CÍMKE: 'görögdinnye'

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

Ven­dé­ge­ket vársz és sze­ret­néd őket meg­lepni va­la­mi­vel a nagy me­leg­ben?

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik, mint azt meg­szok­hat­tuk...

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­ven­ced!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód!

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Ez a szuper trükk akár télig tartósítja neked a görögdinnyét!

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Ez a szu­per trükk akár télig tar­tó­sítja neked a gö­rög­dinnyét!

Mire észbe ka­punk, már véget is ér a dinnye­sze­zon. Ez a szu­per trükk akár télig tar­tó­sítja neked a dinnyét!

Kitört a dinnyeháború!

Kitört a dinnyeháború!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, ám ez né­há­nyak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Ezért vesz egyre kisebb dinnyét a magyar!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon.

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon.

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Mu­ta­tunk egy jó trük­köt!

Van egy na­gyon egy­szerű trükk, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel úgy lehet a gö­rög­dinnyét fel­vágni, hogy a le­hető leg­ke­ve­sebb időt kell­jen a ma­go­zás­sal el­töl­teni.

Akarsz 1 másodperc alatt dinnyét, tortát szeletelni?

Akarsz 1 másodperc alatt dinnyét, tortát szeletelni? Ezt nézd!

Felap­rít­hatsz min­dent!

Ami eddig ne­héz­sé­get oko­zott a kony­há­ban, mos­tan­tól gye­rek­já­ték lesz! Egy új esz­köz­zel pil­la­na­tok alatt fel­ap­rít­hatsz min­dent.

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Soha többé nem veszel rossz dinnyét, ha ezeket a trükköket ismered

Íme a leg­jobb öt­le­tek, hogy igazi hű­sítő fi­nom­sá­got tudj vá­sá­rolni.

Íme a leg­jobb öt­le­tek, hogy igazi hű­sítő fi­nom­sá­got tudj vá­sá­rolni ezek­ben a forró nyári na­pok­ban. Ha va­ló­ban finom gö­rög­dinnyét akarsz venni, ér­de­mes meg­je­gyez­ned a tit­kot!

Egy pokoli egyszerű trükk, ami finomabbá tesz, minden görögdinnyét

Egy pokoli egyszerű trükk, ami finomabbá tesz, minden görögdinnyét

A gö­rög­dinnyét vi­szont le­he­tet­len meg­unni! Pláne, ha kis trük­kök­kel min­dig egy ki­csit meg­bo­lon­dí­tod.

Enni vagy nem enni: le lehet nyelni a dinnyemagot?

Enni vagy nem enni: le lehet nyelni a dinnyemagot?

Vajon nem okoz prob­lé­mát?

Sokan van­nak, akik az utolsó magot is ki­pisz­kál­ják a dinnyé­ből, míg mások egy­sze­rűen meg­eszik a gyü­mölcs hú­sá­val együtt. De vajon tény­leg ehető a mag?

Felejtsd el a mojitót, ez lett a nyár új gyümölcsös koktélja

Felejtsd el a mojitót, ez lett a nyár új gyümölcsös koktélja

Szu­per­gyor­san és szu­per­egy­sze­rűen el­ké­szül! Nem kell hozzá más, csak két al­ko­tó­rész: gö­rög­dinnye és egy üveg finom pezsgő vagy hab­zó­bor.

Szu­per­gyor­san és szu­per­egy­sze­rűen el­ké­szül! Nem kell hozzá más, csak két al­ko­tó­rész: gö­rög­dinnye és egy üveg finom pezsgő vagy hab­zó­bor.

Jól átvágnak most a dinnyével. Drágán sózzák rád az ízetlen külföldit

Jól átvágnak most a dinnyével. Drágán sózzák rád az ízetlen külföldit

Öt­szö­rö­sére drá­gul a jó ízű ma­gyar dinnye, mire az áru­házba ér.

Öt­szö­rö­sére drá­gul a jó ízű ma­gyar dinnye, mire az áru­házba vagy a pi­acra ér, de egy­előre nem ér oda, mert az im­por­ton akar­nak előbb túl­adni a ke­res­ke­dők. Rá­adá­sul azért is po­fát­la­nul sokat kér­nek.

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Görögdinnyehó: Már az Alpokban pusztít a bizarr természeti jelenség

Az em­beri te­vé­keny­ség po­koli vál­to­zá­so­kat in­dí­tott el a ter­mé­szet­ben.

Az em­be­ri­ség utóbbi száz­éves te­vé­keny­sé­gé­vel po­koli vál­to­zá­so­kat in­dí­tott el a ter­mé­szet­ben.

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Soha ilyen könnyen nem szeleteltél görögdinnyét! Íme a trükk!

Mos­tan­tól egé­szen új ala­pokra he­lye­zed majd a gö­rög­dinnye fa­la­to­zá­sát.

Itt az új kihívás: a nagy görögdinnye-robbantás!

Itt az új kihívás: a nagy görögdinnye-robbantás!

Most el­do­bod az agya­dat!

Ugye, eddig eszedbe sem ju­tott, hogy az egy­szerű be­fő­ző­gu­mi­nak bármi köze lehet a gö­rög­dinnyé­hez? Hát, most el­do­bod az agya­dat!

6 ital, ami leolvasztja rólad a hashájat

6 ital, ami napok alatt leolvasztja rólad a hashájat

A me­leg­ben kí­ván­juk a hű­tött üdí­tő­ket. De van­nak náluk jobb ita­lok...

Sze­ren­csére ké­szít­hetsz ma­gad­nak olyan üdí­tőt is, ame­lyet lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül ihatsz, és még kar­csú­sít is.

Elképesztő újítás! Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

Elképesztő újítás! Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

Már csak né­hány hét és itt a tik­kasztó nyár. Ké­szülj fel előre, ho­gyan dob­ha­tod fel hű­sítő vi­ze­det egy ár­nya­lat­nyi édes ízzel ka­ló­riák nél­kül!

Így fiatalítja a nők testét a görögdinnye

Így fiatalítja a nők testét a görögdinnye

Már az or­vos­tu­do­mány is be­bi­zo­nyí­totta, hogy a gö­rög­dinnye igazi vi­ta­min­bomba és hid­ra­táló cso­da­szer. Amíg csak tart a sze­zon, ér­de­mes min­den­nap enni be­lőle.

Már az or­vos­tu­do­mány is be­bi­zo­nyí­totta, hogy a gö­rög­dinnye igazi vi­ta­min­bomba és hid­ra­táló cso­da­szer.

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

Ebben a nagy for­ró­ság­ban jól esne egy kis jeges édes­ség, de ke­rülni sze­ret­néd a cuk­rot?

Ebben a nagy for­ró­ság­ban jól esne egy kis jeges édes­ség, de ke­rülni sze­ret­néd a cuk­rot? Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, miből ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt remek di­é­tás fagy­lal­tot.

Ilyet még nem láttál: Görögdinnyét lopott az édesszájú aligátor

Ilyet még nem láttál: Görögdinnyét lopott az édesszájú aligátor

Egy ka­li­for­niai dinnye­ter­mesztő azt vette észre, hogy va­laki rend­sze­re­sen dézs­málja a ter­mést.

Egy ka­li­for­niai dinnye­ter­mesztő azt vette észre, hogy va­laki rend­sze­re­sen dézs­málja a ter­mést.

Eszméletlen, mire jó a dinnyemag, nehogy kidobd!

Eszméletlen, mire jó a dinnyemag, nehogy kidobd!

Me­g­ért­jük, ha a finom gö­rög­dinnyét leg­in­kább mag nél­kül sze­re­ted. De mi le­gyen a mag­gal? For­rázd le!

Me­g­ért­jük, ha a finom gö­rög­dinnyét leg­in­kább mag nél­kül sze­re­ted. De mi le­gyen a mag­gal? For­rázd le, döb­be­ne­tes lesz a hatás!

5 napos dinnyediéta. Garantáltan fogyni fogsz!

5 napos dinnyediéta. Garantáltan fogyni fogsz!

Mu­tat­juk a sza­bá­lyo­kat.

Tud­tad, hogyha dinnyé­vel di­é­tá­zol, egy­ál­ta­lán nem kell éhez­ned és szen­ved­ned? A méz­édes dinnyék­ből ked­vedre fa­la­toz­hatsz, mégis kar­csú­sodni fogsz!

Vigyázz, átvághatnak a dinnyével!

Vigyázz, átvághatnak a dinnyével!

Van már ma­gyar dinnye, de drága. Sok pén­zért mást is sóz­hat­nak rád!

Van már ma­gyar dinnye az áru­sok­nál, de még na­gyon drága. Jó sok pén­zért mást is sóz­hat­nak rád!

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Va­lami hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a gö­rög­dinnye-kását!

Va­lami hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a tö­ké­le­te­sen cu­kor­men­tes gö­rög­dinnye-kását, ame­lyet nem is le­hetne egy­sze­rűbb el­ké­szí­teni. Csak egyet­len hoz­zá­való szük­sé­ges hozzá, maga a dinnye.

3 egészséges finomság görögdinnyéből

3 egészséges finomság görögdinnyéből

Egy finom gö­rög­dinnye leves vagy sang­ria a forró nyári dél­utánra?

Egy finom gö­rög­dinnye leves vagy sang­ria a forró nyári dél­utánra? 3 szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk ebből az is­teni gyü­mölcs­ből!

Vágd a dinnyét másképp! Formabontó kockák és szeletek - Videó

Vágd a dinnyét másképp! Formabontó kockák és szeletek - Videó

A ká­ni­ku­lák leg­nép­sze­rűbb gyü­möl­cse a dinnye. Te ho­gyan sze­le­te­led? Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Így válaszd ki a legfinomabb görögdinnyét!

Így válaszd ki a legfinomabb görögdinnyét!

Meg­mu­tat­juk mit kell fi­gyel­ned.

Nem akarsz léket vá­gatni, ne­hogy min­dent össze­ken­jen ha­záig a dinnyelé? Meg­mu­tat­juk mit kell fi­gyel­ned, hogy a leg­jobb gyü­möl­csöt vidd haza!