CÍMKE: 'reptér'
FRISS HÍREK

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Nagy gáz van a londoni reptéren, budapesti járatot is töröltek

Le­ál­lí­tot­ták a ha­tal­mas lon­doni re­pü­lő­te­ret. A kor­lá­to­zás a bu­da­pesti já­rat­párt is érinti.

Le­ál­lí­tot­ták a ha­tal­mas lon­doni re­pü­lő­te­ret. A kor­lá­to­zás a bu­da­pesti já­rat­párt is érinti.

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Sztrájk a London Luton repülőtéren, ez vár a magyar fapados járatokra!

Ide­ig­le­nes mun­ka­be­szün­te­tést hir­de­tett a tel­jes ta­ka­rí­tó­sze­mély­zete.

Egy hétre szóló ide­ig­le­nes mun­ka­be­szün­te­tést hir­de­tett a rep­tér tel­jes ta­ka­rí­tó­sze­mély­zete.

A határrendészek is elképedtek azon, amit a 14 éves fiú bőröndjében találtak

A határrendészek is elképedtek azon, amit a 14 éves fiú bőröndjében találtak

A ro­má­niai fiú az Egye­sült Ál­la­mok­ból ér­ke­zett és egy fel­nőtt várta a ko­lozs­vári rep­té­ren.

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hasukból kellett kioperálni a csempész kábítószert

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

A hol­land ká­bí­tó­szer­csem­pé­sze­ket a hely­szí­nen fog­ták el.

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Gégére támadt a reptéren balhézó elvonószökevény

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár.

Egyre lej­jebb süllyed a vi­lág­sztár. Éppen egyik drog­kli­ni­ká­ról a má­sikra tar­tott, ami­kor el­vesz­tette a fejét. Nem ez az első fel­je­len­tés el­lene testi sér­tés miatt.

Botrány tört ki a repülőn, kényszerleszállást hajtott végre a járat

Botrány tört ki a repülőn, kényszerleszállást hajtott végre a járat

Egy utas miatt kel­lett az Egye­sült Ál­la­mokba tartó gép­nek vissza­for­dul­nia Ang­li­ába.

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Lefotózták a reptéren, világsztár érkezett Budapestre

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára.

Eric Mo­us­sam­bani már a ma­gyar fő­vá­ros­ban han­go­ló­dik a csü­tör­tö­kön kez­dődő bu­da­pesti úszó vi­lág­ku­pára.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták.

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták: az ér­kező gé­pe­ket más­hová irá­nyít­ják, az in­duló gépek egy­előre nem száll­hat­nak fel.

Kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Tűrhetetlen a helyzet, kiakadtak a lakók a repülők zaja miatt

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók.

Zug­ló­ban és több Bu­da­pest kör­nyéki te­le­pü­lé­sen is há­bo­rog­nak a lakók, mi­u­tán meg­vál­toz­tat­ták a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér fel- és le­szál­lási pá­lyáit.

Jól vigyázz, ezek a reptéri tolvajok új célpontjai!

Jól vigyázz, ezek a reptéri tolvajok új célpontjai!

Öt eset pár nap alatt, mil­liós kár­ral! A fe­ri­he­gyi rep­té­ren megint ren­ge­teg cso­ma­got dézs­mál­nak meg.

Öt eset pár nap alatt, mil­liós kár­ral! A fe­ri­he­gyi rep­té­ren megint ren­ge­teg cso­ma­got dézs­mál­nak meg. Ennek az is oka lehet, hogy a fa­pa­do­sok meg­vál­toz­tat­ták a sza­bá­lyo­kat, és gyak­ran az utolsó pil­la­nat­ban szól­nak, hogy nem vi­he­tik fel a fe­dél­zetre a ké­zi­poggyászt az uta­sok.

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Újra rátalált a szerelem? 16 évvel fiatalabb férfival bukott le Céline Dion

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fér­jét.

Az éne­kesnő két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fér­jét, de lehet, hogy a gyász­idő­szak­nak vége. Egyre töb­bet látni ugyanis egy sár­mos fi­a­tal férfi­val.

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de...

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de a ké­nyel­mes­nek tűnő re­pü­lés va­ló­sá­gos rém­álommá vált.

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

Hatalmas robbanás rázta meg a repteret: több sérült, forgalmi káosz

A rep­té­ren óri­ási ká­oszt oko­zott a rob­ba­nás, az em­be­rek ugyanis el­kezd­tek me­ne­külni az au­tók­kal.

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Bombariadó a reptéren: a rendőrök sem számítottak arra, amit találtak

Egy el­ha­gyott cso­mag miatt zár­ták le az egész kör­nyé­ket, ám va­lami igen ara­nyo­sat ta­lál­tak benne.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja.

Most érkezett: Nagyon jó hírt közölt Márton Anita

Most érkezett: Nagyon jó hírt közölt Márton Anita

Semmi nem ve­szett el.

Semmi nem ve­szett el. A héten a por­tu­gá­liai dobó-Eu­rópa-ku­pá­ban áll rajt­hoz. Disz­kosz­ve­tés­ben is el­in­dul, meg­pró­bál jól tel­je­sí­teni.

Utas bőröndjében turkáltak a tolvajok Ferihegyen, elkapták őket

Utas bőröndjében turkáltak a tolvajok Ferihegyen, elkapták őket

Két re­pü­lő­téri ra­ko­dót gya­nú­sí­ta­nak lopás kí­sér­le­té­vel.

Fel­adott poggyász­ból pró­bált lopni egy 37 és egy 23 éves férfi a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren.

Elképesztő, hogy mi történt a reptéren - Videó

Elképesztő, hogy mit rögzítettek egy amszterdami reptéren - Videó

Per­ce­kig áll­tak és néz­ték...

A két rep­téri mun­kás, per­ce­kig csak áll és néz. Nem so­kára ér­ke­zett is a se­gít­ség, úgy­hogy nem lett be­lőle ko­moly baj.

Hihetetlen, eltűnt Márton Anita csomagja a reptéren

Hihetetlen, eltűnt Márton Anita csomagja a reptéren

Szük­sége lenne az edző­fel­sze­re­lé­sére. Csü­tör­tö­kön újabb ver­senyre uta­zik a ma­gyar at­lé­tika első vi­lág­baj­noka.

Szük­sége lenne az edző­fel­sze­re­lé­sére. Csü­tör­tö­kön újabb ver­senyre uta­zik a ma­gyar at­lé­tika első vi­lág­baj­noka.

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Én vagyok isten: Döbbenetes, mit művelt a repülőn a tébolyodott nő

Hor­ror az éj­sza­kai já­ra­ton: egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát!

Egy té­bo­lyult nő is­ten­nek kép­zelte magát, majd úgy dön­tött, ki­nyitja a re­pü­lő­gép aj­ta­ját.

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Rendőrök lepték el a kifutót: botrány tört ki a brüsszeli reptéren

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre.

Egy utas jegy nél­kül szállt gépre, majd nem volt haj­landó le­szállni, csak ami­kor meg­je­len­tek a rend­őrök.

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

Fordulat a fosztogató reptéri rakodó ügyében, aki a pénzre utazott

A tol­vaj a gép rak­te­ré­ben nyi­totta fel a bő­rön­döt, de így sem ma­radt ész­re­vét­len, amit tett.

Horror a reptéren, mélybe vetette magát egy utas - megrázó videó

Horror a reptéren, mélybe vetette magát egy utas - megrázó videó

Egy másik ember fel­vette a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet.

Egy másik ember fel­vette a hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet. Az ön­gyil­kos­sági kí­sér­le­tet egy vita előzte meg.

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Babos Tímeát sem kímélték a ferihegyi tolvajok

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről.

Kö­zös­ségi ol­da­lán írt az eset­ről a klasszis te­ni­szező. Do­hába uta­zott Bu­da­pest­ről, fel­nyi­tot­ták a tás­ká­ját a tol­va­jok.

Sokkot kapott a Ryanair pilótája: Kiugrott a vészkijáraton az utas

Sokkot kapott a Ryanair pilótája: Kiugrott a vészkijáraton az utas

Ilyet még nem lát­tál: a ma­la­gai já­ra­ton az egyik utas ki­nyi­totta a vész­ki­já­rat aj­ta­ját! Íme, a fel­vé­tel!

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Elszabadult a pokol a gyanús csomagok miatt

Rend­sze­re­sek az eva­ku­á­lá­sok.

Szinte nem telik el úgy nap Pá­rizs rep­te­rein, hogy ne kel­lene eva­ku­álni a ter­mi­ná­lo­kat el­ha­gyott cso­ma­gok miatt - ezért a rep­te­rek most be­ke­mé­nyí­te­nek.

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Itt a megoldás a reptéri lopások ellen! Mikor lép végre Ferihegy?

Me­gint fosz­to­gat­nak a fel­adott cso­ma­gok­ból a Liszt Fe­renc Re­pü­lő­té­ren.

Me­gint sorra fosz­to­gat­nak a fel­adott cso­ma­gok­ból a Liszt Fe­renc Nem­zet­közi Re­pü­lő­té­ren. Ja­nu­ár­ban egyet­len éj­szaka alatt leg­alább három utast ká­ro­sí­tot­tak meg a bű­nö­zők. Pedig van meg­ol­dás, ami nem is lenne drága!

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra! Újra be­pa­s­izott?

Pánik a reptéren, óriási méhraj lepte el az utasszállítót

Pánik a reptéren, óriási méhraj lepte el az utasszállítót

Már a lát­vány is ré­misztő! A szo­kat­lan eset­hez a ha­tó­sá­go­kat is ri­asz­tani kel­lett.

Már a lát­vány is ré­misztő! A szo­kat­lan eset­hez a ha­tó­sá­go­kat is ri­asz­tani kel­lett.

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Nagy a baj a reptéren, az emberek nem szállhatnak fel a gépre

Sok já­ra­tot tö­röl­tek.

Sok já­ra­tot tö­röl­tek, helyi hírek sze­rint még el­tart egy da­ra­big a káosz. Több ezer ember nem tu­dott el­utazni.

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb felháborító esetek Ferihegyen, büntetlenül fosztják ki a bőröndöket

Újabb rep­téri lopás há­bo­rítja fel az em­be­re­ket: ez­út­tal egy Lon­don­ban élő ma­gyar csa­lád egy­havi al­bér­let­pénze tűnt el.

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

Hatalmas a készültség a reptéren, pánik tört ki az utasok között

Töb­ben rosszul let­tek.

A Frank­furti rep­té­ren több ember is meg­sé­rült, ami­kor könny­gáz ke­rült a le­ve­gőbe.

Gyanús csomagot találtak a bostoni reptéren

Gyanús csomagot találtak a bostoni reptéren

Még nem akadt dol­guk ek­ko­rá­val!

A kü­lö­nös cso­mag a rep­téri dol­go­zó­kat is tel­je­sen meg­döb­ben­tette, ko­ráb­ban még nem akadt dol­guk ek­ko­rá­val!

Belemartak a gyöngyörű magyar playmate bugyijába a reptéren

Belemartak a gyöngyörű magyar playmate bugyijába a reptéren

Egy fo­tó­zás­ról si­e­tett haza a mo­dell, ami­kor a kínos dolog tör­tént vele.

Egy fo­tó­zás­ról si­e­tett haza a mo­dell, ami­kor rend­kí­vül kínos dolog tör­tént vele.

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Pánik a reptéren: elsodródott egy utasszállító

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás.

Na­gyot hi­bá­zott a légi irá­nyí­tás, ka­taszt­rófa tör­tén­he­tett volna a kínai re­pü­lő­té­ren, ha egy hő­sies dol­gozó nem veti magát a gép alá.

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Reptéren csaptak le a vámosok Lagzi Lajcsira

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza.

Csa­lád­já­val Thai­föld­ről ér­ke­zett haza a mu­la­tós ze­nész, ami­kor a zöld­fo­lyo­són ki­szed­ték a sor­ból. Laj­csi sze­rint a ha­tó­ság­nak a meg­fé­lem­lí­tés volt a célja.

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Balesete után a reptéren bukott le Kulcsár Edina: Elhagyta az országot

Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Sej­tel­mes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán!

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Csúnyán megalázták a bunyós szépséget a reptéren

Alig­ha­nem túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei...

Alig­ha­nem túl sokat en­ged­tek meg ma­guk­nak a biz­ton­sági szol­gá­lat em­be­rei...

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna.

Órá­kig nem tu­dott fel­szállni a gép rep­tér­ről. Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna.

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

A német ha­tár­ren­dé­sze­tet a sírva kö­nyörgő csa­lád­anya sem ha­totta meg.

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate, Vic­to­ria Bonya, mikor Los An­ge­lesbe uta­zott: a rep­té­ren ki­szó­lí­tot­ták el­len­őr­zésre, és egyre ké­nye­sebb kér­dé­se­ket ka­pott!

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate, Vic­to­ria Bonya, mikor Los An­ge­lesbe uta­zott: a rep­té­ren ki­szó­lí­tot­ták el­len­őr­zésre, és egyre ké­nye­sebb kér­dé­se­ket ka­pott!

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt a 26 éves férfi.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt a 26 éves férfi.

Friss: Súlyos balesetet szenvedett egy magyar repülő

Friss: Súlyos balesetet szenvedett egy magyar repülő

A gép le­szál­lás­kor túl­fu­tott a pá­lyán.

A gép le­szál­lás­kor túl­fu­tott a pá­lyán - csak a töl­tés tudta meg­ál­lí­tani a re­pü­lőt.

Szexkelléke miatt került bajba a reptéren Bódi Sylvi

Szexkelléke miatt került bajba a reptéren Bódi Sylvi

A Maldív-szi­ge­te­ken ke­rült bajba.

A mo­dell koffe­ré­ben gya­nús cso­ma­got vél­tek fel­fe­dezni a maldív vá­mo­sok, ezért a ki­hall­gató szo­bá­ban ku­tat­ták át.

Putyin és az óriási férfi nemi szerv esete

Putyin és az óriási férfi nemi szerv esete

Az egyik rep­té­ren kény­te­le­nek vol­tak el­tün­tetni a pé­niszre ha­son­lító fal­fes­tést, mi­előtt az orosz elnök meg­lá­to­gatta őket.

Az egyik rep­té­ren kény­te­le­nek vol­tak el­tün­tetni a pé­niszre ha­son­lító fal­fes­tést, mi­előtt az orosz elnök meg­lá­to­gatta őket.

Riadalom a bécsi reptéren: török járatról szedtek le két családot

Riadalom a bécsi reptéren: török járatról szedtek le két családot

Szerda este volt a Schwe­chat re­pü­lő­té­ren rend­őri akció.

Szerda este volt a Schwe­chat re­pü­lő­té­ren rend­őri akció, az Isz­lám Ál­lam­mal össze­füg­gés­ben.

Videó készült a sanghaji repülőtéri robbantásról

Videó készült a sanghaji repülőtéri robbantásról

Jól lát­szik a fel­vé­te­len, hogy mek­kora de­to­ná­ci­óra volt képes a há­zi­lag bar­ká­csolt bomba.

Jól lát­szik a fel­vé­te­len, hogy mek­kora de­to­ná­ci­óra volt képes a há­zi­lag bar­ká­csolt bomba.

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

50 terrorista is dolgozhat a brüsszeli reptéren

A rend­őr­ség le­vél­ben fi­gyel­mez­tet.

A Belga rend­őr­ség nyílt le­vél­ben fi­gyel­mez­tet a még min­dig ha­tal­mas ve­szélyt je­lentő dzsi­ha­dis­tákra, akik tö­me­gé­vel dol­goz­hat­nak a brüsszeli re­pü­lő­té­ren.

Az év csempészei: 5 ezer kilométert utaztak a cigivel, mégis lebuktak!

Az év csempészei: 5 ezer kilométert utaztak a cigivel, mégis lebuktak!

Du­baj­ból akar­ták be­hozni a szaj­rét légi úton. Már majd­nem célba értek, ami­kor le­kap­csol­ták őket.

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

Lenyúzott állattetemeket rejtett egy bőrönd Ferihegyen

Egy gaz­dát­lan poggyász kel­tett ri­a­dal­mat hétfő dél­előtt a ma­gyar rep­té­ren.

Súlyos baleset a repülőtérre vezető úton- Fotók

Súlyos baleset a repülőtérre vezető úton- Fotók

Sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött egy autó a Liszt Fe­renc re­pü­lő­térre ve­zető úton - adta hírül az MTI

A kutya sem volt kíváncsi a sztárra

A kutya sem volt kíváncsi a Barca sztárjára Katarban

Min­den bi­zonnyal na­gyobb fo­gad­ta­tásra szá­mí­tott Xavi.

Min­den bi­zonnyal na­gyobb fo­gad­ta­tásra szá­mí­tott Xavi Her­nán­dez a dús­gaz­dag ázsiai or­szág­ban.

Milliókkal bukott le C. Ronaldo mamája

Milliókkal bukott le C. Ronaldo mamája

Egy köteg pénz­zel pró­bált át­sur­ranni a mad­ridi rep­té­ren.

Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja egy nagy halom pénz­zel pró­bált át­sur­ranni a mad­ridi rep­té­ren.