CÍMKE: 'bírság'

Úzvölgyi támadás: az erőszaktevők helyett az áldozatokat büntetik

Az erőszaktevők helyett az áldozatokat büntetik

A tör­tén­tek után a Ko­vászna me­gyei ön­kor­mány­zat ma­gyar al­el­nö­két bír­sá­gol­ták meg.

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Alkalmatlansági adót fizetnek a zuglóiak

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak "al­kal­mat­lan­sági adót" fi­zetni - írta pén­teki Fa­ce­book-poszt­já­ban Ko­csis Máté, a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

Pol­gár­mes­te­rük miatt kény­te­le­nek a zug­ló­iak "al­kal­mat­lan­sági adót" fi­zetni - írta pén­teki Fa­ce­book-poszt­já­ban Ko­csis Máté.

Odacsapott a Wizz Air a füstölgő utasoknak

Odacsapott a Wizz Air a füstölgő utasoknak

Két, Ma­gyar­or­szágra tartó utast is fe­ke­te­lis­tára tett a lé­gi­tár­sa­ság, akikre rá­adá­sul fe­jen­ként 3000 eurós, mint­egy 940 ezer fo­rin­tos bün­te­tést is ki­szab­tak. Ta­nul­sá­gos tör­té­net.

Két, Ma­gyar­or­szágra tartó utast is fe­ke­te­lis­tára tett a lé­gi­tár­sa­ság, akikre rá­adá­sul fe­jen­ként 3000 eurós, mint­egy 940 ezer fo­rin­tos bün­te­tést is ki­szab­tak.

Sokmilliós bírságot kapott idehaza a Wizz Air

Sokmilliós bírságot kapott idehaza a Wizz Air

Tisz­tes­ség­te­len ke­res­ke­delmi gya­kor­lat miatt első fokon 15 mil­lió fo­rin­tos bír­sá­got ka­pott a Wizz Air.

Tisz­tes­ség­te­len ke­res­ke­delmi gya­kor­lat miatt első fokon 15 mil­lió fo­rin­tos bír­sá­got ka­pott a nya­kába a Fő­vá­rosi Kor­mány­hi­va­tal­tól.

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Itt ne építs homokvárat, mert börtönbe kerülhetsz!

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van oka.

Agy­rém­nek tűnik, per­sze van rá hi­va­ta­los ma­gya­rá­zat. Úgy­hogy azok a ma­gyar tu­ris­ták, akik mos­ta­ná­ban in­dul­nak oda, jobb ha tud­nak róla.

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben volt része a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek szom­ba­ton...

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben volt része a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek szom­ba­ton...

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Aljas módszerekkel csaptak be kiszolgáltatott embereket

Nincs ha­tára a nye­re­ség­vágy­nak. A jó üzlet re­mé­nyé­ben gát­lás­ta­lan mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak.

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Magából kikelve őrjöngött a sztárapuka, csúnyán megjárta

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot.

Az a mi­ni­mum, hogy vé­gig­csi­nál egy düh­ke­ze­lési tan­fo­lya­mot. Hi­he­tet­len, min gu­rult be Alec Bald­win!

Jó hír az autósoknak, több ezer ember bírságát engedik el

Jó hír az autósoknak, több ezer ember bírságát engedik el

Egy he­lyen nem volt ki­he­lyezve a szük­sé­ges tábla, ezért a bír­ság nem ér­vé­nyes.

Egy he­lyen nem volt ki­he­lyezve a szük­sé­ges tábla, ezért a bír­ság nem ér­vé­nyes.

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Elképesztő dolgot művelt 3 tinilány az auschwitzi haláltábor kapujában

Vajon mire gon­dol­tak a ti­ni­lá­nyok, ami­kor a félre nem ért­hető moz­du­lat­tal be­le­mo­so­lyog­tak a ka­me­rába?

Kiskorúnak adott el alkoholt a magyar Tesco, durva büntetést kapott

Kiskorúnak adott el alkoholt a magyar Tesco, durva büntetést kapott

A deb­re­ceni, Mi­ke­cséri úton lévő Tes­co­ban az al­ko­ho­los ita­lok ér­té­ke­sí­tése ha­tó­sági in­téz­ke­dés miatt szü­ne­tel.

Drága mulatság ingyen parkolni

Drága mulatság ingyen parkolni

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. Ilyen­kor a ki­je­lölt par­ko­lón kívül, úgy­ne­ve­zett zöld­fe­lü­le­ten le­tenni az autót a le­hető leg­rosszabb ötlet. Ez ugyanis 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óri­ási par­lag­fü­ves te­rü­le­tet ta­lált a Ri­post Pes­ter­zsé­be­ten!

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját tu­laj­donú te­rü­le­té­ről, még­sem tör­té­nik semmi!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

2000 Eurós bírsággal "díjazták" a kutyáját forró autóban felejtő nőt!

Egy svájci nő 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Sz­lo­vé­ni­á­ban egy svájci nő, pél­dás, 1905 eurós bün­te­tést ka­pott, mert a forró ko­csi­ban hagyta ku­tyáit.

Parlagfűrobbanás! A nagy eső miatt elborítja az országot a gyomnövény

Parlagfűrobbanás! A nagy eső miatt elborítja az országot a gyomnövény

A jövő hét­től már szórja vi­rág­po­rát a sú­lyo­san al­ler­gén nö­vény, jóval ko­ráb­ban, mint más­kor. Va­sár­na­pig van idő le­ka­szálni!

Újabban ezért is megbüntethetnek a belvárosban

Újabban ezért is megbüntethetnek a belváros utcáin

Akár 150 000 Ft is lehet a bír­ság.

A köz­te­rü­let-fel­ügye­lők már a fül­hall­gató nél­küli ze­ne­hall­ga­tá­sért, vagy sör­bike-ozá­sért is bün­tet­het­nek a fő­vá­ros bi­zo­nyos ut­cáin.

Hihetetlen, mennyivel száguldozott a magyar sofőr külföldön

Hihetetlen, mennyivel száguldozott a sofőr külföldön

Jól meg is bün­tet­ték.

Biz­to­san az is­mert slá­ger szólt a ma­gyar sofőr ko­csi­já­ban, csak­nem át­élte, mi­lyen érzés 220 fe­lett...

Eldőlt az Airbnb sorsa Magyarországon

Eldőlt az Airbnb sorsa Magyarországon

A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal dön­tött, mely­nek ér­tel­mé­ben ko­moly vál­toz­ta­tá­sokra lehet szá­mí­tani a ked­velt, nem­zet­közi szál­lás­adó cég­gel kap­cso­lat­ban.

A Gaz­da­sági Ver­seny­hi­va­tal dön­tött, ko­moly vál­toz­ta­tá­sokra lehet szá­mí­tani a ked­velt, nem­zet­közi szál­lás­adó cég­gel kap­cso­lat­ban.

Több százezres bírságra számít Jolly

Több százezres bírságra számít Jolly

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök.

Az éne­kest klip­for­ga­tás köz­ben kap­csol­ták le az oszt­rák rend­őrök.

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Szegény Tusup, már megint megbüntették

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra.

Hosszú Ka­tinka férje tesz a sza­bá­lyokra. Csak ja­nu­ár­ban há­rom­szor bír­sá­gol­ták meg.

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

5 egyszerű kérdés: Ezen a teszten a sofőrök 25 százaléka megbukik

Ré­góta van jog­sid? Tedd magad pró­bára!

Azt hi­szed ma­ga­biz­to­san ve­zetsz, pedig az sem biz­tos, hogy jól par­kolsz! Tedd magad pró­bára!

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Lejárt az idő, nem fizetett Hujber Ferenc

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét.

Huj­ber Feri nem tel­je­sí­tette kö­te­le­zett­sé­gét és talán a kö­vet­kez­mé­nyek­kel sem szá­molt.

Hujber miatt változtatnak nevet a névrokonai

Hujber miatt változtatnak nevet a névrokonai

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got.

Huj­ber Fe­renc el­hagyta az or­szá­got, és nem is tudja, mi­csoda fel­há­bo­ro­dást ha­gyott maga után.

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

Rendőri intézkedés: Megbüntették Hajós Andrást!

A hu­mo­ris­tát a kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök egy sza­bály­ta­lan­ság miatt! Me­he­tett is a pos­tára befi­zetni a csek­ket...

A hu­mo­ris­tát a kör­úton ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök egy sza­bály­ta­lan­ság miatt! Me­he­tett is a pos­tára befi­zetni a csek­ket...

Kiakadtak a szombathelyi Hujberek a botrányos színészre

Kiakadtak a szombathelyi Hujberek a botrányos színészre

Huj­ber Fe­renc nem is tudja mi­lyen ká­ro­kat okoz a kör­nye­ze­té­nek.

Huj­ber Fe­renc nem is tudja mi­lyen ká­ro­kat okoz a kör­nye­ze­té­nek.

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték.

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát.

Büntetés jár az engedély nélküli migráns albérlőért

Büntetés jár az engedély nélküli migráns albérlőért

Mos­tan­tól sok­kal ne­he­zeb­ben jut­nak szál­lás­hoz a Nagy-Bri­tan­ni­á­ban tar­tóz­kodó il­le­gá­lis mig­rán­sok.

Mos­tan­tól sok­kal ne­he­zeb­ben jut­nak szál­lás­hoz a Nagy-Bri­tan­ni­á­ban tar­tóz­kodó il­le­gá­lis mig­rán­sok, egy új ren­de­let alap­ján ugyanis ke­mé­nyen bün­te­tik azo­kat, akik ki­ad­ják nekik a la­ká­su­kat.

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Megszavazták: Józsefváros biztosan megvédi a játszótereit

Ahogy arról már la­punk is be­szá­molt, Jó­zsef­vá­ros ren­de­let­tel pró­bálja meg­vé­deni a ki­csik ját­szó­te­reit a van­dál ti­né­dzse­rek­től.

Ahogy arról már la­punk is be­szá­molt, Jó­zsef­vá­ros ren­de­let­tel pró­bálja meg­vé­deni a ki­csik ját­szó­te­reit a van­dál ti­né­dzse­rek­től. Meg­sza­vazta ugyanis a kép­vi­selő tes­tü­let a több pont­ból álló ren­de­let­cso­ma­got.

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Akadt olyan autós, aki egy hét alatt 250 ezer­nyi bün­te­tést sze­dett össze!

Akadt olyan sza­bály­ta­lan­kodó autós, aki egy hét alatt 250 ezer fo­rint­nyi bün­te­tést sze­dett össze a meg­gon­do­lat­lan ka­nya­ro­dás­sal. A köz­te­rü­let-fel­ügye­let egyet­len hónap alatt 200 mil­lió fo­rin­tot kasszí­ro­zott itt!

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

Igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett!

A szí­nész­nőt nem az bántja, hogy megint mé­lyen a pénz­tár­cá­jába kell nyúl­nia, hanem az, hogy igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett, mint sokan mások!

Durva bírságra számíthatsz, figyelj, ha jön a számla!

Durva bírságra számíthatsz, figyelj, ha jön a számla!

Az au­tó­pá­lya-mat­ri­cáért.

Van, hogy észre sem vesszük: fi­zetni kéne már az au­tó­pá­lya-mat­ri­cáért.

Avart égetsz a kertedben? Vigyázz, százezres bírság jöhet

Avart égetsz a kertedben? Vigyázz, százezres bírság jöhet

De érhet na­gyobb baj is.

Nem mind­egy, mikor, és nem mind­egy, minek gyúj­tasz alá ős­szel a ker­ted­ben, ha meg akarsz sza­ba­dulni az össze­gyűj­tött avar­tól.

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

A Ki­váló Ma­gyar Élel­mi­szer Véd­je­gyű ter­mé­ket gyártó cég eddig gye­re­ke­ket is tá­mo­ga­tott.

A Ki­váló Ma­gyar Élel­mi­szer Véd­je­gyű ter­mé­ket gyártó cég eddig gye­re­ke­ket is tá­mo­ga­tott.

Bosszantó: más mikuláscsomagját találta az autóján

Bosszantó: más mikuláscsomagját találta az autóján

Téves bír­ságra akadt ol­va­sónk...

Ol­va­sónk küldte el az au­tó­jára té­ve­sen ra­kott bír­sá­got. Nézd meg a rend­szá­mo­dat, lehet, hogy te vagy, akit meg­bün­tet­tek: a Ri­post most segít spó­rolni!

Csúnya szabálysértésen kapták Kern Andrást

Csúnya szabálysértésen kapták Kern Andrást

Bár­mi­kor újra meg­tenné.

A szí­nész gyors egy­más­után­ban két­szer is fittyet hányt a köz­le­ke­dési sza­bá­lyokra, rá­adá­sul azt mondja, bár­mi­kor újra meg­tenné.

Zsebből fizette ki a 133 milliós bírságot a NAV-nak a fürdőruha-kereskedő

Zsebből fizette ki a 133 milliós bírságot a NAV-nak a fürdőruha-kereskedő

A távol-ke­leti ke­res­kedő 300 ezer darab für­dő­ru­hát ad­ha­tott el fe­ke­tén.

A távol-ke­leti ke­res­kedő 300 ezer darab für­dő­ru­hát ad­ha­tott el fe­ke­tén.

150 ezer forintba is kerülhet egy meggondolatlan strandolás!

150 ezer forintba is kerülhet egy meggondolatlan strandolás!

Nem ér­de­mes koc­káz­tatni még a leg­na­gyobb ká­ni­ku­lá­ban sem, mert annak túl magas lehet az ára.

150 ezres büntetés járhat egyetlen csobbanásért

150 ezres büntetés járhat egyetlen csobbanásért

Na­gyon vi­gyázz, hol für­desz!

Úgy tűn­het, hogy ez elég durva bün­te­tési tétel egy könnyed nyári für­dő­zé­sért, de nem árt tudni tudni, hogy a ti­la­lom ál­ta­lá­ban nem ön­célú.

Durva szexuális utalás miatt büntették meg Bochkor Gáborékat!

Durva szexuális utalás miatt büntették meg Bochkor Gáborékat!

Hibás kor­­ha­­tár-be­­so­­ro­­lása miatt sza­bott ki bír­sá­got a mé­dia­ta­nács a Music FM szol­gál­ta­tó­jára.

Hibás kor­­ha­­tár-be­­so­­ro­­lása miatt sza­bott ki bír­sá­got a mé­dia­ta­nács a Music FM szol­gál­ta­tó­jára. A ja­nuár 12-i Ön­in­dító ugyanis túl­zot­tan na­tu­rá­lis, rész­le­tező sze­xu­á­lis uta­lá­so­kat tar­tal­ma­zott.

Prostik miatt büntették milliókra Sebestyén Balázsékat!

Prostik miatt büntették milliókra Sebestyén Balázsékat!

Hibás kor­ha­tár-be­so­ro­lása miatt a mé­dia­ta­nács két­szer egy­mil­lió fo­rintra bír­sá­golta a Class FM szol­gál­ta­tó­ját.

Hibás kor­ha­tár-be­so­ro­lása miatt a mé­dia­ta­nács két­szer egy­mil­lió fo­rintra bír­sá­golta a Class FM-et.

Fizetnie kell Dombóvári Istvánnak

Fizetnie kell Dombóvári Istvánnak

Ki­csit to­vább aludt kedd reg­gel, a pénz­tár­cája bánta.

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője ki­csit to­vább aludt kedd reg­gel a kel­le­té­nél, emi­att igen­csak kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült. A pénz­tár­cája bánta.

Súlyos bírságot kaptak Sebestyén Balázsék!

Súlyos bírságot kaptak Sebestyén Balázsék!

A Class FM szol­gál­ta­tó­ját 750 ezer bír­ság­gal súj­totta a mé­dia­ta­nács.

Reg­geli mű­so­rá­nak hibás kor­ha­tár-be­so­ro­lása miatt a Class FM szol­gál­ta­tó­ját 750 ezer bír­ság­gal súj­totta a mé­dia­ta­nács.

NAV: Első körben nincs bírság a későknek!

NAV: Első körben nincs bírság a későknek!

Aki le­csú­szik a május 20-ai ha­tár­idő­ből, elő­ször csak egy le­ve­let kap, hogy pó­tolja mu­lasz­tá­sát.

Aki le­csú­szik a május 20-ai ha­tár­idő­ből, elő­ször csak egy le­ve­let kap, hogy pó­tolja mu­lasz­tá­sát.

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüsszel minden magyarra 20 ezer forintos migránssarcot rakna!

Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát el­uta­sí­tó­kat.

A ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat. Ma­gyar­or­szág ese­té­ben ez azt je­lenti, hogy min­den­ki­nek, cse­cse­mő­től az ag­gas­tyá­nig 20 ezer fo­rin­tot kel­lene fi­zet­nie. Egy ilyen dön­tés könnyen az Unió szét­esé­sé­hez ve­zet­het, hi­szen a ke­leti tag­ál­la­mok aligha fo­gad­ják el a mig­rán­son­kénti 250 ezer eurós bün­te­tést.

Ittas vezetésen kapták Demcsák Zsuzsát!

Ittas vezetésen kapták Demcsák Zsuzsát!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ki­csit ki­en­gedte a gőzt A Nagy Duett va­sár­napi adása után, majd ko­csiba ült. Be­le­fu­tott egy iga­zol­ta­tásba és le­bu­kott.

A mű­sor­ve­zető ki­csit ki­en­gedte a gőzt A Nagy Duett va­sár­napi adása után, majd ko­csiba ült. Be­le­fu­tott egy iga­zol­ta­tásba és le­bu­kott.

Ennek a hírnek örülni fogsz! Ezért már nem büntet a NAV!

Ennek a hírnek örülni fogsz! Ezért már nem büntet a NAV!

Még egy hónap, és lejár az szja-be­val­lás ha­tár­ideje. Ha az utolsó pil­la­natra ha­gyod, pórul jár­hatsz. De ha erre fi­gyelsz, meg­úsz­ha­tod a bün­te­tést!

Milliókra bírságolták az RTL Klub műsorát

Milliókra bírságolták az RTL Klub műsorát

Az Éjjel-Nap­pal Bu­da­pest című műsor egyik ero­ti­kus je­le­nete volt a bűnös.

Több mil­lió fo­rintra bün­tet­ték az Éjjel-Nap­pal Bu­da­pest című műsor egyik ero­ti­kus je­le­nete miatt az RTL Klu­bot.

Na, ezekért a bűnökért még a szupertraffipax sem büntet!

Na, ezekért a bűnökért még a szupertraffipax sem büntet!

Bár úgy tűn­het, hogy a VÉDA-rend­szer szinte az összes tör­vény­te­len­sé­get le­ka­me­rázza, va­ló­já­ban még­sem lát min­dent!

Muskátli a lépcsőházban? 30-40 ezret fizethetsz!

Muskátli a lépcsőházban? 30-40 ezret fizethetsz!

Vál­toz­tak a sza­bá­lyok.

Ugye nem sze­ret­nél sú­lyos tíz­ez­res bün­te­té­se­ket azért, mert rossz he­lyen tá­ro­lod a ba­ba­ko­csit, a ke­rék­párt?

Indul a visszaszámlálás: Keddtől a sötétben is mérnek a traffipaxok!

Indul a visszaszámlálás: Keddtől a sötétben is mérnek a traffipaxok!

Az ér­zé­ke­lők­kel és ka­me­rák­kal fel­sze­relt esz­kö­zö­ket kedd 8 órá­tól éle­sí­tik.

Az ér­zé­ke­lők­kel és ka­me­rák­kal fel­sze­relt esz­kö­zö­ket kedd 8 órá­tól éle­sí­tik.

Félmilliós büntetést kapott a lelövéssel fenyegetőző rendőr!

Félmilliós büntetést kapott a lelövéssel fenyegetőző rendőr!

Hi­va­tali vissza­élés rend­őri rész­ről.

Akár le is lő­het­ném - mondta a rendőr a bé­ké­sen au­tózó férfi­nak, akit éppen iga­zol­ta­tott. Ezt jog­sértő bi­lin­cse­lés és erő­sza­kos­ko­dás kö­vette.

Olcsón megúszta esetét a kézis

Nullszaldóval megúszta baltás esetét a kézis

G. Gyu­lá­nak ala­po­san meg­ke­gyel­me­zett a veszp­rémi bí­ró­ság.

G. Gyu­lá­nak ala­po­san meg­ke­gyel­me­zett a veszp­rémi bí­ró­ság. A gye­re­ke­ket bal­tá­val fe­nye­gető ké­zi­lab­dá­zó­nak csak az oko­zott kárt kell meg­té­rí­te­nie.

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

Ti­zen­ki­lenc gyártó har­minc­há­rom féle ter­mé­két vizs­gál­ták meg az el­len­őrök, ti­zen­egy eset­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak.

Ti­zen­ki­lenc gyártó har­minc­há­rom féle ter­mé­két vizs­gál­ták meg az el­len­őrök, ti­zen­egy eset­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak.

Nem átverés, ha osztrák közlekedési bírságot hoz a postás! Járj utána!

Nem átverés, ha osztrák közlekedési bírságot hoz a postás! Járj utána!

Töb­ben arra gya­na­kod­tak, hogy csa­lók áll­hat­nak a fur­csa le­ve­lek mö­gött...

Töb­ben arra gya­na­kod­tak, hogy csa­lók áll­hat­nak a fur­csa le­ve­lek mö­gött, és in­kább nem fi­zet­nek.

Több hónapja lejárt húsból készítették az ételt egy közétkeztető cégnél!

Több hónapja lejárt húsból készítették az ételt egy közétkeztető cégnél!

Ez­út­tal egy köz­ét­kez­te­tési cég trük­kö­zött az étel­lel! Több mázsa le­járt élel­mi­szert fog­lal­tak le...

Rámehet az autód, ha nem fizeted a parkolási büntetést

Rámehet az autód, ha nem fizeted a parkolási büntetést

Fel­hal­mo­zott bír­sá­gok a szél­vé­dőn.

Több au­tó­tu­laj­do­nos is arra ját­szik, hogy a fel­hal­mo­zott bün­te­tő­cé­du­láit a szél­vé­dőn hagyja, hátha így el­ke­rüli a to­vábbi bír­sá­got.

Hétköznapi dolgok, amiket rendszeresen megteszel, de megbüntethetnek miattuk

Hétköznapi dolgok, amiket rendszeresen megteszel, de megbüntethetnek miattuk

Úszd meg a bír­sá­got.

Sok­szor ru­tin­ból te­szünk tel­je­sen nyil­ván­va­ló­nak tűnő dol­go­kat, és nem is sejt­jük, hogy sú­lyos pénz­bír­sá­got kap­ha­tunk ezek ap­ro­pó­ján. A cikk­ből ta­nulva meg­úsz­ha­tod a re­tor­ziót.

Ezzel a fotóval 300 ezret spórolhatsz!

Ezzel a fotóval akár 300 ezret spórolhatsz!

In­kább a nya­ra­lásra költsd el ezt a pénzt!

In­kább a nya­ra­lásra költsd el ezt a pénzt!

Bekeményítettek a határ túloldalán: lesből támadnak a rendőrök

Bekeményítettek a határ túloldalán: lesből támadnak a rendőrök

Bokor mögül, ál­cázva, lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül óvják a ren­det Auszt­ri­á­ban.

Holnaptól 5 milliós bírság járhat a parlagfűért!

Holnaptól 5 milliós bírság járhat a parlagfűért!

Siess a ka­szá­lás­sal! Jú­lius 1-től bün­tet­nek, mert már bim­bó­zik a par­lagfű.

Negyedmilliárdos bírság a Telenornak

Negyedmilliárdos bírság a Telenornak

Jog­sértő volt a Te­lenor ta­va­lyi ár­eme­lése.

Jog­sértő volt a Te­lenor ta­valy jú­li­us­ban vég­re­haj­tott ár­eme­lése az NMH sze­rint.