CÍMKE: 'iszlám állam'

Csinos pincérnőből lett terroristatoborzó

Csinos pincérnőből lett terroristatoborzó

Sok­koló tör­té­net rázta meg a fran­ci­á­kat: egy 33 éves bre­tagne-i nő az Isz­lám Állam egyik leg­ha­té­ko­nyabb ka­to­ná­ja­ként re­mény­ke­dik abban, hogy ha­zája meg­bo­csát neki el­té­ve­lye­dé­séért.

Egy 33 éves bre­tagne-i nő az Isz­lám Állam egyik leg­ha­té­ko­nyabb ka­to­ná­ja­ként re­mény­ke­dik abban, hogy ha­zája meg­bo­csát neki el­té­ve­lye­dé­séért.

Fellélegezhetnek a franciák: Elkapták a legveszélyesebb női iszlamistát!

Fellélegezhetnek a franciák: Elkapták a legveszélyesebb női iszlamistát!

A fran­cia nőt az ISIS rém­uralma alól fel­sza­ba­dí­tott te­rü­le­te­ken fog­ták el.

A fran­cia szár­ma­zású nőt az ISIS rém­uralma alól fel­sza­ba­dí­tott te­rü­le­te­ken fog­ták el a kurd csa­pa­tok.

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

Bajban az Iszlám Állam: elfogytak a harcosai

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik a ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

A szá­raz­földi ku­dar­cok a ka­to­nák el­vesz­té­sé­vel is jár­nak, egyre ke­ve­seb­ben védik már a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet ál­lá­sait.

Brutális légicsapást mértek Szíriára

Brutális légicsapást mértek az iszlám államra, borzalmasan sok a halott

19 civil, kö­zöt­tük hét gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött.

19 civil, kö­zöt­tük hét gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött, akik az orosz had­erő lé­gi­tá­ma­dá­sa­i­ban vesz­tet­ték éle­tü­ket.

A rendőrök sem gondolták, hogy az Iszlám Állam veszélyes katonáját fogták el

A rendőrök sem gondolták, hogy az Iszlám Állam veszélyes katonáját fogták el

Tel­je­sen más bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­tése miatt vet­ték őri­zetbe...

Tel­je­sen más bűn­cse­lek­mény el­kö­ve­tése miatt vet­ték őri­zetbe...

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

El­vesz­tette te­rü­le­teit.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Vérfürdőt rendezne az Iszlám Állam szilveszterkor

Ér­ke­zik a kö­vet­kező véres tá­ma­dás?

Az Isz­lám Állam azt ígérte, vérbe fojtja Eu­ró­pát de­cem­ber­ben - ka­rá­csony he­lyett szil­vesz­ter­kor ér­kez­het a kö­vet­kező véres ter­ror­tá­ma­dás.

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

Vérben fürdik Európa: idén sem kegyelmeztek a terroristák

2017-ben sorra in­dí­totta tá­ma­dá­sait Eu­rópa ellen az Isz­lám Állam.

Hiába ve­szíti el las­san tel­jes te­rü­le­tét az Isz­lám Állam, a ke­gyet­len­ség mag­ját már el­ve­tet­ték a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták­ban, akik 2017-ben sorra in­dí­tot­ták tá­ma­dá­sa­i­kat Eu­rópa ár­tat­lan­jai ellen.

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre.

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

A 27 éves bang­la­desi rob­bantó kö­vetni akarta az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sát: vérbe akarta foj­tani a ka­rá­csonyt.

Női terroristák miatt fújtak riadót Németországban

Női terroristák miatt fújtak riadót Németországban

Sokan tér­het­nek vissza Eu­ró­pába...

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet egyre ki­sebb te­rü­le­tekre szo­rul vissza Szí­ri­á­ban és Irak­ban. Ám a ve­szély nem múlt el, sőt!

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Üzent az Iszlám Állam: Budapesttől 250 km-re borítanak vérbe mindent

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam...

Egy sok em­bert fel­ka­varó fo­tó­mon­tázst tett közzé az Isz­lám Állam, ami­vel azt üze­nik a bé­csi­ek­nek, hogy ha­ma­ro­san ők kö­vet­kez­nek. A kép üze­nete sze­rint még az ün­nepi idő­szak­ban me­rény­let tör­tén­het a szom­széd fő­vá­ros­ban.

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Veszélyben a karácsony, nem nyugszanak a terroristák

Meg tud­ják ál­lí­tani őket a fo­ko­zott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek?

Az Isz­lám Állam nem tit­kolja, hogy min­dent meg­tenne azért, hogy vér­für­dőbe fojtsa a ka­rá­cso­nyi idő­sza­kot. Meg tud­ják ál­lí­tani őket a fo­ko­zott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek?

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára!

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Muszlim unió győzheti le a terroristákat

Így sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg.

El­sőre meg­va­ló­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­ol­dás­sal sem­mi­sí­tené meg az Isz­lám Ál­la­mot a sza­údi ko­ro­na­her­ceg: 41 musz­lim ál­la­mot fűzne egybe.

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Halálos fenyegetés: vérbe borítja a karácsonyt az Iszlám Állam

Hát­bor­zon­gató pla­ká­tok árul­kod­nak a ter­ro­ris­ták ke­gyet­len cél­já­ról: Eu­rópa több nagy­vá­ro­sá­ban is gyil­kolni akar­nak.

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Borzalmas hírek: feltámad az Iszlám Állam

Messze még a béke.

Bár az utóbbi évek leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, az Isz­lám Állam las­san tel­jes ve­re­sé­get szen­ved, a béke vissza­té­ré­sé­ről még ál­mo­dozni sem lehet.

Iskolákat támadott az Iszlám Állam

Iskolákat támadott az Iszlám Állam

Már a gye­re­ke­ket sem kí­mé­lik a ter­ro­ris­ták.

Már a gye­re­ke­ket sem kí­mé­lik a ter­ro­ris­ták, a le­hető leg­több fi­a­talt sze­ret­nék a so­ra­ik­ban tudni - ezért fur­csa meg­ol­dás­hoz fo­lya­mod­tak.

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Új módszer: így győznék le a terroristákat

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták a nagy szá­muk miatt - de most na­gyot vál­to­zik a hely­zet.

Eu­rópa-szerte lé­pés­előny­ben van­nak a ter­ro­ris­ták, hi­szen a tit­kos­szol­gá­la­tok kép­te­le­nek ennyi em­bert meg­fi­gyelni...

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Riasztás: ezen a karácsonyi vásáron akart robbantani az Iszlám Állam

Ked­den Né­met­or­szág­ban el­fog­tak hat szír férfit, akik a ha­tó­sá­gok sze­rint az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet tag­jai...

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták.

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták: ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Levágott emberi fejekkel fociztak a gyerekek

Az Isz­lám Állam szí­riai és iraki rém­uralma alatt leg­in­kább a ja­zidi la­kos­sá­got kí­nozta.

Az Isz­lám Állam szí­riai és iraki rém­uralma alatt leg­in­kább a ja­zidi la­kos­sá­got kí­nozta - a gye­re­kek most elő­ször be­szél­tek bor­zal­mas em­lé­ke­ik­ről.

Új fészke van az Iszlám Államnak, innen küldik a gyilkológépeiket

Új fészke van az Iszlám Államnak, innen küldik a gyilkológépeiket

Négy ke­gyet­len ter­ro­ris­tá­ról derül ki idén, hogy ugyan­on­nan szár­maz­nak.

Négy ke­gyet­len ter­ro­ris­tá­ról derül ki idén, hogy ugyan­on­nan szár­maz­nak.

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

Hátborzongató fenyegetést kapott György herceg az Iszlám Államtól

A ter­ror­szer­ve­zet már a ki­rá­lyi csa­lá­dot is fe­nye­geti, és az sem ér­dekli, ha gye­re­kek­ről van szó.

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Vérző szemű Messi-fotóval fenyegetőznek a terroristák

Újabb üze­ne­tet küld­tek.

Újabb üze­ne­tet kül­dött a jövő évi lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán az Isz­lám Állam.

Súlyos csapás érte
az Iszlám Államot, de folytatódik az öldöklés

Súlyos csapás érte az Iszlám Államot, de folytatódik az öldöklés

Sorra ve­szíti el kulcs­fon­tos­ságú te­rü­le­teit az Isz­lám Állam, és az egy­kori szí­riai és iraki bá­zi­so­kon a ka­to­nák ha­lá­los aján­dé­ko­kat ta­lál­nak.

Sorra ve­szíti el kulcs­fon­tos­ságú te­rü­le­teit az Isz­lám Állam, és az egy­kori szí­riai és iraki bá­zi­so­kat el­fog­laló ka­to­nák ha­lá­los aján­dé­ko­kat ta­lál­nak: a me­ne­külő ter­ro­ris­ták ugyanis szá­mos vegyi fegy­ve­rü­ket nem tud­ták ma­guk­kal vinni.

Teljes a káosz az Európába visszatérő terroristák miatt

Teljes a káosz az Európába visszatérő terroristák miatt

Ne­he­zen talál meg­ol­dást Nagy-Bri­tan­nia arra a prob­lé­mára, hogy mit kezd­jen a ha­za­térő har­co­sok­kal.

Egyre ne­he­zeb­ben talál meg­ol­dást Nagy-Bri­tan­nia arra a prob­lé­mára, hogy mit kezd­jen a ha­za­térő har­co­sok­kal.

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

Gyász és vér - erre készül az Iszlám Állam

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták.

"Nagy dur­ra­násra" ké­szül­nek a ter­ro­ris­ták: egyet­len ak­ci­ó­ban akar­nak több ezer em­bert meg­gyil­kolni - ál­lítja az ame­ri­kai bel­biz­ton­sági mi­nisz­ter.

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Borzalmas hírek érkeztek az Iszlám Államról

Nem lé­le­gez­he­tünk fel.

Bár a ter­ro­ris­ták el­vesz­tet­ték fő­vá­ro­su­kat, a szí­riai Rak­kát, még nem lé­le­gez­he­tünk fel: a dzsi­há­d­is­ták ke­gyet­len bosszúra ké­szül­nek!

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Vörös kód: mérges gázzal akar támadni az Iszlám Állam

Az eu­ró­pai tit­kos­szol­gá­la­tok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­cso­port vegyi fegy­ver­rel hajt­hat végre ter­ror­tá­ma­dást.

Az eu­ró­pai tit­kos­szol­gá­la­tok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­cso­port vegyi fegy­ver­rel hajt­hat végre ter­ror­tá­ma­dást.

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

39 éves bécsi nőt szedtek ki az Iszlám Állam hálózatából

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Auszt­ri­ába azt a 39 éves oszt­rák nőt, aki 10 éven át élt Af­ga­nisz­tán­ban.

Ti­tok­ban szál­lí­tot­ták Ka­bul­ból Auszt­ri­ába azt a 39 éves oszt­rák nőt, aki 10 éven át élt Af­ga­nisz­tán­ban. A gyanú sze­rint szo­ros kap­cso­la­tot ápol­ha­tott az Isz­lám Ál­lam­mal.

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Kecskéken gyakorolta a lefejezést a terrorista kisfiú

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki az egyik leg­is­mer­tebb brit ter­ro­ris­ta­nő­ről és agy­mo­sott kisfi­á­ról.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki az egyik leg­is­mer­tebb brit ter­ro­ris­ta­nő­ről és agy­mo­sott kisfi­á­ról.

Száz európaira vár halálbüntetés

Száz európaira vár halálbüntetés

Irak­ban el­kez­dő­dött az Isz­lám Állam több száz har­co­sá­nak tár­gya­lása.

Irak­ban kez­de­tét veszi az Isz­lám Állam több száz har­co­sá­nak tár­gya­lása. A ter­ro­ris­ták több­sé­gét Mo­szul­ban vet­ték őri­zetbe, ha­lál­bün­te­tésre szá­mít­hat­nak - és szá­zan kö­zü­lük Eu­ró­pá­ból csat­la­koz­tak a ter­ror­szer­ve­zet­hez.

Ausztriában toborzott embereket az Iszlám Állam számára a migráns

Ausztriában toborzott embereket az Iszlám Állam számára a migráns

Egy mo­bil­te­le­fon kö­rüli vita ve­zette az oszt­rák rend­őrö­ket a férfi nyo­mára...

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

Halálos terv: erre készül az Iszlám Állam

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­ró­pát.

A ter­ro­ris­ták nem adják fel, megint újabb módon fe­nye­ge­tik Eu­rópa biz­ton­sá­gát: ez­út­tal nők és gye­re­kek hajt­hat­nak végre tá­ma­dás­so­ro­za­to­kat.

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Hatalmas a veszély: a terroristákkal fog össze Észak-Korea

Bor­zasztó le­he­tő­sé­gek!

Bor­zasztó le­he­tő­sé­get fes­tett fel egy brit szak­em­ber: Kim Dzson­gun össze­fog az Isz­lám Ál­lam­mal, és vegyi fegy­ver­rel látja el a ter­ro­ris­tá­kat!

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

A 31 éves Nadja Ra­ma­dan 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got, hogy csat­la­koz­has­son az Isz­lám Ál­lam­hoz. Mos­tanra rá­jött, hogy még­is­csak jobb lenne neki Ham­burg­ban.

A 31 éves Nadja Ra­ma­dan még 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got, hogy csat­la­koz­has­son az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Nincs vége a borzalomnak: erősödik az Iszlám Állam

Kis túl­zás­sal sem­mit nem érnek a ka­to­nai si­ke­rek a ter­ror­szer­ve­zet­tel szem­ben, mivel az Isz­lám Állam szin­tet lé­pett.

Mégsem halt meg az Iszlám Állam vezetője, ezt üzente híveinek

Mégsem halt meg az Iszlám Állam vezetője, ezt üzente híveinek

A fel­vé­tel biz­to­san friss...

Bár ko­ráb­ban a vi­lág­sajtó egy­ön­te­tűen arról szá­molt be, hogy az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ve­ze­tője éle­tét vesz­tette...

Harry herceget fenyegeti az Iszlám Állam

Harry herceget fenyegeti az Iszlám Állam

Újabb fe­nye­ge­tőző vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet - és a brit her­ceg sem ma­radt ki a cél­pon­tok közül.

Újabb fe­nye­ge­tőző vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ke­gyet­len ter­ror­szer­ve­zet - és ez­út­tal a brit her­ceg sem ma­radt ki a cél­pon­tok közül.

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Itt a bizonyíték: menekültként érkeznek a terroristák Európába

Senki sem gon­dolta volna a férfi­ről, hogy az Isz­lám Állam har­cosa.

Senki sem gon­dolta volna a férfi­ről, hogy az Isz­lám Állam har­cosa.

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Ezt a háborút az Iszlám Állam nyerte

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni a neten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát.

Hiába pró­bál­ták meg­aka­dá­lyozni az in­ter­ne­ten ter­jedő ter­ror­pro­pa­gan­dát, a dzsi­há­d­is­ták­nak elég nagy ha­té­kony­ság­gal si­ke­rül vér­gő­zös üze­ne­te­i­ket, buz­dí­tá­sa­i­kat el­jut­tatni a fa­na­ti­ku­sa­ik­hoz.

Így élnek a terroristafeleségek

Így élnek a terroristafeleségek

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes har­co­sok vagy csa­ló­dott, a csa­lád­ju­kat sze­rető nők?

Vér­szom­jas, ve­szé­lyes idő­zí­tett bom­bák vagy csa­ló­dott, a csa­lád­juk után vá­gya­kozó nők az Isz­lám Állam har­co­sa­i­nak fe­le­sé­gei? A had­se­re­gek ve­ze­tői ne­he­zen dön­te­nek.

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Halálbüntetés várhat az Irakban elfogott 16 éves német lányra

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves lányt, aki ta­valy tűnt el né­met­or­szági ott­ho­ná­ból.

Jú­li­us­ban fog­ták el az iraki kor­mány ka­to­nái azt a 16 éves német lányt, aki ta­valy tűnt el ott­ho­ná­ból, és uta­zott azért a Közel-Ke­letre, hogy csat­la­koz­zon az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet­hez. A lány jú­lius óta egy bag­dadi bör­tön­ben ül, nem ki­zárt, hogy ki­vég­zik.

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

11 ezer hamis útlevél van az Iszlám Állam birtokában

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség (BKA) és a német bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­tése ke­rült nap­vi­lágra.

A német szö­vet­ségi bűn­ügyi rend­őr­ség és a német bel­ügy­mi­nisz­té­rium tit­kos je­len­tése ke­rült nap­vi­lágra.

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Borzalmas új módszerrel gyilkolna az Iszlám Állam

Alat­to­mos mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek.

A ter­ror­szer­ve­zet­től eddig sem állt távol a ke­gyet­len­ség, most azon­ban új, még alat­to­mo­sabb mód­szer­rel kí­sér­le­tez­nek, ezrek es­het­nek ál­do­za­tul.

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

Az Iszlám Állam romjain újabb fenyegetés születik

A bor­za­lom­nak sosem lesz vége.

Hiába ve­szít el egyre na­gyobb te­rü­le­te­ket a Közel-Ke­le­ten nap­ja­ink leg­ke­gyet­le­nebb ter­ror­szer­ve­zete, a bor­za­lom­nak úgy tűnik, sosem lesz vége.

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Az apjuk és a férjük előtt volt a legjobb kínozni a nőket

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban.

Meg­törte a csen­det egy női dzsi­ha­dista, aki éve­kig szol­gált az Isz­lám Állam egyik női ala­ku­la­tá­ban. Azt ál­lítja, hogy a nők sok­szor sok­kal ke­gyet­le­neb­bek férfi tár­sa­ik­nál...

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Terrortámadás érheti a turistákat Európában

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába.

Fi­gyel­mez­te­tést adott ki az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­rium: azt ta­ná­csol­ják az ame­ri­ka­i­ak­nak, hogy le­he­tő­leg ne utaz­za­nak Eu­ró­pába, mivel a kon­ti­nen­sen ál­landó a ter­ror­fe­nye­ge­tett­ség.

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Vonatok kisiklatása a terrorszervezetek új ördögi terve

Az eu­ró­pai vas­úti köz­le­ke­dés egyre több fi­gyel­met kap az isz­lam­ista cso­por­to­su­lá­sok kö­ré­ben.

Az eu­ró­pai vas­úti köz­le­ke­dés egyre több fi­gyel­met kap az isz­lam­ista cso­por­to­su­lá­sok kö­ré­ben.

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Az Iszlám Állam durva fenyegetést küldött: újabb lefejezésre készülnek

Egy fel­nőttfil­mes lányt fe­nye­get­tek meg, hogy meg­ölik, nem tet­szett nekik az ala­kí­tása.

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

"Ez nem a mi unokánk" - vallottak a terrorista nagyszülei

Vér­für­dőt akar Spa­nyol­or­szág­ban.

Évek óta nem lát­ták a csen­des, ked­ves fiút, aki most az ígérte, tár­sa­i­val együtt vér­für­dőt ren­dez­nek Spa­nyol­or­szág­ban.

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Végveszélyben Európa: Totális pusztítást tervez az Iszlám Állam

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­ge­tőz­nek!

Véres tá­ma­dá­sok­kal fe­nye­gette meg Spa­nyol­or­szá­got az Isz­lám Állam.

Terroristákat keresnek Magyarországon

Terroristákat keresnek Magyarországon, vadállattá vált a merénylő

Min­den­kit meg akar­nak ta­lálni.

A ha­tó­sá­gok min­den­kit meg akar­nak ta­lálni, aki­nek köze volt a pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dás­hoz.

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam: ez­út­tal egy ha­tal­mas kés­sel ha­do­ná­szó dzsi­há­d­ista fe­nye­gette meg a vi­lá­got.

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

Agymosott kisfia miatt nem menekülhet a terroristaözvegy

A brit anya a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

A brit nő a gye­re­ké­vel csat­la­ko­zott az Isz­lám Ál­lam­hoz - most a hóhér kisfiú miatt nem sza­ba­dul­hat.

Összeestem, amikor megtudtam, hogy él a 16 éves lányom

Összeestem, amikor megtudtam, hogy él a 16 éves lányom

Meg­szó­lalt a ter­ro­rista lány édes­apja.

A múlt héten járta be az in­ter­ne­tet az a meg­hök­kentő hír, mi­sze­rint egy 16 éves német lányt vet­tek őri­zetbe a Közel-Ke­le­ten.

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

Londoni postás is részt vett az Iszlám Állam kivégzéseiben

A férfi eddig ta­gadta a gyil­kos­sá­go­kat.

A férfi ko­ráb­ban ta­gadta, hogy bár­kit meg­ölt volna abban a három hó­nap­ban, amed­dig az Isz­lám Állam tagja volt, de most elő­ke­rült két videó.

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Élő bombák ezreit hagyja maga után az Iszlám Állam

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

Ár­tat­lan gye­re­kek ez­re­ibe ne­vel­ték bele a ter­ro­ris­ták vér­szom­jas ideo­ló­gi­á­ju­kat, az Isz­lám Ál­la­mot na­gyon nehéz lesz így vég­leg ki­ir­tani.

A földi pokolban élnek a terroristák közt rekedt civilek

A földi pokolban élnek a terroristák közt rekedt civilek

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki.

Bor­zal­mas rész­le­tek de­rül­tek ki arról, ho­gyan élnek az Isz­lám Állam te­rü­le­tén azok a la­ko­sok, akik nem tud­tak el­me­ne­külni a ter­ro­ris­ták meg­ér­ke­zése előtt.

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Bosszúért liheg az Iszlám Állam

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet.

Újabb bor­zal­mas vi­de­ó­val je­lent­ke­zett a ter­ror­szer­ve­zet: ez­út­tal egy ka­masz fiú szó­lítja fegy­verbe az Isz­lám Állam hí­veit azért, hogy áll­ja­nak bosszút az iraki bá­zi­suk, Mo­szul el­vesz­té­séért.

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Kiűzték őket Moszulból, Európa felé tartanak az Iszlám Állam emberei

Kiűzték őket Moszulból, Európa felé tartanak az Iszlám Állam emberei

Az Isz­lám Állam három évvel ez­előtt fog­lalta el az iraki Mo­szul vá­ro­sát.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet három évvel ez­előtt fog­lalta el az iraki Mo­szul vá­ro­sát. Az iraki erők a hét ele­jén je­len­tet­ték, hogy si­ke­rült vissza­fog­lalni, a ve­szély azon­ban még nem múlt el.

Vérbe borítanák a világhírű sporteseményt a terroristák

Vérbe borítanák a világhírű sporteseményt a terroristák

A man­ches­teri rob­ban­tás­hoz ha­sonló me­rény­let meg­is­mét­lé­sére ké­szül­tek.

A man­ches­teri rob­ban­tás­hoz ha­sonló me­rény­let meg­is­mét­lé­sére ké­szült az Isz­lám Állam.

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

Kiderült, miért lesznek terroristafeleségek a nők

Szám­ta­lan nő adta fel át­la­gos éle­tét azért, hogy az Isz­lám Állam te­rü­le­tére utaz­zon, és ott hoz­zá­men­jen egy ter­ro­ris­tá­hoz.

Élve elégették a terroristafőnököt

Élve elégették a terroristafőnököt

Túl­sá­go­san plety­kás volt a dzsi­há­d­ista.

Túl­sá­go­san plety­kás volt a dzsi­há­d­ista, és hiába a magas rangja, a bru­tá­lis bün­te­tést ő sem ke­rül­hette el: nagy nyil­vá­nos­ság előtt vé­gez­ték ki vér­szom­jas tár­sai.

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Migránskáosz a tengerparton - jön az újabb terrortámadás?

Új fo­lyo­sót ta­lál­tak a mig­rán­sok.

Több ezer tu­rista mond­hat bú­csút meg­szo­kott békés spa­nyol ten­ger­parti nya­ra­lá­sá­nak: a mig­rán­sok ugyanis egyre na­gyobb hul­lám­ban ér­kez­nek.

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

Titkos kamera fotózta le a manchesteri robbantót a terror éjszakáján

A 22 éves Sal­man Abe­di­ről per­cek­kel az­előtt ké­szül­tek gya­nús fel­vé­te­lek, hogy vér­für­dőt ren­de­zett volna.

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Mit kezdjen Európa a hazatérő terroristákkal?

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak.

Több ezren kap­ták azt a pa­ran­csot, hogy öl­je­nek meg annyi eu­ró­pait, amennyit csak tud­nak - és a prob­lé­mára nincs közös meg­ol­dás.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Fel­rob­ban­tot­ták a Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Itt hozhat halált a ramadán

Itt hozhat halált a ramadán

A szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák.

Az Isz­lám Állam nem nyug­szik: a szent böjti hónap alatt a világ több pont­ját is vérbe és gyászba bo­rí­ta­nák. Leg­fris­sebb hang­üze­ne­tük­ben tá­ma­dásra szó­lí­tot­ták fel hí­ve­i­ket.

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Manchesteri terrortámadás: ez még csak a kezdet!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán: az Isz­lám Állam ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Vért és könnye­ket hoz a Ra­ma­dán egy hó­napja: az Isz­lám Állam ke­gyet­len me­rény­le­te­ket idő­zít szent ün­ne­pük ide­jére!

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Barátjáért állhatott bosszút a manchesteri robbantó

Sal­man Abedi lí­biai szár­ma­zású ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg 2016-ban.

Sal­man Abedi lí­biai szár­ma­zású ba­rát­jáért akart bosszút állni, akit Man­ches­ter­ben öltek meg.

Terroristának született a manchesteri robbantó

Terroristának született a manchesteri robbantó

Csa­lád­tag­jai is se­gí­tet­ték?

Egyre több csa­lád­tag­ról derül ki, hogy se­gít­het­ték a 22 ember ha­lá­lá­val járó me­rény­let vég­re­haj­tá­sát.

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Terroristacsaládban felnőtt férfi borította gyászba a világot

Ez még csak a kez­det...

A man­ches­teri ter­ror­tá­ma­dás csak be­ve­ze­tője le­he­tett egy újabb sötét kor­szak­nak - a szak­ér­tők drá­mai jövőt jó­sol­nak Eu­ró­pá­nak.

De hol van a manchesteri bombakészítő?

De hol van a manchesteri bombakészítő?

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros.

A leg­ve­szé­lye­sebb har­cos ki­cse­lezte a rend­őr­sé­get - újabb ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het a bom­ba­gyá­ros. A ha­tó­ság ver­senyt fut az idő­vel...

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

Baljós előjel, drámai titkot rejt a manchesteri terror időpontja

De vajon van va­ló­ság­alapja a fel­té­te­le­zés­nek?

Az össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók máris tudni vélik a kö­vet­kező ter­ror­ak­ció pon­tos dá­tu­mát!

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Vallott a dzsihádista feleség: így élt a terroristákkal

Az anya három éven át élt Szí­ri­á­ban.

A fi­a­tal anya három éven át élt Szí­ri­á­ban - pedig tel­je­sen más­hova akart menni.

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

Dupla veszély: összefog az Iszlám Állam és az al-Kaida

El­sza­ba­dul­hat a pokol...

A Közel-Ke­le­ten el­sza­ba­dul­hat a pokol, ugyanis a világ két leg­ve­szé­lye­sebb ter­ror­szer­ve­zete a jelek sze­rint fel­hagy egy­más tá­ma­dá­sá­val.

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

Újra a csúcson az Iszlám Állam?

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet­nek ismét si­ke­rült ki­cse­lez­nie a világ tit­kos­szol­gá­la­tait, és újabb cél­pon­tot je­löl­tek meg!