sok. Mu­tat­juk, ho­gyan ol­vass te is könnyen ezek­ből a ter­mé­sze­tes je­lek­ből!

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Át­ve­szik az ér­zel­me­in­ket?

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket? Egy svéd ku­ta­tás vá­laszt adott.

Brutális szúnyoginvázió, ide szórd a szódabikarbónát!

Brutális szúnyoginvázió, ide szórd a szódabikarbónát!

Esz­mé­let­len jó trük­köt mu­ta­tunk most. Tú­lé­lési tipp a csí­pé­sek ellen.

Esz­mé­let­len jó trük­köt mu­ta­tunk most. Tú­lé­lési tip­pek szú­nyo­gok ellen, il­letve csí­pé­sek után.

Most érik ez az elfeledett, finom gyümölcs

Most érik ez az elfeledett, finom gyümölcs: Nagyanyáink kedvence volt

Régen a gye­­re­­kek ked­­vence volt.

A régi öre­gek kert­­jé­­ből nem hi­á­­nyoz­­ha­­tott az il­­la­­tos és lédús gyü­­möl­­csö­­ket termő sze­­derfa.

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

Két­szer annyi ön­kén­tes csat­la­ko­zik.

A ta­valy re­kor­dot döntő Ba­la­ton Sound fesz­ti­vál idén is nagy fi­gyel­met for­dít a biz­ton­ságra a Sa­fety First kez­de­mé­nye­zés révén.

V4NA: Gyilkos vírus fenyeget Görögországban

V4NA: Gyilkos vírus fenyeget Görögországban

Óv­in­téz­ke­dé­sek meg­ho­za­ta­lára intik a tu­ris­tá­kat, akik Gö­rög­or­szágba akar­nak lá­to­gatni a nyár fo­lya­mán.

Óv­in­téz­ke­dé­sek meg­ho­za­ta­lára intik a tu­ris­tá­kat, akik Gö­rög­or­szágba akar­nak lá­to­gatni a nyár fo­lya­mán.

Bőröndpakolási tippek nyaraláshoz

Bőröndpakolási tippek nyaraláshoz

Egyre töb­ben égnek va­ká­ció­láz­ban és ter­vez­ge­tik nya­ra­lá­su­kat, a tanév vé­gé­vel pedig nem­so­kára a csa­lá­dok is útra kel­nek.

Egyre töb­ben égnek va­ká­ció­láz­ban és ter­vez­ge­tik nya­ra­lá­su­kat, a tanév vé­gé­vel pedig nem­so­kára a csa­lá­dok is útra kel­nek.

Kiderült végre, ez a vitamin csökkenti a rák kockázatát

Kiderült végre, ez a vitamin csökkenti a rák kockázatát

Vajon ele­get fo­gyasz­tasz be­lőle?

Van egy vi­ta­min, amely a leg­utóbbi ku­ta­tá­sok sze­rint meg­le­pően ha­té­kony­nak bi­zo­nyult a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­ben. Me­lyik lehet az?

Megdöbbent a magyar háziasszony, amikor kinyitotta a kukoricakonzervet

Megdöbbent a magyar háziasszony, amikor kinyitotta a kukoricakonzervet

Nem ju­tott szó­hoz Vik­tó­ria, ami­kor fel­haj­totta a kon­zerv­do­boz te­te­jét.

Döbbenetes, mi derült ki a szőrtelenítő nőkről

Döbbenetes, mi derült ki a szőrtelenítő nőkről

Bár a szőr­szá­lak el­tün­te­té­sé­hez lé­te­zik más mód­szer is, pél­dául a gyan­tá­zás, meg­le­pően sok nő ma is bo­rot­vát hasz­nál. Nem is akár­hol!

Bár a kel­le­met­len szőr­szá­lak el­tün­te­té­sé­hez lé­te­zik más mód­szer is, pél­dául a gyan­tá­zás, meg­le­pően sok nő ma is bo­rot­vát hasz­nál. Nem is akár­hol!

Szereted a spenótot? Ha ezt a fajtát termeszted, októberig szedheted

Szereted a spenótot? Ha ezt a fajtát termeszted, októberig szedheted

A jövő zöld­sége! A leg­va­dabb ká­ni­ku­lát is ki­bírja ez a fajta!

A jövő zöld­sége! A leg­va­dabb ká­ni­ku­lát is ki­bírja ez a fajta!

Még tart a hőségriadó, így vigyázzunk magunkra!

Még tart a hőségriadó, így vigyázzunk magunkra!

Va­sár­na­pig tart a hő­ség­ri­adó.

Össze­szed­tük, mi min­dent te­he­tünk az egész­sé­günk ér­de­ké­ben.

A tökéletes nyaralás 5 egyszerű titka

A tökéletes nyaralás 5 egyszerű titka

Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, ga­ran­tál­tad jól vég­ző­dik a va­ká­ciód.

A csa­lá­dok már ja­vá­ban ter­ve­zik a közös nya­ra­lást, amely, ha min­den jól megy, életre szóló él­mény lesz. Ha eze­ket az egy­szerű sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, ga­ran­tál­tad jól vég­ző­dik a va­ká­ciód.

Megújult a rakott krumpli, ez lesz a nyár kedvence

Megújult a rakott krumpli, ez lesz a nyár kedvence

Nem vagy a ha­gyo­má­nyos ra­kott krumpli el­kö­te­le­zettje? Sze­re­ted az új íze­ket? Pró­báld ki ezt a re­cep­tet. Nyárra iga­zán könnyű ez az étel.

Nem vagy a ha­gyo­má­nyos ra­kott krumpli el­kö­te­le­zettje? Sze­re­ted az új íze­ket? Pró­báld ki ezt a re­cep­tet. Nyárra iga­zán könnyű ez az étel. Gyor­san el­ké­szít­he­ted, szív­ből ajánl­juk ezt a mennyei fi­nom­sá­got.

Meleged van, nem tudsz aludni? Ezt rakd az ágyadba, és könnyebb lesz

Meleged van, nem tudsz aludni? Ezt rakd az ágyadba, és könnyebb lesz

Les­sük el a me­di­ter­rán vidék la­kó­i­nak év­ez­re­des ta­pasz­ta­la­tait

Ká­ni­ku­lá­ban nem könnyű el­aludni. Mégis van­nak trük­kök, me­lye­ket be­vetve a leg­na­gyobb hő­ség­ben is álomba me­rül­hetsz. Les­sük el a me­di­ter­rán vidék la­kó­i­nak év­ez­re­des ta­pasz­ta­la­tait. A vizes le­pe­dőt nem másra, hanem ma­gukra húz­zák

Ezt a kullancsirtót készítsd el otthon, így védekezz a súlyos kór ellen

Ezt a kullancsirtót készítsd el otthon, így védekezz a súlyos kór ellen

Tö­ké­le­tes vé­de­lem nem lé­te­zik, épp ezért rend­kí­vül fon­tos a meg­elő­zés

Kul­lancs ellen saj­nos nem lé­te­zik 100%-os vé­de­lem. Épp ezért rend­kí­vül fon­tos a meg­elő­zés

Apák napi bulival vár hétvégén a Gyerek Sziget

Apák napi bulival vár hétvégén a Gyerek Sziget

Most va­sár­nap lesz apák napja.

Most va­sár­nap lesz apák napja, így a Gye­rek Szi­get har­ma­dik hét­vé­gé­jén őket (is) ün­ne­pel­jük: apák napi meg­le­pe­té­sek ké­szül­het­nek több hely­szí­nen is.

Soha ne hagyd a kutyádnak, hogy így utazzon az autóban

Soha ne hagyd a kutyádnak, hogy így utazzon az autóban

Ve­szé­lyes, ha nincs rög­zítve

Min­den­kit meg­mo­so­lyog­tat, ha egy au­tó­ból ki­néző, bol­dog ku­tya­ar­cot lát. Csak­hogy ez egy na­gyon ve­szé­lyes hely­zet. Akár­csak a sofőr ölé­ben utazó eb.

Molyriadó: szörnyűség a kamrában

Molyriadó: szörnyűség a kamrában

Min­den nő rém­álma, ami vele tör­tént, sokan vi­sítva me­ne­kül­né­nek...

Min­den nő rém­álma, ami vele tör­tént, sokan vi­sítva me­ne­kül­né­nek ki a kony­há­ból ezt látva. Rá­adá­sul ez bár­ki­vel, bár­mi­kor meg­tör­tén­het.

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Lássuk, mit tudsz! Te megtalálod az autót a képen?

Lássuk, mit tudsz! Te megtalálod az autót a képen?

Fel­adja a lec­két ez az egy­szerű rajz.

Fel­adja a lec­két ez az egy­szerű rajz­nak tűnő kép. Nem is olyan könnyű a meg­fej­tés! Neked jó sze­med van?

Sokkoló hőség: ez a meglepő trükk segít a túlélésben

Sokkoló hőség: ez a meglepő trükk segít a túlélésben

A hő­ség­ri­asz­tás szinte a sem­mi­ből tört elő. Mu­tat­juk, mi­lyen trük­köt vess be!

Szórj szódabikarbónát a mikróba: lenyűgöző a hatás!

Szórj szódabikarbónát a mikróba: lenyűgöző a hatás!

Szu­per ez a trükk, amit most mu­ta­tunk neked.

Szu­per ez a trükk, amit most mu­ta­tunk neked.

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

A Ligetben lesz Európa egyik komplexebb játszóparkja

A Ligetben lesz Európa egyik komplexebb játszóparkja

Meg­mu­tat­juk az att­rak­ci­ó­kat!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen att­rak­ci­ók­kal vár­ják a gye­re­ke­ket ősz­től a Nagy­ját­szó­té­ren!

Népzenei koncertek színesítik a Benczúr Kerti Esték programsorozatot

Népzenei koncertek színesítik a Benczúr Kerti Esték programsorozatot

A nyár során össze­sen öt al­ka­lom­mal él­vez­het­jük a bel­vá­ros­ban az élő nép­ze­nét szerda es­tén­ként.

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Vigyázz, ettől durván belobbanhat az allergiád!

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem fel­tét­le­nül sze­re­tik a ta­vaszt.

Fo­lyik az orrod, könnye­zel, és tüsszögsz? Az al­ler­gi­á­val küz­dők nem fel­tét­le­nül sze­re­tik őszin­tén a ta­vaszt. Ám van pár olyan té­nyező, ami to­vább ront a tü­ne­te­i­den. Ezek­ről a dol­gok­ról pél­dául egé­szen biz­to­san nem gon­dol­tad eddig, hogy árt­hat­nak.

Eszméletlen izgalmas ez a rejtvény - most kiderül, zseni vagy-e!

Eszméletlen izgalmas ez a rejtvény - most kiderül, zseni vagy-e!

Meg tudod ol­dani ezt a ma­tek­pél­dát? Alig si­ke­rül va­la­ki­nek...

Meg tudod ol­dani ezt a ma­tek­pél­dát? Alig si­ke­rül va­la­ki­nek...

Elképesztő kutatás, ez derült ki a kutyaszőrről és az emberi hajról

Elképesztő kutatás, ez derült ki a kutyaszőrről és az emberi hajról

Ami­kor egy ku­tyás gazdi stresszes idő­sza­kot él meg, át­adja a fe­szült­sé­get ked­venc négy­lá­bú­já­nak.

Megrázó képkockákon a véres valóság: Újra Csernobiltól retteg a fél világ

Megrázó képkockákon a véres valóság: Újra Csernobiltól retteg a fél világ

Ke­gyet­le­nül élethű film­so­ro­zat ké­szült a 33 évvel ez­előtti ka­taszt­ró­fá­ról.

Ke­gyet­le­nül élethű film­so­ro­zat ké­szült a 33 évvel ez­előtti atom­erőmű-ka­taszt­ró­fá­ról, és bár kez­det­ben cse­kély fi­gye­lem övezte, rövid idő alatt maga mögé uta­sí­tott min­den ko­rábbi tör­té­ne­tet.

Kelet felől támadnak a nehézbombázók: Orosz szupermodellek bűvölik a férfiakat

Kelet felől támadnak a nehézbombázók: Orosz szupermodellek bűvölik a férfiakat

A volt szov­jet blokk dögös szép­sé­gei nem tét­len­ked­nek...

Mi­köz­ben a fél világ az ame­ri­kai szu­per­mo­del­le­ket fi­gyeli, addig a volt szov­jet blokk dögös szép­sé­gei se tét­len­ked­nek: több mil­lió férfi lesi min­den moz­du­la­tu­kat, töb­ben máris vi­lág­hí­rűek...

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

A legendás Palace a Plázson éled újjá

A legendás Palace a Plázson éled újjá

Sió­fok kul­ti­kus szó­ra­ko­zó­he­lye zenei szel­le­mi­sé­gét örö­kíti to­vább az Aréna.

Sió­fok kul­ti­kus szó­ra­ko­zó­he­lye zenei szel­le­mi­sé­gét örö­kíti to­vább a PLÁZS új hely­színe, az Aréna. A ha­tal­mas bu­li­tér jú­nius 8-án egy ha­tal­mas par­ti­val nyitja meg ka­puit.

Idén is ide utazunk a legtöbben

Idén is ide utazunk a legtöbben

2019-ben a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást.

2019-ben a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást, a kül­földi úti célok közül a leg­ked­vel­teb­bek a me­di­ter­rán or­szá­gok, a bel­föl­diek közül pedig újra ez a víz kö­zeli régió a leg­nép­sze­rűbb.

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Fan­tasz­ti­kus egész­sé­ges és íz­le­tes lesz idén a ko­vá­szos ubor­kád, ha egy apró dol­gon vál­toz­tatsz.

Fan­tasz­ti­kus egész­sé­ges és íz­le­tes lesz idén a ko­vá­szos ubor­kád, ha egy apró dol­gon vál­toz­tatsz.

Brutális ez a rejtvény: az emberek 95%-a elvérzik rajta

Brutális ez a rejtvény: az emberek 95%-a elvérzik rajta

Te vajon ki­vé­tel vagy, és si­ke­rül?

Te vajon ki­vé­tel vagy, és si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Ha ezt látod a pasidon, már nem szeret

Ha ezt látod a pasidon, tudnod kell, hogy már nem szeret

Is­merd meg, mit üzen a test­be­széd!

Van egy pont, ahon­nan saj­nos már na­gyon nehéz vissza­for­dulni. Elő­ször a test­be­széd árul­ko­dik arról, ha el­múlt a sze­re­lem...

Garantáltan beleszédülsz, ha megnézed a modell ultraszexi fotóját

Garantáltan beleszédülsz, ha megnézed a modell ultraszexi fotóját

A gyö­nyörű mo­dell sokat meg­mu­tat leg­újabb fo­tó­ján hi­bát­lan tes­té­ből.

A gyö­nyörű mo­dell na­gyon sokat meg­mu­tat leg­újabb fo­tó­ján hi­bát­lan tes­té­ből.

Na végre! Íme a legjobb ötletek, hogy idén ne csípjenek a szúnyogok

Na végre! Íme a legjobb ötletek, hogy idén ne csípjenek a szúnyogok

A kel­le­mes, párás idő saj­nos a vér­szívó szú­nyo­gok tá­ma­dá­sát is je­lenti

A kel­le­mes, párás idő saj­nos a vér­szívó szú­nyo­gok tá­ma­dá­sát is je­lenti

Itt a legszuperebb ropogós rántott csirke: Magyar háziasszony trükkje

Itt a legszuperebb ropogós rántott csirke: Magyar háziasszony trükkje

A sokak által ked­velt rán­tott csir­ke­comb egy­szerű és könnyű vál­to­za­tát mu­tat­juk meg, min­den­képp ér­de­mes ki­pró­bál­nod.

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá. Mu­­ta­­tunk egy spó­­ro­­lós trük­­köt!

Okosabb, mint Einstein: Hihetetlen IQ-tesztet produkált a csodadiák!

Okosabb, mint Einstein: Hihetetlen IQ-tesztet produkált a csodadiák!

A 11 éves kis­lány maga is meg­le­pő­dött, hogy ilyen magas az IQ-ja.

A 11 éves kis­lány maga is meg­le­pő­dött, hogy ilyen magas az in­tel­li­gen­cia­há­nya­dosa.

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Mit lehet tenni, ha folyton éget a szomszéd?

Végre itt a jó idő, lehet se­rény­kedni a kert­ben... Egé­szen addig, míg va­la­me­lyik szom­széd el nem kezdi a füs­tö­lést.

Végre itt a jó idő, lehet se­rény­kedni a kert­ben... Egé­szen addig, míg va­la­me­lyik szom­széd rá nem kezd a kerti hul­la­dék ége­té­sére.

Pünkösdi Fesztivált Siófokon

Pünkösdi Fesztivált rendeznek a hosszú hétvégén Siófokon

Ün­nepi nagy­ren­dez­vénnyel indul a sió­foki nyári sze­zon.

Ün­nepi nagy­ren­dez­vénnyel indul a sió­foki nyári sze­zon. Az in­gye­nes Pün­kösdi Fesz­ti­vált a Ha­jó­ál­lo­má­son ren­de­zik meg.

13 millió férfi nem tévedhet: ez a legdögösebb női popsi a világon

13 millió férfi nem tévedhet: ez a legdögösebb női popsi a világon

Ezek­ben a pom­pás ido­mok­ban le­he­tet­len hibát ta­lálni!

Ezek­ben a pom­pás ido­mok­ban le­he­tet­len hibát ta­lálni, nem vé­let­le­nül kö­ve­tik immár 13 mil­li­óan Ale­xis Rent. Mu­tat­juk, leg­újab­ban mi­lyen fél­mez­te­len fo­tók­kal ker­geti őrü­letbe a férfi­a­kat.