CÍMKE: 'katona'

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

A 21 éves fi­a­tal­em­ber alig várta, hogy részt ve­hes­sen a ki­kép­zé­sen, de vá­rat­la­nul éle­tét vesz­tette.

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Eszméletlen, mit művel a neten a dögösen szexi izraeli katonanő

Az Iz­ra­eli Vé­delmi Erők egyik ka­to­ná­já­nak a fotói egész egy­sze­rűen fel­rob­ban­tot­ták az in­ter­ne­tet.

Felhagyna az edzősködéssel, katonának állna az 56 éves focilegenda

Felhagyna az edzősködéssel, katonának állna az 56 éves focilegenda

Úgy tűnik, hogy Diego Ma­ra­dona be­le­unt a foci vi­lá­gába.

Úgy tűnik, hogy a foci tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb alakja, Diego Ma­ra­dona be­le­unt a foci vi­lá­gába.

Alpári vége lett a beavatási szertartásnak, durva, amit a katonák tettek

Alpári vége lett a beavatási szertartásnak, durva, amit a katonák tettek

Meg­döb­bentő képek lát­tak nap­vi­lá­got az al­pári be­ava­tási szer­tar­tás­ról.

Meg­döb­bentő képek lát­tak nap­vi­lá­got az al­pári be­ava­tási szer­tar­tás­ról.

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Játékfegyverekkel parádéznak az észak-koreaiak

Mi Kim Dzson­gun célja?

Az utóbbi he­tek­ben Észak-Korea szinte mást sem csi­nál a ra­ké­ta­kí­sér­le­tek mel­lett, mint­hogy ka­to­nai fel­vo­nu­lá­so­kat ren­dez - já­ték­fegy­ver­rel.

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Sokkot kaptak a kutatók ettől a Marson készült fotótól

Tel­­jes az iz­­ga­­lom a ku­­ta­­tók kö­­ré­­ben...

Vá­­rat­­lan dol­­got ta­­lált a Cu­­ri­o­­sity nevű mars­­járó. Olyas­­mit, amire a tu­­dó­­sok egy­ál­­ta­­lán nem szá­­mí­­tot­­tak.

4,5 kg mínusz: három nap alatt brutális eredményt hoz a military diéta

4,5 kg mínusz: három nap alatt brutális eredményt hoz a military diéta

Csak három nap ka­to­nás fe­gye­lemre lesz szük­sé­ged ahhoz, hogy 4,5 kiló le­ugor­jon rólad.

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Itt a nők­nek is kö­te­lező részt venni a mi­li­táris kép­zés­ben!

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben. Rá­adá­sul a nők­nek is kö­te­lező részt venni a mi­li­táris kép­zés­ben!

Gépfegyveres katonák őrzik Budapest belvárosát

Gépfegyveres katonák őrzik Budapest belvárosát - Fotók!

A Ba­zi­li­ká­nál a közös gyer­tya­gyúj­tá­son, a Váci ut­cá­ban pedig a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron jár­őröz­nek.

Sorra maradnak el a focimeccsek a migránsok miatt

Sorra maradnak el a focimeccsek a migránsok miatt

Ren­ge­teg rendőr, ka­tona akad a já­té­ko­sok kö­zött, akik most nem áll­hat­nak be ját­szani.

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

Elrendelték az önkéntes tartalékos katonák behívását!

A Ha­tá­ro­zott Fel­lé­pés 2015 el­ne­ve­zésű gya­kor­lat fel­ada­ta­i­ban vesz­nek majd részt.

1000 katonával erősítik a baranyai határt

1000 katonával erősítik a baranyai határt

Ma­gyar­bóly­nál is meg­je­lent egy cso­port mig­ráns.

Ma­gyar­bóly­nál is meg­je­lent egy cso­port mig­ráns. Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult, 600 kö­veti őket.