CÍMKE: 'válság'

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

Jolly kitálalt a házassága végéről: durva, mit állít Suzyról

A mu­la­tós éne­kes egé­szen el­ké­pesztő prob­lé­mák­ról szá­molt be a kap­cso­la­tát il­le­tően.

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

Mégis szétmegy az álompár? Kiszivárgott, mi az igazság

A Csil­lag szü­le­tik szí­nész-ren­de­zője és mo­dell sze­relme egyre rosszabb vi­szony­ban van­nak.

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Babos Timi egyre nagyobb bajban van

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

To­vábbra sem megy a játék egyes­ben az egyik leg­jobb ma­gyar te­ni­sze­ző­nő­nek.

Ez a meseszép aktmodell tehet Cristiano Ronaldo és a Juventus válságáról

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo és a Juventus válságáról

Ma­nu­ela va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban a fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor.

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Bár so­káig őriz­ték a bol­dog­ság lát­sza­tát, Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tel­je­sen tönk­re­ment az éne­kes há­zas­sága.

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Sasvári Sándor: ez az igazság a házassági válságáról

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész sej­tel­me­sen utalt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tára a Joshi, a leg­jobb ba­rát­ban.

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Németországot megint rohamozzák a migránsok

Nagy nö­ve­ke­dés egy hónap alatt.

Má­jus­ban 14 ezer­rel több be­ván­dorló ér­ke­zett Né­met­or­szágba, mint egy hó­nap­pal ko­ráb­ban.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a kap­cso­la­tuk.

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a csi­nos tévés és a rá­diós mű­sor­ve­zető kap­cso­lata.

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé!

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé!

Job­ban te­szik az or­szá­gok, ha egy újabb mig­rá­ciós vál­ságra ké­szül­nek fel.

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium mig­rá­ciós szak­ér­tője úgy véli, hogy job­ban te­szik az eu­ró­pai or­szá­gok, ha egy újabb mig­rá­ciós vál­ságra ké­szül­nek fel. Peter Web­in­ger azt ál­lítja, hogy új út­vo­na­lak és új je­len­sé­gek van­nak a 2015-ös vál­ság­hoz ké­pest...

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét.

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Kitálalt Fejős Éva: ez az igazság a házassági válságáról

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got.

Meg­lepő hírek lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­anyuka há­zas­sá­gá­ról. Most tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

Egyre több pár élete szex­men­tes.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj, mert a jó szex a kap­cso­la­tok erős kö­tő­anyaga le­hetne.

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Vajon tény­leg úgy tisz­tes­sé­ges, hogy nyíl­tan kö­zöl­jük pá­runk­kal a sza­kí­tást, ha el­jött az idő? Az érin­tet­tek me­sél­nek.

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye: míg Ka­tin­kát ál­ta­lá­ban sze­re­tik, a fér­jé­ről már egé­szen mást gon­dol­nak.

Kitálalt a magyar sztársportoló neje, ilyen valójában a házasságuk

Kitálalt a magyar sztársportoló neje, ilyen valójában a házasságuk

Még nincs öt éve, hogy Tápai Sza­bina össze­kö­tötte éle­tét Ku­csera Gá­bor­ral.

Még nincs öt éve, hogy Tápai Sza­bina hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tötte az éle­tét Ku­csera Gá­bor­ral.

Ronaldo miatt tanácskoztak a Realnál

Vészjósló, Ronaldo miatt tartottak válságértekezletet a Realnál

Le­ül­tek be­szél­getni a sztá­rok.

Flo­ren­tino Pérez uta­sí­tá­sára ültek le egy­más­sal be­szél­getni a sztá­rok. Zi­dane-ról sem fe­led­ke­zett meg az elnök.

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Shane Tusup üzent, optimista Hosszú Katinka férje

Van re­mény a bé­kü­lé­sükre? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

A sok vi­szon­tag­ság után, van re­mény a sztár­pár bé­kü­lé­sére? So­kat­mondó idé­zet­tel kezdte az új évet az ame­ri­kai úszó­szak­em­ber.

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka: meglepő üzenetet küldött

Megtörte végre a csendet Hosszú Katinka: meglepő üzenetet küldött

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Eddig tar­tott a hall­ga­tás!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Eddig tar­tott a hall­ga­tás! Tiszta vizet ön­tött a po­hárba az úszó­sztár és edző-férje.

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Új részletek, ezért van válságban Hosszú Katinkáék házassága

Neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­to­runk döb­be­ne­tes rész­le­tet árult el a sztár­pár­ral kap­cso­lat­ban.

Válság, gödörben a karrierje a magyar válogatott játékosának

Válság, gödörben a karrierje a magyar válogatott játékosának

Rosszul si­ke­rült a rég várt vissza­té­rése is. To­vább­állna fran­cia klub­já­ból a mel­lő­zött vá­lo­ga­tott fut­bal­lista.

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

Sokan látták, uszodában veszekedett Hosszú és Tusup

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

In­for­má­ci­ónk sze­rint ekkor kez­dő­dött a vál­ság a sztár­pár há­zas­sá­gá­ban.

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat?

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Káosz a focivébé körül, veszélyben a szurkolók és a játékosok

Hat or­szág is boj­kot­tál­hatja a 2022-es foci-vi­lág­baj­nok­sá­got. Az ügy­ben már az elnök is meg­szó­lalt.

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Dárdai ellen fordultak, hazahozza a Hertha szenvedése?

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Mély vál­ság­ban a csa­pata, már a le­vál­tá­sát kö­ve­te­lik Ber­lin­ben. Be­fo­lyá­solja a mély­re­pü­lés a hazai ka­pi­tány­kér­dést?

Meglehetősen fura szállítmány érkezett Budapestről Katarba

Meglehetősen fura szállítmány érkezett Budapestről Katarba

Katar 4000 te­he­net vá­sá­rolt, ebből az első szál­lít­mány már meg is ér­ke­zett Do­hába. Az arab or­szág ezzel pró­bálja túl­élni a szank­ci­ó­kat.

Katar 4000 te­he­net vá­sá­rolt, ebből az első szál­lít­mány már meg is ér­ke­zett Do­hába. Az arab or­szág ezzel pró­bálja túl­élni az el­le­nük ho­zott nem­zet­közi szank­ci­ó­kat.

Elmérgesedett a helyzet, magára hagyta a felesége Lajsz Andrást!

Elmérgesedett a helyzet, magára hagyta a felesége Lajsz Andrást!

A kok­tél­ki­rály sú­lyos be­te­gen, gya­kor­la­ti­lag fél szív­vel él.

A kok­tél­ki­rály sú­lyos be­te­gen, gya­kor­la­ti­lag fél szív­vel él, rá­adá­sul a ma­gán­éle­tét is újra kell épí­te­nie.

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Hajdú Péterék megegyeztek a vagyonon és a gyerekek láthatásán

Ma reg­gel áll elő­ször bí­ró­ság elé a Hajdú-Sarka há­zas­pár. Sok meg­le­pe­tésre azon­ban nem lehet szá­mí­tani, hi­szen egyik fél sem kíván aka­dályt gör­dí­teni a válás elé.

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Min­den há­zas­ság­ban van­nak nehéz idő­sza­kok. Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Mi lesz a vége? Így döntött Joshi a házasságáról

Mi lesz a vége? Így döntött Joshi a házasságáról

Úgy néz ki, pont ke­rül­het a vé­gére.

Pár hete rob­bant a hír: vál­ság­ban Joshi Bha­rat há­zas­sága. Úgy néz ki, pont ke­rül­het a vé­gére.

Magánéleti problémáiról vallott Joshi Bharat

Magánéleti problémáiról vallott Joshi Bharat

Szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott.

A sors­elemző szűk­szavú a saját ma­gán­éle­tét il­le­tően, nem sze­reti ki­mu­tatni, ha gond­jai van­nak.

Kiteregette magánéletét Sebestyén Balázs

Kiteregette magánéletét Sebestyén Balázs

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az ATV-n futó Kriz­show­ban soha nem lá­tott őszin­te­ség­gel me­sélt ér­zel­me­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az ATV-n futó Kriz­show­ban soha nem lá­tott őszin­te­ség­gel me­sélt ér­zel­me­i­ről.

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­ké­szült. Azt mondja, a pok­lot is meg­járta az el­múlt na­pok­ban!

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott az el­múlt hó­na­pok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

A szí­nész nem hall­gat to­vább: el­árulta, van-e alapja a plety­ká­nak!

A szí­nész nem hall­gat to­vább: el­árulta, van-e alapja a plety­ká­nak!

Nyilvánosan szólalkozott össze Hajdú Péter és Sarka Kata!

Nyilvánosan szólalkozott össze Hajdú Péter és Sarka Kata!

Az év utolsó nap­ja­i­ban min­den ke­se­rű­ség ki­öm­lött be­lő­lük.

Nem bír­ták to­vább, az év utolsó nap­ja­i­ban min­den ke­se­rű­ség ki­öm­lött be­lő­lük.

Sarka Kata két éve már otthagyta Hajdút!

Sarka Kata két éve már otthagyta Hajdút!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott élete ed­digi leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott élete ed­digi leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Vége a kapcsolatának? Sejtelmesen nyilatkozott Stohl András!

Vége a kapcsolatának? Sejtelmesen nyilatkozott Stohl András!

A szí­nész ere­de­ti­leg arról me­sélt, mennyire fél a ha­lál­tól, de köz­ben ér­de­kes el­szó­lást tett.

Megszólalt: Házassági válságáról vallott Jaksity Kata

Megszólalt: Házassági válságáról vallott Jaksity Kata

Min­den saj­tó­or­gá­nu­mot el­uta­sí­tott, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és el­mondta az igaz­sá­got!

Min­den saj­tó­or­gá­nu­mot el­uta­sí­tott, a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és el­mondta az igaz­sá­got!

Egy ország várta: Megtört Hajdú Péter, és elmondta az igazságot

Egy ország várta: Megtört Hajdú Péter, és elmondta az igazságot

Őszin­tén me­sélt arról, há­nya­dán is áll­nak Sarka Ka­tá­val!

Őszin­tén me­sélt arról, há­nya­dán is áll­nak Sarka Ka­tá­val!

Öngyilkosságtól féltették Ganxsta Zolee-t barátai

Öngyilkosságtól féltették Ganxsta Zolee-t barátai

Ke­mény idő­sza­kon van túl a rap­per.

Ke­mény idő­sza­kon van túl a rap­per. Sza­kí­tása ko­moly lelki vál­ságba ta­szí­totta. Kö­zeli is­me­rő­sei és ba­rá­tai attól tar­tot­tak, hogy kárt tesz ma­gá­ban.

Fájdalmas vallomás: Sarka Kata hatalmasat csalódott Hajdú Péterben

Fájdalmas vallomás: Sarka Kata hatalmasat csalódott Hajdú Péterben

Az üz­let­asszony egy­előre még ta­nulja az egye­dül­lé­tet, de sok­szor nem érzi jól magát.

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

Vége: elköltözött a feleségétől a magyar énekes!

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, hi­szen min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

A TV2 egy­kori sztárja ke­ser­ves idő­sza­kot él meg, hi­szen min­den jel arra mutat, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Szívszorító interjú Sarka Katával! "Képtelen vagyok Petiről múlt időben beszélni"

Szívszorító interjú Sarka Katával! "Képtelen vagyok Petiről múlt időben beszélni"

Fáj­da­lom a mo­soly mö­gött...

Kata bom­ba­for­má­ban van. Egy pil­la­natra min­denki lé­leg­zete el­akadt, ami­kor csü­tör­tök este meg­je­lent egy bel­vá­rosi par­tin. A fel­szín alatt azon­ban ott buj­kál a csa­ló­dott­ság...

Megfenyegették, ezért tálalt ki szakításáról L.L. Junior

Megfenyegették, ezért tálalt ki szakításáról L.L. Junior

Egy rossz­aka­rója pró­bálta meg­fé­lem­lí­teni. Ezért dön­tött úgy, ő maga me­séli el, miért hagyta el gyer­me­kei any­ját.

Rossz­aka­rója pró­bálta meg­fé­lem­lí­teni.

Exkluzív! Így hagyta ott Sarka Kata Hajdú Pétert

Exkluzív! Így hagyta ott Sarka Kata Hajdú Pétert

Nem tör­ték meg az el­múlt hetek.

Katát nem tör­ték meg az el­múlt hetek ese­mé­nyei. To­vábbra is pont úgy éli az éle­tét, aho­gyan eddig, leg­alábbis igyek­szik a jó dol­gokra kon­cent­rálni.

Dühösen reagált Hajdú szavaira Sarka Kata

Dühösen reagált Hajdú szavaira Sarka Kata

Ő is ki­tá­lalt.

A férj becs­mérlő ki­je­len­té­sei után nem bírta ma­gá­ban tar­tani vé­le­mé­nyét a csa­ló­dott fe­le­ség.

Minden rendbe jött? Ismét hordja a jegygyűrűjét Sarka Kata!

Minden rendbe jött? Ismét hordja a jegygyűrűjét Sarka Kata!

A sztár­anyuka leg­újabb fo­tó­ján sej­tel­me­sen el­rej­tett üze­net­tel jel­zett az értük ag­gó­dók­nak.

Hosszú Katinka apja megtörte a csendet: Mindent cáfol!

Hosszú Katinka apja megtörte a csendet: Mindent cáfol!

Nyíl­tan re­a­gált a plety­kákra...

A ma­gyar klasszis édes­apja tiszta vizet ön­tött a po­hárba! Nyíl­tan re­a­gált azokra a plety­kákra, amik sze­rint Ka­tin­ká­val bru­tá­li­san bánik a férje.

Megható párkapcsolati titkáról vallott a szívtipró magyar énekes

Megható párkapcsolati titkáról vallott a szívtipró magyar énekes

A hazai pop­sztár nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött.

A hazai pop­sztár nehéz he­te­ket tud­hat maga mö­gött.

7 jel, hogy a kapcsolatod végleg válságba került

7 jel, hogy a kapcsolatod végleg válságba került

Vedd észre, hogy a vége!

Úgy érzed, sem­mi­hez sincs ked­ved, és min­den szen­ve­dély ki­hunyt a kap­cso­la­tod­ból? Azt re­mé­led, majd vál­to­zik? Vedd észre, hogy a vége!

Nagy a baj: Mentő száguldott a kórházba Damu Roland feleségével!

Nagy a baj: Mentő száguldott a kórházba Damu Roland feleségével!

Edina csa­ládja te­he­tet­le­nül nézi, ahogy az össze­rop­pant anyuka egyre mé­lyebbre süllyed.

Nincs minden veszve! Sarka Kata megenyhült?

Nincs minden veszve! Sarka Kata megenyhült?

Mi­köz­ben a lapok ki­bé­kít­he­tet­len el­len­tét­ről és vá­lás­ról be­szél­nek, Sarka Kata biz­tató jelet kül­dött.

Mi­köz­ben a lapok ki­bé­kít­he­tet­len el­len­tét­ről és vá­lás­ról be­szél­nek, Sarka Kata biz­tató jelet kül­dött fér­jé­nek.

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

Kiderült az igazság Sarka Kata elköltözéséről

Szám­ta­lan pletyka ke­ring a csi­nos üz­let­asszony köl­tö­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Szám­ta­lan pletyka ke­ring a csi­nos üz­let­asszony köl­tö­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A Ri­post most le­rántja a lep­let.

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

Szomorú bejelentést tett Hajdú Péter

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője Fa­ce­book-ol­da­lán ve­tett véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője Fa­ce­book-ol­da­lán ve­tett véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak!

Görög Zita házassága máris válságban! Megtették az utolsó lépést!

Görög Zita házassága máris válságban!

Hiába az álom­es­küvő, úgy néz ki, hogy a sztár­pár útjai vég­leg el­vál­nak. Görög Zita és férje fél év há­zas­ság után már külön is köl­töz­tek egy­más­tól.

Szánalmas ajánlatokkal bombázzák Sarka Katát!

Szánalmas ajánlatokkal bombázzák Sarka Katát!

Meg­je­len­tek a férfi kom­men­te­lők ud­va­rolni.

Mióta ki­de­rült, hogy Sarka Kata és Hajdú Péter há­zas­sága vál­ság­ban van, a sztár­fe­le­ség ra­jon­gói ol­da­lán meg­je­len­tek a férfi kom­men­te­lők, akik el­ké­pesztő stí­lus­ban "ud­va­rol­nak".

Magánéleti és szakmai válsággal küzdött Puskás Peti!

Magánéleti és szakmai válsággal küzdött Puskás Peti!

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia és durva mély­pont ne­he­zí­tette meg az éne­kes éle­tét. Őszin­tén me­sélt erről.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia és durva mély­pont ne­he­zí­tette meg az éne­kes éle­tét.

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Még az előző vál­ság­ból sem tér­tünk ma­gunk­hoz, máris itt a kö­vet­kező.

Még az előző vál­ság­ból sem tér­tünk ma­gunk­hoz, máris jöhet a kö­vet­kező. Soros György egy köz­gaz­da­sági fó­ru­mon be­szélt erről.

Brutális! Kiújult a görög-német válság

Brutális! Kiújult a görög-német válság

A két or­szág kap­cso­lata eddig sem volt fé­nyes.

A két or­szág kap­cso­lata eddig sem volt fé­nyes. Most a pi­re­u­szi rend­őrök vet­tek elég­té­telt a Bayern Mün­chen szur­ko­lóin.

Politikai káosz Brazíliában. Mi lesz így a riói olimpiával?

Politikai káosz Brazíliában. Mi lesz így a riói olimpiával?

A rend­őr­ség össze­csa­pá­sok­tól tart. Le­mon­dott a sport­mi­nisz­ter.

Igen nagy a va­ló­szí­nű­sége annak, hogy a bra­zil kép­vi­se­lő­ház 180 napig fel­füg­geszti az or­szág elnök asszo­nyá­nak man­dá­tu­mát. Az utcán máris ott van­nak a mel­lette és el­lene tün­te­tők. A rend­őr­ség össze­csa­pá­sok­tól tart.

Vészhelyzet vagy szükségállapot? Magyarország felkészül a legrosszabbra is

Vészhelyzet vagy szükségállapot? Magyarország felkészül a legrosszabbra is

Bírói ha­tá­ro­zat nél­kül lép­het be a rendőr az ott­ho­nokba és kor­lá­toz­hatja nyil­vá­nos he­lyek for­gal­mát, ha a par­la­ment jövő hét­főn el­fo­gadja az újabb, a me­ne­kült­ügyi vál­ság ke­ze­lé­sé­vel in­do­kolt mó­do­sí­tá­so­kat.

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

A turistákat zsebtolvajok fenyegetik, a görögök még nem pánikolnak!

Gö­rög­or­szág­ban ha­tal­mas a fel­for­du­lás, min­denki várja mi lesz a sorsa az or­szág­nak. A tu­ris­ták­nak job­ban kell vi­gyáz­niuk.

Olcsóbb a tej, a túró,
a tejföl és a sajt

Olcsóbb a tej, a túró,
a tejföl és a sajt

Az összes tej­ter­mék árán végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése. A ter­me­lők tej­vál­ság­ról be­szél­nek, a fo­gyasz­tók örül­nek az ol­csóbb árak­nak.

Az összes tej­ter­mék árán végig gyű­rű­zött a tej fel­vá­sár­lási árá­nak 25 szá­za­lé­kos csök­ke­nése. A ter­me­lők tej­vál­ság­ról be­szél­nek, a fo­gyasz­tók örül­nek az ol­csóbb árak­nak. A je­len­ség oka, hogy az ex­port­pi­a­co­kon a ha­zait meg­ha­ladó ár­zu­ha­nás tör­tént, így a ha­tá­ra­in­kon belül pró­bál­ják a gaz­dák el­adni a tejet.

Hatalmas ötlet! Mentsük meg együtt Görögországot! Szállj be te is!

Mentsük meg együtt Görögországot! Szállj be te is!

Amíg az Uniós mi­nisz­te­rek vi­tat­koz­nak, addig egy 29 éves angol el­ha­tá­rozta, hogy a saját ke­zébe veszi Gö­rög­or­szág meg­men­té­sé­nek ügyét!

Bukhatja menő sportkocsiját az elvált énekes

Bukhatja menő sportkocsiját az elvált énekes

Vál­ságba ke­rült Ki­rály L. Norbi, akit ko­moly anyagi ne­héz­sé­gek súj­ta­nak.

Ha­tal­mas vál­ságba ke­rült Ki­rály L. Norbi, akit ko­moly anyagi ne­héz­sé­gek súj­ta­nak. Ha viszi a ko­csit a bank, akkor nem lesz mivel a hak­nikra jár­nia.

Egy év után máris válságba került Klapka György házassága

Egy év után máris válságba került Klapka György házassága

Má­ri­á­val ko­moly né­zet­el­té­ré­sük adó­dott. Meg­van rá az esély, hogy ha­ma­ro­san kü­lön­vál­nak az út­jaik.