CÍMKE: 'nő'

Döbbenet, kiszabadul a hírhedt női pedofil

Döbbenet, kiszabadul a hírhedt női pedofil

Egész Ang­lia dü­höng, mert a bí­ró­ság sze­rint már nem je­lent fe­nye­ge­tést az a 48 éves nő.

FRISS HÍREK

Fotók a helyszínről, újabb részletek a budapesti gyilkosságról

Fotók a helyszínről, újabb részletek a budapesti gyilkosságról

A rend­őr­ség most is nagy lét­szám­mal hely­szí­nel Pest­szent­lő­rin­cen.

A rend­őr­ség most is nagy lét­szám­mal hely­szí­nel Pest­szent­lő­rin­cen.

Bochkor miatt estek neki Boros Lajosnak az utcán

Bochkor miatt estek neki Boros Lajosnak az utcán

A rá­diós vo­natra ült, de amit ott ka­pott egy nőtől, azt még ma is meg­em­le­geti.

A rá­diós vo­natra ült, de amit ott ka­pott egy nőtől, azt még ma is meg­em­le­geti.

Történelmi pillanat: az első női hadvezér a Honfoglaló döntőjében

Történelmi pillanat: az első női hadvezér a Honfoglaló döntőjében

Szám­ta­lan iz­gal­mas pil­la­na­tot, vár­tá­ma­dást, te­rü­let­fog­la­lást és vé­de­ke­zést kö­ve­tően össze­állt a Hon­fog­laló III. Szu­per­baj­nok­sá­gá­nak dön­tős név­sora.

Össze­állt a Hon­fog­laló III. Szu­per­baj­nok­sá­gá­nak dön­tős név­sora.

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Az éne­kesnő egy mos­ta­ná­ban nép­szerű al­kal­ma­zás­sal mu­tatta meg a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező nem tag­ja­ként.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Íme az utolsó fotó a szörnyű szexbalesetben elhunyt, gyönyörű nőről

Íme az utolsó fotó a szörnyű szexbalesetben elhunyt, gyönyörű nőről

Holt­tes­tét a für­dő­ben ta­lál­ták meg.

Holt­tes­tét a für­dő­szo­bá­ban ta­lál­ták meg, a pad­lón. A men­tő­sök min­dent meg­tet­tek, hogy meg­ment­sék az éle­tét, de ekkor már túl késő volt.

Nőnek született, most férfi, de ezentúl ufó akar lenni

Nőnek született, most férfi, de ezentúl ufó akar lenni

Egyik nem­hez sem akar tar­tozni a 33 éves Ja­reth Ne­bula. Nőnek szü­le­tett, je­len­leg transz­nemű férfi.

Egyik nem­hez sem akar tar­tozni a 33 éves Ja­reth Ne­bula. Nőnek szü­le­tett, je­len­leg transz­nemű férfi.

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

Az autók tetején rázta meztelen melleit egy budapesti nő

A rend­őrök ta­nács­ta­la­nok vol­tak.

A nő a bel­vá­ros kö­ze­pén ki­pa­kolt min­dent és a hideg el­le­nére lát­ha­tóan na­gyon jól érezte magát egy autó te­te­jén..

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

Hihetetlen, mit rejtett a magyar nő az alufóliával kibélelt táskájába

A nő azt re­mélte, ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót, s nem ve­szik észre a lo­pá­sát.

A nő azért bé­lelte ki alu­fó­li­á­val a tás­ká­ját, mert azt kép­zelte, hogy így ki­játsz­hatja a lo­pás­ri­asz­tót, s nem ve­szik észre, mi­csoda il­lat­bom­bát rejt a táska. Té­ve­dett, le­bu­kott. A biz­ton­sá­giak is meg­le­pőd­tek, mit akart zsák­má­nyolni...

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Íme, a fotók, durva bosszút állt volt férjén a bedühödött kalocsai nő

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára.

Az asszony ki­csi­nyes bosszúja sokba ke­rült szá­mára, több száz­ezer fo­rin­tos kárt kell meg­fi­zet­nie az exé­nek.

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból - így néz ki egy valódi nő teste!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Ne dőlj be a pho­tos­hop­nak! Az igazi nő sok­kal szebb a ma­ga­zi­no­ké­nál!

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Kiirtanák a "férfit" és a "nőt"!

Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

Az uborka kö­te­lező gör­bü­le­té­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­nál van még lej­jebb. Új, po­li­ti­ka­i­lag kor­rekt ki­fe­je­zé­se­ket akar ránk kény­sze­rí­teni az EU.

Itt a szexi bizonyíték: a smink és az ékszer öltöztet

Itt a szexi bizonyíték: a smink és az ékszer öltöztet

Ruha nél­kül szelfi­zett a dögös mo­dell.

Ruha nél­kül szelfi­zett a dögös mo­dell. Nem iga­zán szokta ta­kar­gatni a dom­bo­ru­la­tait, ám most ön­ma­gá­hoz ké­pest is ki­fe­je­zet­ten me­rész volt.

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

A negy­ven­két éves asszony nyom­ta­la­nul tűnt el, még a férje te­le­fon­ját és a csa­ládi fény­kép­al­bu­mot is el­vitte ma­gá­val.

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Így vert át mindenkit a nő, aki 20 évig felvette halott anyja pénzét

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent, még a há­zára is jel­zá­lo­got ter­hel­tek...

Csak egy apró vé­let­le­nen bu­kott le, most el­ve­szít­het min­dent, még a há­zára is jel­zá­lo­got ter­hel­tek...

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Döbbenet, nem tűnt fel a mentőknek, hogy tarkón lőtték a magyar férfit

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a 16 évvel ez­előtti ma­gyar bér­gyil­kos­ság­ról, ami­kor egy asszony erő­sza­kos módon sza­ba­dult meg a fér­jé­től.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Durva, mit művelt a leitatott férfiakkal a magyar nő

Durva, mit művelt a leitatott férfiakkal a magyar nő

In­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon hir­dette magát a nő. Hamar ta­lált part­ne­re­ket, iz­gal­mas ter­vek­kel. Ám egy má­mo­rító ital után min­den meg­vál­to­zott...

In­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon hir­dette magát a nő. Hamar ta­lált part­ne­re­ket, iz­gal­mas ter­vek­kel. Ám egy má­mo­rító ital után min­den meg­vál­to­zott...

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Elég a hazugságokból: így néz ki egy valódi, hús-vér nő teste!

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Pho­tos­hop? Re­tu­sá­lás? Nem! Ez itt a va­ló­ság, és ez az, ami a nor­má­lis és ter­mé­sze­tes.

Elképesztő részletek: Ő az aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Pel­ler Ká­roly zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san. A har­min­cas el­me­be­teg nő az­után sem állt le, hogy a rend­őr­ség be­csukta.

Sokaknál kiverte a biztosítékot a magyar nő, így akar anyává válni

Sokaknál kiverte a biztosítékot a magyar nő, így akar anyává válni

Végső el­ke­se­re­dé­sé­ben dön­tött úgy egy ma­gyar nő, hogy az in­ter­ne­ten pró­bál meg örökbe fo­gad­ható gye­re­ket ta­lálni.

A férfiak 93 százaléka azonnal bevadul a nőtől szex előtt, ha...

A férfiak 93 százaléka azonnal bevadul a nőtől szex előtt, ha...

Egy bi­zo­nyos illat ha­tá­sára min­den férfi el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érez, hogy ágyba vigye part­ne­rét.

Szá­mos oka lehet annak, hogy férfi és nő el­len­áll­ha­tat­lan vá­gyat érez­zen az azon­nali szex­hez. Ám van egy té­nyező, mely min­den eset­ben sze­re­pet ját­szik - és ettől bi­zony be­ton­ke­mény lesz a férfi.

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Fényes nappal ájultra erőszakolta a fiatal lányt a veresegyházi szatír

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők...

Erő­sza­ko­ló­tól ret­teg­nek a ve­res­egy­házi nők. A sza­tír reg­gel 8-kor te­pert le egy vo­nat­hoz igyekvő nőt...

Meglepő, mennyi nő keres többet a férjénél

Meglepő, mennyi nő keres többet a férjénél

Ahe­lyett, hogy csök­ken­né­nek, még nőnek is a nemi elő­íté­le­tek.

Ahe­lyett, hogy csök­ken­né­nek, még nőnek is a nemi elő­íté­le­tek - derül ki több ta­nul­mány­ból. Ma­gyar­or­szá­gon a nők 23,4 szá­za­léka keres töb­bet a fér­jé­nél.

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

Minden titkot elárult: így mentette meg a házasságát Pirner Alma!

A csi­nos anyuka a kez­de­tek­től fogva nagy fi­gyel­met for­dít arra, hogy férje az anya­ság során is nő­ként te­kint­sen rá.

Hihetetlen! Ez történt vele, mert eladta a petesejtjeit

Hihetetlen! Ez történt vele, mert eladta a petesejtjeit

Egy nő a pe­te­sejt­jeit mes­ter­sé­ges meg­ter­mé­ke­nyí­tés cél­já­ból árulta. A vá­sár­lók pedig meddő nők vol­tak.

Egy nő a pe­te­sejt­jeit mes­ter­sé­ges meg­ter­mé­ke­nyí­tés cél­já­ból árulta. A vá­sár­lók pedig meddő nők vol­tak.

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A nők több­sége soha nem ta­pasz­talja meg a mult­ior­gaz­must.

A mult­ior­gaz­mus a gyö­nyö­rök csú­csa, ám a nők több­sége hiába képes rá, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

Ez már sok: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő dögös fotóján

Ez már sok: nem várt dologra figyeltek fel a fiatal nő dögös fotóján

Tel­je­sen össze­za­varta a ne­te­ző­ket a lány. Aztán egy másik kép­pel ma­gya­rázta meg a fél­re­ér­tést...

Tel­je­sen össze­za­varta a ne­te­ző­ket a lány. Aztán egy másik kép­pel ma­gya­rázta meg a fél­re­ér­tést...

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

Dráma Óbudán, a rendőrök hosszú percekig küzdöttek egy nő életéért

A nő elő­ször a szom­szé­dok­tól kért se­gít­sé­get, ők tár­csáz­ták végül a se­gély­hí­vót.

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Ke­véssé is­mert tény, de a höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val is képes or­gaz­must át­élni.

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Félelmetes részletek: váratlanul megnyílt a kripta a gödöllői temetőben

Ráül­he­tett egy krip­tát fedő már­vány­lapra, így zu­han­ha­tott a majd három mé­te­res mélybe az asszony. Nem volt elég, hogy ha­tal­ma­sat esett, ál­lí­tó­lag a sú­lyos fe­dő­lap is a nőre zu­hant.

Óriási botrány a moziban, beteg nőt dobtak ki a teremből

Óriási botrány a moziban, beteg nőt dobtak ki a teremből

A fi­a­tal édes­anyja azt mondta, hogy dur­ván meg­aláz­ták a lá­nyát. Nagy a fel­há­bo­ro­dás.

A fi­a­tal édes­anyja azt mondta, hogy dur­ván meg­aláz­ták a lá­nyát. Nagy a fel­há­bo­ro­dás.

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve, de ő sem volt jó ál­la­pot­ban.

Iszlám hitre tért át egy zsidó férfi és az ISIS-hez akart csatlakozni

Iszlám hitre tért át egy zsidó férfi és az ISIS-hez akart csatlakozni

Ilyen talán még soha nem tör­tént.

Ilyen talán még soha nem tör­tént Iz­ra­el­ben. A tör­té­net mö­gött egy sze­relmi kap­cso­lat áll, amely há­zas­ság­gal foly­ta­tó­dott.

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

A 35 éves Erica Garza bru­tá­lis szex­éh­sége miatt gyak­ran érezte magát lel­ket­len szörny­nek.

A 35 éves Erica Garza majd két év­ti­ze­den ke­resz­tül szen­ve­dett por­nó­füg­gő­ség­ben.

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

Elfogták a perverz szatírt, aki kisgyerekes nőket molesztált!

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

A köz­tu­dot­tan al­ko­ho­lista férfi óvo­dák és is­ko­lák kö­ze­lé­ben va­dá­szott ál­do­za­tokra.

Nyoma veszett egy 22 éves beteg lánynak, azonnali segítségre szorul

Nyoma veszett egy 22 éves beteg lánynak, azonnali segítségre szorul

A fi­a­tal nő a héten tűnt el az ott­ho­ná­ból, csa­ládja egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­resi, gyógy­sze­rei nél­kül bajba ke­rül­het.

Ez beteges: ezt viseli szex közben a megszállott anyuka

Ez beteges: ezt viseli szex közben a megszállott anyuka

Ez biz­tos nem lehet ké­nyel­mes! Nem is ért­jük, hogy bírja így a le­pe­dő­ak­ro­ba­ti­kát...

Ez biz­tos nem lehet ké­nyel­mes! Nem is ért­jük, hogy bírja így a le­pe­dő­ak­ro­ba­ti­kát...

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

A rákkal műtött nőt a saját otthonában erőszakolta meg!

Egé­szen meg­döb­bentő, hogy mi volt a ke­gyet­len férfi in­doka. A bí­ró­ság nem uta­sí­totta ki az or­szág­ból...

Egé­szen meg­döb­bentő, hogy mi volt a ke­gyet­len férfi in­doka. A bí­ró­ság nem uta­sí­totta ki az or­szág­ból, mert az ott nem szo­kás...

Lebukott Hujber Ferenc: ki ez a nő, akit ölelget?

Lebukott Hujber Ferenc: ki ez a nő, akit ölelget?

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk.

Ér­de­kes fo­tóra buk­kan­tunk a bot­rá­nyos szí­nész Fa­ce­book-ol­da­lán. Egy pucér nőt ölel­get, s a kép­hez mel­lé­kelt kí­sé­rő­szö­veg még meg­hök­ken­tőbb!

Ujjazós videóival lett az internet sztárja ez a perverz nő

Ujjazós videóival lett az internet sztárja ez a perverz nő

Sosem ér­de­kelte a cen­zúra, min­dig meg­ta­lálja a mód­ját, hogy masz­tur­bá­lós vi­deói el­ér­he­tőek le­gye­nek a vi­lág­há­lón. Íme, a leg­újabb fel­vé­te­lek!

Sosem ér­de­kelte a cen­zúra, min­dig meg­ta­lálja a mód­ját, hogy masz­tur­bá­lós vi­deói el­ér­he­tőek le­gye­nek a vi­lág­há­lón. Íme, a leg­újabb fel­vé­te­lek!

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Őrület, mit rejt a nő autója, eldobod az agyadat

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak. Ezt nem hi­szed el...

Fel­mé­rés ké­szült arról, mit hor­da­nak ál­ta­lá­ban ma­guk­kal azok a nők, akik nap, mint nap au­tó­val jár­nak. És itt nem fel­tét­le­nül a biz­ton­sá­gos ve­ze­tés szem­pont­jai ér­vé­nye­sül­nek.

Döbbenet! Ezért akarnak a férfiak szexet, a nők szerelmet

Döbbenet! Ezért akarnak a férfiak szexet, a nők szerelmet

De vajon mi az oka ennek az el­len­tét­nek, és ho­gyan lehet fel­ol­dani?

De vajon mi az oka ennek az el­len­tét­nek, és ho­gyan lehet fel­ol­dani?

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Az Iz­ra­eli Vé­delmi Erők (IDF) egyik ka­to­ná­já­nak a fotói egész egy­sze­rűen fel­rob­ban­tot­ták az in­ter­ne­tet.

Bajba jutott a pesti pályaudvaron a nő, a mentős megható dolgot tett

Bajba jutott a pesti pályaudvaron a nő, a mentős megható dolgot tett

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul zo­ko­gott a bajba ju­tott asszony, so­káig azt sem le­he­tett tudni, hogy miért sír.

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe. 45 perc­cel ké­sőbb pedig el­sza­ba­dult a pokol...

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso - fotó

Rejtélyes nővel bukott le az éjszakában Kozso - fotó

Az egyik bel­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen bu­kott le az Ámok­fu­tók atyja.

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ez a 6 leggyakoribb jel, hogy a férfi bejön egy nőnek!

Ha eze­ket ta­pasz­ta­lod egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, akkor nyu­god­tan szó­lítsd meg a ki­sze­melt höl­gyet!