ÉLETMÓDI

Ilyen lesz az idei tél: Megdöbbentő előrejelzés az időjárásról

Ilyen lesz az idei tél: Megdöbbentő előrejelzés az időjárásról

Hi­he­tet­len elő­re­jel­zést adott ki a nem­zet­közi Ac­cu­weat­her a 2017-es év utolsó hó­nap­ja­i­nak idő­já­rá­sá­ról!

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Melyik évben születtél? Ez volt annak az évnek a legnagyobb slágere

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger.

Idén a Des­pa­cito folyt még a csap­ból is, az em­be­ri­ség fele imádta, míg a töb­biek a falra mász­tak tőle. Min­den évben akad egy ilyen slá­ger. Most meg­néz­he­ted, mi szólt a rá­di­ó­ban, ami­kor szü­let­tél!

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Mindennél intenzívebben élik meg a gyönyört a nők ebben a 30 percben

Ekkor vidd ágyba a párod, ha sze­ret­néd, hogy biz­to­san a csúcsra érjen.

Ekkor vidd ágyba a párod, ha sze­ret­néd, hogy biz­to­san a csúcsra érjen.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Húsos idomaival bevadítja a férfiakat a brutál szexi ducimodell

Húsos idomaival bevadítja a férfiakat a brutál szexi ducimodell

Yaz­min a leg­újabb csil­lag az ero­ti­ku­san telt höl­gyek vi­lá­gá­ban.

Yaz­min a leg­újabb csil­lag az ero­ti­ku­san telt höl­gyek vi­lá­gá­ban. Sze­ren­csé­jé­nek kö­szön­he­tően pil­la­na­tok alatt lett az egyik leg­job­ban fi­ze­tett du­ci­mo­dell.

Elképesztő szexadat: Ennyi idő után unnak rá a nők a pasijukra

Elképesztő szexadat: Ennyi idő után unnak rá a nők a pasijukra

Ijesztő ada­tot kö­zölt egy ku­ta­tás: sok­kal ha­ma­rabb el­la­po­so­dik a szex, mint hin­néd!

Ijesztő ada­tot kö­zölt egy ku­ta­tás: sok­kal ha­ma­rabb el­la­po­so­dik a szex, mint hin­néd!

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Mérgező festékkel tetoválnak! Rákot is okozhat az őrült divat?

Egy ku­ta­tás­nak el­ső­ként si­ke­rült bi­zo­nyí­té­kot szol­gál­tat­nia, hogy a fes­ték ré­szecs­kéi utaz­nak a szer­ve­zet­ben, és le is ra­kód­nak.

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha ősz, akkor kirándulás! Mutatjuk Európa legszebb hegyi falvait

Ha nyu­ga­lomra és kis ki­kap­cso­ló­dásra vágysz ter­mé­szet­kö­zel­ben, de közel a ci­vi­li­zá­ci­ó­hoz, akkor ez a lista pont neked szól!

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Ezt imádni fogod! Új funkció a Facebookon!

Jó­sze­ri­vel min­den­ki­nek akad olyan is­me­rőse, aki va­la­mi­lyen oknál fogva azt gon­dolja, éle­té­nek min­den egyes moz­za­na­tát meg kell örö­kí­te­nie...

Jó­sze­ri­vel min­den­ki­nek akad olyan is­me­rőse, aki va­la­mi­lyen oknál fogva azt gon­dolja, éle­té­nek min­den egyes moz­za­na­tát meg kell örö­kí­te­nie, sőt meg is kell osz­ta­nia. Így, ha a bolt­ban nem kö­szön neki az eladó, abból is egy mé­te­res be­jegy­zés szü­le­tik. Ha új le­ve­let hoz a mályva ott­hon, abból akár videó is.

Ezen pörög a net, az emberek 89 százalékán kifog ez a képrejtvény

Ezen pörög a net, az emberek 89 százalékán kifog ez a képrejtvény

Vi­gyázz, a kö­vet­kező kép tel­je­sen el­va­rá­zsol.

Vi­gyázz, a kö­vet­kező kép tel­je­sen el­va­rá­zsol. Most ki­de­rül, mennyire éles a sze­med.

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

A kord­bár­sony újra menő.

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

Keresik az ország legnagyobb káposztáját!

Gasztro-ka­land­túra Ve­csé­sen!

A híres ve­csési ká­poszta vá­ro­sá­ban igazi gasztro-ka­land­túra várja hét­vé­gén az ér­dek­lő­dő­ket.

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Nagy a botrány: Hatalmas férfiasság tűnt fel a gyerekmesében!

Egy anyuka vé­let­le­nül szúrta ki a ha­tal­mas férfi nemi szer­vet a me­sé­ben.

Egy anyuka vé­let­le­nül szúrta ki a ha­tal­mas férfi nemi szer­vet a gye­re­kek­nek szánt ked­ves me­sé­ben.

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

40 év fölött a nők 25 százaléka átéli a pokolian fájdalmas vaginabajt

Pók­há­lós a pun­cija, régen ezt mond­ták arra a nőre, aki rég­óta nem sze­xelt. Újab­ban a tu­dó­sok de­pressziós va­gi­ná­nak hív­ják...

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Romlik a látásod? Negyven felett ezek a trükkök segítenek

Ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Las­san már neked sem elég hosszú a karod, hogy éle­sen lásd a be­tű­ket? Fon­tos a lá­tá­sod? Akkor még ma kezdj el a sze­medre fó­kusz­álni!

Életveszélyes zivatarok: idén is volt már halálos áldozata a villámlásnak

Életveszélyes zivatarok: idén is volt már halálos áldozata a villámlásnak

A leg­több ha­lá­los vil­lám­csa­pás a sza­bad ég alatt tör­té­nik.

A leg­több ha­lá­los vil­lám­csa­pás a sza­bad ég alatt tör­té­nik.

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Orgazmusrávezetés, péniszkeményítés: döbbenetes módszert mutat ez a nő

Ha azt hit­ted, csak be­te­ges fan­tá­zi­á­ban lé­te­zik ilyesmi, akkor bi­zony na­gyot té­ved­tél!

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Orgazmus a világ körül, avagy tényleg mindenki másként csinálja

Sze­xu­á­lis gyö­nyört adni, kapni és át­élni vég­te­le­nül sok­fé­le­kép­pen lehet. Vajon mások hogy csi­nál­ják?

Ezek a férfiak képtelenek kimutatni az érzelmeiket

Ezek a férfiak képtelenek kimutatni az érzelmeiket

Biz­to­san ta­lál­koz­tál már olyan férfi­ak­kal, akik nem tud­nak az ér­zel­me­ik­ről be­szélni vagy gon­do­san el­rej­tik őket.

Biz­to­san ta­lál­koz­tál már olyan férfi­ak­kal, akik nem tud­nak az ér­zel­me­ik­ről be­szélni vagy el­rej­tik őket.

Ettől a gyümölcstől lesz finom és édes a vaginacsók

Ettől a gyümölcstől lesz finom és édes a vaginacsók

Sze­ret­néd, ha iz­gal­ma­san finom íze lenne oda­lent a gyö­nyör­nek? Nem­csak a ka­ma­szo­kat Iz­gatja ám a kér­dés!

Sze­ret­néd, ha iz­gal­ma­san finom íze lenne oda­lent a gyö­nyör­nek? Nem­csak a ka­ma­szo­kat Iz­gatja ám, hogy mit kell tenni érte!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

El­múlt a nyár, de saj­nos még min­dig nem lé­le­gez­het­nek fel az al­ler­gi­á­sok, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zik.

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Ezért egyél mindennap 2 darab főtt tojást

Jót tesz az egész­sé­ged­nek!

Magas ko­lesz­te­rin­tar­talma miatt ko­ráb­ban szám­űzni akar­ták az ét­ren­dünk­ből, mára azon­ban ki­de­rült, hogy a tojás na­gyon is egész­sé­ges.

Meztelen emberek, utcán szexelő párok támadták le a kisvárost

Meztelen emberek, utcán szexelő párok támadták le a kisvárost

Eddig 100 eset­ben bír­sá­golt a rend­őr­ség nyil­vá­nos szex miatt.

A spa­nyol­or­szági Ma­ga­luf vá­ro­sá­ban idén eddig 100 eset­ben bír­sá­golt a rend­őr­ség nyil­vá­nos szex miatt.

Hány éves vagy? Még ennyit kell várnod életed legjobb orgazmusára

Hány éves vagy? Még ennyit kell várnod életed legjobb orgazmusára

Te is azok közé tar­to­zol, akik azt gon­dol­ják: fi­a­ta­lon a leg­jobb a szex?

Te is azok közé tar­to­zol, akik azt gon­dol­ják: fi­a­ta­lon a leg­jobb a szex?

Elképesztő miről árulkodik a születési dátumod! Fejtsd meg velünk a titkot! EZO

Elképesztő miről árulkodik a születési dátumod! Fejtsd meg velünk a titkot!

Elképesztő miről árulkodik a születési dátumod! Fejtsd meg velünk a titkot!

Jobb, ha tudod, hogy a sors nagy köny­vé­ben éle­ted fő­sodra előre el van ren­dezve. Fo­gadd el, hogy a tit­kok tit­kát nem is­mer­he­ted. Szü­le­tési dá­tu­mod vi­szont árul­kodó lehet, légy tisz­tá­ban a belső tu­laj­don­sá­ga­id­dal!

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Elgyomosodott a fű? Itt a legjobb ötlet, hogy tudod eltüntetni a gazt

Az ősz a leg­jobb év­szak arra, hogy ki­irtsd a ga­zo­kat a gyö­nyörű pá­zsi­tod­ból.

Ha jót akarsz, ezt a funkciót azonnal kapcsold ki a telefonodon!

Ha jót akarsz, ezt a funkciót azonnal kapcsold ki a telefonodon!

Po­ten­ci­á­lis ve­szélyt je­lent, akár­mi­lyen a ké­szü­lé­ked.

Pá­rat­lan ve­szélyre fi­gyel­mez­tet a neves ki­ber­biz­ton­sági cég, az Armis Labs. Az is mind­egy, mi­lyen te­le­fo­non és mi­lyen ope­rá­ciós rend­szer­rel van dol­gunk, van­nak ha­cke­rek, akik pil­la­na­tok alatt be­tör­het­nek a te­le­fo­nunkba.

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Ezért ne nézz soha többet pornót a mobilodon

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Bár igen ké­nyel­mes és csá­bító lehet, hogy a mo­bi­lod­ról nézz por­nót, de nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lye­ket rejt ma­gá­ban. Mu­tat­juk, miért nem ta­ná­csol­juk ezt!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Áztasd a kenyeret ecetbe, ennyi mindenre használhatod!

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Az ecet va­rázs­inas a ház­tar­tás­ban, és a pénz­tár­cád leg­jobb ba­rátja.

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, kü­lö­nö­sen az északi te­rü­le­te­ken...

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

Ezért vedd fel Lisszabont a bakancslistára

Egy­szer min­den­ki­nek lát­nia kell!

A fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, de még­is­csak ha­tal­mas tör­té­ne­lem­mel ren­del­kező por­tu­gál fő­vá­rost egy­szer az élet­ben min­den­ki­nek lát­nia kell!

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

Ez Prestige! Új, közérzetjavító üzlet nyílt Budapesten a Lónyay utcában!

A PRESTIGE-üz­let­ben le­he­tő­sé­günk nyí­lik arra, hogy test­ál­la­pot-fel­mérő tesz­tet vé­gez­tes­sünk.

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Ilyen egy nő számára az orgazmushoz a tökéletes szex!

Ilyen egy nő számára az orgazmushoz a tökéletes szex!

A férfiak több­sége azt hiszi, hogy a nők akkor jut­nak könnyen a csúcsra, ha hossza­san tart a szex.

A férfiak több­sége azt hiszi, hogy a nők akkor jut­nak könnyen a csúcsra, ha hossza­san tart a szex.

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Lin­dsey he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak tar­totta magát, sorra csá­bí­totta el a férfi­a­kat. Majd egy éj­szaka el­ment bu­lizni a ba­rát­nő­jé­vel...

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Így mosd a téli dzsekidet, hogy olyan legyen, mint új korában

Itt az ideje, hogy a nyári és a téli hol­mik he­lyet cse­rél­je­nek a szek­rény­ben. Nem ki­vé­tel ez alól a kabát és a dzseki sem.

Kitálalt a Meki-dolgozó: így csalnak a sült krumplival!

Kitálalt a Meki-dolgozó: így csalnak a sült krumplival!

Régi vita tár­gya, hogy a McDo­nalds, vagy a Bur­ger King sült krump­lija a fi­no­mabb. De vajon me­lyik a több?

Régi vita tár­gya, hogy a McDo­nalds, vagy a Bur­ger King sült krump­lija a fi­no­mabb. Most ki lehet egé­szí­teni a kér­dést azzal: vajon me­lyik a több?

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Ha fogyni akarsz, ne igyál kávét! Megmondjuk, miért

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint a fo­gyó­kú­rá­zók­nak le kel­lene mon­da­niuk a ká­vé­ról. De vajon miért nem ihat­ják?

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Csavard a lábad alumínium fóliába, döbbenetes lesz a hatás

Min­den ház­tar­tás­ban van egy te­kercs alu­mí­nium fólia. Ez az egy­szerű cso­ma­go­ló­anyag nem­csak a fő­zés­nél válik be!

Akkor lesz jó a férj, ha van otthon elég szex: Kipakol a luxusprosti

Akkor lesz jó a férj, ha van otthon elég szex: Kipakol a luxusprosti

A fel­ka­pott es­cort pon­to­san meg­ne­vezi az öt dol­got, amire egy férj­nek biz­to­san szük­sége van a szex­ben.

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp EZO

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp

Beteljesülés és új kezdet: Ezt tartogatja még a szeptemberi horoszkóp

Nagy meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed a hónap végén!

Szep­tem­ber az egyik leg­erő­sebb hónap 2017-ben: nézd meg, mi­lyen irányt vesz a sor­sod a csil­la­gok út­mu­ta­tása sze­rint. Nagy meg­le­pe­té­sek­ben lehet ré­szed a hónap végén!

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nincs elég polc a szekrényben? Íme, egy olcsó megoldás, ami segít

Nem kell drága bú­to­ro­kat ven­ned, ha plusz tá­ro­ló­helyre van szük­sé­ged.

Nem kell drága bú­to­ro­kat ven­ned, ha plusz tá­ro­ló­helyre van szük­sé­ged. Csak sze­rezz be pár fa­lá­dát

Ennél olcsóbban úgysem tudsz mosni: Jöhet a vadgesztenye!

Ennél olcsóbban úgysem tudsz mosni: Jöhet a vadgesztenye!

Ha­té­kony mo­só­szer lehet be­lőle!

Újra itt az ősz és a vad­gesz­te­nye­sze­zon. Tud­tad, hogy a ter­més­ből kör­nye­zet­kí­mélő és na­gyon ha­té­kony mo­só­szert ké­szít­hetsz? Mu­tat­juk ho­gyan!

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Forradalmi újítás a Facebook-kommentekben! Neked már megy?

Ko­ráb­ban Mark Zuc­ker­ber­gék is tar­tot­ták ma­gu­kat ahhoz, hogy a szö­ve­ges be­jegy­zé­sek egy­sze­rűek le­gye­nek.

Ezt gondolják magukról a hatalmas mellű nők

Ezt gondolják magukról a hatalmas mellű nők

Ész­vesztő dom­bo­ru­la­tok, lát­vá­nyos de­kol­tázs: min­den férfira ha­tás­sal van a nagy mell. De vajon mit gon­dol­nak saját ma­guk­ról a nagy mellű nők?

Ész­vesztő dom­bo­ru­la­tok, lát­vá­nyos de­kol­tázs: min­den férfira ha­tás­sal van a nagy mell. De vajon mit gon­dol­nak saját ma­guk­ról a nagy mellű nők? Össze­ál­lí­tá­sunk­ból ki­de­rül!

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Ezért nagyon veszélyes, ha kihagyod a reggeli kávéd

Egy új ku­ta­tás sze­rint egy­ál­ta­lán nem jó ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét.

Egy új ku­ta­tás sze­rint rossz ötlet, ha az egész­ségre hi­vat­kozva ki­ha­gyod a reg­geli kávét. Auszt­rál tu­dó­sok meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kávé nél­kül ne­he­zeb­ben em­lék­szünk bi­zo­nyos dol­gokra, rá­adá­sul a kávé utáni vágy to­vább ron­gálja a me­mó­ri­án­kat.

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Muszlim gyerekek miatt nem lesz sertéshús egy osztrák óvodában

Meg­le­he­tő­sen nagy a fel­há­bo­ro­dás az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben...

Meg­le­he­tő­sen nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett az ams­tet­teni szü­lők kö­ré­ben a dön­tés.

Új felfedezés ejti ámulatba az édesszájúakat: Itt a szupercsokoládé

Új felfedezés ejti ámulatba az édesszájúakat: Itt a szupercsokoládé

Tu­do­má­nyos cso­ki­for­ra­da­lom zaj­lik a sze­münk előtt! Ha­sonló ka­li­berű újí­tásra 80 éve nem volt példa.

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés fa­gyija min­den­kit le­vett a lá­bá­ról.

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

Megörült a net! Mindenki spongyabobot keresi! Van rá egy perc!

Megörült a net! Mindenki spongyabobot keresi! Van rá egy perc!

A fe­let­tébb sárga és nép­szerű spon­gya­bo­bot kell meg­ta­lál­nunk a nem ke­vésbé sárga és nép­szerű mi­nyo­nok kö­zött.

Így válj igazi szexistenné

Igazi szexistenné válhatsz, ha betartod ezeket a tanácsokat

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­res le­hetsz a lá­nyok­nál...

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­ressé vál­hatsz a nők kö­ré­ben, tü­zessé te­he­ted az éj­sza­ká­i­dat...

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret?

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led az ubor­kát?

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Nőként egyedül ezekre a helyekre érdemes utaznod

Egy uta­zás során könnyű párt ta­lálni.

Egyre több nő azért indul egye­dül nya­ralni, mert nincs pár­kap­cso­lata, ám egy ka­lan­dos uta­zás során ez a hely­zet könnyen vál­toz­hat.

Áttörés! Csupa kijelző lesz keret nélkül az Iphone 8!

Áttörés! Csupa kijelző lesz keret nélkül az Iphone 8!

Mu­tat­juk, hogy néz ki.

Nem kettő, hanem három új IP­hone-t mu­tat­nak majd be hol­nap. Ez a leg­fris­sebb ki­szi­vár­gott hír, ami a csúcs­ka­te­gó­riás te­le­fo­no­kat il­leti.

Fontos! Ez a 8 tünet figyelmeztet egy hónappal a szívroham előtt!

Fontos! Ez a 8 tünet figyelmeztet egy hónappal a szívroham előtt!

Éle­tet ment­het, ha tudod, és azt is, mit kell ten­ned.

Éle­tet ment­het, ha tudod, és azt is, mit kell ten­ned.

Íme, a legcukibb popsimodell

Íme, a legcukibb popsimodell

Gyö­nyörű ido­mok, bájos ar­cocska és va­rázs­la­tos te­kin­tet jel­lemzi a fi­a­tal höl­gyet. Vi­gyá­zat, ult­ra­szexi fel­vé­te­lek jön­nek!

Gyö­nyörű ido­mok, bájos ar­cocska és va­rázs­la­tos te­kin­tet jel­lemzi a fi­a­tal höl­gyet. Vi­gyá­zat, ult­ra­szexi fel­vé­te­lek jön­nek!

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Így használd a sót a hálóban, hogy egészségesebb legyél

Mire jó a só­lámpa?

Szinte min­den nagy­áru­ház­ban, de a vá­sá­rok­ban is lehet kapni ró­zsa­szín, vagy pi­ro­sas só­lám­pát. De vajon mire jók, és miért ér­de­mes neked is ven­ned?

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Két re­cept egy­ben, új íz­vi­lág! Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel, akár va­cso­rára is fo­gyaszt­ha­tod.

Minden ujjunk egy érzésért felel!

Tudtad te ezt? Minden ujjunk egy érzésért felel!

A fel­kelő nap or­szá­gá­ból szá­mos olyan tu­dást örö­költ már az em­be­ri­ség, ami­nek a mai napig min­denki a hasz­nát veszi. Most itt egy újabb böl­cses­ség...

A fel­kelő nap or­szá­gá­ból szá­mos olyan tu­dást örö­költ már az em­be­ri­ség, ami­nek a mai napig min­denki a hasz­nát veszi. Most itt egy újabb böl­cses­ség, ami­ből bárki ta­nul­hat, elég csak esélyt adni neki és hinni benne. Ezt a re­la­xá­ciós mód­szert bárki el­sa­já­tít­hatja.

Viszlát, úszógumi! Ez a zsírgyilkos ital csodásan fogyaszt, imádni fogod!

Viszlát, úszógumi! Ez a zsírgyilkos ital csodásan fogyaszt, imádni fogod!

Na­ponta kor­tyol­gasd ezt az egész­sé­ges fi­nom­sá­got, és lát­vá­nyos lesz az ered­mény.

Lélekfa horoszkóp: Melyik fa gyökeredzik a lelked mélyén? EZO

Lélekfa horoszkóp: Melyik fa gyökeredzik a lelked mélyén?

Lélekfa horoszkóp: Melyik fa gyökeredzik a lelked mélyén?

A kel­ták aszt­ro­ló­gi­á­já­nak e for­mája na­gyon pre­cíz és sokat el­mond rólad, mu­tat­juk!

Félelmetes gyorsasággal terjed ez a brutális átverés a Facebookon

Ingyenes utalványok lepték el a Facebookot! Átverés az egész

Az egész or­szág láz­ban ég. Ren­ge­te­gen dől­tek be az utal­vá­nyok­nak.

Va­laki újabb át­ve­rést eszelt ki, ami­vel lázba hozta az egész or­szá­got. Ren­ge­teg ember dőlt be ennek és osz­totta meg az egyik nép­szerű kö­zös­ségi ol­da­lon a vá­sár­lási utal­vá­nyo­kat.

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Lángszóróval vág hajat egy őrült fodrász

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe.

Nem egy meg­szo­kott fri­zu­ra­iga­zí­tásra szá­mít­hat az a bátor férfi, aki el­lá­to­gat a Ka­i­ró­hoz kö­zeli Gi­zába, és betér a helyi bor­bély­üz­letbe. A haj­szob­rász, Ha­mada Ra­ma­dan szó sze­rint lángra lob­bantja az ember fejét.

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping a Marina Rinaldi megnyitóján!

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia, még 38-as méret fe­lett is.

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy se­gít­sünk ki­csit! Szí­nes a pa­letta.

Így lesznek lelkesek a nők, ha a legforróbb szexpózokra vágysz

Így lesznek lelkesek a nők, ha a legforróbb szexpózokra vágysz

Sze­lí­dítsd meg a női lélek dé­mo­nait!

Mély okai van­nak, ha nem akar­nak be­le­menni va­la­mibe. Ám ha egy­szer meg­ta­nu­lod ke­zelni a női lélek dé­mo­nait, tö­ké­le­te­sen ural­ha­tod a szi­tut az ágy­ban.

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

Mi lapul a selyemkimonó alatt? Íme, a gésák legforróbb titka

A tö­ré­keny japán nők meg­kapó szép­sége és a gé­sa­kul­tusz vi­lág­szerte meg­igézi a férfi­a­kat...

Nagyanyáink huncut titka: 120 éve is volt vibrátor

Nagyanyáink huncut titka: 120 éve is volt vibrátor

Ma már szinte kö­te­lező kel­lék...

A nőt extra gyö­nyör­höz se­gítő esz­köz, vagyis a vib­rá­tor ma már szinte kö­te­lező kel­léke egy kap­cso­lat­nak!

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A nők 36 százalékát egészen a csúcsig röpíti ez a huncut kézimunka

A leg­újabb ku­ta­tás sze­rint a nők imád­ják, ha a férfi az uj­ja­i­val ké­nyez­teti őket. Fel­téve, hogy a pasi tudja, mit csi­nál.

Fürdés vagy zuhanyzás? Végre kiderült, melyik az egészségesebb

Fürdés vagy zuhanyzás? Végre kiderült, melyik az egészségesebb

Kinek a pap, kinek a papné! Utá­na­jár­tunk, me­lyik hogy hat az egész­ségre, így min­denki ki­vá­laszt­hatja a neki meg­fe­le­lőt!

Ez a rejtvény kergeti őrületbe a netezőket: te meg tudod oldani?

Ez a rejtvény kergeti őrületbe a netezőket: te meg tudod oldani?

Ennél jobb fej­­törő nincs is ma: te meg­­ta­­lá­­lod Spon­gya­bo­bot a Mi­nyo­nok kö­zött?

Ennél jobb fej­­törő nincs is ma: te meg­­ta­­lá­­lod Spon­gya­bo­bot a Mi­nyo­nok kö­zött?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Még az es­kü­vői tor­ták is ezt hir­de­tik. Az új trend a fran­ci­ák­tól jött, a Pro­vence-i me­ző­ket idézi.

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Az új trend a fran­ci­ák­tól ér­ke­zett.

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek: Aszfaltcirkáló batárok Hajdú-Biharban

Veterán Ikarusok, ősöreg Csepelek: Aszfaltcirkáló batárok Hajdú-Biharban

Aki annak ide­jén még uta­zott ren­des far­mo­to­ros Ika­ru­son, biz­to­san em­lék­szik az ér­zésre. Ez a busz ugyanis maga a csoda!

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

Ismét nagyon rosszul van Katalin hercegné! Mi lehet a baj?

A vá­ran­dós her­cegné nincs jól.

A brit ki­rá­lyi csa­lád nem­rég je­len­tette be a camb­ridge-i her­cegné har­ma­dik vá­ran­dós­sá­gá­nak hírét.

Így borult ki a csaj, mert nem vett neki a fiúja iPhone 7-et!

Így borult ki a csaj, mert nem vett neki a fiúja iPhone 7-et!

Úgy tűnik, már szerte a vi­lá­gon ős­ho­nos az a tí­pusú nő, aki ne­he­zen tud fel­dol­gozni egy ku­dar­cot. Pél­dául ezt.

Úgy tűnik, már szerte a vi­lá­gon él és ős­ho­nos az a tí­pusú nő, aki ne­he­zen tud fel­dol­gozni egy olyan hely­ze­tet, ame­lyet mi, földi ha­lan­dók ku­darc­ként defi­ni­á­lunk. Az ilyen hely­ze­tek­ben nem árt, ha van kéz­nél egy ka­mera, mert ta­nul­sá­gos kép­so­ro­kat rög­zít­he­tünk vele.

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat.

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat, ami amel­lett, hogy kel­le­met­len, drága mu­lat­ság is. Meg­mu­tat­juk, mi az, amit sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ne húzz le a vécén, mert óri­ási gon­dok le­het­nek be­lőle.!

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

Keverd olajba a szódabikarbónát, hihetetlenül fiatalít

A puha és ra­gyogó arc­bőr min­den nő álma. Pró­báld ki ezt a házi cso­da­kré­met és fe­lejtsd el a rán­co­kat!

A puha és ra­gyogó arc­bőr min­den nő álma. Pró­báld ki ezt a házi cso­da­kré­met és fe­lejtsd el a rán­co­kat!

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Sosem találnád ki, hogy mitől lesz sorozatorgazmusa a nőknek

Azt gon­do­lod, egye­dül a pasi ügyes­sé­gén múlik? Ennyire nem egy­szerű...

Azt gon­do­lod, egye­dül a pasi ügyes­sé­gén múlik? Ennél na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél! Ez­út­tal ab­szo­lút a nőn áll vagy bukik min­den! Ugyanis a saját tes­tét leg­job­ban a nő is­meri, vagy leg­alábbis is­mer­nie kel­lene...