CÍMKE: 'ellenőrzés'

Bejelentették, ezeken a helyeken kell ma nagyon figyelnie az autósoknak

Bejelentették, ezeken a helyeken kell ma nagyon figyelnie az autósoknak

Or­szá­gos el­len­őr­zést tar­ta­nak csü­tör­tö­kön a vas­úti át­já­rók­ban.

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

A nyíregyházi piacon akciózott a NAV, ezt találták

A nyíregyházi piacon akciózott a NAV, ezt találták

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal sza­bol­csi mun­ka­tár­sai a nyír­egy­házi pi­a­con el­len­őriz­ték az áru­sí­tást.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal sza­bol­csi mun­ka­tár­sai a nyír­egy­házi pi­a­con el­len­őriz­ték az áru­sí­tást.

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról. Töb­ben is a szü­lők ellen val­lot­tak...

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sa­i­ról.

Pofátlanul hazudozik az Európai Bizottság szóvivője

Pofátlanul hazudozik az EB szóvivője

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert.

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert.

14 zabkása bukott meg a teszten

14 zabkása bukott meg a teszten

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal.

Zab­ká­sá­kat el­len­őr­zött a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (NÉBIH), 17 ter­mé­ket vizs­gál­tak, 14 eset­ben in­dult ha­tó­sági el­já­rás, el­ső­sor­ban je­lö­lési prob­lé­mák miatt.

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don. El­ké­pesztő rész­le­tek...

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don. Ro­var­te­tem, élő ege­rek és még sok bor­za­lom várta a Nébih szak­em­be­reit.

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

Lecsapott a Nébih: elképesztő extrával árulták a mákot a piacon

A de­cem­ber 1-jétől 31-ig tartó össze­han­golt vizs­gá­la­tot alatt 8 mil­lió fo­rintra bír­sá­gol­tak.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih. A fa­ter­mé­kek szi­gorú nyo­mon kö­ve­té­sét el­len­őr­zik.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban.

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban. A hi­va­tal mun­ka­tár­sai la­bo­ra­tó­ri­um­ban vizs­gál­ták a cit­rom­le­ve­ket. A teszt során ér­de­kes ered­mé­nyek szü­let­tek.

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot a ka­rá­cso­nyi fény­fü­zé­rek fo­gyasz­tó­vé­delmi el­len­őr­zé­se­kor.

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot az el­len­őr­zés­kor.

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont. A ka­mi­o­nos meg akart lépni az iga­zol­ta­tás elől.

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat, a leg­több pi­a­cot meg­fe­le­lő­nek ta­lál­ták, de néhol volt hiba is.

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját, mely­nek kí­sé­rő­szö­vege sze­rint egy civil rend­őr­autó sza­bály­ta­lan­ságba haj­szolja a ka­mi­o­no­so­kat.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját, mely­nek kí­sé­rő­szö­vege sze­rint egy civil rend­őr­autó sza­bály­ta­lan­ságba haj­szolja a ka­mi­o­no­so­kat, majd meg­bün­te­tik őket. A Ri­postr az igaz­ság után eredt.

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! El­in­dul­tak az el­len­őr­zé­sek...

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! El­in­dul­tak az el­len­őr­zé­sek...

Sorra szedik le a migránsokat a távolsági buszokról

Sorra szedik le a migránsokat a távolsági buszokról

Új re­kor­dot ért el a szá­muk...

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség sta­tisz­ti­kája sze­rint újabb re­kor­dot ért el ta­valy a kül­föld­ről ér­kező tá­vol­sági bu­szo­kon utazó il­le­gá­lis be­ván­dor­lók száma.

Razziák kezdődnek a panelekben

Razziák kezdődnek a panelekben

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről.

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről. Az el­len­őr­zés előtt be­pa­kol­ják az egyéb­ként til­tot­tan fo­lyo­són tá­rolt dol­go­kat, utána pedig újból ki­rak­ják azo­kat.

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén...

Örülnek a magyarok: nem lenne kötelező a kéményvizsgálat

Örülnek a magyarok: nem lenne kötelező a kéményvizsgálat

A ké­mény­sep­rők til­ta­koz­nak!

A csa­ládi há­zak­nál csak a tu­laj­do­no­son múlna, hogy igényt tart-e a ké­mény el­len­őr­zé­sére. A munka meg­ren­de­lése nem lenne kö­te­lező.

Lavina indult el:
nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Lavina indult: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le Bu­da­pes­ten. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu szék­he­lyét is.

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le Bu­da­pes­ten. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu szék­he­lyét is.

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Há­rom­na­pos el­len­őr­zés indul ma.

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a koz­me­ti­ku­sok­nak, massző­rök­nek, kör­mö­sök­nek: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lal­ták le.

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Obama ha­zu­dott a biz­ton­ság­ról?

Hiába a nem­zet­biz­ton­sági koc­ká­zat, ren­ge­te­gen át­vizs­gá­lás nél­kül sik­lot­tak át a résen. Obama ha­zu­dott a la­ko­sok és az or­szág biz­ton­sá­gá­ról?

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Feb­ru­á­rig tart­hat­nak az el­len­őr­zé­sek.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság úgy ha­tá­ro­zott, hogy feb­ru­á­rig en­ge­dé­lyezi egyes tag­ál­la­mok belső ha­tár­el­len­őr­zé­sét.

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

A NAV elől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból.

A NAVe­lől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból. Az eset Csong­rád és Békés megye ha­tá­rán tör­tént. Az anyag eső­vel ve­gyülve ideg­mé­reggé vált, de az em­beri egész­ségre ár­tal­mat­lan.

Csúnyán szívatják az osztrák rendőrök a magyarokat

Csúnyán szívatják az osztrák rendőrök a magyarokat

Az oszt­rák ha­tó­ság em­be­rei ál­lí­tó­lag szán­dé­ko­san hát­rál­tat­ják a ma­gyar au­tó­so­kat.

Az oszt­rák ha­tó­ság em­be­rei ál­lí­tó­lag szán­dé­ko­san hát­rál­tat­ják a ma­gyar au­tó­so­kat.

Lecsap a szuperhatóság a csaló taxisokra!

Lecsap a szuperhatóság a csaló taxisokra!

Hin­tába te­szik az uta­so­kat...

Ősz­től három ha­tó­ság he­lyett egy nagy szer­ve­zet fi­gyelne a so­fő­rökre. Az adó­ha­tó­ság­nál úgy lát­ják, még most is szí­ve­sen te­szik hin­tába a uta­so­kat....

Kemény ellenőrzés országszerte: buszokon keresik a bűnözőket a zsaruk!

Kemény ellenőrzés országszerte: buszokon keresik a bűnözőket a zsaruk!

A vá­ro­son belül épp­úgy meg­ál­lít­hat­ják a köz­le­ke­dést, mint a fő­uta­kon.

Sokkolta a látvány az ellenőröket, bezáratták a kínait

Sokkolta a látvány az ellenőröket, bezáratták a kínait

Még a min­ta­vé­te­lig sem ju­tot­tak el a NÉBIH szak­em­be­rei, ak­kora volt a kosz az egyik XIV. ke­rü­leti távol-ke­leti ét­te­rem­ben.

Még a min­ta­vé­te­lig sem ju­tot­tak el a NÉBIH szak­em­be­rei, ak­kora volt a kosz az egyik XIV. ke­rü­leti távol-ke­leti ét­te­rem­ben. 135 kiló élel­mi­szer­nek tűnő ter­mé­ket azon­nal ki­von­tak a for­ga­lom­ból.

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Szú­ró­pró­ba­szerű el­len­őr­zést tar­ta­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok.

Szú­ró­pró­ba­szerű el­len­őr­zést tar­ta­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok, csak­nem 8 ki­lo­mé­te­res a ko­csi­sor, majd­nem egy órát kell várni a ha­tár­nál.

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

Idén nyu­god­tan al­ha­tunk, min­den­féle el­len­őrök fi­gye­lik az ügyes­ke­dő­ket!

Idén nyu­god­tan al­ha­tunk, min­den­féle el­len­őrök fi­gye­lik az ügyes­ke­dő­ket!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Még a la­bo­ro­sok is meg­lep­dőd­tek...

A Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság la­bo­ra­tó­ri­uma, húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még ők is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

He­te­kig tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés.

A bajor bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint akár he­te­kig is tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés a ha­tár­nál, emi­att már hét­főn fel­tor­ló­dott a ko­csi­sor.

Félelmetes, mire képes az emberi microchip!

Félelmetes, mire képes az emberi microchip!

Az NBC sze­rint 2017-re meg­va­ló­sul­hat, hogy min­den ame­ri­ka­iba mik­ro­chi­pet ül­tes­se­nek.

Mocskos cukrászüzemre csaptak le az ellenőrök

Mocskos cukrászüzemre csaptak le az ellenőrök

Ez­út­tal egy egér­ürü­lék­kel szennye­zett, ta­ka­rí­tat­lan cuk­rász­üzem volt a cél­pont.

Vízért könyörgött a radiátorhoz kötözött férfi a Merényiben

Vízért könyörgött a radiátorhoz kötözött férfi a Merényiben

Nem lá­tott még sok­ko­lób­bat az Om­buds­mani Hi­va­tal fő­osz­tály­ve­ze­tője.