CÍMKE: 'bomba'

Fellélegezhet a főváros, sikerrel jártak a tűzszerészek

Fellélegezhet a főváros, sikerrel jártak a tűzszerészek

Egy 100 kilós szov­­jet rom­­boló grá­­nát ha­­tás­­ta­­la­­ní­­tása miatt le­zár­ták reg­gel a fő­vá­ros egy ré­szét.

Bombát találtak Budapesten: lezárják az utcákat, elterelik a forgalmat

Bombát találtak Budapesten: lezárják az utcákat, elterelik a forgalmat

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sok is lesz­nek a vas­út­ál­lo­más­nál ta­lált bomba miatt.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sok is lesz­nek a vas­út­ál­lo­más­nál ta­lált bomba miatt.

Bombát találtak egy budapesti vasútállomáson, lezárások jönnek

Bombát találtak egy budapesti vasútállomáson, lezárások jönnek

A Rá­kos­pa­lota-Új­pest vas­út­ál­lo­má­son buk­kan­tak vi­lág­há­bo­rús bom­bára.

A Rá­kos­pa­lota-Új­pest vas­út­ál­lo­má­son buk­kan­tak vi­lág­há­bo­rús bom­bára.

Óriási balhé Wimbledonban, kizárhatják Fucsovics legyőzőjét

Óriási balhé Wimbledonban, kizárhatják Fucsovics legyőzőjét

Na­gyon ki­akad­tak az an­go­lok az eszét vesztve szit­ko­zódó olasz te­ni­sze­zőre. Fog­nini nem elő­ször oko­zott bot­rányt.

Hatalmas a készültség, evakuálják a lakókat a Bozsik Stadion környékén

Hatalmas a készültség, evakuálják a lakókat a Bozsik Stadion környékén

Bom­bát ha­tás­ta­la­ní­ta­nak, ezért kell le­zárni a kör­nyé­ket.

Bom­bát ha­tás­ta­la­ní­ta­nak, ezért kell le­zárni a kör­nyé­ket.

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

Így vitték el a bombát-képek a lezárásról

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bá­kat si­ke­re­sen ha­tás­ta­la­ní­tot­ták a szak­em­be­rek a BAH-cso­mó­pont­nál. Mu­tat­juk, mi­lyen volt a le­zá­rás.

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Így ürítik ki a BAH-csomópontot, hatalmas a rendőri készültség-fotók

Ma 8-kor ha­tal­mas le­zá­rás kez­dő­dött Bu­da­pes­ten, a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két le­zár­ták.

Elképesztő, így élte át Budapest a hatalmas lezárást

Elképesztő, így élte át Budapest a hatalmas lezárást

Szel­lem­vá­rossá vál­to­zott fél napra Dél-Buda: ko­moly pusz­tí­tásra képes vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt ki­ürí­tet­ték a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két.

Szel­lem­vá­rossá vál­to­zott fél napra Dél-Buda: ko­moly pusz­tí­tásra képes vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt ki­ürí­tet­ték a BAH-cso­mó­pon­tot és kör­nyé­két. A la­kó­kat a rend­őr­ség kí­sérte biz­ton­sá­gos helyre, ahon­nan né­hány órá­val ké­sőbb min­denki vissza­tér­he­tett az ott­ho­nába.

Hatalmas útlezárás Budapesten, ezeket az utakat kerüld el

Hatalmas lezárás Budapesten, ezeket az utakat kerüld el

Vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt van szük­ség a nagy for­ga­lom­el­te­re­lésre, ér­de­mes előre tá­jé­ko­zódni.

Vi­lág­há­bo­rús bom­bák miatt van szük­ség a nagy for­ga­lom­el­te­re­lésre. Ha­tal­mas te­rü­le­tet le­zár­nak, sok ember nem kö­ze­lít­heti meg az ott­ho­nát és ez­rek­nek ké­sőbb kez­dő­dik ma a mun­ka­nap.

Ijesztő hír jött, újabb óriásbombát találtak Budapesten

Ijesztő hír jött, újabb óriásbombát találtak Budapesten

A jó­kora rob­ba­nó­test a ha­tás­ta­la­ní­tá­sáig las­sítja az épí­tési mun­ká­kat is a te­rü­le­ten.

A jó­kora rob­ba­nó­test a ha­tás­ta­la­ní­tá­sáig las­sítja az épí­tési mun­ká­kat is a te­rü­le­ten.

Friss hírek érkeztek a dunai bombamentésről, ezreket érint

Friss hírek érkeztek a dunai bombamentésről, ezreket érint Budafokon

Ha­tás­ta­la­ní­tot­ták a Duna bu­da­foki sza­ka­szán szom­ba­ton ki­emelt két vi­lág­há­bo­rús bom­bát.

Megszakadt a dunai bombakiemelés, valaki a katonák életével szórakozik

Megszakadt a dunai bombakiemelés, valaki a katonák életével szórakozik

Egy azo­no­sí­tat­lan drón miatt meg kel­lett sza­kí­tani a bu­da­foki bom­bák ki­eme­lé­sét szom­bat dél­után.

Elkezdték Budafok evakuálását: Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat

Elkezdték Budafok evakuálását: Ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat

Ma eme­lik ki és ha­tás­ta­la­nít­ják a ta­valy meg­ta­lált két má­so­dik vi­lág­há­bo­rús rob­ba­nó­tes­tet.

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott.

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták. Az ügyész 5 év bör­tönt kért rá, a bí­ró­ság ja­nuár 16-án hoz íté­le­tet.

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Hatalmas robbanás rázta meg a templomot mise alatt, sokan meghaltak

Leg­ke­ve­sebb 19 ember vesz­tette éle­tét a Fülöp-szi­ge­teki tá­ma­dás­ban.

Leg­ke­ve­sebb 19 ember vesz­tette éle­tét a Fülöp-szi­ge­teki tá­ma­dás­ban.

Különös férfi ment a kassai rendőrségre, azonnal kiürítették az épületet

Különös férfi ment a kassai rendőrségre, azonnal kiürítették az épületet

A hely­színre pedig ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, tűz­ol­tó­kat és tűz­sze­ré­sze­ket is, de aztán vá­rat­lan for­du­la­tot vet­tek az ese­mé­nyek.

Döbbenet: pokolgép robbant egy görög tévénél

Döbbenet:
pokolgép robbant egy görög tévénél

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet.

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet.

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott.

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

A bom­bát mind­két po­li­ti­kus ese­té­ben az iro­dá­jukba küld­ték.

A bom­bát mind­két po­li­ti­kus ese­té­ben az iro­dá­jukba küld­ték.

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Na­gyon ala­csony a Duna víz­szintje!

Olyan ször­nyen ala­csony a Duna víz­szintje a két hete tartó ká­ni­kula és szá­raz idő­já­rás miatt, hogy ki­lát­szik Bu­da­pes­ten az Ínség szikla!

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál, nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt. El­me­sélte, mi tör­tént.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Széttárt lábakkal pózol a tengerparti homokban a dögös olasz modell a kánikulában

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben.

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben. A képet közel 90 ezren láj­kol­ták!

Bombává változott a dinnye

Bombává változott a dinnye

In­kább akkor tör­tén­het ez meg, ami­kor sokat uta­zik az áru, több­ször át­pa­kol­ják, és so­káig áll, ezért ér­de­mes a gyü­möl­csöt in­kább pi­a­con be­sze­rezni, mint egy mul­ti­nál vá­sá­rolni.

Fel­rob­bant egy dinnye, min­dent be­bo­rí­tott a piros lé. Akkor tör­tén­het ez meg, ami­kor sokat uta­zik az áru, több­ször át­pa­kol­ják.

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

A rob­ba­nó­test miatt sok utcát le­zár­nak, a BKV já­ra­tai is más­hogy köz­le­ked­nek, de több épü­le­tet is ki kell ürí­teni.

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

A bú­vá­rok ta­pin­tás­sal tá­jé­ko­zód­nak.

A folyó sod­rása erős és a lá­tó­tá­vol­ság a "nul­lá­val" egyenlő, vagyis a bú­vá­rok csak ta­pin­tás­sal ké­pe­sek tá­jé­ko­zódni.

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált.

A Ba­las­sa­gyar­mati Tör­vény­szék épü­le­té­ben bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált egy nő. A rend­őrök most őri­zetbe vet­ték.

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe Köln­ben azt az isz­lam­is­tát, aki ott­ho­ná­ban ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Jú­ni­us­ban vet­ték őri­zetbe azt az isz­lam­is­tát, aki ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Detonáció történt, ékszerdobozba rejtett bomba robbant Kolozsváron

Most közölték: detonáció történt, ékszerdobozba rejtett bomba robbant Kolozsváron

Egy tűz­oltó ke­zé­ben rob­bant fel a házi ké­szí­tésű szer­ke­zet. Azon­nal men­tőt ri­asz­tot­tak hozzá.

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak a határ közelében

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús rob­ba­nó­sze­re­ket Pár­kány­nál ta­lálta meg egy ku­tyá­ját ke­reső férfi.

Pokolgép! Saját készítésű bombát vitt egy tanuló az iskolába...

Pokolgép! Saját készítésű bombát vitt egy tanuló az iskolába...

A há­ti­zsákja füs­tölni kez­dett, mire pánik tört ki.

A há­ti­zsákja füs­tölni kez­dett, mire pánik tört ki. 1100 di­ák­nak gyor­san el kel­lett hagy­nia a sulit.

Lefülelték a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

Lefülelték a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

A hes­seni rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 17 éves iraki mig­ránst, akit ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­ta­nak.

A hes­seni rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 17 éves iraki mig­ránst, akit ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

A 24 éves vád­lott három napig sé­tál­ga­tott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, míg meg nem ta­lálta a meg­fe­lelő he­lyet a me­rény­let­hez.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói.

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói, jó­kora ká­oszt oko­zott a pár sza­vas mon­dat.

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát.

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát, így akar­tak rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet vég­re­haj­tani.

Százmilliókat követel egy bombákat küldözgető ember a DHL-től

Százmilliókat követel egy bombákat küldözgető ember a DHL-től

Egy egész or­szá­got tart ret­te­gésbe az az ember, aki a DHL fu­tár­szol­gá­lat­tal már két al­ka­lom­mal kül­dött rob­ba­nó­esz­kö­zö­ket.

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

A "Sátán anyja" la­pult a bő­rönd­jé­ben.

A "Sátán anyja" ne­ve­zetű bomba la­pult a fi­a­tal férfi bő­rönd­jé­ben - az Isz­lám Állam ked­velt fegy­vere ez a ko­moly pusz­tí­tásra képes rob­ba­nó­szer­ke­zet.

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára.

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára, ami a fel­té­te­le­zé­sek sze­rint vé­let­le­nül lé­pett mű­kö­désbe. A de­to­ná­ció Man­hat­tan köz­pont­já­ban helyi idő sze­rint reg­gel fél 8 körül tör­tént.

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy utas­szál­lí­tóra az in­diai Man­ga­lore re­pü­lő­té­ren egy férfi.

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy utas­szál­lí­tóra az in­diai Man­ga­lore re­pü­lő­té­ren egy férfi. A gép Du­ba­iba tar­tott, és több szá­zan utaz­tak rajta.

Robbanásveszély miatt ürítették ki az áruházat, lezárták a környéket

Robbanásveszély miatt ürítették ki az áruházat, lezárták a környéket

Egy eladó na­gyon meg­ré­mült. A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot el­lep­ték a rend­őrök.

Egy eladó na­gyon meg­ré­mült. A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot hamar el­lep­ték a rend­őrök.

Bomba miatt intézkedtek a magyar belga nagykövetségnél!

Bomba miatt intézkedtek a magyar belga nagykövetségnél!

Bomba miatt intézkedtek a budapesti nagykövetségnél!

Ko­moly le­zá­rá­so­kat ren­del­tek el a rob­ba­nó­szer­ke­zet miatt

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet a ké­zi­poggyá­szá­ban.

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

To­vább hú­zó­dik a lap­top-vita.

Fi­no­mí­tani pró­bál­ják azt a sza­bá­lyo­zást, mely sze­rint a kül­föld­ről ér­kező re­pü­lők utas­te­rébe az uta­sok nem vi­het­nek fel lap­to­pot vagy éppen tab­le­tet.

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Rész­le­tes be­is­merő val­lo­mást tett a fi­a­tal férfi, aki­nek a ki­hall­ga­tása szer­dán foly­ta­tó­dik.

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra. Ki kel­lett ürí­teni a kör­nyé­ket.

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Ter­ror­tá­ma­dássá nyil­vá­ní­tot­ták a metró rob­ban­tá­so­kat Orosz­or­szág­ban. Mi­ni­mum 14 ha­lottja, és 20 sé­rültje van a me­rény­let­nek.

Felrobbantottak egy autót - mert olyan rosszul parkolt

Felrobbantottak egy autót - mert olyan rosszul parkolt

A tűz­sze­ré­szek bom­bára gya­na­kod­tak, mert azt hit­ték, ilyen rosszul nem lehet vé­let­le­nül par­kolni. Té­ved­tek.

A tűz­sze­ré­szek bom­bára gya­na­kod­tak, mert azt hit­ték, ilyen rosszul nem lehet vé­let­le­nül par­kolni. Té­ved­tek.

Itt a legújabb karcsúsító reggeli: Tojásos szalonnabomba!

Itt a legújabb karcsúsító csodareggeli: Tojásos szalonnabomba!

Olyan to­jás­cso­dát mu­ta­tunk ro­po­gós sza­lon­ná­val, hogy ez lesz a ked­ven­ced!

A to­jás­nál nem lé­te­zik jobb nap­in­dító, hi­szen nem emeli meg a vér­cuk­rot és se­gíti a fo­gyást. Ha vi­szont unod a rán­tot­tát, most fi­gyelj! Olyan to­jás­cso­dát mu­ta­tunk ro­po­gós sza­lon­ná­val, hogy ga­ran­tál­tan ez lesz az új ked­venc!

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint gyors­ét­ter­mek­ből kül­dött e-ma­i­le­ken ren­delt al­kat­ré­sze­ket a házi po­kol­gép­hez.

Szelfizés közben robbantották fel magukat a szír lázadók

Szelfizés közben robbantották fel magukat a szír lázadók

Rosszul sült el a pro­pa­gan­da­vi­deó ké­szí­tése. Nem vet­ték szá­mí­tásba, hogy a mobil mű­kö­désbe hozza a bom­bát.

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött. Eddig leg­alább 69 em­bert gyil­kol­tak meg így.

Ledobták az atomot? - Félelmetes gombafelhőket videóztak Szibériában!

Félelmetes gombafelhőket videóztak Szibériában!

Alig telt el pár nap, újabb gya­nús gom­ba­felhő buk­kant fel Orosz­or­szág­ban.

Alig telt el pár nap, újabb gya­nús gom­ba­felhő buk­kant fel Orosz­or­szág­ban.

Eddig ismeretlen tömegpusztító bombát fejlesztett ki az Iszlám Állam!

Eddig ismeretlen tömegpusztító bombát fejlesztett ki az Iszlám Állam!

A 292 ha­lot­tal járó, jú­lius eleji rob­ban­tást egy ko­ráb­ban nem hasz­nált bom­bá­val haj­totta végre az Isz­lám Állam.

Meggyalázták a Hortobágyon elhunyt tűzszerészek emlékét

Meggyalázták a tűzszerészek emlékét

Miért megy tűz­sze­rész­nek egy csa­lád­apa? Ilyen és ehhez ha­sonló kér­dé­se­ket tesz­nek fel a Fa­ce­book em­lé­kező ol­da­lán ke­gye­let­sértő hoz­zá­szó­lók...

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

A ter­ro­rista Ei­sen­hüt­tens­tadt­ban akart rob­ban­tani egy sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon. Az ott­ho­ná­ban az Isz­lám Ál­la­mot nép­sze­rű­sítő anya­go­kat ta­lál­tak.

A ter­ro­rista Ei­sen­hüt­tens­tadt­ban akart rob­ban­tani egy sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon, honfi­tár­sai éle­tére törve. Az ott­ho­ná­ban az Isz­lám Ál­la­mot nép­sze­rű­sítő anya­go­kat ta­lál­tak...

Újabb sokkoló részleteket: ismerték az áldozatok a felrobbant bombát

Újabb sokkoló részleteket: ismerték az áldozatok a felrobbant bombát

Az öt tűz­sze­rész a tra­gé­dia pil­la­na­tá­ban éppen sem­le­ge­sí­tette a bom­bát.

Az öt tűz­sze­rész a tra­gé­dia pil­la­na­tá­ban éppen sem­le­ge­sí­tette a bom­bát. Nem tudni, mégis mitől rob­bant fel a szer­ke­zet.

Bomba robbant New Yorkban, súlyos sérülés

Bomba robbant New Yorkban, súlyos sérülés

Egy férfi láb­feje le­sza­kadt New York­ban. Egye­lőre vizs­gál­ják, mi okoz­hatta a tra­gé­diát.

Egy férfi láb­feje le­sza­kadt New York­ban. Egye­lőre vizs­gál­ják, mi okoz­hatta a tra­gé­diát.

Bomba miatt ürítik ki az ELTE kampuszát, és lezárják a Rákóczi hidat!

Bomba miatt ürítik ki az ELTE kampuszát, és lezárják a Rákóczi hidat!

Több ezer em­bert kell eva­ku­álni a két­má­zsás rob­ba­nó­test miatt. A tűz­sze­ré­szek már úton van­nak a hely­színre!

Hátborzongató dolgokra kényszeríti a gyerekeket az Iszlám Állam!

Hátborzongató dolgokra kényszeríti a gyerekeket az Iszlám Állam!

Meg­döb­bentő tör­té­ne­te­ket me­sél­tek azok az édes­anyák és gye­re­kek, akik meg tud­tak szökni a ter­ror­szer­ve­zet fog­sá­gá­ból.

Hatalmas bomba miatt evakuáltak 2500 embert Budapesten

Hatalmas bomba miatt evakuáltak 2500 embert Budapesten

A kör­nyé­ket le­zár­ták.

Több száz ki­lo­gram­mos, má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bát ta­lál­tak pén­te­ken Bu­da­pes­ten, az In­fo­p­ark­ban. A kör­nyé­ket le­zár­ták.

Bombatámadás Jakartában!

Bombatámadás Jakartában!

Rob­ba­nás­so­ro­zat rázta meg az in­do­néz fő­vá­ros köz­pont­ját.

Rob­ba­nás­so­ro­zat rázta meg helyi idő sze­rint csü­tör­tök reg­gel az in­do­néz fő­vá­ros köz­pont­ját. Leg­alább négy ember meg­halt.

Ennyit a német pontosságról: százak halhattak volna meg a baki miatt!

Ennyit a német pontosságról: százak halhattak volna meg a baki miatt!

Té­ve­dés­ből rossz gépet ürí­tet­tek ki a bom­ba­fe­nye­ge­tés után...

Té­ve­dés­ből rossz gépet ürí­tet­tek ki a bom­ba­fe­nye­ge­tés után...

Bombariadó a kórházban: egy órát adott a fenyegetőző telefonhívó

Bombariadó a kórházban: egy órát adott a fenyegetőző telefonhívó

Is­me­ret­len sze­mély te­le­fo­nált pén­te­ken Békés me­gyei kór­házba, hogy bomba fog rob­banni az épü­let­ben.

Terrorista bombagyáros rejtekhelyére bukkantak a britek

Terrorista bombagyáros rejtekhelyére bukkantak a britek

Rob­ba­nó­sze­re­ket és bom­ba­ké­szí­tés­hez hasz­nál­ható al­kat­ré­sze­ket fe­dez­tek fel a brit rend­őrök Észak-Ír­or­szág­ban.

Elképesztő gonoszság: gyerekjátékokba rejtenek bombákat a terroristák!

Elképesztő gonoszság: gyerekjátékokba rejtenek bombákat a terroristák! - fotó

Ez a dzsi­ha­dis­ták ed­digi leg­un­do­rí­tóbb hú­zása: ba­bák­kal akar­tak rob­ban­tani.

Ez a dzsi­ha­dis­ták ed­digi leg­un­do­rí­tóbb hú­zása: ba­bák­kal akar­tak rob­ban­tani.

Újabb bizonyíték, hogy bomba volt az orosz utasszállító fedélzetén?

Újabb bizonyíték, hogy bomba volt az orosz utasszállító fedélzetén?

A bal­eset hely­szí­nén is­me­ret­len ere­detű ma­rad­vá­nyo­kat is ta­lál­tak.

A bal­eset hely­szí­nén is­me­ret­len ere­detű ma­rad­vá­nyo­kat is ta­lál­tak.

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

A bom­ba­ke­reső kutya egy gya­nús cso­mag­nál jel­zett, így ki­ürí­tet­ték az egyéb­ként me­ne­kül­tek­kel teli pá­lya­ud­vart.

Robbantással fenyegették a mátészalkai munkaügyi központot

Robbantással fenyegették a mátészalkai munkaügyi központot

El­fog­ták azt az 51 éves férfit, aki bom­bá­val ri­o­gatta a hi­va­talt. Ké­sőbb ki­de­rült, nem volt elé­ge­dett a köz­pont mun­ká­já­val.

Bombákat talált új lakásában egy férfi Sirokon

Bombákat talált új lakásában egy férfi Sirokon

Meg­lepő dol­gokra buk­kant újon­nan vá­sá­rolt la­ká­sá­ban egy férfi. Az előző tulaj hol­mi­ját kezdte el ki­pa­kolni, ami­kor házi ké­szí­tésű bom­bá­kat ta­lált.

Meg­lepő dol­gokra buk­kant újon­nan vá­sá­rolt la­ká­sá­ban egy férfi. Az előző tulaj hol­mi­ját kezdte el ki­pa­kolni, ami­kor házi ké­szí­tésű bom­bá­kat ta­lált a kam­rá­ban.

Évtizedeken át élesített bombával játszottak a gyerekek

Felrobbant a bomba, amivel évtizedeken át gyanútlanul játszottak a gyerekek

A te­te­jé­ről ug­rot­tak apály­kor a vízbe.

Min­dig apály­kor buk­kant fel az ér­de­kes alak­zat a ten­ger­ből. A kagy­lók­kal bo­rí­tott kúp a gye­re­kek ked­venc ug­rá­ló­he­lye volt.

Bomba miatt kiürítettek egy strandot

Bomba miatt kiürítettek egy strandot

Rá­c­al­má­son, a ki­kö­tő­ben ta­lál­ták.

Rá­c­al­má­son, a ki­kö­tő­ben ta­lál­tak egy rob­ba­nó­tes­tet va­sár­nap dél­után, a für­dő­zők fej­vesztve ro­han­tak ki a víz­ből.

Robbanásveszély Szombathelyen: hét gránátot találtak

Robbanásveszély Szombathelyen: hét gránátot találtak

Ak­na­grá­ná­to­kat ta­lál­tak.

Ak­na­grá­ná­to­kat for­dí­tott ki egy mun­ka­gép Szom­bat­hely ha­tá­rá­ban, egy épít­ke­zé­sen. A tűz­sze­ré­szek ki­ér­ke­zé­séig rend­őrök őriz­ték a te­rü­le­tet.