CÍMKE: 'rtl klub'

Celebeket győztek le a ninja-jelöltek

Celebeket győztek le a ninja-jelöltek

To­vábbra is nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a Ninja War­rior.

To­vábbra is nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­de­nek a fi­zi­kai ha­tá­ra­i­kat fe­sze­gető ninja je­löl­tek.

Hatalmas a harc a tévék között, nyerésre áll a TV2

Hatalmas a harc a tévék között, nyerésre áll a TV2

Más­fél év alatt óri­á­sit vál­to­zott a csa­torna, így si­ke­rült el­ké­pesztő si­ke­re­ket el­ér­niük.

FRISS HÍREK

Kiszivárgott, ki lehet az X-Faktor új mentora Tóth Gabi helyett!

Kiszivárgott, ki lehet az X-Faktor új mentora Tóth Gabi helyett!

Az éne­kesnő be­je­len­tette: nem vál­lal több éva­dot men­tor­ként a nép­szerű te­het­ség­ku­ta­tó­ban!

Az éne­kesnő be­je­len­tette: nem vál­lal több éva­dot men­tor­ként a nép­szerű te­het­ség­ku­ta­tó­ban!

Megmutatta ritkán látott kisfiát az RTL Klub sztárja

Megmutatta ritkán látott kisfiát az RTL Klub sztárja

Nem na­gyon sze­reti mu­to­gatni kisfiát Nádai Anikó, ka­rá­csony­kor mégis ki­vé­telt tett.

Nem na­gyon sze­reti mu­to­gatni kisfiát Nádai Anikó, ka­rá­csony­kor mégis ki­vé­telt tett.

Jelentősen visszaesett a híres RTL sorozat nézettsége

Jelentősen visszaesett a híres RTL sorozat nézettsége

A 2. évad na­gyon gyen­gén in­dí­tott.

A Vá­ló­tár­sak má­so­dik évada na­gyon gyen­gén in­dí­tott. Az RTL-nél még szokni kell az ilyes­fajta zu­ha­nó­re­pü­lést...

Kínos vádak: Milliós adósságot keresnek az RTL Klub exsztárján!

Kínos vádak: Milliós adósságot keresnek az RTL Klub exsztárján!

Is­me­rő­sei sze­rint a férfi ren­ge­teg pénz­zel tar­to­zik ba­rá­ta­i­nak. Az egy­kori so­ro­zat­sze­replő cá­folja a vá­da­kat!

Is­me­rő­sei sze­rint a férfi ren­ge­teg pénz­zel tar­to­zik ba­rá­ta­i­nak. Az egy­kori so­ro­zat­sze­replő cá­folja a vá­da­kat!

Megdöbbentő! Fegyvert fogtak az RTL Klub sztárjára!

Megdöbbentő! Fegyvert fogtak az RTL Klub sztárjára!

A kö­zön­ség egyik tagja tá­madt rá.

A fel­lé­pé­sén bril­lí­rozó hu­mo­rista po­én­ja­ira nem min­denki volt vevő. De ez ért­hető is, hi­szen volt, aki épp azok­ban a pil­la­na­tok­ban lett rö­vi­debb pár mil­li­ó­val.

Szexuális erőszakkal gyanúsítják az RTL Klub fiatal énekesét

Szexuális erőszakkal gyanúsítják az RTL Klub fiatal énekesét

Éve­kig a rá­csok mögé ke­rül­het.

Amennyi­ben be­bi­zo­nyo­so­dik a vád, éve­kig a rá­csok mögé ke­rül­het a tár­sá­val együtt.

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Tóth Gabi!

A gyö­nyörű éne­kesnő szinte sok­kot ka­pott, ami­kor or­vosa kö­zölte vele a szo­morú hírt!

A gyö­nyörű éne­kesnő szinte sok­kot ka­pott, ami­kor or­vosa kö­zölte vele a szo­morú hírt! Nem csoda, ha az X-Fak­tor­ban annyira meg­érin­tette az egyik ver­senyző éle­té­nek tör­té­nete, hogy könnyezve ment ki a szín­padra meg­ölel­getni a lányt...

Tóth Gabi mindenkit megfenyegetett ByeAlex miatt

Tóth Gabi mindenkit megfenyegetett ByeAlex miatt

Ga­bi­nak elege lett a gya­láz­ko­dás­ból, és min­den is­me­rő­sé­vel tu­datta, men­nek a le­vesbe, ha...

Ga­bi­nak elege lett a gya­láz­ko­dás­ból, és min­den is­me­rő­sé­vel tu­datta, men­nek a le­vesbe, ha csak egy­szer is ne­ga­tí­van nyi­lat­koz­nak ByeA­lex­ről.

Ezért szingli még mindig a gyönyörű, magyar sorozatszínész!

Ezért szingli még mindig a gyönyörű, magyar sorozatszínész!

Nagy Ale­xandra min­den férfi­te­kin­te­tet ma­gára von­zott szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin par­ti­ján.

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

Keményen nekiment egykori csatornájának Náray Tamás

A mai kí­ná­lat os­toba és egy­síkú.

A leg­si­ke­re­sebb hazai di­vat­dik­tá­tor már nem néz tévét, sze­rinte a kí­ná­lat egy­síkú, os­toba és unal­mas.

Kiborult Alekosz: durván nekiment az RTL Klubnak

Kiborult Alekosz: durván nekiment az RTL Klubnak

Az Édes Élet sztár­já­nál be­telt a pohár. Fel­há­bo­rodva írta meg vé­le­mé­nyét a kon­ku­rens csa­torna egyik mű­so­rá­ról.

Az Édes Élet sztár­já­nál be­telt a pohár. Fel­há­bo­rodva írta meg vé­le­mé­nyét a kon­ku­rens csa­torna egyik mű­so­rá­ról.

Szextárskeresőn bukott le a dögös magyar sorozatsztár

Szextárskeresőn bukott le a dögös magyar sorozatsztár

A gyö­nyörű fél­vér lány sem a so­ro­zat­ban, sem az élet­ben nem iga­zán ta­lálja az iga­zit.

A gyö­nyörű fél­vér lány sem a so­ro­zat­ban, sem az élet­ben nem iga­zán ta­lálja az iga­zit. Ma­gá­nyos­sá­gán az in­ter­net se­gít­sé­gé­vel sze­retne eny­hí­teni.

Sebestyén Balázst kioktatta kisfia a mai magyar nyelvről

Sebestyén Balázst kioktatta kisfia a mai magyar nyelvről

"Apa, olyan ciki vagy!" - ki­de­rült, hogy Ba­lázs szó­hasz­ná­lata ma már egy­ál­ta­lán nem menő...

"Apa, olyan ciki vagy!" - ki­de­rült, hogy Ba­lázs szó­hasz­ná­lata ma­nap­ság már egy­ál­ta­lán nem szá­mít me­nő­nek...

Meg kellett menteni Lilu házasságát

Meg kellett menteni Lilu házasságát

A hírek sze­rint nehéz volt az el­múlt más­fél év, de ren­de­ző­dött a hely­zet.

Vál­ságba ke­rült a tévés mű­sor­ve­zető há­zas­sága. A hírek sze­rint nehéz volt az el­múlt más­fél év, de ren­de­ző­dött a hely­zet: újra bol­do­gok.

Mi történt Erős Antóniával? Rá sem lehet ismerni

Mi történt Erős Antóniával? Rá sem lehet ismerni

Szo­kat­la­nul meg­gyö­tört volt...

Az RTL Klub csi­nos hír­adósa szo­kat­la­nul meg­gyö­tört volt a hétfő esti adás­ban. Vajon mi tör­tént vele?

Nyíltan vállalta! Pénzért vetkőzött a VV Soma!

Nyíltan vállalta! Pénzért vetkőzött a ValóVilág új sztárja!

Mé­lyen meg­bánta dön­té­sét...

A va­ló­ság­show leg­újabb szé­ri­á­já­nak fi­a­tal já­té­kosa még be­köl­tö­zése előtt me­sélt múlt­já­ról.

Balhé! Volt sztárja ment neki az RTL-nek!

Balhé! Volt sztárja ment neki az RTL-nek!

Nádai Ani­kót nap­ra­for­gó­nak tartja, a VV6 nyer­te­sét le­saj­nálja.

Nádai Ani­kót nap­ra­for­gó­nak tartja, a VV6 nyer­te­sét le­saj­nálja. Mindez talán azért, mert a Va­lóVi­lág tör­té­ne­té­nek leg­szó­ra­koz­ta­tóbb alak­já­nak vá­lasz­tot­ták?

Barátok közt rajongók, figyelem: Nagy változás várható!

Barátok közt rajongók, figyelem: Nagy változás várható!

A napi so­ro­zat ezen­túl új idő­pont­ban lesz lát­ható az RTL Klu­bon.

A napi so­ro­zat ezen­túl új idő­pont­ban lesz lát­ható az RTL Klu­bon.

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Adósa gatyáját is elviheti Gáspár Győző

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sait fi­ze­tésre kö­te­lez­ték.

Sok víz folyt le a Dunán, mióta Gás­pár Győző adó­sá­nak jog­erő­sen 15 napja ma­radt két­mil­liós tar­tó­zá­sá­nak ren­de­zé­sére. Most a be­haj­tó­kon a sor...

Pánik a Gáspár családban!

Pánik a Gáspár családban!

Győ­zike kar­ri­erje új len­dü­le­tet ka­pott, de édes­ap­jáért kell ag­gód­nia.

Mi­köz­ben Győ­zike kar­ri­erje új len­dü­le­tet ka­pott az RTL új va­ló­ság­show-jában, édes­ap­jáért kell ag­gód­nia...

Nincs menekvés: Visszatért Rékasi Károly pszichopata zaklatója!

Nincs menekvés: Visszatért Rékasi Károly pszichopata zaklatója!

A lá­ba­dozó szí­nész azt hitte, vége az őrü­let­nek...

A lá­ba­dozó szí­nész azt hitte, vége az őrü­let­nek, de az el­me­be­teg nő újra és újra meg­je­le­nik...

Meglepetés: rég nem látott szereplő tűnhet fel újra a Barátok köztben

Meglepetés: rég nem látott szereplő tűnhet fel újra a Barátok köztben

Biz­to­san nem lenne hiány a bo­nyo­dal­mak­ból sem.

Biz­to­san nem lenne hiány a bo­nyo­dal­mak­ból sem.

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Min­dent meg­tesz a si­ke­rért.

Habár a kép­er­nyőn már nem lát­hat­juk őt, mégis min­dent meg­tesz azért, hogy benne ma­rad­jon a köz­tu­dat­ban.

Lélegzetelállító képeken a Barátok közt sztárja, csoda, hogy le nem zuhant

Lélegzetelállító képeken a Barátok közt sztárja, csoda, hogy le nem zuhant

A so­ro­zat Tó­bi­ása a ten­ge­ren­tú­lon nya­ral, onnan kül­dött esz­mé­let­len fo­tó­kat.

Mitől lóg a ruha Stohl Andráson? Csont és bőr a sztárszínész!

Mitől lóg a ruha Stohl Andráson? Csont és bőr a sztárszínész!

A rend­kí­vül el­fog­lalt szí­­nészt a Ri­­post egyik ol­­va­­sója kapta len­­cse­­végre az Ope­rá­nál. Nem vitás, Buci szál­­ká­­sabb, mint va­­laha!

A rend­kí­vül el­fog­lalt szí­­nészt a Ri­­post egyik ol­­va­­sója kapta len­­cse­­végre az Ope­rá­nál. Nem vitás, Buci szál­­ká­­sabb, mint va­­laha! Vajon mi áll a lát­vá­nyos vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Zokogjatok lányok! Távozik az RTL Klub szívtiprója

Zokogjatok lányok! Távozik az RTL Klub szívtiprója

Az Éjjel- Nap­pal Bu­da­pest Mar­cija alap tagja a nép­szerű napi so­ro­zat­nak, rá­adá­sul a lá­nyok ra­jong­tak érte...

Az Éjjel- Nap­pal Bu­da­pest Mar­cija alap tagja a nép­szerű napi so­ro­zat­nak, rá­adá­sul a lá­nyok ra­jong­tak érte...

Újra nagy dobásra készül Győzike?

Újra nagy dobásra készül Győzike?

Az RTL Klub is lé­pé­se­ket tett a Győ­zike show irá­nyába. Mi lehet a ter­vük?

Az RTL Klub is lé­pé­se­ket tett a Győ­zike show irá­nyába. Mit ter­vez­het­nek a show­man rész­vé­te­lé­vel?

DJ Seherezádé olyat villantott, amiért visszasírod a képernyőre

DJ Seherezádé olyat villantott, amiért visszasírod a képernyőre

A szőke bom­bázó új szintre emelte a sze­xis­ke­dést!

A szőke bom­bázó ko­moly kap­cso­lata el­le­nére sem szo­kott le jó szo­ká­sá­ról, és fo­lya­ma­to­san posz­tol ma­gá­ról lenge ruhás ké­pe­ket. Le­g­újabb fo­tója azon­ban mégis ki­vé­te­les­nek mond­ható, hi­szen most egy min­den ed­di­gi­nél va­dí­tóbb sze­re­lésbe bújt.

Te álmodsz róla, az RTL gyönyörű sztárja megcsinálta!

Te álmodsz róla, az RTL gyönyörű sztárja megcsinálta!

Nagy Alexá­nál be­vál­la­ló­sabb csaj még nem szü­le­tett a ke­res­ke­delmi té­vé­zés tör­té­ne­té­ben.

Nagy Alexá­nál be­vál­la­ló­sabb csaj még nem szü­le­tett a ke­res­ke­delmi té­vé­zés tör­té­ne­té­ben. A fi­a­tal so­ro­zat­sztár olyat nya­ralt, hogy a fal adja a má­si­kat.

Meztelenül fakadt dalra Tóth Andi!

Meztelenül fakadt dalra Tóth Andi!

Mi­csoda videó! Az új­don­sült szingli éne­kesnő anya­szült mez­te­le­nül, egy kád­ban adta elő a nyár egyik leg­ütő­sebb slá­ge­rét!

Mi­csoda videó! Az új­don­sült szingli éne­kesnő anya­szült mez­te­le­nül, egy kád­ban adta elő a nyár egyik leg­ütő­sebb slá­ge­rét!

Durván megalázták Lilut! A sztár keményen visszavágott

Durván megalázták Lilut! A sztár keményen visszavágott

A szexi mű­sor­ve­ze­tő­nek na­gyon rosszul esnek a vag­dal­ko­zá­sok. Most meg­védte magát!

Eljegyezték az RTL Klub gyönyörű sztárját

Eljegyezték az RTL Klub gyönyörű sztárját

Mol­nár Andi alig egy éve is­mer­ke­dett meg pár­já­val.

Mol­nár Andi alig egy éve is­mer­ke­dett meg pár­já­val, de máris gyű­rűs meny­asszony. Az es­kü­vőre még ki­csit várni kell.

Először mesélt kapcsolatukról az Éjjel-Nappal Budapest szerelmespárja

Először mesélt kapcsolatukról az Éjjel-Nappal Budapest szerelmespárja

Ha­ma­ro­san min­den sztár­pár titka le­lep­le­ző­dik, hi­szen ön­szán­tuk­ból köl­töz­nek egy be­ka­me­rá­zott vil­lába.

Kiderült: Ezért operáltatta magát férfivé Gomes

Kiderült: Ezért operáltatta magát férfivé Gomes

Új kül­ső­vel ké­szül a vissza­té­résre!

A te­het­sé­ges fi­a­tal már évek óta érezte, hogy rossz testbe szü­le­tett. Nem­rég rá­szánta magát arra a mű­tétre, ami­nek se­gít­sé­gé­vel meg­ta­lálta igazi ön­ma­gát.

Hosszú évek után tévében szerepel Kovácsovics Fruzsina

Hosszú évek után tévében szerepel Kovácsovics Fruzsina

A Csil­lag Szü­le­tik­ben sze­re­pelt, Is­te­nes Bence ba­rát­nője volt, most pedig gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zik.

A Csil­lag Szü­le­tik­ben sze­re­pelt, Is­te­nes Bence ba­rát­nője volt, most pedig gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zik.

Friss: Megszületett Gáspár Laci gyermeke, de alig láthatja!

Friss: Megszületett Gáspár Laci gyermeke, de alig láthatja!

Nagy a bol­dog­ság a Gás­pár csa­lád­ban!

Nagy a bol­dog­ság a Gás­pár csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Laci har­ma­dik gyer­meke.

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

El sem fogod hinni! Kiderült, miért vált munkát Szabó Zsófi!

Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

A csi­nos mű­sor­ve­zető és párja nehéz fába vágja a fej­szét! Most azt is el­árul­ták, mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a kap­cso­la­tuk!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

393 mil­­­lió fo­­­rint a tét! Ezek a Ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai!

A te­­­­li­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­vény fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 2016. 31. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten már 393 mil­­­­­lió fo­­­­rint!

A te­­­­li­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­vény fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 2016. 31. já­­­­­ték­­­­­hé­­­­­ten már 393 mil­­­­­lió fo­­­­rint! A nye­­­­­rő­­­­­szá­­­­­mok emel­­­­­kedő szám­­­­sor­­­­­rend­­­­­ben a kö­­­­­vet­­­­­ke­­­­­zők...

Saját magát lőtte le a VV 3 győztese!

Saját magát lőtte le a VV 3 győztese!

A Való Világ har­ma­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese csak unat­ko­zott és le­után­zott né­hány rek­lá­mot. Véres lett az már biz­tos!

A Való Világ har­ma­dik szé­ri­á­já­nak győz­tese csak unat­ko­zott és le­után­zott né­hány rek­lá­mot. Véres lett az már biz­tos!

Kiderült az igazság Szabó Zsófi esküvőjéről!

Kiderült az igazság Szabó Zsófi esküvőjéről!

Ha­ma­ro­san be­kö­tik a fejét.

A Story Extra mű­sor­ve­ze­tője egy­szer már el­ha­lasz­totta a la­ko­dal­mat.

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Rossz emlékei vannak a Família Kft.-ről Spáh Dávidnak

Sok sé­re­lem érte gye­rek­ko­rá­ban.

Bár min­denki azt hitte, a sztá­rok élete csupa játék és mese, mégis sok sé­re­lem érte a Kicsi Óri­á­sok le­endő sze­rep­lő­jét.

Ez izzasztó! Szuperdögös képek ÉNB Barbiról

Ez izzasztó! Szuperdögös képek ÉNB Barbiról

Az Éjjel-Nap­pal Bu­da­pest szexi sze­rep­lője nem elő­ször állt már ka­mera elé, hogy meg­mu­tassa for­más ido­mait.

Az Éjjel-Nap­pal Bu­da­pest szexi sze­rep­lője nem elő­ször állt már ka­mera elé, hogy meg­mu­tassa for­más ido­mait, de most elő­ször tö­ké­le­te­sen elé­ge­dett az ered­ménnyel.

Félmeztelen kép jelent meg az RTL Klub sztárjáról!

Félmeztelen kép jelent meg az RTL Klub sztárjáról!

Az Éjjel Nap­pal Bu­da­pest sztárja meg­mu­tatta, mi rej­tő­zik a póló alatt. Ér­de­mes meg­nézni!

Az Éjjel Nap­pal Bu­da­pest sztárja meg­mu­tatta, mi rej­tő­zik a póló alatt. Ér­de­mes meg­nézni!

Elképesztő: Titokban nősült meg Tabáni István!

Elképesztő: Titokban nősült meg Tabáni István!

Min­dent tel­jes ti­tok­ban szer­vez­tek!

A Csil­lag szü­le­tik győz­tese és ra­jon­gója három évvel ez­előtt sze­ret­tek egy­másba. Úgy érez­ték, itt az ideje a lag­zi­nak. Ám min­dent tel­jes ti­tok­ban szer­vez­tek!

Honvágy gyötri Palotás Petrát

Honvágy gyötri Palotás Petrát

Az egy­kori mű­sor­ve­zető kül­föl­dön él, és tel­je­sen más a fog­lal­ko­zása.

A gyö­nyörű nő je­len­leg kül­föl­dön él, és tel­je­sen más a fog­lal­ko­zása, mint annak ide­jén.

Intimtetoválást csináltatott Pataki Zita!

Intimtetoválást csináltatott Pataki Zita!

Ki gon­dolná Pa­taki Zi­tá­ról, hogy haj­lik az ext­re­mi­tá­sokra? Pedig ami­óta meg­is­merte fér­jét, nyi­tot­tab­ban áll a vi­lág­hoz.

Ki gon­dolná Pa­taki Zi­tá­ról, hogy haj­lik az ext­re­mi­tá­sokra? Pedig ami­óta meg­is­merte fér­jét, nyi­tot­tab­ban áll a vi­lág­hoz.

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

262 mil­lió fo­rint a tét! Ezek a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai!

A te­­li­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­vény fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 2016. 29. já­­­ték­­­hé­­­ten már 262 mil­­­lió fo­­rint! A nye­­­rő­­­szá­­­mok emel­­­kedő szám­­sor­­­rend­­­ben a kö­­­vet­­­ke­­­zők...

A te­­li­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­vény fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 2016. 29. já­­­ték­­­hé­­­ten már 262 mil­­­lió fo­­rint! A nye­­­rő­­­szá­­­mok emel­­­kedő szám­­sor­­­rend­­­ben a kö­­­vet­­­ke­­­zők...

Így oltja le Berkit az X-Faktor mentora

Így oltja le Berkit az X-Faktor mentora

Berki Krisz­tián ki­va­gyi­sága jó alap egy kis hu­mo­ri­zá­lásra. Ezt látta meg az X-Fak­tor men­tora is, aki mes­teri vi­de­ó­ban fi­gu­rázza ki az izom­ce­le­bet.

Berki Krisz­tián ki­va­gyi­sága jó alap egy kis hu­mo­ri­zá­lásra. Ezt látta meg az X-Fak­tor men­tora is, aki mes­teri vi­de­ó­ban fi­gu­rázza ki az izom­ce­le­bet.

Előcsalogatta a hőség Ada hatalmas melleit!

Előcsalogatta a hőség Ada hatalmas melleit!

Egy ter­mé­sze­tes, ám annál iz­ga­tóbb szelfin vil­lan­totta meg de­kol­tá­zsát!

Az RTL Klub egy­kori mű­sor­ve­ze­tője épp Olasz­or­szág­ban va­ká­ci­ó­zik két kisfi­á­val. Für­dő­zés köz­ben pedig arra is ma­radt ideje, hogy egy ter­mé­sze­tes, ám annál iz­ga­tóbb szelfin vil­lantsa meg mé­re­tes de­kol­tá­zsát!

Forgatás közben csúszott le a ruha Tóth Gabi óriásmelleiről!

Forgatás közben csúszott le a ruha Tóth Gabi óriásmelleiről!

Men­tor­ként vil­lan­tott ha­tal­ma­sat!

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az X-Fak­tor leg­újabb éva­dá­nak men­to­ra­ként oko­zott forró per­ce­ket a ver­seny­zők­nek!

Stohl András attól fél, hogy zátonyra fut a kapcsolata!

Stohl András attól fél, hogy zátonyra fut a kapcsolata!

Nem akar újra hi­bá­kat el­kö­vetni.

Előző há­zas­sá­gá­nak végét ku­darc­ként élte meg, s most na­gyon igyek­szik, hogy ne kö­vesse el azo­kat a hi­bá­kat még egy­szer.

Lebukott: Barátnője exébe szerelmes Kiss Ramóna!

Lebukott: Barátnője exébe szerelmes Kiss Ramóna!

Kínos szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett!

Kínos szi­tu­á­ci­óba ke­ve­re­dett a Ba­rá­tok közt sztárja! A szí­nésznő a Ba­la­ton So­un­don bu­kott le, amint egyik leg­ré­gebbi ba­rát­nője exé­vel csó­ko­ló­zott.

Váratlan fordulat: Újabb RTL-es sztár igazolt a TV2-höz!

Váratlan fordulat: Újabb RTL-es sztár igazolt a TV2-höz!

Ősz­től már a kon­ku­rens csa­torna kép­er­nyő­jén tűnik fel az X-Fak­tor győz­tese: a Sz­tár­ban sztár-ban!

Ősz­től már a kon­ku­rens csa­torna kép­er­nyő­jén tűnik fel az X-Fak­tor győz­tese: a Sz­tár­ban sztár-ban!

Molnár Anikó magyarázkodott: Nem akart viccet csinálni a terrorból!

Molnár Anikó magyarázkodott: Nem akart viccet csinálni a terrorból!

Durva vádak érték a Va­lóVi­lág egy­kori sztár­ját! Azzal gya­nú­sí­tot­ták meg, hogy gúnyt űzött a niz­zai me­rény­let­ből.

Intim helyzetben fotózta magát ÉNB Kristóf!

Intim helyzetben fotózta magát ÉNB Kristóf!

Ki­csit sem szé­gyel­lős!

A sár­mos so­ro­zat­sze­replő ki­csit sem szé­gyel­lős: spor­tos tes­tét öröm­mel mu­tatja meg a kö­zös­ségi ol­da­lon is!

Nagy dobásra készül Tilla és Sebestyén Balázs

Nagy dobásra készül Tilla és Sebestyén Balázs

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk a TV2 egyik leg­nép­sze­rűbb ar­cá­nak Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk a TV2 egyik leg­nép­sze­rűbb ar­cá­nak Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ilyen gyűlölethullámot még nem látott az X-Faktor

Ilyen gyűlölethullámot még nem látott az X-Faktor

Az idei X-Fak­tor re­kor­do­kat dön­tö­get.

Az idei X-Fak­tor re­kor­do­kat dön­tö­get. Nem csak, hogy a leg­fi­a­ta­labb zsűri gár­dá­val indul, de a leg­gyű­löl­teb­bel is.

Gigamelleket villantott az RTL Klub sztárja!

Gigamelleket villantott az RTL Klub sztárja!

Ha van va­lami haszna a tik­kasztó hét­végi hő­ség­nek, akkor az csak a fa­lat­nyi bi­kini lehet, ami­ben a so­ro­zat­sztár na­poz­tatta ha­tal­mas keb­leit.

Ha van va­lami haszna a tik­kasztó hét­végi hő­ség­nek, akkor az csak a fa­lat­nyi bi­kini lehet, ami­ben a ma­gyar so­ro­zat­sztár na­poz­tatta ha­tal­mas keb­leit.

Gyógyíthatatlan betegsége miatt egy tollat is alig tudott megfogni Barta Sylvia

Gyógyíthatatlan betegsége miatt egy tollat is alig tudott megfogni Barta Sylvia

A TV2 egy­kori idő­jó­sá­nak élete tel­je­sen meg­vál­to­zott.

A TV2 egy­kori idő­jó­sá­nak élete tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Elrejti a világ elől kisfiát Nádai Anikó

Elrejti a világ elől kisfiát Nádai Anikó

A fi­a­tal anyuka saját magát hi­báz­tatja azért, ami kisfi­á­val tör­tént.

A fi­a­tal anyuka saját magát hi­báz­tatja azért, ami kisfi­á­val tör­tént. Úgy érzi, el­ron­tott va­la­mit, ezért ko­moly dön­tést ho­zott.

Hoppá: Ezért száll ki Lilu a ValóVilágból! Már keresik az utódját!

Hoppá: Ezért száll ki Lilu a ValóVilágból! Már keresik az utódját!

A csi­nos mű­sor­ve­zető úgy dön­tött, nem vál­lalja a va­ló­ság­show leg­újabb szé­ri­á­ját. Az RTL Klub máris ke­resi az új be­fu­tót!

Újabb tündéri képek Istenes Bencéék kisfiáról

Újabb tündéri képek Istenes Bencéék kisfiáról

A mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél első gyer­me­ké­vel állt mo­dellt Ná­nási Pál ka­me­rá­já­nak. Ga­ran­tál­tan el­ol­vadsz a fo­tók­tól!

A mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél első gyer­me­ké­vel állt mo­dellt Ná­nási Pál ka­me­rá­já­nak. Ga­ran­tál­tan el­ol­vadsz a fo­tók­tól!

Eltűnik Szabó Zsófi az RTL képernyőjéről

Eltűnik Szabó Zsófi az RTL képernyőjéről

Egyik kol­lé­ga­nője veszi át a Story Extra című műsor ve­ze­té­sét, egy­előre csak ide­ig­le­ne­sen. De ki tudja, mit hoz a jövő...

Egyik kol­lé­ga­nője veszi át a Story Extra című műsor ve­ze­té­sét, egy­előre csak ide­ig­le­ne­sen. De ki tudja, mit hoz a jövő...

Így őrülnek meg az X-Faktor mentorai

Így őrülnek meg az X-Faktor mentorai

Tóth Gabi rövid vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az idei X-Fak­tor vá­lo­ga­tó­já­ról. Zsűri tár­sai kap­tak az al­kal­mon és ala­po­san "szét­troll­kod­ták" a más­fél per­cet...

Tóth Gabi rövid vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az idei X-Fak­tor vá­lo­ga­tó­já­ról. Zsűri tár­sai kap­tak az al­kal­mon és ala­po­san "szét­troll­kod­ták" a más­fél per­cet...

Kínos baki az RTL-nél. Nem ismerik Király Gábort?

Kínos baki az RTL-nél. Nem ismerik Király Gábort?

Meg­lepő fel­irat...

Meg­lepő fel­irat a ke­res­ke­delmi csa­torna mű­so­rá­ban. Per­sze a vá­lo­ga­tott ka­pu­sát ebben a mi­nő­sé­gé­ben is imád­nánk.

Milliókat nyert, de szerelmet vesztett Farm Gábor

Milliókat nyert, de szerelmet vesztett Farm Gábor

Mi­köz­ben Gábor har­colt, meg­csal­ták.

Mi­köz­ben Gábor har­colt az ele­mek­kel, ön­ma­gá­val és a já­té­kos­tár­sa­i­val azért, hogy a végén ő vi­hesse haza a húsz­mil­liós nye­re­ményt, ba­rát­nője fél­re­lé­pett.

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a számokat!

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a számokat!

A Ha­­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 25. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 60 mil­­lió Ft volt.

A Ha­­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 25. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 60 mil­­lió Ft volt. Lás­­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Tóth Gabi hamarosan menyasszony lehet

Közeleg a lánykérés Tóth Gabiéknál?

Egy évvel ez­előtt még ma­gá­nyo­san tért haza kon­cert­jei után...

Az X-Fak­tor men­tora egy évvel ez­előtt ma­gá­nyo­san, üres la­kásba tért haza kon­cert­jei után, és gör­csö­sen vá­gyott a sze­re­lemre. Végül el­en­gedte az ér­zést, és alig két hét­tel ké­sőbb meg­ér­ke­zett a lovag is...

Bréking: Megszületett Kiss Ádám lánya!

Bréking: Megszületett Kiss Ádám lánya!

A hu­mo­rista Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az öröm­hírt.

A hu­mo­rista Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az öröm­hírt, sőt még egy képet is fel­töl­tött első gyer­me­ké­ről. Nézd meg te is az irtó cuki fotót a csöpp­ség­ről.

Durva autóbalesetben sérült meg Körtvélyessy Zsolt!

Durva autóbalesetben sérült meg Körtvélyessy Zsolt!

A szí­nész a comb­ján sé­rült meg.

A nép­szerű szí­nész épp pró­bára igye­ke­zett, ami­kor a Hun­gá­ria kör­úton be­vá­gott elé egy autó.

Botrány! Kukkoló leste Erős Antóniáékat!

Botrány! Kukkoló leste Erős Antóniáékat!

Két csi­nos RTL-es kel­le­met­le­nül érez­heti magát a hír ki­pat­ta­nása miatt. Egy per­verz kol­léga ka­me­rázta be öl­tö­ző­jü­ket.

Két csi­nos RTL-es kel­le­met­le­nül érez­heti magát a hír ki­pat­ta­nása miatt. Egy per­verz kol­léga ka­me­rázta be öl­tö­ző­jü­ket.

Már Magyarországon árulja bájait az RTL Klub egykori sztárja

Már Magyarországon árulja bájait az RTL Klub egykori sztárja

Úgy tűnik, már egy­ál­ta­lán nem za­var­tatja magát! Nem­csak férfit, lányt is vál­lal!

Úgy tűnik, már egy­ál­ta­lán nem za­var­tatja magát! Nem­csak férfit, lányt is vál­lal!

Íme, a hatoslottó nyerőszámai!

Íme, a hatoslottó nyerőszámai!

A Ha­­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 262 mil­lió Ft volt.

A Ha­­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 262 mil­lió Ft volt. Lás­­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Keményen sanyargatja magát a sovány Szabó Zsófi!

Keményen sanyargatja magát a sovány Szabó Zsófi!

Zsófi nem akar le­állni a fo­gyás­sal...

Az RTL Klub csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jéért egyre job­ban ag­gód­nak. Zsófi nem akar le­állni a fo­gyás­sal...

Így készülnek a forgatásra az X-Faktor új mentorai!

Így készülnek a forgatásra az X-Faktor új mentorai!

A te­het­ség­ku­tató vá­lo­ga­tója már most el­kez­dő­dött, Tóth Gabi fel­vé­te­lé­nek kö­szön­he­tően pedig te is át­él­he­ted a stú­dió el­ké­pesztő han­gu­la­tát.

A te­het­ség­ku­tató vá­lo­ga­tója már most el­kez­dő­dött, Tóth Gabi fel­vé­te­lé­nek kö­szön­he­tően pedig te is át­él­he­ted a stú­dió el­ké­pesztő han­gu­la­tát. A fel­vé­tel­ből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a han­gu­lat­fe­le­lő­sök Gabi és Pus­kás Peti lesz­nek, míg Gás­pár Laci és ByeA­lex in­kább a vissza­fo­got­tabb vo­na­lat kép­vi­se­lik majd.

Magánéleti és szakmai válsággal küzdött Puskás Peti!

Magánéleti és szakmai válsággal küzdött Puskás Peti!

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia és durva mély­pont ne­he­zí­tette meg az éne­kes éle­tét. Őszin­tén me­sélt erről.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia és durva mély­pont ne­he­zí­tette meg az éne­kes éle­tét.

Ez fájni fog, hiába tiltakoznak, jön a tévédíjemelés

Ez fájni fog, hiába tiltakoznak, jön a tévédíjemelés

A szol­gál­ta­tók tör­vé­nyes­ségi fe­lül­vizs­gá­la­tot kér­nek, de alig­ha­nem kény­te­le­nek lesz­nek fi­zetni. Amit aztán tőled fog­nak be­szedni.

Osztrák kuplerájban tűnt fel az RTL Klub sztárja!

Osztrák kuplerájban tűnt fel az RTL Klub sztárja!

Kira néven sze­re­pel.

Kira néven sze­re­pel a bor­dély­ház hon­lap­ján. Ál­lí­tó­lag még fo­tózni és vi­de­ózni is le­he­tett.

ÉNB Kristóf izmos testét kár lenne kihagyni!

ÉNB Kristóf izmos testét kár lenne kihagyni!

A jó­képű so­ro­zat­sztár­ról edzés köz­ben lőt­tek egy fél­mez­te­len képet, ami lát­tán a leg­több csaj­nak biz­to­san el­akad majd a lé­leg­zete

A jó­képű so­ro­zat­sztár nem vé­let­le­nül a női nézők nagy ked­vence, ki­gyúrt teste és pi­masz mo­so­lya ugyanis le­ve­szi a höl­gyek több­sé­gét a lá­bá­ról. Ra­jon­gói nagy örö­mére nem is ta­kar­gatja ki­dol­go­zott iz­mait, leg­újabb képén is le­dobta ma­gá­ról pó­ló­ját.