CÍMKE: 'iszlám állam'

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Sal­man Abedi ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg 2016-ban.

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros.

FRISS HÍREK

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Ismét ki­cse­lez­ték a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

Terroristának született a manchesteri robbantó

Terroristának született a manchesteri robbantó

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Ez még csak a kez­det...

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak Eu­ró­pá­nak.

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók máris tudni vélik a kö­vet­kező ter­ror­ak­ció pon­tos dá­tu­mát!

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete kö­zö­sen gyil­kolt.

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Az össze­dőlt mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták - kö­zölte va­sár­nap az iraki had­se­reg...

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ legnagyobb bombáját dobták az Iszlám Államra - videó

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

A világ leg­na­gyobb, nem nuk­le­á­ris töl­tetű bom­bá­ját ve­tet­ték be az Isz­lám Állam fegy­ve­re­sei által la­kott af­ga­nisz­táni te­rü­le­ten.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam még min­dig tartja magát.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Bel­gi­um­ban ki­tört a pánik.

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján újra vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost, ez­út­tal Ant­wer­pent.

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get: arra ok­tatja a dzsi­há­d­is­tá­kat, ho­gyan egyék meg a nem-musz­li­mo­kat.

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Az Isz­lám Állam női fa­na­ti­ku­sai vá­lo­ga­tott kín­zá­sok­nak ve­tet­ték alá a 10 éves kis­lányt.

Az Isz­lám Állam női fa­na­ti­ku­sai vá­lo­ga­tott kín­zá­sok­nak ve­tet­ték alá a 10 éves kis­lányt.

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott a vér­für­dővé vált ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron...

Német titkosszolga kémkedett az Iszlám Államnak

Német titkosszolga kémkedett az Iszlám Államnak

Köln­ben ren­de­zett volna vér­für­dőt.

A férfi egy bom­ba­tá­ma­dás vég­re­haj­tá­sá­hoz ka­pott in­ter­ne­ten ta­ná­cso­kat a ter­ro­ris­ták­tól, Köln­ben ren­de­zett volna vér­für­dőt.

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Az Isz­lám Állam egy hó­napja már meg­üzente: ka­mi­on­nal ren­dez­nek vér­für­dőt!

Az Isz­lám Állam egy hó­napja már meg­üzente: ka­mi­on­nal ren­dez­nek vér­für­dőt! Meg­is­mét­lő­dött a niz­zai rém­álom, pedig ki­véd­hető lett volna.

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dás jön?

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het az Isz­lám Állam - a brit erők min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­előz­zék a me­rény­lő­ket.

50 ezer terroristával végeztek

50 ezer terroristával végeztek az amerikaiak

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak.

Egyre ke­ve­sebb har­cosa marad az Isz­lám Ál­lam­nak - a ve­szély vi­szont még min­dig óri­ási.

"Véletlenül" gyilkoltak katonákat az amerikaiak

"Véletlenül" gyilkoltak katonákat az amerikaiak

A ter­ro­ris­tá­kat cé­loz­ták, de 62 szír ka­to­nát öltek meg. Hiba tör­tént, vagy szán­dé­kos ag­resszi­ó­ról van szó?

A ter­ro­ris­tá­kat cé­loz­ták, de 62 szír ka­to­nát öltek meg az ame­ri­kai lé­gi­csa­pás során.

Brutális oktatóvideót mutatott be az ISIS

Brutális oktatóvideót mutatott be az ISIS

Sza­vak sin­cse­nek arra az ISIS által ter­jesz­tett vi­de­óra, me­lyet ok­ta­tási cél­lal ké­szí­tett a ter­ror­szer­ve­zet. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Sza­vak sin­cse­nek arra az ISIS által ter­jesz­tett vi­de­óra, me­lyet ok­ta­tási cél­lal ké­szí­tett a ter­ror­szer­ve­zet. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

"Ha nem a bomba öl meg, akkor a mesterlövészek"

"Ha nem a bomba öl meg, akkor a mesterlövészek"

Földi pokol Mo­szul­ban...

Földi pokol a Mo­szul­ban re­kedt több száz­ezer lakos élete, már szökni sem tud­nak az ost­rom­lott vá­ros­ból.

Bombát karácsonyra? Újabb terrortámadás készült

Bombát karácsonyra? Újabb terrortámadás készült

Hét ter­ro­ris­tát tar­tóz­tat­tak le.

Hét, vé­reng­zést ter­vező ter­ro­ris­tát tar­tóz­tat­tak le a fran­cia rend­őrök - kér­dés, hogy ezzel si­ke­rült-e fel­szá­molni a tel­jes sej­tet?

A britek finanszírozták a brüsszeli terrortámadást?

A britek finanszírozták a brüsszeli terrortámadást?

Az egyik ter­ro­rista két bir­min­ghami férfi­tól ka­pott pénzt a rob­ban­tá­sok meg­szer­ve­zé­sére - a férfi ál­lami jut­ta­tást ka­pott.

Az egyik ter­ro­rista két bir­min­ghami férfi­tól ka­pott pénzt a rob­ban­tá­sok meg­szer­ve­zé­sére - a férfi ál­lami jut­ta­tást ka­pott.

Ezek az európai városok a terrorizmus melegágyai

Ezek a városok a terrorizmus melegágyai

Meg­döb­bentő fel­mé­rés lá­tott nap­vi­lá­got: gaz­dag eu­ró­pai fő­vá­ro­sok­ban to­bo­roz­zák a leg­több ter­ro­ris­tát.

Meg­döb­bentő fel­mé­rés lá­tott nap­vi­lá­got: gaz­dag eu­ró­pai fő­vá­ro­sok­ban to­bo­roz­zák a leg­több ter­ro­ris­tát.

Hitlert utánozná az Iszlám Állam vezetője

Hitlert utánozná az Iszlám Állam vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már aludni is rob­ba­nó­mel­lény­ben megy.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már aludni is rob­ba­nó­mel­lény­ben megy - vég­leg le­mon­dott a győ­ze­lem­ről.

Elfogták az amerikai Iszlám Állam-vezért!

Elfogták az amerikai Iszlám Állam-vezért!

A férfi ter­ro­ris­tá­kat to­bor­zott, és vér­für­dőt akart ren­dezni Ame­ri­ká­ban.

A férfi tár­sa­i­val ter­ro­ris­tá­kat to­bor­zott, és vér­für­dőt akart ren­dezni az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Rettenetes: egy százéves vak férfit fejezett le az Iszlám Állam!

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon.

Kezd el­ha­tal­ma­sodni a pa­ra­noia a ter­ro­ris­tá­kon - ha már egy ilyen idős, vi­lág­ta­lan férfi­ban is az el­len­sé­get lát­ják.

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

Az Iszlám Állam bosszúért kiált: itt a végső leszámolás ideje?

A ter­ror­szer­ve­zet arra kéri hí­veit, hogy áll­ja­nak bosszút a hi­tet­le­ne­ken...

A ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet arra kéri hí­veit, hogy áll­ja­nak bosszút a hi­tet­le­ne­ken. Az Isz­lám Állam sze­retné, ha ma­gá­nyos far­kas­ként csap­ná­nak le a har­co­saik...

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai.

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai. Vá­lo­ga­tott meccset vet­tek cél­ke­resztbe.

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Bom­bák szá­zait hagy­ták maguk után.

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

Nőnek öltözve menekülnek a gyáva terroristák!

Nőnek öltözve menekülnek a gyáva terroristák!

Fél­nek az Isz­lám Állam ve­re­sé­gé­től.

Az ost­rom­lott Mo­szul­ban ra­gadt nők en­ge­délyt kap­tak az Isz­lám Állam ve­zé­ré­től arra, hogy el­me­ne­kül­je­nek - de né­hány har­cos is velük szö­kött. Szok­nyá­ban.

Megtörtént eset: az Iszlám Állam katonája lett a pucérkodó sztárból

Megtörtént eset: az Iszlám Állam katonája lett a pucérkodó sztárból

Le­tar­tóz­tatta a rend­őr­ség azt a fi­a­tal lányt, aki ko­ráb­ban több új­ság­nak is mez­te­lenre vet­kő­zött. A vád: ter­ro­riz­mus.

Vérbe borul Európa! Bosszút esküdött az Iszlám Állam!

Vérbe borul Európa! Bosszút esküdött az Iszlám Állam!

Ter­ror­tá­ma­dá­sok ten­ge­ré­vel akar­ják meg­to­rolni a dzsi­há­d­is­ták, hogy egyre je­len­tő­sebb te­rü­le­tek­ről szo­rul­nak ki.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok ten­ge­ré­vel akar­ják meg­to­rolni a dzsi­há­d­is­ták, hogy egyre je­len­tő­sebb te­rü­le­tek­ről szo­rul­nak ki.

Megkezdődött Moszul ostroma

Megkezdődött az Iszlám Állam bázisának ostroma

Ha a város el­esik, a ter­ror­szer­ve­zet leg­na­gyobb ve­re­sé­gét szen­vedi el.

54 ezres had­se­reg kezdte meg Mo­szul ost­ro­mát. Ha a város el­esik, a szer­ve­zet leg­na­gyobb ve­re­sé­gét szen­vedi el. Ha csak nem játssza ki az adu­ászát...

Végzetes fegyver az ISIS kezében. Bárhol, bármikor lecsaphatnak vele!

Végzetes fegyver az ISIS kezében. Bárhol, bármikor lecsaphatnak vele!

Hobbi drón­nal tá­mad­tak a ter­ro­ris­ták, gya­kor­la­ti­lag le­he­tet­len vé­de­kezni el­lene.

Ez beteges! Ezért szervez őrült tehetségkutatót az Iszlám Állam...

Ez beteges! Ezért szervez őrült tehetségkutatót az Iszlám Állam...

Min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­ta­lál­ják a tö­ké­le­tes je­löl­te­ket...

A ter­ror­szer­ve­zet té­bo­lyo­dott ve­ze­tői min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­ta­lál­ják a tö­ké­le­tes je­löl­te­ket.

Botrányos fotói miatt tartóztatták le az Iszlám Államhoz csatlakozó sztárt!

Botrányos fotói miatt tartóztatták le az Iszlám Államhoz csatlakozó sztárt!

Ed­digi éle­tét hát­ra­hagyva vált a ter­ror­szer­ve­zet női ka­to­ná­jává. Kár volt...

Ed­digi éle­tét hát­ra­hagyva vált a ter­ror­szer­ve­zet női ka­to­ná­jává. Kár volt...

Európa elleni totális háborúra szólítja fel híveit az Iszlám Állam

Európa elleni totális háborúra szólítja fel híveit az Iszlám Állam

Min­d­annyian ve­szély­ben va­gyunk?

"Meg kell tá­madni az összes eu­ró­pait!" - han­goz­tatja az Isz­lám Állam. Vajon tény­leg mind­annyian ve­szély­ben va­gyunk?

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Most ál­lí­tó­lag egy iraki bér­gyil­kos mér­gezte meg Mo­szul kö­ze­lé­ben. Mégis élet­ben van a ret­te­gett vezér?

Maszkos fegyveresek mészároltak az Iszlám Állam titkos találkozóján!

Maszkos fegyveresek mészároltak az Iszlám Állam titkos találkozóján!

Négy ka­to­nát azon­nal agyon­lőt­tek, a töb­biek el­me­ne­kül­tek...

A rej­té­lyes tá­ma­dók vá­rat­la­nul ron­tot­tak rá a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet tag­ja­ira. Négy ka­to­nát azon­nal agyon­lőt­tek, a töb­biek el­me­ne­kül­tek a vér­on­tás hely­szí­né­ről. Az éle­tü­kért fu­tot­tak...

Megölték a terroristának álló olimpiai birkózót

Megölték a terroristának álló olimpiai birkózót

Most sem tudni pon­to­san, hogy miért csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz. 2008-ban még Pe­king­ben ver­seny­zett.

Most sem tudni pon­to­san, hogy miért csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz. 2008-ban még Pe­king­ben ver­seny­zett, sőt, Eb-t is nyert.

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem nyo­moz.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés az au­gusz­tusi kon­cer­ten.

Migránsállamot alapítana a Világbank közgazdásza Svédországban

Migránsállamot alapítana a Világbank közgazdásza Svédországban

Isz­lám ál­la­mot a svéd ál­la­mon belül. Sok ott a sza­bad te­rü­let, kicsi a nép­sű­rű­ség, bőven el­fér­né­nek.

Újabb terrortámadásra készült az Iszlám Állam Franciaországban!

Újabb terrortámadásra készült az Iszlám Állam Franciaországban!

Le­tar­tóz­tat­tak egy 15 éves fran­cia dzsi­ha­dis­tát, aki a gyanú sze­rint ter­ror­tá­ma­dásra ké­szült.

Borzalom: hegesztővel végeztek ki hat férfit a terroristák Moszulban

Borzalom: hegesztővel végeztek ki hat férfit a terroristák Moszulban

Az volt a bűnük, hogy tag­jai vol­tak az ISIS-szel szem­ben álló moz­ga­lom­nak.

Az volt a bűnük, hogy tag­jai vol­tak az ISIS-szel szem­ben álló moz­ga­lom­nak.

Robbanóövet kapott a menyasszony nászajándékba!

Robbanóövet kapott sok menyasszony nászajándékba!

A szél­ső­sé­ges isz­lám még min­dig tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket szá­munkra...

A szél­ső­sé­ges isz­lám még min­dig tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket szá­munkra... Az isz­lám­ban a férfi adja a ho­zo­mányt...

Visszatért: Itt bukkant fel az Iszlám Állam halottnak hitt vezetője!

Visszatért: Itt bukkant fel az Iszlám Állam halottnak hitt vezetője!

So­káig a ter­ror­szer­ve­zet em­be­rei is azt hit­ték, hogy fő­pa­rancs­no­kuk ször­nyet­halt egy me­rény­let­ben.

Horror! Halott vagy sebesült bajtársaik szerveit árulja az ISIS!

Horror! Halott vagy sebesült bajtársaik szerveit árulja az ISIS!

Or­vos­kom­man­dót hoz­tak létre...

Or­vos­kom­man­dót hoz­tak létre, amely ki­ope­rálja az el­ad­ható szer­ve­ket. Így pró­bál meg pót­ló­la­gos be­vé­te­lek­hez jutni az Isz­lám Állam.

Új, minden eddiginél aljasabb módszerrel gyilkol az Iszlám Állam!

Új, minden eddiginél aljasabb módszerrel gyilkol az Iszlám Állam!

Az égből szór­ják a ha­lált az ISIS ke­gyet­len ter­ro­ris­tái! Rá­adá­sul egy ott­hon is könnyen elő­ál­lít­ható esz­köz­zel...

Felesége életéért aggódik George Clooney

Felesége életéért aggódik George Clooney

Amal jogi há­bo­rút indít az Isz­lám Állam ellen, ami­vel a ter­ror­szer­ve­zet cél­pont­jává válik.

Amal jogi há­bo­rút indít az Isz­lám Állam ellen, ami­vel a ter­ror­szer­ve­zet cél­pont­jává válik.

Újabb támadás: Allah nevében késelt a plázában az egyenruhás őrült!

Újabb támadás: Allah nevében késelt a plázában az egyenruhás őrült!

Nyolc em­bert meg­se­be­sí­tett, ami­kor szom­bat este hir­te­len ka­sza­bolni kez­dett Min­ne­sota ál­lam­ban.

Apácaruhás bérgyilkosnő áll az Iszlám Állam vérengzése mögött!

Apácaruhás bérgyilkosnő áll az Iszlám Állam vérengzése mögött!

A brit szár­ma­zású ter­ro­ris­tanő már több mint 400 ár­tat­lan ember ha­lá­láért fe­le­lős.

Mit keres Tom Cruise az Iszlám Állam szörnyű videójában?

Mit keres Tom Cruise az Iszlám Állam szörnyű videójában?

A vi­lág­hírű szí­nész vá­rat­la­nul tűnik fel a ter­ror­szer­ve­zet új, min­den ed­di­gi­nél bor­zasz­tóbb fel­vé­te­lén...

A vi­lág­hírű szí­nész vá­rat­la­nul tűnik fel a ter­ror­szer­ve­zet új, min­den ed­di­gi­nél bor­zasz­tóbb fel­vé­te­lén...

Iszonyat: Itt rendezte be titkos kínzókamráját az Iszlám Állam!

Iszonyat: Itt rendezte be titkos kínzókamráját az Iszlám Állam!

Szűk vas­ket­re­cek áll­tak a te­rem­ben, min­dent mo­csok és kosz bo­rí­tott.

Szűk vas­ket­re­cek áll­tak a te­rem­ben, min­dent mo­csok és kosz bo­rí­tott.

Kiderült a szörnyű titok: játszótereket borítana vérbe az Iszlám Állam

Kiderült a szörnyű titok: játszótereket borítana vérbe az Iszlám Állam

Min­den ed­di­gi­nél ke­gyet­le­nebb me­rény­le­tekre ké­szül­nek a ter­ror­szer­ve­zet ma­gá­nyos gyil­ko­sai!

Kórház közelében rendezett halálos vérfürdőt az Iszlám Állam!

Kórház közelében rendezett halálos vérfürdőt az Iszlám Állam!

Leg­ke­ve­sebb ki­len­cen meg­hal­tak, hú­szan pedig meg­se­be­sül­tek, ami­kor a ter­ror­szer­ve­zet po­kol­gé­pet rob­ban­tott Irak­ban.

Agyonlőtte az Iszlám Állam a világsztár gyönyörű hasonmását!

Agyonlőtte az Iszlám Állam a világsztár gyönyörű hasonmását!

Egy véres kö­zel­harc­ban lelte ha­lá­lát a szír ha­tá­ron...

A 22 éves ka­tona bát­ran har­colt a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet ellen. Egé­szen mos­ta­náig. Egy véres kö­zel­harc­ban lelte ha­lá­lát a szír ha­tá­ron...

Szörnyűség: égő pokollá változtatta a várost az ISIS - Videó

Szörnyűség: égő pokollá változtatta a várost az ISIS - Videó

Az egész kör­nyé­ket kő­olaj­jal árasz­tot­ták el, majd rá­gyúj­tot­ták a sokat szen­ve­dett túl­élőkre.

Az egész kör­nyé­ket kő­olaj­jal árasz­tot­ták el, majd rá­gyúj­tot­ták a sokat szen­ve­dett túl­élőkre.

A vasárnapi mise alatt robbantott volna az ISIS-es terrorista

A vasárnapi mise alatt robbantott volna a terrorista, végül baltával támadt a papra

Több szá­zan hal­hat­tak volna meg.

Az ISIS zász­lót hordó me­rénylő több száz ember éle­tét ol­totta volna ki.

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

A német szer­ve­zet meg­könnyí­tené a kon­ti­nensre be­áramló me­ne­kül­tek dol­gát, ezért kérik az eu­ró­pai la­ko­sok se­gít­sé­gét.

Eltitkolt fotók az Iszlám Állam szörnyű szexbarlangjáról!

Eltitkolt fotók az Iszlám Állam szörnyű szexbarlangjáról!

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött, egy szűk cel­lá­ban tar­totta fogva szex­rab­szol­gáit a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet.

Em­ber­te­len kö­rül­mé­nyek kö­zött, egy szűk cel­lá­ban tar­totta fogva szex­rab­szol­gáit a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet. A kín­zó­kam­ra­ként is mű­ködő bűn­bar­lan­got szír lá­za­dók lep­lez­ték le...

Felfoghatatlan: Élve égeti el saját katonáit az Iszlám Állam!

Felfoghatatlan: Élve égeti el saját katonáit az Iszlám Állam!

A rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet min­den ed­di­gi­nél ke­gyet­le­nebb mód­szer­rel végzi ki em­be­reit.

A rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet min­den ed­di­gi­nél ke­gyet­le­nebb mód­szer­rel végzi ki azo­kat a ka­to­náit, akik éle­tü­ket mentve pró­bál­nak el­me­ne­külni egy ve­re­ség hely­szí­né­ről...

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Az in­ter­net­ről le­tölt­hető ké­zi­könyv­ből bár­me­lyik ter­ro­rista út­mu­ta­tót kap.

Ál­la­to­kon már ki­pró­bál­ták, ször­nyű ha­lál­tu­sá­juk volt.

Durva fotók az Iszlám Állam újabb szörnyű kivégzéséről!

Durva fotók az Iszlám Állam újabb szörnyű kivégzéséről!

Szi­tává lőt­ték a je­meni pa­rancs­no­kot.

Meg­rázó kép­so­rok szi­vá­rog­tak ki a ter­ror­szer­ve­zet újabb véres me­rény­le­té­ről. Szi­tává lőt­ték a je­meni ka­to­nai fő­pa­rancs­no­kot.

Nagy Feró szerint a migránsok mindenkit meg fognak erőszakolni

Nagy Feró szerint a migránsok mindenkit meg fognak erőszakolni

A Be­at­rice front­em­bere ellen hi­va­tal­ból in­dult el­já­rás Ro­má­ni­á­ban, Feró nem érti a ki­ala­kult hely­ze­tet.

Rengeteg halott: esküvőn robbantott az Iszlám Állam

Rengeteg halott: esküvőn robbantott az Iszlám Állam

Békés ün­nep­lés­nek in­dult, véres tra­gé­di­ába tor­kollt az es­küvő.

Atomkatasztrófa veszélyére figyelmeztettek,
a Pentagon nyugtat

Atomkatasztrófára figyelmeztettek, a Pentagon nyugtat

Több ka­to­nai szak­értő sze­rint ter­ro­ris­ták ke­zére ke­rül­het­nek tö­meg­pusz­tító esz­kö­zök.

Élő pajzsként használták a lakókat az Iszlám Állam terroristái!

Élő pajzsként használták a lakókat az Iszlám Állam terroristái!

Me­ne­kü­lés köz­ben rán­tot­ták maguk elé a szír város ár­tat­lan pol­gá­rait!

Me­ne­kü­lés köz­ben rán­tot­ták maguk elé a szír város ár­tat­lan pol­gá­rait!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült.

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

Kiszivárgott: Iszonyú csapást tervez London ellen az Iszlám Állam!

Kiszivárgott: Iszonyú csapást tervez London ellen az Iszlám Állam!

El­ső­fokú ké­szült­ség a vá­ros­ban!

Min­den ed­di­gi­nél bor­zal­ma­sabb tá­ma­dás­sal fe­nye­gette meg az angol fő­vá­rost...

Ez elképesztő! Így csapja be a fiatalokat az Iszlám Állam!

Ez elképesztő! Így csapja be a fiatalokat az Iszlám Állam!

Az AP ame­ri­kai hír­ügy­nök­ség sze­rint az újon­cok alig is­me­rik a val­lást, ezért könnyeb­ben hasz­nál­hat­ják fel őket...

Az AP ame­ri­kai hír­ügy­nök­ség sze­rint az újon­cok alig is­me­rik a val­lást, könnyebb fel­hasz­nálni őket...

Horror: Borzalmas módszerrel végzi ki áldozatait az Iszlám Állam!

Horror: Borzalmas módszerrel végzi ki áldozatait az Iszlám Állam!

Nincs ha­tára a hír­hedt ter­ror­szer­ve­zet ke­gyet­len­sé­gé­nek!

Nincs ha­tára a hír­hedt ter­ror­szer­ve­zet ke­gyet­len­sé­gé­nek!

Lefejezi a babáját egy kislány az ISIS új videójában!

Lefejezi a babáját egy kislány az ISIS új videójában!

Így ne­ve­lik a ter­ro­ris­tá­kat.

A gye­re­kek agy­mo­sá­sá­val ne­veli az Isz­lám Állam a ter­ro­ris­ták új nem­ze­dé­két. Ők azok, akik szí­ve­sen fel­ve­szik majd a rob­ba­nó­mel­lényt.

Borzalom: Videóra vette az Iszlám Állam a meleg férfi kivégzését!

Borzalom: Videóra vette az Iszlám Állam a meleg férfi kivégzését!

Sok­koló vi­deót tett közzé a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet az ár­tat­lan ál­do­zat utolsó per­ce­i­ről.

A tunéziai ISIS vezér 22 ember életéért felelős, és már Milánóban van!

Milánóra készül lecsapni a múzeumi mészárosként ismert terrorista

A lí­biai tit­kos­szol­gá­lat fi­gyel­mez­tette az ola­szo­kat a kö­rö­zött ter­ro­ris­tára.

A lí­biai tit­kos­szol­gá­lat fi­gyel­mez­tette az ola­szo­kat a kö­rö­zött gyil­kosra.

Rettegés Rióban: Ismert terrorista tűnt fel az olimpia helyszínén!

Rettegés Rióban: Ismert terrorista tűnt fel az olimpia helyszínén!

A leg­ma­ga­sabb ter­ror­ké­szült­sé­get ren­del­ték el a bra­zil ha­tó­sá­gok!

A leg­ma­ga­sabb ter­ror­ké­szült­sé­get ren­del­ték el a bra­zil ha­tó­sá­gok!

Vallásháború! Templomokra támadna az Iszlám Állam

Vallásháború! Keresztény templomokra támadna az Iszlám Állam Európában

Új tak­ti­kát al­kal­maz a ter­ror­szer­ve­zet: a ke­resz­té­nyek temp­lo­mait vet­ték célba...

Így épül az ISIS terrorista hálózata szerte a világon!

Így épül az ISIS terrorista hálózata szerte a világon!

Egy be­épült "har­cos" tör­té­nete.

Egy Né­met­or­szág­ból be­épült "har­cos" meg­döb­bentő tör­té­nete a va­ló­ság­ról. Az eu­ró­pai "ön­kén­te­se­ket" ten­ger­parti szál­lo­dák­ból csem­pé­szik át Szí­ri­ába.

Pánik: Nagyszabású szépségversenyen készül lecsapni az Iszlám Állam!

Pánik: Nagyszabású szépségversenyen készül lecsapni az Iszlám Állam!

Ki­szi­vár­gott a ter­ror­szer­ve­zet újabb ke­gyet­len terve!

Ki­szi­vár­gott a ter­ror­szer­ve­zet újabb ke­gyet­len terve! Vérbe akar­ják bo­rí­tani az egyik leg­ran­go­sabb szép­ség­ver­senyt, a Miss Uni­verse 2017-es dön­tő­jét!