CÍMKE: 'hulladék'

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt, bili a fej­fá­nál, ház­tar­tási hul­la­dék a szá­raz gallyak kö­zött.

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

A kézi esz­kö­zök­kel és ta­ka­rí­tó­gé­pek­kel mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek Bu­da­pes­ten.

Mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek a fő­vá­ros­ban.

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek Ma­gyar­or­szá­gon is a mű­anyag zacs­kók és az egy­szer hasz­ná­la­tos mű­anyag esz­kö­zök.

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek Ma­gyar­or­szá­gon is a mű­anyag zacs­kók és az egy­szer esz­kö­zök.

Eldugaszolják a csatornákat a nedves törlőkendők

Eldugaszolják a csatornákat a nedves törlőkendők

Ang­li­á­ban be­til­ta­nák...

Ak­kora ká­ro­kat okoz­nak a ned­ves tör­lő­ken­dők, hogy Ang­li­á­ban be­tilt­hat­ják azo­kat - adta hírül a BBC. A Ri­post utá­na­né­zett, hogy ná­lunk mi a hely­zet.

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

Eláruljuk, mit tilos a vécébe dobni, mégis van, hogy megteszed

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat.

A vécé nem egy bár­mit má­gi­ku­san el­tün­tető sze­me­tes: ha va­lami olyat húzol le rajta, ami nem oda­való, el­du­gul­hat, ami amel­lett, hogy kel­le­met­len, drága mu­lat­ság is. Meg­mu­tat­juk, mi az, amit sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött ne húzz le a vécén!

Zseniális szabadalom: baromfitoll-hulladékból szigetelőanyag

Zseniális magyar szabadalom: baromfitoll-hulladékból szigetelőanyag

Toll­kar­ton és tollfa névre ke­resz­tel­ték a K+F pro­jekt ke­re­té­ben lét­re­jött hő- és hang­szi­ge­telő ter­mé­ke­ket, me­lyek je­len­tős kör­nye­zeti ter­he­lés­től men­te­sí­te­nek.

Már a magyar oldalon is megjelent az ijesztően veszélyes hulladék

Már a magyar oldalon is megjelent az ijesztően veszélyes hulladék

Egy román hús­üzem­ből szár­mazó szenny­víz ká­ro­sítja a kör­nye­ze­tet.

Bor­zasztó ál­la­pot­ban van a Sza­mos: ez a Green­peace ma­gyar, román és szlo­vák mun­ka­tár­sai által vég­zett vizs­gá­la­tok­ból derül ki. A szer­ve­zet lé­pé­se­ket sür­get, mert egy román hús­üzem­ből szár­mazó szenny­víz az egész­sé­gére is rá­me­het.

Eláraszt a levélszemét?

Eláraszt a levélszemét?

Akár­mi­lyen kicsi a ker­ted, nem jó, ha nem tá­vo­lí­tod el a le­ve­le­ket.

A kö­zelgő tél csal­ha­tat­lan jele, ami­kor már a fák lomb­ko­ro­nája le­csu­pa­szo­dik. Te pedig ilyen­kor tér­dig jársz az avar­ban. Akár­mi­lyen kicsi is a ker­ted, nem jó, ha nem tá­vo­lí­tod el a szín­pom­pás le­ve­le­ket. Mu­tat­juk mit te­hetsz!

Hulladékból termel építőipari alapanyagot Debrecen új üzeme

Hulladékból termel építőipari alapanyagot Debrecen új üzeme

A ma­gyar cég évi 40-50 ezer tonna üveg­ből fog üveg­ha­bot gyár­tani 3-4 éven belül.

A ma­gyar cég évi 40-50 ezer tonna üveg­ből fog üveg­ha­bot gyár­tani 3-4 éven belül.

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­ka­cot, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.