CÍMKE: 'iszlám állam'

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni őket.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a vér­gő­zös üze­ne­tek, buz­dí­tá­sok el­jut­nak a fa­na­ti­ku­sok­hoz.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei?

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség (BKA) és a német bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­tése ke­rült nap­vi­lágra.

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség és a német bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­tése ke­rült nap­vi­lágra.

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban.

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, még alat­to­mo­sabb mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek, ezrek es­het­nek ál­do­za­tul.

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a ter­ror­szer­ve­zet, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a Közel-Ke­le­ten nap­ja­ink leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Újabb rém­álom kö­szönt Eu­ró­pára?

Az eu­ró­pai vas­úti köz­le­ke­dés egyre több fi­gyel­met kap az isz­lam­ista cso­por­to­su­lá­sok kö­ré­ben.

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik, nem tet­szett nekik az ala­kí­tása.

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába, mivel a kon­ti­nen­sen ál­landó a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

Évek óta nem lát­ták a csen­des fiút, aki most az ígérte, tár­sa­i­val együtt vér­für­dőt ren­dez­nek Spa­nyol­or­szág­ban.

Évek óta nem lát­ták a csen­des fiút, aki most az ígérte, tár­sa­i­val vér­für­dőt ren­dez­nek Spa­nyol­or­szág­ban.

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Európa háborúban áll - ártatlanokat öltek Barcelonában

Újabb or­szá­got ért el a ter­ror­hul­lám.

Újabb eu­ró­pai or­szá­got ért el a dzsi­há­d­ista ter­ror­hul­lám: hiába tar­tóz­tat­ták le sorra az Isz­lám Állam tag­jait, Spa­nyol­or­szág sem ma­radt se­bez­he­tet­len.

Terroristákat keresnek Magyarországon

Terroristákat keresnek Magyarországon, vadállattá vált a merénylő

Min­den­kit meg akar­nak ta­lálni.

A ha­tó­sá­gok min­den­kit meg akar­nak ta­lálni, aki­nek köze volt a pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dás­hoz.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam, ret­teg az egész föld­rész!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam, amely ko­ráb­ban ma­gára vál­lalta a múlt heti bar­ce­lo­nai és camb­rilsi gá­zo­lá­sos me­rény­le­te­ket.

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam.

Újabb bru­tá­lis vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam: ez­út­tal egy brit ak­cen­tus­sal be­szélő, ha­tal­mas kés­sel ha­do­ná­szó dzsi­há­d­ista fe­nye­gette meg a vi­lá­got.

Névsor került elő: kíméletlen terroristák boríthatják vérbe Európát

Névsor került elő: kíméletlen terroristák boríthatják vérbe Európát

Újabb ter­ror­hul­lám ér­heti el rövid időn belül Eu­ró­pát...

Újabb ter­ror­hul­lám ér­heti el rövid időn belül Eu­ró­pát...

Így hálózta be a móri fiút az Iszlám Állam!

Így hálózta be a móri fiút az Iszlám Állam!

Egy rá­di­ó­ban hal­lott ri­port után kez­dett ér­dek­lődni az Isz­lám Állam iránt.

Egy rá­di­ó­ban hal­lott ri­port után kez­dett ér­dek­lődni az Isz­lám Állam iránt egy móri fi­a­tal­em­ber. F. Vik­tor elő­ször az in­ter­ne­ten né­zett pro­pa­gan­da­vi­dó­kat.

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit anya a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pa­tot os­to­roz­tak vé­resre.

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ke­gyet­len ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Összeestem, amikor megtudtam, hogy él a 16 éves lányom

Összeestem, amikor megtudtam, hogy él a 16 éves lányom

A múlt héten járta be az in­ter­ne­tet az a meg­hök­kentő hír, mi­sze­rint egy német lányt vet­tek őri­zetbe Irak­ban.

A múlt héten járta be az in­ter­ne­tet az a meg­hök­kentő hír, mi­sze­rint egy 16 éves német lányt vet­tek őri­zetbe a Közel-Ke­le­ten.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi eddig ta­gadta a gyil­kos­sá­go­kat.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

A földi pokolban élnek a terroristák közt rekedt civilek

A földi pokolban élnek a terroristák közt rekedt civilek

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki arról, ho­gyan élnek azok a la­ko­sok, akik nem tud­tak el­me­ne­külni.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki arról, ho­gyan élnek az Isz­lám Állam te­rü­le­tén azok a la­ko­sok, akik nem tud­tak el­me­ne­külni a ter­ro­ris­ták meg­ér­ke­zése előtt.

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet: ez­út­tal egy ka­masz fiú szó­lítja fegy­verbe az Isz­lám Állam hí­veit azért, hogy áll­ja­nak bosszút Mo­szul el­vesz­té­séért.

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet: ez­út­tal egy ka­masz fiú szó­lítja fegy­verbe az Isz­lám Állam hí­veit azért, hogy áll­ja­nak bosszút az iraki bá­zi­suk, Mo­szul el­vesz­té­séért.

Vérbe borítanák a világhírű sporteseményt a terroristák

Vérbe borítanák a világhírű sporteseményt a terroristák

A man­ches­teri rob­ban­tás­hoz ha­sonló me­rény­let meg­is­mét­lé­sére ké­szül­tek az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai.

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

Szám­ta­lan nő adta fel át­la­gos éle­tét azért, hogy az Isz­lám Állam te­rü­le­tére utaz­zon, és ott hoz­zá­men­jen egy ter­ro­ris­tá­hoz.

Kiűzték őket Moszulból, Európa felé tartanak az Iszlám Állam emberei

Kiűzték őket Moszulból, Európa felé tartanak az Iszlám Állam emberei

Az Isz­lám Állam három évvel ez­előtt fog­lalta el az iraki Mo­szul vá­ro­sát.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet három évvel ez­előtt fog­lalta el az iraki Mo­szul vá­ro­sát. Az iraki erők a hét ele­jén je­len­tet­ték, hogy si­ke­rült vissza­fog­lalni, a ve­szély azon­ban még nem múlt el.

Élve elégették a terroristafőnököt

Élve elégették a terroristafőnököt

Túl­sá­go­san plety­kás volt a dzsi­há­d­ista, és hiába a magas rangja, a bru­tá­lis bün­te­tést ő sem ke­rül­hette el: nagy nyil­vá­nos­ság előtt vé­gez­ték ki vér­szom­jas tár­sai.

Túl­sá­go­san plety­kás volt a dzsi­há­d­ista, és hiába a magas rangja, a bru­tá­lis bün­te­tést ő sem ke­rül­hette el: nagy nyil­vá­nos­ság előtt vé­gez­ték ki vér­szom­jas tár­sai.

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

A prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak.

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak: a mig­rán­sok ugyanis egyre na­gyobb hul­lám­ban ér­kez­nek erre a te­rü­letre ro­zoga gu­mi­csó­nak­ja­ik­kal - és kö­zé­jük is sok ter­ro­rista ve­gyül­het!

Itt hozhat halált a ramadán

Itt hozhat halált a ramadán

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek róla fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam vi­lág­szerte ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Manchesterben megölt barátjáért állhatott bosszút a robbantó

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Sal­man Abedi ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg 2016-ban.

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos el­tűnt.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros. A ha­tó­ság ver­senyt fut az idő­vel...

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Ismét ki­cse­lez­ték a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

Terroristának született a manchesteri robbantó

Terroristának született a manchesteri robbantó

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Ez még csak a kez­det...

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak Eu­ró­pá­nak.

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók máris tudni vélik a kö­vet­kező ter­ror­ak­ció pon­tos dá­tu­mát!

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Az össze­dőlt mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták - kö­zölte va­sár­nap az iraki had­se­reg...

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam még min­dig tartja magát.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Bel­gi­um­ban ki­tört a pánik.

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján újra vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost, ez­út­tal Ant­wer­pent.

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get: arra ok­tatja a dzsi­há­d­is­tá­kat, ho­gyan egyék meg a nem-musz­li­mo­kat.

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Az Isz­lám Állam női fa­na­ti­ku­sai vá­lo­ga­tott kín­zá­sok­nak ve­tet­ték alá a 10 éves kis­lányt.

Az Isz­lám Állam női fa­na­ti­ku­sai vá­lo­ga­tott kín­zá­sok­nak ve­tet­ték alá a 10 éves kis­lányt.

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott a vér­für­dővé vált ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron...

Német titkosszolga kémkedett az Iszlám Államnak

Német titkosszolga kémkedett az Iszlám Államnak

Köln­ben ren­de­zett volna vér­für­dőt.

A férfi egy bom­ba­tá­ma­dás vég­re­haj­tá­sá­hoz ka­pott in­ter­ne­ten ta­ná­cso­kat a ter­ro­ris­ták­tól, Köln­ben ren­de­zett volna vér­für­dőt.

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Az Isz­lám Állam egy hó­napja már meg­üzente: ka­mi­on­nal ren­dez­nek vér­für­dőt!

Az Isz­lám Állam egy hó­napja már meg­üzente: ka­mi­on­nal ren­dez­nek vér­für­dőt! Meg­is­mét­lő­dött a niz­zai rém­álom, pedig ki­véd­hető lett volna.

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dás jön?

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het az Isz­lám Állam - a brit erők min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­előz­zék a me­rény­lő­ket.

50 ezer terroristával végeztek

50 ezer terroristával végeztek az amerikaiak

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak.

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak - a ve­szély vi­szont még min­dig óri­ási.

"Véletlenül" gyilkoltak katonákat az amerikaiak

"Véletlenül" gyilkoltak katonákat az amerikaiak

A ter­ro­ris­tá­kat cé­loz­ták, de 62 szír ka­to­nát öltek meg. Hiba tör­tént, vagy szán­dé­kos ag­resszi­ó­ról van szó?

A ter­ro­ris­tá­kat cé­loz­ták, de 62 szír ka­to­nát öltek meg az ame­ri­kai lé­gi­csa­pás során.

Brutális oktatóvideót mutatott be az ISIS

Brutális oktatóvideót mutatott be az ISIS

Sza­vak sin­cse­nek arra az ISIS által ter­jesz­tett vi­de­óra, me­lyet ok­ta­tási cél­lal ké­szí­tett a ter­ror­szer­ve­zet. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sza­vak sin­cse­nek arra az ISIS által ter­jesz­tett vi­de­óra, me­lyet ok­ta­tási cél­lal ké­szí­tett a ter­ror­szer­ve­zet. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

"Ha nem a bomba öl meg, akkor a mesterlövészek"

"Ha nem a bomba öl meg, akkor a mesterlövészek"

Földi pokol Mo­szul­ban...

Földi pokol a Mo­szul­ban re­kedt több száz­ezer lakos élete, már szökni sem tud­nak az ost­rom­lott vá­ros­ból.

Bombát karácsonyra? Újabb terrortámadás készült

Bombát karácsonyra? Újabb terrortámadás készült

Hét ter­ro­ris­tát tar­tóz­tat­tak le.

Hét, vé­reng­zést ter­vező ter­ro­ris­tát tar­tóz­tat­tak le a fran­cia rend­őrök - kér­dés, hogy ezzel si­ke­rült-e fel­szá­molni a tel­jes sej­tet?

A britek finanszírozták a brüsszeli terrortámadást?

A britek finanszírozták a brüsszeli terrortámadást?

Az egyik ter­ro­rista két bir­min­ghami férfi­tól ka­pott pénzt a rob­ban­tá­sok meg­szer­ve­zé­sére - a férfi ál­lami jut­ta­tást ka­pott.

Az egyik ter­ro­rista két bir­min­ghami férfi­tól ka­pott pénzt a rob­ban­tá­sok meg­szer­ve­zé­sére - a férfi ál­lami jut­ta­tást ka­pott.

Ezek az európai városok a terrorizmus melegágyai

Ezek a városok a terrorizmus melegágyai

Meg­döb­bentő fel­mé­rés lá­tott nap­vi­lá­got: gaz­dag eu­ró­pai fő­vá­ro­sok­ban to­bo­roz­zák a leg­több ter­ro­ris­tát.

Meg­döb­bentő fel­mé­rés lá­tott nap­vi­lá­got: gaz­dag eu­ró­pai fő­vá­ro­sok­ban to­bo­roz­zák a leg­több ter­ro­ris­tát.

Hitlert utánozná az Iszlám Állam vezetője

Hitlert utánozná az Iszlám Állam vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már aludni is rob­ba­nó­mel­lény­ben megy.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már aludni is rob­ba­nó­mel­lény­ben megy - vég­leg le­mon­dott a győ­ze­lem­ről.

Elfogták az amerikai Iszlám Állam-vezért!

Elfogták az amerikai Iszlám Állam-vezért!

A férfi ter­ro­ris­tá­kat to­bor­zott, és vér­für­dőt akart ren­dezni Ame­ri­ká­ban.

A férfi tár­sa­i­val ter­ro­ris­tá­kat to­bor­zott, és vér­für­dőt akart ren­dezni az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon.

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon - ha már egy ilyen idős, vi­lág­ta­lan férfi­ban is az el­len­sé­get lát­ják.

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

A ter­ror­szer­ve­zet arra kéri hí­veit, hogy áll­ja­nak bosszút a hi­tet­le­ne­ken...

A ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet arra kéri hí­veit, hogy áll­ja­nak bosszút a hi­tet­le­ne­ken. Az Isz­lám Állam sze­retné, ha ma­gá­nyos far­kas­ként csap­ná­nak le a har­co­saik...

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai.

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai. Vá­lo­ga­tott meccset vet­tek cél­ke­resztbe.

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Bom­bák szá­zait hagy­ták maguk után.

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

Nőnek öltözve menekülnek a gyáva terroristák!

Nőnek öltözve menekülnek a gyáva terroristák!

Fél­nek az Isz­lám Állam ve­re­sé­gé­től.

Az ost­rom­lott Mo­szul­ban ra­gadt nők en­ge­délyt kap­tak az Isz­lám Állam ve­zé­ré­től arra, hogy el­me­ne­kül­je­nek - de né­hány har­cos is velük szö­kött. Szok­nyá­ban.

Megtörtént eset: az Iszlám Állam katonája lett a pucérkodó sztárból

Megtörtént eset: az Iszlám Állam katonája lett a pucérkodó sztárból

Le­tar­tóz­tatta a rend­őr­ség azt a fi­a­tal lányt, aki ko­ráb­ban több új­ság­nak is mez­te­lenre vet­kő­zött. A vád: ter­ro­riz­mus.

Vérbe borul Európa! Bosszút esküdött az Iszlám Állam!

Vérbe borul Európa! Bosszút esküdött az Iszlám Állam!

Ter­ror­tá­ma­dá­sok ten­ge­ré­vel akar­ják meg­to­rolni a dzsi­há­d­is­ták, hogy egyre je­len­tő­sebb te­rü­le­tek­ről szo­rul­nak ki.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok ten­ge­ré­vel akar­ják meg­to­rolni a dzsi­há­d­is­ták, hogy egyre je­len­tő­sebb te­rü­le­tek­ről szo­rul­nak ki.

Megkezdődött Moszul ostroma

Megkezdődött az Iszlám Állam bázisának ostroma

Ha a város el­esik, a ter­ror­szer­ve­zet leg­na­gyobb ve­re­sé­gét szen­vedi el.

54 ezres had­se­reg kezdte meg Mo­szul ost­ro­mát. Ha a város el­esik, a szer­ve­zet leg­na­gyobb ve­re­sé­gét szen­vedi el. Ha csak nem játssza ki az adu­ászát...

Végzetes fegyver az ISIS kezében. Bárhol, bármikor lecsaphatnak vele!

Végzetes fegyver az ISIS kezében. Bárhol, bármikor lecsaphatnak vele!

Hobbi drón­nal tá­mad­tak a ter­ro­ris­ták, gya­kor­la­ti­lag le­he­tet­len vé­de­kezni el­lene.

Ez beteges! Ezért szervez őrült tehetségkutatót az Iszlám Állam...

Ez beteges! Ezért szervez őrült tehetségkutatót az Iszlám Állam...

Min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­ta­lál­ják a tö­ké­le­tes je­löl­te­ket...

A ter­ror­szer­ve­zet té­bo­lyo­dott ve­ze­tői min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­ta­lál­ják a tö­ké­le­tes je­löl­te­ket.

Botrányos fotói miatt tartóztatták le az Iszlám Államhoz csatlakozó sztárt!

Botrányos fotói miatt tartóztatták le az Iszlám Államhoz csatlakozó sztárt!

Ed­digi éle­tét hát­ra­hagyva vált a ter­ror­szer­ve­zet női ka­to­ná­jává. Kár volt...

Ed­digi éle­tét hát­ra­hagyva vált a ter­ror­szer­ve­zet női ka­to­ná­jává. Kár volt...

Európa elleni totális háborúra szólítja fel híveit az Iszlám Állam

Európa elleni totális háborúra szólítja fel híveit az Iszlám Állam

Min­d­annyian ve­szély­ben va­gyunk?

"Meg kell tá­madni az összes eu­ró­pait!" - han­goz­tatja az Isz­lám Állam. Vajon tény­leg mind­annyian ve­szély­ben va­gyunk?

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Most ál­lí­tó­lag egy iraki bér­gyil­kos mér­gezte meg Mo­szul kö­ze­lé­ben. Mégis élet­ben van a ret­te­gett vezér?

Maszkos fegyveresek mészároltak az Iszlám Állam titkos találkozóján!

Maszkos fegyveresek mészároltak az Iszlám Állam titkos találkozóján!

Négy ka­to­nát azon­nal agyon­lőt­tek, a töb­biek el­me­ne­kül­tek...

A rej­té­lyes tá­ma­dók vá­rat­la­nul ron­tot­tak rá a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet tag­ja­ira. Négy ka­to­nát azon­nal agyon­lőt­tek, a töb­biek el­me­ne­kül­tek a vér­on­tás hely­szí­né­ről. Az éle­tü­kért fu­tot­tak...

Megölték a terroristának álló olimpiai birkózót

Megölték a terroristának álló olimpiai birkózót

Most sem tudni pon­to­san, hogy miért csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz. 2008-ban még Pe­king­ben ver­seny­zett.

Most sem tudni pon­to­san, hogy miért csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz. 2008-ban még Pe­king­ben ver­seny­zett, sőt, Eb-t is nyert.

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem nyo­moz.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés az au­gusz­tusi kon­cer­ten.

Migránsállamot alapítana a Világbank közgazdásza Svédországban

Migránsállamot alapítana a Világbank közgazdásza Svédországban

Isz­lám ál­la­mot a svéd ál­la­mon belül. Sok ott a sza­bad te­rü­let, kicsi a nép­sű­rű­ség, bőven el­fér­né­nek.

Újabb terrortámadásra készült az Iszlám Állam Franciaországban!

Újabb terrortámadásra készült az Iszlám Állam Franciaországban!

Le­tar­tóz­tat­tak egy 15 éves fran­cia dzsi­ha­dis­tát, aki a gyanú sze­rint ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült.