CÍMKE: 'ellenőrzés'

Horror a Békés megyei vágóhídon - videó

Undorító, ezt találta a Nébih egy vágóhídon - videó

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek a szak­em­be­rek.

Békés me­gyé­ben el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket ké­szí­tet­tek egy vá­gó­hí­don.

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

Tesztelték itthon a citromleveket, több gond is akadt

13 kü­lön­böző cit­romlé el­len­őr­zé­sét vé­gez­ték el a szak­em­be­rek.

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

Fokozottan ellenőrzik a tűzifa-kereskedőket a hatóságok

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih.

A fa­anyag-ke­res­ke­de­lem­ben is fon­tos a nyo­mon kö­vet­he­tő­ség, erre nagy fi­gyel­met for­dít a Nébih.

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

Kiderült: a fényfüzérek felével baj van

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot a ka­rá­cso­nyi fény­fü­zé­rek fo­gyasz­tó­vé­delmi el­len­őr­zé­se­kor.

53 ter­mék­ből 25 meg­bu­kott a vizs­gá­la­to­kon, a prob­lé­más ter­mé­kek ará­nya el­érte a 47 szá­za­lé­kot az el­len­őr­zés­kor.

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka...

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A sofőrt nem érdekelte, hogy lóg a rendőr a kamion elején

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont.

A rendőr iga­zol­tatni akarta a ka­mi­ont. A ka­mi­o­nos vi­szont meg akart lépni az iga­zol­ta­tás elől.

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Kamuvideóval hergelik az autósokat

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dás kí­sérte egy ka­mi­on­so­főr vi­de­ó­ját, mely­nek kí­sé­rő­szö­vege sze­rint egy civil rend­őr­autó sza­bály­ta­lan­ságba haj­szolja a ka­mi­o­no­so­kat, majd meg­bün­te­tik őket.

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

Mostantól hivatalosan is tilos túl barna lángost sütni

El­in­dul­tak a lán­gos­kom­man­dók!

Jaj annak a lán­gos­sü­tő­nek, ame­lyik túl barna lán­gost ad a ven­dég ke­zébe! Mos­tan­tól a Nébih el­len­őrei jár­ják a lán­go­so­zó­kat, hogy meg­néz­zék, túl­sü­tik-e a ked­velt hazai ételt.

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

Razzia a budapesti piacokon, fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat.

A Nébih 14 fő­vá­rosi pi­a­con el­len­őrizte az áru­so­kat, a leg­több pi­a­cot meg­fe­le­lő­nek ta­lál­ták, de néhol volt hiba is.

Sorra szedik le a migránsokat a távolsági buszokról

Sorra szedik le a migránsokat a távolsági buszokról

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség sta­tisz­ti­kája sze­rint újabb re­kor­dot ért el ta­valy a le­kap­csolt mig­rán­sok száma.

A német szö­vet­ségi rend­őr­ség sta­tisz­ti­kája sze­rint újabb re­kor­dot ért el ta­valy a le­kap­csolt mig­rán­sok száma.

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén...

Lavina: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Lavina indult el: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Nem­zet­közi bű­nö­ző­há­ló­za­tot lep­lez­tek le a ma­gyar fő­vá­ros­ban. A NAV em­be­rei meg­száll­ták a Mall.hu web­áru­ház bu­da­pesti szék­he­lyét is.

Razziák kezdődnek a panelekben

Razziák kezdődnek a panelekben

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről. Az el­len­őr­zés előtt be­pa­kol­ják az egyéb­ként til­tot­tan fo­lyo­són tá­rolt dol­go­kat, utána pedig újból ki­rak­ják azo­kat.

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről. Az el­len­őr­zés előtt be­pa­kol­ják az egyéb­ként til­tot­tan fo­lyo­són tá­rolt dol­go­kat, utána pedig újból ki­rak­ják azo­kat ugyan­oda. Hol lesz így bal­eset-meg­elő­zés?

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Autósok, figyelem: akár a forgalmit is bukhatjuk a razzián

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Há­rom­na­pos el­len­őr­zést tar­ta­nak az uta­kon. Min­dent fi­gyel­nek, és ha nem ké­szül­tünk fel, pórul jár­ha­tunk! Mu­tat­juk, mire kell fi­gyelni.

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Körmére nézett a NAV a körmösöknek, ez derült ki

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a szép­ség­ipar­nak: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Meg­lepő dol­gokra de­rült fény. Jól megy a szép­ség­ipar­nak: hir­te­len sok­kal töb­bet ke­res­nek.

Örülnek a magyarok: nem lenne kötelező a kéményvizsgálat

Örülnek a magyarok: nem lenne kötelező a kéményvizsgálat

A ké­mény­sep­rők til­ta­koz­nak!

A csa­ládi há­zak­nál csak a tu­laj­do­no­son múlna, hogy igényt tart-e a ké­mény el­len­őr­zé­sére. A munka meg­ren­de­lése nem lenne kö­te­lező.

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt.

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt az al­ler­gi­á­tól, de úgy tűnik, a ha­tó­sá­gok alig tesz­nek va­la­mit!

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

Hat mázsa hal ment volna a levesbe, kukába dobták az ellenőrök

A több száz kiló halat mind­össze egyet­len hét­vége alatt fog­lalta le a NÉBIH.

Csúnyán szívatják az osztrák rendőrök a magyarokat

Csúnyán szívatják az osztrák rendőrök a magyarokat

Emi­att na­gyobb a bal­eset­ve­szély is...

Az oszt­rák ha­tó­ság em­be­rei ál­lí­tó­lag szán­dé­ko­san hát­rál­tat­ják a ma­gyar au­tó­so­kat. Emi­att rá­adá­sul egyre na­gyobb a bal­eset­ve­szély is...

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

A NAV elől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból.

A NAV elől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból.

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Ellenőrizetlenül áradtak a migránsok az USA-ba

Obama ha­zu­dott a biz­ton­ság­ról?

Hiába a nem­zet­biz­ton­sági koc­ká­zat, ren­ge­te­gen át­vizs­gá­lás nél­kül sik­lot­tak át a résen. Obama ha­zu­dott a la­ko­sok és az or­szág biz­ton­sá­gá­ról?

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Még hónapokig szívhatunk az osztrák határon

Feb­ru­á­rig tart­hat­nak az el­len­őr­zé­sek.

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság úgy ha­tá­ro­zott, hogy feb­ru­á­rig en­ge­dé­lyezi egyes tag­ál­la­mok belső ha­tár­el­len­őr­zé­sét.

Lecsap a szuperhatóság a csaló taxisokra!

Lecsap a szuperhatóság a csaló taxisokra!

Eddig három szer­ve­zet fi­gyelt a hi­é­nákra, most egy ha­tó­ság nézné, ho­gyan verik át az uta­so­kat.

Eddig három szer­ve­zet fi­gyelt a sze­mély­szál­lí­tókra, most egy, át­lát­ható rend­szert sze­ret­né­nek.

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Ellenőriznek az osztrákok: több kilométeres torlódás Hegyeshalomnál

Szú­ró­pró­ba­szerű el­len­őr­zést tar­ta­nak az oszt­rák ha­tó­sá­gok, csak­nem 8 ki­lo­mé­te­res a ko­csi­sor.

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal em­be­rei idén is ke­mé­nyen el­len­őr­zik a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek­hez kö­tődő ter­mé­ke­ket!

Kemény ellenőrzés országszerte: buszokon keresik a bűnözőket a zsaruk!

Kemény ellenőrzés várható országszerte! Akár a helyi járatos buszokat is ellephetik a rendőrök

Az egész or­szág­ban meg­ál­lít­hat­ják a for­gal­mat.

Vi­gyá­zat, a rend­őr­ség Ma­gyar­or­szág egész te­rü­le­tére ki­ter­jeszti a szi­gorú kont­rollt! Utá­na­jár­tunk, hogy mit el­len­őriz nagy erők­kel a ha­tó­ság. A kö­vet­kező na­pok­ban ér­de­mes job­ban fi­gyelni!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még a la­bo­ro­sok is meg­le­dőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Az ün­ne­pek előtt a cso­ki­mi­ku­lá­so­kat el­len­őrizte a Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság la­bo­ra­tó­ri­uma. Húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még ők is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Megrázó mértékű mocsok, penészes kenyér és macska egy budapesti pékségben!

Megrázó mértékű mocsok, penészes kenyér és macska egy budapesti pékségben!

Döb­be­ne­tes fo­tó­kat ké­szí­tett a NÉBIH egy bu­da­pesti pék­ség­ről! Na­gyon re­mél­jük, hogy egyik ol­va­sónk sem vá­sá­rolt innen.

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

Kilométeres dugók az osztrák-német határnál

A bajor bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint akár he­te­kig is tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés a ha­tár­nál, emi­att már hét­főn fel­tor­ló­dott a ko­csi­sor.

A bajor bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint akár he­te­kig is tart­hat a fo­ko­zott el­len­őr­zés a ha­tár­nál, emi­att már hét­főn fel­tor­ló­dott a ko­csi­sor.

Mocskos cukrászüzemre csaptak le az ellenőrök

Mocskos cukrászüzemre csaptak le az ellenőrök

Egy egér­ürü­lék­kel szennye­zett, ta­ka­rí­tat­lan cuk­rász­üzem bu­kott le, ahol le­járt alap­anya­gok­ból mké­szül­tek az édes­sé­gek.

Félelmetes, mire képes az emberi microchip!

Félelmetes, mire képes az emberi microchip!

Az NBC sze­rint 2017-re meg­va­ló­sul­hat, hogy min­den ame­ri­kai ál­lam­pol­gárba mik­ro­chi­pet ül­tes­se­nek.

Az NBC sze­rint 2017-re meg­va­ló­sul­hat, hogy min­den ame­ri­kai ál­lam­pol­gárba mik­ro­chi­pet ül­tes­se­nek. A tech­ni­kai meg­ol­dás már fej­lesz­tés alatt áll. Lé­nyege, hogy bárki azon­nal le­in­for­mál­ható le­gyen pa­pí­rok nél­kül.

Vízért könyörgött a radiátorhoz kötözött férfi a Merényiben

Vízért könyörgött a radiátorhoz kötözött férfi a Merényiben

Sok­koló hely­ze­tek.

Nem lá­tott még sok­ko­lób­bat az Om­buds­mani Hi­va­tal fő­osz­tály­ve­ze­tője, aki a Me­ré­nyi­ben vég­zett el­len­őr­zés­kor maga itatta meg a szom­jas be­te­get.