CÍMKE: 'kék bálna'

Apja fegyverével lett öngyilkos a Kék Bálna 13 éves áldozata

Apja fegyverével lett öngyilkos a Kék Bálna 13 éves áldozata

Hol­tan ta­lál­tak egy 13 éves kis­lányt, aki­ről ki­de­rült, hogy a Kék Bálna-ki­hí­vás­sal ját­szott.

Itt a bizonyíték: Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Mégis létezik a Kék Bálna öngyilkos kihívás

Eddig egyet­len eset­ta­nul­mány sem ké­szült a Kék Bálna nevű ön­gyil­kos in­ter­ne­tes játék lé­te­zé­sé­ről...

Eddig egyet­len eset­ta­nul­mány sem ké­szült a Kék Bálna nevű ön­gyil­kos in­ter­ne­tes játék lé­te­zé­sé­ről...

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Újabb életveszélyes kihívás terjed, öngyilkosságra buzdítja a tiniket

Egyre job­ban ter­jed egy újabb, ve­szé­lyes, "Új út" el­ne­ve­zésű játék.

Egyre job­ban ter­jed egy újabb, ve­szé­lyes, "Új út" el­ne­ve­zésű játék.

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Fordulat a Kék Bálna öngyilkos áldozatainak ügyében

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, hanem az egész vi­lá­gon le­het­tek ál­do­za­tai a ve­szé­lyes ki­hí­vás­nak.

Hétéves gyerekek akarnak a Kék Bálnával játszani

Ez borzalmas! Hétéves gyerekek akarnak a Kék Bálnával játszani

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban is meg­je­lent!

Az Egye­sült Ki­rály­ság­ban is meg­je­lent a Kék Bálna ön­gyil­kos ki­hí­vás, hét­éves gye­re­kek ér­dek­lőd­nek a játék iránt.

Fordulat a Kék Bálna-ügyben: tinilány irányította az öngyilkos játékot

Fordulat a Kék Bálna-ügyben: tinilány irányította az öngyilkos játékot

A 17 éves lány több tucat fi­a­talt haj­szolt az ön­gyil­kos­ságba.

A 17 éves lány több tucat fi­a­talt haj­szolt az ön­gyil­kos­ságba a ke­gyet­len ki­hí­vás­sal.

Öngyilkos lett egy 15 éves fiú a Kék Bálna-őrület miatt

Öngyilkos lett egy 15 éves fiú a Kék Bálna-őrület miatt

A ti­né­dzser a gyil­kos őrü­let­tel ját­szott.

A ti­né­dzser a gyil­kos őrü­let­tel ját­szott, nem tud­ták, hogy véget akar vetni az éle­té­nek.

Szülők figyelem: Telefonon is terjed a Kék Bálna gyilkos játéka

Szülők figyelem: Telefonon is terjed a Kék Bálna gyilkos játéka

A leg­na­gyobb német bul­vár­lap, a Bild pén­te­ken cím­la­pon hozta: ret­teg­nek a szü­lők a Kék Bálna-ki­hí­vás­tól!

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

Hódítanak a netes őrületek: mindenre vevők a fiatalok

A leg­újabb őrü­let Kí­ná­ból in­dult, de gyor­san ter­jedő ci­ci­szív, amit szí­ve­sen vál­lal­tak be a Szi­get Fesz­ti­vál fi­a­tal­jai is.

Egyre nép­sze­rűb­bek a kü­lön­féle, vi­lág­há­lón ter­jedő ki­hí­vá­sok, amik­kel nem csak meg­ne­vet­tet­he­tünk má­so­kat, de ma­gunkra is fel­hív­hat­juk a fi­gyel­met. A leg­újabb őrü­let Kí­ná­ból in­dult, de gyor­san ter­jedő ci­ci­szív, amit szí­ve­sen vál­lal­tak be a Szi­get Fesz­ti­vál fi­a­tal­jai is.

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

Kimentettek egy szombathelyi kislányt a Kék Bálna-őrületből

A 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes lány.

Már a 15. szin­tig ju­tott egy he­te­di­kes kis­lány az in­ter­ne­ten ter­jedő ön­gyil­kos ki­hí­vás "já­ték­ban", ami­kor a di­ák­tár­sai ész­re­vet­ték, hogy vag­dossa magát.

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

Nem áll le a gyilkos játék: rendőrökhöz fordult egy magyar szülő

A rend­őr­ség azt ál­lí­totta, nem kap­tak a Kék Bál­ná­ról be­je­len­tést. Ez most meg­vál­to­zott: mégis nyo­moz­nak az ügy­ben!

Tanára kergette a halálos Kék Bálna játékba a 16 éves fiút

Tanára kergette a halálos Kék Bálna játékba a 16 éves fiút

Ön­gyil­kos lett egy ti­né­dzser, mi­u­tán az in­ter­ne­ten ter­jedő Kék Bálna játék mind az 50 pont­ját tel­je­sí­tette.

Ön­gyil­kos lett egy ti­né­dzser, mi­u­tán az in­ter­ne­ten ter­jedő Kék Bálna játék mind az 50 pont­ját tel­je­sí­tette. A nagy­ma­mája sze­rint egy­kori ta­ní­tója volt az úgy­ne­ve­zett men­tora.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar. Az 50 fel­adat­ból álló vég­ze­tes ki­hí­vás­tól a ma­gyar sztá­rok is fél­tik gye­re­ke­i­ket, s igye­kez­nek velük együtt küz­deni el­lene...

Utolsó esély: Országos mozgalom indult a Kék Bálna ellen

Országos mozgalom indult a Kék Bálna ellen

El­in­dult a Zöld Ele­fánt ki­hí­vás!

Pe­da­gó­gu­sok, szü­lők és di­á­kok is fel­vet­ték a kesz­tyűt a gyil­kos őrü­let ellen, a kö­zös­ségi ol­da­lak pedig fi­gye­lik a fel­hasz­ná­lók be­jegy­zé­seit.

Óránként hat magyar gyerek jelentkezik a Kék Bálnára!

Óránként hat magyar gyerek jelentkezik a Kék Bálnára!

A ki­hí­vás már itt­hon is ter­jed.

Az Orosz­or­szág­ból in­dult Kék Bálna-ki­hí­vás már Ma­gyar­or­szágra is át­ter­jedt, két ma­gyar fi­a­tal ölte meg magát mi­atta. Egyre töb­ben je­lent­kez­nek rá...

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Szörnyű részletek derültek ki a debreceni lány öngyilkosságáról

Már ma­gyar ál­do­zata is van az in­ter­ne­ten ter­jedő ki­hí­vás­nak, a Kék Bálna "já­ték­nak".