CÍMKE: 'felfedezés'

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Szenzációs bejelentést tettek a kutatók: felfedezték az emberi élet legősibb nyomát

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Át­törő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: ez meg­vál­toz­tatja a múl­tun­kat!

Ez az eszköz kimutatja a rákot a tünetek megjelenése előtt!

Ez az eszköz kimutatja a rákot a tünetek megjelenése előtt!

Át­törő lehet a rák el­leni harc­ban ez a szer­ke­zet, ami úgy mű­kö­dik, mint egy szonda.

Át­törő lehet a rák el­leni harc­ban ez a szer­ke­zet, ami úgy mű­kö­dik, mint egy szonda.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért útnak in­dult.

Új madárfaj jelent meg Szegeden, ilyen még nem volt Magyarországon

Új madárfaj jelent meg Szegeden, ilyen még nem volt Magyarországon

A la­zúr­ci­ne­gét a sze­gedi Fehér-tavon lát­ták a ná­das­ban.

A la­zúr­ci­ne­gét a sze­gedi Fehér-tavon lát­ták a ná­das­ban. Egész Eu­ró­pá­ban rit­ká­nak szá­mít ez a fajta.

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

A kutatók is összezavarodtak, döbbenetes, mit találtak az emberi agyban

De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Kü­lö­nös, mire buk­kan­tak a halál be­állta után pár órá­val vég­zett vizs­gá­la­tok során. De mi lehet a ma­gya­rá­zat erre?

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok az áthatolhatatlan erdőben

Hihetetlen felfedezést tettek a tudósok az áthatolhatatlan erdőben

Azért is kü­lö­nös a fel­fe­de­zés, mert szín­vak volt a ku­tató...

Azért is kü­lö­nös a fel­fe­de­zés, mert szín­vak volt a ku­tató...

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

Meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a hírhedt fekete szarkofágot

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek.

A 3 mé­te­res ko­por­sót a hónap ele­jén fe­dez­ték fel a ré­gé­szek, de csak most jött el az ideje annak, hogy fel­nyis­sák a fe­de­lét. Amit benne ta­lál­tak, az egé­szen el­ké­pesztő...

Most közölték a tudósok: hihetetlen, mit találtak a meteoritban

Most közölték a tudósok: hihetetlen, mit találtak a meteoritban

Ez a fel­fe­de­zés átír min­dent, amit eddig tud­tak.

Ez a fel­fe­de­zés átír min­dent, amit eddig tud­tak.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

Sokkot kaptak a tudósok, amikor megvizsgálták a háromujjú múmiát

A fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tat­hatja majd meg a tör­té­nel­met.

A fel­fe­de­zés alap­já­ban vál­toz­tat­hatja majd meg a tör­té­nel­met.

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Sokkoló felfedezés, rengeteg csontváz a hotel medencéje alatt

Több mint het­ven darab ke­rült elő!

A fel­újí­tási mun­ká­la­tok során buk­kan­tak rá a cson­tokra. Több mint het­ven darab ke­rült elő!

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Hihetetlen csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül

Elő­ször si­ke­rült ilyet.

Elő­ször si­ke­rült ha­lott ne­ut­ron­csil­la­got fel­fe­dezni a Te­j­út­rend­sze­ren kívül.

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat, hi­szen az em­beri test sok más ré­szé­nek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­solja.

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

Hihetetlen, mit találtak az 5000 éves múmia testén

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók.

El­sá­pad­tak a ku­ta­tók a fel­fe­de­zés lát­tán! Több, ko­rábbi fel­té­te­le­zést is cá­fol­tak a friss ered­mé­nyek, ame­lyek újabb kér­dé­se­ket vet­het­nek fel.

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Most közölték a tudósok: hátborzongató, amit a tenger mélyén találtak

Mé­lyebbre ju­tot­tak, mint eddig bár­mi­kor. Tör­té­nelmi fel­fe­de­zé­se­ket tet­tek.

Mé­lyebbre ju­tot­tak, mint eddig bár­mi­kor. Tör­té­nelmi fel­fe­de­zé­se­ket tet­tek.

5 új cukorbetegséget fedeztek fel! Másként kell kezelni ezeket

5 új cukorbetegséget fedeztek fel! Másként kell kezelni ezeket

Nem két­féle tí­pusa lé­te­zik!

A cu­kor­be­teg­ség­ről eddig azt gon­dol­tuk, hogy két alap­vető tí­pusa lé­te­zik. Svéd tu­dó­sok sze­rint azon­ban ez az osz­tá­lyo­zás el­avult.

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Ilyet még nem láttál: hátborzongató, mit találtak a kutatók az óceán mélyén

Csu­pán a vé­let­len­nek kö­szön­hető a fel­fe­de­zés. Egy búvár csak "szu­ve­nírt" akart, de aztán tu­da­to­sult benne, mire buk­kant.

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Különös dologra bukkantak egy antarktiszi jéghasadékban

Az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban mes­ter­sé­ges struk­túra vált lát­ha­tóvá...

Az egyik tá­guló jég­ha­sa­dék­ban mes­ter­sé­ges­nek tűnő struk­túra vált lát­ha­tóvá a Go­ogle Maps-fotón...

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Különleges masszázzsal jutnak csúcsra a nők, elképesztő technika

Ré­góta is­mert mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők.

Ré­góta is­mert, de csak ke­ve­sek által hasz­nált mód­szert fe­dez­tek fel ma­guk­nak újra a nők. A tech­ni­ká­val föl­dön­túli él­mény lesz az or­gaz­mus.

Rejtélyes felfedezés Óbudán: óriási atombunkert rejt a föld

Rejtélyes felfedezés Óbudán: óriási atombunkert rejt a föld

A föld alatt fé­le­le­me­tes mé­retű be­ton­alag­utakra ta­lál­tak a bar­lan­gá­szok, és egy­előre senki sem tudja, hogy ki és miért épí­tette.

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Meg­vál­toz­hat a Hold­ra­szál­lás.

Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek nagy ha­tás­sal le­het­nek a kö­vet­kező Holdra szál­lá­sok­nál.

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

Szenzációs felfedezés: hatalmas titkos kamrát találtak a gízai nagy piramisban

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét.

A sok évnyi ku­ta­tó­munka meg­hozta a gyü­möl­csét. A ré­gé­szek végre egy szen­zá­ciós fel­fe­de­zést is le tud­tak tenni az asz­talra. Bár, ezzel a rej­té­lyek száma csak to­vább nö­ve­ke­dett a 4500 éves épít­ménnyel kap­cso­lat­ban.

Szenzációs agyagtáblákat talált
a BorosMegaVoga!

Szenzációs agyagtáblákat talált
a BorosMegaVoga!

Újra itt a két ani­má­ciós fi­gura! Ez­út­tal Boros meg a Voga baba a feje te­te­jére ál­lítja az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét!

Újra itt a két ani­má­ciós fi­gura! Ez­út­tal Boros meg a Voga baba a feje te­te­jére ál­lítja az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét!

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Ritka le­le­tet ta­lál­tak a ré­gé­szek.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt. Ritka le­le­tet ta­lál­tak egy árok­ban.

Az egyiptominál ezer évvel öregebb piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén. Az ott fel­tárt ro­mok­ról ki­de­rült, hogy azok egy pi­ra­mis­szerű épít­mény...

Lassan járj - nem élsz tovább

Lassan járj - nem élsz tovább

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: friss ta­nul­má­nyuk sze­rint a las­sabb gya­log­lási tempó egyes be­teg­sé­gekre való haj­lam­ról árul­ko­dik!

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek a ku­ta­tók: friss ta­nul­má­nyuk sze­rint a las­sabb gya­log­lási tempó egyes be­teg­sé­gekre való haj­lam­ról árul­ko­dik!

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

A Nap­rend­sze­rünk ha­tár­vi­dé­kén, a Nep­tu­nusz pá­lyá­ján túl, kü­lö­nös égi­test ke­ring.

Annak el­le­nére, hogy már a Föld­höz ha­sonló ex­o­boly­gókra va­dá­szunk a több fény­év­nyi tá­vol­ság­ban lévő csil­la­gok körül, a saját há­zunk táját szinte alig is­mer­jük. Ismét ki­de­rült va­lami ér­de­kes...

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

Va­lódi át­tö­rés­nek tart­ják a meg­lepő ered­ménnyel vég­ződő kí­sér­le­tet.

A szak­ér­tők va­lódi át­tö­rés­nek tart­ják a meg­lepő ered­ménnyel vég­ződő kí­sér­le­tet.

Szex válás után: íme a legnagyobb különbségek

Szex válás után: íme a legnagyobb különbségek

Vár­nak az új él­mé­nyek!

Attól, hogy el­vál­tál, még nem kell, hogy bú­csút mondj a sze­xu­a­li­tás­nak! Sőt, a válás utáni szex akár új fel­fe­de­zé­sekre is al­kal­mat adhat.

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető!

Elképesztő leletre bukkant egy idegenvezető, a tudósok is megdöbbentek!

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek.

A ta­pasz­talt férfi alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor egy ha­tal­mas és rej­té­lyes láb­nyo­mot vett észre.

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Eddig csak egy­szerű fir­ká­nak hit­ték a ku­ta­tók da Vinci jegy­zet­fü­ze­té­nek szé­lén ta­lál­ható áb­rá­kat...

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

Hi­va­ta­lo­san is kap­tunk egy új hol­dat!

A csil­la­gá­szok ész­re­vet­tek egy olyan asz­te­ro­i­dát, amely úgy tűnik, hogy a kö­vet­kező pár száz évben a Föld körül fog ke­rin­geni.

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

A Föld­től kö­rül­be­lül 320 fény­év­nyire ta­lál­ható égi­test leg­alább 16 mil­lió éves.

A Föld­től kö­rül­be­lül 320 fény­év­nyire ta­lál­ható égi­test leg­alább 16 mil­lió éves. Lé­te­zése még a leg­ta­pasz­tal­tabb csil­la­gá­szo­kat is meg­lepte!

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

A Cu­ri­o­sity mars­járó va­lami olyasmi mel­lett ment el a vörös boly­gón, amire bárki fel­kapta volna a fejét, a NASA azon­ban oda se ba­gó­zott!

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

4500 évnek kel­lett el­tel­nie...

4500 évnek kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy fel tud­juk tér­ké­pezni az ősi pi­ra­mi­sok tel­jes belső szer­ke­ze­tét...

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a mars­járó, olyas­mit, amire a tu­dó­sok egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tot­tak.

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity, olyas­mit, amire a tu­dó­sok egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tot­tak.

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

A ti­né­dzser olyan fel­fe­de­zést tett, amire még a ta­nult ré­gész pro­fesszo­rok is büsz­kék len­né­nek!

Eszméletlen felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Eszméletlen tudományos felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Ha iga­zak a hírek, fel­fe­dez­tek egy olyan al­ko­holt, ami­től fo­gyasz­tója nem lesz más­na­pos.

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

A hi­va­ta­los ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok ebben a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket? A hi­va­ta­los ré­gész szak­te­kin­té­lyek­nek rá kell jön­niük, hogy lé­tez­het­nek olyan dol­gok ebben a ré­gi­ó­ban, amik­ről el­kép­ze­lé­sük sincs.

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok, mesés kin­csek, fur­csa mú­miák...

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok.

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyek szü­let­tek, év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét.

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét. Egy eddig is­me­ret­len boly­gót fe­dez­tek fel, ami a mi na­punk körül ke­ring.

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Ka­pasz­kodj meg: híg ce­men­tet fecs­ken­dez­nek a tö­rött csont hé­za­gába.

Ka­pasz­kodj meg: híg ce­men­tet fecs­ken­dez­nek a tö­rött és szét­csú­szott csont kö­zötti hé­zagba. A csont­ba­rát ce­ment­tel napok alatt össze­forr­hat a sé­rült csont!

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Egyet­len kiút volt eddig: a drága és ve­szé­lyes műtét. Na, ennek most vége!

Az idős­kori vak­ság fő oka vi­lág­szerte a szürke há­lyog. 50, 60, 70 fö­lött szürke pacák úsz­nak be a lá­tó­me­zőbe, majd, ahogy fol­tok össze­ér­nek, beáll a vak­ság. Töb­bet nem lát a beteg szem, sö­tét­ségbe borul a világ. Egyet­len kiút volt eddig: a drága és ve­szé­lyes műtét. Na, ennek most vége!

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Egy csil­la­gász sze­rint "me­ga­épít­mé­nyek" le­het­nek a KIC 8462852 körül.

Egy csil­la­gász­cso­port sze­rint "me­ga­épít­mé­nyek" le­het­nek egy rej­té­lyes csil­lag körül.

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­ka­cot, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

3,5 mil­lió éves bak­té­ri­u­mot fecs­ken­de­zett ma­gába az orosz ku­tató. Hiszi, hogy az ős­or­ga­niz­mus örök egész­sé­get adott neki.

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

Új felfedezés: belülről is megnézheted, ahogy dobog a szíved

Új felfedezés: belülről is megnézheted, ahogy dobog a szíved

Éle­tünk tel­jes egé­szé­ben dol­go­zik szün­te­le­nül. Egy percre sem áll le, ha meg­tenné meg­hal­nánk.

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Az új ta­lál­mány fi­gyel­mez­tet, ha nemi be­teg­sé­get ész­lel! El­ké­pesztő!

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Amint meg­is­me­red az uma­mit könnyeb­ben megy a diéta.

Ha ál­landó éh­ség­ér­zet­tel küz­desz, akkor va­ló­já­ban az ötö­dik íz, vagyis az umami hi­ány­zik az éle­ted­ből. Amint ele­gendő umami kerül a tá­nyé­rodra, könnyeb­ben megy a diéta.