CÍMKE: 'szokások'

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

Döbbenetes ok miatt lehet lefogyni: A mozgás és a jó kaja nem elég

A fo­gyás re­ceptje sokak sze­rint a rend­sze­res moz­gás és az egész­sé­ges ét­rend.De van még va­lami...

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Elkezdődött a farsang, így űzzük el idén a telet!

Éppen csak ki­he­ver­tük a ka­rá­cso­nyi és szil­vesz­teri la­ko­má­zás, ün­nep­lés fá­ra­dal­mait, máris itt van a báli sze­zon.

Éppen csak ki­he­ver­tük a ka­rá­cso­nyi és szil­vesz­teri la­ko­má­zás, ün­nep­lés fá­ra­dal­mait, máris itt van a báli sze­zon.

Főnyeremény ez a 4 hétköznapi szokás, légy mindig topon!

Főnyeremény ez a 4 hétköznapi szokás, légy mindig topon!

Vajon mit csi­nál­nak más­kép­pen azok a lá­nyok, akik min­dig szu­per for­má­ban van­nak? Csak a vé­let­len­nek kö­szön­he­tik alak­ju­kat?

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Gyűlölik a nők, amikor a férfiak ezt teszik

Dögös fe­hér­ne­mű­ben pó­zolva mu­tatta meg a leg­ide­ge­sí­tőbb férfi­szo­ká­so­kat a szexi mű­sor­ve­zető. Nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től ga­ran­tál­tan fal­nak men­nek a nők.

A szexi mű­sor­ve­zető nem volt szív­ba­jos: lazán ki­pa­kolta, mi az, ami­től ga­ran­tál­tan fal­nak men­nek a nők.

Így tedd össze a két tenyered és megtudod magadról az igazságot

Így tedd össze a két tenyered és megtudod magadról az igazságot

A sor­sod a te­nye­red­ben hor­do­zod.

A sor­sod a te­nye­red­ben hor­do­zod. Ha meg­fi­gye­led, mit árul el rólad a sze­re­lem­vo­na­lad, nem érhet ezen­túl csa­ló­dás.

Most végre kiderül, miért a nyúl hozza a tojást

Most végre kiderül, miért a nyúl hozza a tojást

Nem fér a fe­jedbe, hogy miért a nyu­szi tojja hús­vét­kor a to­já­so­kat? Most meg­tud­ha­tod.

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Vigyázz, ezek a reggeli szokások nagyon hizlalnak!

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót, de se­hogy nem megy?

Sze­ret­nél le­adni egy pár kilót, de se­hogy nem megy? Lehet, hogy nem is az el­fo­gyasz­tott éte­lek­ben kel­lene ke­res­ned a hibát, hanem azok­ban az apró szo­ká­sok­ban, ame­lyek anél­kül hiz­lal­nak, hogy ész­re­ven­néd. Meg­mu­tat­juk, mit ér­de­mes más­képp csi­nál­nod reg­ge­len­ként.

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Vigyázz, ezzel többet ártasz magadnak, mint a cigivel!

Azt hi­szed, ha nem do­hány­zol és nem iszol, már min­den rend­ben van? Nem egé­szen!

Van né­hány szo­kás, ami­vel leg­alább annyit árt­hatsz ma­gad­nak, mintha min­den nap el­szív­nál né­hány ci­ga­ret­tát. El­árul­juk, ho­gyan óvd meg magad!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

A falra tud­nál mászni? Ne tedd!

Azon kapod magad, hogy a párod bi­zo­nyos szo­ká­sa­i­tól, ame­lye­ket eddig észre sem vet­tél, most a falra tud­nál mászni?

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat.

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, akkor leg­alább ne ronts a hely­ze­ten, és ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Lehet, hogy a reg­geli szo­ká­sa­id­ban ta­lálsz rá a fá­radt­ság ma­gya­rá­za­tára.

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Nézd meg ala­po­san, ho­gyan kez­ded a napot! Lehet, hogy a reg­geli szo­ká­sa­id­ban ta­lálsz rá a fá­radt­ság ma­gya­rá­za­tára.

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel ke­mény diéta nél­kül is menni fog!

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel ke­mény diéta nél­kül is kö­ze­lebb ke­rül­hetsz a cé­lod­hoz. Egy kis tu­da­tos ter­ve­zés, pici oda­fi­gye­lés, és szinte észre sem ve­szed, de máris ke­ve­seb­bet mutat a mér­leg!

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

Most ettél, és máris éhes vagy?

Alig etted meg az ebé­de­det, máris újra éhes­nek érzed magad? Vajon mi lehet az oka? Ha meg­fej­ted a tes­ted jel­zé­seit, nem kell újra ettől tar­ta­nod!

A világ legfurább karácsonyi szokásai

A világ legfurább karácsonyi szokásai

Gusz­tus­ta­lan bet­le­hem és ün­nepi gyors­ét­ter­me­zés a lis­tán

Gusz­tus­ta­lan bet­le­hem és ün­nepi gyors­ét­ter­me­zés: így ün­ne­pel­nek a világ tá­voli tá­jain

Ez az, amit nem mond el neked senki, pedig mindenki csinálja...

Ez az, amit nem mond el neked senki, pedig mindenki csinálja...

Van­nak dol­gok, amik­kel nem sze­re­tünk di­cse­kedni. Pedig ha tud­nád, még mennyien csi­nál­ják...

Van­nak dol­gok, amik­kel nem sze­re­tünk di­cse­kedni. És van­nak, amik­ről azt hi­szed, egye­dül vagy vele, pedig ez tá­vol­ról sem igaz.

Német miniszter: Tiszteljék a sörözést és a virslizést a migránsok!

Német miniszter: Tiszteljék a sörözést és a virslizést a migránsok!

A po­li­ti­kus sze­rint el kel fo­gad­niuk a be­ván­dor­lók­nak az eu­ró­pai kul­tú­rát, benne az it­teni éte­lek­kel és szo­ká­sok­kal.

Ezt soha nem szabadna csinálnod szex előtt!

Ezt soha nem szabadna csinálnod szex előtt!

Ha nem tudsz a csúcsra jutni, vagy nem él­ve­zed annyira, mint szok­tad, akkor a prob­léma okát ne a part­ne­red­ben vagy az ágy­ban ke­resd!

Pornót néz? Sebaj! Tudj meg róla ebből többet!

Pornót néz? Sebaj! Tudj meg róla ebből többet!

Ha hi­szed, ha nem, a férfiak leg­alább annyira komp­li­kál­tak, mint a nők. Por­nó­né­zési szo­ká­sa­ik­nál ezt semmi sem bi­zo­nyítja job­ban.

Ha hi­szed, ha nem, a férfiak leg­alább annyira komp­li­kál­tak, mint a nők. Por­nó­né­zési szo­ká­sa­ik­nál ezt semmi sem bi­zo­nyítja job­ban.

Ezt semmiképp ne csináld evés után!

Ezt semmiképp ne csináld evés után!

Egész­sé­günk vé­del­mé­ben ér­de­mes lenne le­szokni.

Van né­hány dolog, amit a leg­töb­ben ru­tin­sze­rűen csi­ná­lunk egy ét­ke­zés után. Pedig az egész­sé­günk vé­del­mé­ben ér­de­me­sebb lenne le­szokni róluk.

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Tip­pek a nagy napra az ifjú pár­nak és a ven­dé­gek­nek.

Las­san kez­dő­dik az es­kü­vői sze­zon, a nagy ese­ményre a meg­hí­vó­kat talán már pos­táz­ták is. Össze­gyűj­töt­tük mire ér­de­mes fi­gyel­nie annak, aki most há­za­so­dik és a ven­dé­gek­nek.