CÍMKE: 'víz'

Figyelj, mennyi vizet öntesz növényeidre - komolyan megbetegedhetsz tőle!

Figyelj, mennyi vizet öntesz növényeidre - komolyan megbetegedhetsz tőle!

Nem is gon­dol­nád, mennyire fon­tos oda­fi­gyel­ned erre az ap­ró­ságra.

Nem is gon­dol­nád, mennyire fon­tos oda­fi­gyel­ned erre az ap­ró­ságra.

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Besokkolt a férfi, amikor meglátta, mit művelnek a szomszédok

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

Az in­ter­ne­ten kért ta­ná­csot, mi­tévő le­gyen a hely­zet­tel.

Fekete víz folyik a csapból Vácon

Fekete víz folyik a csapból Vácon

Napok óta ko­szos a víz Vácon, de hét­főn már egye­ne­sen fe­kete víz folyt a csa­pok­ból - ér­te­sült a Ri­post. A szol­gál­tató sze­rint ve­szély­te­len, de az em­be­rek ag­gód­nak.

Napok óta ko­szos a víz Vácon, de hét­főn már egye­ne­sen fe­kete víz folyt a csa­pok­ból - ér­te­sült a Ri­post. A szol­gál­tató sze­rint ve­szély­te­len, de az em­be­rek ag­gód­nak.

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Horror a konyhában: beleesett egy fazék forró vízbe a kétéves gyerek

Tes­té­nek 70 szá­za­léka meg­égett annak a két­éves kisfi­ú­nak, aki egy forró víz­zel teli fa­zékba esett Uk­raj­ná­ban

Nagy a baj, szennyezett a víz a Szomszédokból ismert iskolában

Nagy a baj, szennyezett a víz a Szomszédokból ismert iskolában

A gye­re­kek csak pa­lac­ko­zott vizet ihat­nak, mert a csap­víz­ről ki­de­rült, hogy ólom­mal szennye­zett.

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Ezért ne főzz soha csapvízből kávét!

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint a ká­vé­zók­ban?

Nálad sem olyan finom az ott­hon fő­zött kávé, mint ami­lyet a ká­vé­zók­ban kapsz? Egy menő ba­rista el­me­sélte, mi lehet az oka. Vi­gyázz, nem csak a kávé mi­nő­sé­gén múl­hat!

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek...

A thai­földi par­tok­tól 220 ki­lo­mé­terre ta­lál­ható fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük a víz­ben. Si­ke­re­sen ki­men­tet­ték a jó­szá­got, mely­nek vízbe ke­rü­lé­sé­ről már el­mé­let is szü­le­tett.

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy csa­lád évente ezzel.

Több tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy csa­lád évente ezzel.

Szenvednek a szökőár túlélői: nincs víz és gyógyszer

Szenvednek a szökőár túlélői: nincs víz és gyógyszer

A men­tők meg­pró­bál­tak se­gí­teni.

A men­tők ked­den meg­pró­bál­tak se­gít­sé­get nyúj­tani a hét végi in­do­né­ziai szö­kőár túl­élő­i­nek.

Óriási felfedezés: víz nyomára leltek egy aszteroidán

Óriási felfedezés: víz nyomára leltek egy aszteroidán

2023-ban ér­kez­het vissza a szonda.

A NASA egyik űr­szon­dája vízre utaló nyo­mokra buk­kant egy kö­zeli asz­te­ro­i­dán. Oxi­gént és hid­ro­gént ta­lál­tak a Bennu nevű űr­béli ob­jek­tu­mon a ku­ta­tók.

Mi történik a Blahán? Utat tör magának a víz a metróalagútban

Mi történik a Blahán? Utat tör magának a víz a metróalagútban

A Blaha Lujza téri met­ró­meg­álló Örs vezér tere irá­nyú vá­gá­nyá­nak végén, a falon va­lami na­gyon rozs­dá­so­dik.

A Blaha Lujza téri met­ró­meg­álló Örs vezér tere irá­nyú vá­gá­nyá­nak végén, a falon va­lami na­gyon rozs­dá­so­dik. Ki­de­rült: a föld­ben futó víz­erek tör­nek ma­guk­nak utat az alag­út­ban!

Megdöbbentek az orvosok műtét közben: félelmetes dolog volt a nő agyában

Megdöbbentek az orvosok műtét közben: félelmetes dolog volt a nő agyában

Azt hit­ték, a nőnek tu­mora van.

Azt hit­ték, a nőnek tumor van az agyá­ban, azon­ban egé­szen mást ta­lál­tak.

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

A kutatók is összezavarodtak: döbbenet, mi derült ki a vörös bolygóról

Nagy át­tö­rést értek el, az ered­mé­nyek ugyanis át­ír­ják a marsi élet le­he­tő­sé­gé­ről al­ko­tott el­kép­ze­lé­se­ket.

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

Dunába vetette magát egy nő hajnalban

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét.

A rác­ke­vei rend­őrök meg­men­tet­ték az éle­tét.

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

Újabb megrázó részletre derült fény, itt lehet VV Fanni holtteste

A gya­nú­sí­tott to­vábbra is ta­gadja a gyil­kos­sá­got, a ha­zug­ság­vizs­gáló azon­ban mást jel­zett.

Ez történik a testeddel, ha napi 3 liter vizet megiszol

Ez történik a testeddel, ha napi 3 liter vizet megiszol

Te is azok közé tar­to­zol, akik dél­után kor­tyol­nak bele elő­ször a vizes üvegbe?

Te is azok közé tar­to­zol, akik dél­után kor­tyol­nak bele elő­ször a vizes üvegbe? Vi­gyázz, ez csak a túl­élés­hez elég!

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben.

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

Vízivásos balhé a buszon: ezt lépi a busztársaság

For­du­lat a kis­lány ügyé­ben!

Hiába en­gedi a Mis­kolci Köz­le­ke­dési Vál­la­lat sza­bály­zata a víz­ivást zár­ható pa­lack­ból, mégis ki­akadt a sofőr egy kor­tyoló gye­rekre.

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Hoppá, zuhanyzóból posztolt a szexi magyar sztárénekesnő

Dér He­ni­nek sok a mun­kája, így csak néha jut el víz­partra. Így ha van ideje, gyak­ran be­ug­rik va­la­me­lyik für­dőbe.

Dér He­ni­nek ren­ge­teg a mun­kája idén nyá­ron, így csak rit­kán jut el a víz­partra.

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A nők 78 százaléka nem iszik elég vizet, meg fogsz lepődni, mennyit kellene

A me­leg­ben nem­csak kí­vül­ről aján­la­tos a vízbe eresz­ked­ned - stran­do­lás köz­ben a belső hid­ra­tá­lás­ról se fe­led­kezz meg.

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Ezért ne vedd be soha víz nélkül a gyógyszert

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát?

Elő­for­dult már, hogy víz nél­kül nyel­tél le egy tab­let­tát? Soha töb­bet ne tedd, és nem csak azért, mert fél­re­nyel­he­ted! Ez a szo­kás ugyanis ve­szé­lyes!

Lépett az ország: Itt az első komoly óvintézkedés a hőségriadó miatt

Lépett az ország: Itt az első komoly óvintézkedés a hőségriadó miatt

Köz­ku­ta­kat, át­ala­kí­tott tűz­csa­po­kat és ivó­csa­po­kat össze­sí­tet­tek.

Köz­ku­ta­kat, át­ala­kí­tott tűz­csa­po­kat és ivó­csa­po­kat össze­sí­tet­tek egy ol­dalra. A tér­ké­pes ke­reső rend­szer­rel könnyen meg­ta­lál­hat­juk, hol van hoz­zánk a leg­kö­ze­lebb in­gyen víz.

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

A mo­dell min­dig fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, az arca ki­smin­kelve.

A mo­dell fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, arca ki­festve.

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit.

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Kris­tóf min­denre meg akarja ta­ní­tani Lócit. Ugya­n­ak­kor a szí­nész édes­apa a fegy­ve­rek kap­csán egy sor fon­tos sza­bályra is fel­hívta gyer­meke fi­gyel­mét, akit ter­mé­sze­te­sen szá­mos hasz­nos ta­náccsal is el­lá­tott.

Forró, ez történt a fotózáson a ducimodell hatalmas mellével

Forró, ez történt a fotózáson a ducimodell hatalmas mellével

Ér­zéki videó ke­ring az Ins­tag­ra­mon, ezt min­den férfi­nak lát­nia kell!

Ér­zéki videó ke­ring az Ins­tag­ra­mon. Vizes fel­ső­ben pó­zoló dögös mo­dell, lel­ke­sen se­géd­kező asszisz­tens, rá­adá­sul a szexi fel­vé­telt a meg­fe­lelő pil­la­nat­ban iz­gal­ma­san le­las­sí­tot­ták... Ezt min­den férfi­nak lát­nia kell!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Balázs Klári sokkoló élménye: a halál torkából menekült meg!

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült.

Az éne­kesnő fi­a­ta­lon nagy ve­szélybe ke­rült, csak test­vé­re­i­nek kö­szön­hető, hogy meg­me­ne­kült.

Megfejtettük: így kerül a rengeteg műanyag az ásványvízbe!

Megfejtettük: így kerül a rengeteg műanyag az ásványvízbe!

Egy friss ku­ta­tás 250 meg­vizs­gált ás­vány­víz döntő több­sé­gé­ben mik­ro­mű­anya­got ta­lált.

Így trükköznek a húsvéti sonkákkal, húsokkal

Így trükköznek a húsvéti sonkákkal, húsokkal

Ér­de­mes oda­fi­gyelni...

Annyi son­kát adnak el hús­vét előtt, hogy az az egész évben el­adott mennyi­ség 92 szá­za­léka. Ám ér­de­mes oda­fi­gyelni, ami­kor vá­lo­ga­tunk!

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

Karácsony előtti borzalom a soroksári lakótelepen

A közös kép­vi­selő te­he­tet­len.

Va­laki azzal szó­ra­ko­zik egy so­rok­sári, 75 la­ká­sos tár­sas­ház­ban, hogy ön­ké­nye­sen meg­szün­teti a me­leg­víz-el­lá­tást. A lakók te­he­tet­le­nek.

Könnyebb lesz reális áron megbízható szakit találni

Könnyebb lesz reális áron megbízható szakit találni

Fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tást kell köt­niük!

Leg­alább egy­mil­lió fo­rint ér­tékű fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tást kö­ve­tel meg egy új kor­mány­ren­de­let a vil­lany- és víz­sze­re­lők­től.

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Ennek nem fogsz örülni: riasztó dolgokat találtak a csapvízben

Olyan dol­gok van­nak az ivó­víz­ben, ami­nek na­gyon nem sza­badna ott len­nie.

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

Felforrt a Balaton, nem lehet a vízben megmaradni

Az újabb ká­ni­kula a vi­ze­in­ket is meg­me­le­gí­tette, a Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett csü­tör­tökre!

Az újabb ká­ni­kula a vi­ze­in­ket is meg­me­le­gí­tette, a Ma­gyar Ten­ger 30 fokos lett csü­tör­tökre!

Nem hiszed el, mit csinálnak ezek a lányok a Dunában!

Nem hiszed el, mit csinálnak ezek a lányok a Dunában!

Las­san már nehéz újat mu­tatni a te­mér­dek le­he­tő­ség­ből, most mégis új jóga hódít!