KERESÉS: "Korda"

A színpadon lett rosszul Korda György, de elárult egy titkot

A színpadon lett rosszul Korda György, de elárult egy titkot

Az éne­kes akár több kon­cer­tet is ad hét­vé­gente, de egy más­fél órás buli köz­ben már pi­hen­nie kell.

Az éne­kes akár több kon­cer­tet is ad hét­vé­gente, de egy más­fél órás buli köz­ben már pi­hen­nie kell.

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Pusztító hőség: komoly döntést hozott a Korda házaspár

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Ba­lázs Klári azt mondja, ez az idő­já­rás min­den­kit meg­vi­sel, kor­tól füg­get­le­nül.

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Durva szavakkal sértegette a magyar színész Korda Györgyöt

Korda Györ­gyöt La­ti­no­vits Zol­tán te­rem­tette le, de az éne­kes bók­ként őrzi a sza­va­kat.

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Váratlan hírt kapott: Elsírta magát Korda György

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Korda Györ­gyöt nem min­den­napi meg­tisz­tel­te­tés érte, fe­le­sé­gé­vel együtt ün­ne­pel.

Rekordáron kelt el egy postagalamb

Ilyet még biztosan nem láttál! Rekordáron kelt el egy postagalamb

Ilyet még biz­to­san nem lát­tunk! Rész­le­tek...

Min­den idők leg­ered­mé­nye­sebb belga hosszú távú ver­seny­ga­lamb­ját egy kínai li­ci­táló ve­hette meg.

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klári anyu­ká­nak érzi magát.

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

Kiderült, ezért nem vettek részt Koós János temetésén Korda Györgyék

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor.

A há­zas­pár sze­rint a te­me­tés nem egy show-műsor. Ők in­kább ott­hon, egy­más kö­zött em­lé­kez­tek meg el­hunyt ba­rát­juk­ról.

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

Mi történt? Ezért nem ünnepelt Korda Györggyel Balázs Klári

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes fe­le­sége saj­nos okkal hi­ány­zott a szü­le­tés­napi par­ti­ról.

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Hihetetlen módon próbálták elcsábítani, fizettek is volna Korda Györgyért

Nem min­den­napi há­zas­sági aján­la­tot ka­pott, de ked­ve­sé­nek is le­he­tő­sége lett volna más­hol ke­resni a bol­dog­sá­got.

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Exkluzív részletek: Egy hétig ünnepel a 80 éves Korda György

Orbán Vik­tor is fel­kö­szön­tötte.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes­nek könny szö­kött a sze­mébe, ami­kor meg­kapta Orbán Vik­tor kö­szön­tő­le­ve­lét.

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

Exkluzív fotók Korda György születésnapi partijáról

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

A Ri­post is meg­hí­vást ka­pott az ün­nep­ségre, ahol a leg­kö­ze­lebbi ba­rá­tok kö­szön­töt­ték a 80 éves tánc­dal­éne­kest.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Hatalmas nyeremény, 72 milliót kínál Korda György

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Idén ha­tal­mas össze­gért ül­het­nek asz­tal­hoz a póker sze­rel­me­sei. De­cem­ber­ben kez­dő­dik a játék.

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Korda György vallomása: Nincsenek barátaink

Nehéz el­kép­zelni...

Nehéz el­kép­zelni két ilyen köz­vet­len és vidám em­ber­ről, hogy senki nem akad, aki rájuk nyitná az ajtót egy unal­ma­sabb estén.

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Ha­tal­mas bu­lira ké­szül­nek.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

Korda György elárulta: így békíti ki Klárikát

A há­zas­pár be­szélt a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­ká­ról.

A há­zas­pár be­szélt a hosszú, bol­dog há­zas­ság tit­ká­ról. Nem is olyan bo­nyo­lult!

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Dühöng Korda György: hitelrontás, amit velünk művelnek

Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Az ame­ri­kai csa­ló­banda most ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb elő­adó­pá­ro­sá­nak ne­vé­vel élt vissza. Korda György fel­je­len­tést tett.

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Korda György nagyon kiborult, nem hitt a szemének, amikor ezt meglátta

Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Ba­lázs Klá­ri­val együtt ér­tet­le­nül áll az eset előtt...

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az intenzív osztályon tért meg Korda György

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő...

Az éne­kes egé­szen három évvel ez­előt­tig nem volt hívő, de a kór­házi ágyon Isten ke­zébe tette a sor­sát és biz­tos benne, hogy jól dön­tött.

Ezért lesz nehéz nyara a Korda házaspárnak

Ezért lesz nehéz nyara a Korda házaspárnak

Nincs egy sza­bad hét­vé­géje sem a nyá­ron Korda György­nek.

Nincs egy sza­bad hét­vé­géje sem a nyá­ron Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak.

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Rémálom lett a nyaralás: Hazajöttek Kordáék

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Soha ilyen rosszul még nem sült el a sztár­pár ten­ge­ren­túli nya­ra­lása, mint most. Egy hét­tel ko­ráb­ban ha­za­jöt­tek.

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Botrány, visszaélnek Korda György és Balázs Klári nevével

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: a páros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Hamis je­gye­ket árul­nak egy deb­re­ceni kon­certre, ami nem is lesz meg­tartva: az éne­kes­pá­ros fi­gyel­mez­teti a ra­jon­gó­kat!

Komoly döntést hozott Korda György

Komoly döntést hozott Korda György

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, Ba­lázs Klá­ri­val.

Me­gál­la­po­dást kö­tött fe­le­sé­gé­vel, a Villa Korda jö­vő­jét il­le­tően Korda György. A 79 éves éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a Ba­lázs Klá­ri­val való "szer­ző­dés" rész­le­te­i­ről.

Így néz ki most a Korda-villa

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most a Korda-villa

Korda György ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Ma ün­nepli 79. szü­le­tés­nap­ját Korda György, aki ró­zsa­dombi ott­ho­ná­ban látta ven­dé­gül a Mokka stáb­ját.

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Korda György drámája: egyáltalán nem kíváncsi rá a lánya

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére.

Az éne­kes egy­ál­ta­lán nem szá­mít­hat kül­föl­dön élő gyer­me­kére, uno­ka­hú­gá­val azon­ban na­gyon jó a kap­cso­lata.

Nagy nap a mai Korda György és Balázs Klári életében

Nagy nap a mai Korda György és Balázs Klári életében

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György határozottan kijelentette, őt így ne hívják

Korda György és Ba­lázs Klári jö­vőre kerek év­for­du­lót ün­ne­pel. De van, ami­től ki­rázza őket a hideg.

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Kiderült Kordáék súlyos titka Szenes Iván halálának évfordulóján!

Erre senki sem szá­mí­tott! Év­ti­ze­des sztori ke­rült fel­színre, amit mind­ed­dig tit­kolt a nép­szerű éne­kes há­zas­pár!

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

Komoly elhatározásra jutott Klárika miatt Korda György, így döntött

A tánc­dal­ki­rály ko­moly ki­kö­tést tett, ami min­den fel­lé­pé­sére ér­vé­nyes.

A tánc­da­lok ki­rá­lya ko­moly ki­kö­tést tett, ami­től egyet­len fel­lé­pé­sén sem haj­landó el­térni. Ebből még az iga­zán nagy és csá­bító fesz­ti­vá­lok ked­véért sem enged. Jól pél­dázza ezt egy jövő évi gi­ga­buli.

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Korda György több százezret költött Balázs Klárira

Az is­mert olasz di­vat­márka da­rab­ja­i­val lepte meg szü­le­tés­nap­ján Korda György fe­le­sé­gét. Te­nye­rén hor­dozza Klá­ri­kát az éne­kes!

Az is­mert olasz di­vat­márka da­rab­ja­i­val lepte meg szü­le­tés­nap­ján Korda György fe­le­sé­gét. Te­nye­rén hor­dozza Klá­ri­kát az éne­kes!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

Tilos a nyaralás Kordáénak: Klárika elárulta az okát!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

A nép­szerű há­zas­pár­nak idén le kell mon­da­nia a ki­kap­cso­ló­dás­ról! Ennek egé­szen meg­döb­bentő oka van!

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Komoly elhatározásra jutottak Korda Györgyék, így döntöttek

Ba­lázs Klári és Korda György nyíl­tan be­szélt jö­vő­beli ter­vük­ről.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val.

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Hihetetlen díjakat zsebelt be Korda György

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Ba­lázs Klári di­cse­ke­dett el vele.

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

Nincs kiút: Bezárkózott otthonába Korda György

A nép­szerű éne­kes napok óta kény­szer­pi­he­nő­jét tölti. Nem örül a ki­ala­kult hely­zet­nek!

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

Kordáék felháborodtak: Senkit sem rúgtunk ki!

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket.

El­ké­pedve ér­te­sült a hí­rek­ről a Korda há­zas­pár, mi­sze­rint ki­rúg­ták a szál­lo­dá­ju­kon dol­gozó ki­vi­te­le­ző­ket. A ze­nész­há­zas­pár las­san be­fe­jezi a fel­újí­tást a budai in­gat­lan­ju­kon, ám azt ál­lít­ják: sen­kit sem bo­csá­tot­tak el a fel­újí­tást végző gár­dá­ból.

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Elhagyják az országot Korda Györgyék

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése.

Ren­ge­teg ener­gi­á­ju­kat emész­tette fel az ott­ho­nuk szé­pít­ge­tése, ezért dön­töt­tek a pi­he­nés mel­lett.

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Csodakoktéllal hosszabbítják életüket Kordáék: Itt a receptje!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Korda György és Ba­lázs Klári el­árulta, minek kö­szön­he­tik, hogy télen is el­ke­rü­lik őket a be­teg­sé­gek!

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Me­g­újí­tot­ták há­zas­sági es­kü­jü­ket.

Har­minc­négy éve él bol­dog há­zas­ság­ban Ba­lázs Klári és Korda György, akik idén meg is erő­sí­tet­ték es­kü­jü­ket. A két éne­kes ma is sze­rel­mes egy­másba.

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Csak őszintén: Szerelmi életükről vallottak Kordáék

Nem vár­nak egy­más­tól ka­ma­szos he­vü­le­tet a sze­re­lem­ben, de nem hagy­ják, hogy el­szür­kül­jön a kap­cso­la­tuk.

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

A nép­szerű éne­kes 78. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy­szerre két kü­lön­le­ges ké­rés­sel for­dult Ba­lázs Klá­ri­hoz!

A nép­szerű éne­kes 78. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy­szerre két kü­lön­le­ges ké­rés­sel for­dult Ba­lázs Klá­ri­hoz!

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Rendőrség kereste a feleségét lefejező Korda Györgyöt

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez a leg­ke­mé­nyebb hazai bul­vár sztori.

Talán is­me­red a tör­té­ne­tet, talán nem, de az biz­tos, hogy ez a leg­ke­mé­nyebb hazai bul­vár sztori.

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Itt az igazság! Ezért nem született gyermeke a Korda házaspárnak

Ami­óta világ a világ, Ba­lázs Klári és Kora György gyer­mek­te­len­sége fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt.

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

Le akarták lőni Kordáék vendégét!

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla.

A sztár­há­zas­pár kert­jé­ben évek óta vissza­térő ven­dég Béla, aki gyer­me­ke­i­vel ér­ke­zik min­den ős­szel. idén azon­ban majd­nem csú­nya véget ért a lá­to­ga­tás.

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

Hoppá: Elhagyja az országot a Korda házaspár!

Ba­lázs Klári el­árulta, miért tűnik el fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra! Min­denki bízik benne, ha­ma­ro­san vi­szont­lát­hat­juk őket!

Ba­lázs Klári el­árulta, miért tűnik el fér­jé­vel a ten­ge­ren­túlra! Min­denki bízik benne, ha­ma­ro­san vi­szont­lát­hat­juk őket!

Gyászolnak Kordáék

Gyászolnak Kordáék

Ba­lázs Klári és Korda György kö­zös­ségi ol­da­lán vett bú­csút Fürge Anet­től, a Fó­kusz mun­ka­tár­sá­tól, aki 41 éves ko­rá­ban hosszas be­teg­ség után hunyt el...

Ba­lázs Klári és Korda György kö­zös­ségi ol­da­lán vett bú­csút Fürge Anet­től, a Fó­kusz mun­ka­tár­sá­tól, aki 41 éves ko­rá­ban hosszas be­teg­ség után hunyt el...

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

A Korda-házaspár újra boldog a hitvesi ágyban

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba, és mint mond­ják, sok­kal ké­nyel­me­sebbé vált így az éle­tük.

Vissza­köl­töz­tek óbu­dai vil­lá­jukba, és mint mond­ják, sok­kal ké­nyel­me­sebbé vált így az éle­tük.

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Ezért adták el Kordáék velencei házukat, ide költöznek

Korda György és Ba­lázs Klári, hát­ra­hagyva ko­rábbi ott­ho­nu­kat, a ve­len­cei Korda-vil­lát, most Bu­dára köl­töz­tek.

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Kifakadt Korda György az őt ért gúnyolódások miatt

Szí­vére vette a csú­fo­ló­dá­so­kat...

A nép­szerű ma­gyar éne­kes igen­csak a szí­vére vette, hogy csú­fot űzött be­lőle a nép­szerű ma­gyar sztár.

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Kiderült, ki vette meg Kordáék luxusvilláját!

Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Sok pletyka kelt szárnyra a hazai sztár­pár ve­len­cei lu­xus­vil­lá­já­nak el­adá­sá­val kap­cso­lat­ban. Most tiszta vizet ön­töt­tek a po­hárba.

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

Baleset: orvost kellett hívni Korda Györgyhöz

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

El­árulta, mi­lyen sze­ren­csét­len­ség tör­tént vele leg­utóbbi kon­cert­jén.

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Korda György és Klárika végleg lezárták a múltat

Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Fájó szív­vel lép­tek to­vább, de tud­ják, hogy mind­ket­tő­jük­nek jobb lesz így.

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Aggódnak a rajongók Korda György miatt

Igen las­san lép­kedve, fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment.

Igen las­san lép­kedve, fe­le­sé­gébe, Ba­lázs Klá­riba ka­pasz­kodva ment egy té­vé­fel­vé­telre Korda György. Ra­jon­gói egy­ből ki­szúr­ták, és vá­laszt vár­nak arra, nincs-e baj?

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

Korda György húzta ki a gödörből a baki miatt kirúgott műsorvezetőt

A há­zas­pár és a TV2 mű­sor­ve­ze­tője a ge­ne­rá­ciós kü­lönb­ség el­le­nére rend­kí­vül jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal.

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Jó hírt kapott orvosaitól Korda György

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt.

Gyuri bácsi három éve nem hó­dol­ha­tott egyik leg­na­gyobb szen­ve­dé­lyé­nek be­teg­sé­gei miatt. Most azon­ban el­há­rult az aka­dály és újra "nye­regbe száll­hat".

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

Korda György nem fél a haláltól, ez az utolsó kívánsága

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

A nép­szerű éne­kes sosem sza­kadna el fe­le­sé­gé­től. Úgy ter­vezi, örökre Klá­rika mel­lett ma­radna.

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

Félelmetes: A terror miatt marad el Kordáék nászútja!

Ha­laszt­ják a mé­zes­he­te­ket!

36 év há­zas­ság után úgy dön­tött a há­zas­pár, hogy má­sod­jára is ki­mondja a bol­do­gító igent. A Ri­post­nak el­árul­ták, a mé­zes­he­tek saj­nos el­ma­rad­nak!

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Rátámadtak Kordáékra! Balázs Klári váratlan vallomása...

Pró­bál­ják el­en­gedni a fülük mel­lett a bántó meg­jegy­zé­se­ket, ám ez nem min­dig olyan könnyű.

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

34 éve házasok Kordáék! Elképesztő ajándékot kapott férjétől Klárika!

A nép­szerű há­zas­pár kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pelt ked­den!

A nép­szerű há­zas­pár kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pelt ked­den! Gyuri bácsi meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ke­dett fe­le­sé­gé­nek.

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Balázs Klári újra igent mondott Korda Györgynek!

Har­minc­hat év há­zas­ság után a le­gen­dás páros úgy dön­tött, meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket.

Har­minc­hat év há­zas­ság után a le­gen­dás páros úgy dön­tött, meg­erő­sí­tik es­kü­jü­ket.

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Kínos bakit követtek el Korda Györgyék rovására

Több tisz­te­let járna nekik.

Korda György és Ba­lázs Klári csu­pán Kis Grófo elő­ze­ne­kara lesz­nek egy fesz­ti­vá­lon, ám leg­in­kább a szer­ve­zők hi­bája nem tet­szik a le­gen­dás éne­ke­sek­nek.

Szerelmi vallomással köszöntötték a 77 éves Korda Györgyöt

Szerelmi vallomással köszöntötték a 77 éves Korda Györgyöt

Elő­ke­rült a gye­rek­kori fo­tója is...

Elő­ke­rült az éne­kes gye­rek­kori fo­tója, rá­adá­sul még egy meg­ható sze­relmi val­lo­más is szebbé va­rá­zsolta Korda György szü­le­tés­nap­ját.

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

Kis Grófo maga mögé utasította Kordáékat!

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke. Kis Grófo külön kö­szö­ne­tet mon­dott Gyuri bá­csi­nak.

A le­gen­dás sztár­pár csak be­me­le­gí­tett a bu­li­bá­ró­nak, de a szín­pad mö­gött már szent volt a béke. Kis Grófo külön kö­szö­ne­tet mon­dott Gyuri bá­csi­nak.

Itt a bizonyíték! Kicsattan az egészségtől Korda György

Itt a bizonyíték! Kicsattan az egészségtől Korda György

Rossz­in­du­latú pletyka ke­rin­gett az el­múlt hó­na­pok­ban.

Rossz­in­du­latú pletyka ke­rin­gett arról az el­múlt hó­na­pok­ban, hogy az éne­kest mű­teni kell no­vem­ber­ben. Kor­dáék azon­ban mo­so­lyogva cá­fol­nak min­dent!

Ezért nem kell műteni Korda Györgyöt

Ezért nem kell műteni Korda Györgyöt

Újra ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend a nép­szerű éne­kes, aki a ren­ge­teg fel­lé­pés mel­lett ke­mé­nyen spor­tol is. Edző­gép se­gít­sé­gé­vel for­málja has­iz­mát.

Újra ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend a nép­szerű éne­kes, aki a ren­ge­teg fel­lé­pés mel­lett ke­mé­nyen spor­tol is. Edző­gép se­gít­sé­gé­vel for­málja has­iz­mát.

Veszélybe került Kordáék megélhetése. Súlyos pénzektől eshetnek el

Veszélybe került Kordáék megélhetése. Súlyos pénzektől eshetnek el

A há­zas­párt ko­moly anyagi vesz­te­ség ér­heti ami­att, mert ál­lan­dóan rém­hí­re­ket ter­jesz­te­nek róluk.

Érsebészetre fekszik Korda György!

Érsebészetre fekszik Korda György!

Ta­valy már élet­ve­szélybe ke­rült egy ér­el­zá­ró­dás miatt!

Ta­valy már élet­ve­szélybe ke­rült egy ér­el­zá­ró­dás miatt! A há­zas­pár most bi­za­kodó

Ezért tilos alkoholt inniuk Kordáéknak!

Ezért tilos alkoholt inniuk Kordáéknak!

A há­zas­pár el­árulta, miért kell le­mon­da­niuk a szesz­ről.

A nép­szerű éne­kes há­zas­pár el­árulta, miért kell le­mon­da­niuk a sze­szes ita­lok­ról. Igen­csak koc­ká­za­tos lenne, ha el­ve­szí­te­nék az ön­ural­mu­kat!

Kísértetkastély? Korda György nem szabadulhat velencei luxusházától

Kísértetkastély? Korda György nem szabadulhat velencei luxusházától

Bár már 35 mil­lió fo­rin­tot en­ge­dett, még­sem tudja el­adni ve­len­cei cso­da­pa­lo­tá­ját Korda György. Kí­sér­tet­his­tó­riák?

Korda Gyuri hisz benne, hogy ő a fiatalok bálványa

Korda Gyuri hisz benne, hogy ő a fiatalok bálványa

Kon­cert előtt min­dig izgul, hogy lesz-e elég kö­zön­ség. Aztán nagy meg­le­pe­té­sére min­dig sokan el­jön­nek...

Kon­cert előtt min­dig meg­kér­de­zik Klá­ri­ká­val, hogy lesz-e elég kö­zön­ség. Aztán nagy meg­le­pe­té­sükre min­dig sokan el­jön­nek...

Egymásnak esett Hajdú Péter és a Korda házaspár!

Egymásnak esett Hajdú Péter és a Korda házaspár!

A há­zas­pár meg­ta­gadta a fel­lé­pést.

Az éne­kes há­zas­pár meg­ta­gadta a fel­lé­pést, de Hajdú nem érti pon­to­san, miért ha­rag­sza­nak rá Kor­dáék.

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Eladnák Kordáék feje fölül mesés villájukat!

Ta­valy még meg­hir­det­ték, de most már bán­ják Gyuri bá­csiék.

Ta­valy még meg­hir­det­ték, de most már bán­ják Gyuri bá­csiék, hogy árulni kezd­ték gyö­nyörű ve­len­cei vil­lá­ju­kat. Ma­radni akar­nak, ám a pénzt hajtó in­gat­la­no­sok to­vábbra is kí­nál­gat­ják.

Veszélyben érzik magukat a légkonditól Kordáék

Veszélyben érzik magukat a légkonditól Kordáék

Fer­tő­zést szed­tek össze au­tó­juk klí­má­já­tól, rá­adá­sul éppen aznap köl­töt­tek egy csomó pénzt a tisz­tít­ta­tá­sára.

Fer­tő­zést szed­tek össze au­tó­juk klí­má­já­tól, rá­adá­sul éppen aznap köl­töt­tek egy csomó pénzt a tisz­tít­ta­tá­sára.

Csodaszerrel hosszabbítják életüket Kordáék

Csodaszerrel hosszabbítják életüket Kordáék

Hiába ke­rül­nek nap­vi­lágra sok­szor ré­misztő hírek Gyuri bácsi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban, majd ki­csat­tan az egész­ség­től.

Korda György: Klárikám, letelt az idő!

Korda György: Klárikám, letelt az idő!

Van egy pont, ami­kor náluk is el­sza­kad a cérna.

Igye­kez­tek a le­hető leg­több időt együtt töl­teni és mind­ezt a leg­na­gyobb sze­re­tet­ben. Van egy pont, ami­kor náluk is el­sza­kad a cérna.

Gyászba borult Kordáék 35. házassági évfordulója

Gyászba borult Kordáék 35. házassági évfordulója

A nép­szerű éne­kes há­zas­pár éppen 35 éve tette le az életre szóló esküt. A fel­hőt­len ün­nep­lést azon­ban könnyek vál­tot­ták fel.

A nép­szerű éne­kes há­zas­pár éppen 35 éve tette le az életre szóló esküt. A fel­hőt­len ün­nep­lést azon­ban könnyek vál­tot­ták fel. Klá­rika arról val­lott a Ri­post.hu-nak, hogy miért ilyen tra­gi­kus szá­mukra ez a jeles al­ka­lom, ami­nek mo­soly­gás­sal, meg­hitt han­gu­lat­ban kéne tel­nie.

Korda György agyműtétre gyűjt

Korda György agyműtétre gyűjt

Elár­ve­rezte fel­lé­pő­ru­háit Korda György.

Elár­ve­rezte fel­lé­pő­ru­háit Korda György, hogy így pró­bál­jon össze­gyűj­teni három mil­lió fo­rin­tot egy élet­mentő agy­mű­tétre.

Nincs több kivehető szervem - mondja Korda György

Nincs több kivehető szervem - mondja Korda György

Nem válik meg a szín­pad­tól!

No­vem­beri élet­mentő mű­tét­jé­hez ké­pest jó szín­ben je­lent meg egy ren­dez­vé­nyen Korda György. Bár sú­lyos mű­té­te­ken esett át, de a szín­pad­tól nem válik meg!

Korda ismét bajba kerülhet a póker miatt

Korda ismét bajba kerülhet a póker miatt

Újabb bi­zony­ta­lan vál­lal­ko­zásba kezd a tánc­dal­éne­kes. Pedig öt éve pont a já­ték­szen­ve­dé­lye miatt raz­zi­áz­tak nála a rend­őrök... Vajon tisz­tá­ban van azzal, hogy újra meg­üt­heti a bo­ká­ját?

Újabb bi­zony­ta­lan vál­lal­ko­zásba kezd a tánc­dal­éne­kes. Pedig nem­ré­gi­ben pont já­ték­szen­ve­dé­lye miatt raz­zi­áz­tak nála a rend­őrök... Vajon tisz­tá­ban van azzal, hogy újra bajba ke­rül­het? Gyuri bácsi min­den­esetre már a neten hir­deti: ismét meg­nyitja ka­puit a Korda Póker Klub.