ÉLETMÓDI

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít...

Durva helyzet a párkapcsolatban, amin nem segít a kegyes hazugság

Bár­csak ne lenne ez a bi­zo­nyos dolog a hát­tér­ben. Hi­szen ezt szinte le­he­tet­len kö­zölni a má­sik­kal. Vagy még­sem?

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Az ex­ba­rátnő dú­vad­ként be­ron­tott a me­nyeg­zőre - és sze­ren­csére kéz­nél volt egy ka­mera is. Kínos je­le­net!

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Az Ox­fordi Egye­tem ku­ta­tója most a cso­ko­lá­dé­ról mon­dott egy egé­szen meg­döb­bentő dol­got.

A hús­vét a finom éte­lek­ről is szól. Az Ox­fordi Egye­tem ku­ta­tója most a cso­ko­lá­dé­ról mon­dott egy egé­szen meg­döb­bentő dol­got.

Ingyenesen tölthető le Magyarország legnagyobb digitális mesetára

Ingyenesen tölthető le Magyarország legnagyobb digitális mesetára

Több, mint 300 meg­újult in­ter­ak­tív han­gos­könyv tölt­hető le in­gye­ne­sen a BOOKR Kids Me­se­tá­rá­ból

Önkéntes Mentorokat keresünk a Szigetre

Önkéntes Mentorokat keresünk a Sziget Fesztiválra

A Fesz­ti­vál Ön­kén­tes Köz­pont ta­valy 1000 ön­kén­tes­sel dol­go­zott együtt

A Fesz­ti­vál Ön­kén­tes Köz­pont ta­valy 1000 ön­kén­tes­sel dol­go­zott együtt a Szi­ge­ten. Idén még több je­lent­ke­zőt vá­runk.

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A világ leghosszabb virtuális valóság csúszdáját nyitották meg a szomszédban!

A világ leghosszabb virtuális valóság csúszdáját nyitották meg a szomszédban!

202 mé­te­res a Twis­ter névre ke­resz­telt vízi ka­land.

Az oszt­rák-ma­gyar határ kö­ze­lé­ben fekvő Locs­mán­don (Lutz­manns­burg) meg­nyílt a világ leg­hosszabb vir­tu­á­lis va­ló­ság szem­üve­ges csúsz­dája, amely a Twis­ter nevet kapta és 202 méter hosszú. Egé­szen el­ké­pesztő él­ményt kínál.

Nagy Húsvéti Szezonnyitás a Vasúttörténeti Parkban!

Nagy Húsvéti Szezonnyitás a Vasúttörténeti Parkban!

Áp­ri­lis­tól újra meg­nyitja ka­puit Eu­rópa leg­na­gyobb in­ter­ak­tív vas­úti parkja. Kü­lön­le­ges prog­ra­mo­kat kí­nál­nak.

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Kiverte a biztosítékot az új ducimodell csillag: durva, mibe öltözött

Annak el­le­nére, hogy sokan sze­re­tik, s nem elő­ször mu­tatta meg a tes­tét bi­ki­ni­ben, most mégis ren­ge­te­gen tá­mad­ják.

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Most már senki sem menekül! Kiderült, miért lesz lassan mindenki allergiás

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól?

Te is ész­re­vet­ted már, hogy egyre töb­ben szen­ved­nek az al­ler­gi­á­tól? Vajon mi lehet ennek az oka? Egyes ku­ta­tá­sok sze­rint na­gyon rossz irányba vál­to­zik a kör­nye­ze­tünk, ettől lesz egyre több a beteg.

5 egyszerű és gyors vacsora paradicsomkonzervből

5 egyszerű és gyors vacsora paradicsomkonzervből

Is­teni finom éte­le­ket vá­lo­gat­tunk.

Is­teni finom éte­le­ket vá­lo­gat­tunk össze, az a közös ben­nük, hogy mind­egyik­hez kell egy pa­ra­di­csom­kon­zerv.

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

7 szuper ötlet, hogyan díszítsd fel a húsvéti asztalt

Le­gyen igazi kel­le­mes csa­ládi ünnep!

Már nem kell sokat várni és itt a hús­vét. Né­hány tip­pet mu­ta­tunk, ho­gyan tudod az ün­nepi asz­talt cso­dá­la­to­san fel­dí­szí­teni. Le­gyen kel­le­mes csa­ládi ünnep!

Durván megalázták a fiatal anyukát és kisfiát a moziban

Durván megalázták a fiatal anyukát és kisfiát a moziban

A gye­rek me­se­né­zés köz­ben na­gyon iz­ga­tott lett, ez pedig nem tet­szett a többi né­ző­nek.

A gye­rek me­se­né­zés köz­ben na­gyon iz­ga­tott lett, ez pedig nem tet­szett a többi né­ző­nek.

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ző­dik az el­ké­pesztő ter­hes­ség és maga a szü­lés, de végül meg­tör­tént a csoda!

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Kü­lö­nös eset bor­zolja a ke­dé­lye­ket mos­ta­ná­ban Lon­don­ban...

Egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel...

Ez mindig legyen a hűtődben, mert 10 perc alatt isteni vacsora lesz belőle

Ez mindig legyen a hűtődben, mert 10 perc alatt isteni vacsora lesz belőle

A ké­szen vett gnoc­chi pár­nács­ká­ból pont ilyet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Gye­rek, fel­nőtt is imádja? A ké­szen vett gnoc­chi pár­nács­ká­ból pont ilyet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Nagyanyáink csodaszere a kertben, így használd a keserűsót

Mitől vol­tak olyan dús le­ve­lűek, gyü­möl­csök­től ros­ka­dóak nagy­anyá­ink kert­jé­ben a fák? Egy ter­mé­sze­tes ás­vá­nyi szer­től

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod?

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Nem bújt ki a kertben a tulipán? Ezt rontottad el!

Idén akkor nem marad más, mint a töb­biek kert­jé­ben gyö­nyör­ködni. Leg­kö­ze­lebb idő­ben ké­szülj fel, és ke­rüld a csap­dá­kat. Mu­tat­juk, me­lyek azok.

Szí­vet me­len­gető a vi­rágzó tu­li­pán szín­pom­pás lát­vá­nya, amerre csak né­zünk. Te is el­ül­tet­ted ős­szel, és most hiába lesed, nem bújik ki? Vagy el sem ül­tet­ted ami­kor kel­lett volna? Idén akkor nem marad más, mint a töb­biek kert­jé­ben gyö­nyör­ködni. Leg­kö­ze­lebb idő­ben ké­szülj fel

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

Magyar férfi rejtvényén pörög a net - szinte lehetetlen megoldani!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

El­ké­pesz­tően trük­kös a fel­ad­vány. Rá­adá­sul egy ma­gyar férfi műve!

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet.

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Íme, a nők legkülönlegesebb szexélménye, minden férfi erre hajt

Az érzés föl­­dön túli a nőnek, a férfi­­nak pedig igazi erő­p­róba. Ugyanis nem olyan egy­­szerű, mint ami­­lyen­­nek tűnik...

Idén is jön a Kávéházak Éjszakája!

Budapest Főváros Önkormányzata idén is bemutatja a Kávéházak Éjszakáját!

Har­minc hely­szín és közel száz kul­tu­rá­lis prog­ram várja a ká­vé­há­zak sze­rel­me­seit május 17-én Bu­da­pes­ten. Iro­dalmi estek és jazz kon­cer­tek te­szik kü­lön­le­gessé majd az éj­sza­kát.

Har­minc hely­szín és közel száz kul­tu­rá­lis prog­ram várja a ká­vé­há­zak sze­rel­me­seit május 17-én Bu­da­pes­ten. A ká­vé­kul­tú­rá­val való is­mer­ke­dés mel­lett, iro­dalmi estek és jazz kon­cer­tek te­szik kü­lön­le­gessé majd az éj­sza­kát.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk még. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség. Egy biz­tos, ami­lyen ijesz­tően indul, olyan nagy­szerű ta­nul­ság­gal szol­gál ez a nem min­den­napi eset.

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Kiverte a biztosítékot a netes celeb: perverz, amit testvérével művelt

Olyat tett, ami miatt ren­ge­te­gen el­pár­tol­tak tőle...

Odáig van­nak a Yo­u­tube nézői a fi­a­tal férfi­ért, de most olyat tett, ami miatt sokan el­pár­tol­tak tőle...

Ismét jön Budapest legmenőbb nappali partisorozata - Mert nappal bulizni jó!

Ismét jön Budapest legmenőbb nappali partisorozata - Mert nappal bulizni jó!

A ta­va­lyi óri­ási siker után idén is három al­ka­lom­mal je­lent­ke­zik az Ak­vá­rium Klub nap­pali bu­li­so­ro­zata.

A gyermekeknek családban a helyük a helyettes államtitkár szerint

A gyermekeknek családban a helyük a helyettes államtitkár szerint

A Be­fo­gad­lak el­ne­ve­zésű ne­ve­lő­szü­lői kam­pány célja, hogy a le­hető leg­több gyer­mek csa­lád­ban tud­jon ne­vel­kedni.

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

A po­fonra a több­ség haj­la­mos le­gyin­teni, pedig, ha egy jól meg­ter­mett férfi arcon csap egy má­si­kat, abból ko­moly baj is lehet.

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

Szívszorító, mit tett ez a kórház a beteg gyerekekért

A ka­li­for­niai kór­ház újí­tott.

A ka­li­for­niai kór­ház kis au­tó­kat adott a gye­re­kek­nek, így ők maguk tud­nak a mű­té­tekre ve­zetni.

Sütés nélkül készül 15 perc alatt ez az isteni epres süti

Sütés nélkül készül 15 perc alatt ez az isteni epres süti

Fan­tasz­ti­kus íze van ennek az epres-cso­kis Oreo tor­tá­nak. Vil­lám­gyor­san el­ké­szít­he­ted és még sütni sem kell!

Fan­tasz­ti­kus íze van ennek az epres-cso­kis Oreo tor­tá­nak. Vil­lám­gyor­san el­ké­szít­he­ted és még sütni sem kell! Az egész csa­lád imádni fogja, ga­ran­tált a siker.

Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Ezek­kel a trük­kök­kel biz­tos, hogy bő­sé­ges ter­mésre szá­mít­hatsz!

Szinte hús­ár­ban kí­nál­ják az üz­le­tek­ben; pedig a kis­kert­ben szinte fil­lé­rek­ből meg­ter­mel­hető.

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól - neked is ijesztő a látvány?

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól - neked is ijesztő a látvány?

Egy ked­ves és hét­köz­napi je­le­net­nek in­dult a dolog...

Egy ked­ves és hét­köz­napi je­le­net­nek in­dult a dolog...

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: felfedi, miben vagy zseniális

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: felfedi, miben vagy zseniális

Ez a teszt fel­fedi azo­kat a ké­pes­sé­ge­i­det, me­lyek egé­szen rend­kí­vü­liek.

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Itt a randizás új módszere, egyre többen keresik így a boldogságot

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

Sza­kíts a meg­szo­kás­sal, és pró­báld ki ezt a meg­ol­dást a sze­re­lem­hez.

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Térdre kényszeríti a férfiakat a brutál szexi, szibériai bírónő

Nem csoda, hogy férfiak tíz­ez­rei bál­vá­nyoz­zák a for­más pop­sijú Je­ka­tye­ri­nát: dögös is, buja is, és imádja a focit...

A for­más pop­sijú Je­ka­tye­rina dögös is, buja is, és imádja a focit - hi­szen fut­ball­bí­ró­ként dol­go­zik.

Sokakat érintő újítás a Balaton Soundon

Ezt te is bírni fogod! Sokakat érintő újítás a Balaton Soundon

A leg­me­nőbb fesz­ti­vál-beach már ön­ma­gá­ban egy nagy "VIP fesz­ti­vál"

A leg­me­nőbb eu­ró­pai fesz­ti­vál-beach, a Ba­la­ton Sound már ön­ma­gá­ban egy nagy "VIP fesz­ti­vál", vi­lág­sztár fel­lé­pő­i­vel

Íme a legmókásabb húsvéti programok

Ezek lesznek idén a legmókásabb húsvéti programok

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak

Mi ta­ga­dás, a hús­véti prog­ra­mok el­ső­sor­ban a gye­re­kek­nek szól­nak: arc­fes­tés, nyu­szi si­mo­gató, to­jás­ke­re­sés és hús­véti kéz­mű­ves fog­lal­ko­zás

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Ha nem dobod el a vé­ge­ket, ez­u­tán min­­dig lesz ott­­hon friss hagy­­mád.

Ha nem dobod el a gyö­­ke­­res vé­ge­ket, ez­u­tán min­­dig lesz ott­­hon friss hagy­­mád a ta­­va­­szi szend­­vi­­csek­­hez és sa­­lá­­ták­­hoz. Vi­ta­min­bomba! Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy idén elég lesz csak egy­szer meg­ven­ned az új­hagy­mát?

Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak! EZO

Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak!

Itt a tavaszi újhold, de ne rohanj fejjel a falnak!

Pén­te­ken dél­előtt kö­szönt ránk az új­hold. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség vár rád, ha tü­rel­mes vagy!

Pén­te­ken dél­előtt kö­szönt ránk az új­hold. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­ség vár rád, ha tü­rel­mes vagy! Nézz szembe a va­ló­ság­gal és utána hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Na­gyon jó kez­det lehet ez a nap, ha nem te­szel lé­pé­se­ket meg­gon­do­lat­la­nul.

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára. Ha­tal­mas Fa­ce­book siker lett be­lőle

Vidéki színházak a fővárosban

Vidéki színházak a fővárosban

A fesz­ti­vál­nak az UP Új­pesti Ren­dez­vény­tér ad ott­hont.

40 éve nem ját­szott darab, életre kelt Gőgös Gúnár Ge­deon, Zárt füg­gö­nyök - ez várja a szín­ház­ra­jon­gó­kat ta­vas­szal.

2 millió orchidea Magyarország határában, ide kirándulj el

2 millió orchidea Magyarország határában, ide kirándulj el

Töl­tődj fel gyó­gyító ener­gi­á­val és szép­ség­gel! 1 napos út Lenti túl­ol­da­lára, és dzsun­gel­tú­rán cso­dál­ha­tod a 160 féle or­chi­deát.

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Ez a 7 szuperkaja berobbantja a férfierőt, eszelős a hatás

Hi­he­tet­len, mi­lyen sokat szá­mít, mit eszik a férfi­em­ber: elég egy-két tel­je­sen hét­köz­napi hoz­zá­való, hogy vissza­kapja ős­ere­jét.

Megújult a rántott csirke, elképesztő, mi került a panír alá

Megújult a rántott csirke, elképesztő, mi került a panír alá

Ez va­lami csúcs!

Szu­per meg­ol­dást ta­lál­tunk, így lesz a csir­ke­mell rántva a leg­om­ló­sabb, leg­fi­no­mabb. Ez va­lami csúcs! Ki­hagy­ha­tat­lan, ér­de­mes meg­kós­tolni.

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Íme a vécédeszka, ami milliók életét mentheti meg

Az élet­mentő vé­céülőke idő előtt fényt derít a le­het­sé­ges szív­prob­lé­mákra, így éle­tet ment­het.

Az élet­mentő vé­céülőke még az­előtt fényt ferít a le­het­sé­ges szív­prob­lé­mákra, hogy azok tü­ne­tei ér­zé­kel­he­tővé vál­ná­nak.

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Né­me­lyik étel olyan erős ano­má­liát pro­du­kál tá­vo­zás­kor, hogy sokan pá­nik­ban ke­res­nek rá a tü­ne­tekre a neten...

Ez a duplacsokis gofri lett a gyerekek kedvence

Ez a duplacsokis gofri lett a gyerekek kedvence

Ki­hagy­ha­tat­lan íz­ka­val­kád.

Ki­hagy­ha­tat­lan íz­ka­val­kád, nem csoda, hogy imád­ják a gye­re­kek! Fon­tos az egész­ség, de azért néha be­le­fér az ét­rendbe egy kis nya­lánk­ság is.

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: megdöbbentő, mit árul el rólad!

Bámulatosan őszinte személyiségteszt: megdöbbentő, mit árul el rólad!

Most ki­de­rül, mi az, ami iga­zán fon­tos szá­modra egy kap­cso­lat­ban.

Most ki­de­rül, mi az, ami iga­zán fon­tos szá­modra egy kap­cso­lat­ban.

Megmutatta tökéletes melleit a 78 éves Medveczky Ilona

Megmutatta tökéletes melleit a 78 éves Medveczky Ilona

Olyan dögös de­kol­tázst vil­lan­tott teg­nap, hogy nem győz­tük kap­kodni a le­ve­gőt!

Olyan dögös de­kol­tázst vil­lan­tott teg­nap, hogy nem győz­tük kap­kodni a le­ve­gőt!

Ezt sokan nem tudják Hajdúszoboszlóról, pedig tényleg csodát tesz

Ezt sokan nem tudják Hajdúszoboszlóról, pedig tényleg csodát tesz

Pá­lin­kázó, brin­gó­hintó, sör- és grill­fesz­ti­vál, Tuba-tanya, Pász­tor­mú­zeum

Kapaszkodj meg, nem hiszed el, mi derült ki az érlelt sajtokról!

Kapaszkodj meg, nem hiszed el, mi derült ki az érlelt sajtokról!

Mitől lesz vi­lág­baj­nok egy sajt?

Hogy lehet el­ké­szí­teni a világ leg­fi­no­mabb emen­táli tí­pusú sajt­ját? Ezt tesz­tel­ték a svájci tu­dó­sok. Az ered­mény döb­be­ne­tes lett

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

Csodababákat szült ez a nő, az orvosok nem láttak még ilyen elképesztő esetet

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet.

A 20 éves anyuka egy hó­nap­pal kisfia szü­le­tése után ik­rek­nek adott éle­tet. De vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez? Az or­vo­sok is ér­tet­le­nül áll­nak az eset előtt. Az or­vosi szen­zá­ció egy na­gyon ritka ál­la­pot­nak kö­szön­hető.

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Hihetetlen, miként fedezte fel az anyuka, hogy kisfia rákos!

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Ha az anya nem fi­gyel fel idő­ben az intő je­lekre, sok­kal na­gyobb baj tör­tén­he­tett volna a kisfi­ú­val.

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Elmúltál 50? Ezt a két vitamint kellene szedned mindennap

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad?

Fá­radt­nak, gyen­gé­nek érzed magad? Könnyeb­ben tör­nek a csont­jaid? Rossz az emész­té­sed? Ezek ti­pi­kus me­no­pauza utáni prob­lé­mák

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Óriási vita a tojás körül, összecsaptak az orvosok

Nö­veli a stroke koc­ká­za­tát?

Egy új ku­ta­tás sze­rint a tojás nö­veli a stroke koc­ká­za­tát. A vizs­gá­lat kri­ti­ku­sai azon­ban hé­za­go­kat ta­lál­nak az ér­ve­lés­ben. Vajon kinek lehet igaza?

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Így szaporítsunk orchideát otthon fillérekből

Or­chi­deád szá­rán új sarj nö­ve­ke­dett? Ez azt je­lenti, hogy gon­dos gaz­dája vagy! Metszd le, és hozz létre be­lőle új nö­vény­két!

Or­chi­deád szá­rán új sarj nö­ve­ke­dett? Légy na­gyon elé­ge­dett, mert ez azt je­lenti, hogy gon­dos gaz­dája vagy! Metszd le, és hozz létre be­lőle új nö­vény­két. Most, ta­vas­szal a leg­ked­ve­zőbb ehhez az idő. El­árul­juk, mik a leg­fon­to­sabb szem­pon­tok a sza­po­rí­tás­nál.

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság, amit bár­mi­kor szí­ve­sen meg­en­nénk. De vall­juk be őszin­tén, sok­szor el­megy a ked­vünk az el­ké­szí­té­sé­től.

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság, amit bár­mi­kor szí­ve­sen meg­en­nénk. De vall­juk be őszin­tén, sok­szor el­megy a ked­vünk az el­ké­szí­té­sé­től, a sok buk­tató miatt.

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Szórj fekete borsot a mosásba - megdöbbentő, amit látni fogsz!

Egé­szen kü­lön­le­ges trük­köt mu­ta­tunk most neked. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod!

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Azonnal menj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető.

Idő­ben el­kezdve jól ke­zel­hető ez a be­teg­ség, de ahhoz fi­gyelni kell a je­lekre.

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Orvosi csoda: Ez történt a műtét után a sziámi ikerlányokkal

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze, és ez egy na­gyon ritka ál­la­pot.

Vi­lág­szen­zá­ci­ó­nak szá­mít a be­avat­ko­zás, hi­szen a babák a fe­jük­nél nőt­tek össze.

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Rossz hír, ilyen idő vár ránk március utolsó napjaiban

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő.

Nem min­den­hol lesz ta­va­szias az idő­já­rás.

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Végéhez közelít az Olof Palme Ház felújítása

Rö­vi­de­sen le­zá­rul az Olof Palme Ház mű­em­léki re­konst­ruk­ci­ója, a res­ta­u­rá­tori mun­kák már be­fe­je­ződ­tek, az épü­le­tet Mil­len­nium Háza néven ős­szel ve­he­tik majd bir­tokba a lá­to­ga­tók.

Rö­vi­de­sen le­zá­rul az Olof Palme Ház mű­em­léki re­konst­ruk­ci­ója, a res­ta­u­rá­tori mun­kák már be­fe­je­ződ­tek.

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

Döbbenetes, mit művelt Ohashi a szőnyegen, csoda ez a lány

A lány szív­szo­rító tör­té­nete tele van küz­dés­sel és bu­ká­sok­kal - és talán emi­att lett pél­da­kép!

Sokkot kapott az anyuka, mikor meglátta, mi van a konyhája padlóján!

Sokkot kapott az anyuka, mikor meglátta, mi van a konyhája padlóján!

Tel­je­sen meg­döb­bent az anyuka: nem akart hinni a sze­mé­nek...

Tel­je­sen meg­döb­bent az anyuka: nem akart hinni a sze­mé­nek...

Így olvasszuk ki a fagyott húst 10 perc alatt

Így olvasszuk ki a fagyott húst 10 perc alatt

Most olyat mu­ta­tunk, amit nem fogsz csak úgy el­hinni! Elő­ször látni aka­rod a saját sze­med­del.

Most olyat mu­ta­tunk, amit nem fogsz csak úgy el­hinni! Elő­ször látni aka­rod a saját sze­med­del. Lehet: így mű­köd­nek a fi­zi­kai tör­vé­nyek.

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Íme a csodaszer, ami azonnal megszünteti a fejfájást!

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don?

Semmi sem segít a fej­fá­já­so­don? Íme, egy mód­szer, amellyel végre meg­szün­tet­he­ted a rend­kí­vül kel­le­met­len tü­ne­te­ket.

Ez a sós finomság lesz a következő hetek legnagyobb sztárja

Ez a sós finomság lesz a következő hetek legnagyobb sztárja

A med­ve­hagy­más tök­ma­gos muffin.

A med­ve­hagy­más tök­ma­gos muffin gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint a po­gá­csa. Íme az egy­szerű re­cept, egy­sze­rűen nem tudod el­ron­tani.

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Szórj őrölt fahéjat a kertedbe - döbbenetes a hatás!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!

Cso­dát művel a ker­ted­ben ez a szu­per fű­szer! Így hasz­náld!