CÍMKE: 'karácsony'

Mikulás van a csokitojáson

Mikulás van a csokitojáson

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa.

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa egy bu­da­pesti kis­bolt­ban. Mi min­denre ké­pe­sek a gyár­tók ma már.

Pucéran állt az ablakba, lefotózták a brutál szexi szinkronúszó lányt

Pucéran állt az ablakba, lefotózták a brutál szexi szinkronúszó lányt

Jev­ge­nyija mez­te­len teste felér egy ka­rá­cso­nyi cso­dá­val.

Jev­ge­nyija mez­te­len teste felér egy ka­rá­cso­nyi cso­dá­val. Csak a sap­kát és a kesz­tyűt kapta ma­gára.

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Mint mondta, egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk.

Egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk. Sze­ren­csére na­gyobb baj nem tör­tént.

Hihetetlen, mit meg lehet csinálni mézeskalácsból, mutatjuk!

Hihetetlen, mit meg lehet csinálni mézeskalácsból, mutatjuk!

Komp­lett mé­zes­ka­lács­vá­rost húz­tak fel há­zak­kal, jár­mű­vek­kel.

Komp­lett mé­zes­ka­lács­vá­rost húz­tak fel há­zak­kal, jár­mű­vek­kel a fő­vá­rosi Bál­ná­ban.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Vá­rat­la­nul érte...

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Nem hiszed el, milyen ajándékkal lepték meg Tóth Andit

Nem hiszed el, milyen ajándékkal lepték meg Tóth Andit

Az éne­kesnő hi­he­tet­le­nül bol­dog, meg is osz­totta egy­ből a hírt a ra­jon­gó­i­val is.

Az éne­kesnő hi­he­tet­le­nül bol­dog, meg is osz­totta egy­ből a hírt a ra­jon­gó­i­val is.

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte a szí­nész­nőt.

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt. Pár­já­val együtt nem várt aján­dé­kok­kal gaz­da­god­tak. Sza­va­i­val élve: immár 8-an van­nak a fal­ká­ban.

Most lebuktak: ide szökött szerelmével Kárpáti Rebeka

Most lebuktak: ide szökött szerelmével Kárpáti Rebeka

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek.

A hátuk mö­gött hagy­ták a fi­a­ta­lok a telet és az öreg kon­ti­nenst és in­kább eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek - a Távol-Ke­le­ten.

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Gyönyörű ajándékot kapott a Jézuskától a súlyos beteg Hanna

Nem­rég mu­tat­tuk be a Ri­post-ban a két és fél­éves Han­nát, aki sú­lyos izom­be­teg­ség­ben szen­ved, és fo­lya­ma­tos te­rá­pi­ára van szük­sége.

Nem­rég mu­tat­tuk be a Ri­post-ban a két és fél­éves Han­nát, aki sú­lyos izom­be­teg­ség­ben szen­ved, és fo­lya­ma­tos te­rá­pi­ára van szük­sége. A csa­lád ku­pa­ko­kat gyűjt, hogy az azo­kért ka­pott pénz­ből fi­zes­sék a ke­ze­lé­se­ket. Leg­utóbb Er­dély­ből jött egy te­her­au­tó­nyi ado­mány!

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

A téli szünetben kapott lángra az iskola karácsonyfája

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban...

Tűz ke­let­ke­zett egy fel­dí­szí­tett ka­rá­csonyfa körül egy ma­gyar­or­szági is­kola au­lá­já­ban a téli szü­net ide­jén... Ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Toronyóra lánccal, őrület, hogy mennyit költöttünk idén a karácsonyra

Toronyóra lánccal, őrület, hogy mennyit költöttünk idén a karácsonyra

Re­kord­össze­get vá­sá­rol­tak a csa­lá­dok az idén a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat, ki­egé­szí­tő­ket, élel­mi­sze­re­ket.

Karácsonykor temette be a lavina, csoda, hogy túlélte

Karácsonykor temette be a lavina, csoda, hogy túlélte

Negy­ven per­cen át he­vert la­vina alatt.

Negy­ven per­cen át he­vert la­vina alatt egy fiú Fran­cia­or­szág­ban, de túl­élte. A 12 éves fiút az Al­pok­ban érte a bal­eset. Egy men­tő­ku­tya buk­kant a nyo­mára.

Hihetetlen, mit kívánt a lövöldöző azért, hogy feladja magát

Hihetetlen, mit kívánt a karácsonyi lövöldöző azért, hogy feladja magát

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet után adta meg magát a rend­őrök­nek egy lö­völ­döző az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Meg­lepő dol­got kért a fegy­ver­le­té­te­lért.

Ki­lenc­órá­nyi patt­hely­zet után adta meg magát a rend­őrök­nek egy lö­völ­döző az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban. Meg­lepő dol­got kért a fegy­ver­le­té­te­lért. Tel­je­sí­tet­ték a szo­kat­lan óhajt, a fegy­ve­res pedig be­tar­totta az ígé­re­tét.

Indul a roham az ajándékok cseréjéért

Indul a roham
az ajándékok cseréjéért

Újra sorok áll­tak a ki­nyitó üz­le­tek­ben: volt, aki az aján­dé­kot vitte vissza, hogy ki­cse­rélje, mások pedig most vet­ték át a meg­ren­delt, de csak ka­rá­csony után meg­ér­ke­zett ter­mé­ket.

Újra sorok áll­tak teg­nap az üz­le­tek­ben: volt, aki az aján­dé­kot vitte vissza, hogy ki­cse­rélje, mások még most vet­ték át a meg­ren­delt ter­mé­ket, ami ka­rá­csony előtt már nem ér­ke­zett meg.

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván.

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván a Fa­ce­boo­kon.

Rég vártunk erre a fotóra! Így karácsonyozott Mészöly Kálmán

Rég vártunk erre a fotóra! Így karácsonyozott Mészöly Kálmán

Amíg az év nagy ré­szé­ben be­teg­sé­gek­kel küz­dött, addig a ka­rá­csonyt gya­kor­la­ti­lag pa­nasz­men­te­sen töl­tötte Mé­szöly Kál­mán.

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

A három hó­na­pos kisfiú élete első ka­rá­cso­nyát ün­ne­pelte a szü­le­i­vel, fo­tója lát­tán tel­je­sen meg­ha­tód­tak a ra­jon­gók.

Halálos bűn boldog karácsonyt kívánni egy kanadai imám szerint

Halálos bűn boldog karácsonyt kívánni egy kanadai imám szerint

Egy Ka­na­dá­ban te­vé­keny­kedő imám ezt ta­nítja a fi­a­tal musz­li­mok­nak...

Így ünnepeltek a sztárok

Így ünnepeltek a sztárok

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek...

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Négyezer ember előtt kérte meg kedvesét a focista: A lány sokkot kapott

Négyezer ember előtt kérte meg kedvesét a focista: A lány sokkot kapott

A te­het­sé­ges ifjú fo­cista meg­adta a mód­ját, egy elő­adás szü­ne­té­ben tette fel a kér­dést.

Újabb megosztó fotó Kim Kardashianékról, ezt tette ötéves kislányával

Újabb megosztó fotó Kim Kardashianékról, ezt tette ötéves kislányával

A csa­ládi ké­pe­ken a celeb leg­idő­sebb gyer­meke már úgy vi­sel­ke­dett, mint egy igazi fel­nőtt nő, pedig csak öt éves.

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

A ma­gyar csa­tár a szo­kott­nál iz­ga­tot­tabb az ün­ne­pen.

A ma­gyar csa­tár a szo­kott­nál iz­ga­tot­tabb az ün­ne­pen.

Megrendítő részletek derültek ki a magyar focista és apja haláláról

Megrendítő részletek derültek ki a magyar focista és apja haláláról

Ki­de­rült, hogy a ször­nyű­ségre a nagy­mama ag­gó­dása miatt de­rült fény.

Az is ki­de­rült, hogy a ször­nyű tra­gé­di­ára a nagy­mama ag­gó­dása miatt de­rült fény.

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért, pedig már hosszú évek óta van­nak együtt.

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Eva Lon­go­ria és Bri­gitte Ni­el­sen ka­rá­cso­nya is más volt, mint az ed­di­giek, hála a pici ba­bá­ik­nak.

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába, így nem csak a lá­nyá­val töl­tötte a ka­rá­csonyt.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába, így nem csak a lá­nyá­val töl­tötte a ka­rá­csonyt.

Nem spóroltak a karácsonyi alkoholon Beckhamék

Nem spóroltak a karácsonyi alkoholon Beckhamék

David és Vic­to­ria Beck­ham egye­dül ka­rá­csony­kor en­ge­dik meg ma­guk­nak, hogy be­csíp­je­nek.

David és Vic­to­ria Beck­ham egye­dül ka­rá­csony­kor en­ge­dik meg ma­guk­nak, hogy be­csíp­je­nek.

A brit tudósok új elmélete: Ezért megy agyadra karácsonykor a családod

Ezért megy agyadra karácsonykor a családod

A ka­rá­csony az év leg­szebb idő­szaka. A csa­ládi össze­jö­ve­te­lek azon­ban nem min­dig si­ke­rül­nek úgy, ahogy vár­juk. De vajon miért?

Ki örülne ennek az ajándéknak: Cinthya Dictatornak bejött

Ki örülne ennek az ajándéknak: Cinthya Dictatornak bejött

Nem semmi aján­dé­kot ka­pott.

Nem semmi aján­dé­kot ka­pott Cin­thya Dic­ta­tor ka­rá­csonyra.

Fehér karácsony, hóban ünnepelt a magyar sztár

Fehér karácsony, hóban ünnepelt a magyar válogatott sztárja

So­káig nem pi­hen­het Hanga Ádám, csü­tör­tö­kön már tét­meccs vár a ko­sa­rasra.

So­káig nem pi­hen­het Hanga Ádám, csü­tör­tö­kön már tét­meccs vár a ko­sa­rasra.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Így ünnepelt a magyar popsztár karácsonykor

Így ünnepelt a magyar popsztár karácsonykor

Rit­kán lá­tott csa­lád­já­val posz­tolt közös képet Ko­vács Ákos, aki meg­hitt csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a ka­rá­csonyt. Rá­adá­sul a ra­jon­gók­nak is írt egy ked­ves jó kí­ván­sá­got.

Rit­kán lá­tott csa­lád­já­val posz­tolt közös képet Ko­vács Ákos, aki meg­hitt csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a ka­rá­csonyt.

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

Heidi uj­jára har­mad­szor ke­rült gyűrű.

Heidi uj­jára har­mad­szor ke­rült gyűrű.

Meghitt karácsony: gyönyörű feleségével ünnepel Tilla - Fotó

Meghitt karácsony: gyönyörű feleségével ünnepel Tilla - Fotó

Nagy sze­re­tet­ben ün­ne­pel­nek.

Nagy sze­re­tet­ben ün­ne­pel a nép­szerű mű­sor­ve­zető is.

Liptai Claudia ötletes karácsonyi videójára nem találunk szavakat

Liptai Claudia ötletes karácsonyi videójára nem találunk szavakat

A mű­sor­ve­ze­tő­nél min­dig vidám han­gu­lat­ban tel­nek az ün­ne­pek. Nézd meg te is!

A mű­sor­ve­ze­tő­nél min­dig vidám han­gu­lat­ban tel­nek az ün­ne­pek. Nézd meg te is!

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

A por­tu­gál sztár pár­já­val, és négy gyer­me­ké­vel ké­szí­tett közös képet az ün­ne­pekre. Szer­dán már meccset ját­szik.

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

A nyolc éves Drake Qu­i­bo­deaux utolsó nap­jait egy kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nyi ak­ci­ó­val pró­bál­ják vi­dá­mabbá tenni.

Drake Qu­i­bo­deaux utolsó nap­jait egy kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nyi ak­ci­ó­val pró­bál­ják vi­dá­mabbá tenni.

Így teszik meghitté a hajléktalanok karácsonyát

Így teszik meghitté a hajléktalanok karácsonyát

Azok­nak is jut idén, akik nél­kü­löz­nek.

Azok­nak is jut idén meleg étel és jó szó, akik nem a csa­lád­juk­ban, hanem ma­gá­nyo­san vagy az utcán töl­tik a ka­rá­csonyt. Szá­mos ön­kén­tes segít.

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Erre figyelj, ha Karácsonykor tömegközlekedéssel utaznál...

Ha Bu­da­pes­ten tö­meg­köz­le­ke­dés­sel utaz­nál va­la­hová Ka­rá­csony nap­jain, jó ha tudod mire szá­míts.

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Egész Németország csodálja a magyar sztár feleségét

Gu­lá­csi Péter csa­pata ka­rá­cso­nyi par­ti­jára vitte el ma­gá­val Diát, aki ki­emel­ke­dik a német fo­cis­ta­fe­le­sé­gek kö­zött is.

Gu­lá­csi Péter csa­pata ka­rá­cso­nyi par­ti­jára vitte el ma­gá­val Diát, aki ki­emel­ke­dik a német fo­cis­ta­fe­le­sé­gek kö­zött is.

Minden, amit az ünnepekkel kapcsolatban jó tudni

Minden, amit az ünnepekkel kapcsolatban jó tudni

Ma kora dél­után be­zár­nak a bol­tok és a szó­ra­ko­zó­he­lyek, leáll a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Ma kora dél­után be­zár­nak a bol­tok és a szó­ra­ko­zó­he­lyek, leáll a tö­meg­köz­le­ke­dés, min­denki siet haza a csa­lád­já­hoz. Bu­da­pes­ten dél­után­tól már csak az éj­sza­kai busz­já­ra­tok köz­le­ked­nek, vál­to­zik a MÁV és a Volán me­net­rendje is. A Ri­post össze­gyűj­tötte az ün­ne­pek al­kal­má­ból fon­tos in­for­má­ci­ó­kat.

Könnyfakasztó, ezt üzenték az eltűnt Maddie szülei karácsony alkalmából

Könnyfakasztó, ezt üzenték az eltűnt Maddie szülei karácsony alkalmából

A kis­lány­nak 2007-ben ve­szett nyoma egy csa­ládi nya­ra­lá­son.

A kis­lány­nak 2007-ben ve­szett nyoma egy csa­ládi nya­ra­lá­son.

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek­ben igazi álomnő le­hetsz ezen a szép ün­ne­pen.

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek­ben igazi álomnő le­hetsz ezen a szép ün­ne­pen.

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

Árokba borult egy autó Vas megyében, két ember megsérült

Árokba borult egy autó Vas megyében, két ember megsérült

A sé­rül­te­ket el­lát­ták.

A men­tők és a tűz­ol­tók már a hely­szí­nen van­nak, a sé­rül­te­ket pedig el­lát­ják. Sze­ren­cse, hogy nem esett na­gyobb bajuk.

Ne bánkódjon, ha nem pont olyan az ajándék, amilyet remélt!

Ne bánkódjon, ha nem pont olyan az ajándék, amilyet remélt!

Ma este ér­de­mes min­den­nek örülni.

Ma este ér­de­mes min­den­nek örülni, ami a ka­rá­csonyfa alatt van, amit a csa­lád­ta­gok aján­dé­koz­nak.

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Tomor Anita: Kár, hogy csak egyszer van karácsony egy évben

Az egész éves ro­ha­nás után de­cem­ber­ben jó érzés meg­állni egy pil­la­natra. Ezzel sincs más­képp a si­ke­res írónő, Tomor Anita, aki leg­újabb köny­vé­vel egy­csa­pásra ke­rült a si­ker­lis­ták élére.

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon ün­ne­pel­het velük.

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a nép­szerű éne­kesnő gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt.

Ez durva, sanyargatja magát karácsonykor Czippán Anett

Ez durva, sanyargatja magát karácsonykor Czippán Anett

Az ün­ne­pek alatt sem csá­bul el.

A mű­sor­ve­zető min­dent meg­tesz azért, hogy vissza­nyerje a szü­lés előtti alak­ját, ennek ér­de­ké­ben még az ün­ne­pek alatt sem csá­bul el.

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

Kis­lá­nyá­val ket­tes­ben dí­szí­tette fel a házat az ün­ne­pekre.

A mű­sor­ve­zető nem­rég új ott­honba köl­tö­zött, és kis­lá­nyá­val ket­tes­ben dí­szí­tette fel a házat az ün­ne­pekre.

Őrület, mit rögzített a kamera az arénában

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját.

Ame­ri­ká­ban egé­szen új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját. Ilyet biz­to­san nem látsz min­den­nap.

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Meglepő dolgot tett karácsony előtt II. Erzsébet, lefotózták

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Sokan talán nem is vet­ték észre, hogy kit rejt a barna kabát és a kendő. Leg­fel­jebb a test­őrök kelt­het­tek fel­tű­nést.

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

Ez már sok: Kelemen Anna durván korhatáros fotóval ünnepel

A sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

An­nácska nem fogta vissza magát, a sze­re­tet ün­ne­pén is ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Külföldön ünnepel, így tölti a karácsonyt a magyar válogatott sztárja

Külföldön ünnepel, így tölti a karácsonyt a magyar válogatott sztárja

Hanga Ádám­nak nem lesz sok ideje a pi­he­nésre, hi­szen de­cem­ber 27-én már a ko­sár­labda Eu­ro­li­gá­ban lép pá­lyára.

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

Hol kell fizetni a parkolásért az ünnepek alatt is?

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes.

A fő­vá­ros nagy ré­szén in­gye­nes a par­ko­lás az ün­ne­pek alatt.

Belestünk a próbára: Készülnek a színészek az Isten pénze előadásra

Belestünk a próbára: Készülnek a színészek az Isten pénze előadásra

Szom­ba­ton mu­­tat­­ják be a Papp László Sport­a­ré­­ná­­ban az Isten Pénze mu­­si­­calt!

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

A mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túlra uta­zott fe­le­sé­gé­vel, Ma­zsi­val, így nem lesz ott szent­este kis­lá­nya mel­lett.

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken a ten­ge­ren­túlra uta­zott fe­le­sé­gé­vel, Ma­zsi­val, így biz­to­san nem lesz ott szent­este kis­lá­nya, Nati mel­lett.

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Durva hőmérsékletadat: Ezt a karácsonyt évekig emlegetni fogjuk

Erre bi­zony ke­ve­sen szá­mí­tot­tak volna de­cem­ber ele­jén! El­ké­pesztő, ami az idő­já­rás­sal tör­té­nik...

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Utolsó karácsonyát ünnepli ez a kisfiú: szörnyű hírt közölt vele orvosa

Fel­fog­ha­tat­la­nul tra­gi­kus, ha egy kis­gye­rek szen­ved ha­lá­los be­teg­ség­ben, nem vé­let­len, hogy a fél világ felfi­gyelt erre a kisfi­úra.

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

A nép­szerű éne­kesnő ma­ra­dandó aján­dék­kal ked­ves­ke­dett a lá­nyá­nak.

A nép­szerű éne­kesnő ma­ra­dandó aján­dék­kal ked­ves­ke­dett lá­nyá­nak a szü­le­tés­napja al­kal­má­ból. Zoé rend­kí­vül bol­dog volt, ami­kor meg­hal­lotta élete talán leg­fon­to­sabb da­lá­nak át­dol­go­zá­sát.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Van egy kí­sér­tés, ami­nek kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján.

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van egy kí­sér­tés, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján.

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Karácsony előtt ne dobd el a narancshéjat, csoda, mi lesz belőle!

Káp­rá­za­tos ün­nepi de­ko­rá­ciót ké­szít­hetsz be­lőle, ami­hez iga­zán nincs szük­sé­ged se kéz­ügyes­ségre, se sok időre.

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

A csa­ládba ka­pasz­kod­nak...

Szá­mos olyan csa­lád van, ahol az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel szo­mo­rú­ság köl­tö­zik a falak közé, hi­szen hi­ány­zik va­laki...

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket.

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz, ebéd­hez! Mu­tat­juk a ka­rá­csony leg­dö­gö­sebb és leg­ele­gán­sabb ci­pőit, csiz­máit.

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Hihetetlenül enyhe idő lesz: megérkezett a karácsonyi előrejelzés

Szo­kat­la­nul meleg lesz a hét­vé­gén és ka­rá­csony­kor sem szá­mít­ha­tunk ha­va­zásra.

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Ezt most ki­ma­xol­ták ren­de­sen...

Alap, hogy a Ná­nási csa­lád nem hagyja ka­rá­cso­nyi videó nél­kül ra­jon­góit. Ezt most ki­ma­xol­ták ren­de­sen...

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

Bangó Margit vallomása: Belehalok a karácsonyba

A ci­gány­da­lok ki­rály­nője nem ta­gadja: bár sze­reti a ka­rá­csonyt, tel­je­sen ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!

A ci­gány­da­lok ki­rály­nője nem ta­gadja: bár sze­reti a ka­rá­csonyt, tel­je­sen ki­ké­szíti az ün­nepi őrü­let!