CÍMKE: 'alkohol'

Így szolgálják ki alkohollal a tiniket

Döbbenetes, így szolgálják ki alkohollal a tiniket a pesti éjszakában

A Ri­post meg­nézte, mi tör­té­nik a pesti éj­sza­ká­ban.

Ré­sze­gen az utcán fet­rengő tinik, al­ko­holt ren­delő gye­re­kek...

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

Mattrészeg sofőr ölte meg a gyönyörű 13 éves kislányt

A fi­a­ta­lok egy fának csa­pód­tak, a 13 éves lány pedig éle­tét vesz­tette.

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Soha többé depresszió, imádni fogod ezt a megoldást

Egy svéd ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb men­tá­lis ál­la­pot­nak azok ör­ven­de­nek, akik nem vi­szik túl­zásba az ivást.

Egy svéd ku­ta­tás sze­rint a leg­jobb men­tá­lis ál­la­pot­nak azok ör­ven­de­nek, akik csak ke­ve­set isz­nak.

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Azt ál­lítja, hogy ki­zá­ró­lag sört fo­gyasz­tott a nagy­böjt alatt, sze­rinte ez a fo­gyás titka. Sokan ké­tel­kedve fo­gad­ják a hírt...

Azt ál­lítja egy 43 éves férfi, hogy ki­zá­ró­lag sört fo­gyasz­tott a nagy­böjt alatt, sze­rinte ez a fo­gyás titka.

Olyat még a műtőben sem láttak, ami ennek a fiúnak a gyomrában volt

Olyat még a műtőben sem láttak, ami ennek a fiúnak a gyomrában volt

A fi­a­tal ittas volt, és meg­gon­do­lat­la­nul cse­le­ke­dett.

A fi­a­tal ittas volt, és na­gyon meg­gon­do­lat­la­nul cse­le­ke­dett.

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel, végül ez men­tette meg őt a tel­jes el­bu­kás­tól.

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Egy ku­ta­tó­cso­port végre utá­na­járt...

Bi­zarr kí­sér­le­tet vég­zett egy ku­ta­tó­cso­port. Meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak.

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Sehogy sem találod a párod, nem jön a szerelem? Lehet, hogy ez a baj

Több­nyire már az első ta­lál­ko­zón ki­de­rül, hogy nem fog menni együtt.

Több­nyire már az első ta­lál­ko­zón ki­de­rül, hogy nem fog menni együtt, és az is, hogy miért. Egy át­fogó fel­mé­rés meg­döb­bentő módon vi­lá­gít rá, mi az egyik leg­főbb baj ilyen­kor. Meg fogsz döb­benni, ha meg­tu­dod, miről is van szó!

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Ezt tették a sztárok: nem Curtis az egyetlen, aki megjárta a poklot

Nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Nem sza­bad azon­ban el­fe­lej­teni, hogy nem ő az egyet­len ma­gyar sztár, aki küzd a dé­mo­na­i­val.

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

A 42 éves szí­nésznő ren­de­sen meg­ün­ne­pelte ba­rát­nője 50. szü­le­tés­nap­ját.

Ötvenheten meghaltak a pancsolt szesztől

Ötvenheten meghaltak a pancsolt szesztől

Már leg­alább öt­ven­he­ten meg­hal­tak.

Már leg­alább öt­ven­he­ten meg­hal­tak csü­tör­tök óta Észak-In­di­á­ban, mi­u­tán il­le­gá­li­san ké­szí­tett szeszt fo­gyasz­tot­tak - kö­zöl­ték a helyi ha­tó­sá­gok szom­ba­ton.

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt.

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt, aki más­nap rosszul lett és a kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Eldurvult a helyzet: Rendőrt kellett hívni Tóth Andi partijára

Tóth Andi túl­zásba vitte a bu­li­zást.

Tóth Andi hét­vé­gén túl­zásba vitte a bu­li­zást, a szü­li­napja nem úgy ala­kult, ahogy ter­vezte.

Ittasan zuhant a mélybe egy pár, már nem segíthettek rajtuk

Ittasan zuhant a mélybe egy pár, már nem segíthettek rajtuk

Éppen a szikla szé­lén ál­lí­tot­tak fel ka­me­ra­áll­ványt, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént.

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

A leg­több em­bert bru­tá­li­san meg­vi­seli az óévet bú­csúz­tató mu­lat­ság. De nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon - egyik bi­zar­rabb, mint a másik!

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ezért csúszik jobban a pia, ha beüt a hideg

Ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen...

Egy ku­ta­tás során ki­de­rült, hogy az em­be­rek lé­nye­ge­sen több al­ko­holt isz­nak télen, mint az év többi ré­szé­ben; és arra is fény de­rült, hogy miért. Döb­be­ne­tes ma­gya­rá­za­tot adtak a tu­dó­sok!

Nem spóroltak a karácsonyi alkoholon Beckhamék

Nem spóroltak a karácsonyi alkoholon Beckhamék

David és Vic­to­ria Beck­ham egye­dül ka­rá­csony­kor en­ge­dik meg ma­guk­nak, hogy be­csíp­je­nek.

David és Vic­to­ria Beck­ham egye­dül ka­rá­csony­kor en­ge­dik meg ma­guk­nak, hogy be­csíp­je­nek.

Már a milliomosok egyik kedvenc karácsonyi ajándékát is hamisítják

Már a milliomosok egyik kedvenc karácsonyi ajándékát is hamisítják

A ku­ta­tók 55 rit­ká­nak mon­dott al­ko­ho­los italt vizs­gál­tak, ám 21 meg­bu­kott a tesz­te­ken, ha­mi­sít­vány­nak bi­zo­nyult.

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Letartóztatták a népszerű pornósztárt: Önkívületi állapotban találtak rá a rendőrök

Letartóztatták a népszerű pornósztárt: Önkívületi állapotban találtak rá a rendőrök

A jár­őrök test­ka­me­rája rög­zí­tette, ahogy fet­ren­gett a ré­szeg­ség­től.

A jár­őrök test­ka­me­rája rög­zí­tette...

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek, ami­kor eszébe jut nagy sze­relme Flip­per Öcsi...

Megfejtették a kutatók, ezt biztosan nem tudtad az alkoholról

Megfejtették a kutatók, ezt biztosan nem tudtad az alkoholról

Az új, ame­ri­kai ta­nul­mány­ból sok min­den ki­de­rül. 193 or­szág ada­tait hasz­nál­ták fel a ku­ta­tók a re­á­lis kép ér­de­ké­ben.

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, szörnyű dolgot tett ittasan

Bevallotta a magyar olimpiai bajnok, hogy szörnyű dolgot tett ittasan

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt nagy a bot­lá­sá­ról.

Az el­til­tott Pars Krisz­tián elő­ször be­szélt a nagy bot­lá­sá­ról. Úgy tűnik a sport­em­ber, egy életre meg­ta­nulta a lec­két, s ha min­den jól megy, nyá­ron hi­va­ta­lo­san is vissza­tér­het. Sőt, egy újabb olim­piai sze­rep­lést is el­kép­zel­he­tő­nek tart.

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság hogy rom­bolta le őt...

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság le­rom­bolta őt...

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

Arra a kutatók sem számítottak, ami most előkerült egy sírból

A le­leltre to­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak.

A kü­lön­le­ges le­leltre to­vábbi la­bo­ra­tó­ri­umi vizs­gá­la­tok vár­nak, meg akar­ják ál­la­pí­tani, hogy mi­lyen össze­te­vői van­nak.

Nagy a baj, gyomorkeserűként árulták a mérgező alkoholt

Nagy a baj, gyomorkeserűként árulták a mérgező alkoholt

Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek Ma­gyar­or­szá­gon.

Duty Free Shop fel­iratú cím­ké­ket ra­gasz­tot­tak a ma­gyar és kül­földi gyo­mor­ke­se­rűs üve­gekre, me­lye­ket há­zi­lag fújt ku­pa­kok­kal zár­ták le. Töb­ben is kór­házba ke­rül­tek Ma­gyar­or­szá­gon. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val.

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val. Vajon ho­gyan gon­dol­hatta, hogy ezt meg­úsz­hatja? Vagy annyira el­kapta a vágy szele, hogy nem ér­de­kelte semmi, csak az, hogy el­csá­bítsa di­ák­ját.

Felháborító, mivel próbál védekezni a futónő támadója

Felháborító, mivel próbál védekezni a futónő támadója

Meg­döb­bentő, ami­vel men­teni akarja magát Makai Vik­tó­ria tá­ma­dója. Jövő héten tehet val­lo­mást...

Bár még nem tett val­lo­mást, jövő héten arra is sor ke­rül­het. Meg­döb­bentő, ami­vel men­teni akarja magát Makai Vik­tó­ria tá­ma­dója...

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Fordulat Tátrai Tibor állapotában, rá sem lehet ismerni

Na­gyot for­dult vele a világ.

Na­gyot for­dult vele a világ, ami­óta ta­valy ok­tó­ber­ben rosszul lett kon­cert köz­ben.

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Élet a rehab után: Megindító vallomást tett Ben Affleck

Nem volt könnyű neki...

A há­rom­gyer­me­kes mű­vész végre őszin­tén val­lott al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról, va­la­mint arról, hogy mit élt át az el­vo­nón. Nem volt könnyű neki...

Alkoholkóma-közeli állapotban fetrengtek a diákok az osztályteremben

Alkoholkóma-közeli állapotban fetrengtek a diákok az osztályteremben

Az ittas szász­ré­geni fi­a­ta­lokra az ügye­le­tes tanár ta­lált rá, a gye­re­ke­ket kór­házba szál­lí­tot­ták és ér­te­sí­tet­ték a szü­le­i­ket.

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Tho­mas Markle már akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még csak gye­rek volt.

Kiskorúnak adott el alkoholt a magyar Tesco, durva büntetést kapott

Kiskorúnak adott el alkoholt a magyar Tesco, durva büntetést kapott

A deb­re­ceni Tes­co­ban az al­ko­ho­los ita­lok ér­té­ke­sí­tése szü­ne­tel.

A deb­re­ceni Tes­co­ban az al­ko­ho­los ita­lok ér­té­ke­sí­tése ha­tó­sági in­téz­ke­dés miatt szü­ne­tel.

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Szomorú fotók, azonnal az elvonóra kellett vinni Ben Afflecket

Volt fe­le­sége pat­tant a volán mögé, és azon­nal a leg­kö­ze­lebbi re­habra haj­tott a zűrös életű sztár­ral.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

Őszintén, tabuk nélkül vallott az alkoholizmusáról Baukó Éva

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat.

A mű­sor­ve­zető öt éve tette le a po­ha­rat, ám az azt meg­előző idő­szak bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott neki és a csa­lád­já­nak is.

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

Kern András drámai vallomása: Semmit sem ér az antidepresszáns

A szí­nészt egész éle­té­ben gyö­törte édes­any­já­tól örö­költ haj­lama a de­presszi­óra.

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Vigyázz, a nőknek jobban árt az alkohol!

Ha meg­in­nál pár po­hár­ral, gon­dolj erre!

Ha meg­in­nál a nyári par­ti­kon vagy fesz­ti­vá­lo­kon pár po­hár­ral, gon­dolj rá, hogy a nők szer­ve­ze­tét job­ban ká­ro­sítja a szesz, mint a férfi­a­két. De vajon miért van ez így?

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

Hizlal az alkohol? Ne aggódj, így kerülheted el!

El­men­nél egy bu­lira, de nem aka­rod fel­rúgni a di­é­tá­dat az al­ko­hol­lal? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ihatsz meg egy po­hár­ral.

El­men­nél egy bu­lira, de nem aka­rod fel­rúgni a di­é­tá­dat az al­ko­hol­lal? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ihatsz meg egy-egy po­hár­ral úgy, hogy ez a fo­gyási cé­lo­dat se ve­szé­lyez­tesse. Elég, ha né­hány ap­ró­ságra oda­fi­gyelsz, és máris él­vez­he­ted a nyár esti par­ti­kat a ba­rá­tok­kal.

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

Sokkot kaptak a tudósok, amikor az esti borozgatásokról mindez kiderült

Vajon mennyi­vel nő a ha­lá­lo­zás koc­ká­zata?

A ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mennyi­vel nö­veli a korai ha­lá­lo­zás, il­letve a da­ga­na­tok koc­ká­za­tát az al­ko­hol.

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk, ám van va­lami, ami igen ve­szé­lyes. A jó hír, hogy el tud­juk ke­rülni.

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Tovább dagad a Fiestás botrány, így reagált a vádakra Csordás Tibi

Be­telt a pohár az éne­kes­nél, mi­u­tán volt ze­nész­társa, Kna­pik Tamás a Mokka hét­fői adá­sá­ban újabb vá­dak­kal il­lette.

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Lehet, hogy túl sok alkoholt iszol? Tesztünkből kiderül az igazság

Néha le­dön­tesz egy-egy italt, de félsz, hogy ez már túl sok? Tesz­teld!

Néha le­dön­tesz egy-egy italt, de félsz, hogy ez már túl sok? Tesz­tünk el­árulja, hogy belül ma­radsz-e az egész­sé­ges ha­tá­ron, vagy máris túl­zásba vi­szed a pi­á­lást. Je­löld meg azt a vá­laszt, ame­lyik igaz rád!

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Muszlimok vertek muszlimokat az alkohol miatt Dortmundban!

Oly­kor egy­mást is "ne­ve­lik" a ha­gyo­má­nyok be­tar­tá­sára...

Oly­kor egy­mást is "ne­ve­lik" a ha­gyo­má­nyok be­tar­tá­sára az Eu­ró­pába ér­ke­zett be­ván­dor­lók. Ez­út­tal a ne­ve­lés rab­lás­sal is pá­ro­sult.

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt. Videó!

Eltörték az idős ember lábát mert alkoholt ivott a kebabos előtt Videó

Már sem­min sem cso­dál­koz­ha­tunk. Azt csi­nál­nak, amit akar­nak.

Az Eu­ró­pát el­fog­laló mu­zul­má­nok ke­mé­nyen le­súj­ta­nak, ha va­lami nem tet­szik nekik.

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Gór Nagy Mária: Napi két deci borral tartom fiatalon magam!

Fur­csa re­ak­ciók lep­ték el a netet.

Meg­lepő re­ak­ciók lep­ték el az in­ter­ne­tet Gór Nagy Mária FEM3 Cafés in­ter­júja után. A szí­nésznő ked­den Joshi Bha­rat ven­dé­ge­ként lá­to­ga­tott el a mű­sorba.

Tragikus buli, megszabadultak társuk holttestétől, hiba volt

Tragikus buli, megszabadultak társuk holttestétől, hiba volt

Meg­halt egy férfi, mi­köz­ben ba­rá­ta­i­val iszo­ga­tott... Egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette, hogy aztán mi tör­tént.

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is árt.

Egyet­len sör vagy bor is árt­hatt - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták a ku­ta­tók, mennyi­vel él­he­tünk ke­ve­seb­bet.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben. Vajon lehet hinni neki?

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Hosszú távon olyan ká­ro­so­dá­so­kat okoz a szer­ve­zet­ben, amik nagy része vissza­for­dít­ha­tat­lan.

Hosszú távon olyan ká­ro­so­dá­so­kat okoz a szer­ve­zet­ben, amik nagy része vissza­for­dít­ha­tat­lan, és egy ré­szük ha­lá­los is.

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Döbbenet, mit tett a vagyonával az alkoholbeteg Mc Hawer!

Az éne­kes két év­ti­zed alatt ak­kora va­gyont kár­tyá­zott el, ami­ből még az uno­kái is gond­ta­la­nul él­het­tek volna.

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál a kel­le­té­nél?

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz. A rend­sze­res al­ko­hol­fo­gyasz­tás ugyanis ko­moly ká­ro­kat okoz.

Így jártak, akik húsvétkor magukat locsolták meg

Így jártak, akik húsvétkor magukat locsolták meg

Hiába a bír­ság és az akár ha­lá­los ki­me­ne­telű tra­gé­dia fe­nye­ge­tése, sokan al­ko­hol­fo­gyasz­tás után is gond nél­kül volán mögé ültek idén hús­vét­kor.

Hiába a bír­ság és az akár ha­lá­los ki­me­ne­telű tra­gé­dia fe­nye­ge­tése, sokan al­ko­hol­fo­gyasz­tás után is gond nél­kül volán mögé ültek idén hús­vét­kor.

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet.

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Itt a magyarázat, miért beszélsz jobban angolul, ha be vagy csípve!

Bu­li­ból ha­za­felé menet simán el­be­szél­getsz a tu­ris­ták­kal, más­nap meg nem mersz meg­szó­lalni, ha út­ba­iga­zí­tást kér­nek?

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Nem is egy­szer!

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

Súlyos dolgokról kell lemondania, ezt kérte Meghan Harry hercegtől

A pár sze­retne gye­re­ket, így az es­küvő után azon­nal vál­lalni akar­nak.

A pár na­gyon sze­retne már gye­re­ket, így az es­küvő után azon­nal el is kez­dik a csa­lád­ala­pí­tást.

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Teljesen eltorzult az arca, megrázó fotó szivárgott ki színésznőről

Rá­adá­sul az egy­kor gyö­nyörű szí­nésznő a tör­vényt is sem­mibe vette. Ag­gasztó, ahogy Lara Flynn Boyle vi­sel­ke­dett.

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Egészen döbbenetes, ami a borospohárral történt!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt har­minc évben, és iga­zá­ból sen­ki­nek nem tűnt fel. Egy ku­ta­tás egé­szen el­ké­pesztő dol­got fe­de­zett fel mé­re­tek­ről.

Rossz hír érkezett a sörivók számára

Rossz hír érkezett a sörivók számára

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör! A gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek.

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör! A gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, neki is vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Uralhatja vészhelyzetben a repülőt? Itt az igazság a részeg pilótákról

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája.

Kissé pi­tyó­ká­san lé­pett nem­rég a fe­dél­zetre egy ha­tal­mas utas­szál­lí­tó­gép pi­ló­tája, de kol­lé­gái azon­nal je­len­tést tet­tek és még idő­ben le­szál­lí­tot­ták a gép­ről. Vajon mennyire ál­ta­lá­nos ez az eset? Jo­go­san ret­teg­nek-e az uta­sok?

Félelmetes mennyiségű mérgező alkoholt foglaltak le a NAV-osok

Félelmetes mennyiségű mérgező alkoholt foglaltak le a NAV-osok

Akár 75 hek­to­li­ter al­ko­ho­los ital is pi­acra ke­rül­he­tett volna abból a pan­csolt alap­anyag­ból, amit Pol­gá­ron ta­lál­tak.

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Olcsó, de halálos lehet a tinik kábító koktélja

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok.

Újra sok­kol a klasszi­kus mix: nyug­ta­tót és al­ko­holt ke­ver­nek a fi­a­ta­lok, hogy bó­dult­sá­got ér­je­nek el. Nem­csak a hatás, de a ve­szély is ha­sonló a dro­gé­hoz.

Minden 8. tini nyugtatóval issza az alkoholt

Minden 8. tini nyugtatóval issza az alkoholt

Nyug­ta­tót is ve­tet­nek a ti­né­dzse­rek!

Már nem csak al­ko­holt, nyug­ta­tót is ve­tet­nek a ti­né­dzse­rek a fel­nőt­tek­kel! Arra fi­gyel­mez­tet­nek a há­zi­or­vo­sok: trük­köz­nek a fi­a­ta­lok.

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Újabb fordulat a negyedikről kizuhant 3 éves kislány ügyében

Kis­lá­nyuk el­vesz­té­sét nem tud­ják fel­dol­gozni, ezért kü­lön­vál­tak a szü­lők. A gyer­mek vé­ré­ben az al­ko­hol­szint magas volt...

Káros a kromoszómákra az alkohol

Döbbenetes, mit művel a kromoszómákkal az alkohol

Egé­szen ijesztő a hely­zet...

Egy nem­rég vég­zett ku­ta­tás sze­rint sok­kal na­gyobb pusz­tí­tást végez a szer­ve­ze­tünk­ben az al­ko­hol, mint gon­dol­tuk.

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti arra, mit ta­ná­csolt neki az orvos!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti arra, mit ta­ná­csolt neki az orvos!

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Ezekre a tü­ne­tekre fi­gyelj.

Bár az al­ko­hol min­den­kire ki­csit más­ként hat, egyes jelek vi­szony­lag ál­ta­lá­nos­nak te­kint­he­tők - me­lyek alap­ján meg­ál­la­pít­ható az al­ko­hol­mér­ge­zés.

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

A kínzó mig­rén meg­szün­tet­hető.

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat. Két­ség­be­esésre azon­ban semmi ok.

Hihetetlen: Hetvenen kerültek detoxikálóba a fővárosban

Hihetetlen: Hetvenen kerültek detoxikálóba a fővárosban

A meg­szo­kott­nál ke­ve­seb­ben, de most szil­vesz­ter­kor is sokan vit­ték túl­zásba az al­ko­hol­fo­gyasz­tást.

A meg­szo­kott­nál ke­ve­seb­ben, de most szil­vesz­ter­kor is sokan vit­ték túl­zásba az al­ko­hol­fo­gyasz­tást. . Az M1 te­le­ví­zió­csa­torna tu­dó­sí­tása sze­rint a bu­da­pesti Hon­véd­kór­házba az éj­szaka fo­lya­mán a kór­ház sür­gős­ségi osz­tá­lyára 19 beteg ér­ke­zett, több­sé­gük fi­a­tal, ket­ten 18 éven alu­liak vol­tak.

Eldurvult a házibuli - A rendőrségi szonda már a szoba levegőjétől beriasztott!

Eldurvult a házibuli - A rendőrségi szonda már a szoba levegőjétől beriasztott!

A fék­te­len bu­li­zás, most tény­leg min­den ha­tárt túl­lé­pett.

A fék­te­len bu­li­zás, most tény­leg min­den ha­tárt túl­lé­pett.

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Ihatnak-e a gyerekek karácsonykor alkoholt?

Sok csa­lád­ban elő­for­dul...

A ka­rá­cso­nyi idő­szak­ban sok csa­lád­ban elő­for­dul, hogy koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort vagy pezs­gőt.

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

Vitáznak a családok: mikor ihat alkoholt a gyerek?

A ku­ta­tók fel­ka­var­ták az ál­ló­vi­zet.

Ka­rá­csony kör­nyé­kén sok csa­lád­ban szo­kássá vált, hogy a koc­cin­tás­kor már a 14 éves gye­re­kek is kap­nak egy kis bort, pezs­gőt.

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Tilos alkoholt innia Bangó Margitnak: Elárulta, miért!

Az el­is­mert éne­kesnő fel­hőt­le­nül jól szokta érezni magát al­ko­hol nél­kül is szil­vesz­ter­kor! Idén is így lesz!

Az el­is­mert éne­kesnő fel­hőt­le­nül jól szokta érezni magát al­ko­hol nél­kül is szil­vesz­ter­kor! Idén is így lesz!