CÍMKE: 'egészségügy'

Új egészségügyi információs központok

Kásler: Egészségügyi információs központokat hozunk létre

Ezt mondta Kás­ler az új köz­pon­tok­ról.

A cél az, hogy minél to­vább egész­sé­ge­sen él­je­nek az em­be­rek.

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Kevesebbet kell várni a szakorvosi ellátásra

Dol­goz­nak a rend­sze­ren, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel je­len­tő­sen csök­kent­hető lesz a vá­ra­ko­zási idő.

Micsoda bejelentés: Óriási változások jönnek az egészségügyben

Micsoda bejelentés: Óriási változások jönnek az egészségügyben

Kás­ler Mik­lós in­duló fej­lesz­té­se­ket je­len­tett be az egész­ség­ügy­ben.

Kás­ler Mik­lós mi­nisz­ter ha­tal­mas, in­duló fej­lesz­té­se­ket je­len­tett be az egész­ség­ügy­ben.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Jól működik a triázsrendszer, zökkenőmentes volt a kórházak átállása

Jól működik a triázsrendszer, zökkenőmentes volt a kórházak átállása

Az át­ál­lás­sal egy­sé­ge­sebbé, gyor­sabbá és át­lát­ha­tóbbá vált a be­te­gek el­lá­tási rend­szere or­szá­go­san.

72 százalékos béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak

72 százalékos béremelés az egészségügyi szakdolgozóknak

2022-ig 72 szá­za­lék­kal emel­ke­dik az egész­ség­ügyi szak­dol­go­zók bére.

2022-ig 72 szá­za­lék­kal emel­ke­dik az egész­ség­ügyi szak­dol­go­zók bére.

Megújul a pszichiátriai ellátórendszer

Jelentősen megújul az ország pszichiátriai ellátórendszere

9 mil­li­árd fo­rint­ból újul meg a pszi­chi­át­riai gon­do­zó­rend­szer.

Három fő te­rü­le­ten, mint­egy 9 mil­li­árd fo­rint­ból meg­újul a ma­gyar­or­szági pszi­chi­át­riai gon­do­zó­rend­szer - je­len­tette be dr. Hor­váth Il­dikó ál­lam­tit­kár.

Hogyan alakulnak át a sürgősségi osztályok? Íme a lényeg!

Hogyan alakulnak át a sürgősségi osztályok? Íme a lényeg!

El­fo­gadta a kor­mány az egész­ség­ügy­ben a sür­gős­ségi alap­el­lá­tás új kon­cep­ci­ó­ját. A lé­nyeg, hogy a be­te­ge­ket pár perc alatt ka­te­go­ri­zál­ják.

El­fo­gadta a kor­mány az egész­ség­ügy­ben a sür­gős­ségi alap­el­lá­tás új kon­cep­ci­ó­ját. A lé­nyeg, hogy a be­te­ge­ket pár perc alatt ka­te­go­ri­zál­ják asze­rint, hogy mi­lyen sür­gős az el­lá­tá­suk.

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Kezdjük megszokni az e-receptet! Mobilon is elérhető lesz a recept

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt több mint 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki.

Na­ponta 800 ezer e-re­cep­tet írnak, és egy év alatt 176 mil­lió(!) elekt­ro­ni­kus re­cep­tet vál­tot­tak ki.

10 milliárddal többet költenek a rák kezelésére és megelőzésére

10 milliárddal többet költenek a rák kezelésére és megelőzésére

Évről évre egyre több for­rást biz­to­sít a kor­mány a rákos meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sére. A szű­rő­prog­ra­mokra is egyre több jut.

Tovább csökkennek a kórházi várólisták

Tovább csökkennek a kórházi várólisták

Meg­szű­nik a kró­ni­kus máj­gyul­la­dás­ban szen­ve­dők vá­ró­lis­tája.

Meg­szű­nik Ma­gyar­or­szá­gon a kró­ni­kus máj­gyul­la­dás­ban szen­ve­dők vá­ró­lis­tája, mi­u­tán a Nem­zeti Egész­ség­biz­to­sí­tási Alap­ke­zelő pá­lyá­zat útján öt­ezer be­teg­nek ele­gendő ké­szít­ményt vá­sá­rolt.

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere. Van is miért: tel­je­sen össze­ke­ve­red­tek a dol­gok, a be­teg­nek gyak­ran fo­galma sincs, miért kell fi­zetni és miért nem...

Nagy béremelés az egészségügyben

Nagy
béremelés
az
egészségügyben

Je­len­tős mér­ték­ben meg­eme­lik az egész­ség­ügyi dol­go­zók bérét. 80 ezer dol­go­zót érint az átlag 8 szá­za­lé­kos eme­lés.

Je­len­tős mér­ték­ben meg­eme­lik az egész­ség­ügyi dol­go­zók bérét. 80 ezer dol­go­zót érint az átlag 8 szá­za­lé­kos eme­lés.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a gyógy­szer­tá­rak­ban idén. Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött!

Az új Egész­ség­ügyi Tér (EESZT) hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket.

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Személyi igazolvánnyal fájdalomcsillapítót

Új idő­szá­mí­tás a gyógy­szer­tá­rak­ban.

Az új Egész­ség­ügyi Tér hoz­zá­já­rul, hogy mos­tan­tól pa­pír­re­cept nél­kül is ki­vált­suk a ne­vünkre szóló gyógy­sze­re­ket,.

Így tehetsz te is az influenza ellen

Így tehetsz te is az influenza ellen

Az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zés az oltás.

Foly­tatja tá­jé­koz­tató kam­pá­nyát az Or­szá­gos Kör­nye­zet­egész­ség­ügyi In­té­zet azért, hogy minél töb­ben kér­jék az influ­enza el­leni leg­ha­té­ko­nyabb vé­de­ke­zést, az ol­tást.

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat százezrekkel lehúzó bűnbanda!

Budapesten is feltűnt a nyugdíjasokat százezrekkel lehúzó bűnbanda!

Tő­lünk tud­ták meg a be­te­gek, hogy át­vág­ják őket! Na­ponta mil­li­ó­kat csal­hat ki a nyug­dí­ja­sok­tól egy bűn­banda.

Béremelés sem lenne az egészségügyben, ha az ellenzéken múlna

Béremelés sem lenne az egészségügyben, ha az ellenzéken múlna

Ha az el­len­zé­ken múlna, akkor az egész­ség­ügyi dol­go­zók nem kap­hat­ná­nak bér­eme­lést.

Ha az el­len­zé­ken múlna, akkor az egész­ség­ügyi dol­go­zók nem kap­hat­ná­nak bér­eme­lést.

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

A leg­töb­ben utá­lunk or­vos­hoz járni, ám van­nak olyan jelek, ame­lyek­kel egy­ér­tel­műen el­me­gyünk.

Végre több lesz a vidéki háziorvos!

Végre több lesz a vidéki háziorvos!

Sok fi­a­tal or­vos­nak eddig nem volt túl vonzó a vi­déki há­zi­or­vosi állás.

Sok fi­a­tal or­vos­nak eddig nem volt túl vonzó a vi­déki há­zi­or­vosi állás, ezért is olyan sok az idős dok­tor. Ez most végre meg­vál­toz­hat, mert a kor­mány újabb 130 ezer fo­rint­tal nö­velte a pra­xi­sok tá­mo­ga­tá­sát.

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány: éve­kig kap­ják a se­gélyt, mikor már másik or­szág­ban élnek!

Szűréseken verik át az időseket

Egészségügyi szűréseken verik át az időseket

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket".

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket".

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Így adják el neked
a gyógyszereket!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás!

Vál­to­zás jön! Koc­ká­zat és mel­lék­ha­tás he­lyett biz­ton­sá­gos al­kal­ma­zás! Meg­vál­toz­hat a szö­veg a gyógy­szer­rek­lá­mok végén, ki­de­rí­tet­tük, hogy mi ennek az oka!

Ez a találmány azonnal elállítja a vérzést!

Ez a találmány azonnal elállítja a vérzést!

Egy 17 éves or­vos­bio­ló­giai mér­nök for­ra­dal­ma­sít­hatja az egész­ség­ügyet! Ott­hon, és a harc­té­ren egy­aránt al­kal­maz­hat­ják majd ezt az esz­közt!

Egy 17 éves or­vos­bio­ló­giai mér­nök for­ra­dal­ma­sít­hatja az egész­ség­ügyet! Ott­hon, és a harc­té­ren egy­aránt al­kal­maz­hat­ják majd ezt az esz­közt!

Magyar mentős megrázó üzenete: 25 ezer ember élhetne, ha ellátják!

Magyar mentős megrázó üzenete: 25 ezer ember élhetne, ha ellátják!

Pedig nem lenne túl bo­nyo­lult cse­le­kedni, de va­la­hogy kép­te­len­ség rá­venni erre a leg­több em­bert...

Kézmosással csinál milliókat egy nő

Kézmosással csinál milliókat egy nő

Rá­adá­sul ehhez még vízre és szap­panra sincs szük­ség.

Ehhez még vízre és szap­panra sincs szük­sége Mary Leane-nek, aki vir­tu­á­li­san ta­nítja meg a he­lyes kéz­mo­sást egy in­ter­ak­tív szoft­ver se­gít­sé­gé­vel.