CÍMKE: 'mozgás'

Nincs kifogás: sportolásra buzdítja az anyukákat Voksán Virág

Nincs kifogás: sportolásra buzdítja az anyukákat Voksán Virág

Nem könnyű hi­va­tás az anya­ság, ám ennek el­le­nére nem haj­landó slam­possá válni.

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

A fit­nesz­edző szó sze­rint az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Csernobili mutánsfarkasok áraszthatják el Európát

Vajon a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tás­sal lesz­nek a honos ko­ló­ni­ákra?

Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy a su­gár­fer­tő­zött ál­la­tok mi­lyen ha­tást gya­ko­rol­nak a ko­ló­ni­ákra!

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Szeretnél karácsonyig lefogyni? Mutatjuk pontosan mit kell tenned

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást!

Sze­ret­nél ka­rá­cso­nyig le­fogyni? Fe­lejtsd el a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást!

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait. Ezt kell tenni!

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait. Ezt kell tenni egy in­gyen­je­gyért!

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét a neten fejti ki.

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Kritikus állapotban van Bangó Margit lánya, mozdulni sem tud

Kritikus állapotban van Bangó Margit lánya, mozdulni sem tud

He­tek­kel ez­előtt, egy ter­mál­für­dős lá­to­ga­tása után lett rosszul.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egyet­len lánya he­tek­kel ez­előtt, egy ter­mál­für­dős lá­to­ga­tása után lett rosszul.

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Pécsre utaztunk, de nem csak a jó borok miatt

Újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel.

Pécs és kör­nyé­ké­nek meg­is­me­rése egy fe­lejt­he­tet­len kul­tu­rá­lis ba­ran­go­lás lehet, de most ismét egy újabb ol­da­lát fe­dez­het­jük fel a vi­dék­nek.

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Vi­gyáz­nia kell, mi­lyen te­re­pen edz...

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt la­punk­nak, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell ma­gára.

Fáj a hátad a sok üléstől? Így tudsz rajta változtatni

Fáj a hátad a sok üléstől? Így tudsz rajta változtatni

Az iro­dai munka mo­no­ton test­tar­tást kíván, így ért­hető, ha egy idő után fájni kezd a hátad. Ne pa­nasz­kodj to­vább, in­kább vál­toz­tass!

Az iro­dai munka mo­no­ton test­tar­tást kíván, így ért­hető, ha egy idő után fájni kezd a hátad. Ne pa­nasz­kodj to­vább, in­kább vál­toz­tass! Min­den nap ma­xi­mum 10 perc és öt gya­kor­lat, cso­dákra képes! Hajrá! Eze­ket a gya­kor­la­to­kat meg­elő­zés­ként is ér­de­mes rend­sze­re­sen csi­nálni.

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A nők járása megmutatja, hogy mennyire élvezik a szexet

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek.

A höl­gyek já­rása össze­függ azzal, hogy mi­lyen mi­nő­ségű or­gaz­musra ké­pe­sek. Sok min­den ki­kö­vet­kez­tet­hető a moz­gás alap­ján...

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni...

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod! Hajrá!

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ha­ma­ro­san eljön az idő, ami­kor ha le­me­rül a te­le­fo­nod, akkor nem kell töl­tőre dug­nod, hanem elég lesz moz­gásba len­dül­nöd...

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Döbbenetes, amit ez a feszes testű rúdtáncosnő művel, nem hiszed el

Döbbenetes, amit ez a feszes testű rúdtáncosnő művel, nem hiszed el

A élet­kor nem aka­dály, mondta az 59 éves Greta Pon­ta­relli rúd­tán­cos.

A élet­kor nem aka­dály, mondta az 59 éves Greta Pon­ta­relli és rúd­tán­cos­nak állt. A szü­le­tés­nap­ján el­dön­tötte: ezen­túl min­den ide­jét a moz­gás­nak szen­teli.

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Te tudod, hogy mekkora az egészséges vérnyomás?

Az or­vos­tu­do­mány ugyanis új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg, nem árt tisz­tá­ban lenni vele.

Az or­vos­tu­do­mány ugyanis új ha­tár­ér­té­ke­ket je­lölt meg, nem árt tisz­tá­ban lenni vele.

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Imádod a kutyádat? Még jobban fogod, ha ezt elolvasod!

Ku­tyád az éle­te­det is meg­ment­heti.

Ku­tyád akár az éle­te­det is meg­ment­heti, kü­lö­nö­sen akkor, ha egye­dül élsz. Egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis az idő előtti ha­lá­lo­zás koc­ká­zata a fe­lére csök­ken.

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Váratlan fordulat: Gyógytornász kezeli Kulka Jánost. Mégsem épült fel?

Áp­ri­lis­ban ka­pott sú­lyos agyi in­fark­tust a szí­nész. Hosszú ideig be­szélni sem tu­dott, a moz­gá­sá­val is nagy gon­dok vol­tak!

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal.

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid.

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba, pláne, ha nő vagy...

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Döbbenetes fogyás: heti 30 liter vízzel 25 kilót dobott le magáról ez a nő

Már majd­nem egy má­zsát nyo­mott, ami­kor észbe ka­pott...

Már majd­nem egy má­zsát nyo­mott, ami­kor észbe ka­pott - és szu­per­gyor­san le­adta a plusz­ki­ló­kat!

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját át­moz­gatja.

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját át­moz­gatja.

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

A Fit­ba­lance várja azo­kat a szü­lő­ket és cse­me­téit, akik tud­ják, az egész­sé­ges élet­mó­dot, spor­tot nem lehet korán el­kez­deni.

Kiderült, mennyire veszélyes, ha recseg a térded

Kiderült, mennyire veszélyes, ha recseg a térded

Mu­tat­juk, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Veled is elő­for­dult már, hogy fur­csa, kat­togó han­gok ér­kez­tek a tér­ded felől, és a pat­to­gást hallva rög­tön ag­gódni kezd­tél? Mu­tat­juk, mi áll­hat a hát­tér­ben.

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket.

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket. Ke­ve­sen tud­ják, hogy akár még cu­kor­be­teg­sé­get is ki­vált­hat. De vajon ho­gyan lehet könnyen és gyor­san csök­ken­teni?

Így kezdj el sportolni 40 év felett

Így kezdj el sportolni 40 év felett

Soha nincs késő el­kez­deni a spor­tot! Hozd for­mába magad, őrizd meg a fi­a­tal­sá­god! Ezek a tip­pek neked is egy­sze­rűvé te­szik a meg­fe­lelő edzés­terv ki­ala­kí­tá­sát!

Soha nincs késő el­kez­deni a spor­tot! Hozd for­mába magad, őrizd meg a fi­a­tal­sá­god! Ezek a tip­pek neked is egy­sze­rűvé te­szik a meg­fe­lelő edzés­terv ki­ala­kí­tá­sát!

Elképesztő, mi történik a testeddel, ha a lábizmodra edzel

Elképesztő, mi történik a testeddel, ha a lábizmodra edzel

Nem is gon­dol­nád, hogy mennyi po­zi­tív ha­tása van annak, ha a vád­lid és a com­bod erő­sí­té­sére külön oda­fi­gyelsz!

Nem is gon­dol­nád, mennyi po­zi­tív ha­tása van, ha a vád­lid és a com­bod erő­sí­té­sére külön oda­fi­gyelsz!

Ez történik a szervezeteddel, ha két órával korábban kelsz fel, mint szoktál

Ez történik a szervezeteddel, ha két órával korábban kelsz fel, mint szoktál

Csö­rög­jön ko­ráb­ban a vek­ker!

Te is azok közé tar­to­zol, akik reg­gel ki­pat­tan­nak az ágy­ból, rendbe hoz­zák ma­gu­kat, hogy sza­lon­ké­pe­sen néz­ze­nek ki és már lép­nek is ki az ajtón? Meg­mu­tat­juk, hogy nem is olyan rossz, ha ko­ráb­ban csö­rög a vek­ker.

Elképesztő átváltozás: duci lányból fitneszmodell lett a budapesti lány

Elképesztő átváltozás: duci lányból fitneszmodell lett a budapesti lány

Petra min­dig is plusz­ki­lók­kal küz­dött, egy sza­kí­tás meg­vál­toz­tatta az éle­tét.

Petra min­dig is plusz­ki­lók­kal küz­dött, végül egy sza­kí­tás után úgy dön­tött, vál­toz­tat! Meg­mu­tatja volt pár­já­nak, hogy be­lőle is lehet csi­nos nő. Sőt akár fit­nesz­mo­dell is. 35 ki­ló­tól sza­ba­dult meg és meg­va­ló­sí­totta a cél­ját!

Pszichológus helyett jobbat mutatunk: ettől biztos jó kedved lesz!

Pszichológus helyett jobbat mutatunk: ettől biztos jó kedved lesz!

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön a rossz­kedv! Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat de­presszió ellen!

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön a rossz­kedv! Mu­tat­juk a leg­jobb gya­kor­la­to­kat de­presszió ellen!

Rubint Réka hatalmas örömöt vitt a Pető Intézetbe

Rubint Réka hatalmas örömöt vitt a Pető Intézetbe

Csil­logó szemű ap­ró­sá­gok fo­gad­ták.

Csil­logó szemű ap­ró­sá­gok fo­gad­ták a sztár­edzőt a Pető In­té­zet­ben, ahol Ru­bint Réka könnye­kig ha­tó­dott a gye­re­kek sze­re­te­té­től.

Hatalmas! Így küzdenek álmaikért a legelszántabb ducik!

Hatalmas! Így küzdenek álmaikért a legelszántabb ducik!

meg­mu­tat­juk a bol­dog élet tit­kát.

Ki mondta, hogy plusz­ki­lók­kal nem le­hetsz si­ke­res? A bol­dog élet titka, hogy tudj küz­deni a cél­ja­i­dért. Meg­mu­tat­ják, hogy túl­sú­lyo­san is el­érik ál­ma­in­kat.

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Kiderült a vékony nők titka! Itt a legegészségesebb reggeli

Mi a tit­kuk a ter­mé­szet­től fogva vé­kony em­be­rek­nek?

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port fel­mérte, mi a tit­kuk a ter­mé­szet­től fogva vé­kony em­be­rek­nek. Hogy mire ju­tot­tak? A vé­kony em­be­rek nem di­é­táz­nak, nem hagy­ják ki a reg­ge­lit, gyü­möl­csöt nas­sol­nak, sa­lá­tát ebé­del­nek, és ezt a reg­ge­lit eszik!

Égesd ülve a kalóriát!

Égesd ülve a kalóriát!

Ha egész nap az asz­ta­lod­nál kell ülnöd, igye­kezz köz­ben is minél töb­bet mo­zogni. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Az egész napos ülő­munka nem tesz jót az egész­sé­ged­nek, és ezt még rend­sze­res sport­tal sem könnyű el­len­sú­lyozni. Ha mégis egész nap az asz­ta­lod­nál kell ülnöd, igye­kezz köz­ben is minél töb­bet mo­zogni. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

9 tipp, hogy jobban érezd magad a munkahelyeden!

9 tipp, hogy jobban érezd magad a munkahelyeden!

Úgy érzed, hogy éve­ket öreg­szel es­tére? Mu­ta­tunk pár ap­ró­sá­got, ami óri­ási vál­to­zást hoz­hat a min­den­nap­ja­idba!

Úgy érzed, hogy éve­ket öreg­szel es­tére? Mu­ta­tunk pár ap­ró­sá­got, ami óri­ási vál­to­zást hoz­hat a min­den­nap­ja­idba!

A 92 éves tangódíva szenvedélyes tánca

A 92 éves tangódíva szenvedélyes tánca

Sues Phyl­lis a moz­gás­ban meg­ta­lálta ön­ma­gát és fi­a­tal­sá­gát. A vi­de­ó­ban fi­a­tal part­ne­ré­vel olyan szen­ve­dé­lyes tánc­ban forr össze, ami iga­zán ki­vé­te­les.

80 éves ko­rá­ban kez­dett tan­gózni Sues Phyl­lis, mert úgy érezte, va­lami hi­ány­zik az éle­té­ből. A moz­gás­ban meg­ta­lálta ön­ma­gát és fi­a­tal­sá­gát. A vi­de­ó­ban fi­a­tal part­ne­ré­vel olyan szen­ve­dé­lyes tánc­ban forr össze, ami iga­zán ki­vé­te­les.

10 tipp, hogy örökre megszabadulj az utolsó 10 kilótól!

10 tipp, hogy örökre megszabadulj az utolsó 10 kilótól!

Most meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy örökre meg­sza­ba­dulj a súly­fe­les­leg­től!

Közel jársz ál­maid meg­va­ló­su­lás­hoz, min­dent meg­tet­tél, de az utolsó 10 kiló se­hogy sem akar el­tűnni rólad? Most meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb tip­pe­ket, hogy örökre meg­sza­ba­dulj a súly­fe­les­leg­től!

Ne szenvedj, fuss élvezettel!

Ne szenvedj, fuss élvezettel!

El­ha­tá­ro­zod, hogy futni fogsz. Olyan egy­sze­rű­nek tűnik, hi­szen min­denki csi­nálja. El­kez­ded, és min­den lépés kínoz, itt nyi­lal, ott fáj. Tip­pek, hogy va­ló­ban jól essen test­nek és lé­lek­nek egy­aránt!

El­ha­tá­ro­zod, hogy futni fogsz. Olyan egy­sze­rű­nek tűnik, hi­szen min­denki csi­nálja. El­kez­ded, és min­den lépés kínoz, itt nyi­lal, ott fáj. Tip­pek, hogy va­ló­ban jól essen test­nek és lé­lek­nek egy­aránt!