ÉLETMÓDI

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

Elképesztő szexadat: Hihetetlen, mi történt az aktusokkal 10 év alatt

A leg­újabb vizs­gá­la­tok sze­rint for­ra­dalmi jel­legű vál­to­zá­sok zaj­la­nak a sze­xu­a­li­tás­ban, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

6 figyelmeztető jel, ami már 1 hónappal előre jelzi az infarktust!

Sok­kal ha­ma­rabb ész­re­ve­he­ted a bajt, mint gon­dol­nád! Íme az élet­mentő jelek.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc fi­nom­sá­go­kat. Mert az or­gona ehető!

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

Vadító képekkel ünnepli szülinapját a világ legdögösebb biszex színésznője

31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

Amber Heard 31. szü­le­tés­nap­ján bru­tál szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

10 titkos mozdulat, amitől szuperkemény lesz a férfi

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

A nőkre gyak­ran a há­ló­szo­bán kívül tör elemi erő­vel a sze­xu­á­lis vágy. De mit kell tenni ilyen­kor ahhoz, hogy a férfi minél előbb cse­le­ked­jen?

Mennyire vagy nőies? Születési dátumod elárulja!

Mennyire vagy nőies? Születési dátumod elárulja!

Sok nőt meg­lep­het az ered­mény. Pedig van­nak, akik sze­rint tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat is van mind­erre.

Sok nőt meg­lep­het az ered­mény. Pedig van­nak, akik sze­rint tu­do­má­nyos ma­gya­rá­zat is van mind­erre. A szám­misz­tika egyre szé­le­sebb kör­ben hódít.

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

A ta­vasz a leg­jobb idő a gyöm­bér el­ül­te­té­sére. Ne kés­le­kedj, elő egy nagy bö­dön­nel, ül­tess bele gyöm­bért.

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Kiderült, hányszor lesz igazán szerelmes az ember élete során

Sze­rin­ted is csak há­rom­szor esik sze­re­lembe az ember iga­zán? Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gu­sok sze­rint csak há­rom­szor éljük át az igazi sze­rel­met.

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt varázsolhatod újjá a szobád!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjávarázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk. Ezzel a tech­ni­ká­val rög­tön át­vál­toz­tat­ha­tod az ott­ho­nod.

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

A nők 82%-a ettől indul be szeretkezés közben

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Egy fel­mé­rés ér­de­kes ered­ményt ho­zott. Nem is gon­dol­nád, hogy mi az, ami leg­in­kább be­ger­jeszti a nőket szex köz­ben!

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Mennyit tudsz a világ 10 legfurcsább gyümölcséről?

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Az egyik leg­ne­he­zebb gyü­mölcs­kvíz! Nem a ritka gyü­möl­csök nevét, hanem a tu­laj­don­sá­ga­i­kat kell meg­tip­pelni!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Nem bánod meg, ha gyógynövényekkel harcolsz a pirulák ellen

Gör­csöl a hasad, fáj a nya­kad, ha­so­gat a fejed, és első gon­do­la­tod, hogy be­dobsz egy fáj­da­lom­csil­la­pí­tót? Ne tedd!

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ez a biztos jele, hogy a szex jár a nő fejében

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni.

Ha eddig két­sé­geid vol­tak, most se­gí­tünk tisz­tán látni: ezek­ből a je­lek­ből biz­to­san tud­ha­tod, mi jár a fe­jé­ben.

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Íme, egy cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Ismét változik a Messenger - mutatjuk, mi mindenben!

Ismét változik a Messenger - mutatjuk, mi mindenben!

Több új­don­ság is ér­ke­zik.

Több új­don­ság is ér­ke­zik az egyik leg­nép­sze­rűbb cse­ve­gő­al­kal­ma­zásba, ami gya­kor­la­ti­lag már nem is az.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Tasmánia különlegességei

Tasmánia különlegességei

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

A cso­dás ter­mé­szeti ér­té­kek­kel ren­del­kező Tas­ma­niát, Auszt­rá­lia déli szi­get­ál­la­mát csak nem rég kezdte fel­fe­dezni a nem­zet­közi tu­riz­mus.

Cukrozott praktikák az édes életért

Cukrozott praktikák az édes életért

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. A cukor a min­den­na­pok meg­éde­sí­tője me­lyet, ha oko­san hasz­ná­lunk, nem csak a fogak ron­gá­lá­sát és a kilók gya­ra­pí­tá­sát szol­gálja.

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. A cukor a min­den­na­pok meg­éde­sí­tője me­lyet, ha oko­san hasz­ná­lunk, nem csak a fogak ron­gá­lá­sát és a kilók gya­ra­pí­tá­sát szol­gálja.

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá.

Túl­zsú­folt a kony­hád, káosz ural­ko­dik benne? Nem csoda, ha be­lépni sincs ked­ved. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá és stí­lu­sossá.

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Kre­a­tív, já­té­kos per­cek kö­zö­sen.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Tépni vagy nem tépni? Ez itt a kérdés! Így lesz jövőre is szép az orgonád

Ahhoz, hogy ta­vas­szal vi­rágba bo­rul­jon, egész évben oda kell rá fi­gyelni.

Nincs szép kert or­gona nél­kül! Ám ahhoz, hogy ta­vas­szal vi­rágba bo­rul­jon, egész évben oda kell rá fi­gyelni.

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Felrobbantotta a netet ez a rejtvény! Ettől kitéped a hajad!

Ennél jobb fej­törő nincs is ma: te meg­ta­lá­lod az el­rej­tett to­jást?

Ennél jobb fej­törő nincs is ma: te meg­ta­lá­lod az el­rej­tett to­jást?

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Na­gyon finom és lát­vá­nyos sü­te­mény, amit nem nehéz el­ké­szí­teni. Senki nem tud el­len­állni ennek a kü­lön­le­ges­ség­nek.

Most végre kiderül, miért a nyúl hozza a tojást

Most végre kiderül, miért a nyúl hozza a tojást

Nem fér a fe­jedbe, hogy miért a nyu­szi tojja hús­vét­kor a to­já­so­kat? Most meg­tud­ha­tod.

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Ho­gyan dup­lázd meg ker­ted ho­za­mát, ho­gyan emeld a mi­nő­sé­gét?

Ho­gyan dup­lázd meg ker­ted ho­za­mát, ho­gyan emeld a mi­nő­sé­gét? Ho­gyan le­het­sé­ges vé­de­kezni a kór­oko­zók, kár­te­vők ellen ké­miai sze­rek nél­kül? A meg­ol­dás a he­lyes ön­tö­zés­ben rej­lik!

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

Hoppá: tényleg erre is jó a kutyatej?

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

El­csú­fítja a gyö­nyörű pá­zsi­to­dat, ezért irtod, ahogy bírod? Pedig gyógy­erő la­ko­zik ebben az el­pusz­tít­ha­tat­lan nö­vény­ben! És talán a fő fegy­vere lesz a rák el­leni küz­de­lem­nek.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Szalonnás krumplirózsa a húsvét új sztárja

Szalonnás krumplirózsa a húsvét új sztárja

Min­denki oda lesz ezért a finom és na­gyon de­ko­ra­tív éte­lért, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni.

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Bárány vagy nyúl? Íme, a legizgatóbb húsvéti szexpózok!

Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Nincs jobb al­ka­lom a han­cú­ro­zásra, mint a hosszú hét­vége! Iga­zán pi­káns öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Ezt a tesztet csak a legnagyobb filmrajongók tudják kitölteni

Fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból? Tedd pró­bára a tu­dá­sod!

Azt hi­szed, ott­hon vagy a fil­mek vi­lá­gá­ban? És fel­is­me­red a fil­me­ket egyet­len kép­koc­ká­ból?

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Így élhetsz túl könnyedén egy hosszú repülőutat

Prak­ti­kus ta­ná­csok uta­zók­nak.

Le­gyen az egy rövid, pár órás re­pü­lőút, vagy akár egy ten­ge­ren­túli ki­rán­du­lás, ha oda­fi­gye­lünk pár ap­ró­ságra, a re­pü­lés egy kel­le­mes él­mény lesz.

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Hoppá, megtaláltuk a legjobb tavaszi kirándulóhelyeket

Itt a szü­net, fe­dez­zük fel a vi­dé­ket!

Itt a ta­va­szi szü­net és a jó idő, ha te­het­jük, fe­dez­zük fel egy ki­csit a vi­dé­ket és men­jünk el egy ki­csit ka­lan­dozni. Íme, né­hány aján­lott hely.

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban?

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban? Nos, össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat.

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Eszelős gyönyör: beleremeg a nő csiklója az orális szexbe

Ez a leg­ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára!

Nincs ér­zé­kibb sze­xu­á­lis él­mény a nő szá­mára, mint ami­kor buja ölét csó­kok­kal hal­mozza el a férfi.

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Íme, a legújabb intim trend: Ezért vágynak a nők Barbie-vaginára

Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Esz­mé­let­len, ma­nap­ság mire nem ké­pe­sek a nők, csak hogy úgy néz­ze­nek ki oda­lent, mint a zsenge ti­ni­lá­nyok. Mu­tat­juk a döb­be­ne­tes vi­deót!

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

Pikáns körülmény a házasságban: Ezért csalják meg férjüket a nők

A leg­újabb fel­mé­rés fel­fedi, mi ve­zeti rá a nőket arra, hogy sta­bil pár­kap­cso­la­tuk el­le­nére mégis fél­re­lép­je­nek.

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Gyógyítsd meg a puffadást természetes csodaszerekkel!

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél?

Veled is elő­for­dult már, hogy egy na­gyobb trakta után, vagy bi­zo­nyos éte­lek fo­gyasz­tása miatt puffadni kezd­tél? A gáz­kép­ző­dés kel­le­met­len, ám egy­szerű, ter­mé­sze­tes cso­da­sze­rek­kel is ele­jét ve­he­ted. Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat.

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem EZO

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem

Ezek a gyönyörű kövek segíthetnek, hogy végre rád találjon a szerelem

Most meg­mu­tat­juk, hogy hat­nak rád a kövek és kris­tá­lyok.

Te is érez­ted már, hogy a víz­par­ton sé­tál­gatva va­ló­ság­gal meg­szó­lí­tott egy kő és le kel­lett ha­jolj érte?

Borzalmas csúfság az idei divatban: Miért tették ezt a nőkkel a tervezők?

Borzalmas csúfság az idei divatban: Miért tették ezt a nőkkel a tervezők?

A ter­ve­zők­nek el­gu­rult a gyógy­szere. Kö­nyör­günk, sem­mi­képp ne kö­vesd ezt a di­va­tot!

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

Ebben az országban hazudják a legnagyobbat a péniszükről a férfiak

El­ké­pesztő, hogy mennyire más­képp lát­ják a mé­re­te­ket a férfiak és a nők! Mu­tat­juk az iz­gal­mas fel­mé­rés rész­le­teit!

"Szeretlek!" - írták a férjüknek! Itt a válaszok!

Megdöbbentő kísérlet! "Szeretlek!" - írták a férjüknek a nők a pszichológus tanácsára! Itt a válaszok!

Hi­he­tet­len kí­sér­let, ami hó­na­pok óta láz­ban tartja a vi­lá­got. És azóta is egyre ér­kez­nek az új vá­la­szok, és ezen derül öt kon­ti­nens. Pró­báld ki te is!

Hi­he­tet­len kí­sér­let, ami hó­na­pok óta láz­ban tartja a vi­lá­got. És azóta is egyre ér­kez­nek az új vá­la­szok, és ezen derül öt kon­ti­nens. Pró­báld ki te is!

Vegyszer nélkül így tüntetheted el örökre kertedből a krumplibogarat

Vegyszer nélkül így tüntetheted el örökre kertedből a krumplibogarat

Szak­ér­tők sze­rint idén ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­het a krump­li­bo­gár!

Szak­ér­tők sze­rint idén nyá­ron ha­tal­mas pusz­tí­tást vé­gez­het a krump­li­bo­gár, mu­száj erre előre ké­szülni. Sze­ren­csére lé­te­zik vegy­szer­men­tes meg­ol­dás a bajra, Boros Vali sza­bol­csi gaz­dál­kodó el­árulja, mit kell tenni!

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Az emberek 94%-a nem tudja megoldani ezt a feladványt! Neked sikerül?

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Igazi ki­hí­vás ez a fej­törő. Tedd pró­bára magad, és tesz­teld.

Váratlan fordulat: ezt hozza az idei nyár időjárása...

Váratlan fordulat: ezt hozza az idei nyár időjárása...

Meg­le­pőt húz a jú­nius és jú­lius.

Meg­le­pőt húz a jú­nius és jú­lius. Hogy örülsz-e vagy sem, azt döntsd el te magad. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz.

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Túl gyorsan őszülsz? Vigyázz, ez a betegség fenyeget

Egyre több ősz haj­szá­lat fe­de­zel fel ma­ga­don? Vi­gyázz, lehet, hogy ve­szély fe­nye­geti a szí­ve­det, ér­de­mes oda­fi­gyel­ned az egész­sé­gedre!

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ez a biztos jele annak, hogy a nő orgazmust élt át

Ha bi­zony­ta­lan vagy, vajon tény­leg el­ju­tott-e a csúcsra a part­ne­red, akkor most el­mond­juk, mire fi­gyelj.

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Három mennyei szexpóz, ami a nőknek és férfiaknak is tökéletes

Lé­te­zik né­hány moz­du­lat, ami úgy tűnik, min­den­kit a mennyekbe repít.

Lé­te­zik né­hány moz­du­lat, ami úgy tűnik, min­den­kit a mennyekbe repít.

Ezeket a szavakat sokan rosszul írják - az érettségi múlhat rajta!

Ezeket a szavakat sokan rosszul írják - az érettségi múlhat rajta!

Sok pon­tot lehet velük ve­szí­teni, ér­de­mes át­nézni a 2015-ben meg­újult sza­bá­lyo­kat.

Sok pon­tot lehet velük ve­szí­teni, ér­de­mes át­nézni a 2015-ben meg­újult sza­bá­lyo­kat.

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre EZO

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre

Ezért lesz különleges ma a telihold, így hat majd az életedre

A Mér­leg az igaz­sá­gos­ság és az egyen­súly csil­lag­je­gye, a mai napon pedig a te­li­hold a Mér­leg je­gyé­ben kö­vet­ke­zik be.

A Mér­leg az igaz­sá­gos­ság és az egyen­súly csil­lag­je­gye, a mai napon pedig a te­li­hold a Mér­leg je­gyé­ben kö­vet­ke­zik be. Mindez le­he­tő­sé­get biz­to­sít az egyen­súly meg­ta­lá­lá­sára, a sze­relmi éle­tünk fel­fris­sí­té­sére is. Mér­legre ke­rül­het­nek em­beri kap­cso­la­ta­ink, így nem csak a pár­kap­cso­la­tunk.

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Vajon hon­nan jött az ötlet? A ta­pasz­talt mo­bi­lo­zók­nak biz­to­san lesz sej­tése róla.

Vajon hon­nan jött az ötlet? A ta­pasz­talt mo­bi­lo­zók­nak lesz sej­té­sük róla. A Fa­ce­book-füg­gők­nek itt van min­den, amit tud­niuk kell.

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Európa ékszerdoboza: Ismerd meg az ezertornyú Prágát

Ren­ge­teg fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Leg­töb­ben csak a tör­té­nelmi vá­ros­köz­pon­tot ke­re­sik fel. Pedig a cseh fő­vá­ros sok­kal több fel­fe­de­zendő tit­kot rej­te­get!

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Így ri­aszt­ha­tod el.

A rajzfil­mek­ben látva na­gyon cuki jó­szág. Ám ha szét­tur­kálja a dísz­ker­ted pa­lán­táid, és buc­ká­kat hord a gyö­nyörű pá­zsi­todra, meg­or­rolsz rá.

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, pontosan miért

Napi egy orgazmust támogatnak a munkahelyek. Kiderült, pontosan miért

Azt hit­ted, hogy az elő­lép­te­tés­hez meg­fe­lelő fel­lé­pésre és némi smú­zo­lásra van szük­ség? Té­ve­dés, van egy sok­kal pri­vá­tabb titok is, amely se­gít­heti a mun­ka­he­lyi elő­me­ne­te­le­det.

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet.

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet. Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz, ha meg­is­mersz né­hány trük­köt!

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés.

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés. Fe­lejtsd el a ha­gyo­má­nyos szí­nes to­já­so­kat, sok­kal szebb és de­ko­ra­tí­vabb öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Elképesztő jól néz ki a 80 éves testépítő nagyi!

Elképesztő jól néz ki a 80 éves testépítő nagyi! - Videó

A hu­szon­éve­sek is meg­iri­gyel­het­nék.

Olyan aktív éle­tet él az idős hölgy, mint egy húsz­éves, és a teste is olyan. Még ma is ver­se­nye­ket szo­kott nyerni!

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Te mennyire vagy jó arcfelismerő? Ez a teszt megmutatja

Nem is annyira könnyű...

A Camb­ridge arc­me­mó­ria-tesztje meg­mu­tatja, hogy mennyire jók a ké­pes­sé­geid a fel­is­me­rés, meg­is­me­rés te­rü­le­tén. Neked hogy si­ke­rült?

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Nagy a botrány: Hitler teljes alakos képe bukkant fel egy színezőben!

Sok­kot kap­tak a szü­lők, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy a gye­re­kek a vé­res­kezű dik­tá­tor képét szí­ne­zik lel­ke­sen.

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Ez a 7 jel mutatja, ha hazudnak neked

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat, a ba­rá­to­dat, a mun­ka­tár­sa­dat? A ha­zug­ság sokak sze­rint ösz­tö­nös dolog.

Elő­for­dult már, hogy fül­len­té­sen kap­tad a pá­ro­dat, a ba­rá­to­dat, a mun­ka­tár­sa­dat? A ha­zug­ság sokak sze­rint ösz­tö­nös dolog.

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Fe­lejtsd el a drága sze­re­ket!

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit a ta­ka­rí­tás­ban, da­ra­zsak el­ri­asz­tá­sá­hoz, és még sok min­denre.

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Bánj gon­do­san a pe­tú­ni­ád­dal, és akkor a szom­szé­daid cso­dá­jára jár­nak a bal­kon­lá­dák­ból ki­ömlő vi­rág­zu­ha­tag­nak.

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ezeket a szavakat szinte senki nem tudja leírni helyesen. Neked sikerül...?

Ké­szen állsz, hogy tesz­teld magad? Vágj bele, és tedd pró­bára magad!

Ké­szen állsz, hogy tesz­teld magad? Vágj bele, és tedd pró­bára magad!

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Kiderült, ez a legjobb párna, ha jól akarsz aludni

Lét­fon­tos­ságú, hogy a ke­mény mun­ká­val el­töl­tött nap (vagy akár egy óri­ási mu­la­to­zás) után a leg­tö­ké­le­te­sebb éj­sza­kai pi­he­nőd le­gyen.

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ezen a McDonalds emblémán ámul a világ, nincs belőle még egy

Ha va­laki meg­látja a sárga "M" betűt, akkor rög­tön tudja, hogy meg­ta­lálta a gyors­ét­ter­mek Mek­ká­ját. Egy ari­zo­nai kis­vá­ros­ban azon­ban meg­té­vesztő lehet, mivel a vi­lá­gon egye­dü­li­ként ott nem sárga a gyors­ét­te­rem lo­gója.

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

5 csodás város a világban, ahol nem várt kincsekre bukkanhatsz

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek.

Tom­bol a street art a nagy­vi­lág­ban és min­den­hol imád­ják az em­be­rek. Az irány­zat a 90-es évek­ben in­dult, és egyre nép­sze­rűbb. Sok vá­ros­ban igazi tu­ris­ta­csa­lo­gató lát­vá­nyos­sá­gok­kal ta­lál­koz­hatsz.

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki.

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Így ké­szül az igazi sonka!

Kö­ze­leg a hús­vét. Te tudod, ho­gyan kell el­ké­szí­teni az igazi hús­véti son­kát? Most meg­mu­tat­juk.

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Sok em­ber­nek nem lehet saját kertje.

Sok em­ber­nek saj­nos nem lehet saját kertje. De egy ház er­ké­lyén vagy egy sor­ház te­ra­szán is lehet mini éden­ker­tet ki­ala­kí­tani, ahová szí­ve­sen ki­ülünk pi­henni.

A Loch Ness-i szörny és a whisky találkozása

A Loch Ness-i szörny és a whisky találkozása

Avagy ba­ran­go­lás a skót fel­föld vad­re­gé­nyes tá­jain ta­vas­szal, a Mor­ton's Tra­vel most Skó­ci­ába in­vi­tál.

Avagy ba­ran­go­lás a skót fel­föld vad­re­gé­nyes tá­jain ta­vas­szal, a Mor­ton's Tra­vel most Skó­ci­ába in­vi­tál.