CÍMKE: 'iszlám állam'

Mérhetetlen pusztításra készül az Iszlám Állam Európában

Mérhetetlen pusztításra készül az Iszlám Állam Európában

Az MI5 ve­ze­tője sze­rint soha nem volt még ak­kora szük­ség az együtt­mű­kö­désre, mint nap­ja­ink­ban.

Saríát és Iszlám Államot követel Ausztriában egy bécsi imám!

Sariát és Iszlám Államot követel Ausztriában egy bécsi imám

Hét, zárt kör­ben meg­te­kint­hető vi­deót töl­tött fel egy bécsi imám a Yo­uTube-ra...

FRISS HÍREK

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett.

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett, ket­tőt kö­zü­lük sú­lyo­san.

Közel a háború vége: ez történt az Iszlám Állammal

Közel a háború vége: ez történt az Iszlám Állammal

A ter­ror­szer­ve­zet egyik leg­erő­sebb lábát si­ke­rült ki­üt­nie egy össze­han­golt nem­zet­közi ak­ci­ó­ban az Eu­ro­pol­nak.

A ter­ror­szer­ve­zet egyik leg­erő­sebb lábát si­ke­rült ki­üt­nie egy össze­han­golt nem­zet­közi ak­ci­ó­ban az Eu­ro­pol­nak.

Gyámság alá helyeztek 4 testvért, mert kivégzéseket nézettek velük

Gyámság alá helyeztek 4 testvért, mert kivégzéseket nézettek velük

A 10 és 18 év kö­zötti test­vé­rek­nek az Isz­lám Állam vi­de­óit kel­lett néz­nie.

A 10 és 18 év kö­zötti test­vé­rek­nek az Isz­lám Állam vi­de­óit kel­lett néz­nie.

Nincs vége a rémálomnak, nem nyugszanak a terroristák

Nincs vége a rémálomnak, nem nyugszanak a terroristák

Két­ség­be­ejtő ada­to­kat kö­zölt a brit rend­őr­ség: ta­valy min­den ed­di­gi­nél ma­ga­sabb volt az or­szág­ban a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Vérszomjas terrorsejtet derítettek fel Londonban

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért.

Csak né­hány ut­cára lak­tak egy­más­tól azok a fi­a­tal­em­be­rek, akik ra­jong­tak a ra­di­ká­lis isz­lám esz­mé­i­ért.

17 éves fiút füleltek le a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

17 éves fiút füleltek le a zsaruk, embereket akart a levegőbe repíteni

A hes­seni rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 17 éves iraki mig­ránst, akit ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Most érkezett: meghalt az egyik legkegyetlenebb terrorista

Az Isz­lám Állam dzsi­há­d­is­tája állt több eu­ró­pai me­rény­let mö­gött, tá­vol­ról ő irá­nyí­totta a pá­ri­zsi és a brüsszeli vér­für­dőt is.

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

Elitkommandó védi Harry herceget és szerelmét

A világ je­len­tős ré­szét iz­ga­lom­ban tartja a her­cegi sze­rel­mes­pár kö­zelgő es­kü­vője.

A világ je­len­tős ré­szét iz­ga­lom­ban tartja a her­cegi pár kö­zelgő es­kü­vője - emi­att azon­ban a biz­ton­sági el­len­őr­zé­sek szint­jét is fo­kozni kell. Nem akár­ki­ket vet­nek be annak ér­de­ké­ben, hogy távol tart­sák a ter­ro­ris­tá­kat a ran­gos sze­mé­lye­ket fel­vo­nul­tató, ki­emelt fon­tos­ságú ese­mény­től.

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

Milliók kaptak halálos fenyegetést: itt csapna le az Iszlám Állam

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet leg­újabb pla­kát­jain eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat is meg­je­lölt!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet leg­újabb pla­kát­jain eu­ró­pai, ame­ri­kai és orosz cél­pon­to­kat is meg­je­lölt!

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Vér és gyász: újra Európát vette célba az Iszlám Állam

Sötét jö­vő­kép!

Sötét jö­vő­ké­pet fes­tett fel a brit vé­delmi mi­nisz­ter: Gavin Wil­li­am­son sze­rint az Isz­lám Állam arra ké­szül, hogy újra vérbe bo­rítsa Eu­ró­pát.

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Újabb nagy pofont kap az Iszlám Állam

Meg­gyen­gül a pro­pa­gan­da­gé­pe­zet, ki­szű­rik a vi­de­ó­i­kat.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek az utóbbi idők­ben már nem is kel­lett ki­ké­pezni a me­rény­lő­ket, bőven elég volt egy tö­meg­gyil­kos­ság­hoz az in­ter­net - most azon­ban min­den meg­vál­to­zik.

Irakban ítélték el a német tinédzsert

Irakban ítélték el a német tinédzsert

A 17 éves német Linda W.-t azért ítélte el az iraki bí­ró­ság, mert a lány ko­ráb­ban az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ol­da­lán har­colt. Sze­ren­cséje van, hogy ennyi­vel meg­úszta...

A 17 éves német Linda W.-t azért ítélte el az iraki bí­ró­ság, mert a lány ko­ráb­ban az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ol­da­lán har­colt. Sze­ren­cséje van, hogy ennyi­vel meg­úszta...

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Költöző terroristáktól retteg Spanyolország

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok: attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái újabb bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan ke­gyet­len tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a spa­nyo­lok: attól tar­ta­nak, hogy az Isz­lám Állam ka­to­nái újabb bá­zist ta­lál­nak, ahon­nan ke­gyet­len tá­ma­dá­sa­i­kat in­dít­hat­ják.

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

Szijjártó: Taktikát változtattak a terroristák

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak.

A külső ha­tá­rok meg­vé­dése min­den ed­di­gi­nél fon­to­sabb ér­deke és fel­adata Eu­ró­pá­nak - mondta Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter ked­den Ku­va­it­ban.

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Elfogott tömeggyilkos mérlege: 900 gyilkosság, 250 nemi erőszak

Az Isz­lám Állam ko­rábbi mé­szá­rosa sok­koló in­ter­jút adott a BBC ri­por­te­ré­nek egy iraki bör­tön­ben.

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Szörnyű hírek: Párizsban csapna le az Iszlám Állam!

Újabb fe­nye­gető videó ér­ke­zett.

Újabb fe­nye­gető vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet, amely­ben meg­je­löl­ték kö­vet­kező eu­ró­pai cél­pont­ju­kat - vissza­tér­né­nek a kez­de­tek­hez.

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Az Iszlám Államnak küldte el az önéletrajzát egy férfi

Meg­lepő levél...

Meg­lepő le­ve­let ho­zott nyil­vá­nos­ságra a George Washing­ton Egye­tem: egy 33 éves te­xasi férfi ta­nári ál­lásra je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Terrortámadásra akarta rávenni diákjait a muszlim tanár

Lon­don­ban bí­ró­ság elé ál­lí­tot­tak egy isz­lám val­lás­ta­nárt, mi­u­tán a férfi­ról ki­de­rült, hogy me­rény­let­so­ro­zatra ké­szült.

Elindult az utolsó offenzíva az Iszlám Állam túlélői ellen

Elindult az utolsó offenzíva az Iszlám Állam túlélői ellen

Át­fogó had­mű­ve­le­tet in­dí­tott szom­ba­ton az iraki had­se­reg a nyu­gati Anbár tar­to­mány­ban...

Át­fogó had­mű­ve­le­tet in­dí­tott szom­ba­ton az iraki had­se­reg a nyu­gati Anbár tar­to­mány­ban...

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Hatalmas terrortámadást úszott meg Barcelona

Már 2015-ben is gyil­kol­tak volna.

Ha az Isz­lám Állam ter­ve­ibe nem csú­szik hiba, Pá­rizs előtt Bar­ce­lona is meg­is­merte volna 2015-ben a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len­sé­gét.

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Bilincsben ültek az autóút szélén a pórul járt terroristák

Szo­kat­lan je­le­ne­tek zaj­lot­tak le...

A német ter­ror­el­há­rí­tás em­be­rei for­gal­mas úton csap­tak le arra a négy szír férfira, aki­ket ter­ro­riz­mus pár­to­lá­sá­val gya­nú­sí­ta­nak.

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Órákon át nézte a lefejezéseket, véres terrortámadásra készült a katona

Az ame­ri­kai musz­lim férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért.

Az ame­ri­kai férfi ra­jon­gott az Isz­lám Ál­la­mért, zsú­folt épü­let­ben akarta fel­rob­ban­tani magát.

Hátborzongató videó- ban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a Nyugatot!

Hátborzongató videó- ban üzent az ISIS - Így pusztítaná el a Nyugatot!

Az Isz­lám ál­lam­nak nevű ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent.

A magát Isz­lám ál­lam­nak ne­vező ter­ror­szer­ve­zet egy új pro­pa­gan­da­vi­de­ó­val üzent.

Pesttől 250 km-re kezelték volna az Iszlám Állam terroristáját

Pesttől 250 km-re kezelték volna az Iszlám Állam terroristáját, ha nem lépnek közbe

Bécs­ben vé­gez­ték volna el az élet­mentő mű­té­tet az Isz­lám Állam egyik ter­ro­ris­tá­ján.

Csinos pincérnőből lett terroristatoborzó

Csinos pincérnőből lett terroristatoborzó

Sok­koló tör­té­net rázta meg a fran­ci­á­kat.

Sok­koló tör­té­net rázta meg a fran­ci­á­kat: egy 33 éves bre­tagne-i nő az Isz­lám Állam egyik leg­ha­té­ko­nyabb ka­to­ná­ja­ként re­mény­ke­dik abban, hogy ha­zája meg­bo­csát neki el­té­ve­lye­dé­séért.

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Rémisztő hírek: valóra vált a terroristák álma

Nem vé­let­len, hogy a te­rü­leti ve­re­sé­gek el­le­nére még min­dig nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot: a bit­co­in­nak kö­szön­he­tően a ter­ror­szer­ve­zet­nek ál­lan­dóan van pénze.

Nem vé­let­len, hogy a te­rü­leti ve­re­sé­gek el­le­nére még min­dig nem si­ke­rült el­pusz­tí­tani az Isz­lám Ál­la­mot: a bit­co­in­nak kö­szön­he­tően a ter­ror­szer­ve­zet­nek ál­lan­dóan van pénze.

Fellélegezhetnek a franciák: Elkapták a legveszélyesebb női iszlamistát!

Fellélegezhetnek a franciák: Elkapták a legveszélyesebb női iszlamistát!

A fran­cia nőt az ISIS rém­uralma alól fel­sza­ba­dí­tott te­rü­le­te­ken fog­ták el.

A fran­cia szár­ma­zású nőt az ISIS rém­uralma alól fel­sza­ba­dí­tott te­rü­le­te­ken fog­ták el a kurd csa­pa­tok.

Brutális légicsapást mértek Szíriára

Brutális légicsapást mértek az iszlám államra, borzalmasan sok a halott

19 civil, kö­zöt­tük hét gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött.

19 civil, kö­zöt­tük hét gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött, akik az orosz had­erő lé­gi­tá­ma­dá­sa­i­ban vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik már a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik már a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

2017-ben sorra in­dí­totta tá­ma­dá­sait Eu­rópa ellen az Isz­lám Állam.

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták­ban, akik 2017-ben sorra in­dí­tot­ták tá­ma­dá­sa­i­kat Eu­rópa ár­tat­lan­jai ellen.

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Ér­ke­zik a kö­vet­kező véres tá­ma­dás?

Az Isz­lám Állam azt ígérte, vérbe fojtja Eu­ró­pát de­cem­ber­ben - ka­rá­csony he­lyett szil­vesz­ter­kor ér­kez­het a kö­vet­kező véres ter­ror­tá­ma­dás.

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

A béke még min­dig messze.

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam, ami­vel a bé­csi­ek­nek üzen­tek.

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

A 27 éves bang­la­desi rob­bantó kö­vetni akarta az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sát.

A bang­la­desi rob­bantó kö­vetni akarta az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sát: vérbe akarta foj­tani a ka­rá­csonyt.

Női terroristák miatt fújtak riadót Németországban

Női terroristák miatt fújtak riadót Németországban

Sokan tér­het­nek vissza Eu­ró­pába...

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet egyre ki­sebb te­rü­le­tekre szo­rul vissza Szí­ri­á­ban és Irak­ban. Ám a ve­szély nem múlt el, sőt!

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Az Isz­lám Állam nem tit­kolja, hogy min­dent meg­tenne azért, hogy vér­für­dőbe fojtsa a ka­rá­cso­nyi idő­sza­kot.

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe, és ál­lí­tana szembe a ter­ro­ris­ták­kal.

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe.

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról.

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról: Eu­ró­pá­ban akar­nak gyil­kolni.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben vol­tak.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előnnyel bír­tak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni. Ám a hely­zet ha­ma­ro­san vál­to­zik.

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Ked­den Né­met­or­szág­ban el­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai...

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Bár az Isz­lám Állam las­san tel­jes ve­re­sé­get szen­ved a Közel-Ke­le­ten, a biz­ton­ság és béke vissza­té­ré­sé­ről még ál­mo­dozni sem lehet.

Bár az utóbbi évek leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, az Isz­lám Állam las­san tel­jes ve­re­sé­get szen­ved a Közel-Ke­le­ten, a biz­ton­ság és béke vissza­té­ré­sé­ről még ál­mo­dozni sem lehet. A szak­ér­tők ugyanis szá­mos ag­gasztó jelre hív­ják fel a fi­gyel­met.

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták: ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Elő­ször be­szél­tek em­lé­ke­ik­ről.

Az Isz­lám Állam szí­riai és iraki rém­uralma alatt leg­in­kább a ja­zidi la­kos­sá­got kí­nozta - a gye­re­kek most elő­ször be­szél­tek bor­zal­mas em­lé­ke­ik­ről.

Új fészke van az Iszlám Államnak, innen küldik a gyilkológépeiket

Új fészke van az Iszlám Államnak, innen küldik a gyilkológépeiket

Már a ne­gye­dik Isz­lám Állam által tá­mo­ga­tott ter­ro­ris­tá­ról derül ki, hogy Közép-Ázsi­á­ból szár­ma­zik.

Iskolákat támadott az Iszlám Állam

Iskolákat támadott az Iszlám Állam

Már a gye­re­ke­ket sem kí­mé­lik a ter­ro­ris­ták, a le­hető leg­több fi­a­talt sze­ret­nék a so­ra­ik­ban tudni - ezért fur­csa meg­ol­dás­hoz fo­lya­mod­tak.

Már a gye­re­ke­ket sem kí­mé­lik a ter­ro­ris­ták, a le­hető leg­több fi­a­talt sze­ret­nék a so­ra­ik­ban tudni - ezért fur­csa meg­ol­dás­hoz fo­lya­mod­tak.

Súlyos csapás érte
az Iszlám Államot, de folytatódik az öldöklés

Súlyos csapás érte az Iszlám Államot, de folytatódik az öldöklés

Sorra ve­szíti el kulcs­fon­tos­ságú te­rü­le­teit az Isz­lám Állam, és az egy­kori szí­riai és iraki bá­zi­so­kon a ka­to­nák ha­lá­los aján­dé­ko­kat ta­lál­nak.

Sorra ve­szíti el kulcs­fon­tos­ságú te­rü­le­teit az Isz­lám Állam, és az egy­kori szí­riai és iraki bá­zi­so­kat el­fog­laló ka­to­nák ha­lá­los aján­dé­ko­kat ta­lál­nak: a me­ne­külő ter­ro­ris­ták ugyanis szá­mos vegyi fegy­ve­rü­ket nem tud­ták ma­guk­kal vinni.

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

A ter­ror­szer­ve­zet már a ki­rá­lyi csa­lá­dot is fe­nye­geti.

A ter­ror­szer­ve­zet már a ki­rá­lyi csa­lá­dot is fe­nye­geti, és az sem ér­dekli, ha gye­re­kek­ről van szó.

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Újabb üze­ne­tet küld­tek.

Újabb üze­ne­tet kül­dött a jövő évi lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán az Isz­lám Állam.

Teljes a káosz az Európába visszatérő terroristák miatt

Teljes a káosz az Európába visszatérő terroristák miatt

Nehéz meg­ol­dást ta­lálni.

Egyre ne­he­zeb­ben talál meg­ol­dást Nagy-Bri­tan­nia arra a prob­lé­mára, hogy mit kezd­jen azok­kal a ha­za­térő bri­tek­kel, akik az Isz­lám Állam so­ra­i­ban har­col­tak.

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Egyet már si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni.

Az eu­ró­pai tit­kos­szol­gá­la­tok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­cso­port vegyi fegy­ver­rel hajt­hat végre ter­ror­tá­ma­dást.

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki az egyik leg­is­mer­tebb brit ter­ro­ris­ta­nő­ről és agy­mo­sott kisfi­á­ról: az anya ha­zug­ság­gal ci­pelte ma­gá­val a gye­re­két Szí­ri­ába.

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták: egyet­len ak­ci­ó­ban akar­nak több ezer em­bert meg­gyil­kolni - ál­lítja az ame­ri­kai bel­biz­ton­sági mi­nisz­ter.

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták: egyet­len ak­ci­ó­ban akar­nak több ezer em­bert meg­gyil­kolni - ál­lítja az ame­ri­kai bel­biz­ton­sági mi­nisz­ter.

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Nem lé­le­gez­he­tünk fel.

Bár a ter­ro­ris­ták el­vesz­tet­ték fő­vá­ro­su­kat, a szí­riai Rak­kát, még nem lé­le­gez­he­tünk fel: a dzsi­há­d­is­ták ke­gyet­len bosszúra ké­szül­nek!

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Bécsbe.

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Bécsbe azt az oszt­rák nőt, aki 10 éven át élt Af­ga­nisz­tán­ban. A gyanú sze­rint szo­ros kap­cso­la­tot ápol­ha­tott az Isz­lám Ál­lam­mal.

Száz európaira vár halálbüntetés

Száz európaira vár halálbüntetés

Irak­ban kez­de­tét veszi az Isz­lám Állam több száz el­fo­gott har­co­sá­nak tár­gya­lása. A ter­ro­ris­ták több­sé­gét Mo­szul ost­ro­ma­kor vet­ték őri­zetbe, a leg­töb­ben ha­lál­bün­te­tésre szá­mít­hat­nak.

Irak­ban kez­de­tét veszi az Isz­lám Állam több száz el­fo­gott har­co­sá­nak tár­gya­lása. A ter­ro­ris­ták több­sé­gét Mo­szul ost­ro­ma­kor vet­ték őri­zetbe, ha­lál­bün­te­tésre szá­mít­hat­nak.

Ausztriában toborzott embereket az Iszlám Állam számára a migráns

Ausztriában toborzott embereket az Iszlám Állam számára a migráns

Egy mo­bil­te­le­fon kö­rüli vita ve­zette az oszt­rák rend­őrö­ket a férfi nyo­mára...

Egy mo­bil­te­le­fon kö­rüli vita ve­zette az oszt­rák rend­őrö­ket a férfi nyo­mára...

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

Nadja Ra­ma­dan még 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got.

A 31 éves Nadja Ra­ma­dan még 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got, hogy csat­la­koz­has­son az Isz­lám Ál­lam­hoz. Mos­tanra rá­jött, hogy még­is­csak jobb lenne neki Ham­burg­ban.

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Kis túl­zás­sal sem­mit nem érnek a ka­to­nai si­ke­rek a ter­ror­szer­ve­zet­tel szem­ben, mivel az Isz­lám Állam szin­tet lé­pett.

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.

Mégsem halt meg az Iszlám Állam vezetője, ezt üzente híveinek

Mégsem halt meg az Iszlám Állam vezetője, ezt üzente híveinek

Ko­ráb­ban a vi­lág­sajtó egy­ön­te­tűen arról szá­molt be, hogy az Isz­lám Állam ve­ze­tője meg­halt.

Ko­ráb­ban a vi­lág­sajtó egy­ön­te­tűen arról szá­molt be, hogy az Isz­lám Állam ve­ze­tője meg­halt.

Harry herceget fenyegeti az Iszlám Állam

Harry herceget fenyegeti az Iszlám Állam

Fe­nye­ge­tőző vi­de­ó­val je­lent­kez­tek.

Újabb fe­nye­ge­tőző vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet - és ez­út­tal a brit her­ceg sem ma­radt ki a cél­pon­tok közül.

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Senki sem gon­dolta volna a 24 éves szír Majed A.-ról, hogy va­ló­já­ban az Isz­lám Állam egyik ve­szé­lyes har­cosa.

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Bor­zasztó le­he­tő­sé­get fes­tett fel egy brit szak­em­ber: Kim Dzson­gun össze­fog az Isz­lám Ál­lam­mal, és vegyi fegy­ver­rel látja el a ter­ro­ris­tá­kat!

Bor­zasztó le­he­tő­sé­get fes­tett fel egy brit szak­em­ber: sze­rinte nem lehet ki­zárni, hogy Kim Dzson­gun össze­fog az Isz­lám Ál­lam­mal, és vegyi fegy­ver­rel látja el a ter­ro­ris­tá­kat!

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves lányt, aki ta­valy tűnt el né­met­or­szági ott­ho­ná­ból.

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves német lányt, aki ta­valy tűnt el ott­ho­ná­ból, és uta­zott azért a Közel-Ke­letre, hogy csat­la­koz­zon az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet­hez. A lány jú­lius óta egy bag­dadi bör­tön­ben ül, nem ki­zárt, hogy ki­vég­zik.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a vér­gő­zös üze­ne­tek, buz­dí­tá­sok el­jut­tat­nak a fa­na­ti­ku­sok­hoz.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a vér­gő­zös üze­ne­tek, buz­dí­tá­sok el­jut­tat­nak a fa­na­ti­ku­sok­hoz.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes har­co­sok vagy csa­ló­dott, a csa­lád­ju­kat sze­rető nők?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei? A had­se­re­gek ve­ze­tői ne­he­zen dön­te­nek.

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

Így jut­hat­nak a ter­ro­ris­ták Eu­ró­pába.

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség és a bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy az Isz­lám Állam 11 ezer hamis út­le­vél­lel ren­del­kez­het.

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Ál­lítja az Isz­lám Állam női har­cosa...

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban. Azt ál­lítja, hogy a nők sok­szor sok­kal ke­gyet­le­neb­bek...

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Újabb rém­álom kö­szönt Eu­ró­pára?

Az eu­ró­pai vas­úti köz­le­ke­dés egyre több fi­gyel­met kap az isz­lam­ista cso­por­to­su­lá­sok kö­ré­ben.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, ám most új, alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

A bor­za­lom­nak sosem lesz vége.

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a Közel-Ke­le­ten nap­ja­ink leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Ál­landó a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába.

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik.

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik.

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

Évek óta nem lát­ták a csen­des fiút, aki most az ígérte, tár­sa­i­val együtt vér­für­dőt ren­dez­nek Spa­nyol­or­szág­ban.

Évek óta nem lát­ták a csen­des fiút, aki most az ígérte, tár­sa­i­val vér­für­dőt ren­dez­nek Spa­nyol­or­szág­ban.

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Újabb or­szá­got ért el a ter­ror­hul­lám.

Újabb eu­ró­pai or­szá­got ért el a dzsi­há­d­ista ter­ror­hul­lám: hiába tar­tóz­tat­ták le sorra az Isz­lám Állam tag­jait, Spa­nyol­or­szág sem ma­radt se­bez­he­tet­len.

Terroristákat keresnek Magyarországon

Terroristákat keresnek Magyarországon, vadállattá vált a merénylő

Min­den­kit meg akar­nak ta­lálni.

A ha­tó­sá­gok min­den­kit meg akar­nak ta­lálni, aki­nek köze volt a pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dás­hoz.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam, ret­teg az egész föld­rész!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam, amely ko­ráb­ban ma­gára vál­lalta a múlt heti bar­ce­lo­nai és camb­rilsi gá­zo­lá­sos me­rény­le­te­ket.

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Így hálózta be a móri fiút az Iszlám Állam!

Így hálózta be a móri fiút az Iszlám Állam!

Egy rá­di­ó­ban hal­lott ri­port után kez­dett ér­dek­lődni az Isz­lám Állam iránt.

Egy rá­di­ó­ban hal­lott ri­port után kez­dett ér­dek­lődni az Isz­lám Állam iránt egy móri fi­a­tal­em­ber. F. Vik­tor elő­ször az in­ter­ne­ten né­zett pro­pa­gan­da­vi­dó­kat.

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit anya a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Névsor került elő: kíméletlen terroristák boríthatják vérbe Európát

Névsor került elő: kíméletlen terroristák boríthatják vérbe Európát

Az Isz­lám Állam még min­dig ko­moly ve­szélyt je­lent.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet egyre több te­rü­le­tet ve­szít a Közel-Ke­le­ten, de ez még nem je­lenti azt, hogy ne kel­lene tőlük tar­ta­nunk...