CÍMKE: 'kínai'

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

Kannákban jött a cucc, bajban a patikus

25 ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV.

Hu­szonöt ki­lo­gramm gyógy­szer­alap­anya­got fog­lalt le a NAV...

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

Csótányevésre és vizeletivásra kényszerítették a munkásokat

A kínai me­ne­dzse­rek gyo­mor­for­gató mód­szer­rel bün­tet­ték a dol­go­zó­kat.

A kínai me­ne­dzse­rek gyo­mor­for­gató mód­szer­rel bün­tet­ték azo­kat, akik nem jól tel­je­sí­tet­tek.

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kiderült: az azonos nemű emlősök is tudnak utódot nemzeni

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Kínai tu­dó­sok ege­rek­nél meg­va­ló­sí­tot­ták a fel­té­te­le­zést.

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Milliókat bukik a Neoton zenésze

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len dal­lo­pás, ami­vel ren­ge­te­get ke­re­sett a kínai sztár.

Majd­nem biz­tos, hogy meg­tor­lás nél­kül marad az a sze­mér­met­len dal­lo­pás, ami­vel ren­ge­te­get ke­re­sett a kínai sztár.

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Eltitkolt baleset a kínai piacon, mélybe zuhant egy gyerek

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták el a pi­ac­ról azt a kis­lányt, aki szom­ba­ton át­esett egy ab­la­kon, és le­zu­hant. A Ri­post­nak két szem­tanú me­sélt.

Erre figyelj ma oda: nagyot változik a budapesti közlekedés

Erre figyelj ma oda: nagyot változik a budapesti közlekedés

Igazi ki­hí­vás ma mun­kába, is­ko­lába el­jutni a fő­vá­ro­si­ak­nak. Egy kínai de­le­gá­ció miatt borul a pa­pír­forma.

Igazi ki­hí­vás ma mun­kába, is­ko­lába el­jutni a fő­vá­ro­si­ak­nak. Egy kínai de­le­gá­ció miatt borul a pa­pír­forma.

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Lesújtó a mézpiaci helyzet, könnyen vehetünk hamis mézet

Megér­ke­zett a várva-várt uniós vizs­gá­lat ered­mé­nye: a mézek 15 szá­za­léka hamis.

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne.

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.

Kínai csónakokon ömlenek a migránsok Európába

Kínai csónakokon ömlenek a migránsok Európába

A leg­több mig­ráns még a Föld­közi-ten­ge­ren ér­ke­zik Eu­ró­pába, sok eset­ben gu­mi­csó­na­kok­kal...

A leg­több mig­ráns még a Föld­közi-ten­ge­ren ér­ke­zik Eu­ró­pába, sok eset­ben gu­mi­csó­na­kok­kal te­szik meg a ve­szé­lyes utat. A kínai Ali­baba in­ter­ne­tes ke­res­ke­dő­ol­da­lon csúcs­mi­nő­ségű gu­mi­csó­na­ko­kat hir­det­nek, meg­fi­zet­hető áron. Ezt végre fel­is­merte Brüs­szel is.

Felrobbantotta az internetet Trump unokája - videó

Felrobbantotta az internetet Trump unokája - videó

Az öt­éves Arab­ella Kush­ner ver­set sza­val a vi­deón, ame­lyen min­denki szí­vét meg­do­bog­tatja...

Az öt­éves Arab­ella Kush­ner ver­set sza­val a vi­deón, ame­lyen min­denki szí­vét meg­do­bog­tatja...

Minden nő összetenné a kezét ezért a fiúért, mégis dobták

Minden nő összetenné a kezét ezért a fiúért, mégis dobták

Pénzt, ener­giát, időt sem saj­nált, hogy vég­leg meg­hó­dítsa sze­rel­mét, mégis meg­aláz­ták.

Kínai nyelvű híradó indult az M1-en!

Kínai nyelvű híradó indult az M1-en!

A kínai kö­zös­ség is saját nyel­vén tá­jé­ko­zód­hat a napi hí­rek­ről.

Immár az angol, német és orosz nyelvű hír­adók után a kínai kö­zös­ség is saját nyel­vén tá­jé­ko­zód­hat a napi hí­rek­ről.

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Ki tudja, miért, sokan gon­dol­ják azt, hogy a kínai gaszt­ro­nó­mi­á­tól nem ide­gen a ku­tya­hús hasz­ná­lata.

Ki tudja, miért, sokan gon­dol­ják azt, hogy a kínai gaszt­ro­nó­mi­á­tól nem ide­gen a ku­tya­hús hasz­ná­lata.

A furfangos kínain a NAV sem fog ki

A furfangos kínain
a NAV sem fog ki

A NAV be­zárta az ázsiai bol­tot, de ez sem oko­zott gon­dot a tu­laj­nak.

A NAV be­zárta az ázsiai bol­tot, de ez sem oko­zott gon­dot a tu­laj­nak.

Józsefvárosban már az OTP is kínai

Józsefvárosban már az OTP is kínai

Az ügy­in­té­zők, de még az au­to­mata is kínai a VIII. ke­rü­let­ben.

Az ügy­in­té­zők, de még a sor­szám­osztó au­to­mata is kínai a VIII. ke­rü­let­ben. A ma­gya­rok­nak pedig va­lódi ki­hí­vás meg­ta­lálni a fi­ó­kot.

Újabb horrorisztikus mozgólépcső-baleset!

Újabb horrorisztikus mozgólépcső-baleset!

Ez­út­tal egy sang­haji szu­per­mar­ket ta­ka­rí­tója alatt nyílt meg a lép­cső.

Ez­út­tal egy sang­haji szu­per­mar­ket ta­ka­rí­tója alatt nyílt meg a lép­cső. Egy héten belül ez már a har­ma­dik sok­koló eset az ázsiai or­szág­ban!