CÍMKE: 'stressz'

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos.

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség még több konflik­tust ge­ne­rál.

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen EZO

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen

A világ tele van stressz­hely­ze­tek­kel.

A világ tele van stressz­hely­ze­tek­kel. Van, amire ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gá­lunk, má­so­kat észre sem ve­szünk. Akár a csil­lag­je­gyün­kön is múl­hat, mitől bo­ru­lunk ki.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni ellene

Olyan gyor­san le­nul­lázza a li­bi­dót, mintha soha nem is lé­te­zett volna. Rá­adá­sul a párok sok­szor észre se ve­szik...

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Bor­zasztó dol­go­kat élt át Ró­bert.

"Ál­maim, vá­­gyaim, ter­veim vol­tak, aztán ki­rán­gat­tak a sötét va­ló­ságba" - em­lé­ke­zett vissza gyöt­rel­mes gyer­mek­­éve­ire a hit­ok­tató által meg­ron­tott Ró­bert.

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Közel va­gyunk a gyógy­mód­hoz.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz, vagyis miért for­dul elő, hogy nem min­dig rög­tön akkor je­lent­ke­zik a stressz, ami­kor va­la­kit baj, tra­gé­dia ér, hanem jóval ké­sőbb, el­hú­zó­dóan je­lent­kez­nek a tü­ne­tek.

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót kap­tunk.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Alattomosan támad a boldogtalanság

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. A cél­ta­lan­ság,bol­dog­ta­lan­ságra utal.

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság...

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság... Ga­ran­tált a gyo­mor­ideg és az ál­landó stressz. Egy pszi­cho­ló­giai ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy ki­mon­dot­tan jót tesz, ha nem le­nye­lik, hanem meg­élik a ha­ra­got a főnök iránt.

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Az Ope­rett sztár­szí­né­sze a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Az Ope­rett sztár­szí­né­sze a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Ezért sírnak olyan sokat és elkeseredetten a nők

Ezért sírnak olyan sokat és elkeseredetten a nők

Mu­tat­juk az oko­kat.

Bár a könnye­ket a nők fegy­ve­ré­nek tart­ják, az igaz­ság az, hogy min­denki sír. Ez az egyik dolog, ami em­berré tesz min­ket.

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene.

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Ezt a hol­mit ki­mon­dot­tan azok szá­mára fej­lesz­tet­ték ki, akik szinte egész nap bab­rál­ják a te­le­fon­ju­kat, ön­kén­te­le­nül nyom­kod­nak.

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi - ál­lí­tó­lag a rá­zás­sal akarta le­csil­la­pí­tani a pi­ci­ket.

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot.

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot.

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Sváby And­rás ma 50 éves.

Sváby And­rás, az or­szág egyik leg­is­mer­tebb ri­port­mű­sor-ve­ze­tője ma ün­nepli az 50. szü­le­tés­nap­ját.

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség. De akad né­hány ter­mé­sze­tes mód­szer is.

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség. Vajon mi idéz­hette elő nála?

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség.

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Meg­mu­tat­juk, mi van belül, ha nem látsz a pi­pá­tól.

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe.

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

Ne ess pá­nikba!

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a kö­vet­kező le­het­sé­ges oko­kat!

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Meg­sza­ba­dít a fe­szült­ség­től.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára. Be­val­lotta, nem diéta se­gít­sé­gé­vel fo­gyott le.

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára. Be­val­lotta, nem diéta se­gít­sé­gé­vel fo­gyott le.

Hasznos tanácsok kényszerdiétázóknak!

*** ÚJ CIKK

Szám­ta­lan oka lehet a kel­le­met­len has­me­nés­nek. Mit te­gyünk ilyen­kor?

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Az éne­kes­nőt na­gyon rosszul érin­tette, hogy rajta kívül álló okok miatt az utolsó pil­la­nat­ban el kel­lett ha­lasz­tani ju­bi­le­umi kon­cert­jét.

Az éne­kes­nőt na­gyon rosszul érin­tette, hogy rajta kívül álló okok miatt az utolsó pil­la­nat­ban el kel­lett ha­lasz­tani ju­bi­le­umi kon­cert­jét.

Őrült stresszt okoz az emberhiány

Őrült stresszt okoz az emberhiány

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem min­den arany, ami fény­lik.

Nem min­den arany, ami fény­lik. Igaz, Hosszú Ka­tinka tele van arany­ér­mek­kel, ám a do­bo­góig ve­zető út nem volt min­dig bol­dog­ság­gal teli.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik, hogy mi­lyen lesz az ünnep: fá­rasztó, konflik­tu­sok­kal teli, vagy hi­bát­lan!

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Az egész­sé­ge­det vi­szont rom­bolja!

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Az egész­sé­ge­det vi­szont rom­bolja, így job­ban te­szed, ha más nyug­tató nasi után nézel. Meg­mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

A Ri­post­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

A vá­ran­dós­sá­gá­val kap­cso­la­tos rész­le­tek­ről val­lott, és arról is me­sélt, hogy új, szá­mára rop­pan­tul él­ve­ze­tes fe­je­zet lé­pett az éle­tébe.

Félelme készteti az ivásra Sebestyén Balázst

Félelme készteti az ivásra Sebestyén Balázst

Meg­lepő dol­got tett a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Olyan őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, mint még soha!

Meg­lepő dol­got tett a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Olyan őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, mint még soha!

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik.

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai számára

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai számára

Nem csak ta­pasz­ta­la­tok­kal gya­ra­po­dott az évek során. Jön az újabb diéta?

Nem csak ta­pasz­ta­la­to­kat sze­dett ma­gára az évek során a Her­tha edzője. Jön az újabb fo­gyó­kúra?

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda: vigyázz, blokkolják a fogyást!

Vajon miért nem men­nek le rólad a fe­les­le­ges kilók, ha egy­szer min­dent meg­te­szel a si­ke­rért?

Vajon miért nem men­nek le rólad a fe­les­le­ges kilók, ha egy­szer min­dent meg­te­szel a si­ke­rért? Egy vi­lág­hírű táp­lál­ko­zás­tani szak­értő el­ma­gya­rázza az oko­kat. Ga­ran­tál­tan meg fogsz le­pődni!

Alkohollal doppingol az olimpia nagy esélyese

Alkohollal doppingol az olimpia nagy esélyese

Túl nagy a nyo­más, a stressz. In­jek­ciós tű he­lyett a po­hár­hoz nyúl. Az sem jó, ha va­laki a leg­jobb?

Túl nagy a nyo­más, a stressz. In­jek­ciós tű he­lyett a po­hár­hoz nyúl. Az sem jó, ha va­laki a sport­ága leg­jobbja?

Kórházban a legendás magyar focista! Rejtély, mi a baj

Kórházban a legendás magyar focista! Rejtély, mi a baj

Gya­nítja, hogy túl sok volt a stressz.

Napok óta vizs­gál­ják az or­vo­sok a kü­lön­böző osz­tá­lyo­kon, de egy­előre nincs pon­tos di­ag­nó­zis. Azt gya­nítja, hogy túl sok volt a stressz.

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Nem bírta a ri­va­li­zá­lást.

A mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban ren­ge­te­get szo­ron­gott kol­lé­gái miatt, éppen ezért sok­szor még nyug­ta­tók­hoz is nyúlt. El­árulta, miért volt erre szük­sége.

Nem bírta tovább! Ezért esett össze az utcán Rita Ora!

Nem bírta tovább! Ezért esett össze az utcán Rita Ora!

A szexi sztár fé­nyes nap­pal ájult el, mentő szá­gul­dott vele a leg­kö­ze­lebbi kór­házba.

A szexi sztár fé­nyes nap­pal ájult el, mentő szá­gul­dott vele a leg­kö­ze­lebbi kór­házba. Me­ne­dzsere egy szűk­szavú nyi­lat­ko­zat­ban árulta el az ijesztő rosszul­lét okait.

Vezesd le a feszkót: Dühöngőszoba a stressz ellen

Vezesd le a feszkót: Dühöngőszoba a stressz ellen

Egyre na­gyobb a stressz, a fe­szült­ség az em­be­rek­ben, és nem min­dig tud­ják, ho­gyan ve­zes­sék le. De van meg­ol­dás!

Egyre na­gyobb a stressz, a fe­szült­ség az em­be­rek­ben, és nem min­dig tud­ják, ho­gyan ve­zes­sék le. Erre szü­le­tett évek­kel ez­előtt a dü­hün­gő­szoba öt­lete. Egyre nép­sze­rűb­bek az ilyen he­lyek.

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve. És na­gyon meg­le­pőd­nénk, ha te igen. Ki hitte volna, hogy erre kell fi­gyel­nünk a rit­kább haj­mo­sá­sért...

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve. És na­gyon meg­le­pőd­nénk, ha te igen. Ki hitte volna, hogy erre kell fi­gyel­nünk a rit­kább haj­mo­sá­sért...

Őrületes! Így vezetheted le a munkahelyi stresszt

Pénzbe kerül, de büntetlenül verheted a főnöködét...

Dü­höngő bi­kává vál­hatsz.

Vi­lág­szerte ter­jed a dü­hön­gő­szoba ne­ve­zetű üzlet. Egy kis pén­zért cse­rébe tör­hetsz-zúz­hatsz.

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Sokan vágy­nak ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, pedig nem ve­szély­te­len.

Sokan vágy­nak ru­gal­mas mun­ka­időre, ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, rész­mun­ka­időre, pedig a ha­gyo­má­nyos­tól el­térő be­osz­tás nem ve­szély­te­len.

Három évvel előbb hal meg a politikus, mint az átlagember

Három évvel előbb halnak meg a politikusok

Mit szá­mít az a három év ...

Egy új ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban öreg­sze­nek, és mint­egy három évvel ko­ráb­ban hal­nak meg a po­li­ti­ku­sok, mint az át­lag­em­be­rek.

Hitted volna? A citrom jobb, mint a nyugtató!

Hitted volna? A citrom jobb, mint a nyugtató!

Szí­ved sze­rint be­kap­nál egy nyug­tató pi­ru­lát? Ne tedd! Van jobb öt­le­tünk!

Olyan fe­szült vagy, hogy szí­ved sze­rint be­kap­nál egy nyug­tató pi­ru­lát? Ne tedd! Van egy ennél sok­kal jobb, és ter­mé­sze­te­sebb öt­le­tünk!

Agresszív vagy, ha diétázol? Mutatjuk, mit csinálsz rosszul!

Agresszív vagy, ha diétázol? Mutatjuk, mit csinálsz rosszul!

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a vitás ügye­ket ér­de­me­sebb va­csora után, nyu­godt lég­kör­ben ren­dezni.

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a vitás ügye­ket ér­de­me­sebb va­csora után, nyu­godt lég­kör­ben ren­dezni. Ki­véve per­sze, ha fo­gyó­zol.

Soha ne kövesd el ezeket az e-mail bakikat! Veszélyes lehet

Soha ne kövesd el ezeket az e-mail bakikat! Veszélyes lehet

Vi­gyázz, mert van né­hány dolog, amire nem árt fi­gyelni, ha az egész­sé­ge­det és a kap­cso­la­ta­i­dat is meg sze­ret­néd óvni.

Így vess véget pillanatok alatt a stresszevésnek!

Így vess véget pillanatok alatt a stresszevésnek!

Szokj le róla már ma!

Te is azon­nal va­lami édes­sé­gért nyúlsz, ha ide­ges le­szel? Nem jó meg­ol­dás: egész­ség­te­len, hiz­lal, és még a pénz­tár­cád is meg­szen­vedi a foly­to­nos rág­csá­lást.

Ideges vagy? Csak nyomd össze Budapestet!

Ideges vagy? Csak nyomd össze Budapestet!

Hi­he­tet­len okos ta­lál­mánnyal ruk­kolt elő Sátor Dénes ma­gyar egye­te­mista. Meg­al­kotta a labda for­májú nyom­ko­dós tér­ké­pet.

Hi­he­tet­len okos ta­lál­mánnyal ruk­kolt elő Sátor Dénes ma­gyar egye­te­mista. Meg­al­kotta a labda for­májú nyom­ko­dós tér­ké­pet, melyre az egész világ felfi­gyelt, nézd csak!

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

Ve­szély­ben van a stressz miatt.

Ami­ről eddig még senki nem ej­tett szót Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó fia vá­lása kap­csán: a szí­nésznő ko­moly ve­szély­ben van az ál­landó stressz miatt.

7 "szuperétel", ami csökkenti a stresszt

7 "szuperétel", ami csökkenti a stresszt

Min­d­annyi­unk éle­té­ben van­nak stresszes élet­sza­ka­szok. Ez saj­nos ter­mé­sze­tes. De az már nem, hogy fel­old­juk. Fon­tos lenne, a stressz ha­lált is okoz­hat!

Min­d­annyi­unk éle­té­ben van­nak stresszes élet­sza­ka­szok. Ez saj­nos ter­mé­sze­tes. De az már nem, hogy fel­old­juk. Fon­tos lenne, a stressz ha­lált is okoz­hat! Mu­ta­tunk hét "szu­perételt", me­lyek ké­pe­sek a ben­nük lévő ás­vá­nyi anya­gok­kal csök­ken­teni a stressz ér­ze­tet.

3 perc alatt eltüntetheted a feszültséged

3 perc alatt eltüntetheted a feszültséged

A jóga az egyik leg­jobb stressz­oldó.

A jóga köz­tu­dot­tan az egyik leg­jobb stressz­oldó. Ha pedig ügye­sen vá­lo­ga­tod össze a gya­kor­la­to­kat, akár 3 perc alatt oldja a ben­ned lévő fe­szült­sé­get.

Rémesen néz ki Demi Moore! Mi történhetett? - Fotó

Rémesen néz ki Demi Moore! Mi történhetett? - Fotó

Elég ször­nyű na­po­kon van túl Demi Moore, de ez sem ma­gya­rá­zat arra, ami az ar­cá­val tör­tént hir­te­len.

Elég ször­nyű na­po­kon van túl Demi Moore, de ez sem ma­gya­rá­zat arra, ami az ar­cá­val tör­tént egyik hét­ről a má­sikra. Már nyoma sincs a hi­bát­lan szép­sé­gé­nek.

Sújts le az esernyővel!

Sújts le az esernyővel!

Veled is elő­for­dult már, hogy dü­höd­ben leg­szí­ve­seb­ben le­ken­tél volna egy ki­adós po­font?

Veled is elő­for­dult már, hogy dü­höd­ben leg­szí­ve­seb­ben le­ken­tél volna egy ki­adós po­font? Van egy jó hí­rünk: törni-zúzni, ütni, üvöl­teni sza­bad, sőt, na­gyon is egész­sé­ges!