CÍMKE: 'görögdinnye'

Érdekes felfedezés: ez a nyári gyümölcs növelheti a pénisz hosszát!

Érdekes felfedezés: ez a nyári gyümölcs növelheti a pénisz hosszát!

Egy új tu­do­má­nyos fel­fe­de­zés sze­rint a gö­rög­dinnye jó­té­kony ha­tás­sal van a férfi­as­ságra.

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Szuper újdonság dinnyerajongóknak!

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Szu­per, di­é­tás re­cep­tet mu­ta­tunk.

Imá­dod a gö­rög­dinnyét? Akkor ezt a sa­lá­tát neked ta­lál­ták ki. Szu­per, nyári, di­é­tás re­cep­tet mu­ta­tunk.

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik...

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik...

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­ven­ced!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Most már gö­rög­dinnyé­ből is ve­he­tünk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon!

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon, de már ren­ge­teg a ma­gyar dinnye!

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Íme a leg­jobb öt­le­tek, hogy igazi hű­sítő fi­nom­sá­got tudj vá­sá­rolni ezek­ben a forró nyári na­pok­ban.

Kitört a dinnyeháború!

Kitört a dinnyeháború!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét.

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, ám ez ki­verte a biz­to­sí­té­kot a hazai ter­me­lők­nél. Fel­há­bo­rí­tó­nak tart­ják, hogy éppen a fő­sze­zon ele­jén kezd­tek óri­ási ak­ci­óba, ezzel ve­szé­lyez­tetve meg­él­he­té­sü­ket.

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Íme egy trükk, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel nem kell órá­kat töl­teni a dinnye ki­ma­go­zá­sá­val!

Íme egy trükk, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel nem kell órá­kat töl­teni a dinnye ki­ma­go­zá­sá­val!

Íme a trükk, hogy mindig a legjobb dinnyét vásárold meg

Íme a trükk, hogy mindig a legjobb dinnyét vásárold meg

Semmi nem olyan íz­le­tes, lédús szomj­oltó egy forró nyári napon, mint egy friss sze­let gö­rög­dinnye.

Felejtsd el a mojitót, ez lett a nyár új gyümölcsös koktélja

Felejtsd el a mojitót, ez lett a nyár új gyümölcsös koktélja

Szu­per­gyor­san és szu­per­egy­sze­rűen el­ké­szül! Nem kell hozzá más, csak két al­ko­tó­rész: gö­rög­dinnye és egy üveg finom pezsgő vagy hab­zó­bor.

Akarsz 1 másodperc alatt dinnyét, tortát szeletelni? Ezt nézd!

Akarsz 1 másodperc alatt dinnyét, tortát szeletelni? Ezt nézd!

Ami eddig ne­héz­sé­get oko­zott a kony­há­ban, mos­tan­tól gye­rek­já­ték lesz! Egy új esz­köz­zel pil­la­na­tok alatt fel­ap­rít­hatsz min­dent.

Ami eddig ne­héz­sé­get oko­zott a kony­há­ban, mos­tan­tól gye­rek­já­ték lesz! Egy új esz­köz­zel pil­la­na­tok alatt fel­ap­rít­hatsz min­dent.

Egy trükk, ami finomabbá tesz, minden görögdinnyét

Egy pokoli egyszerű trükk, ami finomabbá tesz, minden görögdinnyét

A gö­rög­dinnyét le­he­tet­len meg­unni! Pláne, ha kis trük­kök­kel min­dig egy ki­csit meg­bo­lon­dí­tod.

Az iz­zasztó me­leg­ben nem győ­zünk hid­ra­tálni, de a víz­ivás saj­nos rém unal­massá válik egy idő után. A gö­rög­dinnyét vi­szont le­he­tet­len meg­unni! Pláne, ha kis trük­kök­kel min­dig egy ki­csit meg­bo­lon­dí­tod.

Jól átvágnak most a dinnyével. Drágán sózzák rád az ízetlen külföldit

Jól átvágnak most a dinnyével. Drágán sózzák rád az ízetlen külföldit

Öt­szö­rö­sére drá­gul a jó ízű ma­gyar dinnye, mire az áru­házba vagy a pi­acra ér, de egy­előre nem ér oda.

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Az em­be­ri­ség az utóbbi száz évben durva vál­to­zá­so­kat in­dí­tott el a ter­mé­szet­ben. Emi­att tűnt fel a gö­rög­dinnyehó...

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Mos­tan­tól egé­szen új ala­pokra he­lye­zed majd a gö­rög­dinnye fa­la­to­zá­sát.

Így fiatalítja a nők testét a görögdinnye

Így fiatalítja a nők testét a görögdinnye

Amíg csak tart a sze­zon, ér­de­mes min­den­nap enni be­lőle.

Az or­vos­tu­do­mány is be­bi­zo­nyí­totta, hogy a gö­rög­dinnye igazi vi­ta­min­bomba és hid­ra­táló cso­da­szer. Amíg csak tart a sze­zon, ér­de­mes min­den­nap enni be­lőle, mivel szám­ta­lan gyógy­ha­tása van.

Itt az új kihívás: a nagy görögdinnye-robbantás!

Itt az új kihívás: a nagy görögdinnye-robbantás!

Ugye eddig eszedbe sem ju­tott, hogy az egy­szerű be­fő­ző­gu­mi­nak bármi köze lehet a gö­rög­dinnyé­hez? Hát, most el­do­bod az agya­dat!

Ugye eddig eszedbe sem ju­tott, hogy az egy­szerű be­fő­ző­gu­mi­nak bármi köze lehet a gö­rög­dinnyé­hez? Hát, most el­do­bod az agya­dat!

6 ital, ami leolvasztja rólad a hashájat

6 ital, ami napok alatt leolvasztja rólad a hashájat

A nyári me­leg­ben gyak­rab­ban kí­ván­juk a hű­tött üdí­tő­ket. Csak­hogy egy ilyen do­bo­zos ital ren­ge­teg cuk­rot tar­tal­maz. Sze­ren­csére ké­szít­hetsz ma­gad­nak olyan üdí­tőt is, ame­lyet lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül ihatsz, és még kar­csú­sít is.

A nyári me­leg­ben gyak­rab­ban kí­ván­juk a hű­tött üdí­tő­ket. Csak­hogy egy ilyen do­bo­zos ital ren­ge­teg ka­ló­riát és cuk­rot tar­tal­maz. Sze­ren­csére ké­szít­hetsz ma­gad­nak olyan üdí­tőt is, ame­lyet lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül ihatsz, és még kar­csú­sít is.

Eszméletlen, mire jó a dinnyemag, nehogy kidobd!

Eszméletlen, mire jó a dinnyemag, nehogy kidobd!

A dinnyét ugye mag nél­kül sze­re­ted?

Me­g­ért­jük, ha a finom gö­rög­dinnyét leg­in­kább mag nél­kül sze­re­ted. De mi le­gyen a mag­gal? For­rázd le, döb­be­ne­tes lesz a hatás!

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Va­lami hi­degre vágysz a hő­ség­ben?

Va­lami hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a gö­rög­dinnye-kását!

Ilyet még nem láttál: Görögdinnyét lopott az édesszájú aligátor

Ilyet még nem láttál: Görögdinnyét lopott az édesszájú aligátor

Egy ka­li­for­niai dinnye­ter­mesztő azt vette észre, hogy va­laki rend­sze­re­sen dézs­málja a ter­mést.

Egy ka­li­for­niai dinnye­ter­mesztő azt vette észre, hogy va­laki rend­sze­re­sen dézs­málja a ter­mést. Ki­hívta a se­riffet, hogy néz­zen utána a do­log­nak. Mind­ket­ten meg­le­pőd­tek, ami­kor ki­de­rült, hogy ki volt a tet­tes...

Vigyázz, átvághatnak a dinnyével!

Vigyázz, átvághatnak a dinnyével!

Jó sok pén­zért kül­föl­dit is sóz­hat­nak rád!

Van már ma­gyar dinnye az áru­sok­nál, de még na­gyon drága. Jó sok pén­zért mást is sóz­hat­nak rád!

3 egészséges finomság görögdinnyéből

3 egészséges finomság görögdinnyéből

Egy finom gö­rög­dinnye leves vagy sang­ria a forró nyári dél­utánra? 3 szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk ebből az is­teni gyü­mölcs­ből!