CÍMKE: 'robbantás'

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

Elhagyott szeretője robbanthatta fel a kozmetikusnőt?

A plety­kák sze­rint az ál­do­zat nem­rég sza­kí­tott szí­nész ked­ve­sé­vel, aki ra­ké­tá­kat épí­tett a ga­rázs­ban.

Így támadtak meg több keresztény templomot is a terroristák!

Megrázó felvételek: Így támadtak meg több keresztény templomot is a terroristák!

Leg­alább ti­zen­egyen meg­hal­tak a tá­ma­dá­sok során.

Leg­alább ti­zen­egyen meg­hal­tak az össze­han­golt tá­ma­dá­sok során.

Apja szöktette meg a Teréz körúti robbantás vádlottját

Apja szöktette meg a Teréz körúti robbantás vádlottját

Za­va­ros gye­rek­kora volt a me­rény­let vád­lott­já­nak, akit hú­gá­val együtt szök­te­tett meg az édes­ap­juk még 2001-ben.

Za­va­ros gye­rek­kora volt a me­rény­let vád­lott­já­nak, akit hú­gá­val együtt szök­te­tett meg az édes­ap­juk.

Robbantottak Philadelphiában, lángokban álltak az utcák

Robbantottak Philadelphiában, lángokban álltak az utcák

A Super Bowl-győ­ze­lem után el­sza­ba­dult a pokol az ame­ri­kai vá­ros­ban.

A Super Bowl-győ­ze­lem után el­sza­ba­dult a pokol, a szur­ko­lók a rend­őrök­kel is össze­csap­tak.

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Már meg­bánta tet­tét.

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Azt is val­lotta, hogy már meg­bánta tet­tét.

Robbantottak a vasútállomáson, elfogták a támadót

Robbantottak a vasútállomáson, elfogták a támadót

Az 51 éves férfi meg­pró­bált el­bújni a rend­őrök elől, de a biz­ton­sági ka­mera le­lep­lezte.

Az 51 éves férfi meg­pró­bált el­bújni a rend­őrök elől, de a biz­ton­sági ka­mera le­lep­lezte. A ha­tó­sá­gok még vizs­gál­ják a rob­ban­tás kö­rül­mé­nyeit.

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Így került a New York-i robbantó az Egyesült Államokba

Trump szi­go­rí­tana a sza­bá­lyo­kon.

Do­nald Trump a hétfő reg­geli New York-i ter­ror­kí­sér­let kap­csán el­mondta, hogy szi­go­rí­tani kell a be­ván­dor­lás sza­bá­lyain...

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

Hátborzongató részletek derültek ki a New York-i terrortámadásról

A 27 éves bang­la­desi rob­bantó kö­vetni akarta az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sát: vérbe akarta foj­tani a ka­rá­csonyt.

Most kaptuk a hírt: istentisztelet alatt rendeztek vérfürdőt, sokan meghaltak

Most kaptuk a hírt: istentisztelet alatt rendeztek vérfürdőt, sokan meghaltak

Több mint 400 hívő volt a temp­lom­ban, ami­kor rájuk tör­tek.

Több mint 400 hívő volt a temp­lom­ban, ami­kor rájuk tör­tek.

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

Ennek köszönhető, hogy nem lett több áldozata a New York-i robbantásnak

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára.

A rob­bantó egy kez­det­le­ges cső­bom­bát kö­tö­zött ma­gára.

Meghökkentő felvételek a New York-i robbantás utáni állapotokról

Meghökkentő felvételek a New York-i robbantás utáni állapotokról

Ször­nyen in­dult a ma reg­gel New York Man­hat­tan vá­ros­ré­szé­ben: rob­ban­tás volt a leg­for­gal­ma­sabb busz­pá­lya­ud­var­nál.

Egy katolikus templom tornyát akarták felrobbantani

Egy katolikus templom harangtornyát akarta felrobbantani

A pa­kisz­táni mig­ráns két éve ér­ke­zett Né­met­or­szágba, de egy­előre nem is­meri el tet­tét.

Sokkoló képek kerültek napvilágra a feltételezett New York-i robbantóról

Sokkoló képek kerültek napvilágra a feltételezett New York-i robbantóról

Egy 27 éves, bang­la­desi férfi rob­bant­ha­tott New York-ban.

Egy 27 éves bang­la­desi férfi rob­bant­ha­tott New York Man­hat­tan vá­ros­ré­szé­ben, a leg­for­gal­ma­sabb busz­meg­ál­ló­ban.

Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Most érkezett: Robbanások egy mecsetnél, félszázan meghaltak

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél.

Több rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet kö­vet­tek el pén­te­ken Egyip­tom­ban egy me­cset­nél. Az ál­do­za­tok szá­má­ról el­lent­mon­dá­so­sak az első hírek, de nem ki­zárt, hogy fél­szá­zan is meg­hal­hat­tak és leg­alább nyolc­va­nan meg­se­be­sül­tek.

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Bécsi házaspár akart felrobbantani egy bevásárlóközpontot

Egy össze­han­golt tö­rök­or­szági raz­zia során a ha­tó­sá­gok 143 em­bert vet­tek őri­zetbe.

Egy össze­han­golt tö­rök­or­szági raz­zia során a ha­tó­sá­gok 143 em­bert vet­tek őri­zetbe.

Sokkoló dolgot fotóztak az orosz Satan-2 nukleáris rakéta tesztje során

Sokkoló dolgot fotóztak az orosz Satan-2 nukleáris rakéta tesztje során

Bár tit­kos­nak szán­ták a leg­újabb orosz nuk­le­á­ris ra­kéta tesz­te­lé­sét, egy északi fényt fény­ké­pező fotós pont be­le­fu­tott...

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

Sok emberéletet követelő láncreakciót indíthatott be Phenjan robbantása

A szep­tem­ber eleji kí­sér­leti rob­ban­tás olyan erejű volt, hogy Kí­ná­ban egy szu­per vul­kán ki­tö­ré­sé­től tar­ta­nak a tu­dó­sok.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Kitálal az ügyvéd: falba épített kamerákkal figyelték S. Ábelt!

Kitálal az ügyvéd: falba épített kamerákkal figyelték S. Ábelt!

Az egy­kori jog­hall­gató férfi mel­lett ki­áll­nak az ügy­vé­dei, sze­rin­tük ter­ro­ris­ta­ként bán­tak vé­den­cük­kel.

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Teréz körúti robbantás: Ekkor fog eldőlni a gyanúsított sorsa

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­va­lyi me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Idén bí­ró­ság elé áll­hat a ta­valy szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Közölte a mentőkkel: felrobbantja az Esztergomi Bazilikát

Közölte a mentőkkel: felrobbantja az Esztergomi Bazilikát

Akár évekre is rács mögé ke­rül­het.

Akár évekre is rács mögé ke­rül­het a férfi, aki a Ba­zi­lika fel­rob­ban­tá­sá­val fe­nye­ge­tő­zött.

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

A Teréz körúti robbantó nyomdokán haladt volna S. Ábel

Ala­po­san utá­na­járt min­den­nek.

Ala­po­san utá­na­járt a rob­bantó min­den lé­pé­sé­nek. Nem ki­zárt, hogy ha­sonló rob­ban­tásra ké­szült.

Tinédzserek robbantgattak Nógrádban - videó

Tinédzserek robbantgattak Nógrádban - videó

Egy 17 és egy 18 éves fiút fog­tak el a rend­őrök, akik rob­ban­tá­so­kat is vé­gez­tek Mát­ra­mind­szent mel­lett.

Egy 17 és egy 18 éves fiút fog­tak el a rend­őrök, akik rob­ban­tá­so­kat is vé­gez­tek Mát­ra­mind­szent mel­lett.

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

Hatalmas pofont kapott az Iszlám Állam - vége a terrornak?

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

A ter­ror­szer­ve­zet har­co­sai szer­dán este fel­rob­ban­tot­ták a mo­szuli Nagy­me­cse­tet.

Az ártatlanok arcai: ők a manchesteri robbantás áldozatai

Az ártatlanok arcai: ők a manchesteri robbantás áldozatai

Eddig 8 ál­do­zat neve de­rült ki.

Meg­halt egy nagy­néni, aki uno­ka­hú­gát a tes­té­vel védte, egy tini, aki sztár­ság­ról ál­mo­dott, két asszony, aki a gye­re­ke­ikre várt.

Megrázó felvételek érkeztek a véres manchesteri robbantásról

Megrázó felvételek érkeztek a véres manchesteri robbantás helyszínéről

Hétfő éjjel tör­tént me­rény­let Man­ches­ter­ben, egy telt házas pop­kon­cert után.

Drámai hírt közölt rajongóival a terror után Ariana Grande

Drámai hírt közölt rajongóival a terror után Ariana Grande

A ter­ror­tá­ma­dást kö­ve­tően ha­za­u­ta­zott csa­lád­já­hoz az éne­kesnő, azóta is sok­kos ál­la­pot­ban van.

A ter­ror­tá­ma­dást kö­ve­tően ha­za­u­ta­zott csa­lád­já­hoz az éne­kesnő, azóta is sok­kos ál­la­pot­ban van.

Hírzárlat a Teréz körúti robbantás ügyében!

Hírzárlat a Teréz körúti robbantás ügyében!

Az ügyész­ség akár kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre is küld­heti a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét, aki így meg­úsz­hatja a bör­tönt. Az új ügy­véd pedig nem nyi­lat­ko­zik.

Az ügyész­ség akár kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre is küld­heti a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jét, aki így meg­úsz­hatja a bör­tönt.

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

El­árulta egy nyo­mozó a rész­le­te­ket.

El­árulta egy nyo­mozó a meg­döb­bentő rész­le­te­ket: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

Újabb riadalom Dortmundban, óriási rendőri hadműveletre volt szükség

Újabb riadalom Dortmundban, nagy rendőri hadműveletre volt szükség

A keddi rob­ban­tá­sos me­rény­let után, megint be­re­zelt min­denki a német vá­ros­ban. Ak­ci­óba len­dült a fegy­ve­res be­ve­tési egy­ség.

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A Dort­mund spa­nyol já­té­kosa a Fa­ce­boo­kon, egy vi­de­ó­ban nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Döbbenet, így élték meg a magyarok a dortmundi robbantást

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról.

Ma­gyar szur­ko­lók is vol­tak a német fo­ci­csa­pat sta­di­on­já­ban, ami­kor ér­te­sül­tek a ször­nyű tá­ma­dás­ról. Arról is be­szélt egyi­kük, hogy mek­kora volt a pá­nik­han­gu­lat.

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Dortmundi robbantás: halállistára kerültek a magyarok is?

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Isz­lam­ista hát­terű me­rény­let volt. Ve­szély­ben le­het­nek a Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó honfi­tár­sa­ink is.

Pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Rémálom, pokolgépekkel támadhattak a sztárcsapatra

Egy le­ve­let is ta­lál­tak a hely­szí­nen.

A me­rénylő vagy me­rény­lők szán­dé­ko­san tá­mad­ták a német fo­ci­csa­pa­tot, egy já­té­kos és egy rendőr is meg­sé­rült. A meg­tá­ma­dott busz kö­ze­lé­ben le­ve­let is ta­lál­tak.

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Megnevezték a metróban robbantó terroristákat

Kir­giz és kazah férfi rob­bant­ha­tott.

Egy kir­giz és egy kazah szü­le­tésű hu­szon­éves férfi rob­bant­ha­tott a met­ró­ban.

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

Az egész világ ezt a férfit keresi, ő robbantott a metróban

A ha­tó­sá­gok ki­ad­ták az első képet a fel­té­te­le­zett me­rény­lő­ről.

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Meg­törte a csen­det a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője és val­lo­mást tett az ügyész­sé­gen.

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Minden, amit eddig tudni lehet a metróban történt robbantásról

Mi­ni­mum 14 ha­lottja, és 20 sé­rültje van a me­rény­let­nek.

Mi­ni­mum 14 ha­lottja, és 20 sé­rültje van a me­rény­let­nek.

Teréz körúti robbantás: Megtörte a csendet a gyanúsított édesapja

Teréz körúti robbantás: Megtörte a csendet a gyanúsított édesapja

Elő­ször adott in­ter­jút a Ri­post­nak a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi édes­apja, aki a mai napig hisz fia ár­tat­lan­sá­gá­ban.

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Rész­le­tes be­is­merő val­lo­mást tett a fi­a­tal férfi, aki­nek a ki­hall­ga­tása szer­dán foly­ta­tó­dik.

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Robbantásra készülnek a folyón

Robbantásra készülnek a folyón

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

Kiderült, miért akadozik a Teréz körúti robbantás nyomozása

Kiderült, miért akadozik a Teréz körúti robbantás nyomozása

A ha­tó­ság még nem fog­lalta jegy­ző­könyvbe, hogy pon­to­san mi is lát­ható a térfi­gyelő ka­me­rák fel­vé­te­lein.

Teréz körúti robbantás: Bizonyítási kísérlet jöhet

Teréz körúti robbantás: Bizonyítási kísérlet jöhet

Szak­ér­tő­ket hall­gat­nak meg.

Ant­ro­po­ló­gus szak­ér­tőt von­nak be a nyo­mo­zásba.

Erre készül most a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Erre készül most a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Köz­le­ményt kül­dött a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi, aki a mai napig nem tett val­lo­mást a rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Köz­le­ményt kül­dött a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi, aki a mai napig nem tett val­lo­mást a rob­ban­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság.

20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság.

Teréz körúti robbantás: Ezt állapította meg az elmeorvosi vizsgálat

Teréz körúti robbantás: Ezt állapította meg az elmeorvosi vizsgálat

A na­pok­ban kapta kéz­hez a me­rény­let gya­nú­sí­tottja és ügy­védje az el­me­or­vosi szak­vé­le­ményt.

Életveszélyes helyre megy válogatott focistánk

Életveszélyes helyre megy válogatott focistánk

Tény­leg oda kell utaz­nia?

A sor­so­lás úgy hozta, hogy a gya­kori rob­ban­tá­sok hely­szí­nére hi­va­ta­los. Tény­leg oda kell utaz­nia? Nem iri­gyel­jük!

Teréz körúti robbantás: Váratlan fordulatot hozhat a január

Teréz körúti robbantás: Váratlan fordulatot hozhat a január

Több in­dít­ványt be­adott a me­rény­let el­kö­ve­té­sé­vel vá­dolt férfi ügy­védje.

Több in­dít­ványt be­adott a me­rény­let el­kö­ve­té­sé­vel vá­dolt férfi ügy­védje, aki sze­rint meg­lepő dol­gokra de­rül­het fény 2017 ele­jén.

Tragédia: Gyászol a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának húga

Tragédia: Gyászol a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának húga

Ször­nyű hírt ka­pott a na­pok­ban me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­nek test­vére...

Ször­nyű hírt ka­pott a na­pok­ban me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­nek test­vére...

Újabb beavatkozások várnak a Teréz körúti robbantás áldozataira

Beavatkozások várnak a körúti robbantás áldozataira

Több mű­té­ten is át­esett már az a két rendőr, akik a szep­tem­beri me­rény­let­ben sé­rül­tek meg Bu­da­pes­ten.

Több mű­té­ten is át­esett már az a két rendőr, akik a szep­tem­beri me­rény­let­ben sé­rül­tek meg Bu­da­pes­ten.

Kezében tartja sorsát a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Súlyos percek: kezében tartja sorsát a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Még három hó­na­pig biz­to­san rá­csok mö­gött marad a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

Kiderült, mi a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának szenvedélye

Kiderült, mi a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának szenvedélye

Édes­apja sze­rint a ké­miát sosem sze­rette, ám a fi­zi­kát imádta az is­ko­lá­ban a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Teréz körúti robbantás: Meglepő titokra derült fény

Teréz körúti robbantás: Meglepő titokra derült fény

Fia gyer­mek­ko­rá­ról me­sélt az apa.

Rész­le­te­sen me­sélt fia gyer­mek­ko­rá­ról a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­nek apja, aki a mai napig biz­tos benne, hogy nem gyer­meke a tet­tes.

Kiderült: Ez várhat a Teréz körúti robbantás áldozataira

Kiderült: Ez várhat a Teréz körúti robbantás áldozataira

Hé­ví­zen ke­ze­lik őket az or­vo­sok.

Utó­ke­ze­lésre szál­lí­tot­ták a szep­tem­beri me­rény­let­ben meg­sé­rült két rend­őrt, Hé­ví­zen ke­ze­lik őket az or­vo­sok.

Meglepő vallomást tett a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának apja

Meglepő vallomást tett a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának apja

Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a fel­té­te­le­zett me­rénylő édes­apja.

Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a fel­té­te­le­zett me­rénylő édes­apja.

Teréz körúti robbantás: Hamarosan döntés születik az ügyben

Teréz körúti robbantás: Hamarosan jogerős döntés születik

Hét­főn jár le a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­jé­nek elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása, az ügyész­ség in­dít­ványt nyúj­tott be.

Kiderült, honnan szerzett pénzt a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Kiderült, honnan szerzett pénzt a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Ho­mok­ko­má­rom­ból uta­zott Bu­da­pestre az a fi­a­tal férfi, aki a gyanú sze­rint egy házi ké­szí­tésű bom­bát rob­ban­tott.

Valami nagyon nem stimmel a Teréz körúti robbantás nyomozásával

Valami nagyon nem stimmel a Teréz körúti robbantás nyomozásával

Úgy tűnik, ko­moly gon­dok van­nak a nyo­mo­zás­sal.

Bár­mi­kor for­du­lat vár­ható az ügy­ben, úgy tűnik, ko­moly gon­dok van­nak a nyo­mo­zás­sal.

Ez hozhat váratlan fordulatot a Teréz körúti robbantás ügyében

Ez hozhat váratlan fordulatot a Teréz körúti robbantás ügyében

Amennyi­ben a gya­nú­sí­tott nem tesz val­lo­mást, akkor az ügy kö­rül­be­lül fél év múlva bí­ró­ság elé ke­rül­het.

Fordulat: ez moshatja tisztára a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Ez moshatja tisztára a körúti robbantás gyanúsítottját

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad a szep­tem­ber végi me­rény­let gya­nú­sí­tottja, akin ha­ma­ro­san el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot ren­del­nek el.

Terrorriadó: veszélyben a hétvégi vb-selejtező

Terrorriadó: veszélyben a hétvégi vb-selejtező

Me­rény­le­tet ter­vez­tek a sta­di­on­ban. Meg­vál­toz­tat­ták a hely­színt, de szó volt a meccs el­ha­lasz­tá­sá­ról is.

Me­rény­le­tet ter­vez­tek a sta­di­on­ban. Meg­vál­toz­tat­ták a hely­színt, de szó volt a meccs el­ha­lasz­tá­sá­ról is.

Friss: Újabb döntés született a Teréz körúti robbantás ügyében

Friss: Újabb döntés született a Teréz körúti robbantás ügyében

A fi­a­tal gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát tár­gyalta újra a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék szer­dán.

A fi­a­tal gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát tár­gyalta újra a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék szer­dán.

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai. Vá­lo­ga­tott meccset vet­tek cél­ke­resztbe.

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

A terroristák elmentek, de a vérfürdő maradt

Bom­bák szá­zait hagy­ták maguk után.

Vissza­tér­tek a la­ko­sok a "meg­tisz­tí­tott" szí­riai vá­rosba, Man­bidzsba - a ter­ro­ris­ták azon­ban több száz bom­bát hagy­tak maguk mö­gött...

Így gyászolnak a Teréz körúti robbantás áldozatai

Könnyfakasztó: Így gyászolnak a Teréz körúti robbantás áldozatai

A szep­tem­ber végi me­rény­let­ben meg­sé­rült rend­őrök is le­cse­rél­ték a profil­ké­pü­ket fe­kete sza­lagra, így em­lé­kez­nek a bőnyi hősi ha­lottra.

A szep­tem­ber végi me­rény­let­ben meg­sé­rült rend­őrök is le­cse­rél­ték a profil­ké­pü­ket fe­kete sza­lagra, így em­lé­kez­nek a bőnyi tűz­pár­baj­ban el­hunyt nyo­mo­zóra.

Drámai: Ez lehetett a Teréz körúti robbantás valódi üzenete...

Drámai: Ez lehetett a Teréz körúti robbantás valódi üzenete...

A szak­értő sze­rint a me­rénylő mo­ti­váló oka a mel­lő­zött­ség­ér­zés is lehet, ami miatt így pró­bálta meg fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met.

A szak­értő sze­rint a me­rénylő mo­ti­váló oka a mel­lő­zött­ség­ér­zés is lehet, ami miatt így pró­bálta meg fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met.

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Szörnyű dologra derült fény a körúti robbantó titkos levelezéséből...

Lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint gyors­ét­ter­mek­ből kül­dött e-ma­i­le­ken ren­delt al­kat­ré­sze­ket a házi po­kol­gép­hez.

Lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint gyors­ét­ter­mek­ből kül­dött e-ma­i­le­ken ren­delt al­kat­ré­sze­ket a házi po­kol­gép­hez.

Ekkor dőlhet el a sorsa a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának

Ekkor dőlhet el a sorsa a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának

Még a héten jog­erős dön­tést hoz a bí­ró­ság, hogy elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad-e a fi­a­tal férfi.

Teréz körúti robbantás: Menekül a nyilvánosság elől a gyanúsított húga

Teréz körúti robbantás: Menekül a nyilvánosság elől a gyanúsított húga

Min­den fotót és ada­tot tö­rölt ma­gá­ról az a fi­a­tal lány, aki­nek a báty­ját vet­ték őri­zetbe a me­rény­let­tel össze­füg­gés­ben.

Itt őrzik a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Itt őrzik a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

24 órás fel­ügye­let alatt tart­ják.

Ma­gán­zár­ká­ban, 24 órás fel­ügye­let alatt tart­ják azt a fi­a­talt, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható a szep­tem­ber végi me­rény­let­tel.

Rendkívüli: Így fogták el a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Így fogták el a Teréz körúti robbantás gyanúsítottját

Az ügyész­ség és az or­szá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány is meg­erő­sí­tette, hogy azt a férfit vet­ték őri­zetbe, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható a me­rény­let­tel.

Friss: Így döntött a bíróság a Teréz körúti robbantás ügyében

Friss: Így döntött a bíróság a Teréz körúti robbantás ügyében

Pén­te­ken hoz­tak dön­tést.

Pén­te­ken dön­tött a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ható férfi elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sá­ról.

Újabb részletek a körúti robbantóról: csellel fogták el a rendőrök

Újabb részletek a körúti robbantóról: csellel fogták el a rendőrök

El­vált szü­lők fia a Teréz kör­úti rob­bantó.

El­vált szü­lők fia a Teréz kör­úti rob­bantó. A szőke hajú férfit csel­lel fog­ták el a rend­őrök.

Ez vezethetett nyomra a Teréz körúti robbantásban

Ez vezethetett nyomra a körúti robbantásban

Ahogy a RIPOST el­ső­ként meg­írta, el­fog­tak egy férfit szer­dán, aki össze­füg­gésbe hoz­ható a kör­úti rob­ban­tás­sal.

Ahogy a RIPOST el­ső­ként meg­írta, el­fog­tak egy férfit szer­dán, aki össze­füg­gésbe hoz­ható a kör­úti rob­ban­tás­sal.

Három rendőr halt meg a robbanásban

Három rendőr halt meg a robbanásban

Töb­ben meg­se­be­sül­tek, ami­kor rob­ba­nás rá­zott meg egy házat.

Töb­ben meg­se­be­sül­tek és három rendőr is meg­halt, ami­kor rob­ba­nás rá­zott meg egy házat.

Forró nyomon: Újabb bejelentések érkeztek a Teréz körúti robbantásról!

Forró nyomon: Újabb bejelentések érkeztek a Teréz körúti robbantásról!

Kö­ze­lít az ezer­hez a la­kos­sági be­je­len­té­sek száma, a ha­tó­sá­gok már az el­kö­vető ál­lam­pol­gár­sága után is nyo­moz­nak.

Friss: elfogták a Teréz körúti robbantás feltételezett gyanúsítottját

Friss: elfogták a Teréz körúti robbantás feltételezett gyanúsítottját

Las­san egy hó­napja ke­reste nagy erők­kel a rend­őr­ség a férfit.

Las­san egy hó­napja ke­reste nagy erők­kel a rend­őr­ség azt a férfit, aki egy házi ké­szí­tésű bom­bát rob­ban­tott fel Bu­da­pes­ten. A me­rény­let­ben két rendőr sé­rült meg, egyi­kük élet­ve­szé­lye­sen. Most el­fog­tak egy férfit a TEK-esek...

Bábu volt a Teréz körúti robbantó

Bábu volt a Teréz körúti robbantó

Újabb fel­té­te­le­zé­sek lát­tak nap­vi­lá­got a rob­bantó ki­lé­té­vel kap­cso­lat­ban, aki a Teréz kör­úton tette le a rend­őrö­ket meg­se­be­sítő po­kol­gé­pet.

Újabb fel­té­te­le­zé­sek lát­tak nap­vi­lá­got a rob­bantó ki­lé­té­vel kap­cso­lat­ban, aki a Teréz kör­úton tette le a rend­őrö­ket meg­se­be­sítő po­kol­gé­pet.

Kapucnis férfi buktathatja le a Teréz körúti robbantót!

Rejtélyes kapucnis buktathatja le a Teréz körúti robbantót!

Két ho­tel­ben is akart szo­bát fog­lalni.

Nagy erők­kel ke­re­sik azt a férfit, aki két ho­tel­ben is akart szo­bát fog­lalni a rob­ban­tás es­té­jén, majd hir­te­len el­tűnt a bu­da­pesti for­ga­tag­ban.

Itt a bizonyíték: ezért hagyta életben áldozatait a körúti robbantó

Itt a bizonyíték: ezért hagyta életben áldozatait a körúti robbantó

A szak­értő sze­rint nem vé­let­len, hogy a két rendőr élet­ben ma­radt, a tá­madó nem akarta őket ki­vé­gezni.

Végleg megpecsételte áldozatai sorsát a Teréz körúti robbantó

Végleg megpecsételte áldozatai sorsát a Teréz körúti robbantó...

Egy életre vége a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr kar­ri­er­jé­nek? Egy ilyen trauma után ugyanis fo­ko­zott koc­ká­zati té­nyező fegy­vert adni nekik.

Egy életre vége a me­rény­let­ben meg­sé­rült két rendőr kar­ri­er­jé­nek? Egy ilyen trauma után ugyanis fo­ko­zott koc­ká­zati té­nyező fegy­vert adni a ke­zükbe.