CÍMKE: 'bomba'

Különös férfi ment a kassai rendőrségre, azonnal kiürítették az épületet

Különös férfi ment a kassai rendőrségre, azonnal kiürítették az épületet

A hely­színre pedig ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, tűz­ol­tó­kat és tűz­sze­ré­sze­ket is.

A hely­színre pedig ri­asz­tot­ták a men­tő­ket és tűz­sze­ré­sze­ket is, aztán vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták.

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták. Az ügyész 5 év bör­tönt kért rá, a bí­ró­ság ja­nuár 16-án hoz íté­le­tet.

Döbbenet: pokolgép robbant egy görög tévénél

Döbbenet:
pokolgép robbant egy görög tévénél

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet.

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet.

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

Bombariadó volt a CNN-nél, kiürítették az irodákat

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

A szer­kesz­tő­ségi szo­bá­kat pén­tek haj­nal­ban élő adás köz­ben kel­lett ki­ürí­teni.

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Készültség Amerikában: Gyanús csomag a Fehér Házban és a CNN-nél

Gya­nús cso­ma­gokra buk­kan­tak szer­dán a CNN hír­te­le­ví­zió New York-i iro­dá­i­ban, ame­lye­ket ki­ürí­tet­tek.

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

Bombát kapott Hillary Clinton és Barack Obama is Soros György után

A bom­bát mind­két po­li­ti­kus ese­té­ben az iro­dá­jukba küld­ték, és a le­ve­lek kö­zött ta­lál­ták meg.

Börtönbe kell mennie a robbantással fenyegető férfinak

Börtönbe kell
mennie a robbantással fenyegető férfinak

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős.

Első fokon 2 év 6 hó­na­pot ka­pott a fe­nye­ge­tőző. Az íté­let nem jog­erős. Bár bom­bát nem ta­lál­tak, de az épü­le­tet ki kel­lett ürí­teni akkor a fe­nye­ge­tés miatt.

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Völgyi Zsuzsi sokkos állapotba került

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál, nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt. El­me­sélte, mi tör­tént.

Hi­he­tet­len, mit ta­lál­tak Völ­gyi Zsu­zsi édes­any­já­nak há­zá­nál. Nem csoda, hogy az éne­kesnő meg­ijedt.

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Ezért kerülnek most elő tucatjával a dunai bombák Budapesten

Na­gyon ala­csony a Duna víz­szintje!

Olyan ször­nyen ala­csony a Duna víz­szintje a két hete tartó ká­ni­kula és szá­raz idő­já­rás miatt, hogy ki­lát­szik Bu­da­pes­ten az Ínség szikla!

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Széttárt lábakkal pózol az olasz modell

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó.

Csep­pet sem rej­te­geti tö­ké­le­tes ido­mait ra­jon­gói elől az olasz bom­bázó. Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fo­tó­ján stí­lu­so­san a ten­ger­par­ton pózol, bi­ki­ni­ben. A ké­pért máris több ezren ra­jon­ga­nak...

Megdöbbent a férfi, amikor meglátta, miben akadt el a fűnyírója

Megdöbbent a férfi, amikor meglátta, miben akadt el a fűnyírója

El se akarta hinni, miben akadt meg a gép pen­géje.

Ha­tal­mas dur­ra­násra kapta fel a fejét Sipák Mó­nika édes­apja, ami­kor a gár­do­nyi kert­jé­ben füvet nyírt. El se akarta hinni, miben akadt meg a gép pen­géje.

Bombává változott a dinnye

Bombává változott a dinnye

Akkor tör­tén­het ez meg, ami­kor sokat uta­zik az áru, több­ször át­pa­kol­ják, és so­káig áll, ezért ér­de­mes a gyü­möl­csöt in­kább pi­a­con be­sze­rezni, mint egy mul­ti­nál vá­sá­rolni.

Akkor tör­tén­het ez meg, ami­kor sokat uta­zik az áru, több­ször át­pa­kol­ják, és so­káig áll, ezért ér­de­mes a gyü­möl­csöt in­kább pi­a­con be­sze­rezni, mint egy mul­ti­nál vá­sá­rolni.

Most közölték: megtalálták a dunai bombát, ez történt a helyszínen

Most közölték: megtalálták a dunai bombát, ez történt a helyszínen

A bomba miatt több utat is le­zár­tak, de há­za­kat is ki kel­lett ürí­teni.

A bomba miatt több utat is le­zár­tak, de há­za­kat is ki kel­lett ürí­teni.

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

Hatalmas káosz a Dunában talált bomba miatt, itt nem lehet közlekedni

A rob­ba­nó­test miatt sok utcát le­zár­nak, a BKV já­ra­tai is más­hogy köz­le­ked­nek, de több épü­le­tet is ki kell ürí­teni.

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

Teljes a készültség Budapesten, gond van a bombával - fotó

A bú­vá­rok ta­pin­tás­sal tá­jé­ko­zód­nak.

A folyó sod­rása erős és a lá­tó­tá­vol­ság a "nul­lá­val" egyenlő, vagyis a bú­vá­rok csak ta­pin­tás­sal ké­pe­sek tá­jé­ko­zódni.

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe ...

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe Köln­ben azt az isz­lam­is­tát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy ott­ho­ná­ban ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Pokolgép! Saját készítésű bombát vitt egy tanuló az iskolába...

Pokolgép! Saját készítésű bombát vitt egy tanuló az iskolába...

A há­ti­zsákja füs­tölni kez­dett, mire pánik tört ki. 1100 di­ák­nak gyor­san el kel­lett hagy­nia a tan­in­té­ze­tet.

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak

Kiürítették a környéket: működőképes bombát találtak a határ közelében

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rús rob­ba­nó­sze­re­ket Pár­kány­nál ta­lálta meg egy ku­tyá­ját ke­reső férfi.

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Sikerült elkapni a bombával fenyegetőző magyar nőt

Bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált.

A Ba­las­sa­gyar­mati Tör­vény­szék épü­le­té­ben bomba fog rob­banni! Ezzel te­le­fo­nált egy nő. A rend­őrök most őri­zetbe vet­ték.

Lefülelték a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

Lefülelték a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

A hes­seni rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 17 éves iraki mig­ránst, akit ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­ta­nak.

A hes­seni rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 17 éves iraki mig­ránst, akit ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Vészjelzés okozott pánikot, bombától rettegtek a téli olimpián

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói.

Üze­ne­tet kap­tak a téli olim­pia spor­to­lói és új­ság­írói.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát, így akar­tak rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet vég­re­haj­tani.

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

Napokig járkált köztünk bombával a hátán a Teréz körúti robbantó

Hát­bor­zon­gató rész­le­tekre de­rült fény rob­ban­tás első tár­gya­lás­nap­ján!

Hát­bor­zon­gató rész­le­tekre de­rült fény a Teréz kör­úti rob­ban­tás első tár­gya­lás­nap­ján: a 24 éves vád­lott három napig sé­tál­ga­tott Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban, míg meg nem ta­lálta a meg­fe­lelő he­lyet és idő­pon­tot a me­rény­let­hez.

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára.

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára.

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

A "Sátán anyja" la­pult a bő­rönd­jé­ben.

A "Sátán anyja" ne­ve­zetű bomba la­pult a fi­a­tal férfi bő­rönd­jé­ben - az Isz­lám Állam ked­velt fegy­vere ez a ko­moly pusz­tí­tásra képes rob­ba­nó­szer­ke­zet.

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

Mobilbomba az utasszállítón - százak voltak veszélyben

A gép Du­ba­iba tar­tott.

Mo­bil­te­le­fonba te­le­pí­tett bom­bá­val akart fel­szállni egy re­pü­lőre az in­diai Man­ga­lo­ré­ban egy férfi. A gép Du­ba­iba tar­tott, és több szá­zan utaz­tak rajta.

Százmilliókat követel egy bombákat küldözgető ember a DHL-től

Százmilliókat követel egy bombákat küldözgető ember a DHL-től

Egy egész or­szá­got tart ret­te­gés­ben az is­me­ret­len zsa­roló.

Egy egész or­szá­got tart ret­te­gés­ben az az ember, aki a DHL fu­tár­szol­gá­lat­tal már két al­ka­lom­mal kül­dött rob­ba­nó­esz­kö­zö­ket ki­sebb cé­gek­nek. A zsa­roló azt ál­lítja, ha nem kap leg­alább egy­mil­lió eurót a DHL-től, akkor ha­ma­ro­san rob­ban­tani fog.

Robbanásveszély miatt ürítették ki az áruházat, lezárták a környéket

Robbanásveszély miatt ürítették ki az áruházat, lezárták a környéket

Egy eladó na­gyon meg­ré­mült. A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot el­lep­ték a rend­őrök.

Egy eladó na­gyon meg­ré­mült. A be­vá­sár­ló­köz­pon­tot el­lep­ték a rend­őrök.

Bomba miatt intézkedtek a budapesti nagykövetségnél!

Bomba miatt intézkedtek a budapesti nagykövetségnél!

Bomba miatt intézkedtek a budapesti nagykövetségnél!

Ko­moly le­zá­rá­so­kat ren­del­tek el a rob­ba­nó­szer­ke­zet miatt

Ko­moly le­zá­rá­so­kat ren­del­tek el a rob­ba­nó­szer­ke­zet miatt

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

Bombával fenyegetőzött egy utas a Kolozsvárra induló gépen

A férfi azt ál­lí­totta a be­szál­lás­nál, hogy a Wizz-Air já­ra­tára fel­vitt egy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet a ké­zi­poggyá­szá­ban.

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

To­vább hú­zó­dik a lap­top-vita.

Fi­no­mí­tani pró­bál­ják azt a sza­bá­lyo­zást, mely sze­rint a kül­föld­ről ér­kező re­pü­lők utas­te­rébe az uta­sok nem vi­het­nek fel lap­to­pot vagy éppen tab­le­tet.

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

Bombát találtak a magyar klub stadionjában

A sta­dion épí­tése köz­ben akad­tak rá a rob­ba­nó­anyagra.

Felrobbantottak egy autót - mert olyan rosszul parkolt

Felrobbantottak egy luxusautót - mert olyan rosszul parkolt

Hosszúra si­ke­re­dett a férfi éj­sza­kája...

A pá­ri­zsi tűz­sze­ré­szek bom­bára gya­na­kod­tak, mert azt hit­ték, ilyen rosszul nem lehet vé­let­le­nül par­kolni. Té­ved­tek.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam ka­to­nái ellen...

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Ter­ror­tá­ma­dássá nyil­vá­ní­tot­ták a metró rob­ban­tá­so­kat Orosz­or­szág­ban. Mi­ni­mum 14 ha­lottja, és 20 sé­rültje van a me­rény­let­nek.

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Rész­le­tes be­is­merő val­lo­mást tett a fi­a­tal férfi, aki­nek a ki­hall­ga­tása szer­dán foly­ta­tó­dik.

Itt a legújabb karcsúsító reggeli: Tojásos szalonnabomba!

Itt a legújabb karcsúsító csodareggeli: Tojásos szalonnabomba!

Olyan to­jás­cso­dát mu­ta­tunk ro­po­gós sza­lon­ná­val, hogy ez lesz a ked­ven­ced!

A to­jás­nál nem lé­te­zik jobb nap­in­dító, hi­szen nem emeli meg a vér­cuk­rot és se­gíti a fo­gyást. Ha vi­szont unod a rán­tot­tát, most fi­gyelj! Olyan to­jás­cso­dát mu­ta­tunk ro­po­gós sza­lon­ná­val, hogy ga­ran­tál­tan ez lesz az új ked­venc!

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba - a ter­ro­ris­ták több száz bom­bát hagy­tak ott...

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

Szelfizés közben robbantották fel magukat a szír lázadók

Szelfizés közben robbantották fel magukat a szír lázadók

Rosszul sült el a pro­pa­gan­da­vi­deó ké­szí­tése. Nem vet­ték szá­mí­tásba, hogy a mobil mű­kö­désbe hozza a bom­bát.

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Gyors­ét­ter­mek­ből kül­dött e-ma­i­le­ken ren­delt al­kat­ré­sze­ket a po­kol­gép­hez.

Lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint gyors­ét­ter­mek­ből küldte azo­kat az e-ma­i­le­ket a me­rény­let gya­nú­sí­tottja, amik bi­zo­nyít­ják, hogy al­kat­ré­sze­ket ren­delt a házi po­kol­gép­hez.

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

A ter­ro­rista Ei­sen­hüt­tens­tadt­ban akart rob­ban­tani egy sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon. Az Isz­lám Állam el­kö­te­le­zett híve...

A ter­ro­rista Ei­sen­hüt­tens­tadt­ban akart rob­ban­tani egy sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon. Az Isz­lám Állam híve...

Meggyalázták a Hortobágyon elhunyt tűzszerészek emlékét

Meggyalázták a tűzszerészek emlékét

Miért megy tűz­sze­rész­nek egy csa­lád­apa? Ilyen és ehhez ha­sonló kér­dé­se­ket tesz­nek fel a Fa­ce­book em­lé­kező ol­da­lán ke­gye­let­sértő hoz­zá­szó­lók...

Újabb sokkoló részleteket: ismerték az áldozatok a felrobbant bombát

Újabb sokkoló részleteket: ismerték az áldozatok a felrobbant bombát

Az öt tűz­sze­rész a tra­gé­dia pil­la­na­tá­ban éppen sem­le­ge­sí­tette a bom­bát. Nem tudni, mégis mitől rob­bant fel a szer­ke­zet.

Eddig ismeretlen tömegpusztító bombát fejlesztett ki az Iszlám Állam!

Eddig ismeretlen tömegpusztító bombát fejlesztett ki az Iszlám Állam!

A 292 ha­lot­tal járó rob­ban­tást egy új­fajta bom­bá­val haj­totta végre az ISIS.

A 292 ha­lot­tal járó, jú­lius eleji rob­ban­tást egy ko­ráb­ban nem hasz­nált bom­bá­val haj­totta végre az Isz­lám Állam - mond­ták a BBC-nek szak­ér­tők.

Bomba robbant New Yorkban, súlyos sérülés

Bomba robbant New Yorkban, súlyos sérülés

Egy férfi láb­feje le­sza­kadt New York­ban. Egye­lőre vizs­gál­ják, mi okoz­hatta a tra­gé­diát.

Egy férfi láb­feje le­sza­kadt New York­ban. Egye­lőre vizs­gál­ják, mi okoz­hatta a tra­gé­diát.

Bomba miatt ürítik ki az ELTE kampuszát, és lezárják a Rákóczi hidat!

Bomba miatt ürítik ki az ELTE kampuszát, és lezárják a Rákóczi hidat!

Több ezer em­bert kell eva­ku­álni a két­má­zsás rob­ba­nó­test miatt.

Több ezer em­bert kell eva­ku­álni a két­má­zsás rob­ba­nó­test miatt. A tűz­sze­ré­szek már úton van­nak.

Hátborzongató dolgokra kényszeríti a gyerekeket az Iszlám Állam!

Hátborzongató dolgokra kényszeríti a gyerekeket az Iszlám Állam!

Meg­döb­bentő tör­té­ne­te­ket me­sél­tek azok az édes­anyák és gye­re­kek, akik meg tud­tak szökni a ter­ror­szer­ve­zet fog­sá­gá­ból.

Hatalmas bomba miatt evakuáltak 2500 embert Budapesten

Hatalmas bomba miatt evakuáltak 2500 embert Budapesten

A kör­nyé­ket le­zár­ták.

Több száz ki­lo­gram­mos, má­so­dik vi­lág­há­bo­rús bom­bát ta­lál­tak pén­te­ken Bu­da­pes­ten, az In­fo­p­ark­ban. A kör­nyé­ket le­zár­ták.

Ennyit a német pontosságról: százak halhattak volna meg a baki miatt!

Ennyit a német pontosságról: százak halhattak volna meg a baki miatt!

Té­ve­dés­ből rossz gépet ürí­tet­tek ki, ami akár több száz ember éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Elképesztő gonoszság: gyerekjátékokba rejtenek bombákat a terroristák!

Elképesztő gonoszság: gyerekjátékokba rejtenek bombákat a terroristák! - fotó

Ez a dzsi­ha­dis­ták ed­digi leg­un­do­rí­tóbb hú­zása: ba­bákra rej­te­nek rob­ba­nó­anya­got. Za­rán­do­ko­kat akar­tak rob­ban­tani.

Bombariadó a kórházban: egy órát adott a fenyegetőző telefonhívó

Bombariadó a kórházban: egy órát adott a fenyegetőző telefonhívó

Is­me­ret­len sze­mély te­le­fo­nált pén­tek dél­előtt Békés me­gyei kór­házba.

Is­me­ret­len sze­mély te­le­fo­nált pén­tek dél­előtt Békés me­gyei kór­házba, hogy bomba fog rob­banni.

Terrorista bombagyáros rejtekhelyére bukkantak a britek

Terrorista bombagyáros rejtekhelyére bukkantak a britek

Rob­ba­nó­sze­re­ket és bom­ba­ké­szí­tés­hez hasz­nál­ható al­kat­ré­sze­ket fe­dez­tek fel a brit rend­őrök Észak-Ír­or­szág­ban.

Bombatámadás Jakartában!

Bombatámadás Jakartában!

Rob­ba­nás­so­ro­zat rázta meg az in­do­néz fő­vá­ros köz­pont­ját.

Rob­ba­nás­so­ro­zat rázta meg helyi idő sze­rint csü­tör­tök reg­gel az in­do­néz fő­vá­ros köz­pont­ját. Leg­alább négy ember meg­halt.

Újabb bizonyíték, hogy bomba volt az orosz utasszállító fedélzetén?

Újabb bizonyíték, hogy bomba volt az orosz utasszállító fedélzetén?

A bal­eset hely­szí­nén is­me­ret­len ere­detű ma­rad­vá­nyo­kat is ta­lál­tak.

A bal­eset hely­szí­nén is­me­ret­len ere­detű ma­rad­vá­nyo­kat is ta­lál­tak.

Bombákat talált új lakásában egy férfi Sirokon

Bombákat talált új lakásában egy férfi Sirokon

Meg­lepő dol­gokra buk­kant újon­nan vá­sá­rolt la­ká­sá­ban egy férfi. Az előző tulaj hol­mi­ját kezdte el ki­pa­kolni, ami­kor házi ké­szí­tésű bom­bá­kat ta­lált.

Meg­lepő dol­gokra buk­kant újon­nan vá­sá­rolt la­ká­sá­ban egy férfi. Az előző tulaj hol­mi­ját kezdte el ki­pa­kolni, ami­kor házi ké­szí­tésű bom­bá­kat ta­lált a kam­rá­ban.

Évtizedeken át élesített bombával játszottak a gyerekek

Felrobbant a bomba, amivel évtizedeken át gyanútlanul játszottak a gyerekek

A te­te­jé­ről ug­rot­tak apály­kor a vízbe.

Min­dig apály­kor buk­kant fel az ér­de­kes alak­zat a ten­ger­ből. A kagy­lók­kal bo­rí­tott kúp a gye­re­kek ked­venc ug­rá­ló­he­lye volt.

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

A bom­ba­ke­reső kutya egy gya­nús cso­mag­nál jel­zett, így ki­ürí­tet­ték.

A bom­ba­ke­reső kutya egy gya­nús cso­mag­nál jel­zett, így ki­ürí­tet­ték az egyéb­ként me­ne­kül­tek­kel teli pá­lya­ud­vart: ide ér­kez­nek Auszt­ri­á­ból a mig­rán­sok.

Bomba miatt kiürítettek egy strandot

Bomba miatt kiürítettek egy strandot

Rá­c­al­má­son, a ki­kö­tő­ben ta­lál­ták.

Rá­c­al­má­son, a ki­kö­tő­ben ta­lál­tak egy rob­ba­nó­tes­tet va­sár­nap dél­után, a für­dő­zők fej­vesztve ro­han­tak ki a víz­ből.

Robbantással fenyegették a mátészalkai munkaügyi központot

Robbantással fenyegették a mátészalkai munkaügyi központot

El­fog­ták azt az 51 éves férfit, aki bom­bá­val ri­o­gatta a hi­va­talt.

El­fog­ták azt az 51 éves férfit, aki bom­bá­val ri­o­gatta a hi­va­talt. Ké­sőbb ki­de­rült, nem volt elé­ge­dett a köz­pont mun­ká­já­val, ezért fe­nye­ge­tő­zött.

Robbanásveszély Szombathelyen: hét gránátot találtak

Robbanásveszély Szombathelyen: hét gránátot találtak

Ak­na­grá­ná­to­kat ta­lál­tak.

Ak­na­grá­ná­to­kat for­dí­tott ki egy mun­ka­gép Szom­bat­hely ha­tá­rá­ban, egy épít­ke­zé­sen. A tűz­sze­ré­szek ki­ér­ke­zé­séig rend­őrök őriz­ték a te­rü­le­tet.