CÍMKE: 'omega'

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

A nép­szerű ze­nész éppen bi­cik­li­zett, ami­kor érezte, nagy a baj.

Állapotáról vallott Kóbor János

Állapotáról vallott Kóbor János

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt beteg!

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg! Éppen ezért le­pő­dött meg annyira rosszul­lé­tén!

FRISS HÍREK

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

A Kos­suth-díjas éne­kest nyo­maszt­ják az em­lé­kek!

A Kos­suth-díjas éne­kest nyo­maszt­ják az em­lé­kek!

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Re­méli, hogy ez csak egy rossz álom...

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom...

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Min­den ere­jét össze­gyűj­tötte, hogy fel­lép­hes­sen, 12 ezer ra­jongó ün­ne­pelte a nagy­be­teg ma­gyar sztárt!

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Nyá­ron je­len­tette be, hogy beteg.

A ze­nész nyá­ron je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel küzd. Elő­ször na­gyon meg­ré­mült, és nem tudta, mi­tévő le­gyen...

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar. A Kos­suth-díjas együt­tes­ből saj­nos már nem le­he­tett ott az egyik ala­pító Laux Jó­zsef, aki osz­tály­tár­sá­val, Kóbor Já­nos­sal ál­modta meg a ban­dát.

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot a gyil­kos kór­ral!

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

A Omega le­gen­dás front­em­bere úgy gon­dolja, hogy soha nem kerül rend­őr­kézre az a bű­nöző, aki más­fél hete be­tört hozzá.

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

Té­vé­mű­sor se­gí­tette a bű­nö­zőt....

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, szom­bat haj­nal­ban be­sur­ranó tol­vaj járt az Omega éne­ke­sé­nek ott­ho­ná­ban, mi­köz­ben a csa­lád aludt.

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Hi­he­tet­len, de igaz! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Hi­he­tet­len, de igaz! Az Omega éne­kese egy­szer csak arra lett fi­gyel­mes, hogy saját ma­gá­val áll szem­ben. Az egyik ra­jon­gója, aki nagy tisz­te­lője Kóbor Já­nos­nak, a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít rá! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül a ze­nész.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét. Mű­tétre ké­szül.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van. Meg akarja tudni, menny ideje van még hátra!

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Élete leg­po­ko­libb nap­ját élte át az Omega gyen­gél­kedő bil­len­tyű­sé­nek gyer­meke, aki elő­ször be­szélt a ri­a­da­lom­ról!

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait.

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait, ami­ből ki­de­rült: rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, beteg.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, beteg.

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­szaka.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse nehéz idő­szak előtt áll, na­po­kon belül ki­de­rül­het, mi­lyen da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Kórházból üzent Benkő László

Kórházból üzent Benkő László

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de nem al­szik a kór­ház­ban.

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat.

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László.

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes...

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes...

Lezárult az Omega és Kanye West pere, először szólalt meg Kóbor János

Lezárult az Omega és Kanye West pere, először szólalt meg Kóbor János

Pres­ser Gábor ta­valy má­jus­ban pe­relte be Kanye Wes­tet a Gyöngy­hajú lány című dal en­ge­dély nél­küli fel­hasz­ná­lása miatt.

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A szexi éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a TV2 szín­fa­lai mö­gött! Most meg­mu­tat­juk, hogy vál­to­zott át Kóbor Já­nossá!

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat.

Pár héten belül két ba­rát­ját is el­vesz­tette Kóbor János. Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat, nincs olyan nap, hogy ne gon­dolna Som­lóra és La­uxra.

Lelkileg összetört Kóbor János

Lelkileg összetört Kóbor János

Ne­gye­dik ze­né­szét, ba­rát­ját ve­szí­tette el, pon­to­san más­fél év alatt.

Tör­té­nete talán leg­szo­mo­rúbb évét zárja az Omega, a le­gen­dás együt­tes front­em­bere csa­pata ne­gye­dik tag­ját ve­szí­tette el igen rövid idő, alig más­fél év alatt.

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés...

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Min­den pil­la­nat­ban eszébe jut az óri­ási vesz­te­ség.

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Ször­nyű ti­tok­ról val­lott az Omega ze­ne­kar bil­len­tyűse.

Ször­nyű ti­tok­ról val­lott az Omega ze­ne­kar bil­len­tyűse.

Laux József kórházi ágyánál állt össze újra az Omega

Laux József kórházi ágyánál állt össze újra az Omega

A le­gen­dás dobos ha­lá­lán min­denki meg­döb­bent, ba­rá­tai sírva em­lé­kez­nek rá.

A le­gen­dás dobos ha­lá­lán min­denki meg­döb­bent, ba­rá­tai sírva em­lé­kez­nek rá.

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Az Omega front­em­be­ré­nek még min­dig el­csuk­lik a hangja, ha el­hunyt ba­rát­já­ról be­szél. Azt mondja, sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Az in­ter­net nem fe­lejt...

Hála az in­ter­net­nek, elő­ke­rült egy fel­vé­tel, ame­lyen az akkor 20 éves Somló Tamás éne­kel az Ome­gá­val.

Ezek az utolsó fotók a váratlanul elhunyt Laux Józsefről!

Ezek az utolsó fotók a váratlanul elhunyt Laux Józsefről!

Szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef, a le­gen­dás dobos 73 éves volt. Utol­jára Somló Tamás te­me­té­sén je­lent meg.

Szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef, a le­gen­dás dobos 73 éves volt. Utol­jára Somló Tamás te­me­té­sén je­lent meg.

Micsoda fordulat! Milliókat bukhat Presser Gábor!

Micsoda fordulat! Milliókat bukhat Presser Gábor!

A ze­nész sokat koc­káz­tat a per­rel!

Az LGT front­em­bere már 700 mil­lió fo­rin­tot kö­ve­tel Kanye West­től, ami­ért sze­rinte a vi­lág­hírű rap­per le­nyúlta az Omega egyik leg­na­gyobb slá­ge­rét.

Presser Gábor 700 millióra perli a világhírű rappert!

Presser Gábor 700 millióra perli a világhírű rappert!

Had­já­ra­tot in­dí­tott Kanye West ellen!

Nem csi­tul a bot­rány az Omega el­lo­pott dala miatt! Pres­ser hiába ka­pott már mil­li­ó­kat, újabb had­já­ra­tot in­dí­tott Kanye West ellen!

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

Az éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van.

A le­gen­dás éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van, mind­össze 45 kiló. Van azon­ban va­laki, aki több ezer ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy mel­lette le­gyen a baj­ban és oda­adóan ápolja őt...

Autóbalesetet szenvedett a szabálytalanul közlekedő Benkő László!

Autóbalesetet szenvedett a szabálytalanul közlekedő Benkő László!

A ze­nészt mentő vitte kór­házba.

Az Omega bil­len­tyűse teg­nap este sza­bály­ta­la­nul akart meg­for­dulni a vil­la­mos­sí­ne­ken. Saj­ná­la­tos módon a mö­götte lévő sofőr ezt nem vette idő­ben észre, így nagy se­bes­ség­gel a ze­nész au­tó­já­nak csa­pó­dott.

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik, és az sem igaz, hogy ki­rúg­ták az egyik alap­ta­got. Kóbor ér­tet­le­nül áll a plety­kák előtt.

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik, és az sem igaz, hogy ki­rúg­ták az egyik alap­ta­got. Kóbor ér­tet­le­nül áll a plety­kák előtt.

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből: ez a balhé oka.

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-turné előtt. Ez a balhé oka.

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Nem tet­szet­tek neki Szö­ré­nyi sza­vai.

Kóbor János a saj­tó­ból ér­te­sült róla, hogy Szö­ré­nyi Le­ven­té­vel nin­cse­nek jóban, és hogy a ze­nész nem iga­zán ked­veli őt.

Kitálalt pályatársairól Szörényi Levente

Kitálalt pályatársairól Szörényi Levente

A le­gen­dás ze­nész egy nyil­vá­nos be­szél­ge­té­sen val­lott őszin­tén pá­lya­tár­sa­i­hoz fű­ződő vi­szo­nyá­ról. Egy per­cig nem ker­telt, el­árulta, kik azok, akik­kel soha többé nem lépne szín­padra!

Szö­ré­nyi Le­vente egy nyil­vá­nos be­szél­ge­té­sen val­lott őszin­tén pá­lya­tár­sa­i­hoz fű­ződő vi­szo­nyá­ról. Egy per­cig nem ker­telt, el­árulta, kik azok, akik­kel soha többé nem lépne szín­padra!

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Nem fél a per­től a le­gen­dás ro­cker.

Elő­ször szó­lalt meg a le­gen­dás rock­ze­ne­kar front­em­bere, mióta ki­de­rült, hogy a banda fel­osz­lott, a ze­né­szek pedig egy­más haját tépik.

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

A ze­ne­kar tag­jai to­vábbra is együtt dol­goz­nak, viták min­dig is vol­tak és lesz­nek.

Kóbor János, az Omega front­em­bere ál­lítja, hogy csak a média fújta fel ek­ko­rára az Omega együt­tes ma­gány­ügyét. A ze­ne­kar tag­jai to­vábbra is együtt dol­goz­nak, viták min­dig is vol­tak és lesz­nek.Lehet, hogy Misi meg­gon­do­lat­la­nul re­a­gált.

Könyörögnek a rajongók az Omegának, ne tegyenek tönkre mindent!

Könyörögnek a rajongók az Omegának, ne tegyenek tönkre mindent!

Le­ve­lek­kel árasz­tot­ták el a ban­dát.

Több száz levél árasz­totta el az om­eg­ások Fa­ce­book-profil­jait és e-ma­il­jeit. Kö­nyö­rög­nek a ze­ne­kar ra­jon­gói, hogy ne te­gyék tönkre a több mint 50 éves álmot...

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

Job­ban be­szél an­go­lul, mint ma­gya­rul.

Idén kezdi a har­ma­dik osz­tályt a kis Léna. Szü­lei kü­lön­le­ges is­ko­lát vá­lasz­tot­tak gye­re­kük­nek, és egy ame­ri­kai misszi­o­ná­rius in­téz­ménybe jár.