ÉLETMÓDI

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

A nők a pén­zes pa­sikra buk­nak, menő ál­lás­sal, jó ko­csi­val. Leg­alábbis a pasik több­sége ezt hiszi.

Gömbölyödő csoda: 9 féle női mell létezik

Gömbölyödő csoda: Valójában 9 féle női mell létezik

Sokan még min­dig a mé­ret­nél van­nak le­ra­gadva. Pedig ren­ge­teg alak lé­te­zik!

Van, aki a ma­rokba való, pici, ke­mény mel­le­ket sze­reti, más a lá­gyan hul­lámzó keb­le­ket. És per­sze nem mind­egy az sem, merre ágas­ko­dik a mell­bimbó...

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Őrülten nedvesedik és lüktet: Vaginafüggő férfiak vallottak

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők? Ezt mond­ják a szak­ér­tők, íme!

Lehet még­sem szá­mít annyira, ami miatt oly sok­szor ag­go­dal­mas­kod­nak a nők?

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő EZO

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Melyik ágyba feküdnél? - Ez a teszt elárulja, mire vágysz és mit hoz a jövő

Egyet­len képet kell csak ki­vá­lasz­ta­nod, mégis meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg ma­gad­ról.

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit, és so­káig úgy né­zett ki, soha nem fog tel­jes éle­tet élni.

Óvatosan ezekkel a pasikkal: csillagjegyük nem sok jót ígér, ha férjet keresel EZO

Óvatosan ezekkel a pasikkal: csillagjegyük nem sok jót ígér, ha férjet keresel

Óvatosan ezekkel a pasikkal: csillagjegyük nem sok jót ígér, ha férjet keresel

Mu­tat­juk, hogy mely je­gyek­kel lehet ne­he­zebb dol­god hosszú táv ese­tén.

Mu­tat­juk, hogy mely je­gyek­kel lehet ne­he­zebb dol­god hosszú táv ese­tén.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Dizájner mellbimbó az új divat, ettől megőrülnek a férfiak

Új divat ütötte fel a fejét a nők kö­ré­ben, és ennek na­gyon örül­nek a férfiak.

Új divat ütötte fel a fejét a nők kö­ré­ben, és ennek na­gyon örül­nek a férfiak. Úgy fest ugyanis, hogy a szi­vacs­mell­tar­tók­nak le­ál­do­zott, a nők már egy­ál­ta­lán nem akar­ják el­rej­teni az ágas­kodó bim­bó­kat, sőt: min­dent meg­tesz­nek azért, hogy lát­szód­ja­nak.

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból. Egyes becs­lé­sek sze­rint 15 évet is kap­hat.

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Brutális nyarunk lesz a meteorológusok előrejelzése szerint

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik...

Az idei nyár hú­zós­nak ígér­ke­zik, és erre még nem késő fel­ké­szül­nöd.

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

A nők 42 százaléka ezt a perverziót űzi kollégáival a legnagyobb titokban

El­ké­pesztő mi de­rült ki a leg­újabb ku­ta­tás­ból!

El­ké­pesztő mi de­rült ki a leg­újabb ku­ta­tás­ból! Ezen­túl két­szer is meg fogod gon­dolni, mit töl­tesz fel a kö­zös­ségi ol­da­lakra. Mu­tat­juk a mun­ka­tár­sak mocs­kos kis tit­kait!

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A Sziget egy nagy, közös ünnep

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get! A je­gyek gyor­san fogy­nak, ér­de­mes mi­ha­ma­rabb be­sze­rezni őket!

A nap­tárba min­denki írja be: au­gusz­tus 8-15-ig Szi­get! A je­gyek gyor­san fogy­nak, ér­de­mes mi­ha­ma­rabb be­sze­rezni őket!

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Ez a mérges macska az internet új sztárja, ilyet még nem láttál!

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör.

Grumpy Cat ba­bér­ja­ira tör ez a szfinx cica. Egyre töb­ben kö­ve­tik Ins­tag­ram ol­da­lát, ahova gaz­dája na­gyon ara­nyos fo­tó­kat tölt fel róla.

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

Szívszorító, ahogy a 21 éves apuka árvaságra készíti fel a kislányát

A ha­lá­los beteg apa élete utolsó hó­nap­ja­i­ban arra össz­pon­to­sít, hogy kis­lá­nya élet­re­való le­gyen az ő ha­lála után.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak, a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb. E vé­le­ke­dést szá­mos ta­nul­mány alá­tá­masztja.

Szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Nagyon szőrös érzéki csalódás, csak felnőtteknek

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon.

Egyre töb­ben csat­la­koz­nak a paj­zán ki­hí­vás­hoz az Ins­tag­ra­mon. Nem csoda: vic­ces, öt­le­tes, és na­gyon sokan meg tud­ják csi­nálni.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

A férfiak sze­rint ez szá­mukra nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is.

A férfiak úgy em­le­ge­tik, mintha ez szá­mukra nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is lenne.

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál a kel­le­té­nél?

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz. A rend­sze­res al­ko­hol­fo­gyasz­tás ugyanis ko­moly ká­ro­kat okoz.

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

A sztá­rok is em­be­rek.

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki ala­po­san, jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

Úgy csapja be ez a trükkös kép az agyad, hogy nem hiszel a szemednek!

Úgy csapja be ez a trükkös kép az agyad, hogy nem hiszel a szemednek!

Egé­szen el­ké­pesztő, ho­gyan tré­fálja meg ez a játék az agyad. Fi­gyelj csak!

Egé­szen el­ké­pesztő, ho­gyan tré­fálja meg ez a játék az agyad. Fi­gyelj csak!

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Min­den férfit utolér a sors!

Min­den férfit utolér a sors, ki­vé­tel nincs! Alat­to­mo­san, ap­rán­ként el­kezdi el­hagyni a haja. Egy pon­ton túl nem lehet fi­gyel­men kívül hagyni a fo­lya­ma­tot.

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni az ágyban

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni partnerüktől az ágyban

A vil­lám­szex­ből ez­ál­tal lesz ér­zéki sze­ret­ke­zés. Ta­pin­tá­sok, si­mo­ga­tá­sok, csó­kok...

Te melyik napot választod? Ezt árulja el a személyiségedről

Te melyik napot választod? Ezt árulja el a személyiségedről

A pszi­cho­ló­gu­sok ki­fej­lesz­tet­ték az ábrák ki­vá­lasz­tása alap­ján tör­ténő sze­mé­lyi­ség fel­mé­rést. Pró­báld ki te is

Min­den kis­gye­rek raj­zol napot. Az ős­em­ber a ho­mokba rótta, a bar­lang fa­lára kar­colta. Ahány ember, annyi nap-áb­rá­zo­lás. Ám meg­fi­gyel­he­tőek bi­zo­nyos tí­pu­sok. A pszi­cho­ló­gu­sok ki­fej­lesz­tet­ték az ábrák ki­vá­lasz­tása alap­ján tör­ténő sze­mé­lyi­ség fel­mé­rést. Pró­báld ki te is

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A hitvesi ágy bizarr titka: megdöbbentő, amit elárult a feleség

A há­ló­szo­bá­ban bi­zony tör­tén­nek olyan dol­gok, amik­ről nem il­lendő be­szélni.

Az in­ter­net név­te­len­sé­gé­ben ki­te­re­gette a szennyest né­hány fe­le­ség. Döb­be­ne­tes szto­rik!

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Ké­szíts cso­da­italt a gyul­la­dás ellen.

Ez a cso­da­ital meg­erő­síti az ín­sza­la­go­kat, meg­szün­teti a gyul­la­dást. Sza­ba­don fut­hatsz, ug­rál­hatsz. Nem kell gyógy­sze­re­ket szed­ned vagy or­vos­hoz men­ned

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Van egy régi kis asz­tal­kád, amit sze­ret­nél fel­újí­tani? Fesd át táb­la­fes­ték­kel. A fes­té­ket ál­lítsd elő fil­lé­rek­ből ott­hon. Csak 5 perc!

Ezért ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

Ezért ne hagyd, hogy a gyerek egy szobában aludjon a mobiljával

A ta­ná­rok és a szü­lők gyak­ran ta­pasz­tal­ják, hogy a gye­re­kek egyre fá­rad­tab­ban ér­kez­nek az is­ko­lába.

A ta­ná­rok és a szü­lők gyak­ran ta­pasz­tal­ják, hogy a gye­re­kek egyre fá­rad­tab­ban ér­kez­nek az is­ko­lába. Ennek az oka az is lehet, hogy egy szo­bá­ban éj­sza­káz­nak a te­le­fon­juk­kal.

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­ret mez­te­len­kedni.

A bátor le­ányzó min­den­féle sze­xu­á­lis töl­tet nél­kül sze­retné meg­mu­tatni az in­ter­net né­pé­nek, hogy a mez­te­len­ke­dés ko­ránt sem ör­dög­től való dolog.

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog.

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele.

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele. de vajon ho­gyan kell oko­san be­épí­teni a di­é­tába - úgy, hogy a mér­leg nyelve ne fel­felé, hanem le­felé moz­dul­jon, mi­köz­ben fi­no­ma­kat eszünk, és sem­mit nem vo­nunk meg ma­gunk­tól?

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, közel van.

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, közel van.

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Szerencse és tehetség találkozása - Indul a Talentométer!

Ha­tod­szorra indul út­jára idén a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően a TALENTOMÉTER könnyű­ze­nei te­het­ség­ku­tató.

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Tény­leg mo­so­lyog?

Ré­góta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa. Egy új ku­ta­tás­ból most ki­de­rült, hogy ez nem­csak a fes­tőn múl­ha­tott.

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Rózsaszín vaginaünnep: eszelős, amit filmre vettek a sivatagban

Egye­sek sze­rint kü­lön­le­ges, mások sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó.

Egye­sek sze­rint igen paj­zán a köz­zé­tett videó. Pedig va­ló­színű, hogy célja nem a férfiak fel­iz­ga­tása volt.

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is EZO

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Erő­tel­jes és tüzes ener­gi­ák­kal szö­kött be idén a ta­vasz, ha­tása meg­ha­tá­rozó lehet sze­mé­lyes fej­lő­dé­sed­ben és a kap­cso­la­ta­id­ban.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét a nagy­vá­rosi for­ga­tag kel­lős kö­ze­pén.

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Nagyon durva, ami a nászéjszakán történt, erre senki sem számított

Há­zas­pá­rok me­sél­ték el, mit csi­nál­tak ezen az el­vi­leg szex­től fű­tött éj­sza­kán.

Te is azt gon­do­lod, hogy a leg­ro­man­ti­ku­sabb éj­sza­kán na­gyon paj­zán dol­gok tör­tén­het­nek az ágy­ban? Nem aka­runk csa­ló­dást okozni, de... Most há­zas­pá­rok me­sél­ték el, mit is csi­nál­tak egy­más­sal ezen az el­vi­leg szex­től fű­tött éj­sza­kán.

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Elég a retusálásból! Ilyen egy valódi nő feneke!

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már. A va­lódi nők ilye­nek, igen, mint aho­gyan a fo­tó­kon is lát­szik.

Cím­lap­fo­tók? Ma­ga­zi­nok? Ugyan már. A va­lódi nők ilye­nek, igen, mint aho­gyan a fo­tó­kon is lát­szik, me­lye­ket mu­ta­tunk.

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Nem kell túl sok kéz­ügyes­ség hozzá.

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak. Rá­adá­sul fil­lé­rek­ből! Mu­ta­tunk né­hány nagy­szerű öt­le­tet.

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Egy ta­ka­rí­tó­nő­ket köz­ve­títő vál­la­lat csak és ki­zá­ró­lag olyan höl­gyek­kel dol­go­zik, akik haj­lan­dóak pu­cé­ran ser­te­per­télni.

Melyik ablakon néznél ki? - Személyiséged és jövőd is feltárja, mit felelsz

Melyik ablakon néznél ki? - Személyiséged és jövőd is feltárja, mit felelsz

Egy­sze­rű­nek tűnő játék, mégis sok­kal töb­bet árul el rólad, mint gon­dol­nád.

Egy­sze­rű­nek tűnő játék, mégis sok­kal töb­bet árul el rólad, mint gon­dol­nád.

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

A dik­tá­tor fest­mé­nyét egy né­met­or­szági auk­ción bo­csát­ják ár­ve­résre.

A náci dik­tá­tor egyik fest­mé­nyét egy né­met­or­szági auk­ción bo­csát­ják ár­ve­résre. 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

3 centivel rövidülhet a férfiasság: tömeges pánik a rejtélyes szindróma miatt

Az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Az Ázsi­á­ban több száz éve is­mert kór egyre el­ter­jed­tebb Nyu­ga­ton is.

Brutális feladvány, ezt csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

Brutális feladvány, ezt csak a zsenik tudják megoldani! Neked sikerül?

A fel­adat lát­szó­lag na­gyon egy­sze­rű­nek tűnik, csak a há­rom­szö­gekre kell fi­gyelni.

Csukás István 40 éve írt regényének feldolgozását mutatja be a Zichy Szín-Műhely

Csukás István 40 éve írt regényének feldolgozását mutatja be a Zichy Szín-Műhely

Az Uta­zás a szem­pil­lám mö­gött című zenés me­se­já­ték bu­da­pesti ős­be­mu­ta­tója május 10-én lesz.

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok­kal kap­cso­lat­ban. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Ezek­kel a nö­vé­nyek­kel a te pici, nap­men­tes bal­ko­nod is vi­rágba bo­rul­hat

Ezek­kel a ra­gyogó, egy­nyári vi­rá­gok­kal a te pici, nap­men­tes bal­ko­nod is vi­rágba bo­rul­hat

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Most vet­ted egy ki­sebb va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik? Van erre meg­ol­dás? Vagy jobb, ha ásol egy jég­ver­met?

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél?

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád.

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

12 millió férfi csapott rá a képekre: Íme, a világ legszebb popsija

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit a zu­hany alól.

A pop­sik­i­rálynő most sem kí­méli a férfi­a­kat: igazi gyöngy­szem­mel aján­dé­kozta meg ra­jon­góit!

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat? Nem­csak a kert­ben, a la­ká­sod­ban is szu­per de­ko­rá­ció lehet!

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat? A la­kás­ban is szu­per de­ko­rá­ció lehet!

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Mu­tat­juk a szu­per trük­köt!

Ennél egy­sze­rűbb meg­ol­dás nincs! Csak va­la­hogy épp ez soha nem ju­tott eszünkbe.

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a partira

Bugyiban és melltartóban illett érkezni a KFC örökösnőjének partijára

Ici-pici lu­xus­tan­gák, ha­tal­mas mel­lek.

Ici-pici lu­xus­tan­gák és ha­tal­mas mel­lek - így le­hetne tö­mö­ren össze­fog­lalni a lé­nye­get.

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Fan­tasz­ti­kus újí­tást mu­ta­tunk. Ne hagyd ki ezt a re­cep­tet, az ered­mé­nyért ér­de­mes bár­mit meg­ten­ned. Kö­vesd a vi­deót! Jó ét­vá­gyat!

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok.

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok. Hozd rendbe eze­ket, és vissza­áll a régi sú­lyod

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Megundorodtam a páromtól: Rémes a bugyija, és ez nem minden

Saj­nos hiába stim­mel min­den egy új part­ner­rel, ha olyan rossz szo­ká­sai van­nak, ami­ket kép­te­len­ség el­vi­selni.

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

Na­gyon sokan sze­re­tik a kel­le­mes, meg­nyug­tató il­la­tot, és pont emi­att ren­ge­teg koz­me­ti­kum­ban is meg­ta­lál­ható.

Na­gyon sokan sze­re­tik a kel­le­mes, meg­nyug­tató il­la­tot, és pont emi­att ren­ge­teg koz­me­ti­kum­ban is meg­ta­lál­ható. Szám­ta­lan jó­té­kony ha­tása mel­lett azon­ban a férfi­akra na­gyon káros lehet a le­ven­dula. Ugyanis olyan vál­to­zá­so­kat okoz­hat a szer­ve­zet­ben, ami­nek egy pasi se örülne...

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

Brutális látvány: Így kerekíti a popsiját a világ legdögösebb időjósa

A szexi tévés kő­ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy for­más fe­neke le­gyen.

Meg­őr­jíti a kép­er­nyő előtt ülő férfi­a­kat, és a kö­ve­tőit az Ins­tag­ra­mon. A szexi tévés kő­ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy for­más fe­neke és combja le­gyen. Meg­mu­tatta né­hány vi­de­ó­ban, ho­gyan edz, de va­ló­szí­nű­leg a férfi­a­kat nem a tech­ni­kája ér­de­kelte...

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Ha ezt kor­tyol­ga­tod es­tén­ként, biz­tosra ve­he­ted, hogy szé­dítő se­bes­ség­gel fog el­tűnni rólad a háj.

Ha ezt kor­tyol­ga­tod es­tén­ként, biz­tosra ve­he­ted, hogy szé­dítő se­bes­ség­gel fog el­tűnni rólad a háj. Mu­tat­juk, miért mű­kö­dik.

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Gon­dolt egy na­gyot, és az ókori csoda nyo­mán mű­anyag fla­ko­nok­ból ál­mo­dott zöld­sé­gei szá­mára fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Döbbenetes szexjátékszert tervezett két leszbikus nő

Döbbenetes szexjátékszert tervezett két leszbikus nő

Az al­ko­tók igen­csak ott­ho­no­san mo­zog­nak a női intim tájék kör­nyé­kén, épp ezért lett tö­ké­le­tes az esz­köz. Ezt nézd!

A szex legbizarrabb módját műveli ez a különös szekta

A szex legbizarrabb módját műveli ez a különös szekta

A több­sé­get meg­döb­benti és ta­szítja.

Jó né­há­nyan hó­dol­nak így az örö­mök­nek, de ti­tok­ban tart­ják, mert a több­sé­get meg­döb­benti és ta­szítja. Sőt, van, aki egye­ne­sen per­verz­nek ti­tu­lálja őket.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk egy kis lis­tát, neked már csak ki kell pi­pálni, amerre jársz.

Mennyire ismered a magyar verseket? Kvíz, csak bátraknak!

Mennyire ismered a magyar verseket? Kvíz, csak bátraknak!

Mennyire vagy ott­hon a ma­gyar ver­sek vi­lá­gá­ban? Tedd pró­bára a tu­dá­sod a kví­zünk­kel!

Mennyire vagy ott­hon a ma­gyar ver­sek vi­lá­gá­ban? Tedd pró­bára a tu­dá­sod a kví­zünk­kel!

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Gon­dol­kod­tál már, hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos. Egy ku­ta­tó­cso­port meg­cá­folta az összes tév­hi­tet.

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

A nők gyö­nyört fa­kasztó öle so­ha­sem egy­forma: ahogy nincs két egy­forma hó­pe­hely, úgy a va­gi­nák is kü­lön­böz­nek egy­más­tól. Mu­tat­juk, mi lapul a bugyi alatt!

A nők gyö­nyört fa­kasztó öle so­ha­sem egy­forma, mu­tat­juk, mi lapul a bugyi alatt!

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket!

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

A kí­ván­sá­gok nem tel­je­sít­he­tet­le­nek...

Meg­le­pőek, ám csep­pet sem tel­je­sít­he­tet­le­nek a szeb­bik nem sze­xu­á­lis vá­gyai. Sőt! Több­nek ki­fe­je­zet­ten örül­nek majd a te­rem­tés ko­ro­nái.

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

200 orgazmus: Vajon mit takar ez a bűvös szám?

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába... Meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak.

Egy ku­ta­tó­cso­port ala­po­san be­le­ásta magát a szex­té­mába, cél­ke­reszt­jük­ben az or­gaz­mus volt. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak, ami­nek min­denki örülni fog: szing­lik és bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élők egy­aránt. Máris le­ránt­juk a lep­let a rész­le­tek­ről, me­lyek­hez még ma­gya­rá­zat is jár.

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom, és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani. Akár for­rón, akár hi­de­gen fo­gyasztva is na­gyon egész­sé­ges.

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom, és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani. Akár for­rón, akár hi­de­gen fo­gyasztva is na­gyon egész­sé­ges. Csök­kenti a gyul­la­dá­so­kat, és ser­kenti a szer­ve­zet ön­gyó­gyító ké­pes­sé­gét, hogy az öre­ge­dés jelei minél ké­sőbb je­lent­kez­ze­nek.

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Szinte ka­ló­ria­be­vi­tel nél­kül lát­ha­tod el a tes­te­det vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal.

Szinte ka­ló­ria­be­vi­tel nél­kül jut­hatsz vi­ta­mi­nok­hoz, ás­vá­nyi anya­gok­hoz.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Meg­pró­bá­lunk ren­det tenni a ká­osz­ban.

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén, vagy a fes­ték árt a ba­bá­nak? Meg­pró­bá­lunk ren­det tenni a ká­osz­ban. Meg­lepő vé­le­mé­nye­ket hal­lot­tunk a szak­ér­tők­től.