CÍMKE: 'omega'
FRISS HÍREK

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Félti a családját a rákbeteg magyar sztár

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami. Abban bízik, hogy job­ban lesz.

Az Omega együt­tes gi­tá­rosa tart attól, hogy mi lesz a fe­le­sé­gé­vel és három cso­da­szép gyer­me­ké­vel, ha vele tör­té­nik va­lami.

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Minden erejét összeszedve, rákos betegen állt színpadra a magyar sztár

Már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Az Ele­fánt be­ce­névre hall­gató gi­tá­ros egy hét­tel az ope­rá­ci­ója után már újra a kö­zön­sé­get szó­ra­koz­tatta, bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban.

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Rákkal műtötték az Omega legendáját

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték a be­teg­sé­get.

Szív­gyógy­sze­ré­nek kö­szön­heti, hogy or­vo­sai fel­fe­dez­ték nála a ha­lá­los kórt. A gi­tá­ros már túl van a mű­té­ten.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

Az utcán lett rosszul a magyar rocklegenda: pacemakert kap

A nép­szerű ze­nész éppen bi­cik­li­zett...

A nép­szerű ze­nész éppen bi­cik­li­zett, ami­kor érezte, nagy a baj. Végül kór­házba ke­rült, ahol meg­men­tet­ték az éle­tét.

Állapotáról vallott Kóbor János

Állapotáról vallott Kóbor János

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg!

A Kos­suth-díjas éne­kes azt sem tudja, mikor volt utol­jára beteg! Éppen ezért le­pő­dött meg annyira rosszul­lé­tén!

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Újra egy színpadon a legendás magyar rockerek

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Ha em­lék­szel, azért, ha csak a szü­leid me­sél­tek róla, akkor azért kell el­men­ned idén nyá­ron több­ször is az egy­kori le­gen­dás bu­li­helyre!

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

Autóbalesetet szenvedett Kóbor János: Megszólalt az énekes!

Sze­ren­csére sé­rü­lé­sek nél­kül meg­úszta a bal­ese­tet, mégis sok­szor eszébe jut!

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Re­méli, hogy ez csak egy rossz álom...

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom...

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Benkő László ta­valy nyá­ron be­je­len­tette, hogy rákos. A le­gen­dás rock­ze­nész azon­ban meg­gyó­gyult, és újra él­vezi az éle­tet!

Benkő László ta­valy nyá­ron be­je­len­tette, hogy rákos. A le­gen­dás rock­ze­nész azon­ban meg­gyó­gyult, és újra él­vezi az éle­tet!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Arcpirító módon lopták meg Kóbor Jánosékat, reagált a zenész!

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Sa­já­tos kar­ri­ert fut­nak be az Omega dalai a ten­ge­ren­tú­lon.

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Súlyos beteg a legendás magyar zenész, ketten segítették színpadra

Min­den ere­jét össze­gyűj­tötte, hogy fel­lép­hes­sen, 12 ezer ra­jongó ün­ne­pelte a nagy­be­teg ma­gyar sztárt!

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Ér­de­kes szto­ri­kat me­sél­tek.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a ma­gyar rock­tör­té­ne­lem egyik leg­si­ke­re­sebb ze­ne­kara.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Nyá­ron je­len­tette be, hogy beteg.

A ze­nész nyá­ron je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel küzd. Elő­ször na­gyon meg­ré­mült, és nem tudta, mi­tévő le­gyen...

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

Kóbor János elfogadta, hogy sosem látja többé az ellopott pénzt

A Omega le­gen­dás front­em­bere úgy gon­dolja, hogy soha nem kerül rend­őr­kézre az a bű­nöző, aki más­fél hete be­tört hozzá.

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

Nem Kóbor János az egyetlen áldozat

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik.

A tö­rök­bá­linti Tü­kör­he­gyet évek óta a ma­gyar Be­verly Hill­s­ként em­le­ge­tik, ahol a jó­módú sztá­rok élnek. Igen ám, de a be­sur­ranó tol­va­jok is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják meg a kör­nyé­ket.

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

A ze­nész­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot.

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot a gyil­kos kór­ral! Min­den ere­jé­vel küzd, hogy meg­gyó­gyul­has­son!

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

E miatt a videó miatt törtek be Kóbor Jánoshoz

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, szom­bat haj­nal­ban be­sur­ranó tol­vaj járt az Omega éne­ke­sé­nél.

Aho­gyan arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, szom­bat haj­nal­ban be­sur­ranó tol­vaj járt az Omega éne­ke­sé­nél.

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Nem adja fel, hazatér a nagybeteg Benkő László

Szü­lő­vá­ro­sá­ban kon­cer­te­zik a köz­ked­velt ze­nész. A be­teg­ség­gel küzdő mű­vész ál­lítja, szá­mára ez a leg­jobb gyógyír.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Megtaláltuk Kóbor János hasonmását!

Az Omega éne­kese egy­szer csak arra lett fi­gyel­mes, hogy saját ma­gá­val áll szem­ben. Az egyik ra­jon­gója, aki nagy tisz­te­lője Kóbor Já­nos­nak, a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít rá!

Hi­he­tet­len, de igaz! Az Omega éne­kese egy­szer csak arra lett fi­gyel­mes, hogy saját ma­gá­val áll szem­ben. Az egyik ra­jon­gója, aki nagy tisz­te­lője Kóbor Já­nos­nak, a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít rá! A Ri­post utá­na­járt a dol­gok­nak...

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: Benkő László meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú az a da­ga­na­tos el­vál­to­zás, amit he­tek­kel ez­előtt ta­lál­tak a szer­ve­ze­té­ben.

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait.

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van. Meg akarja tudni, menny ideje van még hátra!

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Élete leg­po­ko­libb nap­ját élte át az Omega gyen­gél­kedő bil­len­tyű­sé­nek gyer­meke, aki elő­ször be­szélt a ri­a­da­lom­ról!

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László nem bírja ide­gek­kel.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, vél­he­tően da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­ved.

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­szaka.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse nehéz idő­szak előtt áll, na­po­kon belül ki­de­rül­het, mi­lyen da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Kórházból üzent Benkő László

Kórházból üzent Benkő László

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de nem al­szik a kór­ház­ban.

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat.

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kiderült a titok: Erre költi a Kanye Westtől nyert milliót Kóbor János!

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes...

Kí­no­san érzi magát a ki­ala­kult hely­zet miatt az éne­kes...

Lezárult az Omega és Kanye West pere, először szólalt meg Kóbor János

Lezárult az Omega és Kanye West pere, megszólalt Kóbor János

Pres­ser Gábor ta­valy má­jus­ban pe­relte be Kanye Wes­tet.

Pres­ser Gábor ta­valy má­jus­ban pe­relte be Kanye Wes­tet a Gyöngy­hajú lány jog­ta­lan fel­hasz­ná­lása miatt.

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A szexi éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a TV2 szín­fa­lai mö­gött! Most meg­mu­tat­juk, hogy vál­to­zott át Kóbor Já­nossá!

Végre bevallotta: Ettől fiatalodott meg a 72 éves Kóbor János!

Végre bevallotta: Ettől fiatalodott meg a 72 éves Kóbor János!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

A gyász el­le­nére mégis ki­tűnő for­má­ban van, mi több, mintha év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

Meghökkentő fotó került elő a Kossuth-díjas magyar zenészről

Meghökkentő fotó került elő a Kossuth-díjas magyar zenészről

1990-ben ké­szült ez a fotó Benkő Lász­ló­ról, az Omega iko­ni­kus tag­já­ról.

1990-ben ké­szült ez a fotó Benkő Lász­ló­ról, az Omega iko­ni­kus tag­já­ról.

Lelkileg összetört Kóbor János

Lelkileg összetört Kóbor János

Tör­té­nete talán leg­szo­mo­rúbb évét zárja az Omega, a le­gen­dás együt­tes front­em­bere alig más­fél év alatt ne­gye­dik kol­lé­gá­ját, ba­rát­ját ve­szí­tette el.

Tör­té­nete talán leg­szo­mo­rúbb évét zárja az Omega, a le­gen­dás együt­tes front­em­bere lel­ki­leg össze­om­lott, csa­pata ne­gye­dik tag­ját ve­szí­tette el.

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Képtelen feldolgozni barátai halálát Kóbor János

Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat.

Pár héten belül két ba­rát­ját is el­vesz­tette Kóbor János. Ne­he­zen vi­seli a hét­köz­na­po­kat, nincs olyan nap, hogy ne gon­dolna Som­lóra és La­uxra.

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Mind­ed­dig mé­lyen hall­ga­tott a bor­zal­mas eset­ről, de to­vább nem bírta ma­gá­ban tar­tani, min ment ke­resz­tül!

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Gyász: könnyes szemmel áll színpadra Kóbor János!

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Min­den pil­la­nat­ban eszébe jut az óri­ási vesz­te­ség.

Ne­he­zen megy az el­en­ge­dés a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. Min­den pil­la­nat­ban eszébe jut az óri­ási vesz­te­ség.

Laux József kórházi ágyánál állt össze újra az Omega

Laux József kórházi ágyánál állt össze újra az Omega

A le­gen­dás dobos ha­lá­lán min­denki meg­döb­bent, ba­rá­tai sírva em­lé­kez­nek rá.

A le­gen­dás dobos ha­lá­lán min­denki meg­döb­bent, ba­rá­tai sírva em­lé­kez­nek rá.

Ezek az utolsó fotók a váratlanul elhunyt Laux Józsefről!

Ezek az utolsó fotók a váratlanul elhunyt Laux Józsefről!

Szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef, a le­gen­dás dobos 73 éves volt. Utol­jára Somló Tamás te­me­té­sén je­lent meg.

Szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef, a le­gen­dás dobos 73 éves volt. Utol­jára Somló Tamás te­me­té­sén je­lent meg.

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Képtelen feleszmélni a gyászból Kóbor János!

Sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Az Omega front­em­be­ré­nek még min­dig el­csuk­lik a hangja, ha el­hunyt ba­rát­já­ról be­szél. Azt mondja, sosem lesz képes fel­dol­gozni ezt a vesz­te­sé­get!

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Az in­ter­net nem fe­lejt...

Hála az in­ter­net­nek, elő­ke­rült egy fel­vé­tel, ame­lyen az akkor 20 éves Somló Tamás éne­kel az Ome­gá­val.

Charlie összeroppant a gyásztól!

Charlie összeroppant a gyásztól!

Ne­he­zen jön­nek a sza­vak... Szinte még fel sem fog­ták.

Ne­he­zen jön­nek a sza­vak... Szinte még fel sem fog­ták, hogy el­vesz­tet­ték leg­jobb ba­rát­ju­kat. Char­lie és Kóbor könnyek kö­zött nyi­lat­koz­tak.

Autóbalesetet szenvedett Benkő László!

Autóbalesetet szenvedett a szabálytalanul közlekedő Benkő László!

A ze­nészt mentő vitte kór­házba.

A ze­nészt mentő vitte kór­házba, hi­szen fejét és mell­ka­sát is erős ütés érte.

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

Szívszorító: Nem hiszed el, ki segíti a nagybeteg Somló Tamást!

A le­gen­dás éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van.

A le­gen­dás éne­kes a leg­fris­sebb hírek sze­rint egyre rosszabb ál­la­pot­ban van, mind­össze 45 kiló.

Micsoda fordulat! Milliókat bukhat Presser Gábor!

Micsoda fordulat! Milliókat bukhat Presser Gábor!

A ze­nész sokat koc­káz­tat a per­rel!

Az LGT front­em­bere már 700 mil­lió fo­rin­tot kö­ve­tel Kanye West­től, ami­ért sze­rinte a vi­lág­hírű rap­per le­nyúlta az Omega egyik leg­na­gyobb slá­ge­rét.

Presser Gábor 700 millióra perli a világhírű rappert!

Presser Gábor 700 millióra perli a világhírű rappert!

Had­já­ra­tot in­dí­tott Kanye West ellen!

Nem csi­tul a bot­rány az Omega el­lo­pott dala miatt! Pres­ser hiába ka­pott már mil­li­ó­kat, újabb had­já­ra­tot in­dí­tott Kanye West ellen!

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Hamisak az Omegát körüllengő hírek

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik, és az sem igaz, hogy ki­rúg­ták az egyik alap­ta­got. Kóbor ér­tet­le­nül áll a plety­kák előtt.

Ha­zug­ság a hír, mi­sze­rint az Omega együt­tes tel­je­sen fel­osz­lik, és az sem igaz, hogy ki­rúg­ták az egyik alap­ta­got. Kóbor ér­tet­le­nül áll a plety­kák előtt.

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-kon­cert előtt. A ze­ne­kar­ban rég­óta forr­nak az in­du­la­tok. El­árul­juk a balhé okát!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-kon­cert előtt. A ze­ne­kar­ban rég­óta forr­nak az in­du­la­tok. El­árul­juk a balhé okát!

Kitálalt pályatársairól Szörényi Levente

Kitálalt pályatársairól Szörényi Levente

El­árulta, kik azok, akik­kel soha többé nem lépne szín­padra!

Szö­ré­nyi Le­vente egy nyil­vá­nos be­szél­ge­té­sen val­lott őszin­tén pá­lya­tár­sa­i­hoz fű­ződő vi­szo­nyá­ról. Egy per­cig nem ker­telt, el­árulta, kik azok, akik­kel soha többé nem lépne szín­padra!

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

Kóbor János: Nem eszik ilyen forrón a kását

Viták min­dig is vol­tak és lesz­nek.

A ze­ne­kar tag­jai to­vábbra is együtt dol­goz­nak, viták min­dig is vol­tak és lesz­nek. Nem lesz sem­mi­féle pe­res­ke­dés,mi már helyre tet­tük a dol­go­kat.

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Kóbor János visszaszólt legendás zenésztársának

Kóbor János a saj­tó­ból ér­te­sült róla, hogy Szö­ré­nyi Le­ven­té­vel nin­cse­nek jóban, és hogy a ze­nész nem iga­zán ked­veli őt.

Kóbor János a saj­tó­ból ér­te­sült róla, hogy Szö­ré­nyi Le­ven­té­vel nin­cse­nek jóban, és hogy a ze­nész nem iga­zán ked­veli őt.

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Áll a bál az Omegánál: Kóbor János reagált az őt ért vádakra

Elő­ször szó­lalt meg a le­gen­dás rock­ze­ne­kar front­em­bere, mióta ki­de­rült, hogy a banda fel­osz­lott.

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

Kóbor János kislánya különleges iskolába jár - Videó

A 8 éves Léna egy ame­ri­kai is­ko­lába jár, de dél­utá­non­ként egy ma­gyar­ta­nár is fog­lal­ko­zik vele.