CÍMKE: 'katona'

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben. Rá­adá­sul a nők­nek is kö­te­lező!

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben.

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Tel­­jes az iz­­ga­­lom a ku­­ta­­tók kö­­ré­­ben...

Vá­­rat­­lan dol­­got ta­­lált a Cu­­ri­o­­sity nevű mars­­járó. Olyas­­mit, amire a tu­­dó­­sok egy­ál­­ta­­lán nem szá­­mí­­tot­­tak.

4,5 kg mínusz: három nap alatt brutális eredményt hoz a military diéta

4,5 kg mínusz: három nap alatt brutális eredményt hoz a military diéta

Csak három nap ka­to­nás fe­gye­lem szük­sé­ges és 4,5 kiló le­ug­rik rólad.

Csak három nap ka­to­nás fe­gye­lemre lesz szük­sé­ged ahhoz, hogy 4,5 kiló le­ugor­jon rólad. Egyet azon­ban meg­ígér­he­tünk: éhezni biz­to­san nem fogsz. Nyugi, bírni fogod a ki­kép­zést!

Sorra maradnak el a focimeccsek a migránsok miatt

Sorra maradnak el a focimeccsek a migránsok miatt

A szol­gá­lat fon­to­sabb, mint a játék.

Ren­ge­teg rendőr, ka­tona akad a já­té­ko­sok kö­zött, és mivel ők szol­gá­lat­ban van­nak, nem tud­nak ki­állni a csa­pa­tok. Fura hely­zet­ben van a so­mo­gyi foci.

Magyar zsoldosok, akik az Iszlám Állam katonájaként harcolnak

Magyar zsoldosok, akik az Iszlám Állam katonájaként harcolnak

Nem hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint akár 80 ma­gyar is az ISIS tagja Szí­ri­á­ban.

Hír­szer­zési ügy­nök­sé­gek nem hi­va­ta­los in­for­má­ciói sze­rint akár 80 ma­gyar is az ISIS fegy­ve­res tagja lehet Szí­ri­á­ban.

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Rész­le­ge­sen hív­ják be őket.

A Ha­tá­ro­zott Fel­lé­pés 2015 el­ne­ve­zésű gya­kor­lat fel­ada­ta­i­ban vesz­nek majd részt, rész­le­ge­sen hív­ják be őket a mig­rá­ciós hely­zet miatt.

Gépfegyveres katonák őrzik Budapest belvárosát

Gépfegyveres katonák őrzik Budapest belvárosát - Fotók!

A Ba­zi­li­ká­nál a közös gyer­tya­gyúj­tá­son, a Váci ut­cá­ban pedig a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron jár­őröz­nek.

A Ba­zi­li­ká­nál a közös gyer­tya­gyúj­tá­son, a Váci ut­cá­ban pedig a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron jár­őröz­nek.

1000 katonával erősítik a baranyai határt

1000 katonával erősítik a baranyai határt

Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult.

Ma­gyar­bóly­nál is meg­je­lent egy cso­port mig­ráns. Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult, újabb egy­sé­gek kö­ve­tik most őket.