ÉLETMÓDI

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Lutri, ho­gyan si­ke­rül, de talán pont az iz­ga­lom miatt men­nek bele a férfiak. Jöj­je­nek a leg­me­re­de­kebb hely­ze­tek!

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő?

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a re­cept.

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma di­gi­tá­lis im­mun­erő­sítő prog­ra­mot dol­go­zott ki.

Az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma di­gi­tá­lis im­mun­erő­sítő prog­ra­mot dol­go­zott ki.

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

Az anyagiak már nem gördítenek akadályt a gyermekvállalás elé

A Fi­desz-kor­mány 2010 óta je­len­tős, a csa­lád­ala­pí­tást, gyer­mek­vál­la­lást tá­mo­gató in­téz­ke­dést ho­zott.

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Csinos ruhácskákba öltöznek a kutyusok karácsonykor

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek!

Itt az idő, hogy a csa­lád ked­vence is meg­fe­lelő öl­tö­zékbe búj­jon a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pekre. Ezek a fotók se­gí­te­nek a vá­lasz­tás­ban.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok! Ugyanis messze nem arról van szó, hogy a nagy hi­deg­ben job­ban esik egy kis for­ralt bor vagy rumos tea...

Gondoskodás minden élethelyzetben

Gondoskodás minden élethelyzetben

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre.

Az ön­el­lá­tásra kép­te­len gyer­me­kü­ket ápo­lók és a sú­lyos fo­gya­ték­kal élő hoz­zá­tar­to­zó­ik­ról gon­dos­ko­dók egy­aránt szá­mít­hat­nak az anyagi meg­be­csü­lésre, ami össze­sen több mint öt­ven­ezer csa­lá­dot érint ha­zánk­ban.

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél mé­lyen aludni?

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban, ame­lyek az anya­mé­het idé­zik fel, meg­te­he­ted!

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Van egy kü­lön­le­ges süti, egy sváb ap­ró­sü­te­mény, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

Összeegyeztethető a családalapítás és a munkavállalás

A kor­mány 2010 óta kö­vet­ke­ze­tes, a csa­lá­do­kat se­gítő tá­mo­ga­tási rend­szer meg­al­ko­tása mel­lett szá­mos in­téz­ke­dést ho­zott annak ér­de­ké­ben, hogy a la­kos­ság élet­kö­rül­mé­nye­i­ben a sta­bi­li­tást a munka és az azzal meg­ke­re­sett bér je­lentse.

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Ne vég­ződ­jön tra­gé­di­á­val a ka­rá­csony.

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet. Ma már nem csak a csil­lag­szó­rók okoz­hat­nak tü­ze­ket

Őrült divat: Miért raknak karácsonyfát a nők a fejükre?

Őrült divat: Miért raknak karácsonyfát a nők a fejükre?

Ez az ötlet min­den el­kép­ze­lést fe­lül­múl! Igazi ka­rá­cso­nyi meg­le­pe­tés! Vajon örülni fog a csa­lád ennek? Te is te­szel egy pró­bát?

Ez az ötlet min­den el­kép­ze­lést fe­lül­múl! Igazi ka­rá­cso­nyi meg­le­pe­tés! Kinek ju­tott ez az eszébe? Vajon örülni fog a csa­lád ennek? Te is te­szel egy pró­bát? Meg­le­ped a csa­lá­dot egy ilyen szí­nes fej­fe­dő­vel? Játék ez vagy a va­cso­rá­hoz is fel­ven­néd? Hát, nem csak a fa alatt lesz aján­dék!

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Sokan nem tud­ják, hogy köz­vet­le­nül szex után nem cél­szerű egy csomó hét­köz­napi dol­got csi­nálni.

Sokan nem tud­ják, hogy köz­vet­le­nül szex után nem cél­szerű egy csomó hét­köz­napi dol­got csi­nálni.

Vadító combfix: a '30-as évek legszexibb stílusában villantanak a nők

Vadító combfix: a '30-as évek legszexibb stílusában villantanak a nők

Sze­­ret­­nél ele­­gáns és szexi lenni ka­­rá­­csony­­kor? Az biz­tos, hogy így aztán tény­leg va­rázs­la­tos lesz az ünnep!

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is. Már szí­né­szi kar­ri­erje előtt is ra­jon­gott érte.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

A 49 éves Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért el­dön­tötte, hogy ame­ri­kai kör­útra indul és újra fel­fe­dezi teste rej­tett ké­pes­sé­geit.

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Visszavág a kisember: durva bosszút állt polgármesterén a bátor férfi

Mi­u­tán több­szöri ké­re­lemre sem en­ge­dé­lyez­tek neki egy épít­ke­zést, a férfi agya­fúrt bosszút akart állni a vá­ros­ve­ze­té­sen.

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Úgy érzed, na­gyon jóban vagy a mun­ka­tár­sa­id­dal?

Úgy érzed, vagy olyan jóban a mun­ka­tár­sa­id­dal, hogy ki­csit rá­zó­sabb té­má­kat is meg­be­szél­het­tek?

Óriási változások a családpolitikában

Óriási változások a családpolitikában

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

A szo­ci­a­lista-li­be­rá­lis kor­má­nyok el­vet­ték a csa­ládi adó­ked­vez­ményt.

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják. Mu­tat­juk az öt­le­tet, ami­vel sokat spó­rol­hatsz!

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus ga­ran­tált!

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus pedig ga­ran­tált!

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Szexi Mikulások rohanták le Rubint Réka csapatát, mit szól ehhez Norbi?

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

Fél­mez­te­len férfiak lá­to­gat­ták meg az edzést, a lá­nyok szó sze­rint el­alél­tak.

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

7 mondat, amit sose mondj egy férfinak, mert lelép

Ne ve­szítsd el azt, akit sze­retsz!

Van­nak mon­da­tok, me­lye­ket jobb, ha soha ki nem ej­tesz a szá­don! Ne mér­gezd meg a pár­kap­cso­la­tod, mert nem tud­ha­tod, mi lesz a férfi re­ak­ci­ója.

Izgató karika a popsin: mutatjuk a világ legszexibb fehérneműjét

Izgató karika a popsin: mutatjuk a világ legszexibb fehérneműjét

For­más mo­del­lek mu­tat­ják be a csá­bí­tás leg­sze­xibb fe­hér­ne­műit. Azon­nal be­in­dul­nak a férfiak!

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Itt a megoldás nők számára: Így tudsz könnyen elaludni

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál .

Nem al­szol jól, és éj­szaka több­ször is fel­éb­redsz? Egy ku­ta­tás most fura, de ha­tá­sos gyógy­mó­dot kínál a nők al­vás­za­va­ra­ira. Meg­súg­juk, mi a tipp­jük! És azt vajon gon­dol­tad volna, hogy a párod akár za­varó té­nyező is lehet a pi­hen­tető alvás szem­pont­já­ból?

Egy nemzet ügye a családtámogatás

Egy nemzet ügye a családtámogatás

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van. A né­pe­se­dési prob­lé­mákra nem a mig­rá­ció, nem a be­ván­dor­lók tö­me­ges be­te­le­pí­tése a meg­ol­dás.

A ma­gyar jövő a ma­gyar gyer­me­kek­ben van. A né­pe­se­dési prob­lé­mákra nem a mig­rá­ció, nem a be­ván­dor­lók tö­me­ges be­te­le­pí­tése a meg­ol­dás, hanem a gyer­me­ket ne­velő csa­lá­dok tá­mo­ga­tása és a fi­a­ta­lok gyer­mek­vál­la­lá­sá­nak elő­se­gí­tése. A kor­mány ha­té­kony, ki­szá­mít­ható, kö­vet­ke­ze­tes csa­lád­po­li­ti­kát biz­to­sít, ez szük­sé­ges ahhoz, hogy a né­pe­se­dési vál­ság­ból ki­lá­bal­junk. A kor­mány szám­ta­lan in­téz­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tően a gyer­mek­vál­la­lási kedv Ma­gyar­or­szá­gon 2011 óta húsz szá­za­lék­kal nőtt.

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

A zene szeretetét a családjuktól örökölték

Akadt aki már az anya­tej­jel szívta ma­gába a zene sze­re­te­tét.

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. által Ju­nior Prima Díj­jal ki­tün­te­tet­tek kö­zött akad, aki már az anya­tej­jel szívta ma­gába a zene sze­re­te­tét. Ba­logh Máté szü­lei ze­né­szek, De­mény Ba­lázsra pedig nép­ze­ne­gyűjtő nagy­ma­mája és zon­go­rázó édes­apja ha­tott.

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat.

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Gon­dold végig, hogy ér­de­mes fel­dí­szí­teni. Füg­geszd fel a fát a falra.

Transznemű versenyző került a népszerű tévéműsorba, őrület, hogy néz ki

Transznemű versenyző került a népszerű tévéműsorba, őrület, hogy néz ki

Most már biz­tos, hogy a 23 éves transz­nemű mo­dell indul a top­mo­dell ke­res­te­tik ver­seny­ben. Döb­be­ne­tes fotók kö­vet­kez­nek, a részt­vevő meg­szó­la­lá­sig úgy néz ki, mint egy igazi bom­bázó!

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Mu­tat­juk az ün­nepi Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Nya­kun­kon a sze­re­tet ün­nepe, de még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Döbbenetes természeti jelenség Nógrád megyében

Döbbenetes természeti jelenség Nógrád megyében

Nap­le­mente előtt cso­dá­la­tos je­len­sé­get fo­tóz­tak Szi­rák kör­nyé­kén.

Nap­le­mente előtt cso­dá­la­tos je­len­sé­get fo­tóz­tak Szi­rák kör­nyé­kén.

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Kipakolnak az elvált férfiak: Utolsó csepp a pohárban, ezért lett vége

Ha egy férj adja be a vá­ló­ke­re­se­tet, annak adott eset­ben igen durva oka lehet. Me­re­dek szto­rik kö­vet­kez­nek...

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Lefújták az esküvőt a menyasszony egyetlen mondata miatt

Elég bunkó módon re­a­gált.

Elég bunkó módon re­a­gált egy tra­gi­kus ese­ményre.

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Óriásira nő a férfiasság, milliók próbálták már a módszert

Hi­he­tet­len, de tény­leg így van: akár hu­szonöt cen­tit is el­ér­het, és ehhez sem­mi­féle se­bé­szeti be­avat­ko­zásra nincs szük­ség.

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

A fe­nyőfa a ka­rá­csony jel­képe. De­ko­ra­tív, jel­leg­ze­tes alak­já­val a fe­nyő­to­boz is az ün­nepi lakás dísze lehet.

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Megmutatta mellei helyét a legbátrabb anyuka: háromszor győzte le a rákot

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Az édes­anya olyan lé­pést tett, amin a fél világ meg­ha­tó­dott.

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

Borzalmas, mit művel az ősi afrodiziákum a harcra kész férfiassággal

Sokan két­ség­be­esé­sük­ben for­dul­nak aj­zó­sze­rek­hez, mások hosszabbra akar­ják nyúj­tani a gyö­nyört.

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Ki-ki ta­lál­hat itt jó öt­le­tet.

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal, ame­lye­ket ta­pasz­talt há­zi­asszo­nyok kí­sér­le­tez­tek ki.

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ked­ven­ced a to­já­sos reg­geli? Ka­rá­csony­kor sem kell le­mon­da­nod róla, csak csi­nálj vele egy ki csa­vart.

Ked­ven­ced a to­já­sos reg­geli? Ka­rá­csony­kor sem kell le­mon­da­nod róla, csak csi­nálj vele egy ki csa­vart.

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Undorító, mi derült ki a mobiltelefonokról, jobb, ha erre figyelsz!

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz?

Tudod, mennyi bak­té­ri­u­mot ci­pelsz ma­gad­dal a mo­bi­lo­don? Egy vizs­gá­lat sze­rint ren­ge­te­get: akár hét­szer annyit is, mint amennyi egy vé­céülő­kén van.

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

A te­le­pü­lé­sen egy óri­ási pé­nisz­szob­rot ké­szí­tet­tek fából, az al­ko­tás feje pedig egye­ne­sen az ég felé néz.

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Kiderült, hova utazunk borozni a leggyakrabban

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Idén har­ma­dik éve zá­rult le a Nagy Bor Teszt, ha­zánk leg­na­gyobb boros ku­ta­tása a Ma­gyar Tu­risz­ti­kai Ügy­nök­ség tá­mo­ga­tá­sá­val.

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Töpörödik a hímtag, ha rendszeresen használja ezt az eszközt a férfi

Egy leg­újabb ku­ta­tás során de­rült fény a ve­szélyre.

Egy leg­újabb ku­ta­tás során de­rült fény a ve­szélyre; ki­de­rült, hogy a leg­több férfi érin­tett lehet...

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Ves­sé­tek be ott­hon a ku­tya­póz új ver­zi­ó­ját, és má­mo­rító lesz az éjjel.

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben EZO

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Ma este eldől, mennyire leszel szerencsés 2019-ben a szerelemben

Most meg­tud­ha­tod, mit tar­to­gat szá­modra az év utolsó új­holdja!

Most meg­tud­ha­tod, mit tar­to­gat szá­modra az év utolsó új­holdja! Eljön végre a sze­re­lem? Így tá­mo­gat­nak a csil­la­gok az év végén. Járj nyi­tott szem­mel a vi­lág­ban! Most bármi meg­tör­tén­het.

15 bátor nő: Gondolkodás nélkül mutatták meg csodaszép mellüket

15 bátor nő: Gondolkodás nélkül mutatták meg csodaszép mellüket

15 nő mu­tatta meg keb­le­i­nek pá­rat­lan szép­sé­gét egy-egy akt­fotó ke­re­té­ben.

15 nő mu­tatta meg keb­le­i­nek pá­rat­lan szép­sé­gét egy-egy akt­fotó ke­re­té­ben. A bátor kez­de­mé­nye­zés egé­szen intim szin­te­ken fedi fel a nők gyö­nyörű egye­di­sé­gét. Meg­érintő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Jobb ha figyelsz: Ezen a napon nagy valószínűséggel megcsal a párod!

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy me­lyik nap kell oda­fi­gyelni a kap­cso­la­todra.

Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, hogy me­lyik nap kell oda­fi­gyelni a kap­cso­la­todra.

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A műtét nem csu­pán nehéz és ve­szé­lyes volt, de bi­zarr is: ugyanis az il­lető szinte tel­jes egé­szé­ben meg­kapta va­laki más­nak az arcát.

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini: Ettől bevadulnak a férfiak

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini: Ettől bevadulnak a férfiak

Az biz­tos, hogy a férfiak imádni fog­ják, hi­szen ez a fel­ső­rész aztán tény­leg sem­mit nem bíz a fan­tá­zi­ára.

Indul a Budapest Fashion Nights!

Indul a Budapest Fashion Nights!

Ked­vez­mé­nyek­kel és iz­gal­mas prog­ra­mok­kal vár­nak a ma­gyar ter­ve­zők!

De­cem­ber 6 és 9. kö­zött közel 50 ma­gyar di­vat­ter­vező várja a divat sze­rel­me­seit kü­lön­le­ges prog­ra­mok­kal, ked­vez­mé­nyek­kel és meg­hosszab­bí­tott nyit­va­tar­tás­sal

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt!

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, elő­for­dul­hat, hogy egy hetet sem bír ki. Mi a te­endő?

A jövő zenei sztárjait díjazták

A jövő zenei sztárjait díjazták

Tíz fi­a­tal mű­vész kap­hatta meg a Ju­nior Prima Díjat 2018-ban.

A hazai ko­moly­ze­nei élet tíz leg­ki­emel­ke­dőbb fi­a­tal mű­vé­sze kap­hatta meg a Ju­nior Prima Díjat 2018-ban. A ran­gos el­is­me­rés pá­rat­lan le­he­tő­sé­get nyújt a pá­lya­kez­désre.

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Nem is gondolnád, mennyi mindenre jó a babérlevél

Is­teni finom ízt köl­csö­nöz a ba­bér­le­vél az éte­lek­nek, de emel­lett gyógy­ha­tás­sal is ren­del­ke­zik.

Is­teni finom ízt köl­csö­nöz a ba­bér­le­vél az éte­lek­nek, de emel­lett gyógy­ha­tás­sal is ren­del­ke­zik. Össze­szed­tük mely be­teg­sé­gekre jó.

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

A világ legjobbjai közé került a Liget Budapest Projekt fejlesztése

Eu­rópa leg­jobb köz­épü­lete lett a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ré­sze­ként meg­va­ló­suló új Nép­rajzi Mú­zeum.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Vá­lassz oko­san!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Sokan azért vá­laszt­ják, hogy ne kell­jen az ünnep ked­véért va­lódi fe­nyő­ket ki­vágni.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a tet­tet...

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi ugyanis még soha nem tör­tént ko­ráb­ban. Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett, ren­ge­te­gen fel­hör­dül­tek, és min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély vajon miért kö­vette el a meg­döb­bentő tet­tet...

Úgy feszül a dögös ducimodell testén a bikini, hogy minden férfi bevadul

Úgy feszül a dögös ducimodell testén a bikini, hogy minden férfi bevadul

A húsos szép­ség nem fu­kar­ko­dik a szexi fo­tók­kal...

A húsos szép­ség kö­ve­tői már tud­ják, hogy a sző­ke­ség nem fu­kar­ko­dik a szexi fo­tók­kal...

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Most dü­bö­rög a sze­zon, há­zi­asszo­nyok száz­ez­rei ké­szí­tik el újra és újra a tél egyik leg­fi­no­mabb ma­gyar fo­gá­sát.

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben kő­ke­mény sza­bá­lyok van­nak...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, s ki tudja, mi lesz az ügy vége, mert még je­len­leg is fo­lyik a vizs­gá­lat. Bár a ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, a dol­got nem min­denki ta­lálta vic­ces­nek. Sőt, az ame­ri­kai had­se­reg­ben kő­ke­mény sza­bá­lyok van­nak ér­vény­ben...

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma?

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma? Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb! Csak meg­töl­töd egy kis mézes-diós-fa­hé­jas ke­ve­rék­kel, és máris mehet a sü­tőbe vagy a kályha te­te­jére. Akár egész­ben is süt­he­ted!

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Hihetetlen, de ennyi mindent meggyógyít a kömény

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak az is­teni finom kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Gon­dol­tad volna, hogy nem csak a kö­rö­zöttbe vagy a gu­lyás­le­vesbe ér­de­mes be­le­ten­ned?

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Él­vezd ki az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel a házi ké­szí­tésű nap­tá­rak­kal!

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja. Él­vezd ki te is az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel az egyedi, házi ké­szí­tésű ad­venti nap­tá­rak­kal!

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata.

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata, va­rá­zsa! Itt az ideje, hogy ad­ventre el­ké­szítsd a leg­szebb díszt az asz­talra.

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Te milyen kávét szoktál inni? Mutatjuk, miként hat a testedre

Ká­vé­ra­jongó vagy? Me­g­ért­jük. Vajon tud­tad, hogy nem mind­egy, mi­lyen kávét iszol? El­mond­juk, me­lyik faj­tá­tól mit vár­hatsz.

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Most meg fogsz lepődni: Ez a 12 étel segít leszokni az alkoholról

Meg­erő­sí­te­nek és mé­reg­te­le­ní­te­nek. Vissza­ve­zet­nek az egész­sé­ges útra

Magad is ész­re­vet­ted, hogy már nem múlik el nap anél­kül, hogy bo­roz­nál egyet?

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Aludtál már nővel? Akkor ezt neked is tudnod kell!

Azon­nal el­aludni vagy csak szen­vedni?

Miért van az, hogy a férfiak csak le­te­szik a fe­jü­ket, és már hor­kol­nak is? A nők meg órá­kig kín­lód­nak, mire ké­pe­sek va­la­hogy álomba szen­de­rülni

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Város felett ünnepelte eddigi legsikeresebb cipőjét a Dorko

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált.

Ha Dorko ese­mény­ről van szó, akkor a nem min­den­napi hely­szín és prog­ram bi­zony ga­ran­tált.

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert, ami a hasz­nodra lehet.

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban?

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Vérlázító diktátum: pontokba szedte a feleség, mit szabad a férjnek

Hi­he­tet­len szi­gorú a lista, szinte le­he­tet­len be­tar­tani. Nem vé­let­len, hogy ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki.

Önfeledten szórakoztak a gyermekek az MVM Élménynapján - Videó

Önfeledten szórakoztak a gyermekek az MVM Élménynapján - Videó

Közel 800 hát­rá­nyos hely­zetű, fo­gya­ték­kal élő és beteg gyer­mek nap­ját tet­ték szebbé az MVM Cso­port ön­kén­te­sei.

Kiderült: ajándékutalványnak örülünk a legjobban karácsonykor!

Kiderült: ajándékutalványnak örülünk a legjobban karácsonykor!

Vál­toz­nak a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok­kal kap­cso­la­tos el­vá­rá­sok.

Egy hazai szál­loda meg­bí­zá­sá­ból ké­szí­tett or­szá­gos rep­re­zen­ta­tív fel­mé­rés ada­tai alap­ján sokan sze­ret­né­nek él­mény­aján­dé­ko­kat, well­ness­hez kap­cso­lódó meg­le­pe­tést látni a fa alatt.

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Min­denki imádja ezt a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len meg­le­pe­té­sek.

Min­denki imádja ezt a ha­gyo­má­nyos ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len meg­le­pe­té­sek.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Philip Pocock berlini sorozata először látható Magyarországon

Philip Pocock berlini sorozata először látható Magyarországon

A mű­vész több mint 2000 fotót ké­szí­tett, ezek­ből vá­lo­gat az INDA Ga­lé­ria ki­ál­lí­tása, amely ja­nuár 31-éig lá­to­gat­ható.

Ez történt a hatalmas mellű lánnyal, akit évekig csúfoltak a suliban

Ez történt a hatalmas mellű lánnyal, akit évekig csúfoltak a suliban

Utálta, ha meg­né­zik; leg­szí­ve­seb­ben el­fedte volna buja ido­mait...

Korán érő típus volt, óri­ási mel­lek­kel. Utálta, ha meg­né­zik; leg­szí­ve­seb­ben el­fedte volna buja ido­mait, ha­tal­mas keb­leit; soha nem gon­dolta, hogy egy­szer szex­díva lesz be­lőle. Aztán négy éve tör­tént va­lami, ami min­dent meg­vál­toz­ta­tott...