ÉLETMÓDI

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet a kapcsolatban

Ezért unja meg a legtöbb nő a szexet: Íme, a párkapcsolat gyilkosa

Akár­mi­lyen szen­ve­dé­lye­sen indul is egy kap­cso­lat, ha nem fi­gyel­tek oda, könnyen ki­hűl­het az ágy.

Süss kenyeret lábosban

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red

Nem kell ag­gód­nod, ha el­fo­gyott ott­hon a ke­nyér, vagy zárva van a pék­ség. Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna.

Rányitották a nőre a fürdőszobaajtót, ezt művelte odabent

Rányitották a nőre a fürdőszobaajtót, ezt művelte odabent

A nők imád­ják a la­zu­lást a kád­ban, ám eze­ket az intim pil­la­na­to­kat csak nagy rit­kán lát­hat­juk.

A nők imád­ják a la­zu­lást a kád­ban, ám eze­ket az intim pil­la­na­to­kat csak nagy rit­kán lát­hat­juk.

Ezt gondolják a méreteikről a hatalmas mellű nők

Ezt gondolják a méreteikről a hatalmas mellű nők

A férfiak több­sége imádja a nagy keb­le­ket, már a lát­vá­nyuk is el­bű­völi őket. De mit gon­dol­nak erről maguk a dús mel­lel meg­ál­dott nők? Mind­járt ki­de­rül!

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

Meztelen csoda: Minden eddiginél pajzánabb a legújabb netes kihívás

A ki­hí­vás­ban részt­vevő gyö­nyörű és be­vál­la­lós lá­nyok tel­je­sen ru­hát­la­nul mu­tat­ják meg ma­gu­kat or­szág-világ előtt...

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Otthon szülés ma Magyarországon? Ki és milyen feltételekkel teheti meg

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Össze­szed­tük a leg­fon­to­sabb in­for­má­ci­ó­kat és a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ilyen bizarr szexjátékszert soha életedben nem láttál!

Ilyen bizarr szexjátékszert soha életedben nem láttál!

Azt hit­­ted, hogy a szex­­ipar már nem tud újat mu­­tatni és már min­­dent lát­­tál? - Na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél!

Azt hit­­ted, hogy a szex­­ipar már nem tud újat mu­­tatni és már min­­dent lát­­tál? - Na­gyob­bat nem is té­ved­het­nél!

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Íme, a szerelem vegykonyhája: 1,5-4 perc alatt dől el, hogy véged van

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad?

Mitől függ, hogy be­le­sze­re­tünk va­la­kibe, vagy az il­lető barát marad? Íme a ma­gya­rá­zat.

Alattomosan támad a boldogtalanság

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. A cél­ta­lan­ság,bol­dog­ta­lan­ságra utal.

Egyenruhában vagy anélkül: így mennek csajozni a rendőrök

Így mennek csajozni a rendőrök

A rend­őrök egy fó­ru­mon tá­lal­tak ki arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

12 millió férfi imádja ezt a nőt: Övé a legtökéletesebb popsi

A híres sport­ma­ga­zin für­dő­ruha-szek­ci­ója a dögös Ale­xist vá­lasz­totta az év újon­cává. A mo­dell, fi­a­tal kora el­le­nére, már sok min­dent le­tett az asz­talra, íme!

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Kiderült az igazság: ebben jobbak a nők, mint a férfiak

Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben.

Miben job­bak a nők? Nos, biz­to­san nem szkan­der­ben. A fi­zi­kai erő­fö­lényt meg­hagy­ták a férfi­ak­nak. Ám ezen kívül szá­mos te­rü­le­ten előz­he­tik meg őket

Ma végre kiderül, mikor jön már a tavasz

Ma végre kiderül, mikor jön már a tavasz

Feb­ruár 19-e Zsu­zsanna napja. Ha­gyo­má­nya­ink sze­rint ma meg­tud­ha­tod, hogy mikor kö­szönt be idén a ta­vasz. Vajon meg­szó­lal a pa­csirta?

Feb­ruár 19-e Zsu­zsanna napja. Ha­gyo­má­nya­ink sze­rint ma meg­tud­ha­tod, hogy mikor kö­szönt be idén a ta­vasz. Vajon meg­szó­lal a pa­csirta? Ma azt is meg­tud­ha­tod, lesz-e idén jó ter­més a gaz­da­sá­gok­ban! Ér­de­mes, fi­gyel­ned és hall­gat­nod. Ki ne hagyd!

Titokban Budapesten járt az eszelős testű orosz popsikirálynő

Titokban Budapesten járt az eszelős testű orosz popsikirálynő

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val, őt vi­szont a ma­gyar fő­vá­ros va­rá­zsolta el.

A 22 éves bom­bázó az egész vi­lá­got le­nyű­gözi kis­lá­nyos bá­já­val, őt vi­szont Bu­da­pest va­rá­zsolta el.

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex EZO

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Februári szerelmi horoszkóp: most kiderül, kivel a legjobb a szex

Feb­ru­ár­ban nagy fi­gyel­met kap a sze­xu­a­li­tás. Meg­tud­ha­tod, kitől kap­ha­tod meg az ágy­ban a leg­tü­ze­sebb pil­la­na­to­kat.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket.

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed! EZO

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed!

Fordult a horoszkóp! Izgalmas és pörgős lesz mostantól az életed!

A kínai ha­gyo­má­nyok sze­rint kez­dő­dik a Föld Kutya éve.

A kínai ha­gyo­má­nyok sze­rint 2018. feb­ruár 16-án kez­dő­dött a Föld Kutya éve és 2019. feb­ruár 4-én ér véget. Az ezo­te­ri­kus tanok hívei ál­lít­ják, hogy ez az év pénz­ügyek­ben olyan sze­ren­csés lesz, mint sze­re­lem terén. Iz­gal­mas, pör­gős évre szá­mít­ha­tunk.

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

A kutyánk is elkaphatja az influenzát? Itt a válasz

Sok csa­lád­ban tom­bol az influ­enza.

Sok csa­lád­ban tombo az influ­enza és a gye­re­kek, akik ott­hon fek­sze­nek magas láz­zal szí­ve­sen búj­nak oda a há­zi­ked­ven­cek­hez.

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Miért túlsúlyosak a magyar bölcsődések?

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig a fel­nőtt­kori szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek, il­letve a cu­kor­be­teg­ség oko­zója lehet.

Hazai fel­mé­ré­sek sze­rint a 2 év alatti kis­gyer­me­kek ötöde el­hí­zott, vagy túl­sú­lyos, ez pedig fel­nőtt­kori be­teg­sé­gek, oko­zója lehet.

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Ha min­dig jég­hi­deg a kezed, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Me­re­vek, el­gém­be­re­det­tek az uj­jaid, nem győ­zöd szo­ron­gatni a forró te­ás­bög­rét? Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek!

Kü­lön­le­ges pil­la­na­to­kat örö­kí­tett meg a ka­mera. Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak az igazi hí­res­sé­gek. A mez­te­len­ség adott, pi­káns fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tedd magad próbára!

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tedd magad próbára!

Nem lesz könnyű dol­god. De meg­éri az erő­fe­szí­tés a si­ke­rért!

Nem lesz könnyű dol­god. De meg­éri az erő­fe­szí­tés a si­ke­rért!

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

Védd magad szaunával a stressz és a vírusok ellen!

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli.

A sza­u­nák­nak szám­ta­lan vál­to­zata lé­te­zik, leg­több­jük a római bi­ro­da­lom óta nép­szerű, nap­ja­ink­ban pedig re­ne­szán­szát éli ez az egész­sé­ges ki­kap­cso­ló­dás.A sza­u­ná­zás szo­kása na­gyon régi ke­letű. Az ős­idők­ben már a maják, az inkák, sőt az ame­ri­kai in­di­á­nok is a mai finn sza­u­nák elő­de­i­ben óvták ma­gu­kat.

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta a vi­rág­bol­to­kat, be­vá­sárló cent­ru­mo­kat a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula.

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta a vi­rág­bol­to­kat, be­vá­sárló cent­ru­mo­kat a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula. Mu­tat­juk, mit kell vele csi­nálni, hogy so­káig szép le­gyen. Nem bo­nyo­lult, csak egy pár do­logra kell oda­fi­gyel­ned.

A februári újhold elhozza a párkapcsolatokban megérett változásokat EZO

A februári újhold elhozza a párkapcsolatokban megérett változásokat

A februári újhold elhozza a párkapcsolatokban megérett változásokat

Is­merd meg te is az új­hold friss és meg­újító ener­gi­áit!

Is­merd meg te is az új­hold friss és meg­újító ener­gi­áit!

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Égnek áll a nőgyógyászok haja a mágneses vaginaterápiától

Egyre őrül­tebb va­gi­na­ke­ze­lé­sek lát­nak nap­vi­lá­got, az or­vo­sok nem győ­zik fi­gyel­mez­tetni a nőket a ve­szé­lyekre.

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ha meguntad a zsúfolt tengerpartokat, utazz ide!

Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Ami­kor ele­ged van a tu­ris­ta­giccsek­ből, akkor menj oda, ahol nin­cse­nek sokan. Ké­szülj fel a meg­döb­bentő lát­ványra!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel. Egy ku­ta­tás egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel mé­re­tek­ről.

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Igazi szívás a Valentin-nap, 10 sokkoló vallomás

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rögni.

Nem ér­de­mes túl­sá­go­san rá­pö­rög­nöd a sokak által várt nagy napra. Talán ér­de­me­sebb hagyni, hogy a dol­gok csak úgy ma­guk­tól tör­tén­je­nek.

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Rossz irányban feküdt szülés előtt a baba, így fordította meg az orvos

Nem min­den­napi eset. Ilyet még nem lá­tott a világ! Videó!

Má­so­dik gyer­me­két várta a te­xasi nő, és min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes módon sze­re­tett volna szülni.

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás nőktől és férfiaktól

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából a nagy pornóoldal

Így kedveskedik Valentin nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Idén is gon­dol­tak a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, és egy ked­ves aján­dék­kal ké­szül­tek nekik...

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak a zsenik tudják megoldani ezt a feladványt! Te kivételes vagy?

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?!

Csak szá­mok, egy­más után. De mi lehet ben­nük a lo­gika?! És mi lehet a meg­fej­tés?

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

Teljes csupaszság odalent: Bársonyos puhaság extrákkal

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része, ám saj­nos ve­szé­lyei is van­nak...

A szőr­te­len­ség ma már az intim hi­gi­é­nia ter­mé­sze­tes része.Saj­nos azon­ban ko­moly ve­szé­lyei is le­het­nek...

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Ebbe belepirulsz: Ekkora esküvői bakit még nem láttál!

Kép­zeld el, hogy épp ve­ze­tik be a meny­asszonyt az ol­tár­hoz, és egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban a ro­man­ti­kus zene egy na­gyon nem oda­illő hang­effek­tu­sokra vált...

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Nem hi­szed el, hogy mi­lyen áron,mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni.

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, főleg mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni az in­ter­ne­ten! Na­gyon durva öt­le­tek! Nincs az a tárgy, amit nem tud­nál meg­vá­sá­rolni vagy el­adni az on­line tér­ben. Ennek az egyik módja, a fa­ce­book.

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Sokkoló felvételtől jött rá a frász az internetre - ez durva...

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Ez az ipari ka­me­rás fel­vé­tel olyan lát­vány, ami­től ki fog rázni a hideg!

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj EZO

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj

Különleges lehetőséget tartogat a február: itt az ideje, hogy szárnyalj

Is­merd meg a feb­ruár adta le­he­tő­sé­ge­ket, me­lyek len­dü­le­tet adnak az egész évre vo­nat­ko­zóan.

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Kiderült, hány évesen legjobb a szex! Sosem találod ki

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, kö­tött­sé­gek­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet?

Mikor jön el az az idő, ami­kor fe­le­lős­ség­től, kö­tött­sé­gek­től, gon­dok­tól fel­sza­ba­dulva tudod él­vezni a sze­xet? A fel­mé­ré­sek meg­lepő ered­ményt hoz­tak. Vagy talán nem is olyan meg­le­pőt! A ma­gya­rá­zat is in­do­kolja az ered­ményt.

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra.

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha lel­kes vagy, és se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért, al­kal­mas vagy-e vér­adó­nak. Össze­szed­tük, mi­lyen ál­la­pot­ban vagy mi­lyen be­teg­ség ese­tén nem le­hetsz donor.

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Egy gyors he­lyes­írási tesz­tet hoz­tunk es­tére. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Egy gyors he­lyes­írási tesz­tet hoz­tunk es­tére. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

A feleségem egy harácsoló, így döntötte romba a házasságunkat

Egy gyűj­tö­ge­tő­vel min­dig na­gyon nehéz - kü­lö­nö­sen, ha az il­lető a part­ne­red. A leg­sta­bi­labb kap­cso­la­tot is képes fel­bo­rí­tani.

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

7 centi plusz: Elképesztő módszerrel lehet nagyobb a férfiasság

Új kor­szakba lép a plasz­ti­kai se­bé­szet: a női mell és fenék mel­lett már a férfi­as­ság mé­rete is nö­vel­hető.

2018 legütősebb személyiségtesztje megmondja, ki vagy, sőt a jövődet is

2018 legütősebb személyiségtesztje megmondja, ki vagy, sőt a jövődet is elárulja!

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt ki­vé­te­le­sen komp­lex és ha­tá­sos. Most min­dent meg­tud­hatsz.

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Ebből a tesztből kiderül!

Most ki­de­rül mennyire jó a me­mó­riád, mennyire em­lék­szel az is­ko­lá­ban ta­nul­takra.

Most ki­de­rül mennyire jó a me­mó­riád, mennyire em­lék­szel az is­ko­lá­ban ta­nul­takra.

Budapestre érkezik a BODY kiállítás

Budapestre érkezik a BODY kiállítás

A le­nyű­göző em­beri tes­tet be­mu­tató tár­lat mé­rete egye­dül­álló

Feb­ruár 15-én meg­ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra a vi­lág­hírű BODY ki­ál­lí­tás. A le­nyű­göző em­beri tes­tet be­mu­tató tár­lat mé­rete Eu­ró­pá­ban is egye­dül­ál­ló­nak szá­mít.

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Sze­rezz be egy do­boz­zal, és él­vezd a cso­dás ha­tá­sát!

Sze­rezz be egy do­boz­zal, és él­vezd a cso­dás ha­tá­sát! Meg­mu­tat­juk, mi min­denre jó.

Válassz egy szimbólumot és kiderül, miért születtél a világra

Válassz egy szimbólumot és kiderül, milyen a küldetéssel születtél a világra

A szim­bó­lu­mok vá­lasz­tása ren­ge­teg dol­got el­árul rólad. Nehéz ki­mon­da­nod azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket meg­tud­hatsz egy egy­szerű kép­ből. Dönts és nyisd ki a lel­ked tit­kos fi­ók­jait!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél?

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány. Most azon­ban mu­ta­tunk egy szu­per italt, ami se­gít­het a gyó­gyu­lás­ban!

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot leg­újabb ver­zi­ó­ját nem kis­pá­lyá­sok­nak ter­vez­ték. Mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint­hogy a szexi robot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

12 fantasztikus program hétvégére: Teljesen ingyen!

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, senki nem fog unat­kozni.

Ezen a hét­vé­gén a far­sangi mu­la­to­zá­soké és a disz­nó­to­roké lesz a fő­sze­rep or­szág­szerte, és az édes­szá­júak sem fog­nak majd unat­kozni.

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Ez a bizarr étel sokakat megmenthet a ráktól! Egyél te is belőle!

Köz­is­mert, hogy egyes zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fo­gyasz­tása meg­véd a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­tól.

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, hosszan tartó, mocs­kos mun­kát?

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, hosszan tartó, re­mény­te­len­nek tűnő, mocs­kos mun­kát? Te is az elsőt? Akkor mu­tat­juk, mit te­gyél.

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Ezt gondolják a nők párjuk méretéről: 15 meghökkentő vélemény

Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban.

A mí­to­szok­nak vége! Egy friss fel­mé­rés­ben szá­mos nő árulta el, mi is a hely­zet pon­to­san a mé­re­tek­kel kap­cso­lat­ban. El­ké­pesz­tően őszinte val­lo­má­sok és va­ló­sá­gos tör­té­ne­tek, mu­tat­juk az ered­mé­nye­ket!

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást.

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást. Ke­rüld a bol­tot ebéd előtt.

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Nagyon durva élethelyzet: Te vajon mit tennél?

Durva pil­la­nat, za­varba ejtő okból.

Durva pil­la­nat, ami­kor az egyik há­zas­társ vá­lás­sal fe­nye­geti meg a má­si­kat. Kü­lö­nö­sen, ha a dühöt egé­szen ne­vet­sé­ges ok vál­totta ki.

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ra­gyogni fog és tiszta illat árad.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Elképesztő őszinte ez a személyiségteszt - meglepő dolgokat tudsz meg magadról

Nincs más dol­god, mint vá­lasz­tani a képek közül. Ez vi­szont ren­ge­te­get el­árul sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Brutálszexi bikinikben villantotta meg tökéletes alakját a dögös sztármami

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley!

Iga­zán ki­rob­banó for­má­ban van az 52 éves Liz Hur­ley, íme!

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben.

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

Ez a feladvány 10-ből 8 embernek megoldhatatlan. Te kivétel vagy?

Ez a feladvány 10-ből 8 embernek megoldhatatlan. Te kivétel vagy?

Tedd magad pró­bára, és oldd meg a rejt­vényt!

Tedd magad pró­bára, és oldd meg a rejt­vényt!

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban.

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban, de fo­gad­junk, arra még nem gon­dol­tál, hogy a mo­so­ga­tóba szórd. Pedig na­gyon jól te­szed! El­árul­juk, hogy miért!

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Min­dig őrült vágy haj­totta...

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta, elő­ször on­line pornó, majd szex­mun­ká­sok, de semmi nem volt elég. Végül durva do­logra szánta el magát...

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz, mi­lyen fan­tasz­ti­ku­san meg­könnyíti a dol­go­dat! Nem kell glet­telni mert el­fedi a re­pe­dé­se­ket és gyor­sab­ban szá­rad a bútor. Ezzel a mód­szer­rel fel­újít­ha­tod a meg­ko­pott be­ren­de­zést.

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája.

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett nem­rég a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája, de kol­lé­gái azon­nal je­len­tést tet­tek és még idő­ben le­szál­lí­tot­ták a gép­ről. Vajon mennyire ál­ta­lá­nos ez az eset? Jo­go­san ret­teg­nek-e az uta­sok?

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága az igénytelen szobanövény

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága az igénytelen szobanövény

Ha nem érsz rá rend­sze­re­sen met­szetni és át­ül­tetni őket, akkor neked ta­lál­ták ki ezt a cso­dát!

Az emberek 87%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tesztelt magad!

Az emberek 87%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Tesztelt magad!

Szük­ség lesz a lo­gi­kádra, és arra is, hogy ki­tar­tóan gon­dol­kozz! Győzd le a rejt­vényt!

Kitálaltak a nők! Esélyed sincs, ha ezeket a szexbakikat követed el...

Kitálaltak a nők! Esélyed sincs, ha ezeket a szexbakikat követed el...

Ne oltsd ki a szen­ve­délyt, in­kább fi­gyelj oda erre a né­hány do­logra!

Ne oltsd ki a szen­ve­délyt, in­kább fi­gyelj oda erre a né­hány alap­vető do­logra!