CÍMKE: 'biztonság'

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

Gyurcsányék veszélyeztetnék a magyar családok biztonságát

A gaz­da­ság és a csa­lá­dok to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­nek alapja a biz­ton­ság.

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

Idén még biztonságosabb a Balaton Sound

A ta­va­lyi­hoz ké­pest két­szer annyi ön­kén­tes csat­la­ko­zik a Sa­fety First prog­ram­hoz.

A brit külügy szerint Magyarország biztonságos

A brit külügy szerint Magyarország biztonságos

Ma­gyar­or­szág idén is a leg­biz­ton­sá­go­sabb cél­or­szá­gok él­me­ző­nyé­ben fog­lal he­lyet.

A nya­ra­lási sze­zon kez­dete előtt a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium min­den évben közzé teszi a cél­ként aján­lott, il­letve koc­ká­za­tos or­szá­gok lis­tá­ját.

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

A terrorral szemben a biztonságot kell választani

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dásra.

Men­c­zer Tamás a Fa­ce­boo­kon szer­dán köz­zé­tett vi­de­ó­ban em­lé­kez­te­tett a man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás év­for­du­ló­jára.

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Ma­gyar­or­szág azt a kö­vet­kez­te­tést vonta le, hogy meg kell őrizni az iden­ti­tást és meg kell vé­deni a biz­ton­sá­got.

Ma­gyar­or­szág azt a kö­vet­kez­te­tést vonta le, hogy meg kell őrizni az iden­ti­tást.

Itt erősítik tovább a rendőri jelenlétet a lakosság örömére

Itt erősítik tovább a rendőri jelenlétet a lakosság örömére

To­vább erő­sí­tik a biz­ton­sá­got.

A köz­te­rü­le­tek biz­ton­sá­gá­nak erő­sí­tése ér­de­ké­ben to­vább nő a rend­őri je­len­lét a Bel­vá­ros­ban, a Te­réz­vá­ros­ban és Er­zsé­bet­vá­ros­ban, va­la­mint a Jó­zsef­vá­ros­ban.

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Döbbenetes jelentés került elő a kis Maddie-ről: ez történt valójában?

Le­het­sé­ges, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van.

Lé­te­zik egy for­ga­tó­könyv arra vo­nat­ko­zóan is, hogy az el­tűnt kis­lány biz­ton­ság­ban van.

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

Ebba Busch Thor, a svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Újabb botrány a Facebooknál: Több tucat cég férhet az adatainkhoz

Újabb botrány a Facebooknál: Több tucat cég férhet az adatainkhoz

A Fa­ce­book most azt vizs­gálja, ho­gyan jut­ha­tott hozzá több tucat tech­no­ló­giai vál­lal­ko­zás a fel­hasz­ná­lók ada­ta­i­hoz.

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Pórázon sétáltatják a gyereket - szerinted jól van ez így?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát. Sze­rin­ted?

Egy bu­da­pesti édes­apát örö­kí­tett meg a Ri­post fo­tósa, amint pó­rá­zon sé­tál­tatta kisfiát. Ő arra hi­vat­ko­zik, hogy ez biz­ton­sá­gos, mások meg­alá­zó­nak tart­ják az el­já­rást. Sze­rin­ted?

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Biztonságosabb lesz az autópálya-matrica vásárlás

Áp­ri­lis­tól két­szintű ügy­fél hi­te­le­sí­tést vezet be a Nem­zeti Út­díjfi­ze­tési Szol­gál­tató (NÚSZ) Zrt.

Áp­ri­lis­tól két­szintű ügy­fél hi­te­le­sí­tést vezet be a Nem­zeti Út­díjfi­ze­tési Szol­gál­tató (NÚSZ) Zrt.

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Idén már 22 villamosmegállóban kellett korlátot cserélni

Bu­da­pes­ten, a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­i­ban egyre több kor­lát hi­ány­zik, élet­ve­szé­lyes a meg­ál­lók­ban állni.

Budapest Európa legbiztonságosabb és legsportosabb fővárosa

Szíjjártó Péter: Budapest Európa legbiztonságosabb és legsportosabb fővárosa

Szíj­jártó Péter kül­gaz­da­sági- és kül­ügy­mi­nisz­ter nyi­tó­be­szé­det mon­dott New York­ban.

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ migrációs politikája

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter hét­főn Genf­ben, az ENSZ Em­beri Jogi Ta­ná­csá­nak ülé­sén, va­la­mint az ENSZ Le­sze­re­lési Ér­te­kez­le­tén.

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág.

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, mi­u­tán 5 szü­le­tés­na­pot ün­neplő ti­né­dzser lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ke­let­ke­zett tűz miatt.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­to­kat.

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita.

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita, mi­u­tán a há­zas­sága fel­bon­tása mel­lett dön­tött! A szí­nésznő most el­árulta, miért kel­lett meg­hoz­nia ezt a dön­tést...

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Ehhez min­den kö­rül­mény adott.

A ma­gyar kor­mányfő sze­rint Bu­da­pest egy glo­bá­lis sport­fő­vá­ros, ehhez min­den kö­rül­mény és ké­pes­ség adott: el­he­lyez­ke­dése, szép­sége, gaz­da­sági fej­lő­dése.

Új módszer: így védekeznek a támadás ellen a futó nők

Új módszer: így védekeznek a támadás ellen a futó nők

Egy ma­gyar fej­lesz­tésű app­li­ká­ció se­gít­sé­gé­vel na­gyobb biz­ton­ság­ban érez­he­tik ma­gu­kat a futók.

Hová üljünk a repülőn?

Hová üljünk a repülőn?

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál biz­ton­sá­go­sabb.

Sokan arra es­küsz­nek, hogy a re­pü­lő­gép szár­nyá­nál lévő ülé­sek a biz­ton­sá­go­sab­bak (mert ott a leg­erő­sebb a gép), a népi vé­le­ke­dés úgy tartja, ka­taszt­rófa ese­tén azért mégis in­kább a gép fara a leg­biz­ton­sá­go­sabb.

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Szülők figyelem: erről kell beszélni a gyerekekkel a vakáció előtt

Fon­tos, hogy a sza­bad­ság ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

A nyári szü­net­ben a sza­bad­ság a leg­jobb! Ám fon­tos, hogy ez ne ve­zes­sen ve­szé­lyes hely­ze­tek­hez.

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

Ezért jöhetett össze focista kedvesével Hódi Pamela

A lab­da­rú­gó­kat imád­ják a nők.

A kül­földi fo­ci­csa­pa­tok já­té­ko­sa­i­nak nép­sze­rű­sége felér egy rocksz­tá­ré­val. Így nem csoda, hogy ál­ta­lá­ban mo­dell, szép­ség­ki­rálynő, vagy szí­nésznő a párja.

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri.

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri, de a cég sze­retné biz­ton­ság­ban tudni dol­go­zóit, ezért vál­toz­ta­tá­so­kat vezet be.

Nem kell többé félniük a futó nőknek: Biztonságot ad a legújabb leggings

Nem kell többé félniük a futó nőknek: Biztonságot ad a legújabb leggings

Egy ame­ri­kai sport­ru­há­zati cég új ter­mék­kel gon­dol azon nők biz­ton­sá­gára.

Egy ame­ri­kai sport­ru­há­zati cég új ter­mék­kel gon­dol azon nők biz­ton­sá­gára.

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Félsz egyedül hazamenni? Hívd fel ezt a számot!

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

Egyre bi­zo­nyít a Ha­za­kí­sérő Te­le­fon! A vonal ki­ta­lá­lója ön­kén­tes­ként be­szél­get az éjjel ha­za­felé tar­tók­kal.

7 biztonságos európai ország, ahol nem kell félni karácsonykor

7 biztonságos európai ország, ahol nem kell félni karácsonykor

Ezekre e he­lyekre nyu­god­tan utaz­hatsz, ha kül­föl­dön sze­ret­néd töl­teni az ün­ne­pe­ket.

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Vigyázz, így teszi tönkre az életedet a karácsony!

Min­denre oda­fi­gyelsz?

Min­dent meg­te­szel azért, hogy tö­ké­le­tes le­gyen az ünnep? Vi­gyázz, mert egyet­len pil­la­nat alatt össze­omol­hat az egész éle­ted! Mu­tat­juk a vi­deót!

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak.

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak. Ma­gyar­or­szá­got a kül­földre uta­zók szá­mára aján­lott ka­te­gó­ri­ába so­rol­ták, ugyan­ak­kor Fran­cia­or­szá­got - Nagy Bri­tan­ni­á­val és Né­met­or­szág­gal együtt - ve­szé­lyes hely­nek mi­nő­sí­tet­ték.

Minden, amit a Játékoskártyáról tudni kell

Minden, amit a Játékoskártyáról tudni kell

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. 2017. de­cem­ber 18-tól kezdi meg a Já­té­kos­kár­tya ter­jesz­té­sét

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. 2017. de­cem­ber 18-tól kezdi meg a Já­té­kos­kár­tya ter­jesz­té­sét

A Rolling Stones testőre vigyázott a TV2 sztárjaira

A Rolling Stones testőre vigyázott a TV2 sztárjaira

Benny tá­vol­ról fi­gyelt...

Benny tá­vol­ról, de árgus szem­mel fi­gyelte a ce­leb­pá­ro­kat, mi­köz­ben át­utaz­tak négy ázsiai or­szá­gon. A férfi igen ko­moly szak­te­kin­tély­nek szá­mít.

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Elképesztő, mi derült ki a 65 év feletti sofőrökről

Egyre több a bal­eset?

Egyre gyak­rab­ban merül fel a kér­dés: hány éves korig lehet biz­ton­sá­go­san autót ve­zetni? Hány éves korig kap­hat va­laki jo­go­sít­ványt?

Döbbenetes eredményt hozott a gumiteszt, ezt a férfiak sem hitték volna

Döbbenetes eredményt hozott a gumiteszt, ezt a férfiak sem hitték volna

Most más igé­nyek­nek kell meg­fe­lelni.

A gumi az egyik leg­fon­to­sabb sze­rep­lője a kap­cso­lat­nak! Könnyen be­lát­ható, hogy a hűvös téli na­po­kon sok­kal na­gyobb fel­adat hárul rá, hi­szen ilyen­kor egé­szen más igé­nyek­nek kell meg­fe­lelni.

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak. Ezt nem hi­szed el...

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak. És itt nem fel­tét­le­nül a biz­ton­sá­gos ve­ze­tés szem­pont­jai ér­vé­nye­sül­nek.

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Ezért követelnek kamerákat a temetőkbe a gyászolók

Ki­akad­tak a gyá­szo­lók: úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Ki­akad­tak a gyá­szo­lók: úgy tudni, az egyik egri te­me­tő­ben min­den­na­possá vál­tak a bűn­ese­tek.

Mikor lesz újra biztonságos Európa? Mit üzent Orbán Viktor?

Mikor lesz újra biztonságos Európa? Mit üzent Orbán Viktor?

Nehéz kér­dés, de még­is­csak ez a leg­fon­to­sabb. Mit üzent Orbán a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás után a spa­nyol kor­mány­fő­nek?

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye!

Jó hír, hogy a világ ter­ror­tá­ma­dá­sai, rob­ban­tá­sai és egyéb ször­nyű­sé­gei el­le­nére Ma­gyar­or­szág van.

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

Biztonságos lesz a repülés, nincs többé bomba a gépeken?

To­vább hú­zó­dik a lap­top-vita.

Fi­no­mí­tani pró­bál­ják azt a sza­bá­lyo­zást, mely sze­rint a kül­föld­ről ér­kező re­pü­lők utas­te­rébe az uta­sok nem vi­het­nek fel lap­to­pot vagy éppen tab­le­tet.

5 biztonsági beállítás, amit most állíts át a Facebookodon!

5 biztonsági beállítás, amit most állíts át a Facebookodon!

A Fa­ce­book profi­lod hálás lesz érte!

Sok bosszú­ság­tól kí­mél­he­ted meg magad, ha vé­gig­mész eze­ken az alap­vető biz­ton­sági be­ál­lí­tá­so­kon! A Fa­ce­book profi­lod hálás lesz érte!

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

A szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis egy vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Fontos változás a WhatsAppban - jobb, ha bekapcsolod!

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het.

Egy­mil­li­árd fel­hasz­ná­lót érint­het az újí­tás. Mu­tat­juk, ho­gyan lehet be­kap­csolni. És azt is, mire fi­gyel­jünk a fi­ó­kunk ér­de­ké­ben. Azt ugyanis örökre buk­hat­juk.

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok!

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad, a saját biz­ton­sá­god ér­de­ké­ben!

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Biztonsági elemekkel gazdagodott a megújult 44-es út

Biztonsági elemekkel gazdagodott a megújult 44-es út

Átad­ták a 44-es számú főút komp­lex út­fel­újí­tási prog­ram­ban most el­ké­szült sza­ka­szait Békés me­gyé­ben.

Átad­ták a 44-es számú főút komp­lex út­fel­újí­tási prog­ram­ban most el­ké­szült sza­ka­szait Békés me­gyé­ben. Össze­sen 14 ki­lo­mé­te­ren, 2,5 mil­li­árd fo­rint­ból vé­gez­tek fel­újí­tást Kon­do­ros kör­nyé­kén, va­la­mint Szar­vas és Csa­ba­csűd kö­zött.

Így posztold a nyaralós képeidet, hogy ne kerülj bajba!

Így posztold a nyaralós képeidet, hogy ne kerülj bajba!

Óvd leg­fél­tet­tebb ada­ta­i­dat!

Na­gyon fi­gyelj! Így ke­rül­he­ted el, hogy ide­ge­nek meg­sze­rez­zék leg­fél­tet­tebb ada­ta­i­dat! Ha nem vi­gyá­zol, kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben lehet ré­szed...

Ez a legveszélyesebb magyar város

Ez a legveszélyesebb magyar város

Fris­sí­tet­ték Ma­gyar­or­szág bű­nö­zési tér­ké­pét.

Fris­sí­tet­ték Ma­gyar­or­szág bű­nö­zési tér­ké­pét, így ki­de­rült, me­lyik a leg­ve­szé­lye­sebb és a leg­biz­ton­sá­go­sabb ma­gyar város.

Netezel? Vigyázz, nagy veszélyben vagy!

Éppen netezel? Vigyázz, nagy veszélyben vagy!

A "Nagy Test­vér" min­dent lát - de három egy­szerű trük­kel meg­óv­hat­juk a gé­pün­ket a tá­ma­dá­sok­tól, és a jel­sza­va­in­kat sem lop­ják el!

A "Nagy Test­vér" min­dent lát - de három egy­szerű trük­kel meg­óv­hat­juk a gé­pün­ket a tá­ma­dá­sok­tól, és a jel­sza­va­in­kat sem lop­ják el!

Íme Rihanna különleges kérései!

Íme Rihanna különleges kérései!

Egy­mil­lió dol­lá­rért éne­kel a Szi­ge­ten. De min­den egyes lé­pé­sét test­őrök fi­gye­lik, össze­sen har­min­can. Ri­hanna me­nedzs­ment le­adta a kí­ván­ság­lis­tá­ját.

Egy­mil­lió dol­lá­rért éne­kel a Szi­ge­ten. De min­den egyes lé­pé­sét test­őrök fi­gye­lik, össze­sen har­min­can. Ri­hanna me­nedzs­ment le­adta a kí­ván­ság­lis­tá­ját.

Durva óvintézkedéseket tesznek Rihanna érdekében a Szigeten!

Durva óvintézkedéseket tesznek Rihanna érdekében a Szigeten!

Az éne­kesnő biz­ton­sá­gát nem bíz­zák a vé­let­lenre, har­minc­fős sereg fogja vé­deni.

Drámai felvételek: brutális módszerekkel fosztanak ki Rióban!

Drámai felvételek: brutális módszerekkel fosztanak ki Rióban!

Egyre több a bűn­cse­lek­mény...

A rend­őrök maguk is bű­nöz­nek, a ka­to­nák nem tud­nak biz­ton­sá­got nyúj­tani az olim­pi­ára lá­to­gató tu­ris­ták­nak...

Budapest éjszaka veszélyesnek számít

Budapest éjszaka veszélyesnek számít

Bu­ka­rest, Po­zsony és Prága is biz­ton­sá­go­sabb egy nem­zet­közi fel­mé­rés sze­rint. A leg­rosszabb Uk­raj­ná­ban és Orosz­or­szág­ban a hely­zet, de ha a vi­lá­got néz­zük, Ri­ó­ban is el­ke­se­rítő.

Bu­ka­rest, Po­zsony és Prága is biz­ton­sá­go­sabb egy nem­zet­közi fel­mé­rés sze­rint. A leg­rosszabb Uk­raj­ná­ban és Orosz­or­szág­ban a hely­zet, de ha a vi­lá­got néz­zük, Ri­ó­ban is el­ke­se­rítő a biz­ton­sági össz­kép. Eu­ró­pá­ban a német és oszt­rák vá­ro­sok a leg­biz­ton­sá­go­sab­bak, míg a nagy ki­kö­tők a leg­rosszabb he­lyek.

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Élete nagy változásáról vallott Vitányi Judit

Nehéz meg­pró­bál­ta­tá­so­kon ment ke­resz­tül az el­múlt idők­ben. Csak ma­gára szá­mít­ha­tott.

Nehéz meg­pró­bál­ta­tá­so­kon ment ke­resz­tül az el­múlt idők­ben. Csak ma­gára szá­mít­ha­tott.

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

A leg­több szü­lőt ré­mü­let­tel tölti el a gon­do­lat. Vajon mi­kor­tól lehet egy­ál­ta­lán ko­mo­lyan fon­to­lóra venni ezt a le­he­tő­sé­get?

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére.

Ez a legbiztosabb trükkje, hogy elrejtsd a pénzed strandolás alatt

Ez a legbiztosabb trükkje, hogy elrejtsd a pénzed strandolás alatt

Ne ag­gódj a pén­zed és a la­kás­kul­csod miatt. Így tudod vé­deni az ér­té­ke­i­det.

Terrorveszély - Ezekkel a különleges intézkedésekkel készül a Sziget!

Terrorveszély - Ezekkel a különleges intézkedésekkel készül a Sziget!

A fény­ké­pes azo­no­sí­tás és a TEK je­len­léte csak két fi­nom­ság a most be­je­len­tett in­téz­ke­dé­sek közül.

A pályán rontott rá Ronaldóra rajongója

A pályán rontott rá Ronaldóra rajongója

Cris­ti­ano Ro­naldo ismét meg­mu­tatta em­beri ol­da­lát. Ugya­n­ak­kor ko­moly ag­go­da­lomra is adhat okot, ami va­sár­nap este tör­tént.

Cris­ti­ano Ro­naldo ismét meg­mu­tatta em­beri ol­da­lát. Ugya­n­ak­kor ko­moly ag­go­da­lomra is adhat okot, ami va­sár­nap este tör­tént. Íme a videó!

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Egyre aggasztóbb az egyiptomi utasszállítók körüli biztonság!

Ismét fel­erő­söd­tek az egyip­tomi re­pü­lő­gé­pek és re­pü­lő­te­rek biz­ton­sága kö­rüli ag­go­dal­mak.

Egy karkötő, amely elárulja, hol van a gyereked

Egy karkötő, ami elárulja, hol van a gyereked

Meg­szü­le­tett a meg­ol­dás, jó ötlet.

Ré­mü­le­tes pil­la­nat, ami­kor le­vesszük a sze­mün­ket a kis­gye­rek­ről és nem ta­lál­juk a szu­per­mar­ket­ben. Nos, meg­szü­le­tett a meg­ol­dás, jó ötlet.

Így jelzik a Facebookon az emberek, hogy épségben vannak Brüsszelben

Így jelzik a Facebookon az emberek, hogy épségben vannak Brüsszelben

Sorra fut­nak be a te­le­fo­nokra a meg­nyug­tató jel­zé­sek.

Sorra fut­nak be a te­le­fo­nokra a meg­nyug­tató jel­zé­sek.

Így állítsd be az autód tükrét, hogy elkerüld a baleseteket!

Így állítsd be az autód tükrét, hogy elkerüld a baleseteket!

Fi­gyelj, hogy biz­ton­sá­go­san köz­le­kedj!

Kö­zö­sen hasz­nál­já­tok az autót, vagy a par­ko­lá­sok al­kal­má­val fo­lya­ma­to­san el­ál­lí­tó­dik a külső tük­röd? Erre fi­gyelj, hogy min­dig biz­ton­sá­go­san köz­le­kedj!

Egy perc alatt törik fel Facebook jelszavadat!

Félelmetes! Egy perc alatt törik fel Facebook jelszavadat! Így védekezz!

Most meg­mu­tat­juk neked, mi­lyen egy iga­zán erős azo­no­sító.

E-mail fiók, Fa­ce­book profil, bank­kár­tya: el­ké­pesztő mennyi­ségű PIN-kódot és jel­szót kell meg­je­gyez­ned.

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Kötelező lesz az automata fékrendszer az autókban!

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része.

Az au­to­mata fé­ke­zés már lé­tező funk­ció, de je­len­leg nem az alap­fel­sze­relt­ség része, mint a biz­ton­sági öv vagy a lég­zsák, hanem csak ext­ra­ként ren­del­hető. Ez ha­ma­ro­san meg­vál­toz­hat.

Kerüljük a karácsonyi tömeget! Ezt javasolja a magyar terrorszakértő

Kerüljük a karácsonyi tömeget! Ezt javasolja a magyar terrorszakértő

Meg­nyíl­tak a ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok, de a ter­ror miatt vi­gyázni kell eze­ken...

Szinte már min­den­hol Eu­ró­pá­ban meg­nyíl­tak a ha­gyo­má­nyos, nagy ka­rá­cso­nyi vá­sá­rok, de a ter­ror­tá­ma­dá­sok miatt idén jobb lesz vi­gyázni eze­ken...

Óriási viharok jönnek! Így védekezz!

Óriási viharok jönnek! Így védekezz!

Ké­szülj fel, mert nagy vi­ha­rok jön­nek! El­mond­juk, mit tudsz tenni már most

Ké­szülj fel, mert hol­nap nagy vi­ha­rok jön­nek! El­mond­juk, mit tudsz tenni, hogy vé­de­kezz

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Nyaralni mész és félsz a betörőktől? Íme, az ingyenes védelem!

Akad né­hány szu­per öt­le­tünk!

Utá­lod ma­gára hagyni a la­kást? Nincs egy nyu­godt per­ced sem, ahogy ki­tet­ted a lábad ott­hon­ról? Ha félsz a be­tö­rők­től, akad né­hány szu­per öt­le­tünk!

Filléres muslinca csapda, pár perc alatt házilag! Zseniális!

Filléres muslinca csapda, pár perc alatt házilag! Zseniális!

Dü­bö­rög a szilva-, a ba­rack-, a dinnye­sze­zon, de már itt a szőlő és a körte is. A gyü­möl­csöt be­le­pik a mus­lin­cák.

Dü­bö­rög a szilva-, a ba­rack-, a dinnye­sze­zon, de már itt a szőlő és a körte is. Ki­csit nem fi­gyelsz oda, és az édes gyü­möl­csöt ra­jok­ban lepik meg a mus­lin­cák. Egy ügyes öt­let­tel vi­szont meg­szű­nik ez a gond!