CÍMKE: 'stressz'

Döbbenet, mi történt az eltűnt villanyszerelő lányával

Döbbenet, mi történt az eltűnt villanyszerelő lányával

A ta­valy el­tűnt Má­csik Zol­tán lánya tel­je­sen be­le­be­te­ge­dett, hogy sem­mit sem tud édes­ap­já­ról.

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Elképesztő eredményt hozott a kutyákról szóló kutatás

Négy­lábú ked­ven­ce­ink ké­pe­sek át­venni a gaz­dá­juk egyes ér­zel­meit. De vajon me­lye­ket?

Rossz hír az érettségizőknek: ezt kellene megtanulni a jó jegyért

Rossz hír az érettségizőknek: ezt kellene megtanulni a jó jegyért

A szak­értő sze­rint a szó­beli érett­ségi erő­sebb stresszt je­lent.

A szak­értő sze­rint a szó­beli érett­ségi erő­sebb stresszt je­lent.

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Erre jó a csúnya télben a levendula, elképesztő hatás!

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: túl sok a hét­köz­napi stressz és az idő­já­rás sem túl ba­rát­sá­gos.

Min­den­ki­nek a tél vége a leg­hú­zó­sabb: sok a stressz és az idő­já­rás seml ba­rát­sá­gos. Te is úgy érzed, majd szét­fe­szít az ideg?

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

Ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!

A ci­gány­da­lok ki­rály­nője nem ta­gadja: bár sze­reti a ka­rá­csonyt, tel­je­sen ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség még több konflik­tust ge­ne­rál.

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen EZO

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen

A horoszkópod elárulja, mitől borulsz ki teljesen

A világ tele van stressz­hely­ze­tek­kel.

A világ tele van stressz­hely­ze­tek­kel. Van, amire ér­zé­ke­nyeb­ben re­a­gá­lunk, má­so­kat észre sem ve­szünk. Akár a csil­lag­je­gyün­kön is múl­hat, mitől bo­ru­lunk ki.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Drámai vallomás: intenzív osztályra került Kálloy Molnár Péter

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Sú­lyos fi­gyel­mez­te­tést ka­pott az élet­től a 48 éves szí­nész.

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Rájöttek, miért "forr fel az agyvizünk"

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Közel va­gyunk a gyógy­mód­hoz.

Nem várt fel­fe­de­zést tet­tek a Sem­mel­weis Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem ku­ta­tói, ami­kor azt vizs­gál­ták, miért ala­kul ki a poszt­tra­u­más stressz. Közel va­gyunk a gyógy­mód­hoz.

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Mostohafiát is zaklatta a tatabányai pedofil hitoktató

Bor­zasztó dol­go­kat élt át Ró­bert.

"Ál­maim, vá­­gyaim, ter­veim vol­tak, aztán ki­rán­gat­tak a sötét va­ló­ságba" - em­lé­ke­zett vissza gyöt­rel­mes gyer­mek­­éve­ire a hit­ok­tató által meg­ron­tott Ró­bert.

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni

Íme, az orgazmus legdurvább gyilkosa: mutatjuk, mit lehet tenni

Olyan gyor­san le­nul­lázza a li­bi­dót, mintha soha nem is lé­te­zett volna.

Olyan gyor­san le­nul­lázza a li­bi­dót, mintha soha nem is lé­te­zett volna. Rá­adá­sul a párok sok­szor észre se ve­szik, vagy már csak későn esz­mél­nek, hogy emi­att hűl ki az ágy. Sze­ren­csére van meg­ol­dás, mu­tat­juk...

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Hatékonyan vezeti le a munkahelyi feszültséget ez a bizarr, beteges ötlet

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság...

Meg­alázó hely­ze­tek, ki­a­báló főnök, igaz­ság­ta­lan­ság... Ga­ran­tált a gyo­mor­ideg és az ál­landó stressz. Egy pszi­cho­ló­giai ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy ki­mon­dot­tan jót tesz, ha nem le­nye­lik, hanem meg­élik a ha­ra­got a főnök iránt.

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Alattomosan támad a boldogtalanság

Alattomosan támad a boldogtalanság: 4 jel mutatja, hogy már benne vagy

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad.

Néha észre sem ves­szed, hogy az éle­ted nem jó irányba halad. A cél­ta­lan­ság,bol­dog­ta­lan­ságra utal.

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánikbetegségéről vallott Peller Károly, ezt teszi magával

Pánik- és gond­evő.

A szí­nész a ka­me­rák előtt be­szélt arról, hogy pánik- és gond­evő.

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Drámai bejelentés: Daganattal műtötték Gáspár Beát

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék.

Be­le­be­te­ged­tek Gás­pá­rék a NAV-os bot­rányba. Egy év szo­ron­gás után ki­csit fel­lé­le­gez­he­tett a csa­lád, ám meg­bosszulta magát a sok ide­ges­ke­dés.

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

Lehet, hogy a stressz már az egészségedet fenyegeti? Figyelj fel a jelekre!

A tar­tós stressz na­gyon ve­szé­lyes, hi­szen a fo­lya­ma­tos ké­szen­léti ál­la­pot min­den szin­ten ká­ro­sítja a szer­ve­ze­te­det.

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

Hiába hazudsz magadnak, a tested mindent elárul: 7 vészjósló jel

A stressz szinte mind­annyi­unk éle­tét meg­ke­se­ríti. Ám ha ki­ik­tatni nem is tud­juk az éle­tünk­ből, azért te­he­tünk el­lene.

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Napi 5400 tapogató mozdulat: Megvan az ellenszer!

Ezt a hol­mit ki­mon­dot­tan azok szá­mára fej­lesz­tet­ték ki, akik szinte egész nap bab­rál­ják a te­le­fon­ju­kat, ön­kén­te­le­nül nyom­kod­nak.

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Ezért nem jósol hosszú életet magának az ismert magyar tévés

Sváby And­rás, az or­szág egyik leg­is­mer­tebb ri­port­mű­sor-ve­ze­tője ma ün­nepli az 50. szü­le­tés­nap­ját.

Sváby And­rás, az or­szág egyik leg­is­mer­tebb ri­port-műsor-ve­ze­tője ma ün­nepli az 50. szü­le­tés­nap­ját.

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Rosszul alszol, folyton felébredsz éjszaka? Ez az egyszerű trükk segít

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség.

Az ál­mat­lan ver­gő­dés­nek ren­ge­teg oka lehet, és sok­szor or­vosi se­gít­ségre van szük­ség.

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Miért kapott Angelina Jolie arcidegbénulást? Kiderült az igazság!

Mi­lyen eséllyel lehet ke­zelni?

Min­den szép nő rém­álma, hogy pont az arcát tá­madja meg va­lami ször­nyű be­teg­ség. Vajon mi idéz­hette elő a gyö­nyörű szí­nész­nő­nél?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Megmutatjuk, mi történik a testeddel, ha rohadt dühös vagy! Megéri?

Fel­ide­ge­sí­tett va­laki, és szinte re­megsz a mé­reg­től? A tes­ted­ben is ko­moly vál­to­zá­sok men­nek végbe ilyen­kor.

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi.

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi - ál­lí­tó­lag a rá­zás­sal akarta le­csil­la­pí­tani a pi­ci­ket.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell...

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell egész­sé­géért.

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Ötperces trükk, amitől mindenki gyorsabban elalszik

Meg­sza­ba­dít a fe­szült­ség­től.

Veled is elő­for­dult már, hogy egy fá­rasztó nap után nem jött álom a sze­medre? Mu­tat­juk a trük­köt, mi a meg­ol­dás.

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

3 ok, amiért már nem fekszik le veled a párod

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a le­het­sé­ges oko­kat!

Ne ess pá­nikba, ha az el­múlt hó­nap­ban el­ma­rad­tak a forró éj­sza­kák! Ne gon­dolj rög­tön vég­ze­tes bajra, előbb vizs­gáld meg a kö­vet­kező le­het­sé­ges oko­kat! Ez azért fon­tos, mert haj­la­mo­sak va­gyunk rög­tön ré­me­ket is látni, vagy akár máris fel­té­te­lezni egy har­ma­di­kat a hát­tér­ben.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Hasznos tanácsok kényszerdiétázóknak!

*** ÚJ CIKK

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Vajon mi tör­tént az éne­kes­nő­vel? Meg­vál­to­zott!

Az éne­kes­nőt na­gyon rosszul érin­tette, hogy rajta kívül álló okok miatt az utolsó pil­la­nat­ban el kel­lett ha­lasz­tani ju­bi­le­umi kon­cert­jét.

Őrült stresszt okoz az emberhiány

Őrült stresszt okoz az emberhiány

St­ressz­ke­zelő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők.

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Az égető mun­ka­erő­hi­ány miatt nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek.

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem bírja tovább a stresszt Hosszú Katinka

Nem min­den arany, ami fény­lik. Hosszú Ka­tinka most azon dol­go­zik, hogy ki­zárja a stresszt az éle­té­ből.

Nem min­den arany, ami fény­lik. Igaz, Hosszú Ka­tinka tele van arany­ér­mek­kel, ám a do­bo­góig ve­zető út nem volt min­dig bol­dog.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket.

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket. Akár még cu­kor­be­teg­sé­get is ki­vált­hat.

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem cso­dál­ko­zunk, de a cu­kor­ral min­den­képp ér­de­mes vi­gyázni!

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Ám min­den­képp ér­de­mes vele vi­gyázni.

Félelme készteti az ivásra Sebestyén Balázst

Félelme készteti az ivásra Sebestyén Balázst

Őszin­tén val­lott fé­lel­me­i­ről.

Meg­lepő dol­got tett a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Olyan őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, mint még soha!

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda: vigyázz, blokkolják a fogyást!

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda: vigyázz, blokkolják a fogyást!

Vajon miért nem men­nek le rólad a fe­les­le­ges kilók, ha egy­szer min­dent meg­te­szel a si­ke­rért?

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

A vá­ran­dós­sá­gá­val kap­cso­la­tos rész­le­tek­ről val­lott, és arról is me­sélt, hogy új, szá­mára rop­pan­tul él­ve­ze­tes fe­je­zet lé­pett az éle­tébe.

A vá­ran­dós­sá­gá­val kap­cso­la­tos rész­le­tek­ről val­lott, és arról is me­sélt, hogy új, szá­mára rop­pan­tul él­ve­ze­tes fe­je­zet lé­pett az éle­tébe.

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Piával doppingol az olimpia nagy esélyese

Alkohollal doppingol az olimpia nagy esélyese

Túl nagy a nyo­más, a stressz. In­jek­ciós tű he­lyett a po­hár­hoz nyúl.

Túl nagy a nyo­más, a stressz. In­jek­ciós tű he­lyett a po­hár­hoz nyúl. Ezek sze­rint az sem iga­zán jó, ha va­laki a sport­ágá­nak a leg­jobbja.

Nem bírta tovább! Ezért esett össze az utcán Rita Ora!

Nem bírta tovább! Ezért esett össze az utcán Rita Ora!

A szexi sztár fé­nyes nap­pal ájult el...

A szexi sztár fé­nyes nap­pal ájult el, mentő szá­gul­dott vele a leg­kö­ze­lebbi kór­házba. Me­ne­dzsere egy szűk­szavú nyi­lat­ko­zat­ban árulta el a rosszul­lét okait.

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai Pál számára

Így lett súlyos teher a kispad Dárdai Pál számára

Nem csak ta­pasz­ta­la­to­kat sze­dett ma­gára az évek során a Her­tha edzője. Jön az újabb fo­gyó­kúra?

Nem csak ta­pasz­ta­la­to­kat sze­dett ma­gára az évek során a Her­tha Ber­lin ma­gyar ve­ze­tő­edzője. Jön az újabb fo­gyó­kúra Mó­nika asszony­tól?

Kórházban a legendás magyar focista! Rejtély, mi a baj

Kórházban a legendás magyar focista! Rejtély, mi a baj

Napok óta vizs­gál­ják a kü­lön­böző osz­tá­lyo­kon, de nincs pon­tos di­ag­nó­zis. Túl sok volt a stressz?

Napok óta vizs­gál­ják az or­vo­sok a kü­lön­böző osz­tá­lyo­kon, de egy­előre nincs pon­tos di­ag­nó­zis. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk azt gya­nítja, hogy mos­ta­ná­ban túl sok volt a stressz az éle­té­ben.

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

Kollégái miatt gyógyszerezte magát Jakupcsek Gabriella!

A mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban ren­ge­te­get szo­ron­gott kol­lé­gái miatt, éppen ezért sok­szor még nyug­ta­tók­hoz is nyúlt.

A mű­sor­ve­zető ren­ge­te­get szo­ron­gott kol­lé­gái miatt, éppen ezért sok­szor még nyug­ta­tók­hoz is nyúlt.

Vezesd le a feszkót: Dühöngőszoba a stressz ellen

Vezesd le a feszkót: Dühöngőszoba a stressz ellen

Törj, zúzz bün­tet­le­nül!

Egyre na­gyobb a stressz, a fe­szült­ség az em­be­rek­ben, és nem min­dig tud­ják, ho­gyan ve­zes­sék le. Erre szü­le­tett évek­kel ez­előtt a dü­hön­gő­szoba öt­lete.

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Sosem találod ki, mitől zsírosodik a hajad!

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve.

Erre a hírre nem vol­tunk fel­ké­szülve. És na­gyon meg­le­pőd­nénk, ha te igen. Ki hitte volna, hogy erre kell fi­gyel­nünk a rit­kább haj­mo­sá­sért...

Őrületes! Így vezetheted le a munkahelyi stresszt

Pénzbe kerül, de büntetlenül verheted a főnöködét...

Dü­höngő bi­kává vál­hatsz.

Vi­lág­szerte ter­jed a dü­hön­gő­szoba ne­ve­zetű üzlet. Egy kis pén­zért cse­rébe tör­hetsz-zúz­hatsz.

Soha ne kövesd el ezeket az e-mail bakikat! Veszélyes lehet

Soha ne kövesd el ezeket az e-mail bakikat! Veszélyes lehet

Vi­gyázz, mert van né­hány dolog, amire nem árt fi­gyelni, ha az egész­sé­ge­det és a kap­cso­la­ta­i­dat is meg sze­ret­néd óvni.

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Sokan vágy­nak ru­gal­mas mun­ka­időre, ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, rész­mun­ka­időre, pedig a ha­gyo­má­nyos­tól el­térő be­osz­tás nem ve­szély­te­len.

Sokan vágy­nak ru­gal­mas mun­ka­időre, ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, rész­mun­ka­időre, pedig a ha­gyo­má­nyos­tól el­térő be­osz­tás nem ve­szély­te­len.

Három évvel előbb hal meg a politikus, mint az átlagember

Három évvel előbb halnak meg a politikusok

Mit szá­mít az a három év ...

Egy új ku­ta­tás sze­rint gyor­sab­ban öreg­sze­nek, és mint­egy három évvel ko­ráb­ban hal­nak meg a po­li­ti­ku­sok, mint az át­lag­em­be­rek.

Agresszív vagy, ha diétázol? Mutatjuk, mit csinálsz rosszul!

Agresszív vagy, ha diétázol? Mutatjuk, mit csinálsz rosszul!

Nem kell dü­hön­ge­ned!

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a vitás ügye­ket ér­de­me­sebb va­csora után, nyu­godt lég­kör­ben ren­dezni. Ki­véve per­sze, ha fo­gyó­zol.

Így vess véget pillanatok alatt a stresszevésnek!

Így vess véget pillanatok alatt a stresszevésnek!

Te is azon­nal va­lami édes­sé­gért nyúlsz, ha ide­ges le­szel? Nem jó meg­ol­dás: egész­ség­te­len, hiz­lal, és sokba kerül.

Te is azon­nal va­lami édes­sé­gért nyúlsz, ha ide­ges le­szel? Nem jó meg­ol­dás: egész­ség­te­len, hiz­lal, és még a pénz­tár­cád is meg­szen­vedi.

Hitted volna? A citrom jobb, mint a nyugtató!

Hitted volna? A citrom jobb, mint a nyugtató!

Olyan fe­szült vagy, hogy szí­ved sze­rint be­kap­nál egy nyug­tató pi­ru­lát? Ne tedd! Van egy ennél sok­kal jobb, és ter­mé­sze­te­sebb öt­le­tünk!

Olyan fe­szült vagy, hogy szí­ved sze­rint be­kap­nál egy nyug­tató pi­ru­lát? Ne tedd! Van egy ennél sok­kal jobb, és ter­mé­sze­te­sebb öt­le­tünk!

Ideges vagy? Nyomd össze Budapestet!

Ideges vagy? Nyomd össze Budapestet!

Hi­he­tet­len okos ta­lál­mánnyal ruk­kolt elő Sátor Dénes ma­gyar egye­te­mista.

Hi­he­tet­len okos ta­lál­mánnyal ruk­kolt elő Sátor Dénes ma­gyar egye­te­mista. Meg­al­kotta a labda for­májú nyom­ko­dós tér­ké­pet, melyre az egész világ felfi­gyelt, nézd csak!

7 "szuperétel", ami csökkenti a stresszt

7 "szuperétel", ami csökkenti a stresszt

Dobja el a gyógy­sze­re­ket, és bíz­zon a ter­mé­szet­ben.

Min­d­annyi­unk éle­té­ben van­nak stresszes élet­sza­ka­szok. Ez saj­nos ter­mé­sze­tes. De az már nem tar­to­zik bele a napi ru­tinba, hogy fel­old­juk. Fon­tos lenne, a stressz ha­lált is okoz­hat!

Így küzd gyógyíthatatlan betegsége ellen Pécsi Ildikó menye!

Így küzd gyógyíthatatlan betegsége ellen Pécsi Ildikó menye!

A bot­rá­nyos válás alatt egye­dül a jóga nyújt neki me­ne­dé­ket.

A bot­rá­nyos válás alatt egye­dül a jóga nyújt neki me­ne­dé­ket. Most végre bé­kére ta­lált, és a cso­dá­val ha­tá­ros módon lett úrrá a ször­nyű kóron.

Rémesen néz ki Demi Moore! Mi történhetett? - Fotó

Rémesen néz ki Demi Moore! Mi történhetett? - Fotó

Elég ször­nyű na­po­kon van túl Demi Moore, de ez sem ma­gya­rá­zat arra, ami az ar­cá­val tör­tént.

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

Súlyosbítják a botrányok Pécsi Ildikó betegségét

A szí­nésznő ko­moly ve­szély­ben van az ál­landó stressz miatt.

3 perc alatt eltüntetheted a feszültséged

3 perc alatt eltüntetheted a feszültséged

A jóga köz­tu­dot­tan az egyik leg­jobb stressz­oldó.

A jóga köz­tu­dot­tan az egyik leg­jobb stressz­oldó.

Sújts le az esernyővel!

Sújts le az esernyővel!

Van egy jó hí­rünk: törni-zúzni sza­bad sőt, egész­sé­ges is!

Elő­for­dult már, hogy dü­höd­ben leg­szí­ve­seb­ben le­ken­tél volna egy ki­adós po­font? Van egy jó hí­rünk: törni-zúzni, üvöl­teni sza­bad, sőt, egész­sé­ges is!