ÉLETMÓDI

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Felfoghatatlan fájdalom: mindkét gyermeke haláltusáját végignézte az írónő

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Nyolc hónap alatt el­ve­szí­tette a fiát és a lá­nyát is.

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka, amit a nők a szex­ben át­él­het­nek.

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Ezért nagyon egészséges a savanyúság leve, soha ne öntsd ki

Mi a jó abban, ha meg­iszol egy po­hárka sa­va­nyú ubor­ka­le­vet? Leg­fel­jebb más­na­pos­ság ellen ér­de­mes - gon­dol­hat­nád.

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra! Ez a póz se­gí­teni fog benne...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:
Fedezd fel sorsodat a születési hónapod alapján EZO

Fedezd fel sorsodat a születési hónapod alapján

Fedezd fel személyiséged legmélyebb titkait talizmánod segítségével

Szü­le­tés­hó­na­pod segít fel­tárni sze­mé­lyi­sé­ged misz­té­ri­u­mát. A kü­lön­böző hó­na­pok­hoz tar­tozó drá­ga­kö­vek se­gí­te­nek és vé­de­nek a min­den­na­pok­ban.

Szü­le­tési köved segít fel­tárni sze­mé­lyi­sé­ged misz­té­ri­u­mát. A kü­lön­böző hó­na­pok­hoz tar­tozó drá­ga­kö­vek ta­liz­mán­ként se­gí­te­nek és vé­de­nek a min­den­na­pok­ban. A ter­mé­szet tá­mo­gat, hasz­náld ki a le­he­tő­sé­get!

12 legjobb program augusztus 20-ára

12 legjobb program augusztus 20-ára

Össze­gyűj­töt­tük a 12 leg­ér­de­ke­seb­bet, hogy meg­könnyít­sük a vá­lasz­tást.

Ezen a hét­vé­gén szinte min­den hazai vá­ros­ban zaj­la­nak Ist­ván ki­rály tisz­te­le­tére ren­de­zett, meg­em­lé­ke­zés­sel össze­kö­tött szí­nes, zenés prog­ra­mok, így nehéz el­dön­teni, me­lyi­ket vá­lasszuk. Mi most össze­gyűj­töt­tük a 12 leg­ér­de­ke­seb­bet, hogy meg­könnyít­sük a vá­lasz­tást.

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

"Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton!"

Idén is meg­ren­de­zik Sió­fo­kon az au­gusz­tus 20-i nem­zeti ün­nep­hez kö­tődő Bor és Ke­nyér Ün­ne­pét.

Piknik a Balaton felett

Piknik a Balaton felett

Az au­gusz­tusi hosszú hét­vé­gén iga­zán kü­lön­le­ges ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­sé­get kínál a MOL Na­gyon Ba­la­ton: pik­ni­kezz a ba­la­ton­bog­lári Gömb­ki­látó alatti réten, cso­dá­la­tos ki­lá­tás­sal, el­ké­pesztő kör­nye­zet­ben.

Az au­gusz­tusi hosszú hét­vé­gén iga­zán kü­lön­le­ges ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­sé­get kínál a MOL Na­gyon Ba­la­ton: pik­ni­kezz a ba­la­ton­bog­lári Gömb­ki­látó alatti réten.

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik, de úgy lát­szik, ez az új in­ter­ne­tes őrü­let.

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Kiderült, ez a gyümölcs a legjobb nyári vitaminforrás

Nem csak az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot pó­tol­ha­tod, de a napi szük­sé­ges vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag mennyi­ség nagy ré­szét is be­sze­rez­he­ted ál­tala

A nagy hő­ség­ben hű­sítsd magad sár­ga­dinnyé­vel! Nem csak az el­vesz­tett fo­lya­dé­kot pó­tol­ha­tod, de a napi szük­sé­ges vi­ta­min és ás­vá­nyi anyag mennyi­ség nagy ré­szét is be­sze­rez­he­ted ál­tala. Za­ma­tos, il­la­tos, védi a sze­med, a fogad, a hajad. Tisz­tít és rendbe teszi az emész­té­se­det

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

Rend­sze­re­sen meg­lepi ra­jon­góit szexi ké­pek­kel. Csak­hogy most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit akart.

Most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit sze­re­tett volna.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Japán erotika: Őrjítő dekoltázzsal vadítanak a modern gésalányok

Ja­pán­ból már eddig is szá­mos iz­gal­mas szext­rend in­dult vi­lág­hó­dító útra, de a de­kol­tázs­póló tény­leg min­dent visz!

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Brutális károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

Brutálisan károkat okozott a kedden érkező vihar - FOTÓK!

El­ké­pesztő erő­vel ér­ke­zett meg a vihar az or­szág fölé ked­den. Sú­lyos gon­do­kat oko­zott.

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája egé­szen egy­sze­rűen ha­tár­ta­lan. Akár­csak a kre­a­ti­vi­tá­suk. Új őrü­let in­dult...

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Pró­báld ki el­le­nük a ter­mé­sze­tes ro­var­ri­asz­tó­kat.

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Előzd meg, hogy ezt sem­mi­kép­pen se kell­jen vé­gig­néz­ned

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Sán­dor Szandra ru­háit már olyan vi­lág­sztá­rok is meg­is­mer­ték mint Ken­dall Jen­ner vagy a Szi­ge­ten fel­lépő Dua Lipa.

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Ez történt a házasságommal, miután egyetlen egyszer félreléptem

Sok­szor elég csak egy­szer ki­ka­csin­tani a há­zas­ság­ból, és máris vége, vissza­for­dít­ha­tat­la­nul el­rom­la­nak a dol­gok.

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Rémes a szaga odalent és mit csináljak ennyi szőrrel: Őszintén az orálról

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Egy do­log­ról mégis na­gyon ke­ve­sen be­szél­nek: hogy miért nem jó csi­nálni.

Cseppet sem szívbajos a nagymellű ducimodell: Így alázta le a trollokat

Cseppet sem szívbajos a nagymellű ducimodell: Így alázta le a trollokat

Rossz he­lyen pró­bál­koz­nak, akik sze­ret­nek nők test­sú­lyára be­szólni...

Rossz he­lyen pró­bál­koz­nak azok, akik sze­ret­nek nők test­sú­lyára be­szólni...

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

A férfiak ke­re­sik az olyan pó­zo­kat és trük­kö­ket, amik­től még ér­zé­kibb lesz a női gyö­nyör. Ez a moz­du­lat min­det fe­lül­múlja...

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Őrület, de ezért szólítják a legidiótább módon egymást a magyar házaspárok

Nem új­ke­letű a prob­léma, mégis újra és újra fel­lob­ban­nak a viták: egész­sé­ges-e, ha a párok anyá­nak és apá­nak szó­lít­ják egy­mást.

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

El­vi­leg a szex­nek két ember köl­csö­nös fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia...

A szex­nek két ember köl­csö­nös és fel­té­tel nél­küli fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia, de sokan van­nak, akik­nek még akció köz­ben va­lami egé­szen más a fon­tos.

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér! EZO

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

Holnap érkezik az augusztusi újhold, őrületes változást ígér!

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól. Meg­tud­ha­tod, mire fi­gyelj!

A szom­bati új­hold tá­mo­gató és hát­rál­tató erő­ket is kap a többi boly­gó­tól. Most meg­tud­ha­tod, mire fi­gyelj.

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Van­nak a nők­nek olyan tit­kaik, amik­ről a férfiak hal­lani sem akar­nak. Csak­hogy ezt nem tud­ják nem ész­re­venni...

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Ezért tegyél mindig levendulaszappant a párnád alá

Láb­görcs za­varja meg az ál­ma­i­dat?

Láb­görcs za­varja meg rend­sze­re­sen a kel­le­mes ál­ma­i­dat? Reg­gel ki­al­vat­la­nul, fá­rad­tan éb­redsz? Nem kell gyógy­szer­hez nyúl­nod! Egy házi trük­kel se­gít­hetsz

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Ez az útszéli gaz a legjobb fájdalomcsillapító

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben! Af­ro­di­zi­á­kum, fáj­da­lom­csil­la­pító, nyug­tató

Hal­lot­tad, hogy lé­te­zik egy le­gá­lis bó­dító? Ott nő az árok­par­ton, de az is lehet, hogy a saját ker­ted­ben! Af­ro­di­zi­á­kum, fáj­da­lom­csil­la­pító, hip­no­ti­kus ha­tású nyug­ta­tó­szer. Míg a gyógy­sze­res fáj­da­lom­csil­la­pí­tók­ról nehéz le­szokni, ennek nincs sem­mi­lyen mel­lék­ha­tása

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána?

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána? Van­nak, akik év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül sem tud­ják el­fe­lej­teni a má­si­kat, és va­ló­ság­gal ül­dö­zik. Egy netes fó­ru­mon döb­be­ne­tes be­szá­mo­ló­kat osz­tot­tak meg a fel­hasz­ná­lók...

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

A csen­des nők tény­leg vissza­fo­got­tak?

A leg­több férfi sze­rint a csen­des nők az ágy­ban is vissza­fo­got­tak. De vajon igaz lenne ez? Ha ki­pró­bá­lod eze­ket a tech­ni­ká­kat, rá­jössz, hogy nem így van...

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel?

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk.

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csodababákat szült egy anyuka, elképesztő történet

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett...

Csak az­után de­rült ki a brit anyu­ká­ról, hogy ikrei or­vosi cso­dá­nak szá­mí­ta­nak, mi­u­tán te­herbe esett... Sze­ren­csére, a szü­lés­sel sem volt gond.

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma...

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A gyanú meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait, a hűt­len fe­le­sé­gek pedig hall­gat­nak.

Jó ötletnek tűnik, de nem az: Ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Őrület, de ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Az ember teste mez­te­len­ségre vá­gyik a ká­ni­ku­lá­ban. Mégis úgy tűnik, hogy a tik­kasztó meleg el­vi­se­lé­sé­hez jobb meg­ol­dá­sok is akad­nak a ru­hát­lan­ság­nál.

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek.

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek. Nem csoda: ez a popsi döb­be­ne­tes mé­retű!

Hárman keveredtünk össze szex közben

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex, el­ké­pesztő or­gaz­must és él­ményt hoz a nők­nek is. De vajon mit is élnek át tény­le­ge­sen a részt­ve­vők?

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex...

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

Megelégelte a szexista cenzúrát a népszerű ducimodell, ledobta a melltartót

Megelégelte a szexista cenzúrát a népszerű ducimodell, ledobta a melltartót

Bár az Ins­tag­ram a szexi mo­del­lek gyűj­tő­he­lye, min­dent mégse sza­bad meg­mu­tatni. Ez ellen til­ta­ko­zott a húsos szép­ség...

Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Erekcióban mért adat: Ez a nyári gyümölcs növeli a pénisz hosszát

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye fo­gyasz­tása jó­té­kony ha­tás­sal van a férfi­as­ságra!

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye fo­gyasz­tása jó­té­kony ha­tás­sal van nem­csak a férfi­as­ságra, de a hím­vessző mé­re­tére is.

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

Nem kell az a sok, fö­lös­le­ges kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer!

Nem kell az a sok, fö­lös­le­ges kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer!

A hőmérő mellett a szórakozás is a csúcson jár Siófokon

A hőmérő mellett a szórakozás is a csúcson jár Siófokon

A jó idő és az ilyen­kor is kel­le­mes Ba­la­ton mel­lett au­gusz­tus­ban óri­ási prog­ram­vá­lasz­ték várja a Sió­fokra lá­to­ga­tó­kat.

Így mentsd meg a termést hőségriadóban

Így mentsd meg a termést hőségriadóban. Mutatjuk a legszuperebb kerti tippeket

Nö­vé­nyeid így tuti túl­élik a hő­sé­get!

Nö­vé­nyeid így nem csak túl­élik a hő­sé­get, de gya­ra­pod­nak is!

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Tudományos áttörés: Hamarosan kapható lesz az elhízás elleni oltóanyag!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­ték az el­hí­zást okozó ví­rust ?!

Ame­ri­kai ku­ta­tók fel­fe­dez­tek egy kü­lön­le­ges ví­rust, ami ha meg­fer­tőz va­la­kit, a beteg sok­kal könnyeb­ben el­hí­zik.

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Hihetetlen, de erre is használhatod a diófa levelét

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó!

Be­gyűj­töt­ted már az egész évre való dió­le­ve­le­ket? Ha nem, még min­dig idő­ben vagy. El fogsz ké­pedni, mi min­denre jó, a haj­hul­lás­tól a gyo­mor­hu­ru­tig, a kéz-és láb­iz­za­dás­tól a vér­tisz­tí­tá­sig. A dia­be­te­szes, ne­he­zen gyó­gyuló se­bekre akár a puszta, ki­fő­zött le­ve­le­ket is rá­pa­kol­ha­tod!

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Azt hiszik, ufó vagyok, pedig nem, én így élvezem a szexet, értsék meg

Az orál a férfiak szá­mára a csúcs­szex. Nők ese­té­ben bo­nyo­lul­tabb a hely­zet.

Az orál a leg­több férfi szá­mára a szex csú­csa. Nők ese­té­ben ki­csit bo­nyo­lul­tabb a hely­zet.

Őrület, mit művel a kánikula a férfiassággal

Őrület, mit művel a kánikula a férfiassággal

Sokan azon­nal or­vos­hoz for­dul­nak.

Né­hány férfi is­meri a je­len­sé­get, de sokan akad­nak, akik nem. Utób­biak esz­mé­let­le­nül be tud­nak pá­ni­kolni, ami­kor szem­be­sül­nek vele...

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Ki­pa­kol­nak az érin­tet­tek...

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

Csak óva­to­san ezek­kel a tár­gyak­kal.

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket. Sok min­dent el­mo­so­gat­ha­tunk benne, de nem min­dent.

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni.

Elképesztő felfedezés, így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Így okoz cukorbetegséget a fogkrémed

Egy új ku­ta­tás nem ke­ve­seb­bet állít, mint azt, hogy akár tel­je­sen cu­kor­men­tes ét­rend mel­lett is utol­ér­het a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Bikinigram az új őrület, iszonyatosat villantanak a szexi nők

Bikinigram az új őrület, iszonyatosat villantanak a szexi nők

Az idei nyár iga­zán ked­vez a férfi­ak­nak: nem­csak a dögös bi­ki­ni­di­vat­tal, hanem szexi Ins­tag­ram ki­hí­vá­sok­kal is.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, de oda a jó szex is...

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, de oda a jó szex is...

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

Váratlanul jött az orgazmus: Tízezrek élveztek el a tévé előtt este 9 után

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted...

A pi­káns fel­vé­telt most te is meg­néz­he­ted - de a kö­vet­kez­mé­nye­kért nem vál­lal­juk a fe­le­lős­sé­get!

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Észak bögyös csillaga: Brutálisan néz ki az élő finn Barbie

Élet­cél­jává vált, hogy egy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét...

Amanda ked­ves és csi­nos fi­a­tal lány volt. Aztán el­kez­dő­dött az ámok­fu­tása, és élet­cél­jává vált, hogy egy élő Bar­bivá sza­bassa át a tes­tét. Bár ne tette volna...

60 fölött is kőkeményen: Ez a 2 bombasztikus trükk mindig bejön

60 fölött is kőkeményen: Ez a 2 bombasztikus trükk mindig bejön

Ahogy tel­nek az évek, bi­zony a sze­xu­á­lis vágy is alább­hagy...

Ahogy tel­nek az évek, bi­zony a sze­xu­á­lis vágy is alább­hagy. Sok férfi vi­szont idő­ben el­kezdni meg­előzni a bajt. Ugyanis a ha­nyat­lás nem 60 fe­lett, hanem sok­kal ha­ma­rabb kez­dő­dik... Mu­tat­juk, mit kell tenni!

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd őket...

Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd őket. Buja, pi­káns össze­ál­lí­tás kö­vet­ke­zik...

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Hétféle fejfájás gyötörhet, ismerd fel, te melyiktől szenvedsz

Mik a tü­ne­tek, és ho­gyan eny­hítsd

Mu­tat­juk, mik a tü­ne­tek, és ho­gyan lehet eny­hí­teni vagy meg­szün­tetni eze­ket. Van olyan, amely gye­re­kek­nél gya­ko­ribb

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Egyre el­vi­sel­he­tet­le­nebb a meleg

A ká­ni­kula ellen egyre töb­ben sze­rel­tet­nek be lég­kon­di­ci­o­ná­lót. De mi van akkor, ha el­rom­lik? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

30 év után egy 15 évvel fiatalabb nőért hagyott el a férjem, durva, ami eztán történt

30 év után egy 15 évvel fiatalabb nőért hagyott el a férjem, durva, ami eztán történt

Egy fó­ru­mon nyíl­tan me­sél­tek a nők.

Az idő mú­lása ön­ma­gá­ban sem esik jól az em­ber­nek. De ha a párja egy­szer csak azzal jön haza, hogy el­köl­tö­zik egy fi­a­ta­labb­hoz, az tény­leg na­gyon tud fájni.

Újra szexi akart lenni a kétgyerekes anyuka, visszataszító szörny lett a műtétek után

Újra szexi akart lenni a kétgyerekes anyuka, visszataszító szörny lett a műtétek után

Azt ál­lítja, így érzi jól magát a bő­ré­ben...

Azt ál­lítja, így érzi jól magát a bő­ré­ben, akik vi­szont meg­lát­ják, el­bor­zad­nak tőle. Nem csak a gi­gan­ti­ku­san túl­mé­re­te­zett mel­lek miatt: a nő egyéb be­avat­ko­zá­so­kat is vé­gez­te­tett magán...

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Már az első jelre cse­le­kedj. Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Alig hit­ték, hogy ek­kora lé­te­zik.

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

Nem elég, hogy egyre rö­vi­debb az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, más gon­dok is akad­nak a tu­dó­sok sze­rint.

Súlyos beteg gyermekeknek gyűjt a Budapest Park

Súlyos beteg gyermekeknek gyűjt a Budapest Park

A Bu­da­pest Park nem csak a nagy gye­re­keké! A Park min­den hónap első va­sár­nap­ján át­vál­to­zik Pöt­töm­kertté.

Varázslatos szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Varázslatos szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

A be­ha­to­lás bom­basz­ti­kus, az or­gaz­mus pedig va­ló­ság­gal rob­ban. Már a Káma Szút­rá­ban is sze­re­pelt...

A be­ha­to­lás bom­basz­ti­kus, az or­gaz­mus pedig va­ló­ság­gal rob­ban; nem csoda, hogy már a Káma Szút­rá­ban is sze­re­pelt...

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Un­do­rító szex­szo­kásra de­rí­tett fényt egy ku­ta­tás, ami a férfiak óv­szer­hasz­ná­la­tát vizs­gálta...

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról, hajukat tépik a háziasszonyok

Meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk!

A ké­nyel­mes meg­ol­dás nem biz­tos, hogy egy­út­tal a leg­jobb is. Meg­döb­bentő fotók!

Bizarr akcióbalesetet szenvedett a nagy mellű, szemüveges pornósztár

Bizarr akcióbalesetet szenvedett a nagy mellű, szemüveges pornósztár

Mia Kha­li­fát egy fel­pat­tanó ho­ki­ko­rong ta­lálta el...

Mia Kha­li­fát egy fel­pat­tanó ho­ki­ko­rong ta­lálta el...

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A me­leg­ben nem­csak kí­vül­ről aján­la­tos a vízbe eresz­ked­ned - stran­do­lás köz­ben a belső hid­ra­tá­lás­ról se fe­led­kezz meg.

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Brutális idő lesz ma - ezt nem rakjuk zsebre!

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít...

Messze még a fel­lé­leg­zés. Sőt az idő­já­rás még job­ban be­ke­mé­nyít...

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Sokkot kapott a feleség, mikor megtudta, hány éves nővel csalja a férje - nem hiszed el!

Alig egy éve ment fe­le­sé­gül a fi­a­tal nő a pár­já­hoz, és olyan po­font ka­pott, hogy egy életre nem fe­lejti el sze­gény.

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát. Tú­lélő-trük­kök há­zi­asszo­nyok­nak!

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Ezek a lapok abban se­gí­te­nek most neked, hogy tudd, merre kell in­dul­nod, mi­lyen jövő vár rád.

Erre vágynak valójában az érett nők: Kipakolt a férfiprosti

Erre vágynak valójában az érett nők: Kipakolt a férfiprosti

Imád­ják a fi­a­tal férfi­a­kat, nem tud­nak be­telni a jó szex­szel, és bi­zony van, hogy fi­zet­nek is érte...

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től re­meg­nek meg ma is.

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg még most is meg a tér­dük....