CÍMKE: 'szakértő'
FRISS HÍREK

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz.

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz.

Gyerekek átverésére épít a majmos szolgáltató

Gyerekek átverésére épít a majmos szolgáltató

Tö­me­gé­vel há­bo­rog­nak a szü­lők Bongo majom miatt - szá­molt be a Ri­post a gye­re­kes csa­lá­dok le­hú­zá­sá­ról.

Tö­me­gé­vel há­bo­rog­nak a szü­lők Bongo majom miatt - szá­molt be a Ri­post a gye­re­kes csa­lá­dok le­hú­zá­sá­ról még csü­tör­tö­kön.

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

Itt folytatja Mourinho, új állása van a sztáredzőnek

José Mo­u­rinho új he­lyen tűnik fel.

José Mo­u­rin­hót ta­valy me­nesz­tette a Man­ches­ter Uni­ted. A por­tu­gál szak­em­ber­nek azóta nem volt mun­kája.

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Új részletek a veronai busztragédia okairól

Új részletek a veronai busztragédia okairól

Egy be­ad­vány min­denre ki­ter­je­dően fel­tárja a bal­eset eset­le­ges okait.

Egy rész­le­tes ma­gyar be­ad­vány min­denre ki­ter­je­dően fel­tárja a vég­ze­tes bal­eset eset­le­ges okait.

Fordulat a kokainozó gázoló ügyében

Újabb, meglepő fordulat a kokainozó gázoló ügyében

Kül­föl­dön akar új mun­kát kez­deni az a nő, aki ha­lálra gá­zolt egy 85 éves férfit a XIV. ke­rü­let­ben, rá­adá­sul úgy tűnik, hogy a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek neki ked­vez­nek...

Kül­föl­dön akar új mun­kát kez­deni az a nő, aki ha­lálra gá­zolt egy 85 éves férfit a XIV. ke­rü­let­ben, rá­adá­sul úgy tűnik, hogy a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek neki ked­vez­nek...

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Minden kiderül: bírják-e még az ötven éves panelek

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Már túl­élte az ötven évet: az első bu­da­pesti pa­nel­ház­ban jár­tunk Ke­len­föl­dön!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Most pén­tek este hét óráig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos kér­dés.

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

50 évre tervezték őket, de meddig bírják a panelek?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket?

Vi­szik mint a cuk­rot a pa­nel­la­ká­so­kat, de vajon meg­éri-e meg­venni a ház­gyári épí­tésű idős pa­ne­le­ket, ha ere­de­ti­leg 50 évre ter­vez­ték őket? Ez lesz egyik leg­iz­gal­ma­sabb té­mánk hol­napi lap­szá­munk­ban.

Lázár Bence eltűnt a képernyőről, nagy a csend körülötte

Lázár Bence eltűnt a képernyőről, nagy a csend körülötte

Az Új­pest egy­kori lab­da­rú­gója ta­valy ok­tó­ber­ben tért vissza szak­ér­tő­ként. 2015-ben leu­ké­miát ál­la­pí­tot­tak meg nála.

Az Új­pest egy­kori lab­da­rú­gója ta­valy ok­tó­ber­ben tért vissza szak­ér­tő­ként. 2015-ben leu­ké­miát ál­la­pí­tot­tak meg nála.

Érdekes dolgok derültek ki a bőnyi gyilkosságról: hibázott a rendőrség?

Érdekes dolgok derültek ki a bőnyi gyilkosságról: hibázott a rendőrség?

Bár 106 nap már el­telt, még min­dig nem tud­ják, ki adta le a ha­lá­los lö­vést

Bár 106 nap már el­telt, még min­dig nem tud­ják, ki adta le a ha­lá­los lö­vést Pál­völ­gyi Péter nyo­mo­zóra. A rend­őr­ség csak most ren­delte ki a leg­fon­to­sabb szak­ér­tőt...

Súlyos indíték: ezért robbanthatott a Teréz körúti merénylő!

Súlyos indíték: ezért robbanthatott a Teréz körúti merénylő!

Egy sér­tett ember lehet a férfi.

Szak­ér­tők sze­rint egy sér­tett em­ber­rel lehet dol­guk a ha­tó­sá­gok­nak, aki most él­vezi, hogy róla szól­nak a hírek, vele van tele a sajtó.

Ittas vezetéssel gyanúsítják Curtist

Ittas vezetéssel gyanúsítják a TV2 sztárját

El­ké­szült a szak­ér­tői vé­le­mény a rap­per újévi bal­esete kap­csán.

A szak­ér­tői vé­le­mény alap­ján be­bi­zo­nyo­so­dott: it­ta­san ült a volán mögé a szó­ki­mondó rap­per.

Megszólalt a szakértő: Erősen sántít a gödöllői rablógyilkos vallomása!

Megszólalt a szakértő: Erősen sántít a gödöllői rablógyilkos vallomása!

A to­xi­ko­ló­gus ele­mezte Sz. Lajos val­lo­má­sát a tra­gé­dia előz­mé­nye­i­ről.

A 35 éves Sz. Lajos azt mondta, hogy mi­előtt el­ra­bolta volna a fi­a­tal gö­döl­lői lány au­tó­ját, 50 nyug­ta­tót vett be és arra még al­ko­holt is ivott. A to­xi­ko­ló­gus ele­mezte a val­lo­mást.

Komoly, hogy az Iszlám Állam megtámad minket? Reagálnak a szakértők

Magyar szakértők reagálnak az Iszlám Állam fenyegetésére

Sú­lyos kér­dést vet fel a ter­ror­szer­ve­zet szer­dai fe­nye­ge­tése: ko­mo­lyan lehet venni, hogy Ma­gyar­or­szá­got is meg­tá­mad­ják?

Dárdai mindenkit meglepett az osztrák-magyar meccs előtt

Dárdai mindenkit meglepett az osztrák-magyar meccs előtt

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk is be­fu­tott Bor­deaux-ba. Olyan szót hal­lott, amit nem iga­zán sze­ret, aztán...

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk is be­fu­tott Bor­deaux-ba. Olyan szót hal­lott, amit nem iga­zán sze­ret, aztán...

Beszél-e még valaha Michael Schumacher?

Beszél-e még valaha Michael Schumacher?

Nyug­ta­la­nító hírek a Forma-1-es le­gen­dá­ról.

Nyug­ta­la­nító hírek a Forma-1-es le­gen­dá­ról. A ma­gyar szak­em­ber most el­mondja, miben re­mény­ked­he­tünk. Ezt kell tudni Schu­mi­ról.

Sztárigazolás az M4-nél: Dárdai is a csapatban

Sztárigazolás az M4-nél: Dárdai is a csapatban

Igazi nagy­ágyú uta­zik a lab­da­rúgó-Eb-re. Dár­dai Pál a kez­de­te­tek­ben még csak a kis­pad­ról se­gí­tette a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tot­tat az Eb-re.

Igazi nagy­ágyú uta­zik a lab­da­rúgó-Eb-re. Dár­dai Pál a kez­de­te­tek­ben még csak a kis­pad­ról se­gí­tette a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tot­tat az Eb-re, nyá­ron azon­ban új sze­rep­ben tün­dö­köl.

A terroristák köztünk élnek. Megdöbbentő az Iszlám Állam lélektana

A terroristák köztünk élnek: megdöbbentő az Iszlám Állam lélektana

Az ön­gyil­kos me­rény­let nem őrült egyé­nek el­bo­rult tette, hanem tár­sa­dalmi ri­tu­álé, ál­lítja egy iz­ra­eli pszi­cho­ló­gus.