CÍMKE: 'felfedezés'

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Elképesztő objektumot talált a Curiosity a Mars felszínén!

Elképesztő objektumot talált a Curiosity a Mars felszínén!

Egyen­lőre a NASA se tudta be­azo­no­sí­tani a kü­lö­nös tár­gyat.

Egyen­lőre a NASA se tudta be­azo­no­sí­tani a kü­lö­nös tár­gyat.

Új madárfaj jelent meg Szegeden, ilyen még nem volt Magyarországon

Új madárfaj jelent meg Szegeden, ilyen még nem volt Magyarországon

A la­zúr­ci­ne­gét a sze­gedi Fehér-tavon lát­ták a ná­das­ban. Egész Eu­ró­pá­ban rit­ká­nak szá­mít ez a fajta.

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit rejt a kódolt térkép

Hatalmas bejelentést tettek a tudósok: hátborzongató, mit rejt a kódolt térkép

Hi­he­tet­len, mire buk­kan­tak, mi­u­tán si­ke­rült meg­fej­teni a tér­ké­pet.

Hi­he­tet­len, mire buk­kan­tak, mi­u­tán si­ke­rült meg­fej­teni a tér­ké­pet.

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

Most jelentették be a tudósok, hihetetlen, mit találtak Spanyolországban

Most jelentették be a tudósok, hihetetlen, mit találtak Spanyolországban

Nem hit­ték volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Hiába ta­pasz­talt szak­ér­tők, még ők sem hit­ték volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

A fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tatja majd meg a tör­té­nel­met.

A ta­pasz­talt ku­ta­tók sze­rint a fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tatja majd meg a tör­té­nel­met.

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Elő­ször si­ke­rült ilyet.

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat, hi­szen az em­beri test sok más ré­szé­nek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­solja.

Közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Mé­lyebbre ju­tot­tak, mint eddig bár­mi­kor. Tör­té­nelmi fel­fe­de­zé­se­ket tet­tek.

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Nem­rég az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban ha­tal­mas, mes­ter­sé­ges szer­ke­zet­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés. Egy búvár csak "szu­ve­nírt" akart, de aztán tu­da­to­sult benne, mire buk­kant.

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók.

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók a fel­fe­de­zés lát­tán! Több, ko­rábbi fel­té­te­le­zést is cá­fol­tak a friss ered­mé­nyek, ame­lyek újabb kér­dé­se­ket vet­het­nek fel.

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők. A tech­ni­ká­val föl­dön­túli él­mény lesz az or­gaz­mus.

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét.

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét.

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Meg­vál­toz­hat a Hold­ra­szál­lás.

Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek nagy ha­tás­sal le­het­nek a kö­vet­kező Holdra szál­lá­sok­nál.

Szenzációs agyagtáblákat talált a BorosMegaVoga!

Szenzációs agyagtáblákat talált a BorosMegaVoga!

Feje te­te­jére állt a tör­té­ne­lem!

Feje te­te­jére állt az em­be­ri­ség tör­té­nelme!

Rejtélyes felfedezés Óbudán: óriási atombunkert rejt a föld

Rejtélyes felfedezés Óbudán: óriási atombunkert rejt a föld

A föld alatt fé­le­le­me­tes mé­retű be­ton­alag­utakra ta­lál­tak a bar­lan­gá­szok.

A föld alatt fé­le­le­me­tes mé­retű be­ton­alag­utakra ta­lál­tak a bar­lan­gá­szok, és egy­előre senki sem tudja, hogy ki és miért épí­tette.

Lassan járj - nem élsz tovább

Lassan járj - nem élsz tovább

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: friss ta­nul­má­nyuk sze­rint a las­sabb gya­log­lási tempó egyes be­teg­sé­gekre való haj­lam­ról árul­ko­dik!

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: friss ta­nul­má­nyuk sze­rint a las­sabb gya­log­lási tempó egyes be­teg­sé­gekre való haj­lam­ról árul­ko­dik!

Az egyiptominál ezer évvel öregebb piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén. Az ott fel­tárt ro­mok­ról ki­de­rült, hogy azok egy pi­ra­mis­szerű épít­mény...

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

Ismét ki­de­rült va­lami ér­de­kes...

A Nap­rend­sze­rünk ha­tár­vi­dé­kén, a Nep­tu­nusz pá­lyá­ján túl, kü­lö­nös égi­test ke­ring.

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt. Ritka és sér­tet­len le­let­együt­test ta­lál­tak egy árok­ban. A több hétig tartó res­ta­u­rá­lás során még több réz­kori tárgy ke­rült elő az ál­ta­luk ta­lált tárgy­ból.

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

Va­lódi át­tö­rés­nek tart­ják a meg­lepő ered­ménnyel vég­ződő kí­sér­le­tet.

A szak­ér­tők va­lódi át­tö­rés­nek tart­ják a meg­lepő ered­ménnyel vég­ződő kí­sér­le­tet. Egy 57 éves férfi, aki né­hány éve vissza­jött a ha­lál­ból, most elő­ször szá­molt be el­ké­pesztő tes­ten kí­vüli él­mé­nyé­ről!

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető!

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető, a tudósok is megdöbbentek!

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek.

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor egy ha­tal­mas és rej­té­lyes láb­nyo­mot vett észre.

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Eddig csak egy­szerű fir­ká­nak hit­ték a ku­ta­tók da Vinci jegy­zet­fü­ze­té­nek szé­lén ta­lál­ható áb­rá­kat...

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

Még a csil­la­gá­szo­kat is meg­lepte!

A Föld­től kö­rül­be­lül 320 fény­év­nyire ta­lál­ható égi­test leg­alább 16 mil­lió éves. Lé­te­zése még a leg­ta­pasz­tal­tabb csil­la­gá­szo­kat is meg­lepte!

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity.

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity nevű mars­járó, olyas­mit, amire a tu­dó­sok egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tot­tak. Tel­jes az iz­ga­lom a ku­ta­tók kö­ré­ben...

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

A mars­járó va­lami olyasmi mel­lett ment el a vörös boly­gón, amire bárki fel­kapta volna a fejét, de nem a NASA

A mars­járó olyasmi mel­lett ment el a vörös boly­gón, amire bárki fel­kapta volna a fejét, de nem a NASA...

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

4500 évnek kel­lett el­tel­nie...

4500 évnek kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy fel tud­juk tér­ké­pezni az ősi pi­ra­mi­sok tel­jes belső szer­ke­ze­tét...

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

Hi­va­ta­lo­san is kap­tunk egy új hol­dat!

A csil­la­gá­szok ész­re­vet­tek egy olyan asz­te­ro­i­dát, amely úgy tűnik, hogy a kö­vet­kező pár száz évben a Föld körül fog ke­rin­geni.

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

A ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Eszméletlen felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Eszméletlen tudományos felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Ha iga­zak a hírek, fel­fe­dez­tek egy olyan al­ko­holt, ami­től fo­gyasz­tója nem lesz más­na­pos.

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok, mesés kin­csek...

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

A ta­nult ré­gész pro­fesszo­rok­nak is tátva marad a szá­juk...

A ti­né­dzser olyan fel­fe­de­zést tett, amire még a ta­nult ré­gész pro­fesszo­rok is büsz­kék len­né­nek! Pedig eli sem moz­dult a szá­mí­tó­gépe mel­lől...

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Híg ce­men­tet fecs­ken­dez­nek a tö­rött és szét­csú­szott csont kö­zötti hé­zagba.

Ka­pasz­kodj meg: híg ce­men­tet fecs­ken­dez­nek a tö­rött és szét­csú­szott csont kö­zötti hé­zagba.

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét.

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét. Egy eddig is­me­ret­len boly­gót fe­dez­tek fel, ami a mi na­punk körül ke­ring.

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Az idős­kori vak­ság fő oka vi­lág­szerte a szürke há­lyog. 50, 60, 70 fö­lött szürke pacák úsz­nak be a lá­tó­me­zőbe, majd, ahogy fol­tok össze­ér­nek, beáll a vak­ság.

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Ebből a lé­leg­zet­el­ál­lító videó-össze­ál­lí­tás­ból ki­de­rül, hogy az el­múlt év va­ló­ban a tu­do­mány egyik leg­szebb éve volt. Fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyek szü­let­tek, év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Egy csil­la­gász sze­rint "me­ga­épít­mé­nyek" le­het­nek a KIC 8462852 körül.

Egy csil­la­gász­cso­port sze­rint "me­ga­épít­mé­nyek" le­het­nek egy rej­té­lyes csil­lag körül, tő­lünk 1500 fény­év­nyire. Szó­val nin­cse­nek közel, de akik épí­tet­ték min­den­kép­pen fej­let­teb­bek ná­lunk.

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­kac­fajt, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­ka­cot, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

3,5 mil­lió éves bak­té­ri­u­mot fecs­ken­de­zett ma­gába az orosz ku­tató. Hiszi, hogy az ős­or­ga­niz­mus örök egész­sé­get adott neki.

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad a fagy­lalt.

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt.

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

Új felfedezés: belülről is megnézheted, ahogy dobog a szíved

Új felfedezés: belülről is megnézheted, ahogy dobog a szíved

Éle­tünk tel­jes egé­szé­ben dol­go­zik szün­te­le­nül. Egy percre sem áll le, ha meg­tenné meg­hal­nánk.

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Az új ta­lál­mány fi­gyel­mez­tet, ha nemi be­teg­sé­get ész­lel! El­ké­pesztő!

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Amint meg­is­me­red az uma­mit könnyeb­ben megy a diéta.

Ha ál­landó éh­ség­ér­zet­tel küz­desz, akkor va­ló­já­ban az ötö­dik íz, vagyis az umami hi­ány­zik az éle­ted­ből. Amint ele­gendő umami kerül a tá­nyé­rodra, könnyeb­ben megy a diéta.