CÍMKE: 'reptér'

Végre egy igazán jó hír érkezett a reptér közelében lakók számára

Végre egy igazán jó hír érkezett a reptér közelében lakók számára

Ki­de­rült, me­lyik te­rü­le­ten kér­he­tik a la­ká­sok nyí­lás­zá­ró­i­nak szi­ge­te­lé­sét Fe­ri­he­gyen.

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

Hajtóvadászat indult, szörnyű események zajlottak le a reptéren Albániában

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt, a tet­te­sek egyi­két agyon­lőt­ték.

El­ra­bol­tak egy pénz­szál­lít­mányt.

Botrány a moszkvai reptéren: Meztelenül akart becsekkolni a férfi

Botrány a moszkvai reptéren: Meztelenül akart becsekkolni a férfi

Ál­lí­tása sze­rint a ru­hája csak gá­tolta volna a re­pü­lés­ben...

Ál­lí­tása sze­rint a ru­hája csak gá­tolta volna a re­pü­lés­ben...

Rémálom, szörnyű, mi történt a reptéren Ónodi Eszterrel

Rémálom, szörnyű, mi történt a reptéren Ónodi Eszterrel

Na­gyon rossz ál­la­pot­ban van az Arany­élet sztárja. Még az éj­sza­kát is a rep­té­ren töl­tötte.

Na­gyon rossz ál­la­pot­ban van az Arany­élet sztárja. Még az éj­sza­kát is a rep­té­ren töl­tötte.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját. A to­rony végül en­ge­dé­lyezte a vissza­for­du­lást.

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Kiraboltak egy pénzszállítót a reptéren

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren, mi­u­tán ál­ar­cos fegy­ve­re­sek meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tót.

Ha­tal­mas a ké­szült­ség a Köln-Bonn rep­té­ren, mi­u­tán ál­ar­cos fegy­ve­re­sek meg­tá­mad­tak egy pénz­szál­lí­tót.

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Embercsempészt fogtak a Budapest Liszt Ferenc reptéren

Le­csap­tak rájuk.

Hamis ira­tok­kal pró­bált meg egy 65 éves olasz férfi feb­ruár 20-án este egy albán férfit Dub­linba jut­tatni a Bu­da­pest Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

Elképesztő, mit találtak a reptéren hagyott bőröndökben

Elképesztő,
mit találtak a reptéren hagyott bőröndökben

A ma­ni­lai rep­té­ren va­laki ott ha­gyott négy bő­rön­döt. Az el­ha­gyott uta­zó­tás­kák tar­talma na­gyon ér­té­kes.

A ma­ni­lai rep­té­ren va­laki ott ha­gyott négy bő­rön­döt. Az el­ha­gyott uta­zó­tás­kák tar­tal­má­nak ér­téke több mint 4,5 mil­lió Fülöp-szi­ge­teki peso (24,2 mil­lió fo­rint)

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Rohantak a reptéri tűzoltók, túlfutott egy repülőgép

Egy to­kiói rep­té­ren tör­tént a bal­eset.

Ba­le­set tör­tént a to­kiói Na­rita re­pü­lő­té­ren. Egy In­di­á­ból ér­kező sze­mély­szál­lító Bo­e­ing meg­csú­szott az el­je­ge­se­dett pá­lyán, majd a saras földbe süllyedt az egyik ke­reke.

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén ke­resz­tül utaz­tak.

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami aztán történt

Kivételes ocsmánysággal illette utastársait a nő: durva, ami történt

A ha­tal­mas utas­for­ga­lom mel­lett min­dig elő­for­dul­nak ki­rívó ese­tek, ám ami a minap tör­tént a Uni­ted Air­li­nes já­ra­tán, arra na­gyon so­káig em­lé­kezni fog­nak azok, akik épp a fe­dél­ze­ten tar­tóz­kod­tak.

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta el az egzotikus nyaralást Liptai Claudia és családja

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója.

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött csa­lád­já­val az eg­zo­ti­kus he­lyen. Bú­csú­zóul a pá­ri­zsi rep­tér­ről csek­kolt be fér­jé­vel és gyer­me­ke­i­vel.

Sokk a reptéren: Nem hiszed el, mi került a futószalagra

Sokk a reptéren: Nem hiszed el, mi került a futószalagra

Meg­döb­bentő je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek a lé­gi­ki­kö­tő­ben! De vajon kinek a bő­rönd­jé­ből es­he­tett ki a szex­já­ték?

Meg­döb­bentő je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek a lé­gi­ki­kö­tő­ben! De vajon kinek a bő­rönd­jé­ből es­he­tett ki a szex­já­ték?

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Egyre több a panasz a fővárosban az elviselhetetlen repülőgépzajra

Zug­ló­ból, Kő­bá­nyá­ról és An­gyal­föld­ről is özön­le­nek a pa­na­szok, a csen­de­sebb téli haj­na­lo­kon kü­lö­nö­sen za­varó a dü­bör­gés.

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Le­ál­lí­tot­ták a ha­tal­mas lon­doni re­pü­lő­te­ret. A kor­lá­to­zás a bu­da­pesti já­rat­párt is érinti, az egyik já­ra­tot már tö­röl­ték is.

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Egy hétre szóló ide­ig­le­nes mun­ka­be­szün­te­tést hir­de­tett a rep­tér tel­jes ta­ka­rí­tó­sze­mély­zete.

Lefotózták, világsztár érkezett Budapestre

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Mo­us­sam­bani a Duna Aré­ná­ban fog úszni.

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára. Ma­gyar sztá­rok ellen fog úszni.

A határrendészek is elképedtek azon, amit a 14 éves fiú bőröndjében találtak

A határrendészek is elképedtek azon, amit a 14 éves fiú bőröndjében találtak

A ro­má­niai fiú az Egye­sült Ál­la­mok­ból ér­ke­zett és egy fel­nőtt várta a ko­lozs­vári rep­té­ren.

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A rep­té­ren fog­ták el.

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a rep­té­ren fog­ták el.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Botrány tört ki a repülőn, kényszerleszállást hajtott végre a járat

Botrány tört ki a repülőn, kényszerleszállást hajtott végre a járat

Egy utas miatt kel­lett az Egye­sült Ál­la­mokba tartó gép­nek vissza­for­dul­nia.

Egy utas miatt kel­lett az Egye­sült Ál­la­mokba tartó gép­nek vissza­for­dul­nia Ang­li­ába.

Jól vigyázz, ezek a reptéri tolvajok új célpontjai!

Ezek a reptéri tolvajok új célpontjai!

Öt eset pár nap alatt, mil­liós kár­ral!

Öt eset pár nap alatt, mil­liós kár­ral! Fe­ri­he­gyen megint ren­ge­teg cso­ma­got dézs­mál­nak meg. Ennek az is oka lehet, hogy a fa­pa­do­sok meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat.

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták.

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták: az ér­kező gé­pe­ket más­hová irá­nyít­ják, az in­duló gépek egy­előre nem száll­hat­nak fel.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Do­ri­á­ban bíz­hat. Rá­adá­sul a her­cegné édes­any­jára a hírek sze­rint egy­szerre meg­tisz­telő és na­gyon ko­moly fel­adat vár, melyre olyan tu­da­to­san ké­szül, hogy egy tan­fo­lya­mot is el­vég­zett mi­atta.

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de a ké­nyel­mes­nek tűnő re­pü­lés va­ló­sá­gos rém­álommá vált.

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

A rep­té­ren óri­ási ká­oszt oko­zott a rob­ba­nás, az em­be­rek ugyanis el­kezd­tek me­ne­külni az au­tók­kal.

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fér­jét.

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fér­jét, de lehet, hogy a gyász­idő­szak­nak vége. Egyre töb­bet látni ugyanis egy sár­mos fi­a­tal férfi­val.

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Egy el­ha­gyott cso­mag miatt zár­ták le az egész kör­nyé­ket.

Egy el­ha­gyott cso­mag miatt zár­ták le az egész kör­nyé­ket, ám va­lami igen ara­nyo­sat ta­lál­tak benne.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Utas bőröndjében turkáltak a tolvajok Ferihegyen, elkapták őket

Utas bőröndjében turkáltak a tolvajok Ferihegyen, elkapták őket

Fel­adott poggyász­ból pró­bált lopni egy 37 és egy 23 éves férfi a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

Elképesztő, hogy mi történt a reptéren - Videó

Elképesztő, hogy mit rögzítettek egy amszterdami reptéren - Videó

Per­ce­kig áll­tak és néz­ték...

A két rep­téri mun­kás, per­ce­kig csak áll és néz. Nem so­kára ér­ke­zett is a se­gít­ség, úgy­hogy nem lett be­lőle ko­moly baj.

Most érkezett: Nagyon jó hírt közölt Márton Anita

Most érkezett: Nagyon jó hírt közölt Márton Anita

Semmi nem ve­szett el. A héten a por­tu­gá­liai dobó-Eu­rópa-ku­pá­ban áll rajt­hoz.

Semmi nem ve­szett el. A héten a por­tu­gá­liai dobó-Eu­rópa-ku­pá­ban áll rajt­hoz. Disz­kosz­ve­tés­ben is el­in­dul.

Hihetetlen, eltűnt Márton Anita csomagja a reptéren

Hihetetlen, eltűnt Márton Anita csomagja a reptéren

Szük­sége lenne az edző­fel­sze­re­lé­sére.

Szük­sége lenne az edző­fel­sze­re­lé­sére. Csü­tör­tö­kön újabb ver­senyre uta­zik a ma­gyar at­lé­tika első vi­lág­baj­noka. Az át­szál­lás­nál ke­ve­red­tek el a cso­ma­gok.

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját.

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt.

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Me­gint fosz­to­gat­nak a fel­adott cso­ma­gok­ból a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren. Egy éj­szaka töb­be­ket is meg­lop­tak.

Sokkot kapott a Ryanair pilótája: Kiugrott a vészkijáraton az utas

Sokkot kapott a Ryanair pilótája: Kiugrott a vészkijáraton az utas

Ilyet még nem lát­tál: a ma­la­gai já­ra­ton az egyik utas ki­nyi­totta a vész­ki­já­rat aj­ta­ját! Íme, a fel­vé­tel!

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről, fel­nyi­tot­ták a tás­ká­ját a tol­va­jok.

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről, fel­nyi­tot­ták a tás­ká­ját a tol­va­jok.

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Szinte nem telik el úgy nap Pá­rizs rep­te­rein, hogy ne kel­lene eva­ku­álni a ter­mi­ná­lo­kat el­ha­gyott cso­ma­gok miatt.

Szinte nem telik már el úgy nap Pá­rizs rep­te­rein, hogy ne kel­lene eva­ku­álni a ter­mi­ná­lo­kat el­ha­gyott, gya­nús cso­ma­gok miatt.

Pánik a reptéren, óriási méhraj lepte el az utasszállítót

Pánik a reptéren, óriási méhraj lepte el az utasszállítót

Már a lát­vány is ré­misztő!

Már a lát­vány is ré­misztő! A szo­kat­lan eset­hez a ha­tó­sá­go­kat is ri­asz­tani kel­lett.

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Sok já­ra­tot tö­röl­tek.

Sok já­ra­tot tö­röl­tek, helyi hírek sze­rint még el­tart egy da­ra­big a káosz. Több ezer ember nem tu­dott el­utazni.

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket.

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el a Bu­da­pes­ten fel­adott bő­rönd­ből.

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

A Frank­furti rep­té­ren több ember is meg­sé­rült, ami­kor könny­gáz ke­rült a le­ve­gőbe.

A Frank­furti rep­té­ren több ember is meg­sé­rült, ami­kor könny­gáz ke­rült a le­ve­gőbe.

Belemartak a gyöngyörű magyar playmate bugyijába a reptéren

Belemartak a gyöngyörű magyar playmate bugyijába a reptéren

Egy fo­tó­zás­ról si­e­tett haza a mo­dell, ami­kor rend­kí­vül kínos dolog tör­tént vele.

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás.

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás, ka­taszt­rófa tör­tén­he­tett volna a kínai re­pü­lő­té­ren, ha egy hő­sies dol­gozó nem veti magát a gép alá.

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza.

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Laj­csi sze­rint a ha­tó­ság­nak a meg­fé­lem­lí­tés volt a célja.

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate!

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate, Vic­to­ria Bonya, mikor Los An­ge­lesbe uta­zott: a rep­té­ren ki­szó­lí­tot­ták el­len­őr­zésre, és egyre ké­nye­sebb kér­dé­se­ket ka­pott!

Gyanús csomagot találtak a bostoni reptéren

Gyanús csomagot találtak a bostoni reptéren

A kü­lö­nös cso­mag a rep­téri dol­go­zó­kat is tel­je­sen meg­döb­ben­tette, ko­ráb­ban még nem akadt dol­guk ek­ko­rá­val!

A kü­lö­nös cso­mag a rep­téri dol­go­zó­kat is tel­je­sen meg­döb­ben­tette, ko­ráb­ban még nem akadt dol­guk ek­ko­rá­val!

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

A csi­nos mo­dell ismét útra kelt. Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak.

Alig­ha­nem túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei...

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Órá­kig nem tu­dott fel­szállni a gép rep­tér­ről. Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna. De az is lehet, hogy nem volt út­le­vele.

Órá­kig nem tu­dott fel­szállni a gép rep­tér­ről. Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna. De az is lehet, hogy nem volt út­le­vele.

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

A német ha­tár­ren­dé­sze­tet a sírva kö­nyörgő csa­lád­anya sem ha­totta meg.

A német ha­tár­ren­dé­sze­tet a sírva kö­nyörgő csa­lád­anya sem ha­totta meg.

Putyin és az óriási férfi nemi szerv esete

Putyin és az óriási férfi nemi szerv esete

Az egyik rep­té­ren kény­te­le­nek vol­tak el­tün­tetni egy mé­re­tes pé­niszt.

Az egyik rep­té­ren kény­te­le­nek vol­tak el­tün­tetni a pé­niszre ha­son­lító fal­fes­tést, mi­előtt az orosz elnök meg­lá­to­gatta őket.

Friss: Súlyos balesetet szenvedett egy magyar repülő

Friss: Súlyos balesetet szenvedett egy magyar repülő

A gép le­szál­lás­kor túl­fu­tott a pá­lyán.

A gép le­szál­lás­kor túl­fu­tott a pá­lyán - csak a töl­tés tudta meg­ál­lí­tani a re­pü­lőt.

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt a 26 éves férfi.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt az a 26 éves férfi, aki a flo­ri­dai Fort Lau­der­dale nem­zet­közi re­pü­lő­te­rén pén­te­ken vak­tá­ban lö­völ­dö­zött, öt em­bert meg­ölt és nyol­cat meg­se­be­sí­tett. Az ame­ri­kai média azt is ki­de­rí­tette, hogy men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött.

Szexkelléke miatt került bajba a reptéren Bódi Sylvi

Szexkelléke miatt került bajba a reptéren Bódi Sylvi

A mo­dell koffe­ré­ben gya­nús cso­ma­got vél­tek fel­fe­dezni, ezért a ki­hall­gató szo­bá­ban ku­tat­ták át.

A mo­dell koffe­ré­ben gya­nús cso­ma­got vél­tek fel­fe­dezni a maldív vá­mo­sok, ezért a ki­hall­gató szo­bá­ban ku­tat­ták át.

Videó készült a sanghaji repülőtéri robbantásról

Videó készült a sanghaji repülőtéri robbantásról

Ha­tal­ma­sat pá­ni­kot kel­tet a bomba.

Jól lát­szik a fel­vé­te­len, hogy mek­kora de­to­ná­ci­óra volt képes a há­zi­lag bar­ká­csolt bomba.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet.

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik tö­me­gé­vel dol­goz­hat­nak a brüsszeli re­pü­lő­té­ren.

Riadalom a bécsi reptéren: török járatról szedtek le két családot

Riadalom a bécsi reptéren: török járatról szedtek le két családot

Szerda este volt a Schwe­chat re­pü­lő­té­ren rend­őri akció.

Szerda este volt a Schwe­chat re­pü­lő­té­ren rend­őri akció, az Isz­lám Ál­lam­mal össze­füg­gés­ben.

Az év csempészei: 5 ezer kilométert utaztak a cigivel, mégis lebuktak!

Az év csempészei: 5 ezer kilométert utaztak a cigivel, mégis lebuktak!

Du­baj­ból akar­ták be­hozni a szaj­rét légi úton. Már majd­nem célba értek.

Nem min­den­napi pénz­szer­zési öt­lete támad két em­ber­nek. Mivel ma a ci­gi­csem­pé­szés­ben van nagy pénz, gon­dol­ták abban kéne utazni. Du­baj­ból akar­ták be­hozni a szaj­rét légi úton.

Súlyos baleset a repülőtérre vezető úton- Fotók

Súlyos baleset a repülőtérre vezető úton- Fotók

Sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött egy autó.

Sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött egy autó a Liszt Fe­renc re­pü­lő­térre ve­zető úton - adta hírül az MTI

Már a párizsi reptérre is beszivárogtak a radikális muszlimok

Már a párizsi reptérre is beszivárogtak a radikális muszlimok

A leg­na­gyobb fran­cia re­pü­lő­tér fo­lya­ma­to­san fe­lül­vizs­gálja dol­go­zóit. Még ők is meg­le­pőd­tek azon, amit ta­lál­tak!

A leg­na­gyobb fran­cia re­pü­lő­tér, a Ro­issy-n levő Charles de Ga­ulle az egyre dur­vuló ter­ror­ve­szély miatt, fo­lya­ma­to­san fe­lül­vizs­gálja dol­go­zóit. Még ők is meg­le­pőd­tek, hogy mennyi ra­di­ká­lis né­ze­tet valló musz­lim dol­go­zik a biz­ton­sági szol­gá­lat­nál!

A kutya sem volt kíváncsi a Barca sztárjára Katarban

A kutya sem volt kíváncsi a Barca sztárjára Katarban

Ke­ve­sen vár­ták Xavi Her­nán­dezt.

Min­den bi­zonnyal na­gyobb fo­gad­ta­tásra szá­mí­tott Xavi Her­nán­dez, aki nagy re­mé­nyek­kel ér­ke­zett a dús­gaz­dag ázsiai or­szágba.

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

A hely­színre ér­kező rend­őrök azon­nal le­zár­ták a te­rü­le­tet.

Egy gaz­dát­lan poggyász kel­tett ri­a­dal­mat hétfő dél­előtt a ma­gyar rep­tér 2A ter­mi­nál­já­nak in­du­lási ol­da­lán. A cso­mag, amit va­laki az egyik mos­dó­ban fe­lej­tett, ál­lati ma­rad­vá­nyok­kal volt tele. A rend­őrök azon­nal le­zár­ták a te­rü­le­tet.

Milliókkal bukott le C. Ronaldo mamája

Milliókkal bukott le C. Ronaldo mamája

A fo­cista édes­anyja egy köteg pénz­zel pró­bált át­sur­ranni a rep­té­ren.

Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja egy nagy halom pénz­zel pró­bált át­sur­ranni a mad­ridi rep­té­ren. Le­bu­kott, és most ko­moly bajba ke­rül­het.