CÍMKE: 'levél'

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg a BL-t.

Orbán Viktor levelet írt a legendás kapusnak

Orbán Viktor levelet írt a legendás kapusnak

A ko­rábbi 108-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott há­lóőr, Ki­rály Gábor nem­ré­gi­ben je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

A ko­rábbi 108-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott há­lóőr, Ki­rály Gábor nem­ré­gi­ben je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Könyörgő levelet írt a NAV-nak Gáspár Győző és családja, ez áll benne

Könyörgő levelet írt a NAV-nak Gáspár Győző és családja, ez áll benne

Na­gyon két­ség­be­esett a show­man és lánya, Eve­lin.

Na­gyon két­ség­be­esett a show­man és lánya, Eve­lin.

Fordulat a megtámadott futónő ügyében, váratlan levelet kapott

Fordulat a megtámadott futónő ügyében, váratlan levelet kapott

Úgy tűnik, hogy a vele erő­sza­kos­kodó H. Ist­ván meg­bánta, amit tett.

Úgy tűnik, hogy a vele erő­sza­kos­kodó H. Ist­ván meg­bánta, amit tett.

Pisztolygolyót küldtek Salvininek egy levélben!

Pisztolygolyót küldtek Salvininek egy levélben!

A le­ve­let a Pi­az­zale Os­ti­ense-ben, a pos­tai szét­osz­tó­ban ta­lál­ták meg, Ró­má­ban. A kül­de­mény gya­nús volt a nyo­mo­zók szá­mára.

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

A 37 éves her­cegné nem tu­dott el­menni az osz­tály­ta­lál­ko­zó­jára.

A 37 éves her­cegné nem tu­dott el­menni az osz­tály­ta­lál­ko­zó­jára, de nem fe­led­ke­zett meg a töb­bi­ek­ről.

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Újabb részletek a Teréz körúti robbantó szökési tervéről

Hú­gá­nak írt le­ve­let.

Azt ter­velte ki, hogy ami­kor leg­kö­ze­lebb át­szál­lít­ják az Igaz­ság­ügyi Megfi­gyelő és El­me­gyó­gyító In­té­zetbe (IMEI), onnan kí­sérli meg a szö­kést.

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt.

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébet királynőtől

Elképesztő, mit kaptak a ballagó szombathelyi diákok II. Erzsébet királynőtől

Az osz­tály igazi ra­jon­gója lett a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­té­nek és tör­té­ne­té­nek.

A di­á­kok négy éve ta­nul­nak cél­nyelvi ci­vi­li­zá­ciót, és az osz­tály igazi ra­jon­gója lett a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­té­nek és tör­té­ne­té­nek. Több al­ka­lom­mal írtak gra­tu­láló le­ve­let.

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben.

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Fenn­tartja po­li­ti­kai ál­lás­pont­ját.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből.

A magyarok döntése fontosabb

Hollik: A magyarok döntése fontosabb a pártfegyelemnél

"Min­den egyes be­ván­dor­lás­párti brüsszeli terv lé­te­zik".

A ma­gyar kor­mány sze­rint az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tu­laj­don­kép­pen be­is­merte, hogy "min­den egyes be­ván­dor­lás­párti brüsszeli terv lé­te­zik".

Elfogadhatatlan Gyöngyösi Márton zsidózása

A Mazsihisz elfogadhatatlannak tartja Gyöngyösi Márton zsidózását

Kü­lö­nö­sen fájó, ha Gyön­gyösi Már­to­né­hoz ha­sonló ki­je­len­té­sek a ma­gyar nyil­vá­nos­ság­ban hang­za­nak el - ezt írta a Ma­zsi­hisz.

Kü­lö­nö­sen fájó, ha Gyön­gyösi Már­to­né­hoz ha­sonló ki­je­len­té­sek a ma­gyar nyil­vá­nos­ság­ban hang­za­nak el - ezt írta a Ma­zsi­hisz az Ori­gó­nak, mi­u­tán por­tá­luk kér­dé­se­ket tett fel a Job­bik el­nök­he­lyet­te­sé­nek újabb an­ti­sze­mita bot­rá­nyai kap­csán.

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

A her­cegné ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből ki­de­rült, hogy a tör­tén­tek meg­vi­se­lik.

A vá­ran­dós her­cegné édes­ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy csa­ládja vi­sel­ke­dése na­gyon meg­vi­seli lel­ki­leg.

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára: hiába van ott­hon a cím­zett, cso­mag he­lyett csak ér­te­sí­tést kap a pos­ta­lá­dá­jába. Van, aki még azt sem.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára: hiába van ott­hon a cím­zett, cso­mag he­lyett csak ér­te­sí­tést kap a pos­ta­lá­dá­jába. Van, aki még azt sem.

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel.

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek is­me­ret­le­nek.

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Tho­mas most már túl messzire ment.

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Rossz hírt közölt a posta: így fognak drágulni a szolgáltatások

Feb­ru­ár­tól a la­kos­sági és üz­leti ügy­fe­lek is töb­bet fi­zet­het­nek a pos­tai sor­ban állás után bi­zo­nyos szol­gál­ta­tá­so­kért.

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

A 97 éves her­ceg tíz nap­pal ez­előtt, ja­nuár 17-én haj­tott bele te­rep­já­ró­já­val egy nő au­tó­jába. Most végre bo­csá­na­tot kért.

Macron levelet írt a franciáknak!

Macron levelet írt a franciáknak!

Ez a levél na­gyon hosszú, a fran­ci­á­kat egy­más ellen han­golja, és az egész vita csak arról szól, hogy Mac­ron időt nyer­jen az EP-vá­lasz­tá­so­kig. Hogy ki mondta? El­árul­juk.

Ez a levél na­gyon hosszú, a fran­ci­á­kat egy­más ellen han­golja, és az egész vita csak arról szól, hogy Mac­ron időt nyer­jen az EP-vá­lasz­tá­so­kig. Hogy ki mondta? El­árul­juk.

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met.

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met.

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele.

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele, ame­lyet ha­lála előtt egy évvel, 1975 jú­li­u­sá­ban írt. Ked­vese hi­á­nya szinte fi­zi­kai fáj­dal­mat oko­zott neki.

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Levelet írt VV Fanni családjának a nyomozás vezetője, ez áll benne

Több mint egy éve nincs meg No­vo­zánszki Fanni holt­teste, az ügyet ha­ma­ro­san le­zár­hat­ják.

A miniszterelnök levélben keresi meg a Fidesz támogatóit

A miniszterelnök levélben keresi meg a Fidesz támogatóit

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár ele­jén le­vél­ben ke­resi meg azo­kat a Fi­desz tá­mo­ga­tó­kat, akik erre ko­ráb­ban fel­ha­tal­ma­zást adtak.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár ele­jén le­vél­ben ke­resi meg azo­kat a Fi­desz tá­mo­ga­tó­kat, akik erre ko­ráb­ban fel­ha­tal­ma­zást adtak.

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Döbbenet, milyen kegyetlen dolgot tett a békési pedofil tanár

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évre, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tésre ítél­ték Sz. Z.-t, a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nárt...

Sze­xu­á­lis erő­sza­kért ki­lenc évet, a leg­szi­go­rúbb fegy­ház­bün­te­tést kapta Sz. Z., a bé­kési ro­bo­ti­ka­ta­nár..

Hajós Alfréd frontlevele a nemzetközi árverés sztárja

Hajós Alfréd frontlevele a nemzetközi árverés sztárja

Óri­ási az ér­dek­lő­dés első új­kori olim­piai baj­no­kunk re­lik­vi­ája iránt.

Így magyarázkodik egy levélben a veronai busztragédia sofőrje

Így magyarázkodik egy levélben a veronai busztragédia sofőrje

V. János egy szűk­szavú le­ve­let írt...

V. János egy szűk­szavú le­ve­let jut­ta­tott el a Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium igaz­ga­tó­já­hoz, amely­ben rész­vé­tet nyil­vá­nít...

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Édes­anyja, Ga­lina ren­dez­gette az éne­kesnő hol­mi­jait, ami­kor meg­ta­lálta az üze­ne­tet.

Édes­anyja, Ga­lina ren­dez­gette az éne­kesnő hol­mi­jait, ami­kor meg­ta­lálta az üze­ne­tet.

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel, amit a mi­nisz­ter­el­nök­től ka­pott.

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel, amit a mi­nisz­ter­el­nök­től ka­pott.

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Döbbenetes levelet kapott Aradszky László özvegye: alig hitt a szemének

Éva be­le­ol­va­sott a le­vélbe, nem akarta el­hinni, hogy ezt most írta va­laki...

Éva a minap ol­va­sott bele a le­vélbe, nem akarta el­hinni, hogy ezt most írta va­laki az egy éve ha­lott fér­jé­nek...

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

Hátborzongató részletek, kiszivárgott a Teréz körúti robbantó levele

A rob­ban­tás­sal vá­dolt férfi na­gyon ijesztő hang­nem­ben fo­gal­mazta meg kö­ve­te­lé­seit a mi­nisz­té­ri­um­nak.

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

Dzsudzsák őszinte vallomása, ezért választotta az arabokat

A fo­cista le­ve­let írt a szur­ko­lók­nak, azt mondja, ő min­dent meg­tett Eu­ró­páért.

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

Döbbenetes, amit elmond a kislány feljelentő leveléről a megvádolt vízilabdás

A sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt Kósz Zol­tán látta, ami­ket a kis­lány leírt róluk, hi­szen az anyuka neki is el­küldte MMS-ben...

Előkerült Diana sosem látott, kézzel írt levele, ez áll benne

Előkerült Diana sosem látott, kézzel írt levele, ez áll benne

Hét évvel tra­gi­kus ha­lála előtt írta.

Hét évvel tra­gi­kus ha­lála előtt írta.

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben, aki egy tíz­ol­da­las, kéz­zel írt val­lo­má­sá­ban be­szél a lány ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről. Vajon lehet hinni neki?

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Felháborodott Bangó Margit, vérig sértették Bochkor Gáborék!

Felháborodott Bangó Margit, vérig sértették Bochkor Gáborék!

Dühös hang­vé­telű írást tett közzé.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő dühös hang­vé­telű írást tett közzé az in­ter­ne­ten.

Nemzetközi botrányhoz vezethet Alekosz legújabb húzása!

Nemzetközi botrányhoz vezethet Alekosz legújabb húzása!

Va­lóra vál­hat az érdi fiú álma.

A va­ló­ság­show-sze­replő közel egy hó­napja hívta meg érdi ott­ho­nába a Ked­ves Ve­ze­tőt, most va­lóra vál­hat az álma.

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Levél a hősöknek: Hálás üzenetet kaptak a mentősök

Nem min­den­napi kül­de­mény!

Nem min­den­napi kül­de­mény fo­gadta a veszp­rémi men­tő­ál­lo­más mun­ka­tár­sait. Egy új­ra­élesz­tett, haj­más­kéri édes­apa gyer­me­kei írtak a men­tő­sök­nek.

Fordulat: megdöbbentő dolgot tett a gyerekeit szexuálisan zaklató anya

Fordulat: megdöbbentő dolgot tett a gyerekeit szexuálisan zaklató anya

A nő le­ve­let írt gyer­me­ke­i­nek...

For­du­lat kö­vet­kez­het a szi­get­szent­mik­lósi hor­ror­szü­lő­ként el­hí­re­sült H. And­rea és K. Ru­dolf ügyé­ben. A nő ugyanis le­ve­let írt gyer­me­ke­i­nek...

Bujtor István özvegye: Levelet írt a férjem a túlvilágról!

Bujtor István özvegye: Levelet írt a férjem a túlvilágról!

Nyolc éve hunyt el a Buj­tor Ist­ván, aki má­jus­ban ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját...

Nyolc éve hunyt el a Buj­tor Ist­ván, aki má­jus­ban ün­ne­pelte volna 75. szü­le­tés­nap­ját. Sze­ret­tei mára fel­dol­goz­ták a tra­gé­diát, mi több, a könny­csep­pek mel­lett már mo­so­lyogni is tud­nak, a derűs em­lé­kek gyógy­ír­ként szol­gál­nak a sosem múló fáj­da­lomra.

"Fiatal vagyok? Nem. Szép vagyok? Nem."

"Fiatal vagyok? Nem. Szép vagyok? Nem."

Hajni kő­ke­mény le­vele a tá­ma­dó­já­nak. Egy bő nap alatt több mint öt­ez­ren osz­tot­ták meg, és majd' tíz­ezer like-ot ka­pott már az a fi­a­tal lány. Csú­nyán meg­bán­tot­ták...

Hajni kő­ke­mény le­vele a tá­ma­dó­já­nak. Egy bő nap alatt több mint öt­ez­ren osz­tot­ták meg, és majd' tíz­ezer like-ot ka­pott már az a fi­a­tal lány.

Óriási botrány és zsarolás! Megtörte a csendet Klapka fia

Óriási botrány és zsarolás! Megtörte a csendet Klapka fia

Nem enged a lelki ter­ror­nak!

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber leg­idő­sebb fia taj­ték­zik a düh­től, de nem enged a lelki ter­ror­nak!

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

Egy svéd férfi na­gyon meg­döb­bent, mikor egy olyan le­ve­let ka­pott, ami­nek nem ő, hanem az orosz elnök volt a cím­zettje.

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Nem min­den­napi meg­le­pe­tés érte Dem­jén Fe­ren­cet a deb­re­ceni kon­certje előtt.

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója A Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben.

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója a Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben, ten­ge­ren túli ra­jon­gója is akadt, Qu­incy Jones.

Rejtélyes levelet írt titkos szerelmének a mészáros, részletek szivárogtak ki

Rejtélyes levelet írt titkos szerelmének a tömegmészáros, részletek szivárogtak ki

A pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dá­sok egyet­len túl­élő­jé­nek, Salah Ab­des­lam­nak ren­ge­teg női ra­jon­gója van.

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

Sze­retne vele újra ta­lál­kozni.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda is esé­lyes arra, hogy be­ke­rül­jön a német Sport­hí­res­sé­gek Csar­no­kába, mel­lette kam­pá­nyolt egy­kori el­len­fele.

Ezt tedd az ajtódra és mindenkinek jó kedve lesz, ha belép

Ezt tedd az ajtódra és mindenkinek jó kedve lesz, ha belép

Ké­szíts őszies aj­tó­dí­sze­ket!

Te is sze­re­ted, ha az év­sza­kok vál­to­zá­sát a lakás is tük­rözi? Ké­szíts az ősz szí­ne­i­ben pom­pázó aj­tó­dí­sze­ket!

Ne dőlj be! A Citibank nevében küldenek hamis leveleket a csalók

Ne dőlj be! A Citibank nevében küldenek hamis leveleket a csalók

A le­ve­let je­len­leg még is­me­ret­len csa­lók kül­dik a Ci­ti­bank Tö­rök­or­szág ne­vé­ben ma­gyar ügy­fe­lek­nek.

Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt összegyűjtheted a falevelet

Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt összegyűjtheted a falevelet

Nincs szük­sé­ged ge­reb­lyére vagy drága gé­pekre.

Nincs szük­sé­ged ge­reb­lyére vagy drága gé­pekre, hogy el­tün­tesd a le­hul­lott fa­le­ve­le­ket. Gyor­san és ol­csón meg­sza­ba­dul­hatsz az őszi kerti hul­la­dék­tól egyet­len trük­kel.

Drámai levelet írt támadójának a megerőszakolt egyetemista lány

Drámai levelet írt támadójának a megerőszakolt lány

Az ál­do­zat egy le­vél­ben em­lé­ke­zett vissza a ször­nyű es­tére.

A 20 éves fiút nemi erő­szak­kal vá­dol­ták meg, mi­u­tán a Stan­ford Egye­tem egyik há­zi­bu­li­ján meg­tá­ma­dott egy fi­a­tal lányt.

"Kedves Mikulás és Jézuska!" - gyerekek legcukibb karácsonyi levelei

"Kedves Mikulás és Jézuska!" - gyerekek legcukibb karácsonyi levelei

A Mi­ku­lás­nak és Jé­zus­ká­nak szóló le­ve­lek gyak­ran igazi kin­csek és imád­ni­va­lóan cukik. Mint pél­dául ezek, itt...

72 éve írt levelet a Mikulásnak, most kapta meg a Rupert macis könyvet

72 éve írt levelet a Mikulásnak, most kapta meg a Rupert macis könyvet

A má­so­dik vi­lág­há­ború ide­jén írta le­ve­lét a férfi, amit a régi ké­mény fel­újí­tá­sa­kor ta­lál­tak meg.

A fantasy tetoválás már a múlté, most mindenki ilyet akar!

A fantasy tetoválás már a múlté, most mindenki ilyet akar!

A testre var­ra­tott min­ták igazi ék­sze­rei le­het­nek a tes­ted­nek. El­ké­pesztő divat hódít, ami nem más, mint a le­vél­te­to­vá­lás! Ezt nézd!

A testre var­ra­tott min­ták igazi ék­sze­rei le­het­nek a tes­ted­nek. El­ké­pesztő divat hódít, ami nem más, mint a le­vél­te­to­vá­lás! Szebb­nél-szebb nö­vé­nyi le­nyo­ma­tok dí­szít­he­tik a tes­te­det! Ezt nézd!

Levelező énektanfolyam Kasza Tibinél

Levelező énektanfolyam Kasza Tibinél

A ze­nész min­dent meg­tesz, hogy tisz­te­lő­i­nek se­gít­sen.

A ze­nész min­dent meg­tesz, hogy tisz­te­lő­i­nek se­gít­sen, leg­utóbb üze­net­ben tar­tott rövid ok­ta­tást.

Több mint kétezer levelet kapott születésnapjára a geresdlaki tanárnő

Több mint kétezer levelet kapott születésnapjára a geresdlaki tanárnő

75. szü­le­tés­nap­jára sze­rette volna fia meg­lepni a régi ta­nít­vá­nyok ked­ves üze­ne­te­i­vel.