CÍMKE: 'update'

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

FRISS HÍREK

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Le­g­újabb di­é­tás mód­szere maga a csoda, hi­szen annyi étel fér bele egy napba, ami szinte már meg­ehe­tet­len.

A fit­nesz­guru leg­újabb di­é­tás mód­szere maga a csoda, hi­szen annyi étel fér bele egy napba, ami szinte már meg­ehe­tet­len.

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait. Ám most vál­to­zás tör­tént.

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba.

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba.

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult...

Bár Norbi vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa. Ko­moly pro­jekt­tel ruk­kolt elő.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le...

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka! Így köszöntötte Norbi

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka! Így köszöntötte Norbi

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy han­­gu­­la­­tos ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a szűk csa­lád nem­ré­gi­ben.

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy han­­gu­­la­­tos ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a szűk csa­lád nem­ré­gi­ben.

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

12 gramm szénhidrát: szuper diétás lett a császármorzsa

12 gramm szénhidrát: szuper diétás lett a császármorzsa

A ma­gyar fo­gyó­kú­rá­zók, jobb­nál jobb öt­le­tek­kel te­szik szu­per egész­sé­gessé a smar­nit!

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit. A fit­nesz­guru fel­há­bo­ro­dott, és el­uta­sí­totta az aján­la­tot, amit na­gyon íz­lés­te­len­nek tart!

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon há­za­sod­tak össze.

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent, ma pedig meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket. Vi­dé­ken há­za­so­dik újra Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi.

Végre kiderült a ropogós cukkinichips titka: Jobb, mint a szalmakrumpli!

Végre kiderült a ropogós cukkinichips titka: Jobb, mint a szalmakrumpli!

Ezt nem hi­szed el! Végre egy szu­per­kö­ret, ami nem hiz­lal! Kí­vá­na­to­san ro­po­gós és is­teni finom! Így még biz­tos nem ettél cuk­ki­nit, imádni fogod, mert őrült jó!

Ezt nem hi­szed el! Végre egy szu­per­kö­ret, ami nem hiz­lal! Kí­vá­na­to­san ro­po­gós és is­teni finom! Így még biz­tos nem ettél cuk­ki­nit, imádni fogod, mert őrült jó!

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

A leg­jobb nap­in­dító nem­csak finom, hanem az egész­sé­gedre is vi­gyáz. Jól lak­hatsz a ked­vedre való sü­tik­kel!

Banánpalacsinta újratöltve: Tarol az új diétás kedvenc

Banánpalacsinta újratöltve: Tarol az új diétás kedvenc

Hoz­zá­adott cukor nél­kül!

Íme, a leg­iz­gal­ma­sabb nap­in­dító di­é­tás pa­la­csinta! Hi­he­tet­len íz­kom­bi­ná­ció, imádni fogod! Ter­mé­sze­te­sen hoz­zá­adott cukor nél­kül!

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Itt a legújabb kedvenc: Csoda finom barackos túrótorta cukor nélkül

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság, amit min­denki imád! Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, mu­tat­juk is a te­li­ta­lá­la­tos re­cep­tet!

Végre egy igazi, bün­tet­len fi­nom­ság, amit min­denki imád! Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, mu­tat­juk is a te­li­ta­lá­la­tos re­cep­tet!

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Norbi kitálalt a tésztabotrányról, itt a teljes igazság

Óri­ási vi­hart ka­vart a Fa­ce­bookra fel­töl­tött fotó, a fit­nesz­guru épp ezért dön­tött úgy, hogy meg­töri a csen­det.

Óri­ási vi­hart ka­vart a Fa­ce­bookra fel­töl­tött fotó, a si­ke­res fit­nesz­guru épp ezért dön­tött úgy, hogy meg­töri a csen­det.

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről.

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény.

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. Ez a gyü­mölcs­ke­nyér omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Itt a nyár legfinomabb diétás kenyere: Kapros-túrós lepényke

Itt a nyár legfinomabb diétás kenyere: Kapros-túrós lepényke

Végre egy szu­per le­he­tő­ség arra, hogy egész­sé­ge­sen ké­szít­sük el az idei év leg­na­gyobb slá­ge­rét, a wra­pet.

Végre egy szu­per le­he­tő­ség arra, hogy egész­sé­ge­sen ké­szít­sük el az idei év leg­na­gyobb slá­ge­rét, a wra­pet.

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény!

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

A tör­vény majd iga­zat tesz!

Nem csoda, hogy a fit­nesz­gu­rut fel­bosszan­tot­ták a vádak! Ennek bi­zony lesz foly­ta­tása, a tör­vény majd iga­zat tesz!

Diétás csúcsdesszert! Tarol a csokoládés-epres túróbomba

Diétás csúcsdesszert! Tarol a csokoládés-epres túróbomba

Ez a szu­per­trió min­dent visz! Nem lé­te­zik jobb kar­csú­sító fi­nom­ság!

Cso­ko­ládé, eper és túró együtt: ez a szu­per­trió min­dent visz! Egész egy­sze­rűen nem lé­te­zik jobb kar­csú­sító fi­nom­ság!

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit és cégét na­pok­kal ez­előtt egy orvos pró­bálta le­já­ratni, a fit­nesz­guru re­a­gált a vá­dakra.

Scho­bert Nor­bit és cégét na­pok­kal ez­előtt egy orvos pró­bálta le­já­ratni, a fit­nesz­guru re­a­gált a vá­dakra.

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Bun­dás ke­nyér ki­csit más­képp! Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Bun­dás ke­nyér ki­csit más­képp! Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Felejtsd el a krumplipürét, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Felejtsd el a krumplipürét, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Szu­per­kö­ret, min­den di­é­tá­zó­nak! Se­gít­ség a kilók el­leni harc­ban. A karfi­ol­pü­ré­ben gya­kor­la­ti­lag nincs szén­hid­rát, és is­teni finom! Ru­bint Rella így ké­szíti!

Szu­per­kö­ret, min­den di­é­tá­zó­nak! Fan­tasz­ti­kus se­gít­ség a kilók el­leni harc­ban. A karfi­ol­pü­ré­ben gya­kor­la­ti­lag nincs szén­hid­rát, rá­adá­sul is­teni finom! Ru­bint Rella így ké­szíti!

Itt a legújabb diétás csúcsnasi: Szuper virslis falatka

Itt a legújabb diétás csúcsnasi: Szuper virslis falatka

A leg­jobb ven­dég­váró fa­latka!

Rop­pa­nós tész­ta­ké­regbe sü­tött finom virsli. Rá­adá­sul ez a kom­bi­ná­ció ba­rá­tod akkor is ha di­é­tá­zol, mivel alig van benne szén­hid­rát!

Itt az egészséges gyorskaja, amit kivétel nélkül mindenki imád!

Itt az egészséges gyorskaja, amit kivétel nélkül mindenki imád!

Nehéz el­len­állni az íny­csik­landó ham­bur­ger­nek, még akkor is, ha az ember ko­mo­lyan veszi a di­é­tát.

Nehéz el­len­állni az íny­csik­landó ham­bur­ger­nek, még akkor is, ha az ember ko­mo­lyan veszi a di­é­tát. Mos­tan­tól vi­szont sza­bad a pálya, itt a ham­bur­ger, ami biz­to­san nem hiz­lal!

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Cukor nélküli csoda: Mákos bögresüti a legújabb diétás kedvenc

Va­lami zse­ni­á­lis ez az egé­szen új­szerű di­é­tás bög­re­süti, igazi ma­gyar spe­ci­a­li­tás. Bru­tá­li­san finom és nem hiz­lal! Jöhet a mák, él­vez­zük az íze­ket!

Va­lami zse­ni­á­lis ez az egé­szen új­szerű di­é­tás bög­re­süti, igazi ma­gyar spe­ci­a­li­tás. Bru­tá­li­san finom és nem hiz­lal! Jöhet a mák, él­vez­zük az íze­ket!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Esz­mé­let­len finom!

Ki mondta, hogy di­é­tá­ban tilos fi­nom­sá­got enni? Itt ez az is­teni krém­desszert, ami­ből dup­lán is szed­hetsz, biz­tos nem hiz­lal! Rá­adá­sul esz­mé­let­len finom!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

1 gramm szénhidrát: Ilyen egészséges még sosem volt a fánk!

Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy lehet egész­sé­ges is, ami a finom! Ez a cso­dá­la­tos far­sangi fánk alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Itt a legújabb magyar diétás csúcsdesszert: felhő rétes, cukor nélkül

Itt a legújabb magyar diétás csúcsdesszert: felhő rétes, cukor nélkül

Igazi álom­sü­te­mény, amit csak imádni lehet! Könnyű és is­teni finom, de a leg­jobb, hogy cukor és liszt nél­kül ké­szül.

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

Itt a tavasz első diétás csúcsreceptje: Epergombóc cukor nélkül

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról.

A fo­gyó­kúra nem szól­hat a le­mon­dá­sok­ról. Súly­csök­kentő he­tek­ben is sza­bad finom sü­ti­ket enni. Csak éppen a cuk­rot és a fö­lös­le­ges szén­hid­rá­to­kat kell ki­hagyni be­lő­lük. Íme, a bi­zo­nyí­ték, hogy a ma­gyar di­é­tá­zók e téren na­gyon is kre­a­tí­vak!

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Ezektől nem fogsz meghízni

10 zseniális cukormentes kókuszos recept! Ezektől nem fogsz meghízni

Össze­szed­tük a ta­va­lyi év leg­si­ke­re­sebb re­cept­jeit.

Össze­szed­tük a ta­va­lyi év leg­si­ke­re­sebb re­cept­jeit.

30 mp-es tuti tipp a gyors fogyáshoz: Rubint Réka elárulja a titkot

30 mp-es tuti tipp a gyors fogyáshoz: Rubint Réka elárulja a titkot

Lé­te­zik egy mód­szer, ami gyor­san csök­kenti az édes­ség utáni vá­gyat, nem mel­les­leg pedig fel­pör­geti a fo­gyást. Íme!

Itt a bejgli totális átváltozása: nem hiszel a szemednek

Itt a bejgli totális átváltozása: nem hiszel a szemednek

Nézd meg ezt a bri­li­áns meg­ol­dást!

Azt hi­szed, hogy a bejgli egy cuk­ros ka­rá­cso­nyi sü­te­mény? Az hi­szed, csakis és ki­zá­ró­lag fel­csa­varva süt­he­ted? Hát nem! Nézd meg ezt a bri­li­áns meg­ol­dást!

Geszti Péter nagyon bátor ember! Hihetetlen, mire vállalkozott

Geszti Péter nagyon bátor ember! Hihetetlen, mire vállalkozott

Volt nagy meg­­le­­pe­­tés ma Réka Alak­­re­­form órá­­ján.

Volt nagy meg­­le­­pe­­tés ma Réka Alak­­re­­form órá­­ján, ugyanis tor­ná­zók közé, ma sztár­ven­dé­gek is ér­kez­tek. Geszti Péter és az egész Rap­ülők be­állt a csa­­jok közé mo­zogni. Mi ta­ga­dás iz­zad­tak ren­de­sen.

Ez valami csúcs! Imádni fogod a céklát, ha így eszed!

Ez valami csúcs! Imádni fogod a céklát, ha így eszed!

A cékla az egyik leg­egész­sé­ge­sebb téli zöld­ség, rá­adá­sul iga­zán nem kerül sokba.

A cékla az egyik leg­egész­sé­ge­sebb téli zöld­ség, rá­adá­sul iga­zán nem kerül sokba. Saj­nos nem eszünk be­lőle ele­get, de talán csak azért, mert a régi módon, ece­te­sen el­ké­szítve már unal­mas. Most azon­ban olyan új re­cep­tet mu­ta­tunk, amit ga­ran­tál­tan imádni fogsz!

Egészséges bejgli cukor nélkül: Ezt bátran majszolhatod!

Egészséges bejgli cukor nélkül: Ezt bátran majszolhatod!

Ha fon­tos a csi­nos alak, de nem sze­ret­nél le­mon­dani a ka­rá­cso­nyi sü­te­mé­nyek­ről, akkor pró­báld ki ezt a bejg­lit!

Ha di­é­tá­zol, de nem sze­ret­nél le­mon­dani a ka­rá­cso­nyi sü­te­mé­nyek­ről, akkor pró­báld ki ezt a bejg­lit!

Megújult a gyerekkori kedvenc: Négerkocka egészségesen, cukor nélkül

Megújult a gyerekkori kedvenc: Négerkocka egészségesen, cukor nélkül

A '60-as-'70-es évek leg­me­nőbb desszertje most egész­sé­ges vál­to­zat­ban tér vissza. Így most már bün­tet­le­nül maj­szol­hat­ják a di­é­tá­zók is!

A '60-as-'70-es évek leg­me­nőbb desszertje most egész­sé­ges vál­to­zat­ban tér vissza. Így most már bün­tet­le­nül maj­szol­hat­ják a di­é­tá­zók is ezt a máig nép­szerű retró-sü­te­ményt.

Chiamagos palacsinta az új szuper reggeli: Lerobbantja rólad a kilókat

Chiamagos palacsinta az új szuper reggeli: Lerobbantja rólad a kilókat

Egész­sé­ges és is­teni finom reg­ge­lit kínál ez a bom­basz­ti­kus re­cept! In­dítsd hát a na­po­dat a chia­mag jó­té­kony ha­tá­sa­i­val,

Kisbabája mellett fogyott 40 kilót: Bombanő lett a budapesti anyuka!

Kisbabája mellett fogyott 40 kilót: Bombanő lett a budapesti anyuka!

Akkor szó­lalt meg a vész­ha­rang Bar­ba­rá­ban, ami­kor test­sú­lya 1 mázsa fölé ke­rült. Sze­ren­csére még idő­ben rá­jött, hogy a ke­ser­gés­sel nem megy sem­mire, az álom­ala­kért ke­mé­nyen meg kell dol­gozni. Fan­tasz­ti­kus, amit elért!

Íme, a magyar diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Íme, a magyar diétázók legújabb kedvence: Fahéjas-szilvás kevert süti

Vil­lám­süti, amit bát­ran il­leszt­hetsz bár­mi­lyen di­é­tába!

Vil­lám­süti, amit bát­ran il­leszt­hetsz bár­mi­lyen di­é­tába!

Őserővel tombolnak az ízek: Eszméletlen cukkiniköret készült!

Őserővel tombolnak az ízek: Eszméletlen cukkiniköret készült!

Ez az új re­cept tö­ké­le­tes példa arra, hogy egyet­len apró vál­toz­ta­tás­sal egész más ka­rak­tert kap­hat akár a leg­egy­sze­rűbb étel is.

Ez az új re­cept tö­ké­le­tes példa arra, hogy egyet­len apró vál­toz­ta­tás­sal egész más ka­rak­tert kap­hat akár a leg­egy­sze­rűbb étel is. Jelen eset­ben a ros­ton sült cuk­kini. Soha ilyen fi­no­mat nem ettél!

Kókuszos sütiből soha nem elég! Íme, a legjobb diétás receptek!

Kókuszos sütiből soha nem elég! Íme, a legjobb diétás receptek!

A kó­kusz a lé­tező leg­jobb di­é­tás alap­anyag, mert he­lyet­te­sít­he­ted vele a lisz­tet. Íze va­rázs­la­tos, nem vé­let­len, hogy imád­juk!

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Ha nincs az Up­date, már ő sincs!

Nem múl­hat el úgy év­for­duló im­má­ron három éve, hogy Géza ne mon­dana kö­szö­ne­tet a fit­nesz­gu­ru­nak, ami­ért mód­sze­ré­nek hála ma is élhet.

5 csúcs desszert cukor nélkül

5 csúcs desszert cukor nélkül, amitől megőrülnek a magyar diétázók

Az édes ízről na­gyon nehéz le­mon­dani, ha di­é­tá­zunk! De van egy jó hí­rünk, nem kell tel­je­sen szám­űz­nöd az ét­ren­ded­ből, elég, ha né­hány alap­anya­got le­cse­rélsz.

Az édes ízről na­gyon nehéz le­mon­dani, ha di­é­tá­zunk! De van egy jó hí­rünk, nem kell tel­je­sen szám­űz­nöd az ét­ren­ded­ből, elég, ha né­hány alap­anya­got le­cse­rélsz. Íme, né­hány nép­szerű re­cept:

A karfiolrizs semmi ehhez képest! Új egészséges köret tarol a diétázóknál

A karfiolrizs semmi ehhez képest! Új egészséges köret tarol a diétázóknál

A karfiolrizs semmi ehhez képest! Új egészséges köret tarol a diétázóknál

Kré­me­sen lágy karfi­ol­kö­ret, mennyei il­la­tok­kal, ízek­kel! Önálló fo­gás­ként is meg­állja a he­lyét, de húsok mellé is ehe­ted.

Kré­me­sen lágy karfi­ol­kö­ret, mennyei il­la­tok­kal, ízek­kel! Önálló fo­gás­ként is meg­állja a he­lyét, de húsok mellé is ehe­ted. A leg­jobb benne mégis az, hogy nem hiz­lal, bát­ran re­pe­táz­hatsz be­lőle több­ször is! Gyor­san el­ké­szül és rá­adá­sul alig van benne ka­ló­ria, így diéta köz­ben is nyu­god­tan ehe­ted.

Bögrés-mákos diétacsoda: Ez a sütemény minden fogyókúrázó álma!

Bögrés-mákos diétacsoda: Ez a sütemény minden fogyókúrázó álma!

El­ké­szí­teni na­gyon egy­szerű és pá­rat­la­nul finom! Ez ki­rály!

El­ké­szí­teni na­gyon egy­szerű és pá­rat­la­nul finom! Ez ki­rály!

Elkészült a legszuperebb diétás süti: Cukkinis csokis kókuszkocka

Elkészült a legszuperebb diétás süti: Cukkinis csokis kókuszkocka

Fel sem tűnik, mi­lyen zse­ni­á­lis trük­kel szo­rí­tot­tad vissza a szén­hid­rá­tot.

A kó­kusz és a csoki fan­tasz­ti­kus íz­ka­val­kád­já­ban fel sem tűnik, mi­lyen zse­ni­á­lis trük­kel szo­rí­tot­tad vissza a szén­hid­rá­tot ebben az is­teni sü­ti­ben. Ki ne hagyd, mert na­gyon finom!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött és ez hite sze­rint most sem lesz más­képp!

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött és ez hite sze­rint most sem lesz más­képp!

Megvan a Schobert birodalom örököse!

Megvan a Schobert birodalom örököse!

Ru­bint Réka őszin­tén val­lott három gyer­me­kük­ről.

Ru­bint Réka őszin­tén val­lott három gyer­me­kük­ről. A büszke édes­anya meg­lepő tit­ko­kat osz­tott meg ve­lünk...

Norbi megcsinálta a lehetetlent! Ilyen a világon nincs

Norbi megcsinálta a lehetetlent! Ilyen a világon nincs.

Itt a pék­sü­tik di­a­dala!

Az Up­date atyja, csa­pa­tá­val jó ideje kí­sér­le­te­zett azzal, hogy meg­al­kossa a tö­ké­le­te­sen bűn­te­len pék­sü­te­ményt és most be is mu­tatta az új ter­mék­csa­lá­dot.

Rubint Réka már tudja, miért kellett Norbinak repülnie

Rubint Réka már tudja, miért kellett Norbinak repülnie

Réka sze­relme még erő­sebb lett.

Ru­bint Réka ön­ma­gá­nak is több­ször fel­tette a kér­dést, miért lepte meg fér­jét olyan aján­dék­kal, ami­től ő maga ret­te­gett.

Almás pite újra töltve: Többé nem kell bele cukor!

Almás pite újra töltve: Többé nem kell bele cukor!

Me­g­újult a leg­fi­no­mabb ma­gyar házi sü­te­mény! Igazi kí­mélő desszert lett be­lőle, cso­dá­la­tos ízek­kel. És így bát­ran ehetsz be­lőle akár töb­bet is!

Me­g­újult a leg­fi­no­mabb ma­gyar házi sü­te­mény! Igazi kí­mélő desszert lett be­lőle, cso­dá­la­tos ízek­kel. És így bát­ran ehetsz be­lőle akár töb­bet is!

Parmezános sajtpuffancs: Végre egy igazán kímélő sós nasi!

Parmezános sajtpuffancs: Végre egy igazán kímélő sós nasi!

Ez a finom par­me­zá­nos fa­latka tö­ké­le­tes ven­dég­váró, egy ba­ráti be­szél­ge­tés­hez el sem tu­dunk kép­zelni job­bat!

Ez a finom par­me­zá­nos fa­latka tö­ké­le­tes ven­dég­váró, egy ba­ráti be­szél­ge­tés­hez el sem tu­dunk kép­zelni job­bat! Mivel min­den, ami be­le­ke­rül, di­é­tás, így nem kell ag­gód­nod az ala­kod miatt sem. Ez­út­tal bát­ran nas­sol­hatsz!

Karfiolzsemle lesz a diétázók nagy őszi kedvence

Karfiolzsemle lesz a diétázók nagy őszi kedvence

Fe­lejtsd el a hiz­laló szén­hid­rá­to­kat!

Fe­lejtsd el a hiz­laló szén­hid­rá­to­kat, pró­báld ki te is ezt a for­ra­dalmi új­don­sá­got! Bá­mu­la­tos az ered­mény!

Szeptember 5-én, hétfőn leszakad az ég!

Szeptember 5-én, hétfőn leszakad az ég!

Pon­to­san nem tud­juk, mi fog tör­ténni. Ami biz­tos: Ru­bint Réka és Norbi há­zas­sági év­for­du­lója lesz!

Pon­to­san nem tud­juk, mi fog tör­ténni. Ami biz­tos: Ru­bint Réka és Norbi há­zas­sági év­for­du­lója lesz!

Itt a magyar csodanudli! Már nincs benne krumpli!

Itt a magyar csodanudli! Már nincs benne krumpli!

Most el­ké­szült a di­é­tás vál­to­zat!

Ki ne sze­retné a jó kis mákos vagy lek­vá­ros nud­lit, amit annak ide­jén a nagy­mama olyan fi­nomra ké­szí­tett min­dig! Most el­ké­szült a di­é­tás vál­to­zat!

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Át­lépte az álom­ha­tárt.

Norbi már na­pok­kal ez­előtt el­köny­vel­hette ol­da­lá­nak egy­mil­li­o­mo­dik ked­ve­lő­jét. A fit­nesz­guru most égre földre ke­resi azt a bi­zo­nyos kö­ve­tőt.

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Az útnak még nincs vége, de az anyuka újra kar­csúbb és fit­tebb, fáj­dal­mai is el­múl­tak.

Az útnak még nincs vége, de az anyuka újra kar­csúbb és fit­tebb, fáj­dal­mai is el­múl­tak.

Íme, a csodazöldség új élete: Dübörög a neten ez az uborkarecept!

Íme, a csodazöldség új élete: Dübörög a neten ez az uborkarecept!

Még min­dig nem hasz­nál­juk ki eléggé ezt a fan­tasz­ti­ku­san egész­sé­ges, de olcsó zöld­sé­get! Pedig el­ké­pesztő le­he­tő­sé­gek rej­le­nek az ubor­ká­ban! Ide süss!

Még min­dig nem hasz­nál­juk ki eléggé ezt a fan­tasz­ti­ku­san egész­sé­ges, ugyan­ak­kor olcsó zöld­sé­get! Pedig el­ké­pesztő le­he­tő­sé­gek rej­le­nek az ubor­ká­ban! Ide süss!

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

Zsu­zsa egyik pil­la­nat­ról a má­sikra tudta meg, hogy át­té­tes rákja van...

És ezt szó sze­rint kell ér­teni! Zsu­zsa egyik pil­la­nat­ról a má­sikra tudta meg, hogy nyi­rok­mi­rigy rákja van, csont­velő át­té­tek­kel. De a bátor két­gye­re­kes anyuka meg­mu­tatta, hogy innen is van visszaút.