CÍMKE: 'megtakarítás'

A rezsicsökkentés eredménye: felére csökkentek a tartozások

A rezsicsökkentés eredménye: felére csökkentek a tartozások

Az el­múlt öt évben 73 mil­li­árd­ról 33 mil­li­árd fo­rintra csök­kent a la­kos­sági köz­mű­tar­to­zás.

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

A Nobel-díj­ban ré­sze­sült klí­ma­ku­ta­tó­val be­szél­get­tünk.

A Nobel-díj­ban ré­sze­sült klí­ma­ku­ta­tó­val be­szél­get­tünk a té­má­ról.

Fektessen be felelősen!

Fektessen be felelősen!

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Nem könnyű a vá­lasz! Mi se­gí­tünk út­mu­ta­tást adni a tö­ké­le­tes, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tés­hez.

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Nem könnyű a vá­lasz! Mi se­gí­tünk út­mu­ta­tást adni a tö­ké­le­tes, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tés­hez.

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

A szendvicssütő titka! Soha többé nem kell mosogatnod!

A szendvicssütő titka! Soha többé nem kell mosogatnod!

A ki­folyt sajt és az oda­égett zsi­ra­dék le­sze­dése a leg­több há­zi­asszony­nak gon­dot okoz.

A ki­folyt sajt és az oda­égett zsi­ra­dék le­sze­dése a leg­több há­zi­asszony­nak gon­dot okoz.

Már a csecsemők is bankolhatnak Magyarországon

Már a csecsemők is bankolhatnak Magyarországon

Az új cél­cso­port a 1 év alatti gyer­mek.

A be­vett gya­kor­lat mó­do­sult, a ban­kok új cél­cso­portja akár az 1 éves kor alatti gyer­mek is lehet. Most meg­kü­lön­böz­te­tett fi­gye­lem­mel for­dul­nak az ifjú ügy­fe­lek felé.

Bojkottáld a vasalást, néhány trükk segít!

Bojkottáld a vasalást, néhány trükk segít!

Élre va­salt nad­rá­gok, ke­mény ing­nya­kak. Ilyen a tö­ké­le­tes ru­ha­tár. Na, de ki győz ennyit va­salni?

Autómosás fillérekből! Miért költenél vagyonokat?

Autómosás fillérekből! Miért költenél vagyonokat?

Ha nincs a mo­sa­tásra több ezer fo­rin­tod he­tente, mun­kára fel! Mu­tat­juk a leg­tu­tibb prak­ti­ká­kat!

Járj túl a betörők eszén! Így dugd el a pénzed otthon!

Járj túl a betörők eszén! Így dugd el a pénzed otthon!

A ban­kok­ban egyre ke­ve­seb­ben bíz­nak, ott­hon vi­szont nem biz­ton­sá­gos pénzt tar­tani.

7 tipp, hogy több pénze maradjon

7 tipp, hogy több pénze maradjon

Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.

Bár­mennyire is oda­fi­gyel a ki­adá­sa­ira, gon­dot okoz a hó vége? Sze­retne fél­re­tenni, de nincs miből? Né­hány egy­szerű fo­gás­sal meg­le­pően sokat érhet el.