ÉLETMÓDI

Szuperkínos: a fél világ ezen a sztáron röhög most, óriási baki!

Szuperkínos: a fél világ ezen a sztáron röhög most, óriási baki!

Az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog tör­tént a nővel, ami csak egy sza­lon­ban meg­es­het...

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Tud­tad pél­dául, hogy mire jó a hasz­nált teafil­ter vagy az ecet?

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

5 tuti tipp Alsó-Ausztriába utazóknak

Ha az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió nem okoz csa­ló­dást.

Alsó-Auszt­ri­á­ban az ősz ter­mé­sze­te­sen a bor­ról és a há­zias oszt­rák ízek él­ve­ze­té­ről szól, ám ha úgy dön­tünk, hogy az aktív pi­he­nést vá­laszt­juk, a régió akkor sem okoz csa­ló­dást.

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Fan­tasz­ti­kus, mi­lyen gyor­san fej­lőd­nek ettől a na­gyon egy­szerű mód­szer­től, min­denki el­ámul majd!

Nem szük­sé­ges hozzá vegy­szer, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted. Cso­dá­la­to­san fog­nak bur­já­nozni tőle a nö­vé­nyeid!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

Brutális ez a képrejtvény! Zseni vagy, ha megoldod!

A kék vagy arany ruha után egy újabb fel­ad­vány bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A kék vagy arany ruha után egy újabb fel­ad­vány bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe EZO

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett?

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett?

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Min­denki szája tátva ma­radt.

Nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt. A trükk egy­szerű, zse­ni­á­lis, a vég­ered­mény na­gyon finom.

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket...

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A hír­hedt szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket tel­jes rész­le­tes­ség­gel...

Szeretnél 10 évet fiatalodni? Így használd a szódabikarbónát

Szeretnél fiatalodni? Így használd a szódabikarbónát

Ne költs va­gyo­no­kat szép­ség­sza­lo­nok­ban. Ez a két olcsó házi szer cso­dát tesz veled, mert véget vet a za­varó bőr­prob­lé­mák­nak.

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Elképesztő erővel védi egészségedet ez az őszi termés

Ez a csont­hé­jas na­gyon egész­sé­ges!

A diót nem csak azért sze­ret­jük, mert finom sü­te­mé­nyek töl­te­léke lehet: ez a csont­hé­jas rend­kí­vül egész­sé­ges, és több vo­na­lon is védi a szer­ve­ze­tün­ket.

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

Nagyon bizarr, ami kiderült a kis méretű pénisszel élő férfiakról

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

A tu­do­má­nyos világ kissé kel­le­met­len egész­ség­ügyi hírt szál­lí­tott a sze­rény mé­ret­tel élő férfi­ak­nak.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

A nők örökre em­lé­kezni fog­nak arra, ami­kor a férfi meg­te­szi a val­lo­mást.

Sok­szor a nők nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Kínos tör­té­ne­tek jön­nek!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Nem tudsz aludni? Ez egészen biztosan segít!

Ezt te­he­ted az ál­mat­lan­ság ellen.

Van­nak olyan éj­sza­kák, ami­kor ál­mat­la­nul for­go­lódsz, és egy­sze­rűen nem tudsz el­aludni, vagy az éj­szaka kö­ze­pén egy­szer csak fel­éb­redsz?

Idén sem marad el a nagy nap: ledobják a melltartót a nők

Idén sem marad el a nagy nap: ledobják a melltartót a nők

Vi­lág­szerte sok nő teszi majd ezt.

Évről évre el­ter­jed­tebb, de talán még nem annyira is­mert ez a nap! Ok­tó­ber 13-án csat­la­koz­hatsz te is ehhez az össze­fo­gás­hoz.

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, egyet­len ta­ná­csunk van: főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét!

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, más­na­pos vagy, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, egyet­len ta­ná­csunk van: főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét! Tes­ted-lel­ked rendbe teszi. Most el­árul­juk, mitől lesz olyan arany­sárga, éte­rien tiszta és il­la­tos.

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet EZO

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Ezek az energiák segítik októberben a kapcsolatodat és a szerelmet

Meg­lévő kap­cso­la­to­dat is alap­ve­tően rázza fel az új ener­gia, mu­tat­juk mire ér­de­mes oda­fi­gyelni.

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Bimbómelltartó a legszexibb új divat, ettől térdre rogynak a férfiak

Újabb őrü­let ütötte fel a fejét a szexi nők kö­ré­ben, a cél: minél töb­bet meg­mu­tatni az iz­gató ci­cik­ből.

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Megtalálod a különbséget a képek közt - kőkemény kihívás ez a játék!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ka­landra fel, és tesz­teld le, mennyire jó a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Újabb esélyt kapott a gyógyulásra a súlyos beteg magyar kislány

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­son!

Nem­rég a Ri­post is se­gí­tett abban, hogy egy moz­gás­fej­lesztő esz­közt kap­has­son!

Totális káoszt okozott az anyuka az interneten: a fél világ rajta nevet

Totális káoszt okozott az anyuka az interneten: a fél világ rajta nevet

Jó szán­dék­kal posz­tolt az édes­anya, de ami lett be­lőle...

Jó szán­dék­kal posz­tolt az édes­anya, de ami lett be­lőle, az egé­szen más­képp ala­kult...

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Va­lami fur­csa oknál fogva ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal, amit most mu­ta­tunk.

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Ekkor veszélyes az orrvérzés, és ezzel a trükkel állíthatod gyorsan el

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de sú­lyos be­teg­ség is

Az orr­vér­zést okoz­hatja orr­va­ka­rás vagy al­ler­gia, de gya­na­kod­hatsz a hát­tér­ben álló sú­lyos be­teg­ségre is. Fon­tos, hogy vizs­gál­tasd ki magad, és tisz­tázd a ki­váltó okot. Több mód­szert is mu­ta­tunk a vér­zés csil­la­pí­tá­sára il­letve el­ál­lí­tá­sára

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés.

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Ha ezt kipróbálod, idén télen nem leszel beteg

Tartsd távol a ví­ru­so­kat!

Kí­ván­csi vagy, miért kap­nak el páran min­den ví­rust, míg mások be­teg­ség nél­kül vé­sze­lik át az ősz­től ta­va­szig tartó hűvös idő­sza­kot?

Durván becsapós képrejtvény, ez az emberek nagy részén kifog...

Durván becsapós képrejtvény, ez az emberek nagy részén kifog...

Ha neked si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor igazi zseni vagy! Most aztán éles­lá­tó­nak kell len­ned!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat.

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat. Tudd meg, mi­lyen va­ló­já­ban a sze­relmi éle­ted.

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon.

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon. Annyit el­árul­ha­tunk, hogy több­féle sze­xis irány­zat is menő lesz, és sok min­den­től függ, ki me­lyi­ket vá­lasztja. Lás­suk a tren­de­ket!

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Ennél bizarrabb női bugyi sosem jött még divatba - tombolnak a netezők

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.

Tel­je­sen haj­me­resztő, amit ki­ta­lál­tak a ter­ve­zők. Ki is verte a biz­to­sí­té­kot.

Éveken át értelmi fogyatékosnak hitték a kisfiút, végül egy fogorvos tett csodát!

Éveken át értelmi fogyatékosnak hitték a kisfiút, végül egy fogorvos tett csodát!

Egy ame­ri­kai kisfi­ú­ról szü­le­tése óta azt hit­ték a szü­lei, hogy egy bi­zo­nyos szü­le­tési rend­el­le­nes­ség­ben szen­ved.

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé.

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is? Igen, csak meg kell ta­nulni a tech­ni­kát.

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban.

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Totális szexmentes zóna: Így tűnik el az orgazmus a hálószobából

Alat­to­mos jelek fi­gyel­mez­tet­nek min­den párt, ami­kor kezd ki­hűlni az ágy, de sok­szor hiába: a meg­szo­kás na­gyobb úr.

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Vakságot is okozhat a kontaktlencse, mutatjuk, mire figyelj

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ve­szé­lyes amőba fe­nye­geti a kon­takt­len­csé­vel élők lá­tá­sát: több­szö­rö­sére nőtt a fer­tő­zöt­tek száma.

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Borzalmas színű sört dobtak piacra

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék...

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék.

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot.

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot. De nem lesz egy­szerű...

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Bi­zarr rek­lám­kam­pány bor­zolja a la­kos­sá­got, a nők pi­ron­kod­nak, a férfiak a fe­jü­ket csó­vál­ják.

Bi­zarr rek­lám­kam­pány bor­zolja a la­kos­sá­got, a nők pi­ron­kod­nak, a férfiak a fe­jü­ket csó­vál­ják.

Így készítsd fel a kerted a télre

Így készítsd fel a kerted a télre, ezt kell most tenned

Még pár ki­sebb munka és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Még pár ki­sebb munka, egy utolsó roham az őszi kert­ben, és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Úgy érzed, elkapott a nátha? Ez a forró fürdő azonnal segít

Tur­bózd fel a für­dőd!

Elég egy egy­szerű fű­szer­rel fel­tur­bóz­nod a für­dő­det, és máris eny­hül­nek a nátha és az influ­enza kel­le­met­len tü­ne­tei. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

Ha ezt elolvasod, soha többé nem öntöd ki a rizs vizét

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak.

A szennye­zett le­vegő, a haj­ápoló sze­rek, a fes­tés, szá­rí­tás, sütés, for­má­zás mind ár­ta­nak a fri­zu­rád­nak. Egy olcsó és egy­szerű szer­rel meg­erő­sít­he­ted a hajad.

A teszt, amin évek óta hajba kapnak az emberek

A teszt, amin évek óta hajba kapnak az emberek, kék vagy zöld?

Szí­ne­ket meg­ne­vezni a világ leg­könnyebb dolga, gon­dol­hat­nád. Vagy még­sem?

Szí­ne­ket meg­ne­vezni a világ leg­könnyebb dolga, gon­dol­hat­nád. Csak­hogy ez a teszt annyira trük­kös, hogy az em­be­rek egy­har­mada össze­ke­veri a kéket a zöld­del. A tu­do­mány­nak erre is van ma­gya­rá­zata.

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Bakancslistás kirándulóhelyek: 5 titkos túraútvonal

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely.

Unod a Rám-sza­ka­dé­kot, a Kékes-tetőt és Do­bo­gó­kőt? Íme öt ke­vésbé is­mert, cso­dá­la­tos ki­rán­du­ló­hely.

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

A sze­xo­ló­gus el­mondja, mit te­hetsz!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent...

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Halfesztivál lesz koncertekkel a hétvégén Siófokon

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg.

Ok­tó­ber 5-7. kö­zött ren­de­zik meg a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fo­kon az évek óta ki­emel­ke­dően nép­szerű, in­gye­nes Hal­fesz­ti­vált.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket a üz­let­em­ber, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné, hogy kér­dez­zen tőlük va­la­mit.

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

El­ké­pesztő show-t adott a Cha­nel di­vat­ház.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos és kü­lön­le­ges show-t adott a Cha­nel di­vat­ház Pá­rizs­ban, a divat fő­vá­ro­sá­ban.

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Meg­döb­bentő re­cep­tet mu­ta­tunk!

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak. Nem csoda, hogy ez a meg­hök­kentő ital meg­szü­le­tett.

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

A szanszkrit nők boldogságának ősi titka: Így hoz gyönyört a jónimasszázs

Azok a nők, akik ki­pró­bál­ták, ál­lít­ják, hogy éle­tük leg­jobb or­gaz­mu­sait élték át így.

Extrém bugyiban sétált a popsiverseny főszereplője

Extrém bugyiban sétált be az álmok kapuján a popsiverseny főszereplője

Férfiak mil­liói kí­sé­rik fi­gye­lem­mel min­den évben a bra­zil Miss Bum­bum fe­nék­szép­ség­ver­senyt...

Férfiak mil­liói kí­sé­rik fi­gye­lem­mel a Miss Bum­bum fe­nék­szép­ség­ver­senyt...

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Most van itt az ideje, hogy biz­to­sítsd a ka­rá­cso­nyi kak­tusz ün­nepi pom­pá­ját. Sze­ren­csére nem egy ké­nyes nö­vény

Csu­pán pár egy­szerű sza­bályt kell be­tar­ta­nod, és a vi­rág­özön nem marad el.

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Az állatorvos elárulta: ezért köhögnek ősszel a kutyák

Amit min­den gaz­di­nak tud­nia kell!

Min­den gaz­di­nak tud­nia kell, hogy négy­lábú ked­ven­cét ugyan­olyan ve­szé­lyek fe­nye­ge­tik, mint az em­be­re­ket a hű­vö­sebb idő be­kö­szön­té­vel.

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, aki­nek egy ár­tal­mat­lan­nak tűnő te­to­vá­lás volt a tes­tén.

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

A nők 78 százaléka így élvezi a legjobban a forró, fürdőszobai szexet

El­árul­ták, mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató le­gyen...

El­árul­ták, mire kell oda­fi­gyel­jen a férfi, hogy a nőnek is iz­gató él­mény le­gyen...

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Ez va­lami csúcs! Ime a leg­nép­sze­rűbb töl­tött keksz egész­sé­ges vál­to­zata, amit lel­ki­is­me­ret fur­da­lás nél­kül ro­pog­tat­hatsz!

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy ta­nul­mány kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

Egy nem­rég pub­li­kált ta­nul­mány egé­szen kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez. Olyan tech­ni­kát ajánl nők­nek, ami­nek lát­szó­la­gos köze nincs a szex­hez, de ami egész biz­to­san mennyei gyö­nyö­rö­ket hoz. Mu­tat­juk is!

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Ki­rúg­ták a stew­ar­desst, mert pár­já­val intim szi­tu­á­ci­óba ke­rült a fe­dél­ze­ten.

A kínai lé­gi­tár­sa­ság­nál dol­gozó stew­ar­desst azért me­nesz­tet­tek a mun­ka­he­lyé­ről, mert pár­já­val na­gyon intim szi­tu­á­ci­ó­ban kap­ták a fe­dél­ze­ten. Na, de mégis mit csi­nál­tak?

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: mit látsz meg először?!

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: mit látsz meg először?!

Le­nyű­göző sze­mé­lyi­ség­tesz­tet mu­ta­tunk! Nézd meg a képet, és min­dent meg­tudsz ma­gad­ról.

Le­nyű­göző sze­mé­lyi­ség­tesz­tet mu­ta­tunk! Nézd meg a képet, és min­dent meg­tudsz ma­gad­ról.

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Férfiak val­lot­tak a tech­ni­kák­ról!

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Mi köze Mozartnak a jogosítványhoz?

Mi köze Mozartnak a jogosítványhoz?

Arról is írunk, ho­gyan segít az állam a jo­go­sít­vány meg­szer­zé­sé­ben.

A meg­lepő össze­füg­gés fel­fe­dése mel­lett arról is írunk, ho­gyan se­gíti az állam a fi­a­ta­lo­kat a jo­go­sít­vá­nyuk meg­szer­zé­sé­ben.

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas.

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint EZO

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

Így változik a szerelmi életed októberben a csillagjegyed szerint

A sze­xu­a­li­tás a kap­cso­la­tok egyik alap­pil­lére, de van még né­hány dolog, ami leg­alább ennyire szá­mít, ha tény­leg a bol­dog­ság a cél.

Ezek a leggyakoribb pajzán kifejezések az erotikus irodalomban!

Ezek a leggyakoribb pajzán kifejezések az erotikus irodalomban!

300 000 ero­ti­kus no­vella vizs­gá­la­tá­val ál­la­pí­tot­ták meg, mely sza­va­kat hasz­nál­ják leg­több­ször a szer­zők.

300 000 ero­ti­kus no­vella vizs­gá­la­tá­val ál­la­pí­tot­ták meg, mely sza­va­kat hasz­nál­ják leg­több­ször.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

Ha az ember egy­szer le­győzi el­len­ér­zé­seit, és meg­kós­tolja, élete leg­jobb éte­le­ként em­lék­szik rá vissza.

Hamarosan kipusztulhat ez a gyönyörű állatfaj

Hamarosan kipusztulhat ez a gyönyörű állatfaj a környezetszennyezés miatt!

Az uno­ká­ink már csak képen lát­hat­nak kard­szár­nyú delfi­ne­ket a leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint.

Az uno­ká­ink már csak képen lát­hat­nak kard­szár­nyú delfi­ne­ket.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Ez az egyszerű és igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Ez az igénytelen növény igazi kincs a háztartásban

Bőr­be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyít­hatsz vele, de fáj­da­lom­csil­la­pí­tásra is remek. El­árul­juk, ho­gyan ké­szíts be­lőle gyógy­ke­nő­csöt.

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni.

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni az egy­kor gyö­nyörű szép­sé­get.

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept.

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept.

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel

Döbbenet, mit műveltek a kórházban a súlyos beteg nővel - a titkos kamera mindent vett

Az el­esett és beteg, idős asszony sokat szen­ve­dett, ezért sze­rel­tek ka­me­rát a szo­bá­jába a gye­re­kei.

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét a fickó.

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét az a fickó, aki szinte meg­ál­lás nél­kül az ágy­ban ak­ro­ba­ti­ká­zott.