CÍMKE: 'posta'

Ezért nem érkeznek meg a küldemények

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak: hiába van ott­hon a cím­zett, még­sem kapja meg a kül­de­mé­nyét.

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Feb­ru­ár­tól a la­kos­sági és üz­leti ügy­fe­lek is töb­bet fi­zet­het­nek majd.

Feb­ru­ár­tól a la­kos­sági és üz­leti ügy­fe­lek is töb­bet fi­zet­het­nek a pos­tai sor­ban állás után.

Már tesztelik a jövő postáját

Már tesztelik a jövő postáját

Jö­vőre be­kö­szönt az igazi 21. szá­zad a pos­tá­nál!

Jö­vőre be­kö­szönt az igazi 21. szá­zad a pos­tá­nál! Min­den pos­tás­nál ott lesz egy ipari mo­bil­te­le­fon, és az aján­lott kül­de­mé­nyek­nél, cso­ma­gok­nál meg­szű­nik a papír alapú ad­mi­niszt­rá­ció.

A posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését

A posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését

A Ma­gyar Posta meg­kezdte a nyug­díj­pré­mi­u­mok kéz­be­sí­té­sét csü­tör­tö­kön a 2,5 mil­lió nyug­dí­jas­nak.

A Ma­gyar Posta meg­kezdte a nyug­díj­pré­mi­u­mok kéz­be­sí­té­sét csü­tör­tö­kön a 2,5 mil­lió nyug­dí­jas­nak.

Teljes készültséget vezetnek be Harry herceg lakhelyén

Teljes készültséget vezetnek be Harry herceg lakhelyén

Ve­szélybe ke­rült az éle­tük.

Te­tő­től-tal­pig vegy­vé­delmi ru­hába öl­tö­zött, gáz­ál­ar­cos szak­em­be­rek vizs­gál­ják át a Harry her­ceg és Meg­han Markle ne­vére ér­kező kül­de­mé­nye­ket.

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Figyelmeztetést adott ki a posta, ez minden ügyfelet érint

Most fo­ko­zot­tan ügyelj!

Az ál­lami cég arra kéri ügy­fe­leit, hogy fo­ko­zot­tan ügyel­je­nek ada­taik vé­del­mére.

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

A vál­la­lat hívta fel a fi­gyel­met, hogy ide­ge­nek élnek vissza a ne­vük­kel.

Több ügy­fél is azt je­lezte a Pos­tá­nak, hogy ide­ge­nek akar­nak vissza­élni a vál­la­lat ne­vé­vel. Az is­me­ret­le­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­ben, vagy annak al­vál­la­ko­zó­ja­ként mu­tat­koz­nak be te­le­fo­non és el­ma­radt kül­de­mény­át­vé­telre hi­vat­kozva ada­to­kat kér­nek el.

Végrendeletet postázott eltűnése előtt a kecskeméti Pötyike néni

Végrendeletet postázott eltűnése előtt a kecskeméti Pötyike néni

A pos­tán át­vett egy aján­lott le­ve­let, fel­adta pos­tán a vég­ren­de­le­tét.

A pos­tán át­vett egy aján­lott le­ve­let, fel­adta pos­tán csa­lád­já­nak a vég­ren­de­le­tét, majd el­tűnt.

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Hajtóvadászat: fegyverrel rabolhatták ki a postát Győrben

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket.

Le­zár­ták az egész kör­nyé­ket. A rend­őr­ség el­len­őr­ző­pon­to­kat ál­lí­tot­tak fel. Át­vizs­gál­ják az au­tó­so­kat is.

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Egyes szol­gál­ta­tá­sok az inflá­ció mér­té­ké­vel drá­gul­nak.

Az éves inflá­ció mér­té­ké­vel, vagyis 3 szá­za­lék­kal drá­gul a posta több szol­gál­ta­tása. A nor­mál, vagyis a nem köny­velt levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik.

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

Hajtóvadászat indult: kirabolta a győri postát egy férfi

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki a pos­tát.

A rend­őr­ség már nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tű­zött, még min­dig nem ta­lál­ják azt a férfit, aki múlt pén­te­ken fosz­totta ki a pos­tát.

Ezt a dolgot semmiképp ne feledd el ma, ha karácsonyi ajándékról van szó

Ezt a dolgot semmiképp ne feledd el ma, ha karácsonyi ajándékról van szó

Ez már tény­leg az utolsó pil­la­nat!

Ez már tény­leg az utolsó pil­la­nat: ha biz­to­sak aka­runk lenni, hogy ka­rá­cso­nyig meg­ér­ke­zik az aján­dék, ma még fel lehet adni a cso­ma­go­kat!

Indul az utolsó roham, így még célba érhet a karácsonyi ajándékod

Indul az utolsó roham, így még célba érhet a karácsonyi ajándékod

Min­den jel arra mutat, hogy idén el­ma­rad a nagy ka­rá­cso­nyi cso­mag­ká­osz!

Min­den jel arra mutat, hogy idén el­ma­rad a nagy ka­rá­cso­nyi cso­mag­ká­osz!

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

Csütörtökön megkezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése

A nyug­dí­ja­sok­nak a pos­tá­sok vi­szik ki a 10 ezer fo­rin­tos jut­ta­tást - mondta el Rét­vári Bence bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Jó hír a nyugdíjasoknak: jövő péntektől ennyivel lesznek gazdagabbak

Még ka­rá­csony előtt meg­kap­ják a 10 ezer fo­rint­nyi Er­zsé­bet-utal­ványt a nyug­dí­ja­sok, amit a pos­tá­sok visz­nek majd ki.

Így spórolj a sárga csekken!

Így spórolj a sárga csekken!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Hihetetlen, melyik hazai szolgáltató sürgeti a legjobban
a karácsonyt

Hihetetlen, melyik hazai szolgáltató sürgeti a legjobban a karácsonyt

A szor­gal­ma­zót nem az ün­nep­rontó üzlet hajtja, éppen el­len­ke­ző­leg.

Igaz, a szor­gal­ma­zót nem az ün­nep­rontó üzlet hajtja, éppen el­len­ke­ző­leg: a ká­oszt igyek­szik el­ke­rülni.

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Postára tereli és kiabálva szólítgatja ügyfeleit a Telekom

Azzal in­do­kolja a cég a dön­tést, hogy az elekt­ro­ni­kus szám­la­befi­ze­tésre sze­ret­nék ösz­tö­nözni ügy­fe­le­i­ket. Ők azon­ban in­kább maguk vá­lasz­ta­ná­nak.

Ennyit buksz az aprópénzen!

Ennyit buksz az aprópénzen!

Bor­zasz­tóan drága pénzt vál­tani: a húsz­ez­rest már alig akar­ják el­fo­gadni.

Bor­zasz­tóan drága pénzt vál­tani: a húsz­ez­rest már alig akar­ják el­fo­gadni a bol­to­sok, de ha túl sok az apród, még drá­gább nagy cím­letre cse­rélni.

Bekeményít a Magyar Posta!

Bekeményít a Magyar Posta!

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Nem el­le­nünk, hanem ér­tünk! A kö­zel­jö­vő­ben akár a pos­tás­nál is fi­zet­he­tünk kár­tyá­val, a csek­ke­ket pedig au­to­ma­tá­nál, vagy a bolti pénz­tá­rak­nál is le­ren­dez­het­jük.

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Dubajból érkezik a Posta konkurense

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot.

Az új szol­gál­tató meg­töri az ál­lami mo­no­pó­li­u­mot, de va­ló­szí­nű­leg csak a na­gyobb vá­ro­sok­ban mű­kö­dik majd.

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

Gyorsul a posta: átlagosan 4 perc alatt intézzük el az ügyeinket

A posta már nem hi­va­tal: még csúcs­for­ga­lom ide­jén is 7 perc alá tud­ják vinni a vá­ra­ko­zási időt

A kábítószert szállító postagalamb

A kábítószert szállító postagalamb

Ká­bí­tó­szert kéz­be­sí­tett a pos­ta­ga­lamb

Ká­bí­tó­szert kéz­be­sí­tett a pos­ta­ga­lamb

Rezsit csökkent a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Rezsit csökkent a posta - olcsóbb lesz sárga csekkel fizetni

Mos­ta­náig né­hány száz fo­rint­tal a kár­tyát ki­bo­csátó bank­nak is adóz­tunk.