CÍMKE: 'trükkök'

Alig van időd takarítani? Így lesz mindig tiszta a szőnyeg!

Alig van időd takarítani? Így lesz mindig tiszta a szőnyeg!

Késő dél­utá­nig dol­go­zol, és még utána kel­lene ne­ki­áll­nod a ta­ka­rí­tás­nak.

Így védd meg magad az utcán: önvédelmi trükkök a szakértőktől

Így védd meg magad az utcán: önvédelmi trükkök a szakértőktől

Nem kell fél­nünk az utcán, ha fel va­gyunk ké­szülve a vá­rat­lan ese­mé­nyekre is.

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Szórj sót a szőnyegre, és bámulatos lesz az eredmény!

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só! És nem csu­pán a kony­há­ban, főzés köz­ben.

Cso­dát művel ott­ho­nod­ban a só! És nem csu­pán a kony­há­ban, főzés köz­ben.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Vá­lassz oko­san!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Vá­lassz oko­san, és vidd haza a leg­szeb­bet!

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont?

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont az ün­ne­pekre? Szu­per trük­kö­ket mu­ta­tunk.

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Mu­ta­tunk né­hány mód­szert.

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert.

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Ez a mellméret az új sláger, bikinifronton ez most a nyerő

Nincs miért bús­la­kod­nod, ha a ter­mé­szet neked is szű­ken mérte a mell­bő­sé­get. Az új divat ugyanis a fi­lig­rán sik­kes nő!

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Őrület, de a melltartó a hibás: 5-ből 1 nőt érint ez a probléma

Te is ne­he­zen ta­lálsz sport­mell­tar­tót?

Te is ne­he­zen ta­lálsz jó sport­mell­tar­tót? Sok nő in­kább ki­hagyja az edzést, mert nor­má­lis ci­cifix híján nem érzi jól magát a gya­kor­la­tok köz­ben.

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen meg­tenni.

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen időt szánni rá. El­árul­juk, mi­lyen mód­szer­rel éred el a leg­jobb ered­ményt. A profik trükk­je­i­vel gyor­san kész le­szel, és ra­gyogni fog a hűtőd.

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.Ne dobd ki és ne aján­dé­kozd el, sőt va­ló­színű új nad­rá­got sem kell ven­ned. Igazi va­rázs­la­tos trük­kök­kel és jó ta­ná­csok­kal lá­tunk most el. Kö­vesd az uta­sí­tá­so­kat!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek ol­csók, prak­ti­ku­sak és hasz­no­sak is.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte.

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte. Mu­tat­juk a trük­kö­ket, me­lyek szinte örök ér­vé­nyűek. Be­ve­té­sen a ki­egé­szí­tők, és az op­ti­kai va­rázs­szer­erek! Van meg­ol­dás, ne ag­gódj fe­les­le­ge­sen!

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

A kóla egész­ség­te­len, vi­szont nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ható a ház­tar­tás­ban.

A kóla saj­nos nem túl egész­sé­ges, vi­szont nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ható a ház­tar­tás­ban. Mu­tat­juk is, mi min­denre lehet jó, ha még­is­csak kéz­nél lenne ott­hon egy jó nagy pa­lack­kal, de nem aka­rod, hogy a gye­rek meg­igya.

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Alig van hely a há­ló­szo­bá­ban? Ne ag­gódj, van meg­ol­dás.

Alig van hely a há­ló­szo­bá­ban? Ne ag­gódj, van meg­ol­dás arra is, hogy így se nyo­masszon a zsú­folt­ság.

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

A ba­ba­hin­tő­port egyre ke­ve­sebb anyuka hasz­nálja - a ház­tar­tás­ban azon­ban szá­mos olyan te­rü­let van, ahol hasz­nos lehet.

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Hány fel­vé­tel után illik ki­mosni?

Te is a far­me­ro­dat nyú­zod a leg­töb­bet? De vajon ho­gyan ér­de­mes mosni, hogy minél to­vább tart­son, és le­he­tő­leg so­káig szép ma­rad­jon?

Olcsóbb vonatjegy: mutatjuk, hogyan juthatsz hozzá!

Olcsóbb vonatjegy: mutatjuk, hogyan juthatsz hozzá!

Akár 20%-kal ol­csób­ban is ve­he­tünk.

Sor­ban állás nél­kül, akár 20%-kal ol­csób­ban is ve­he­tünk majd vo­nat­je­gyet, ugyanis egy min­den jegy­tí­pusra ér­vé­nyes új ked­vez­mény vezet be a MÁV.

Újra tarol a '70-es évek divattrendje, ezért őrülnek meg most a francia nők

Újra tarol a '70-es évek divattrendje, ezért őrülnek meg most a francia nők

Azt hit­ted, a kord­bár­sony már vég­képp fe­le­désbe me­rült? A divat kör­for­gá­sá­ban min­den vissza­tér, így van ez most is.

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani.

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani: min­denki evett már ra­ga­csos, és íz­te­len masszát püré he­lyett. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb, ti­pi­kus hi­bá­kat, eze­ket kell min­den­képp el­ke­rül­nöd. Ha már főzöl, egye­tek fi­no­mat!

10 titkos túlélőtipp időhiányos, trendi nőknek: Legyél mindig topon!

10 titkos túlélőtipp időhiányos, trendi nőknek: Legyél mindig topon!

Ha sokat vagy úton nézd végig eze­ket a tip­pe­ket!

Ha sokat vagy úton, vagy sze­ret­néd, ha meg­úszná a szet­ted a nyolc órás napot, nézd végig a tip­pe­ket!

Sóvárogsz az édességek után? Hihetetlen, de ez az egyszerű trükk segít

Sóvárogsz az édességek után? Hihetetlen, de ez az egyszerű trükk segít

A cu­kor­füg­gő­ség ke­mény dolog, kü­lö­nö­sen akkor, ha dél­után 3-kor beüt az ener­gia­vál­ság, és sü­tire vágysz.

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Így lesz könnyedén fényes a mosogató egy perc alatt!

Sze­ret­néd, ha nem kel­lene órá­kat töl­te­ned a ta­ka­rí­tás­sal, az ered­mény mégis ma­gáért be­szélne? Meg­mu­tat­juk a profi ta­ka­rí­tó­szol­gá­la­tok trükk­jeit.

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Soha nem gondoltad volna, mi mindenre jó az alufólia!

Az em­be­ri­ség 98 szá­za­léka azt hiszi, az alu­fó­lia csak arra való, hogy élel­mi­sze­re­ket cso­ma­gol­junk bele.

Az em­be­ri­ség 98 szá­za­léka azt hiszi, az alu­fó­lia csak arra való, hogy élel­mi­sze­re­ket cso­ma­gol­junk bele. A ma­ra­dék két szá­za­lék azt is tudja, hogy hú­so­kat is süt­he­tünk benne, meg akár mást is. De mind­nyá­jan té­ved­nek. Itt van hat dolog, amit nem tud­tál róla.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Né­hány egy­szerű, egész­sé­ges re­cept!

Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Ellepték a konyhádat a molyok? Itt a legjobb megoldás ellenük

Alat­to­mos, és nagy ká­ro­kat okoz.

Alat­to­mo­san köl­tö­zik be a la­ká­sodba, gyor­san sza­po­ro­dik, és meg­őrülsz, mire tel­je­sen ki­ir­tod. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kezz!

Bombasztikus leszel a képeken: Eszméletlen trükköt mutatunk

Bombasztikus leszel a képeken: Eszméletlen trükköt mutatunk

Min­denki lehet is­tennő a fo­tó­kon.

Min­den­ki­ről lehet jó képet ké­szí­teni, csak né­hány rafi­nált öt­le­tet be kell vetni hozzá. Akkor is is­tennő le­hetsz, ha eddig csak ször­nyű fotók ké­szül­tek rólad!

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban!

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban! Ha nem tudod, mi­lyen alap­da­ra­bok szük­sé­ge­sek egy nő ru­ha­tá­rába, vagy miért ne hordj szil­ikon­pán­tos mell­tar­tót, fel­tét­len nézd meg a vi­deót!

5 szuper trükk, és egészséges lesz a szendvicsed

5 szuper trükk, és egészséges lesz a szendvicsed

Van úgy, hogy csak egy szend­vicsre van időd, még akkor is, ha ez nem a leg­ide­á­li­sabb ebéd vagy va­csora.

Van úgy, hogy csak egy szend­vicsre van időd, még akkor is, ha ez nem a leg­ide­á­li­sabb ebéd vagy va­csora. Ám ha be­vetsz pár apró trük­köt, máris egész­sé­ge­sebb lehet a vég­ered­mény. Elég csak ügyelni a ke­nyérre, vagy ki­cse­rélni egy hoz­zá­va­lót a szend­vics­krém­ben.

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

A hasi zsír­ral nem csak az a baj, hogy nem szép.

A szer­ve­ket kö­rül­vevő zsi­geri zsír fel­sza­po­ro­dása saj­nos szá­mos egész­ség­ügyi ve­szélyt rejt ma­gá­ban.

Ha diétázol, így kellene alkoholt innod, hogy ne hizlaljon

Ha diétázol, így kellene alkoholt innod, hogy ne hizlaljon

Vajon min­dent tönk­re­te­szel, ha a sa­láta mellé meg­iszol egy pohár bort? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan óv­ha­tod meg a di­é­tá­dat a sze­szes ita­lok hiz­laló ha­tá­sá­tól.

Vajon min­dent tönk­re­te­szel, ha a sa­láta mellé meg­iszol egy pohár bort? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan óv­ha­tod meg a di­é­tá­dat a sze­szes ita­lok hiz­laló ha­tá­sá­tól. Na­gyon nem mind­egy pél­dául, mikor csú­szik le a tor­ko­don az a po­hárka ital. Ta­nuld meg az al­ko­ho­los ita­lok le­hető leg­jobb idő­zí­té­sét.

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Közeledik a nyaralás! Ismered a nagy turistalehúzó trükköket?

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ min­den­hol ki­hasz­nál­ják a tu­ris­tá­kat.

Ál­ta­lá­nos ta­pasz­ta­lat, hogy a világ min­den­hol ki­hasz­nál­ják a tu­ris­tá­kat.

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

15 zseniális trükk és napi 15 perc: így indul el azonnal a fogyás

Az egész­sé­ges, tar­tós fo­gyás nem két perc. De napi 15 perc is elég hozzá, hogy apró vál­toz­ta­tá­sok­kal gyor­síts va­la­mics­két a fo­lya­ma­ton.

Az egész­sé­ges, tar­tós fo­gyás nem két perc. De napi 15 perc is elég hozzá, hogy apró vál­toz­ta­tá­sok­kal gyor­síts va­la­mics­két a fo­lya­ma­ton. Pró­báld ki eze­ket az öt­le­te­ket, és nem marad el a siker!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

10 pszichológia trükk a mindennapokra!

15 pszichológia trükk, amit ezentúl használni fogsz!

Se­gí­te­nek meg­bir­kózni a stresszes hely­ze­tek­kel!

Meg­könnyí­tik az éle­tün­ket, és se­gí­te­nek meg­bir­kózni a stresszes hely­ze­tek­kel! Is­me­ret­len tár­sa­ságba is könnyeb­ben be­il­lesz­ked­he­tünk, ha is­mer­jük eze­ket a "trük­kö­ket"!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni?

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit.

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit.

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Nem is gon­dol­nád, mi­lyen egy­szerű esz­kö­zök­kel ránt­ha­tod ki magad a rossz han­gu­lat csap­dá­já­ból: hit­ted volna, hogy akár a ka­ja­ren­de­lés is se­gít­het?

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

A ro­po­gós sza­lonna min­den ételt egy fok­kal fi­no­mabbá tesz. De vajon ho­gyan lehet iga­zán ro­po­gósra sütni?

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Fe­lejtsd el, hogy a teát csak kor­tyol­ga­tod. Sok­kal jobb öt­le­tet mu­ta­tunk most neked!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe? Ku­ta­tók azon­ban ki­kí­sér­le­tez­ték a rizs­fő­zés biz­ton­sá­go­sabb mód­ját, amellyel el­tün­tet­he­ted az arzén jó ré­szét a rizs­ből.

2017 a rafinált divattrükkök éve: mutatunk néhány szuper megoldást

2017 a rafinált divattrükkök éve: mutatunk néhány szuper megoldást

Min­dig a jól be­vált alap­da­ra­bo­kért nyúlsz, mert azok­kal nem hi­báz­hatsz?

Min­dig a jól be­vált alap­da­ra­bo­kért nyúlsz, mert azok­kal nem hi­báz­hatsz? Idén újíts egy ki­csit, és pró­báld fel­dobni őket. Mu­ta­tunk né­hány lát­vá­nyos trük­köt, ame­lyek na­gyon nép­sze­rűek lesz­nek.

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Figyelj, ezekkel a trükkökkel mindig jól öltözött leszel!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy csi­nál­ják azok a nők, akik­nek soha nem töri fel a lábát a cipő? Meg­mu­tat­juk!

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

8 szuper sminktipp, amitől tényleg megfiatalodik az arcod

10-15 éve ugyan­az­zal a smink­kel mász­kálsz? Ezek­kel a trük­kök­kel ga­ran­tál­tan évek­kel fi­a­ta­labb­nak fogsz lát­szani.

10-15 éve ugyan­az­zal a smink­kel mász­kálsz? Lehet, hogy profi vagy benne, és reg­gel öt perc alatt meg­vagy vele, de ami régen jót tett az ar­cod­nak, az lehet, hogy mára már nem az igazi. Va­gyis itt az ideje, hogy fel­fris­sítsd a ru­tint! Ezek­kel a trük­kök­kel ga­ran­tál­tan évek­kel fi­a­ta­labb­nak fogsz lát­szani.

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Nagy­szerű tip­pet mu­ta­tunk. Ezt biz­to­san rend­sze­re­sen fogod hasz­nálni, ha egy­szer ki­pró­bál­tad.

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Így lehet hónapokon keresztül egy kézipoggyásszal utazni

Így lehet egy kézipoggyásszal utazni

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés, hogy mit vi­gyél ma­gad­dal és mi­lyen há­ti­zsákba pa­kold a fel­sze­re­lé­sed.

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Min­denki tudja, hogy a cukor nem egész­sé­ges, és mégis esszük. Vajon miért? A vá­lasz egy­szerű: a cu­kor­füg­gő­ség­től nem könnyű meg­sza­ba­dulni.

Min­denki tudja, hogy a cukor nem egész­sé­ges, és mégis esszük. Vajon miért? A vá­lasz egy­szerű: a cu­kor­füg­gő­ség­től nem könnyű meg­sza­ba­dulni. De most itt van a tuti mód­szer, amellyel fel­ad­ha­tod a cu­kor­füg­gést. Rá­adá­sul egy per­cig sem kell mi­atta szen­ved­ned az el­vo­nási tü­ne­tek­től.

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

Élj a nők legfőbb fegyverével: Így lesz szuperszexi a dekoltázsod

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

A de­kol­tázs a nők leg­csá­bí­tóbb test­ré­sze­i­nek egyike.

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is. Ér­de­mes be­vet­ned őket, hogy ked­vezz ott­ho­nod­nak és a tár­cád­nak is.

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Olyan tip­pet osz­tunk meg veled, ami egy­szerű, ha­té­kony és hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

A szé­pen fel­dí­szí­tett fe­nyő­ben jó lenne minél hosszab­ban gyö­nyör­ködni? Mu­tat­juk a tit­kát.

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét.

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét. Hogy miért? El­árul­juk.

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Ho­gyan kel­lene he­lye­sen mosni? Most el­mond­juk, és hidd el, örülni fogsz neki.

Őrület! Egész életedben rosszul használtad a szemetes zacskót!

Őrület! Egész életedben rosszul használtad a szemetes zacskót!

Sok­kal jobb meg­ol­dást mu­ta­tunk, mint aho­gyan eddig baj­lód­tál a sze­mét­tel az ott­ho­nod­ban.

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt?

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik, hogy mi­lyen lesz az ünnep!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is. Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

Időn­ként pá­nik­sze­rűen di­é­tá­zol, majd gyor­san vissza­állsz a régi szo­ká­sa­idra? Ga­ran­tál­tan in­ga­do­zik a test­sú­lyod! Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is, a tes­te­det és az ön­bi­zal­ma­dat egy­aránt meg­vi­seli. Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

Ha jót akarsz, ezeket soha többé nem tartod a fürdőben

Ha jót akarsz, ezeket soha többé nem tartod a fürdőben

Gon­dol­tál már rá, hogy a für­dő­szoba párás, meleg le­ve­gője tönk­re­te­heti egyes tár­gya­i­dat?

Gon­dol­tál már rá, hogy a für­dő­szoba párás, meleg le­ve­gője tönk­re­te­heti egyes tár­gya­i­dat?

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

A fo­gyás leg­fon­to­sabb össze­te­vői: egész­sé­ges ét­rend, moz­gás és alvás. Ez utób­bit sem tudod meg­spó­rolni: ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is.

A fo­gyás leg­fon­to­sabb össze­te­vői: egész­sé­ges ét­rend, moz­gás és alvás. Ez utób­bit sem tudod meg­spó­rolni: ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is. Ám ha be­ve­ted eze­ket a trük­kö­ket, fel­pö­rög a fo­gyás!

Vigyázz, mert veszélyesen porszívózol! Kiderült, min kell változtatnod!

Vigyázz, mert veszélyesen porszívózol! Kiderült, min kell mindenképp változtatnod!

A rutin része a por­szí­vó­zás. A szak­ér­tők sze­rint vi­szont ször­nyű hibát kö­ve­tünk el köz­ben.

Minden nő imádja a tél legjobb divattrükkjét: kívülre került a lényeg

Minden nő imádja a tél legjobb divattrükkjét: kívülre került a lényeg

Bár be­kö­szön­tött a tél, eszedbe ne jus­son a szek­rény mé­lyére szám­űzni a nyári ru­há­kat. Min­den év­szak­ban hord­ha­tod a szexi ru­ci­kat és to­po­kat. Íme, a titok!

Bár be­kö­szön­tött a tél, eszedbe ne jus­son a szek­rény mé­lyére szám­űzni a nyári ru­há­kat. Min­den év­szak­ban hord­ha­tod a szexi ru­ci­kat és to­po­kat. Íme, a titok!

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

El­szán­tad magad, hogy le­adod a fe­les­le­get, és egy ideig megy is min­den szé­pen, de aztán leáll a fo­gyás?

El­szán­tad magad, hogy le­adod a fe­les­le­get, és egy ideig megy is min­den szé­pen, de aztán leáll a fo­gyás?

A legjobb háztartási trükkök, amit mindenkinek ismerne kell

A legjobb háztartási trükkök, amit mindenkinek ismerne kell

Ren­ge­teg olyan prak­tika lé­te­zik, ami meg­könnyíti a hét­köz­na­po­kat.

Ren­ge­teg olyan prak­tika lé­te­zik, ami meg­könnyíti a hét­köz­na­po­kat.

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

8 trükk, hogy végre tényleg leszokj a cukorról

Nem vé­let­le­nül hív­ják füg­gő­ség­nek!

Nem vé­let­le­nül hív­ják cu­kor­füg­gő­ség­nek ezt a vi­szonyt: po­koli nehéz róla le­szokni. Van­nak vi­szont olyan trük­kök, ame­lyek­kel meg­könnyít­he­ted ezt.

Szórj sót a tejbe, és leesik az állad

Szórj sót a tejbe, és leesik az állad

Sőt még a tej­szín­nel is egye­ne­sen cso­dát tesz. Ho­gyan? Most el­mond­juk. Meg fogsz le­pődni, mi­lyen trük­kö­ket tud a só.

Sőt még a tej­szín­nel is egye­ne­sen cso­dát tesz. Ho­gyan? Most el­mond­juk.

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

El­ké­pesztő, mire hasz­nál­ha­tod!

Csak fog­lalja a he­lyet a szek­rény­ben a párod sok-sok nyak­ken­dője, és tudod, hogy soha többé nem veszi majd fel őket?

12 elképesztő ötlet a fogyókúrához!

12 elképesztő ötlet a fogyókúrához!

Néha fur­csa dol­gok is se­gít­het­nek a fo­gyás­ban.

Fogyni nem egy­szerű, de néha olyan dol­gok is se­gít­het­nek benne, ami­elyek­ről ko­ráb­ban nem is gon­dol­tad volna, hogy közük lehet a test­sú­lyod­hoz. Mu­ta­tunk né­hány egé­szen el­ké­pesztő, de ha­tá­sos tip­pet.

7 trükkös ötlet, hogy felturbózd a fagyasztott pizzát

7 trükkös ötlet, hogy felturbózd a fagyasztott pizzát

Nincs időd, ener­giád főzni? Semmi baj, kapj ki a fa­gyasz­tó­ból egy mi­re­lit piz­zát, és 20 perc alatt kész a va­csora.

Nincs időd, ener­giád főzni? Semmi baj, kapj ki a fa­gyasz­tó­ból egy mi­re­lit piz­zát, és 20 perc alatt kész a va­csora. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tur­bóz­ha­tod ínyenc­fo­gássá ezt az egy­szerű kaját.

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

Azt hit­ted, csak akkor fogy­hatsz, ha meg­vonsz ma­gad­tól min­dent?

Azt hit­ted, csak akkor fogy­hatsz, ha meg­vonsz ma­gad­tól min­dent, ami finom?

A legjobb trükkök, hogy ne lógjon ki a melltartód a nyári ruha alól

A legjobb trükkök, hogy ne lógjon ki a melltartód a nyári ruha alól

Nem kell min­den ru­hád­hoz egy meg­fe­lelő mell­tar­tót vá­sá­rol­nod, né­hány trük­kel meg­old­ha­tod, hogy semmi ne lóg­jon ki.

Így tudod a citromból a legtöbb levet kipréselni

Így tudod a citromból a legtöbb levet kipréselni

Egy csepp sem vész kárba.

A cit­rom nem olcsó gyü­mölcs, ezért jó, ha is­mersz né­hány trük­köt, hogy tudod a leg­több levet ki­pré­selni be­lőle. Egy csepp sem vész kárba.

Így gyorsítsd fel a zsírégetést sport nélkül

Így gyorsítsd fel a zsírégetést sport nélkül

Elég, ha pár do­log­ban vál­toz­tatsz a napi ru­ti­no­don.

Bár a zsír­ége­tés leg­jobb módja még min­dig a sport, akkor is el­tün­tet­he­ted a fe­les­le­get, ha nincs időd vagy lel­ki­erőd el­menni az edző­te­rembe. Elég, ha pár do­log­ban vál­toz­tatsz a napi ru­ti­no­don.