CÍMKE: 'tanács'

Kiderült, Dárdai Pál telefonon ad tanácsokat

Kiderült, Dárdai telefonon ad tanácsokat

Rá­fér­nek a jó tip­pek az U17-es Eu­rópa-baj­nok­sá­gon sze­replő kö­zépső fiára.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent. A ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

Meglepő titkot árult el az Operettszínház sztárja

Meglepő titkot árult el az Operettszínház sztárja

Hiába ro­ha­nó­sak a hét­köz­nap­jai, hiába érzi magát néha holt­fá­radt­nak, így is hi­he­tet­len erő és em­pá­tia árad be­lőle.

Hiába ro­ha­nó­sak a hét­köz­nap­jai, hiába érzi magát néha holt­fá­radt­nak, így is hi­he­tet­len erő és em­pá­tia árad be­lőle.

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni.

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni.

Vettel őszintén beszélt Schumacherről: ezt tenné a Ferrari bajnoka

Vettel őszintén beszélt Schumacherről: ezt tenné a Ferrari bajnoka

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok szí­ve­sen ki­kérné honfi­társa ta­ná­csát.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok szí­ve­sen ki­kérné honfi­társa ta­ná­csát.

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi el­árulta, kez­det­ben nem akart ta­lál­kozni mos­tani pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral, erre édes­anyja be­szélte rá.

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Az éne­kesnő fon­tos üze­ne­tet köz­ve­tí­tett a ra­jon­gó­i­nak.

Az éne­kesnő fon­tos üze­ne­tet köz­ve­tí­tett a ra­jon­gó­i­nak. Éle­té­ben nem­ré­gi­ben végre meg­ta­lálta az egyen­súlyt és a har­mó­niát, amit most má­sok­nak is sze­retne át­adni.

Meglepő tanácsokkal látta el tinilányát a Magyarországon forgató sztár

Meglepő tanácsokkal látta el tinilányát a Magyarországon forgató sztár

A 49 éves Will Smith sze­retné, ha a férfi­a­kat nem csak fi­a­tal lánya teste, hanem a sze­mé­lyi­sége is ér­de­kelné.

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

El­mondta, mi a si­ke­rük titka. Már csak utá­nuk kel­lene csi­nálni Ma­gyar­or­szá­gon is.

El­mondta, mi a si­ke­rük titka. Már csak utá­nuk kel­lene csi­nálni Ma­gyar­or­szá­gon is.

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

(Már megint) Jön a vég!

(Már megint) Jön a vég!

Boros meg a Voga a prak­ti­kus vi­lág­vé­gére ad ta­ná­cso­kat.

Boros meg a Voga a prak­ti­kus vi­lág­vé­gére ad ta­ná­cso­kat.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még játsz­hatsz.

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még meg­te­he­ted a szá­ma­i­dat. Ér­de­mes ját­szani, mert át­szá­mítva há­rom­mil­li­árd fo­rint hull­hat az ölébe.

Besokallt a depressziós magyaroktól Náray Tamás!

Besokallt a depressziós magyaroktól Náray Tamás!

Be­jegy­zés­ben osz­totta meg a gon­do­la­tait arról, miért éb­redt rossz­ked­vűen.

Be­jegy­zés­ben osz­totta meg a gon­do­la­tait arról, miért éb­redt rossz­ked­vűen.

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Már ran­diz­tok egy ideje, te egyre job­ban kez­desz be­le­ha­ba­rodni, arról vi­szont fo­gal­mad sincs, hogy ő mit akar tőled.

Nem szexel veled a párod? Eláruljuk, miért!

Nem szexel veled a párod? Eláruljuk, miért!

Nem olyan bo­nyo­lult ám...

Azt mond­ják, nem lé­te­zik olyan, hogy egy férfi ne kí­vánná a sze­xet! Ennek el­le­nére mégis meg­csap­pant ná­la­tok a ro­man­ti­kus együtt­lé­tek száma?

Így lesz kényelmes a szezon bokagyilkos cipője

Így lesz kényelmes a szezon bokagyilkos cipője

Se­gí­tünk, ho­gyan te­he­ted ké­nyel­messé ked­venc őszi láb­be­li­det, így végre egész nap tün­dö­köl­hetsz benne!

Házassági tanácsokat oszt a Kossuth-díjas színész

Házassági tanácsokat oszt a Kossuth-díjas színész

Ezek sze­rint Gál­völ­gyi végre jól van!

Ebből is lát­szik, hogy jól van Gál­völ­gyi János, aki há­za­su­lan­dók­nak osz­to­gat ta­ná­cso­kat. Le­be­szél min­den­kit a vá­lás­ról.

Aprócska hímvessző: ezt kell tenned, és vadító lesz a szex!

Aprócska hímvessző: ezt kell tenned, és vadító lesz a szex!

Mé­ret­prob­léma igenis lé­te­zik, de nem ki­záró ok az él­ve­ze­tes szex­hez. S hogy mit lehet tenni? Mu­tat­juk!

Mé­ret­prob­léma igenis lé­te­zik, de nem ki­záró ok az él­ve­ze­tes szex­hez. S hogy mit lehet tenni? Mu­tat­juk!

Ezt tudnod kell, ha a hátadon alszol

Ezt mindenkinek tudnia kell, aki a hátán szeret aludni

Ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is ki­pi­hen­ten éb­redj!

Tud­tad, hogy a háton alvás a leg­egész­sé­ge­sebb póz? Ennek el­le­nére mégis ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is fit­ten és ki­pi­hen­ten éb­redj!

Ezt minden férfinek tudnia kell a vagináról, nincs mese

Ezt minden férfinek tudnia kell a vagináról, nincs mese

A nők sze­rint ezt tudni kell.

A pasik egyik ked­venc já­ték­szere, de sok­szor nin­cse­nek tisz­tá­ban a mo­tor­ház­tető alatt meg­bújó me­cha­ni­ká­val.

Sziget 2016: Ezt tanácsolja a fesztiválozóknak Zacher Gábor

Sziget 2016: Ezt tanácsolja a fesztiválozóknak Zacher Gábor

Meg­fon­to­landó mon­da­tok­kal in­dí­totta útnak a Szi­getre ér­ke­ző­ket.

Meg­fon­to­landó mon­da­tok­kal in­dí­totta útnak a Szi­getre ér­ke­ző­ket.

Egy szuper orvosi trükk és nem fáj többet az injekció

Egy szuper orvosi trükk és nem fáj többet az injekció

Ezt a trük­köt biz­to­san nem is­me­red, pedig na­gyon hasz­nos és al­kal­ma­zá­sá­val soha többé nem fáj az in­jek­ció!

Ezt a trük­köt biz­to­san nem is­me­red, pedig na­gyon hasz­nos és al­kal­ma­zá­sá­val soha többé nem fáj az in­jek­ció!

Ezt nem hiszed el! Kiszel Tünde ad tanácsokat II.Erzsébetnek!

Ezt nem hiszed el! Kiszel Tünde ad tanácsokat II.Erzsébetnek!

A brit ki­rálynő aktív kö­zös­ségi éle­tet él, így ki mást sza­ba­dít­hat­nánk rá ta­nács­adó­nak, mint az első számú nap­tár­dí­ván­kat.

Ezt tanítsd meg a partnerednek és mennyekbe repít az orál

Ezt tanítsd meg a partnerednek és mennyekbe repít az orál

A férfiak gyak­ran pa­nasz­kod­nak a nőkre, hogy nem a leg­tö­ké­le­te­sebb a tech­ni­ká­juk.

Vérlázító tanácsokat adtak a magyar nőknek a 80-as években!

Vérlázító tanácsokat adtak a magyar nőknek a 80-as években!

Meg­döb­ben­tette a nőket és férfi­a­kat a ti­zenöt pon­tos kis­okos.

Meg­döb­ben­tette a nőket és férfi­a­kat az a ti­zenöt pon­tos kis­okos, ami nem­rég lá­tott nap­vi­lá­got az in­ter­ne­ten. Va­ló­ban eze­ket ja­va­sol­ták a nők­nek húsz évvel ez­előtt?

Kiderült, mit néznek a férfiak az első szex közben!

Kiderült, mit néznek a férfiak az első szex közben!

A nők közel hat órát töl­te­nek szé­pít­ke­zés­sel, ké­szü­lő­dés­sel. De vajon ér­dekli mindez a férfi­a­kat?

9 hazugság a Szex és New Yorkból, amit azonnal felejts el!

9 hazugság a Szex és New Yorkból, amit azonnal felejts el!

Ta­nul­tunk tőlük az élet­ről, ba­rát­ság­ról és ter­mé­sze­te­sen a sze­re­lem­ről... sok ha­zug­sá­got!

Segítség, túl nagy a mellem!

Segítség, túl nagy a mellem!

A nagy mell be­teg­sé­get is okoz­hat.

Zavar, ami­kor for­dulsz az ágy­ban, le­ha­jolsz vagy ha spor­tolsz? Gyak­ran érzel fi­zi­kai fáj­dal­mat a hátad, a de­re­kad, vagy a vál­lad tá­jé­kán? Ál­landó kín­ló­dás he­lyett ta­nulj meg együtt­élni vele!