CÍMKE: 'víz'

8 plusz 1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

8 +1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

Bu­da­pest, 2017. már­cius 22. -A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Va­ló­ban egész­sé­ges na­ponta más­fél-két liter víz? Szak­ér­tők sze­rint nem fel­tét­le­nül.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek.

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Azt hin­néd, hogy ezt a vég­te­le­nül egy­szerű dol­got aztán vég­képp nem lehet el­ron­tani, pedig ren­ge­te­get árt­hatsz vele a bő­röd­nek, ha nem jól mosol arcot.

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

Napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet.

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet. De vajon ez tény­leg segít? A Pre­vent­ion új­ság­írója, Marygrace Tay­lor ki­pró­bálta. Lás­suk az ered­mé­nye­ket!

Ez történik a testeddel, ha 1 hónapig napi 4 liter vizet iszol

Ez történik a testeddel, ha 1 hónapig napi 4 liter vizet iszol

Rosszat te­szel ma­gad­nak, ha nem iszol elég vizet. De mi tör­té­nik, ha vál­la­lod napi négy liter fogy?

Sokkoló videó: Sziklába csapódott a részeg pucér férfi

Sokkoló videó: Sziklába csapódott a részeg pucér férfi

Fél­re­si­ke­rült a mu­tat­vány.

Az orosz férfi egy magas szik­lá­ról akart a vízbe ug­rani, azon­ban a mu­tat­vány fél­re­si­ke­rült.

Folyékony óceánra bukkantak a Jupiter egyik holdján

Folyékony óceánra bukkantak a Jupiter egyik holdján

Né­hány napja a NASA már meg­szel­lőz­tette, hogy nagy be­je­len­tésre ké­szül a Ju­pi­ter egyik hold­já­val kap­cos­lat­ban. Meg­tet­ték...

Né­hány napja a NASA már meg­szel­lőz­tette, hogy nagy be­je­len­tésre ké­szül a Ju­pi­ter egyik hold­já­val kap­cos­lat­ban. Meg­tet­ték...

A volt megasztáros énekesnő formás fenekével jobban indul a reggel

A volt megasztáros énekesnő formás fenekével jobban indul a reggel

Ben­csik Ta­mara nem elő­ször ör­ven­dez­teti meg kö­ve­tőit arc­pi­rító fo­tó­val.

Ben­csik Ta­mara nem elő­ször ör­ven­dez­teti meg kö­ve­tőit arc­pi­rító fo­tó­val.

Gasztronómiai csoda: feltalálták a rántott vizet!

Gasztronómiai csoda: feltalálták a rántott vizet!

Ne csak a csirke le­gyen rán­tott!

Csir­ké­től a cso­ko­lá­déig sok min­dent bun­dá­zunk be. Most azon­ban va­lami olyan ke­rült ki­rán­tásra, amire ko­ráb­ban senki sem gon­dolt!

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

Méregteleníts ízesített vízzel: adunk 5 tippet

Mu­ta­tunk 5 egy­szerű egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz,

A be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­ban nagy sze­repe van a szer­ve­zet el­sa­va­so­dá­sá­nak. Mu­ta­tunk 5 egy­szerű italt, ami­vel ha­té­ko­nyan lú­go­sít­hatsz.

A NASA titkolja: Vízzel teli tavakat találtak a Marson!

A NASA titkolja: Vízzel teli tavakat találtak a Marson!

Ész­bontó fel­fe­de­zést tet­tek ama­tőr mars­ku­ta­tók a NASA által ko­ráb­ban ké­szí­tett fel­vé­te­le­ken.

Ész­bontó fel­fe­de­zést tet­tek ama­tőr mars­ku­ta­tók a NASA által ko­ráb­ban ké­szí­tett fel­vé­te­le­ken. Sze­rin­tük ugyanis van­nak víz­zel teli tavak, és fo­lyók is a Mar­son, és ezt meg is tud­ják mu­tatni.

Ezért igyál evés előtt és után is egy pohár vizet!

Ezért igyál evés előtt és után is egy pohár vizet!

Sze­ret­nél vil­lám­gyor­san le­fogyni? Ha ezt az egy­szerű trük­köt al­kal­ma­zod, akár napi fél kiló is le­me­het. Nem kell hozzá sem­mi­lyen cso­da­szer.

Sze­ret­nél vil­lám­gyor­san le­fogyni? Ha ezt az egy­szerű trük­köt al­kal­ma­zod, akár napi fél kiló is le­me­het. Nem kell hozzá sem­mi­lyen cso­da­szer, csak né­hány pohár víz. Ha ele­get iszol, az éh­sé­get is el­fe­lejt­he­ted egy időre, csak tartsd be a fo­gyó­kú­rás na­pi­ren­det!

Eszelős terv: hegyet bikáznak a sivatagba, hogy többet essen az eső!

Eszelős terv: hegyet bikáznak a sivatagba, hogy többet essen az eső!

Mé­g­is­csak el­megy a hegy Mo­ha­med­hez!

Mé­g­is­csak el­megy a hegy Mo­ha­med­hez! El­ké­pesztő gi­ga­be­ru­há­zásba kez­de­nek az Emi­rá­tu­sok­ban.

Vadkacsák a parton, kétéltű autók, fotók a kiáradt Balatonról

Vadkacsák a parton, kétéltű autók, fotók a kiáradt Balatonról

Nem kí­méli a szél a Ba­la­tont.

Ahogy azt jó­sol­tuk, nem kí­méli a szél a Ba­la­tont. A tó vize tel­je­sen meg­áradt, nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a par­ton lakók.

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

4 ital, ami még a víznél is egészségesebb

Nem mind­egy, mit iszol!

Nem kér­dés, hogy minél több vizet iszol, annál egész­sé­ge­seb­ben élsz. De ne hagyd fi­gyel­men kívül más ita­lok egész­ség­védő ha­tá­sát sem!

Ébreszd fel a tested, kezdd a napod vízkúrával!

Ébreszd fel a tested, kezdd a napod vízkúrával!

Ke­ve­sen tud­ják, hogy lé­te­zik egy or­szág, ahol be­teg­sé­ge­ket is gyó­gyí­ta­nak a tu­da­tos víz­fo­gyasz­tás­sal.

160 ezres kamu vízszámlát vertek rá a rákbeteg nyugdíjasra

160 ezres kamu vízszámlát vertek rá a rákbeteg nyugdíjasra

Hor­ri­bi­lis össze­get kell kifi­zet­niük.

Hor­ri­bi­lis össze­get kell kifi­zet­nie a nyug­dí­jas­nak, aki az el­tűnt víz nyo­mába eredt.

Kenj sót az ablakra! Nagymamáink titka csodákra képes!

Kenj sót az ablakra! Nagymamáink titka csodákra képes!

Sok­szor be­pá­rá­so­dik az ablak télen, vagy ami­kor a szo­bá­ban te­re­getsz?

Sok­szor be­pá­rá­so­dik az ablak télen, vagy ami­kor a szo­bá­ban te­re­getsz? Nagy­ma­má­ink­nak erre a prob­lé­mára is volt meg­ol­dá­suk.

Pofonegyszerű módszerrel vennék fel a harcot a gyerekkori elhízás ellen

Pofonegyszerű módszerrel vennék fel a harcot a gyerekkori elhízás ellen

A gye­rek­kori el­hí­zás­sal kap­cso­la­tos prob­lé­mák meg­ol­dása, úgy tűnik, nem más, mint a víz.

Ezt műveli a szappanbuborékkal a kemény fagy, ilyet még nem láttál!

Azt hiszed, hideg van? Ha ezeket a videókat megnézed, rájössz, hogy a mi telünk semmiség

Köddé váló for­ró­víz, gömbbé fagyó szap­pan­bu­bo­rék - a hideg idő igazi va­rázs­la­tokra képes.

Házi rezsicsökkentés: Így spórolhatsz a vízzel!

Házi rezsicsökkentés: Így spórolhatsz a vízzel!

A fel­hasz­nált víz 60 szá­za­léka a für­dő­szo­bá­ban és a vé­cé­ben fo­lyik el, ezért itt lehet meg­fogni a pénzt!

A fel­hasz­nált víz 60 szá­za­léka a für­dő­szo­bá­ban és a vé­cé­ben fo­lyik el, ezért itt lehet meg­fogni a pénzt!

Lenyűgöző NASA képek a Marsról! Elképesztő hasonlóság a Földdel!

Lenyűgöző NASA képek a Marsról! Elképesztő hasonlóság a Földdel!

Hal­lot­tunk már sok min­dent, de tény, hogy a Mars le­nyű­göző.

Hal­lot­tunk már sok min­dent, de tény, hogy a Mars le­nyű­göző.

Így előzd meg a betegségeket!

Néhány tipp! Így előzd meg a betegségeket!

Be­teg­ség­meg­elő­zés, mi meg­mond­juk, ho­gyan!

A lent ki­gyűj­tőtt né­hány mód­szer se­gít­sé­gé­vel si­ke­re­sen előz­he­ted meg a leg­sű­rűb­ben elő­for­duló ko­moly be­teg­sé­ge­ket, vagy akár az influ­en­zát is.

Új találmány: így fogyaszt a zsírvíz

Új találmány: így fogyaszt a zsírvíz

Íme, a leg­újabb őrü­let a zsír­víz, in­no­vá­ció a fo­gyó­kúra terén.

Ho­gyan segít a fo­gyás­ban a zsír­ral dú­sí­tott víz? Íme, a leg­újabb őrü­let a zsír­víz, in­no­vá­ció a fo­gyó­kúra terén, hogy könnyen el­ér­hesd az ide­á­lis test­súlyt.

Wellnessezhetünk a Marson? A NASA vizet talált a bolygón!

Wellnessezhetünk a Marson? A NASA vizet talált a bolygón!

Idő­ről-időre sötét fol­to­kat le­he­tett ész­lelni a Mar­son. Eze­ket nem más, mint fo­lyé­kony, sós víz okozza.

Idő­ről-időre sötét fol­to­kat le­he­tett ész­lelni a Mar­son. Eze­ket nem más, mint fo­lyé­kony, sós víz okozza. De azért még ne kezd­jünk el cso­ma­golni a marsi tú­rára...

Elképesztő LASSÍTOTT felvétel: így isznak a kutyák!

Elképesztő LASSÍTOTT felvétel: így isznak a kutyák!

Ál­munk­ban sem gon­dol­tuk volna, hogy a ku­tyák ezt a trük­köt hasz­nál­ják!

A nyári hő­ség­ben szom­jat ol­tani, iga­zán ku­tya­fá­rasztó lehet! De azt ál­munk­ban sem gon­dol­tuk volna, hogy a ku­tyák ezt a trük­köt hasz­nál­ják!

Vízisíző mókus! Ennél viccesebb nincs! - VIDEÓ

Vízisíző mókus! Ennél viccesebb nincs! - VIDEÓ

Ha a víz­par­ton vagy, akkor azért, ha pedig a négy fal közt, akkor azért kell kö­te­le­zően meg­néz­ned ezt a szu­per­cuki vi­deót.

Ezért ne öntsd ki a rizs főzővizét!

Ezért ne öntsd ki a rizs főzővizét!

Eszedbe ne jus­son a le­fo­lyóba ön­teni a meg­ma­radt fő­ző­vi­zet!

Nem szívta fel a rizs az összes fő­ző­vi­zet? Eszedbe ne jus­son a le­fo­lyóba ön­teni a fe­les­le­get! Meg­mu­tat­juk, mi min­denre hasz­nál­ha­tod! Egész­sé­ges, és még szé­pít is!

Hörpöltél már állott vizet? Bátor vagy!

Hörpöltél már állott vizet? Bátor vagy!

Ha éj­szaka gyak­ran meg­szom­ja­zol, biz­tos min­dig ké­szí­tesz az ágyad mellé egy kis vizet. Ész­re­vet­ted már, hogy reg­gelre meg­vál­to­zik az íze? Vajon miért?

Ha éj­szaka gyak­ran meg­szom­ja­zol, biz­tos min­dig ké­szí­tesz az ágyad mellé egy kis vizet. Ész­re­vet­ted már, hogy reg­gelre meg­vál­to­zik az íze? Vajon miért? De sza­bad-e meg­inni ezt az ál­lott vizet? Vagy el­sza­po­rod­hat­nak benne a kór­oko­zók? És a pa­lac­ko­zott ás­vány­víz is meg­ro­mol­hat, vagy az so­káig biz­ton­sá­gos marad?

Ilyet még nem hallottál! Szennyvízből készül a 14 forintos akkumulátor

Ilyet még nem hallottál! Szennyvízből készül a 14 forintos akkumulátor

Bak­té­ri­um­mal szennye­zett víz se­gít­sé­gé­vel ál­lí­tot­tak elő elekt­ro­mos ener­giát.

A víz alá ment a Google Utcakép szolgáltatása

A víz alá ment a Google

Ma van az Óce­á­nok vi­lág­napja. Ennek örö­mére a Go­ogle ki­bő­ví­tette szol­gál­ta­tá­sát egy sor cso­dá­la­tos, víz alatti hely­szí­nen ké­szí­tett fel­vé­tel­lel.

Döbbenetes! Így mész tönkre, ha nem iszol elég vizet!

Döbbenetes! Így mész tönkre, ha nem iszol elég vizet!

Nem lehet elég­szer el­mon­dani, mi­lyen fon­tos a szer­ve­zet szá­mára az ele­gendő fo­lya­dék.

Kamu, hogy fogyaszt a citromos víz!

Kamu, hogy fogyaszt a citromos víz!

Nagy át­ve­rés az egész!

Szinte már a csap­ból is cit­ro­mos víz fo­lyik, azt verik be­lénk, ez a leg­újabb di­é­tás cso­da­szer. Nagy át­ve­rés az egész!