CÍMKE: 'posta'

Így vernek át a posta nevében

Így vernek át a posta nevében

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a posta ne­vé­vel.

Adat­ha­lá­szok élnek vissza a posta ne­vé­vel. Hamis hir­de­tés je­lent meg a na­pok­ban több in­ter­ne­tes ol­da­lon nye­re­ményt kí­nálva.

FRISS HÍREK

Nagyon meglepődött a nyugdíjas házaspár, amikor becsengetett a postás

Nagyon meglepődött a nyugdíjas házaspár, amikor becsengetett a postás

Rend­őr­ségi, majd bí­ró­sági ügy lett az eset­ből, egy férfit őri­zetbe is vet­tek.

Rend­őr­ségi, majd bí­ró­sági ügy lett az eset­ből.

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

A házaspár se hitt a szemének, amikor kinyitotta a postás csomagját

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül kap­ták.

Az idős há­zas­pár nem ren­delt sem­mit, a do­bozt csak vé­let­le­nül cí­mezte nekik egy ide­gen férfi.

Riadalom a postán: Fehér por szóródott ki egy gyanús küldeményből

Riadalom a postán: Fehér por szóródott ki egy gyanús küldeményből

Egy csomó em­bert moz­gó­sí­tot­tak, majd végül ki­de­rült, mi is volt benne.

Egy csomó em­bert moz­gó­sí­tot­tak, majd végül ki­de­rült, mi is volt a cso­mag­ban...

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára: hiába van ott­hon a cím­zett, cso­mag he­lyett csak ér­te­sí­tést kap a pos­ta­lá­dá­jába. Van, aki még azt sem.

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Holnaptól jön az új 500 forintos, de sok minden más is változik péntektől

Feb­ruár 1-jétől kerül for­ga­lomba az új 500-as bankó.

Feb­ruár 1-jétől kerül for­ga­lomba az új 500-as bankó, ezzel be­fe­je­ző­dik a pa­pír­pén­zek meg­újí­tása.

Eddig adhatod fel a csomagod, hogy megérkezzen karácsonyra!

Eddig adhatod fel a csomagod, hogy megérkezzen karácsonyra!

Az in­ter­ne­tes meg­ren­de­lé­sek­nél fi­gyel­mez­tet­nek: már nem biz­tos, hogy meg­ér­ke­zik az aján­dék ka­rá­csonyra.

Már tesztelik a jövő postáját

Már tesztelik a jövő postáját

Jö­vőre be­kö­szönt az igazi 21. szá­zad a pos­tá­nál!

Jö­vőre be­kö­szönt az igazi 21. szá­zad a pos­tá­nál! Min­den pos­tás­nál ott lesz egy ipari mo­bil­te­le­fon, és az aján­lott kül­de­mé­nyek­nél, cso­ma­gok­nál meg­szű­nik a papír alapú ad­mi­niszt­rá­ció.

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Feb­ru­ár­tól a la­kos­sági és üz­leti ügy­fe­lek is töb­bet fi­zet­het­nek majd.

Feb­ru­ár­tól a la­kos­sági és üz­leti ügy­fe­lek is töb­bet fi­zet­het­nek a pos­tai sor­ban állás után bi­zo­nyos szol­gál­ta­tá­sok igénybe vé­tele után. Ugya­n­ak­kor nyár­tól már a köny­velt le­vél­kül­de­mé­nye­ket is nyo­mon kö­vet­het­jük a posta rend­sze­ré­ben.

A posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését

A posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését

A Ma­gyar Posta meg­kezdte a nyug­díj­pré­mi­u­mok kéz­be­sí­té­sét csü­tör­tö­kön a 2,5 mil­lió nyug­dí­jas­nak.

A Ma­gyar Posta meg­kezdte a nyug­díj­pré­mi­u­mok kéz­be­sí­té­sét csü­tör­tö­kön a 2,5 mil­lió nyug­dí­jas­nak.

Teljes készültséget vezetnek be Harry herceg lakhelyén

Teljes készültséget vezetnek be Harry herceg lakhelyén

Ve­szélybe ke­rült az éle­tük.

Te­tő­től-tal­pig vegy­vé­delmi ru­hába öl­tö­zött, gáz­ál­ar­cos szak­em­be­rek vizs­gál­ják át a Harry her­ceg és Meg­han Markle ne­vére ér­kező kül­de­mé­nye­ket.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Most fo­ko­zot­tan ügyelj!

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

A vál­la­lat hívta fel a fi­gyel­met, hogy ide­ge­nek élnek vissza a ne­vük­kel.

Több ügy­fél is azt je­lezte a Pos­tá­nak, hogy ide­ge­nek akar­nak vissza­élni a vál­la­lat ne­vé­vel. Az is­me­ret­le­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­ben, vagy annak al­vál­la­ko­zó­ja­ként mu­tat­koz­nak be te­le­fo­non és el­ma­radt kül­de­mény­át­vé­telre hi­vat­kozva ada­to­kat kér­nek el.

Végrendeletet postázott eltűnése előtt a kecskeméti Pötyike néni

Végrendeletet postázott eltűnése előtt a kecskeméti Pötyike néni

A pos­tán át­vett egy aján­lott le­ve­let, fel­adta pos­tán a vég­ren­de­le­tét.

A pos­tán át­vett egy aján­lott le­ve­let, fel­adta pos­tán csa­lád­já­nak a vég­ren­de­le­tét, majd el­tűnt. Egész Kecs­ke­mét az egy­ko­ron az Al­föld Na­gy­áru­ház­ban dol­gozó höl­gyet ke­resi.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják a férfit.

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket.

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. Át­vizs­gál­ják az au­tó­so­kat is.

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Egyes szol­gál­ta­tá­sok az inflá­ció mér­té­ké­vel drá­gul­nak.

Az éves inflá­ció mér­té­ké­vel, vagyis 3 szá­za­lék­kal drá­gul a posta több szol­gál­ta­tása. A nor­mál, vagyis a nem köny­velt levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik.

Ezt a dolgot semmiképp ne feledd el ma, ha karácsonyi ajándékról van szó

Ezt a dolgot semmiképp ne feledd el ma, ha karácsonyi ajándékról van szó

Ez már tény­leg az utolsó pil­la­nat: ha biz­to­sak aka­runk lenni, hogy ka­rá­cso­nyig meg­ér­ke­zik az aján­dék, ezt még meg kell tenni.

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Még ka­rá­csony előtt meg­kap­ják a 10 ezer fo­rint­nyi Er­zsé­bet-utal­ványt a nyug­dí­ja­sok, amit a pos­tá­sok visz­nek majd ki.

Indul az utolsó roham, így még célba érhet a karácsonyi ajándékod

Indul az utolsó roham, így még célba érhet a karácsonyi ajándékod

Min­den jel arra mutat, hogy idén el­ma­rad a nagy ka­rá­cso­nyi cso­mag­ká­osz!

Min­den jel arra mutat, hogy idén el­ma­rad a nagy ka­rá­cso­nyi cso­mag­ká­osz!

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást - mondta el Rét­vári Bence bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Hihetetlen, melyik hazai szolgáltató sürgeti a legjobban
a karácsonyt

Hihetetlen, melyik hazai szolgáltató sürgeti a legjobban a karácsonyt

A szor­gal­ma­zót nem az ün­nep­rontó üzlet hajtja, éppen el­len­ke­ző­leg.

Igaz, a szor­gal­ma­zót nem az ün­nep­rontó üzlet hajtja, éppen el­len­ke­ző­leg: a ká­oszt igyek­szik el­ke­rülni.

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Azzal in­do­kolja a cég a dön­tést, hogy az elekt­ro­ni­kus szám­la­befi­ze­tésre sze­ret­nék ösz­tö­nözni ügy­fe­le­i­ket.

Azzal in­do­kolja a cég a dön­tést, hogy az elekt­ro­ni­kus szám­la­befi­ze­tésre sze­ret­nék ösz­tö­nözni ügy­fe­le­i­ket.

Így spórolj a sárga csekken!

Így spórolj a sárga csekken!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Bekeményít a Magyar Posta!

Bekeményít a Magyar Posta!

Ez­út­tal nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! Be­in­dul­tak a fej­lesz­té­sek.

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Ennyit buksz az aprópénzen!

Ennyit buksz az aprópénzen!

Bor­zasz­tóan drága pénzt vál­tani: a húsz­ez­rest már alig akar­ják el­fo­gadni a bol­to­sok, de ha túl sok az apród, még drá­gább nagy cím­letre cse­rélni.

Bor­zasz­tóan drága pénzt vál­tani: a húsz­ez­rest már alig akar­ják el­fo­gadni a bol­to­sok, de ha túl sok az apród, még drá­gább nagy cím­letre cse­rélni.

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot.

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot, de va­ló­szí­nű­leg csak a na­gyobb vá­ro­sok­ban mű­kö­dik majd.

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

A posta már nem hi­va­tal: még csúcs­for­ga­lom ide­jén is 7 perc alá tud­ják vinni a vá­ra­ko­zási időt

A kábítószert szállító postagalamb

A kábítószert szállító postagalamb

Ká­bí­tó­szert kéz­be­sí­tett a pos­ta­ga­lamb

Ká­bí­tó­szert kéz­be­sí­tett a pos­ta­ga­lamb

Rezsit csökkent a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Rezsit csökkent a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Mos­ta­náig né­hány száz fo­rint­tal a kár­tyát ki­bo­csátó bank­nak is adóz­tunk.