ÉLETMÓDI

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

A legjobb randitippek alacsony férfiaknak

A legjobb randitippek alacsony férfiaknak

Úgy érzed, hát­ránnyal in­dulsz a társ­ke­re­sés­ben a ma­gas­sá­god miatt?

Úgy érzed, hát­ránnyal in­dulsz a társ­ke­re­sés­ben, mert nem vagy elég magas? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt! A csa­jo­kat a ki­su­gár­zás, ma­ga­biz­tos­ság és a férfi­as­ság veszi le a lá­buk­ról, nem a ma­gas­ság.

A világ legfurcsább ételei

A világ legfurcsább ételei

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is végig kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­lek meg­íz­le­lé­sé­től sem ri­ad­nak vissza.

Az uta­zás so­kak­nak azzal lesz kerek, hogy a lát­ni­va­lók meg­te­kin­tése mel­lett a helyi étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­ket is vé­gig­kós­tol­ják. Van­nak, akik a fur­csa éte­le­ket is bát­ran meg­íz­le­lik.

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Orgazmusiskola: a legjobb trükkök, amiket mindenkinek ismernie kell

Sok­szor maguk a nők sem tud­ják, mi hozza lázba őket. Ha meg­is­me­red a mód­sze­re­ket, a végén te ta­ní­tod a csa­jod!

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem tudsz aludni éjszaka? Ezt szórd a párnádra és rögtön segít

Nem min­dig si­ke­rül egy nehéz nap után ki­pi­hen­ned magad? Mi­e­lőtt al­ta­tó­hoz nyúl­nál, eze­ket fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Soha többé nem fut ki a leves, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

Ne bosszan­kodj töb­bet a kony­há­ban, íme né­hány ötlet, ami segít, hogy egy­sze­rűbb le­gyen a sütés-főzés.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

A Pornhub minden statisztikáját kiakasztotta Daenerys Targaryen

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a leg­na­gyobb por­nó­ol­dal, le­esik az állad!

Döb­be­ne­tes ada­tot tett közzé a világ leg­na­gyobb por­nó­ol­dala, ettől le­esik az állad!

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Kertmoziba mennél? Összeszedtük a legmenőbb helyeket

Nincs is annál kel­le­me­sebb, mint ami­kor a csil­la­gos ég alatt, kel­le­mes nyári me­leg­ben néz­hetsz meg egy jó fil­met.

Mu­tat­juk a leg­jobb kert­mo­zi­kat.

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

A tettre kész férfiak 99 százaléka ezt teszi, amint internethez jut

Annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

Biz­to­san tudni va­la­mit, amit eddig min­denki csak sej­tett, leg­alább annyira bi­zarr, mint egy új fel­fe­de­zés.

Horoszkópod elárulja, milyen vagy az ágyban EZO

Horoszkópod elárulja, milyen vagy az ágyban

Horoszkópod elárulja, milyen vagy az ágyban

Mi­lyen jegy­ben szü­let­tél? El­árulja rólad, mi­lyen vagy a szex­ben.

Mi­lyen jegy­ben szü­let­tél? El­árulja rólad, mi­lyen vagy a szex­ben. Most nézz a tü­körbe! Légy bátor, ez nem vicc, bi­zo­nyo­sodj meg magad róla!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Önts a vérre kólát, nem hiszed el, mi történik!

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Több mint 100 éve isszuk a kólát, de csak mos­ta­ná­ban kez­dik fel­fe­dezni, hogy bi­zony nem csak üdí­tő­nek jó.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Mu­tat­juk, ho­gyan bo­lon­dít­ha­tod meg!

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Így védekezz a nap káros sugarai ellen természetesen!

Íme, né­hány étel, ami segít!

Nem csak a bolt­ban kap­ható, mé­reg­drága nap­te­jek­kel óv­ha­tod meg a bő­rö­det a nap káros su­ga­rai ellen.

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

Őrület! Nem a bomba nő kell a pasiknak, hanem valami egészen más!

Mi kell pon­to­san a férfi­ak­nak? Most ki­de­rül!

A höl­gye­ken nem könnyű ki­iga­zodni, de még ennél is bo­nyo­lul­tabb téma, hogy mi kell pon­to­san a férfi­ak­nak, mi­lyen nők vonz­zák iga­zán őket. Most ki­de­rül!

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Ezekben az országokban élvezik legjobban a szexet a nők!

Több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

Ren­ge­teg or­szág­ból több ezer nőt kér­dez­tek meg, és ez alap­ján ké­szült a lista.

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Mu­ta­tunk egy re­cep­tet, amit nem csak sár­ga­ba­rack­kal, de más gyü­möl­csök­kel is meg­csi­nál­hatsz.

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Íme, a világ legkülönlegesebb templomai

Te jár­tál már va­la­me­lyik­ben?

A val­lás a kul­túra része, ezért uta­zás során ér­de­mes meg­is­mer­kedni az adott hely kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­vel és ha­gyo­má­nya­i­val is.

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Íme egy szuper trükk, hogy októberig legyen paradicsomod

Al­kal­maz­kodj a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­hez! Hasz­náld ki a hosszabb nya­rat: szü­re­telj két­szer pa­ra­di­cso­mot!

Al­kal­maz­kodj a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­hez! Hasz­náld ki a hosszabb nya­rat: szü­re­telj két­szer pa­ra­di­cso­mot! Ha ok­tó­ber­ben is fris­set sze­ret­nél, most kell ten­ned az ér­de­ké­ben!

Újabb egyszerű matekpéldán pörög a net! Hatalmas lett a vita

Újabb egyszerű matekpéldán pörög a net! Hatalmas lett a vita

Ál­ta­lá­ban a ma­tek­pél­dák­nak csak egy he­lyes meg­ol­dá­suk van. Itt azon­ban két vég­ered­mény is lehet!

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

10 étel, amit soha ne adj a kutyádnak, ha nem akarod megmérgezni

Azt hi­szed, hogy min­dent meg­ehet a ku­tyád, amit te is sze­retsz? Ami neked fi­nom­ság, szá­mára vég­ze­tes lehet.

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Íme, egy okos ágy, ami megmentheti a házasságodat

Ha a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Ha prob­lé­mát okoz, hogy a párod és te nem ugyan­azt a hő­mér­sék­le­tet tart­já­tok kom­for­tos­nak, ez az ágy tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyújt.

Borfesztivál a Duna túlpartján

Borfesztivál a Duna túlpartján

Tölt­sön el egy cso­dá­la­tos hét­vé­gét a Sza­bad Kürti Bor­köz­tár­sa­ság­ban!

Tölt­sön el egy cso­dá­la­tos hét­vé­gét a Sza­bad Kürti Bor­köz­tár­sa­ság­ban! 60 bo­rász Eu­rópa 7 or­szá­gá­ból, gaszt­ro­nó­miai- és bor­kü­lön­le­ges­sé­gek, fan­tasz­ti­kus kon­cer­tek és prog­ra­mok vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket.

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

10 szexgaranciás tipp férfiaknak: Így lesz hatékony a randi!

Az ét­termi va­csora sors­döntő lehet.

Egy ro­man­ti­kus ét­termi va­cso­rá­val ha­tal­mas lö­kést ad­hatsz egy éppen csak kez­dődő kap­cso­lat­nak.De el is ront­hatsz min­dent. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Ide menj, ha letérnél a jól bejáratott turistaútról

Csak a ka­lan­do­sabb uta­zók­nak!

Ér­de­mes néha le­térni a jól be­já­ra­tott tu­ris­ta­út­ról, mert akkor meg­is­mer­het­jük a világ rej­tett zu­gait és au­ten­ti­ku­sabb uta­zási él­mény­ben lesz ré­szünk.

Az emberek 87%-a nem tudja a helyes megoldást erre a kérdésre! Te igen?

Az emberek 87%-a nem tudja a helyes megoldást erre a kérdésre! Te igen?

Vajon a ke­ve­sek közé tar­to­zol, akik­nek si­ke­rül hi­bát­la­nul vá­la­szol­niuk? Tesz­teld magad!

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Íme az orálpóz, amely nagyobb gyönyört ad, mint eddig bármi

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Neked is ki kell pró­bál­nod ezt a po­zí­ciót. Be­le­re­meg­nek a falak is a kéjbe.

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek...

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek. De biz­to­san így van ez?

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Bosszantó, ha a papír el­moz­dul...

Iszo­nya­to­san bosszantó, ha papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát. A kín­ló­dás­nak mos­tan­tól vége!

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Vigyázat! Ha műanyag vágódeszkád van, azonnal dobd ki!

Vigyázat! Ha műanyag vágódeszkád van, azonnal dobd ki!

Nem min­den­napi ku­ta­tás híre buk­kant fel az in­ter­ne­ten. Ez alap­ján fel­te­he­tően sokan kap­nak majd a fe­jük­höz, és in­dul­nak el a kony­hába...

Nem min­den­napi ku­ta­tás híre buk­kant fel az in­ter­ne­ten. Ez alap­ján fel­te­he­tően sokan kap­nak majd a fe­jük­höz, és in­dul­nak el a kony­hába, hogy ki­se­lej­tez­zék a már meg­lévő vá­gó­desz­ká­i­kat. Per­sze, csak, ha nem fából ké­szül­tek. A mű­anyag vá­gó­deszka maga az élet­ve­szély...

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Hihetetlen, de igaz: megint mindent beborítottak a lepkék

Sze­ret­néd, ha a kör­nye­ze­ted­ben min­den a lágy könnyed­sé­get jut­tatná eszedbe? Ren­dezd be pil­lan­gók­kal a la­ká­sod!

Sze­ret­néd, ha a kör­nye­ze­ted­ben min­den a lágy könnyed­sé­get jut­tatná eszedbe? Ren­dezd be pil­lan­gók­kal a la­ká­sod!

Megtalálod a képen a kakukktojást? A többségnek nem sikerül!

Megtalálod a képen a kakukktojást? A többségnek nem sikerül!

Te meg­ol­dod ezt a fel­ad­ványt? Vagy nem ve­szed észre a ku­tyát?

Te meg­ol­dod ezt a fel­ad­ványt? Vagy nem fog össze­jönni, és nem ve­szed észre a ku­tyát?

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

Bru­tá­li­san finom, ütős reg­geli!

A marg­her­ita pizza min­tá­jára ké­szült me­leg­szend­vics bru­tá­li­san finom, a leg­ütő­sebb reg­geli! Rá­adá­sul na­gyon kevés össze­te­vő­ből, per­cek alatt el­ké­szít­hető.

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül - sokkoló...

Ne szé­gyelld a szar­ka­lá­ba­kat, a ka­ri­ká­kat a sze­med alatt és a bőr­hi­bá­kat. Senki sem tö­ké­le­tes!

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Eszméletlen izgalmassá teszi a netes párkeresést ez az apró trükk

Gon­dol­tál már arra, mi­lyen lehet egy híres szí­nés­szel, ze­nés­szel vagy sztár­spor­to­ló­val az ágy­ban?

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Hihetetlenül cuki állatok, rosszkedv ellen!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Az imád­ni­való és vic­ces ál­la­tok­nál nincs jobb gyógyír a lé­lek­nek. Ezek a fotók ga­ran­tál­tan fel­dob­ják a na­po­dat!

Újra szexin villan a női comb, hódít a retró miniszoknya

Újra szexin villan a női comb, hódít a retró miniszoknya

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből.

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből. A retró divat nagy kor­sza­kát éljük, nem ma­rad­hat ki a szok­nya tren­dek­ből sem. Nem is be­szélve arról, hogy a mini iga­zán szexi, nem bán­ják meg a férfiak sem, ha így vil­lan­tod a com­bod!

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Elképesztőt húz augusztus időjárása! Meg fogsz döbbenni!

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Au­gusz­tus olyan idő­já­rás­sal lep meg, amire nem szá­mí­tot­tál. Mu­tat­juk, mi vár ránk.

Frissítés érkezett! Csinálj saját GIF-eket - mutatjuk, hogyan!

Csinálj saját GIF-eket - mutatjuk, hogyan!

Szen­zá­ciós fej­lesz­tés.

A Fa­ce­book fris­sí­tette az app­li­ká­ci­ó­ját, így az iP­hone-osok ezen­túl már nem csak fény­ké­pet és vi­deót, de saját GIF-eket is gyárt­hat­nak, ame­lyek­kel el­áraszt­hat­ják a hír­fo­lya­mu­kat.

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Búcsú a le­gen­dá­tól.

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben. Tönk­re­men­tek.

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a le­het­sé­ges oko­kat!

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a kö­vet­kező le­het­sé­ges oko­kat! Ez azért fon­tos, mert haj­la­mo­sak va­gyunk rög­tön ré­me­ket is látni, vagy akár máris fel­té­te­lezni egy har­ma­di­kat a hát­tér­ben.

Kiakadtak a netezők: 92%-uk nem látja a fotón a macskát! Te igen?!

Kiakadtak a netezők: 92%-uk nem látja a fotón a macskát! Te igen?!

Itt most tény­leg min­den kon­cent­rá­ci­ódra szük­ség lesz. Vajon menni fog?

Nem aka­runk ke­cseg­tetni. Itt most tény­leg min­den kon­cent­rá­ci­ódra szük­ség lesz. Vajon menni fog?

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni. A ci­pel­lő­ben lévő lá­bacs­kák­kal együtt!

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

Így vigyázzunk a kutyákra! Hatalmas tűzijáték várható a FINA megnyitón

A ku­tya­tar­tók pon­to­san arra szá­mít­hat­nak a fő­vá­ros­ban, mintha au­gusz­tus 20-a, vagy szil­vesz­ter lenne.

Lerobbantja rólad a zsírt, ha ebből iszol napi 1 pohárral! Nyerd el bombaformád!

Lerobbantja rólad a zsírt, ha ebből iszol napi 1 pohárral! Nyerd el bombaformád!

Íz­le­tes, egész­sé­ges ital­lal idd magad kar­csúra.

Íz­le­tes, egész­sé­ges ital­lal idd magad kar­csúra. Mé­reg­te­le­nít és az anyag­cse­réd is ser­kenti.

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

2000 éve dolgozik saját örömén ez a kitartó férfi

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet.

Az in­ter­net na­gyon hamar fel­kapta a masz­tur­báló póz­ban kon­zer­vá­ló­dott férfi­ről ké­szült képet. Azon­ban ko­ránt­sem biz­tos, hogy a vul­kán­ki­tö­rés kö­ze­pette éppen ön­ki­elé­gí­tett. Az in­ter­net népét azon­ban nem ér­dekli a hát­tér, mert a kép na­gyon jó mém-alap­anyag.

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

A csend az új luxus! Miért lett hirtelen ennyire drága?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben?

Em­lék­szel, ami­kor kis­ko­rod­ban ki­kap­csol­tat­ták veled a tévét, és rád szól­tak, hogy ma­radj csend­ben?

Egykori börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Börtönök, amelyek ma már nyitva állnak a turisták előtt

Ezek az egy­ko­ron bör­tön­ként funk­ci­o­náló épü­le­tek ma­nap­ság már nem ra­bok­kal, hanem az oda­lá­to­gató tu­ris­ták­kal van­nak tele. Te meg­néz­néd őket?

Gyűlölöd a szúnyogokat? Ezt rakd össze!

Gyűlölöd a szúnyogokat? Ezt rakd össze, és megszabadulhatsz tőlük

Mu­tat­juk a tuti meg­ol­dást

Ez a cso­dás nö­vé­nyi kom­po­zí­ció - egy jó­kora cse­rép­ben - meg­véd a vér­szí­vók tá­ma­dá­sá­tól.

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Napi három csésze kávé a hosszú élet titka

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók!

Örül­het­nek a koffe­in­imá­dók: egy friss ku­ta­tás alap­ján a kávé az egész­sé­get is óvja, és si­ke­re­sen veszi fel a har­cot több be­teg­ség­gel szem­ben is!

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ha di­é­tá­zol, ér­de­mes előre meg­ven­ned né­hány olyan alap­élel­mi­szert, ame­lyek se­gí­tik a fo­gyást.

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Most kapaszkodj meg: Ezt kérte ügyfélkörétől a magyar prostituált

Nem csak azt mondta meg, mivel okoz­hat­nak örö­met a lá­nyok­nak, de azt is, ho­gyan. Nem titok, miért tette!

Nem csak azt mondta meg nekik, mivel okoz­hat­nak örö­met a lá­nyok­nak, de az is, ho­gyan.

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

Sokkoló, de kiderült, mit jelent egy férfinek és egy nőnek a megcsalás

A két nem­nél tel­je­sen mások le­het­nek az in­dí­té­kok, és más­hogy is dol­goz­zák fel a trau­mát.

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

A medencéknek leáldozott, az igazán menők újabban ide csobbannak

Az úgy­ne­ve­zett für­dő­ta­vak egyre nép­sze­rűb­bek. Sok­kal ter­mé­sze­te­sebb lát­ványt nyúj­ta­nak, mint bár­me­lyik lu­xus­me­dence.

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

Fájdalmas tündérmese: ezért ment férjhez az 5 éves kislány

A gyó­gyít­ha­tat­lan kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján a saját es­kü­vője is sze­re­pelt.

A gyó­gyít­ha­tat­lan beteg kis­lány ba­kancs­lis­tá­ján töb­bek kö­zött a saját es­kü­vője sze­re­pelt.

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

Elképesztő fotók: ez történik otthon, ha egyedül hagyod a gyerekeidet

A fel­tűnő csend ve­szé­lyes is lehet. Mu­tat­juk, mit csi­nál ilyen­kor a gye­rek!

Egy kis nyu­ga­lo­mért néha a szü­lők bár­mit meg­ad­ná­nak! A fel­tűnő csend vi­szont ve­szé­lyes is lehet.

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

2 mondat és megfagy a véred: A legijesztőbb mini horrorsztorik

Mon­do­gasd sö­tét­ben, sut­togva és na­gyon las­san. A hatás biz­tos nem marad el. Ré­misz­tőbb lehet, mint egy egész estés film.

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Egészen elképesztő, ami a csokoládéról kiderült

Lehet, hogy a csoki a cso­da­szer azok szá­mára, akik kép­te­le­nek ki­aludni ma­gu­kat?

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

69, mélytorok és társai: Íme, az 5 legizgalmasabb orálpóz

A leg­ér­zé­kibb fo­gá­sok új­ra­töltve: a gyö­nyör ga­ran­tált!

A leg­ér­zé­kibb fo­gá­sok új­ra­töltve! Esz­mé­let­len gyö­nyö­rök­ben ré­sze­sül, és a ki­rob­bantó kéjbe be­le­re­meg a férfi­as­ság!

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

Döbbenetes szexadat, amit gyűlölni fog minden feleség

A leg­újabb ku­ta­tá­sok fel­fed­ték, miért is haj­ta­nak a fi­a­ta­labb kor­osz­tályra a férfiak. Íme az igaz­ság!

A leg­újabb ku­ta­tá­sok fel­fed­ték, miért is haj­ta­nak a fi­a­ta­labb kor­osz­tályra a férfiak. Íme az igaz­ság!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És ezt biz­tos nem unod meg, ren­ge­teg vál­to­zata lé­te­zik!

Több mint 8000 résztvevő a 35. Lidl Balaton-átúszáson

Több mint 8000 résztvevő a 35. Lidl Balaton-átúszáson

Több mint 8000 úszó szállt vízbe szik­rázó nap­sü­tés­ben va­sár­nap Rév­fü­lö­pön, hogy meg­te­gye a Ba­la­ton­bog­lá­rig tartó 5,2 ki­lo­mé­te­res távot a 35. Lidl Ba­la­ton-át­úszá­son. Az ér­kező ol­da­lon mind­eköz­ben egész­na­pos, egész­ség­tu­da­tos­ságra ne­velő prog­ra­mok­kal várta a ki­csi­ket és a na­gyo­kat a Lidl Ma­gyar­or­szág.

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: Ugrálni kezdett a halszelet!

Sokkot kaptak a konyhások az étteremben: Ugrálni kezdett a halszelet!

Meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt.

Tel­je­sen meg­fa­gyott a le­vegő, és min­den szem­pár ugyan­arra a re­keszre me­redt. Egy sze­let ver­gő­dött benne.

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Tökélyre fejlesztette a popsiszelfit ez a dögös bombázó

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Na­gyot vil­lan­tott a leg­újabb au­tós­rek­lám­ban az ame­ri­kai fit­nesz mo­dell, ilyen tö­ké­le­tes pop­sit még nem lát­tál! Most vi­szont itt az al­ka­lom, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Ho­gyan tudod gyor­san, egy­sze­rűen meg­tisz­tí­tani az új krump­lit, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak?

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

Nincs ked­ved órá­kig ké­szü­lődni, vagy el­alud­tál? Ne gon­dol­kodj sokat, meg­mu­tat­juk, ilyen­kor mi segít! Né­hány ügyes trük­kel vil­lám­gyor­san le­hetsz trendi.

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, s beüt a más­nap. Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Ez a közösségi oldal rombolja leginkább a fiatalok önképét

Ez a közösségi oldal rombolja leginkább a fiatalok önképét

A kö­zös­ségi mé­di­á­nak bi­zony erő­sen ne­ga­tív ol­dala is van. Szak­em­be­rek azt ál­lít­ják, dur­ván sze­mé­lyi­ség­rom­boló!

Bár­mennyire jó és hasz­nos, a kö­zös­ségi mé­di­á­nak bi­zony erő­sen ne­ga­tív ol­dala is van. Ka­pasz­kodj meg! Szak­em­be­rek azt ál­lít­ják, dur­ván sze­mé­lyi­ség­rom­boló!

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban

Ez történt egy fülledt éjszakán a zártkörű klubban 18+

Zül­lött orgia he­lyett óri­ási él­ve­zet.

Egy fi­a­tal nő zül­lött orgia he­lyett olyan ta­pasz­ta­la­tot szer­zett, ami fel­sza­ba­dí­totta a gát­lá­sait és egy életre meg­vál­toz­tatta a sze­xu­a­li­tá­sát!

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel.

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel.

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni! EZO

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Itt a júliusi telihold, mutatjuk, pontosan mit kell tenni!

Ismét itt az ideje a havi összeg­zés­nek, gon­dol­kodj el, mi az, ami nem hasz­nos szá­modra, ami meg­mér­gez.

Ismét itt az ideje a havi összeg­zés­nek: tű­nődj el, mi az, ami nem hasz­nos szá­modra, ami fel­dü­hít vagy meg­mér­gez.

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Elöntötte a kertedet a gaz? Így szabadulhatsz meg tőle

Egy biz­tos: nem gyom­ir­tó­val!

Egy biz­tos: nem gyom­irtó és ro­var­ölő vegy­sze­rek­kel! Azok ugyanis az ehető nö­vé­nye­ket is el­pusz­tít­ják.

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két hoz­zá­va­ló­val

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána. Íz­leni fog min­den­ki­nek!

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

10 női duma, amitől falnak mennek a férfiak

Min­den férfi meg­ta­pasz­talja, mi­lyen is az, ami­kor egy oda­vá­gott mon­dat­tól meg lehet őrülni... Íme!

Bi­zo­nyos sza­vak, mon­da­tok meg­sem­mi­sítő erő­vel hat­nak. És a nők ehhez na­gyon ér­te­nek. Min­den férfi meg­ta­pasz­talja, mi­lyen is az, ami­kor egy oda­vá­gott mon­dat­tól meg lehet őrülni. Mu­tat­juk, miről van szó!

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes!

Kenj a hajadra borsot! Csodákra képes

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá.

A szép haj a nők igazi ko­ro­nája. Ér­de­mes ápolni és oda­fi­gyelni rá, épp úgy, mint a bő­rünkre. Íme egy szu­per prak­tika, hogy egész­sé­ges és tün­döklő le­gyen.

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Ezért fontos a nyári vakációban elutazni: itt a magyarázat

Utazni sok­fé­le­kép­pen lehet, de akár­hogy is vágsz neki az útnak, biz­to­san jó ha­tás­sal lesz az éle­tedre.

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz?

Mi köze a pörgetős játéknak a mellbimbóhoz? Most kiderül

Gon­dol­tad volna, hogy az in­ter­netre nem­rég be­rob­bant já­ték­szer akár ero­ti­kus is lehet? Ha nem, mu­ta­tunk pár fel­hasz­ná­lási módot.

Gon­dol­tad volna, hogy az in­ter­netre nem­rég be­rob­bant já­ték­szer akár ero­ti­kus is lehet? Ha nem, mu­ta­tunk pár fel­hasz­ná­lási módot. Ettől tátva marad a szád!