CÍMKE: 'görögország'

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

Mindenáron meg kell állítani a migránskaravánokat

A ma­gyar kor­mány azt várja az Unió il­le­té­kes szer­ve­i­től, hogy lép­je­nek fel a mig­ráns­ka­ra­vá­nok ellen.

FRISS HÍREK

Migránskaravánt szerveznek az interneten

Migránskaravánt szerveznek az interneten

Mig­rán­sok tíz­ez­rei ter­ve­zik, hogy a kö­vet­kező he­tek­ben útnak in­dul­nak Tö­rök­or­szág­ból, il­letve Gö­rög­or­szág­ból.

Mig­rán­sok tíz­ez­rei ter­ve­zik, hogy a kö­vet­kező he­tek­ben útnak in­dul­nak Tö­rök­or­szág­ból, il­letve Gö­rög­or­szág­ból Né­met­or­szágba.

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag bosszút akar­tak rajta állni.

Csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag bosszút akar­tak rajta állni.

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

Fényes nappal, a háza előtt verték össze a bírót

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

A bíró éppen csak ki­lé­pett a la­kása aj­ta­ján, ami­kor né­gyen kör­be­vet­ték. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a férfit.

Vége! Santorini most tényleg bekeményített

Vége! Santorini most tényleg bekeményített

A görög San­torini, en­gedve az ál­lat­vé­dők­nek, el­til­totta a túl­sú­lyos tu­ris­tá­kat a sza­ma­ra­go­lás­tól a szi­ge­ten, mert egyre több állat ke­rült ál­lat­or­vos­hoz

A görög San­torini, en­gedve az ál­lat­vé­dők­nek, el­til­totta a túl­sú­lyos tu­ris­tá­kat a sza­ma­ra­go­lás­tól a szi­ge­ten.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­ség.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Hoppá, külföldre szökött a gyönyörű magyar énekesnő

Hoppá, külföldre szökött a gyönyörű magyar énekesnő

Zséda ten­ger­parti kör­nye­ze­tet vá­lasz­tott a pi­he­nés­hez, de az ókori vá­ro­so­kat is sze­retné fel­fe­dezni.

Zséda ten­ger­parti kör­nye­ze­tet vá­lasz­tott a pi­he­nés­hez, de az ókori vá­ro­so­kat is sze­retné fel­fe­dezni.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat.

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat, mint az Bu­da­pes­ten volt. Rossi jó eséllyel újon­cot avat.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar vá­lo­ga­tott At­hén­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször a jól is­mert dal.

Szinte napra pon­to­san három éve, a Gö­rög­or­szág-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­zőn hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig csa­ládja arra kérte, hogy ne men­jen, hi­szen ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Moz­gal­mas volt a múlt hét...

A görög ha­tó­sá­gok­nak moz­gal­mas hét­vé­géje volt.

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza.

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Robbanásközeli helyzet alakult ki a görög szigeteken

Robbanásközeli helyzet alakult ki a görög szigeteken

20 ezer be­ván­dor­lót kény­te­le­nek el­szál­lá­solni a ha­tó­sá­gok a Kelet-Égei-ten­ge­ren fekvő görög szi­ge­te­ken.

20 ezer be­ván­dor­lót kény­te­le­nek el­szál­lá­solni a ha­tó­sá­gok a Kelet-Égei-ten­ge­ren fekvő görög szi­ge­tek be­fo­ga­dó­köz­pont­ja­i­ban!

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Har­cos já­ték­kal ver­tük a gö­rö­gö­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Teljesen elképedt saját nyaralási fotóin, bizarr dolog volt a képeken

Teljesen elképedt saját nyaralási fotóin, bizarr dolog volt a képeken

Elő­ször meg­ijedt, ezért ri­asz­totta a ví­zi­men­tő­ket, akik ké­sőbb meg­nyug­tat­ták. Va­lami na­gyon ér­té­ke­set ta­lált.

Elő­ször meg­ijedt, ezért ri­asz­totta a ví­zi­men­tő­ket, akik ké­sőbb meg­nyug­tat­ták. Ki­de­rült, hogy va­lami na­gyon ér­té­ke­set ta­lált.

Mérget kevertek a szórakozóhelyen a vodkába, 17 fiatal került kórházba

Mérget kevertek a szórakozóhelyen a vodkába, 17 fiatal került kórházba

Fagy­ál­lót ke­ver­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen a vod­kába.

Fagy­ál­lót ke­ver­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen a vod­kába, ettől let­tek rosszul a fi­a­ta­lok.

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

Neten keresik az eltűnt családtagokat a görög tűzvész után

A két napja tartó tűz­ben tűn­tek el.

A két napja tartó tűz­ben sokan el­tűn­tek, két­ség­be­esett csa­lád­ta­gok ke­re­sik hoz­zá­tar­to­zó­i­kat Gö­rög­or­szág­ban. Volt, aki ijed­té­ben a ten­ger felé me­ne­kült.

Nemzeti gyásznap: 74-en haltak meg a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Nemzeti gyásznap: 74-en haltak meg a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Kedd dél­utánra már leg­ke­ve­sebb 74-re emel­ke­dett a hétfő óta tartó gö­rög­or­szági er­dő­tü­zek ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma.

Az utolsó pillanatig videózott a görög férfi a házát elnyelő tűzviharban

Az utolsó pillanatig videózott a görög férfi a házát elnyelő tűzviharban

Az éle­té­vel ját­szott az a férfi, aki mo­bil­já­val vé­gig­vi­de­ózta a tűz­vi­hart...

Az éle­té­vel ját­szott az a görög férfi, aki mo­bil­já­val vé­gig­vi­de­ózta, amint a fé­lel­me­tes tűz­vi­har eléri a házát. Pil­la­na­to­kon múlt az élete...

Elszabadult a pokol, a földön fekve is rugdosták a 75 éves polgármestert

Elszabadult a pokol, a földön fekve is rugdosták a 75 éves polgármestert

Üveg­gel do­bál­ták, több­ször fejbe rúg­ták Sza­lo­niki 75 éves pol­gár­mes­te­rét.

Üveg­gel do­bál­ták, több­ször fejbe rúg­ták Sza­lo­niki 75 éves pol­gár­mes­te­rét.

Váratlan döntés, elmenekül a világ elől Harry és Meghan

Váratlan döntés, elmenekül a világ elől Harry és Meghan

El­töl­te­nek Gö­rög­or­szág­ban pár napot.

A má­jusi es­küvő előtt a pár még je­gyes­ként el­tölt Gö­rög­or­szág­ban pár napot.

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Két masz­kos alak ro­hanta le a ben­zin­ku­tat, a tar­tá­lyok­hoz di­na­mi­tot pa­kol­tak - a le­hető leg­több em­bert akar­ták meg­ölni.

Égessétek el őket élve - egyre feszültebb a helyzet a görög szigeteken

Égessétek el őket élve - egyre feszültebb a helyzet a görög szigeteken

Jó pár görög szi­ge­ten az idei nyár sem a tu­riz­mus­ról fog szólni.

Jó pár görög szi­ge­ten az idei nyár sem a tu­riz­mus­ról fog szólni. Az el­múlt három évben egy­mil­lió mig­ráns ér­ke­zett Tö­rök­or­szág­ból a gö­rö­gök­höz. Lesz­bo­szon a leg­rosszabb a hely­zet.

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

Álomnyaraláson vesztette életét a turista

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt a nép­szerű tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint még nincs vége a ve­szély­nek.

A heves vihar em­ber­éle­te­ket kö­ve­telt a nép­szerű tu­ris­ta­pa­ra­di­csom­ban, a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint még nincs vége a ve­szély­nek.

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

A görög kor­mány ter­vei sze­rint hotel szo­bák­ban he­lye­zik el a mig­rán­so­kat.

A görög kor­mány ter­vei sze­rint hotel szo­bák­ban he­lye­zik el a mig­rán­so­kat.

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Ismerd meg Krétát, Görögország egyik legcsodálatosabb szigetét

Kré­tát, Gö­rög­or­szág leg­na­gyobb és leg­dé­leb­ben fekvő szi­ge­tét he­gyek­kel szab­dalt, vál­to­za­tos táj jel­lemzi.

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Görögország ismeretlen csodái

Görögország ismeretlen csodái

Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lyeit mu­tat­juk be.

Mivel az előző cik­künk, ahol Gö­rög­or­szág el­du­gott nya­ra­ló­he­lye­i­ről ír­tunk, nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, ezért úgy gon­dol­tuk, hogy utá­na­já­runk az or­szág to­vábbi cso­dá­i­nak is.

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, menekítik az embereket

Életveszély a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, menekítik az embereket

Több ezer em­bert me­ne­kí­tet­tek ki.

Több ezer em­bert me­ne­kí­tet­tek biz­ton­sá­gos te­rü­letre.

Gyászol Diana udvarhölgye, tinédzser fia balesetben hunyt el

Gyászol Diana udvarhölgye, tinédzser fia borzalmas balesetben hunyt el

A 19 éves fiú imádta a mun­ká­ját, bú­vár­ok­ta­tó­ként dol­go­zott. A halál is a ten­ger­fe­né­ken érte.

Ilyen a boldogság: Claudia férjével pózol az intim nyaralási fotón

Ilyen a boldogság: Claudia férjével pózol az intim nyaralási fotón

A mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val nya­ral Gö­rög­or­szág­ban, ahol lát­ha­tóan jól érzik ma­gu­kat.

Forró csókok: Nyaralás közben bukott le Eros Ramazzotti

Forró csókok: Nyaralás közben bukott le Eros Ramazzotti

Úgy tur­bé­kolt pár­já­val, mintha friss sze­rel­me­sek len­né­nek! Nem is sej­tet­ték, hogy más is látja őket.

Úgy tur­bé­kolt pár­já­val, mintha friss sze­rel­me­sek len­né­nek! Nem is sej­tet­ték, hogy más is látja őket.

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Bikiniben szülinapozik a két dögös popsztár

Bikiniben szülinapozik a két dögös popsztár

A na­pok­ban mind­két bom­bázó egy évvel idő­sebb lett.

A na­pok­ban mind­két bom­bázó egy évvel idő­sebb lett, és ennek örö­mére Eu­rópa egyik leg­szebb szi­ge­tére utaz­tak.

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Bűnözéssel vádolt milliárdos szállna be a magyar fociba

Semmi sem lett az üz­let­ből.

A hírek sze­rint konk­rét vé­teli aján­la­tot tett a deb­re­ceni tu­laj­do­nos­nak a ha­jó­mág­nás. Az üz­let­ből aztán nem lett semmi.

Pólóelődöntő, együk meg a görögöket vacsorára

Pólóelődöntő, együk meg a görögöket vacsorára

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Gö­rög­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az elő­dön­tő­ben a vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Gö­rög­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az elő­dön­tő­ben a vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ezért indul félve útnak a magyar sztárpár

Ezért indul félve útnak a magyar sztárpár

Ba­lássy Betty és Varga Feri gyer­me­ke­ik­kel együtt in­dul­nak el. Re­mé­lik, nem is­mét­lő­dik meg mindaz, amit ta­valy kel­lett át­él­niük.

Ba­lássy Betty és Varga Feri gyer­me­ke­ik­kel együtt in­dul­nak el. Re­mé­lik, nem is­mét­lő­dik meg mindaz, amit ta­valy kel­lett át­él­niük.

10 érdekesség Görögországról

10 érdekesség Görögországról

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja.

Gö­rög­or­szág nem hiába a világ egyik leg­nép­sze­rűbb tu­risz­ti­kai cél­pontja. A cso­dás me­di­ter­rán szi­ge­tek, az ősi kul­túra, a vég­te­le­nül nyu­godt, ked­ves he­lyiek és az íz­le­tes éte­lek csak úgy vonz­zák a lá­to­ga­tó­kat.

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Kevés pénzből tengerpari csúcsnyaralás: irány Zakynthos!

Álom­szép szi­get Gö­rög­or­szág­ban, ahol kris­tály­tiszta kék a ten­ger. Most ki­vé­te­le­sen ol­csón jut­hatsz re­pü­lő­jegy­hez!

Elszabadult a pokol: Görögország lángokban áll

Elszabadult a pokol: Görögország lángokban áll

A kor­mány meg­szo­rító in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sét ter­vezi, mely­nek ha­tá­sára ezrek vo­nul­tak Gö­rög­or­szág ut­cá­ira.

A kor­mány a ka­taszt­ro­fá­lis gaz­da­sági ál­la­po­tok miatt meg­szo­rító in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sét ter­vezi, mely­nek ha­tá­sára ezrek vo­nul­tak Gö­rög­or­szág ut­cá­ira.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Testüket áruló migránsok lepték el az utcákat

Testüket áruló migránsok lepték el az utcákat

A fi­a­tal, kí­sérő nél­küli ti­né­dzse­rek így akar­nak pénzt sze­rezni a to­vább­uta­zá­suk­hoz.

A fi­a­tal, kí­sérő nél­küli ti­né­dzse­rek így akar­nak pénzt sze­rezni a to­vább­uta­zá­suk­hoz.

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán.

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán, pedig már addig is elég fe­szült volt a han­gu­lat. A görög szur­ko­lók az el­len­fél tör­té­nelmi tra­gé­di­á­ján gú­nyo­lód­tak.

Ezek a legszebb görög szigetek

Ezek a legszebb görög szigetek

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van!

Gö­rög­or­szág már csak egy kar­nyúj­tás­nyira van Ma­gyar­or­szág­tól a fa­pa­dos já­ra­tok­nak kö­szön­he­tően, úgy­hogy min­den­képp ér­de­mes le­csapni egy-egy ked­vező aján­latra.

Kell ennél jobb? 7 nap Korfu 39.488 Ft

7 nap Korfu 39.488 Ft

Ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket.

Ha ki­hagy­nád a tö­me­get és a csen­de­sebb idő­szak­ban fe­dez­néd föl Korfu lé­leg­zet­el­ál­lító strand­jait, akkor ér­de­mes ki­hasz­nálni az elő­sze­zon által nyúj­tott le­he­tő­sé­ge­ket, hi­szen ilyen­kor az árak is ked­ve­zőb­bek.

Pokollá vált a turistaparadicsom

Pokollá vált a turistaparadicsom

Aki te­hette, már el­me­ne­kült a gyö­nyörű görög szi­get­ről.

Aki te­hette, már el­me­ne­kült a gyö­nyörű görög szi­get­ről. A mig­rán­sok miatt el­le­he­tet­le­nült a ko­ráb­ban tu­riz­mus­ból élők élete.

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Indítsd a nyaralást jövő májusban Korfun!

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól! Cso­dá­la­tos kör­nye­zet, azúr­kék ten­ger, s a görög konyha fan­tasz­ti­kus ízei...

Egy hét, re­pü­lő­vel, szál­lás­sal, min­den adó­val és il­le­ték­kel már 37.018 Ft-tól!

Brutális: Helikopter zuhant a tengerbe Görögországban - videó

Brutális: Helikopter zuhant a tengerbe Görögországban - videó

A sze­mély­zet meg­úszta, a több mil­lió dol­lá­ros gépet alig­ha­nem se­lej­tezni kell.

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Remek zakinthoszi ajánlat jövő nyárra, főszezonban!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő nya­rat!

Ne bízd a vé­let­lenre a jövő évi álom­nya­ra­lást! Tö­ké­le­tes va­ká­ci­ó­val vár a leg­szebb görög part­sza­kasz, ez most tény­leg ki­hagy­ha­tat­lan!

Melltartó nélkül ölelgeti a focilegendát szexi felesége

Melltartó nélkül ölelgeti a focilegendát szexi felesége

Szí­ve­sen len­nénk a fran­cia vá­lo­ga­tott és az Ar­se­nal egy­kori lab­da­rú­gó­já­nak a he­lyé­ben.

Szí­ve­sen len­nénk a fran­cia vá­lo­ga­tott és az Ar­se­nal egy­kori lab­da­rú­gó­já­nak a he­lyé­ben.

Bikiniben a tengeren, így meg nem láttad a magyar olimpikont

Bikiniben a tengeren, így meg nem láttad a magyar olimpikont

Gö­rög­or­szág­ban pi­heni ki a fá­ra­dal­ma­kat csel­gán­cso­zónk. Nem érzi rosszul magát kül­föl­dön.

Gö­rög­or­szág­ban pi­heni ki a fá­ra­dal­ma­kat csel­gán­cso­zónk. Nem érzi rosszul magát kül­föl­dön.

Bazi nagy görög vacsi: edd végig a menüt, ha bírod!

Bazi nagy görög vacsi: edd végig a menüt, ha bírod!

Kós­tol­tál már töl­tött ka­la­ma­rit?

Kós­tol­tál már töl­tött ka­la­ma­rit? No és mous­sa­kát? Gö­rög­or­szág­nak nem­csak a mű­em­lé­ke­i­vel és a ten­ger­part­já­val ér­de­mes meg­is­mer­kedni...

Több mint ötvenezer migráns érkezhet a déli határhoz!

Több mint ötvenezer migráns érkezhet a déli határhoz!

Gö­rög­or­szág most ké­szül arra, hogy a me­ne­kült­ügyi ha­tó­ság pon­to­san össze­szá­molja, va­ló­já­ban hány mig­ráns is van az or­szág­ban.

Migránsokat segít a hajójával a Barca legendája

Migránsokat segít a hajójával a Barca legendája

Nem ap­ró­pénz­zel jó­té­kony­ko­dott a ka­ta­lá­nok ko­rábbi ked­vence. Éle­te­ket ment­het meg a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­bal­lista.

Nem ap­ró­pénz­zel jó­té­kony­ko­dott a ka­ta­lá­nok ko­rábbi ked­vence. Éle­te­ket ment­het meg a világ- és Eu­rópa-baj­nok fut­bal­lista.

Félnek a magyarok Görögországba utazni

Félnek a magyarok Görögországba utazni

Kör­be­jár­tuk a témát, mennyre raj­zolta át a ma­gyar nya­ra­ló­tér­ké­pet a mig­ráns­hely­zet. Na­gyon. Be­szél­tünk kint élő ma­gyar­ral, de uta­zási iro­dá­val is.

Kör­be­jár­tuk a témát, mennyre raj­zolta át a ma­gyar nya­ra­ló­tér­ké­pet a mig­ráns­hely­zet. Na­gyon.

Durva incidens: Kövekkel dobálták a rendőröket az agresszív migránsok

Durva incidens: Kövekkel dobálták a rendőröket az agresszív migránsok

Újabb össze­tű­zés tör­tént ked­den a görög-ma­ce­dón ha­tá­ron a me­ne­kül­tek, va­la­mint a görög rend­őr­ség kö­zött.

Magasról tesznek a görögök a fenyegetésre

Magasról tesznek a görögök a fenyegetésre

Hiába pat­tog a FIFA és az UEFA.

Szem­be­száll­tak a FIFA-val és az UEFA-val. Be­a­vat­koz­tak a görög szö­vet­ség ügye­ibe, mert a ku­pa­meccse­ken ve­szély­ben érzik a köz­ren­det.

Így küzd a görög rendőrség 800 lázadó migránssal! Durva videó

Így küzd a görög rendőrség 800 lázadó migránssal! Durva videó

Bru­tá­lis videó, a fegy­ve­re­ket is be kel­lett vetni...

Bru­tá­lis videó ke­rült elő arról az erő­sza­kos össze­csa­pá­sá­ról, ahol a fegy­ve­re­ket is be kel­lett vetni...

Hamis szórólappal verték át a migránsokat a határnál!

Hamis szórólappal verték át a migránsokat a határnál!

Azt ígér­ték nekik, bu­szok vár­ják majd őket a folyó túl­ol­da­lán.

Arab nyelvű inst­ruk­ci­ó­kat osz­to­gat­tak is­me­ret­le­nek a két­ség­be­esett mig­rán­sok­nak a görög-ma­ce­dón ha­tá­ron, ami­hez egy kis tér­kép is tar­to­zott. Azt ígér­ték nekik, bu­szok vár­ják majd őket a folyó túl­ol­da­lán. Ké­sőbb ki­de­rült, ebből egy szó sem volt igaz.

Elsodorta a migránsokat az ár, belefulladtak a folyóba!

Elsodorta a migránsokat az ár, belefulladtak a folyóba!

Három af­ga­nisz­táni me­ne­kült halt meg a ma­ce­dón-görög ha­tá­ron.

Három af­ga­nisz­táni me­ne­kült halt meg a ma­ce­dón-görög ha­tá­ron fekvő Gyev­gye­li­já­nál.

35 ezer migráns torlódott fel már Görögországban

35 ezer migráns torlódott fel már Görögországban

Kö­rül­be­lül ezer­öt­száz mig­ráns ér­ke­zé­sére szá­mí­ta­nak a szom­bati nap fo­lya­mán Pi­re­usz ki­kö­tő­jé­ben, At­hén­ban.

Téboly a görög migránstáborban: Kövekkel ütik egymást!

Téboly a görög migránstáborban: Kövekkel ütik egymást!

Már egy vekni ke­nyé­rét is ké­pe­sek egy­más­nak esni, van, hogy éles kő­da­ra­bok­kal verik agyba-főbe tár­sa­i­kat.

Anglia hadihajókkal várja a migránsokat

Anglia hadihajókkal várja a migránsokat

Ha­di­ha­jót, na­szá­do­kat és he­li­kop­tert is küld Lon­don az Égei-ten­gerre.

Ha­di­ha­jót, na­szá­do­kat és he­li­kop­tert is küld Lon­don az Égei-ten­gerre az em­ber­csem­pé­szek ellen.

Különleges egységeket vezényeltek a görög-macedón határra, robbanhat a helyzet

Különleges egységeket vezényeltek a görög-macedón határra, robbanhat a helyzet

Több mint tíz­ezer mig­ráns vá­ra­ko­zik Ido­me­ni­nél, sát­rak­ban, de a szá­muk fo­lya­ma­to­san nő.

Hol nyaralnak idén a magyarok?

Hol nyaralnak idén a magyarok?

Az angol és német tu­ris­ták nem mer­nek az el­múlt évek leg­ke­re­set­tebb nya­ra­lóöve­ze­te­ibe utazni. De mi a hely­zet ve­lünk?

Az angol és német tu­ris­ták nem mer­nek az el­múlt évek leg­ke­re­set­tebb nya­ra­lóöve­ze­te­ibe utazni. De mi a hely­zet ve­lünk?

Fel akarta gyújtani magát egy migráns a görög-macedón határon

Fel akarta gyújtani magát egy migráns a görög-macedón határon!

Több mint tíz­ezer me­ne­kült vá­ra­ko­zik a görög-ma­ce­dón ha­tá­ron, a hely­színi tu­dó­sí­tók sze­rint egyre két­ség­be­eset­teb­bek.

Ketyeg a bomba: humanitárius katasztrófa előtt állunk

UNICEF: humanitárius katasztrófa előtt állunk!

Do­mi­nó­effek­tus: egy­más után zár­ták le a déli or­szá­gok a ha­tá­ra­i­kat a me­ne­kül­tek előtt. Szinte már ke­zel­he­tet­len a görög hely­zet, a gye­re­kek pedig éhez­nek...

Migránslázadás Görögországban, házakat foglalnak el: teljes káosz

Migránslázadás Görögországban, házakat foglalnak el: teljes káosz

A görög-ma­ce­dón ha­tá­ron már több mint hét­ezer be­ván­dorló tor­ló­dott fel.

A görög-ma­ce­dón ha­tá­ron már több mint hét­ezer be­ván­dorló tor­ló­dott fel.

Drámai fejlemények: Több ezer migráns tört ki a görög táborból!

Drámai fejlemények: Több ezer migráns tört ki a görög táborból!

Közel 2000 me­ne­kült együt­tes erő­vel ki­tört a görög tá­bor­ból, majd Ma­ce­dó­nia felé vette az irányt...

Közel 2000 me­ne­kült együt­tes erő­vel ki­tört a görög tá­bor­ból, majd Ma­ce­dó­nia felé vette az irányt...

Tengeren megállíthatatlanok a migránsok

Tengeren megállíthatatlanok a migránsok

Hiába vé­dené több hajó a par­to­kat.

Hiába vé­dené több hajó a par­to­kat, a nem­zet­közi jog akkor is azt kí­vánja meg, hogy me­ne­kült­ügyi el­já­rás­ban ré­sze­sít­sék őket. Gö­rög­or­szág te­he­tet­len.

Pólósaink nem rázták le a szerbeket

Pólósaink nem rázták le a szerbeket

Első meccsén dön­tet­lent ért el férfi­ví­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tunk az Eb-n.

Első meccsén dön­tet­lent ért el férfi­ví­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tunk az Eb-n. A mi­e­ink a gö­rö­gök ellen ját­szot­tak 8-8-as dön­tet­lent, még ret­teg­he­tünk a szer­bek el­leni ne­gyed­dön­tő­től.

Bedurvultak a görögök, rendőrök nyomják vissza a migránsokat

Bedurvultak a görögök, rendőrök nyomják vissza a migránsokat

Az ENSZ fő­biz­tosa za­var­gá­sok­tól tart a mig­rán­so­kat be­fo­gadó or­szá­gok­ban.

A görög rend­őr­ség fel­szá­molt ked­den egy me­ne­kült­tá­bort a ma­ce­dón ha­tár­nál egy vas­úti át­ke­lő­nél. Az új­ság­író­kat el­za­var­ták. Az ENSZ me­ne­kült­ügyi fő­biz­tosa za­var­gá­sok­tól tart a mig­rán­so­kat be­fo­gadó or­szá­gok­ban.

Újabb 6000 migráns tart Nyugat-Európa felé

Újabb 6000 migráns tart Nyugat-Európa felé

Hét­főn 4000, ked­den 2000 be­ván­dorló ér­ke­zett a görög fő­vá­rosba, és men­né­nek to­vább.

Hét­főn 4000, ked­den 2000 be­ván­dorló ér­ke­zett a görög fő­vá­rosba, és men­né­nek to­vább.

Megrázó videó! Így akartak elsüllyeszteni egy menekültekkel teli csónakot

Megrázó videó! Így akartak elsüllyeszteni egy menekültekkel teli csónakot

Sok­koló fel­vé­telt tett közzé a török par­ti­őr­ség, amin egy görög férfi egy csa­pat mig­ráns ellen in­té­zett tá­ma­dást.

Lopott luxusjachttal érkezett több száz menekült Görögországba

Lopott luxusjachttal érkezett több száz menekült Görögországba

Nem értek célba, a par­tok­nál meg­fe­nek­lett a hajó. Min­den­kit ki­me­ne­kí­tet­tek ép­ség­ben.

Őrület! Bevarrták szájukat a migránsok

Őrület! Bevarrták szájukat a migránsok

Tűvel, cér­ná­val varr­ták be szá­ju­kat a mig­rán­sok a görög ha­tá­ron. Tet­tük­kel üzenni akar­tak, senki nem ál­lít­hatja meg a Nyu­gat-Eu­ró­pába igyekvő cso­por­tot.

Tűvel, cér­ná­val varr­ták be szá­ju­kat a mig­rán­sok a görög ha­tá­ron. Tet­tük­kel üzenni akar­tak, senki nem ál­lít­hatja meg a Nyu­gat-Eu­ró­pába igyekvő cso­por­tot.