CÍMKE: 'belgium'

Extra pénz jár a börtönökben elkülönített dzsihádistáknak!

Extra pénz jár a börtönökben elkülönített dzsihádistáknak!

Egy belga bí­ró­ság arra kö­te­lezte az ál­la­mot, hogy fi­zes­sen nekik kár­pót­lást.

Egy belga bí­ró­ság arra kö­te­lezte az ál­la­mot, hogy fi­zes­sen nekik egy jel­ké­pes össze­get.

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a bra­zí­liai vb-re.

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a vi­lág­baj­nok­ságra az or­szág új ked­ven­cei.

100 százalékig iszlámmá tesszük Belgiumot! Botrány egy TV show-ban

100 százalékig iszlámmá tesszük Belgiumot! Botrány egy TV show-ban

Nem tit­ko­ló­zott a bel­gi­umi Isz­lám Párt egyik ala­pí­tója.

Nem tit­ko­ló­zott a bel­gi­umi Isz­lám Párt egyik ala­pí­tója.

Focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Élvonalbeli focicsapatnál tartott razziát a rendőrség

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték ak­ci­óba a rend­őrök.

Pénz­mo­sás gya­núja miatt lep­ték el a rend­őrök az An­der­lecht edző­köz­pont­ját. Úgy néz ki, hogy az át­iga­zo­lá­sok körül nem stim­mel va­lami.

Ez durva! Bevezetnék a kötelező fogamzásgátlást Belgiumban

Ez durva! Bevezetnék a kötelező fogamzásgátlást Belgiumban

Ez egy­előre csak fel­ve­tés, de sok po­li­ti­kus tá­mo­gatja.

Ez egy­előre csak fel­ve­tés, de sok po­li­ti­kus tá­mo­gatja.

Élő gyilkológépek vagy áldozatok?

Élő gyilkológépek vagy áldozatok?

Két ISIS-es apa hat gyer­me­két és fel­sé­geit Bel­gi­umba kell te­le­pí­teni.

Két ISIS-es apa hat gyer­me­két és fel­sé­geit kö­te­le­zően Bel­gi­umba kell te­le­pí­teni egy brüsszeli bí­ró­ság sze­rint. Az anyák belga ál­lam­pol­gá­rok, akik har­colni men­tek az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

Kirúgták Belgiumban, mert megosztott egy Orbán Viktort támogató posztot

A tör­té­ne­tet egy Ma­gyar­or­szá­got imádó belga férfi­ba­rátja írta meg.

A tör­té­ne­tet egy Ma­gyar­or­szá­got imádó és most már itt élő belga férfi­ba­rátja írta meg a saját Fa­ce­book-ol­da­lán. Itt­hon Ad­rien Jas­sog­nét már majd­nem 12 ezer ember ked­veli.

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Bombát szerelt össze belgiumi kertjében a szíriai

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták.

Nem fog­ják el­hinni, mit mon­dott a bí­ró­sá­gon, mi­u­tán le­tar­tóz­tat­ták és perbe fog­ták. Az ügyész 5 év bör­tönt kért rá, a bí­ró­ság ja­nuár 16-án hoz íté­le­tet.

Világkupa-győzelem Belgiumban! Videón a magyar lányok tánca

Világkupa-győzelem Belgiumban! Videón a magyar lányok tánca

Három győ­ze­lem egy évben!

Az Eu­rópa- és vi­lág­baj­noki arany után a Vi­lág­ku­pát is el­nyerte az új­bu­dai Rock and Magic Sport­egye­sü­let "The Szu­per­girls" csa­pata Bel­gi­um­ban.

Brutálisan megverte a migránsbanda a 68 éves nyugdíjast!

Brutálisan megverte a migránsbanda a 68 éves nyugdíjast!

Az arc­csontja 11 he­lyen el­tört.

A kór­ház­ban azt ál­la­pí­tot­ták meg, hogy az arc­csontja 11 he­lyen el­tört.

Kiderült, emiatt távozott a korábbi magyar focikapitány?

Kiderült, emiatt távozott a korábbi magyar focikapitány?

Ve­ret­len mér­leg­gel, de el­hagyta Tu­né­ziát Georges Le­ekens. El­kép­zel­hető, hogy maga eről­tette a vál­tást.

Ve­ret­len mér­leg­gel, de mégis el­hagyta Tu­né­ziát Georges Le­ekens. El­kép­zel­hető, hogy maga eről­tette a vál­tást.

Belgiumban máris imádják a korábbi magyar focikapitányt

Belgiumban máris imádják a korábbi magyar focikapitányt

Úgy tűnik, Bernd Storck­nak jót tett a közel egy­éves szü­net. Igaz, még na­gyon ko­moly munka vár rá új csa­pa­tá­nál.

Úgy tűnik, Bernd Storck­nak jót tett a közel egy­éves szü­net. Igaz, még na­gyon ko­moly munka vár rá új csa­pa­tá­nál.

27 afrikait csempésztek az afrikai csempészek

27 afrikait csempésztek az afrikai csempészek

A te­her­autó uta­sai kö­zött cse­cse­mők is vol­tak. Az em­ber­csem­pé­szek már ko­ráb­ban ér­kez­tek Bel­gi­umba.

A te­her­autó uta­sai kö­zött cse­cse­mők is vol­tak. Az em­ber­csem­pé­szek már ko­ráb­ban ér­kez­tek Bel­gi­umba.

Räikkönen kavarhat be Hamiltonéknak

Aggódhat Hamilton és Vettel, nem várt fordulat kavarhat be az F1-ben

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet a finn vi­lág­baj­nok.

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet Kimi Räik­kö­nen, aki egy re­kor­dot is be­ál­lít­hat.

Saját otthonában rabolták ki a külföldiek a belga püspököt

Saját otthonában rabolták ki a külföldiek a belga püspököt

Azo­no­sít­ha­tat­lan nyel­ven szó­lal­tak meg és fran­ci­ául is rosszul be­szél­tek. A be­tö­rök azt mond­ták, egyi­kük 5 éves lánya beteg.

Nagy az öröm a Schumacher családban

Nagy az öröm a Schumacher családban, sokat vártak erre a pillanatra

Mick Schu­m­a­cher fu­ta­mot nyert.

Mick Schu­m­a­cher meg­sze­rezte első fu­tam­győ­zel­mét a Forma-3-ban.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

A fran­ciák va­sár­nap ja­vít­hat­nak a hazai Eu­rópa-baj­nok­ság után.

Balhés fotó, lebukott a belgák sztárja a vb-n

Balhés fotó, lebukott a belgák sztárja a vb-n

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági vb-n.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság elő­dön­tője előtt.

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben.

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben. Biz­tos, hogy eu­ró­pai csa­paté lesz az arany­érem.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vb-n.

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Volt minek örül­nie az er­dé­lyi lány­nak, férje és csa­pata óri­á­sit ját­szott.

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák.

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben, 2-0-ra is ve­ze­tett az ázsiai vá­lo­ga­tott.

Ahmed részeg volt, és elvágta a nőt védelmező belga fiú torkát...

Ahmed részeg volt, és elvágta a nőt védelmező belga fiú torkát...

Mi­lyen isz­lám­hívő az, aki még a saját tör­vé­nyeit sem tartja be?

Mi­lyen isz­lám­hívő az, aki még a saját tör­vé­nyeit sem tartja be? Pedig so­ka­sod­nak az ehhez ha­sonló bűn­cse­lek­mé­nyek Eu­ró­pá­ban.

Eldőlt, ő a vb legnagyobb hülyéje

Eldőlt, ő a vb legnagyobb hülyéje

Ko­mi­kus pil­la­nat­tal zá­rult az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság cso­port­köre. Michy Bat­s­hu­ayi örökre meg­em­le­geti.

Ko­mi­kus pil­la­nat­tal zá­rult az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság cso­port­köre. Michy Bat­s­hu­ayi örökre meg­em­le­geti.

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium.

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium. Az 1954-es vb-n szü­le­tett re­kord dőlt meg az orosz­or­szági vi­a­da­lon. Ha­zard és Lu­kaku is dup­lá­zott.

Arab karddal támadtak a migránsgyerekek Belgiumban!

Arab karddal támadtak a migránsgyerekek Belgiumban!

Egy nem is annyira sze­gény "kül­földi" be­ván­dorló, élel­mi­szer­bol­tot nyi­tott egy kis­vá­ros­ban. Az ag­resszív lur­kók pedig...

Ezt látni kell: Belgium ezzel a bombagóllal győzte le Angliát

Ezt látni kell: Belgium ezzel a bombagóllal győzte le Angliát

Ja­nu­zaj gól­já­val a cso­port­győ­zel­met is be­húz­ták a bel­gák. Egyip­tom mel­lett Pa­nama is pont nél­kül zárta a vb-t.

Ja­nu­zaj gól­já­val a cso­port­győ­zel­met is be­húz­ták a bel­gák. Egyip­tom mel­lett Pa­nama is pont nél­kül zárta a vb-t.

Kiütéses győzelem, a vb titkos favoritja példát mutatott Messiéknek

Kiütéses győzelem, a vb titkos favoritja példát mutatott Messiéknek

Bel­gium remek raj­tot vett, Pa­nama nem tu­dott mit kez­deni Lu­ka­ku­val.

Bel­gium esé­lyes­hez mél­tóan kez­dett, Pa­nama nem tu­dott mit kez­deni Lu­ka­ku­val.

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Iskolai mészárláshoz rendelt fegyvert egy belga diák!

Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lai fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni, hogy minél több ál­do­zata le­gyen...

Az ügyész­ség azt gya­nítja, hogy egy is­ko­lai fesz­ti­vá­lon akarta hasz­nálni, hogy minél több ál­do­zata le­gyen...

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Allah akbart kiáltó férfi lövöldözött Belgiumban

Leg­alább hár­man meg­hal­tak.

A belga sajtó arról szá­molt be, hogy lö­völ­dö­zés tör­tént a belga Lüt­tich nevű te­le­pü­lés bel­vá­ro­sá­ban kedd dél­előtt.

Tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Szörnyű tragédia, vízbe fulladt a világbajnok sportlegenda

Eric Ge­bo­erst gyá­szolja Bel­gium.

Eric Ge­bo­ers a tóba csú­szott kis­ku­tyá­ját akarta meg­men­teni. Órák­kal ké­sőbb ta­lál­ták meg a mo­to­ros holt­tes­tét.

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Meglepő lépésre szánhatja el magát fociválogatottunk kapitánya

Új fel­adat vár Georges Le­ekensre? Bel­gi­um­ban már sem­min sem cso­dál­koz­ná­nak vele kap­cso­lat­ban.

A belgák többsége megszállásként éli meg a migrációt

A belgák többsége megszállásként éli meg a migrációt

Egy friss belga ta­nul­mány mu­tatja ezt.

Egy friss belga ta­nul­mány azt mu­tatja, hogy a ké­szí­tők által meg­kér­de­zett em­be­rek több­sége már nem érzi ott­ho­no­san magát a saját ha­zá­já­ban.

A belgiumi Iszlám Párt bevezetné a sariát! Videó

A belgiumi Iszlám Párt bevezetné a sariát! Videó

Ezt üzente ol­va­só­i­nak Theo Franc­ken be­ván­do­lási ál­lam­tit­kár, aki bá­rány­bőrbe bújt far­ka­sok­nak ne­vezte őket.

Ezt üzente ol­va­só­i­nak Theo Franc­ken be­ván­do­lási ál­lam­tit­kár, aki bá­rány­bőrbe bújt far­ka­sok­nak ne­vezte a pár­tot.

Nemek szerint szétválasztott közlekedést követel a belga iszlám párt

Nemek szerint szétválasztott közlekedést követel a belga iszlám párt

Meg­áll az ember esze! Egy Bel­gi­um­ban mű­ködő isz­lám párt azt sze­retné, ha egy isz­lám állam ala­kulna Eu­ró­pá­ban.

Kínos fotó: hülyét csinált magából a United sztárja

Kínos fotó: hülyét csinált magából a Manchester United sztárja

Ezt még so­káig fel­em­le­ge­tik neki.

A vá­lo­ga­tott csa­pat­társa is be­le­rú­gott egyet Lu­ka­kuba. Ezt még so­káig fel­em­le­ge­tik majd neki.

Gondban a válogatott, Fucsovics Márton is aggódik

Gondban a válogatott, Fucsovics is aggódik

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Vérben úszva találtak rá a polgármesterre, felesége sokkot kapott

Vérben úszva találtak rá a polgármesterre, felesége sokkot kapott

Ke­gyet­len gyil­kos­ság áll az ügy hát­te­ré­ben. A gya­nút­lan pol­gár­mes­tert a te­me­tő­ben ölték meg.

Megelőzhető lett volna a barcelonai terrortámadás

Megelőzhető lett volna a barcelonai terrortámadás

Tud­ták, hogy az imám ve­szé­lyes.

A ka­ta­lán rend­őr­ség már rég­óta tudta, hogy a fi­a­ta­lok ra­di­ka­li­zá­lá­sáért fe­le­lős imám ve­szé­lyes, és haj­landó ár­tat­la­no­kat gyil­kolni - még­sem tet­tek sem­mit.

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Bajban a rendőrség: a holttest rejtélyét ez a tetoválás oldhatja meg

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Egy is­me­ret­len férfi miatt nyo­moz­nak a belga rend­őrök, de a szá­lak akár Ma­gyar­or­szágra is ve­zet­het­nek.

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Bel­gi­um­ban ki­tört a pánik.

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján újra vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost, ez­út­tal Ant­wer­pent.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

A videós előtt repült elő az azonosítatlan tárgy egy különös felhőből...

A videós előtt repült elő az azonosítatlan tárgy egy különös felhőből...

Bel­gi­um­ban a fel­kelő nap kü­lö­nös módon vi­lá­gí­tott meg egy fel­hőt...

Bel­gi­um­ban a fel­kelő nap kü­lö­nös módon vi­lá­gí­tott meg egy ma­gá­nyos fel­hőt. A cso­dás lát­vány meg­ih­lette az egyik mű­vé­szi vé­ná­val meg­ál­dott bel­gát, aki vi­de­ózni kezdte a kü­lön­le­ges ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sá­got... arra azon­ban nem szá­mí­tott...

Allah nevében támadt rendőrökre bozótvágóval egy őrült!

Allah nevében támadt rendőrökre bozótvágóval egy őrült!

Egy ara­bul ki­a­báló férfi bo­zót­vágó kés­sel két rend­őr­nőt se­be­sí­tett meg.

Egy ara­bul ki­a­báló férfi bo­zót­vágó kés­sel két rend­őr­nőt se­be­sí­tett meg.

Ebből az európai országból csatlakoznak legtöbben az ISIS-hez!

Ebből az európai országból csatlakoznak legtöbben az ISIS-hez

A New Ame­rica Ala­pít­vány rész­le­tes ta­nul­mányt kö­zölt az Isz­lám Ál­lam­ban har­coló kül­földi ka­to­nák­ról.

Focizz labda nélkül, kegyetlen bírálat a bunkó belgának

Focizz labda nélkül, kegyetlen bírálat a bunkó belgának

Fel­la­i­nit ott­hon is utál­ják.

Ma­ro­u­ane Fel­la­i­nit nem csak Ma­gyar­or­szá­gon gyű­lö­lik. Ha­zá­já­ban sem jó a meg­íté­lésre, kap is ren­de­sen.

Ugrott az esküvő és a Beyoncé-koncert, focizni kell az Eb-n

Ugrott az esküvő és a Beyoncé-koncert, focizni kell az Eb-n

Át­húzta a ter­ve­ket a ne­gyed­döntő.

Kel­le­mes gon­dok­kal küz­de­nek a walesi lab­da­rú­gók. Át­húzta a ter­ve­i­ket, hogy ne­gyed­dön­tőt kell ját­sza­niuk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Zokogó magyar kisfiút sajnál az egész világ

Zokogó magyar kisfiút sajnál az egész világ

A bel­gák el­leni ve­re­ség na­gyon meg­vi­selt egy ma­gyar kisfiút.

Ezt mű­veli a foci az em­be­rek­kel. A bel­gák el­leni ve­re­ség annyira meg­vi­selt egy ma­gyar kisfiút, hogy már a sta­di­on­ban el­tö­rött nála a mé­cses.

Meccsen műtötte meg magát Király Gábor

Meccsen műtötte meg magát Király Gábor

Az Eb vé­dése után gyors be­avat­ko­zásra volt szük­ség. Ki­rály Gábor nem kért or­vosi se­gít­sé­get, maga cse­le­ke­dett.

Az Eb vé­dése után gyors be­avat­ko­zásra volt szük­ség. Ki­rály Gábor nem kért or­vosi se­gít­sé­get, maga cse­le­ke­dett.

Dárdaiból kihozta a trágár vadállatot a focicsapat

Dárdaiból kihozta a trágár vadállatot a focicsapat

Blog­ge­rek­nek ér­té­kelt.

Blog­ge­rek­nek ér­té­kelt a ma­gyar fo­ci­edző. Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nem vá­lo­gatta meg sza­vait a bel­gák el­leni ve­re­ség után.

Gyalázta Királyt, elsöpörte a népharag

Gyalázta Királyt, elsöpörte a népharag

A szur­ko­lók még min­dig ki van­nak akadva a híres mű­vész új hú­zá­sán.

A szur­ko­lók még min­dig ki van­nak akadva a híres mű­vész képén. Tisz­te­let­len rajz ke­rin­gett a neten, ame­lyen Brüs­szel jel­képe a ma­gyar ka­pusra pisil. Hiba volt...

Lovrencsics vallott, ezért történt a kiütés

Lovrencsics vallott, ezért történt a kiütés

Sú­lyos ve­re­ség­gel zárta az Eu­rópa-baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely a nyol­cad­dön­tő­ben 4-0-ra ki­ka­pott Bel­gi­um­tól.

Sú­lyos ve­re­ség­gel zárta az Eu­rópa-baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely a nyol­cad­dön­tő­ben 4-0-ra ki­ka­pott Bel­gi­um­tól.

Szalai Ádám felrobban a dühtől, bocsánatot kért

Szalai Ádám felrobban a dühtől, bocsánatot kért

Négy­gó­los ve­re­ség­gel fe­jezte be a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eb-t. Sza­lai Ádám dü­hö­sen ér­té­kelt a meccs után.

Négy­gó­los ve­re­ség­gel fe­jezte be a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eb-t. Sza­lai Ádám dü­hö­sen ér­té­kelt a meccs után.

Sokk és sokk, itt az Eb vége?

Sokk és sokk, itt az Eb vége?

Belga gól és sé­rü­lés, nem erről ál­mod­tunk a meccs előtt.

Belga gól és sé­rü­lés, nem erről ál­mod­tunk a meccs előtt. Össze kell kap­nunk a má­so­dik fél­időre.

Hupikék népmesék! Belga-magyar ízlésháború

Hupikék népmesék! Belga-magyar ízlésháború

Ki a jobb, il­letve mi a jobb?

Ki a jobb, il­letve mi a jobb? Meg­mu­tat­juk, hogy miről hí­re­sek a ma­gya­rok és a bel­gák. Este csak egy nyer­het!

Nem ezt érdemeltük, nagy verést kapott a válogatott

Nem ezt érdemeltük, nagy verést kapott a válogatott

A nyol­cad­döntő je­len­tette a vég­ál­lo­mást a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nem bír­tunk a belga vá­lo­ga­tot­tal...

A nyol­cad­döntő je­len­tette a vég­ál­lo­mást a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nem bír­tunk a belga vá­lo­ga­tot­tal...

Aggódnak a belgák, mindent elveszthetnek ellenünk

Aggódnak a belgák, mindent elveszthetnek ellenünk

Bel­gium fa­vo­rit­ként lép pá­lyára va­sár­nap este a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen. Óri­ási nyo­más ne­he­ze­dik rájuk.

Bel­gium fa­vo­rit­ként lép pá­lyára va­sár­nap este a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen. Óri­ási a nyo­más raj­tuk.

Ellepte az ellenség Budapestet, ebből balhé lehet!

Ellepte az ellenség Budapestet, ebből balhé lehet!

A bel­gák már a fő­vá­ros­ban van­nak!

A bel­gák már a ma­gyar fő­vá­ros­ban van­nak! Mi lesz ebből, ha va­sár­nap este el­ve­gyül­nek a felek?

Gera ígéretet tett, meglepetésre készülnek

Gera ígéretet tett, meglepetésre készülnek

A bel­gák­kal ta­lál­koz­nak va­sár­nap.

Gera Zol­tán a ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­bati saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a bel­gák el­leni meccs­ről be­szélt. Szo­kás sze­rint ismét őszin­tén nyi­lat­ko­zott.

Vallott a kapitány, így zajlik Storck egy napja

Vallott a kapitány, így zajlik Storck egy napja

A szö­vet­ségi ka­pi­tány va­sár­nap Bel­gium ellen ve­zeti csa­tába a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat az Eu­rópa-baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány va­sár­nap Bel­gium ellen ve­zeti csa­tába a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat az Eu­rópa-baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Hrutka János elárulta, ez a cél Belgium ellen!

Hrutka János elárulta, ez a cél Belgium ellen!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Bel­gi­um­mal ta­lál­ko­zik a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Szak­ér­tőnk sze­rint meg­le­pe­tést okoz­ha­tunk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Bel­gi­um­mal ta­lál­ko­zik a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Szak­ér­tőnk sze­rint meg­le­pe­tést okoz­ha­tunk.

Cigiznek és piálnak a magyarok Eb-ellenfelei

Cigiznek és piálnak a magyarok Eb-ellenfelei

Nincs túl nagy szi­gor a belga vá­lo­ga­tott­nál. Marc Wil­mots szö­vet­ségi ka­pi­tány szinte min­dent meg­en­ged a já­té­ko­sa­i­nak.

Nincs túl nagy szi­gor a belga vá­lo­ga­tott­nál. Marc Wil­mots szö­vet­ségi ka­pi­tány szinte min­dent meg­en­ged a já­té­ko­sa­i­nak.

Bajban a magyarok, brutális ellenfél jön

Bajban a magyar csapat, brutális ellenfél érkezik

Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok kö­vet­kez­het­nek.

Na­gyon nem jött jól Ma­gyar­or­szág­nak, hogy Ang­lia nem verte meg a szlo­vá­ko­kat hétfő este. Eu­rópa három leg­jobb csa­pata mel­lett az an­go­lok jö­het­nek.

ISIS-támadás közeleg a belga titkosszolgálat szerint!

ISIS-támadás közeleg a belga titkosszolgálat szerint!

Úton van­nak a ter­ro­ris­ták.

Kü­lön­le­ge­sen ke­gyet­len ter­ro­ris­ták in­dul­tak Eu­ró­pába, be­vá­sár­ló­köz­pon­to­kat és gyors­ét­ter­me­ket ter­vez­nek meg­tá­madni.

Ilyen építmény nincs is! Ezrek mennek Belgiumba, hogy lássák

Ilyen építmény nincs is! Ezrek mennek Belgiumba, hogy lássák

Első rá­né­zésre hét­köz­napi temp­lom­nak tűnik, de nem az! Ren­ge­te­gen za­rán­do­kol­nak a kü­lön­le­ges belga épü­let­hez.

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Rettegés Brüsszelben: Elhalasztották a félelem elleni felvonulást!

Biz­ton­sági okok­ból el­ma­radt a "fé­le­lem el­leni" mot­tó­val meg­hir­de­tett utcai fel­vo­nu­lás a belga fő­vá­ros­ban.

Megkezdték Belgium lakosságának felkészítését az atomkatasztrófára!

Megkezdték Belgium lakosságának felkészítését az atomkatasztrófára!

Min­den belga ház­tar­tás­nak jódot osz­ta­nak a nö­vekvő ter­ror­ve­szély miatt.

Min­den belga ház­tar­tás­nak jódot osz­ta­nak a nö­vekvő ter­ror­ve­szély miatt.

Ettől a 15 éves terroristától retteg egész Európa!

Ettől a 15 éves terroristától retteg egész Európa!

Bosszút áll test­vé­réért a fi­a­tal har­cos.

Olyan in­for­má­ciók ke­rül­tek a ha­tó­sá­gok bir­to­kába, mely sze­rint a pá­ri­zsi me­rény­le­tek ki­ter­ve­lő­jé­nek kis­öccse Bel­gi­umba uta­zott, hogy bosszút áll­jon.

Így veszett nyoma a rejtélyes, fehér kabátos terroristának!

Így veszett nyoma a rejtélyes, fehér kabátos terroristának!

Új vi­deót osz­tott meg a belga ha­tó­ság.

Új vi­deót osz­tott meg a belga ha­tó­ság a brüsszeli rep­téri rob­ban­tást vég­re­hajtó har­ma­dik, fehér ka­bá­tos férfi­ról.

Kétszeres Csernobilt robbantottak volna Európára a terroristák

Kétszeres Csernobilt robbantottak volna Európára a terroristák

Ha ter­vük si­ke­rül, po­kollá vál­toz­tat­ták volna em­be­rek mil­li­ó­i­nak éle­tét.

Ha ter­vük si­ke­rül, po­kollá vál­toz­tat­ták volna em­be­rek mil­li­ó­i­nak éle­tét.

Kőzápor fogadta a brüsszeli muszlim negyedben a hatóságokat!

Kőzápor fogadta a brüsszeli muszlim negyedben a hatóságokat!

El­ké­pesztő dol­gokra de­rült fény.

El­ké­pesztő dol­gokra de­rült fény arról, hogy miért lett Brüs­szel az Isz­lám Állam eu­ró­pai fő­vá­rosa.

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki rész­vé­tü­ket.

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost. A hazai hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Így emlékezik a világ a brüsszeli terror áldozataira

Belga szí­nek­ben úsz­tak a vá­ro­sok.

Gyer­tya­gyúj­tás­sal és vi­rág­ko­szo­rúk­kal em­lé­kez­tek vi­lág­szerte a keddi brüsszeli rob­ban­tá­sos me­rény­le­tek ha­lá­los ál­do­za­ta­ira.

Belgium a hibás a begyűrűződő terrorizmusért!

Belgium a hibás az Európába begyűrűződő terrorizmusért!

Az ame­ri­ka­iak sze­rint olyan a belga tit­kos­szol­gá­lat, mint egy tu­dat­lan kis­gye­rek.

Úgy tűnik, hogy igaza lehet az ame­ri­kai szak­em­be­rek­nek, akik azt ál­lít­ják, hogy a belga tit­kos­szol­gá­lat olyan, mint egy tu­dat­lan kis­gye­rek. Sze­rin­tük túl­sá­go­san in­kom­pe­ten­sek a bel­gák ahhoz, hogy ke­zel­jék a ki­ala­kult ter­ror­fe­nye­ge­tett­sé­get.

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

Ez a titokzatos férfi a brüsszeli terror negyedik gyanúsítottja

A har­ma­dik ter­ro­ris­tát még min­dig ke­re­sik, a leg­fris­sebb hírek pedig már egy újabb rej­té­lyes férfi­ről szól­nak...

A har­ma­dik ter­ro­ris­tát még min­dig ke­re­sik, a leg­fris­sebb hírek pedig már egy újabb férfi­ről szól­nak...

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

Ez a férfi lehet a brüsszeli terror fő gyanúsítottja!

2013-ban lé­pett be az Isz­lám Ál­lamba.

Svájci ér­te­sü­lé­sek sze­rint az eddig 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt ak­ciók mö­gött egy 24 éves férfi áll­hat.

Megtaláltuk a brüsszeli terror fő gyanúsítottját! A Keletinél állt a tömegben!

Megtaláltuk a brüsszeli terror fő gyanúsítottját! A Keletinél állt a tömegben!

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk.

A ter­ro­ris­tá­ról úgy tudni, hogy a mig­rán­sok közé ve­gyülve tért vissza Bel­gi­umba, Ma­gyar­or­szá­gon ke­resz­tül. A Ri­post most egy meg­döb­bentő fo­tóra buk­kant, amin nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a férfi lát­ható.