CÍMKE: 'kút'

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Jó hír az autósoknak: csökken a benzin ára

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz. Rá­adá­sul nem egy-két fo­rin­tos ár­esés­ről van szó! Máris mond­juk, mikor ér­de­mes tan­kolni!

Me­gint mér­sék­lő­dik az üzem­anya­gok ára a ku­ta­kon. A ben­zin és a gáz­olaj is ol­csóbb lesz.

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

Szörnyű dráma, hárman is beleestek a kútba

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni az éle­tü­ket.

A víz­le­lő­he­lyet akar­ták ki­tisz­tí­tani. A hoz­zá­tar­to­zók azon­nal ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat, de nem si­ke­rült meg­men­teni az éle­tü­ket.

Sokkoló látvány a borsodi kútban: már csak a holttestet tudták kihúzni

Sokkoló látvány a borsodi kútban: már csak a holttestet tudták kihúzni

A nő ko­ráb­ban több­ször pró­bál­ko­zott már ön­gyil­kos­ság­gal a he­lyiek sze­rint.

Iszonyat, mire lettek figyelmesek a szülők a kút mélyén

Iszonyat, mire lettek figyelmesek a szülők a kút mélyén

A szü­lők és a ha­tó­sá­gok sem te­het­tek sem­mit. A tra­gé­dia óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett!

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

A csa­lád ügy­védje már attól tart: nem vízbe rej­tet­ték a no­vem­ber 20-án el­tűnt lány tes­tét.

Ezt mondta feleségéről a 18 év után leleplezett gyilkos

Ezt mondta feleségéről a 18 év után leleplezett gyilkos

18 év után de­rült ki, hogy nem bal­eset, hanem gyil­kos­ság tör­tént egy bu­da­ka­lá­szi ott­hon­ban.

Döbbenet: összevesznek Egerben az ingyenes gyógyvízen

Döbbenet: összevesznek Egerben az ingyenes gyógyvízen

Min­dig ha­tal­mas sorok kí­gyóz­nak Eger­ben a Dr. Agyagási Dezső Gyógy­park­ban.