KERESÉS: "úristen"

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire.

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott, aztán a képet lel­ke­sen meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós kö­ve­tő­tá­bo­rá­val.

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

Úristen, mi történt a ducimodell mellével

A dögös mo­dell rend­sze­re­sen ör­ven­dez­teti meg ra­jon­góit pi­káns fo­tók­kal és vi­de­ók­kal. A leg­utóbbi nem csu­pán rend­kí­vül szexi, hanem vic­ces is.

A leg­utóbbi nem csu­pán rend­kí­vül szexi, hanem vic­ces is. Nem csoda, hogy a férfiak odáig van­nak érte! No, meg a benne fel­buk­kanó keb­le­kért...

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Úristen, miért ilyen büdös a köldököm?

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Hiába van el­rejtve ez a kü­lön­le­ges test­rész, na­gyon nem mind­egy, ho­gyan bánsz vele! A szag csak a jég­hegy csú­csa, hi­he­tet­len, mi min­den te­nyész­het oda­bent, ha nem fi­gyelsz rá.

Úristen, ezt nem lehet kibírni: Soha ilyen pompás nem volt még a nő teste

Úristen, ezt nem lehet kibírni: Soha ilyen pompás nem volt még a nő teste

Ilyet még nem lát­tál: mez­te­len női tes­tek csil­lámba bo­rítva iz­gat­ják egy­mást, el­ké­pesz­tően buja össze­vissza­ság­ban.

Hihetetlen, mit csinált a magyar mulatós sztár

Hihetetlen, mit csinált a magyar mulatós sztár

Már na­gyon ké­szül az idei nyárra, ugyanis már nem­csak a bar­na­ság, hanem a forma is ala­kul...

Már na­gyon ké­szül az idei nyárra, ugyanis már nem­csak a bar­na­ság, hanem a forma is ala­kul...

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, ag­gasz­tóan vé­kony...

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, amin ag­gasz­tóan vé­kony...

Úristen: Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya!

Úristen: Brutálisan lefogyott Hernádi Judit lánya!

Vajon mi tör­tént?

Az éne­kes­nő­nek hosszú hó­na­pok óta meg­ál­lít­ha­tat­la­nul csök­ken a súlya! Vajon mi tör­tént?

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

Úristen: Felismerhetetlenné torzult Voksán Virág arca!

A csi­nos dj-re már rá sem lehet is­merni!

A csi­nos dj-re már rá sem lehet is­merni! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az utóbbi idő­szak­ban!

Úristen: Mitől duzzadtak ilyen hatalmasra Sarka Kata mellei?

Úristen: Mitől duzzadtak ilyen hatalmasra Sarka Kata mellei?

A gyö­nyörű édes­anya kü­lö­nös fotót ké­szí­tett ma­gá­ról az edző­te­rem­ben!

A gyö­nyörű édes­anya kü­lö­nös fotót ké­szí­tett ma­gá­ról az edző­te­rem­ben!

Úristen: Mi történt a 69 éves Rózsa Györggyel?

Úristen: Mi történt a 69 éves Rózsa Györggyel?

Min­den­kit meg­le­pett!

Ré­góta nem mu­tat­ko­zott a nyil­vá­nos­ság előtt a neves mű­sor­ve­zető, aki leg­utóbb min­den­kit meg­le­pett!

Úristen: Fogadjunk, ilyen helyzetben még nem láttad Szinetár Dórát!

Úristen: Fogadjunk, ilyen helyzetben még nem láttad Szinetár Dórát!

Az el­is­mert szí­nésznő el­hagyta kom­fort­zó­ná­ját, a szín­pa­dot, most egy tel­je­sen más te­re­pet kel­lett helyt­áll­nia.

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Úristen: Rá sem lehet ismerni a Baywatch egykori sztárjára - fotó

Úristen: Rá sem lehet ismerni a Baywatch egykori sztárjára - fotó

Erika Ele­niak férfiak szá­za­i­nak volt vágy­álma, ahogy vörös für­dő­dresszé­ben fut­ká­ro­zott a ho­mok­ban...

Erika Ele­niak férfiak szá­za­i­nak volt vágy­álma, ahogy vörös für­dő­dresszé­ben fut­ká­ro­zott a ho­mok­ban...

Úristen! Ijesztően lefogyott Szabó Zsófi

Úristen! Ijesztően lefogyott Szabó Zsófi

Ne fogyj to­vább - ezt kérik Zsófi ra­jon­gói a mű­sor­ve­zető kö­zös­ségi ol­da­lán. Töb­bek attól fél­tik őt, hogy kép­te­len ab­ba­hagyni a fo­gyó­kú­rá­zást, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Ne fogyj to­vább - ezt kérik Zsófi ra­jon­gói a mű­sor­ve­zető kö­zös­ségi ol­da­lán. Töb­bek attól fél­tik őt, hogy kép­te­len ab­ba­hagyni a fo­gyó­kú­rá­zást.

Úristen: Súlyos balesetet szenvedett Gregor Bernadett férje

Úristen: Súlyos balesetet szenvedett Gregor Bernadett férje

Nagy volt az ije­de­lem.

Nagy volt az ije­de­lem. A nép­szerű szí­nésznő azon­nal a kór­házba ro­hant sze­rel­mé­vel.

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Úristen! Rosszabbra fordult Rékasi Károly állapota?

Úristen! Rosszabbra fordult Rékasi Károly állapota?

Mi tör­tén­he­tett?

A Ri­post ka­me­rái kí­sér­te­ties lát­vány­nak vol­tak szem­ta­núi. Re­mél­jük, nincs nagy baj.

Úristen: Gyorsétterem tetejébe csapódott a debreceni öngyilkos!

Úristen: Gyorsétterem tetejébe csapódott a debreceni öngyilkos!

Azon­nal éle­tét vesz­tette.

A férfi egy 22 eme­le­tes to­rony­ház te­te­jé­ről ve­tette magát a mélybe, azon­nal éle­tét vesz­tette.

Úristen: Letépte magáról a bikinit Lévai Adrienn!

Úristen: Letépte magáról a bikinit Lévai Adrienn!

A dögös play­mate min­den ed­di­gi­nél va­dabb fo­­tó­­já­­tól egy­­ből lázba jöt­­tek férfiak.

A dögös play­mate szám­­ta­­lan­­szor meg­­mu­­tatta már mé­­re­­tes de­­kol­­tá­­zsát, lát­­vá­­nyá­­val még­­sem lehet be­­telni!

Úristen: Óriási balhé tört ki Somló Tamás utódja miatt!

Úristen: Óriási balhé tört ki Somló Tamás utódja miatt!

Pres­ser Gábor is fel­há­bo­ro­dott!

A jú­lius 19-én el­hunyt ze­nész öz­ve­gye és Pres­ser Gábor is fel­há­bo­rod­tak, ami­kor né­hány napja be­ha­ran­goz­ták a le­gen­dás ze­ne­kar kon­cert­jét....

Úristen: Így megfiatalodott a 68 éves Bencze Ilona!

Úristen: Így megfiatalodott a 68 éves Bencze Ilona!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek!

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő ki­lé­pett a mű­vész­be­járó aj­ta­ján...

Úristen: vízen lebegő koporsók lepték el az utcákat!

Úristen: vízen lebegő koporsók lepték el az utcákat!

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban volt ré­szük a Lo­ui­si­ana ál­lam­beli vá­roska la­kó­i­nak!

Hát­bor­zon­gató lát­vány­ban volt ré­szük a Lo­ui­si­ana ál­lam­beli vá­roska la­kó­i­nak!

Úristen: Gyanútlan nő konyhájában élvezett el a nyugdíjas betörő!

Úristen: Gyanútlan nő konyhájában élvezett el a nyugdíjas betörő!

A 72 éves el­kö­vető hir­te­len annyira fel­iz­gult, hogy ál­do­zata há­zá­ban tolta le a nad­rág­ját.

A 72 éves el­kö­vető hir­te­len annyira fel­iz­gult, hogy ál­do­zata há­zá­ban tolta le a nad­rág­ját.

Úristen: Mi történik Dukai Reginával? Csontsoványra fogyott!

Úristen: Mi történik Dukai Reginával? Csontsoványra fogyott!

A gyö­nyörű éne­kesnő alakja az el­múlt hó­na­pok­ban drasz­ti­ku­san meg­vál­to­zott! El­bű­völő, mint midig, ám ijesz­tően vé­kony!

Úristen: Ilyen sármos férfivá érett Pécsi Ildikó unokája!

Úristen: Ilyen sármos férfivá érett Pécsi Ildikó unokája!

A dráma el­szen­ve­dője Csa­bika...

Több mint két éve csak a bot­rá­nyos pe­res­ke­dés­ről szól a csa­lád élete. A dráma leg­na­gyobb el­szen­ve­dője nem más, mint a 18 éves Csa­bika.

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

A csi­nos fo­tó­mű­vész már csak csont és bőr! Na­gyon ag­gó­dik a kör­nye­zete, mi lesz így vele...

A csi­nos fo­tó­mű­vész már csak csont és bőr! Na­gyon ag­gó­dik a kör­nye­zete, mi lesz így vele...

Úristen: Mi történt Dobó Katával?

Úristen: Mi történt Dobó Katával?

A csi­nos szí­nésznő egy egé­szen fur­csa fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lon. Alig lehet rá­is­merni! Meg­mu­tat­juk, miért!

A csi­nos szí­nésznő egy egé­szen fur­csa fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lon. Alig lehet rá­is­merni!

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

A 75 éves tánc­mű­vésznő egé­szen intim tit­kot osz­tott meg a Ri­post­tal.

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Mióta Flo­ri­dába köl­tö­zött csa­lád­já­val a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, meg­ál­lás nél­kül fogy. Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Mióta Flo­ri­dába köl­tö­zött csa­lád­já­val a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, meg­ál­lás nél­kül fogy. Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Úristen: Mi történt Keresztes Ildikó arcával?

Fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak róla...

A Nagy Duett első adás­ban be­bi­zo­nyí­totta: ener­gi­kus­sága, te­het­sége és bája még min­dig a régi! Ám fur­csa dol­go­kat sut­tog­nak a háta mö­gött...

Úristen: Megtaláltuk a legbizarrabb magyar szurkolókat Lyonban!

Úristen: Megtaláltuk a legbizarrabb magyar szurkolókat Lyonban!

Kü­lö­nös öl­tö­zék­ben je­lent meg egy ma­gyar há­zas­pár a szer­dai ma­gyar-por­tu­gál mér­kő­zé­sen Lyon­ban. Ez biz­tos lel­ke­síti majd a csa­pa­tot!

Kü­lö­nös öl­tö­zék­ben je­lent meg egy ma­gyar há­zas­pár a szer­dai ma­gyar-por­tu­gál mér­kő­zé­sen Lyon­ban. Ez biz­tos lel­ke­síti majd a csa­pa­tot!

Norvég reakciók: Úristen, kikaptunk a magyaroktól!

Norvég reakciók: Úristen, kikaptunk a magyaroktól!

Ka­pi­tány­vál­tást sür­get Nor­vé­gia.

Ka­pi­tány­vál­tást sür­get Nor­vé­gia, mi­u­tán az or­szág vá­lo­ga­tottja el­bukta az Eu­rópa-baj­noki pót­se­lej­te­zős pár­har­cot Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben.