CÍMKE: 'bocsánatkérés'

Mindenki a híres színészt utálja, még a bocsánatkérése is kiakasztó

Mindenki a híres színészt utálja, még a bocsánatkérése is kiakasztó

So­kak­nál annyira ki­verte a biz­to­sí­té­kot a szí­nész vi­sel­ke­dése, hogy hal­lani sem akar­nak róla töb­bet.

Romániai bocsánatkérés az úzvölgyi támadás miatt

Romániai bocsánatkérés az úzvölgyi támadás miatt

Román-ma­gyar szo­li­da­ri­tási me­ne­tet szer­vez­tek szom­bat este Ko­lozs­vá­ron.

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

A 37 éves her­cegné nem tu­dott el­menni az osz­tály­ta­lál­ko­zó­jára.

A 37 éves her­cegné nem tu­dott el­menni az osz­tály­ta­lál­ko­zó­jára, de nem fe­led­ke­zett meg a töb­bi­ek­ről.

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

Bangóné tovább folytatja a patkányozást

A meg­bá­nás a jelek sze­rint csak ámí­tás. Fa­ce­book-ol­da­lá­ról mos­ta­náig sem tűnt el a pat­ká­nyo­zós videó.

A meg­bá­nás a jelek sze­rint csak ámí­tás. Fa­ce­book-ol­da­lá­ról mos­ta­náig sem tűnt el a pat­ká­nyo­zós videó.

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Kérjen bocsánatot a svéd miniszter

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv kap­csán tett ki­je­len­té­sei miatt Novák Ka­ta­lin, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ál­lam­tit­kára.

Bo­csá­nat­ké­résre szó­lí­totta fel a svéd szo­ci­á­lis mi­nisz­tert a csa­lád­vé­delmi ak­ció­terv kap­csán tett ki­je­len­té­sei miatt Novák Ka­ta­lin csa­lád- és ifjú­ság­ügyért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

Fülöp herceg levelet írt a nőnek, akit megsebesített, ez áll benne!

A 97 éves her­ceg tíz nap­pal ez­előtt, ja­nuár 17-én haj­tott bele te­rep­já­ró­já­val egy nő au­tó­jába. Most végre bo­csá­na­tot kért.

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

Beismerő vallomást tett Arnold Schwarzenegger: "sokszor átléptem a határt a nőkkel"

El­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

A Ter­mi­ná­tor a nyil­vá­nos­ság előtt kért el­né­zést a vi­sel­ke­dé­séért.

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Hogy gon­dolta ezt?!

Bár jó­kora bot­rány ke­re­ked­he­tett volna a tör­tén­tek­ből, a Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket.

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Beismerte tévedését a magyar tévés: Így kér bocsánatot

Beismerte tévedését a magyar tévés: Így kér bocsánatot

A leg­szebb eré­nyek egyike, ha ké­pe­sek va­gyunk be­látni a hi­bán­kat, és ké­pe­sek va­gyunk a bo­csá­nat­ké­résre....

A leg­szebb eré­nyek egyike, ha ké­pe­sek va­gyunk be­látni a hi­bán­kat, és ké­pe­sek va­gyunk a bo­csá­nat­ké­résre....

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a zak­la­tási bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők.

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők.

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Így reagált Janicsák Veca L.L. Junior kiakadására

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Az éne­kesnő a ra­jon­gói Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

L.L. Junior utoljára szólalt meg Nótár Mary ügyében!

L.L. Junior utoljára szólalt meg Nótár Mary ügyében!

A rap­per el­né­zést kért az éne­kes­nő­től, ám van, amit most is ugyan­úgy gon­dol.

A rap­per el­né­zést kért az éne­kes­nő­től, ám van, amit most is ugyan­úgy gon­dol.

Kiss tettestársa már a bocsánatkérés gondolatátói is felbőszült!

Kiss tettestársa már a bocsánatkérés gondolatátói is felbőszült!

Lan­tos László azt mondja, ő bün­tet­len elő­életű, így is akar el­járni az ügy­ben.

Lan­tos László azt mondja, ő bün­tet­len elő­életű, így is akar el­járni az ügy­ben, nem kö­veti Kiss pél­dá­ját.

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Ne csak szá­mon kérd, hanem ta­nítsd meg őt arra, hogy szí­vé­ből szól­jon, ha meg­bán va­la­mit.

Ne csak szá­mon kérd, hanem ta­nítsd meg őt arra, hogy szí­vé­ből szól­jon, ha meg­bán va­la­mit.

Kiss Lászlóék nem kérnek bocsánatot

Kiss Lászlóék nem kérnek bocsánatot

Meg­könnyeb­bült, és nyu­god­tan al­szik az úszók ál­do­zata. Ta­káts Zsu­zsanna re­méli, mások is elő­áll­nak és val­la­nak. Kiss Lász­lóék vi­szont nem ke­res­ték az el nem fe­lejt­hető ügy­ben...

Végre meg­könnyeb­bült, és nyu­god­tan al­szik az úszók ál­do­zata. Ta­káts Zsu­zsanna re­méli, mások is elő­áll­nak és val­la­nak. Kiss Lász­lóék vi­szont nem ke­res­ték a régi, de el nem fe­lejt­hető ügy­ben...

Kérj bocsánatot Laci bácsitól, Katinka!

Katinka, kérj bocsánatot Laci bácsitól!

Hosszú Ka­tinka és a szö­vet­ség vi­tá­já­nak ár­tat­lan ál­do­zata Kiss László.

Hosszú Ka­tinka és a szö­vet­ség vi­tá­já­nak ár­tat­lan ál­do­zata Kiss László. A le­mondó ka­pi­tány­nak igaza van, nem ezt ér­de­melte. Most Ka­tin­kán a sor.

Hátraarc: Így kértek bocsánatot Orbán Ráheltől a bunkó riporter miatt

Hátraarc: Így kértek bocsánatot Orbán Ráheltől a bunkó riporter miatt

Meg­szü­le­tett a bo­csá­nat­ké­rés a 24.hu or­de­náré ri­portja és ri­por­tere miatt...

Késő dél­utánra meg­szü­le­tett a bo­csá­nat­ké­rés a 24.hu or­de­náré ri­portja és bunkó ri­por­tere miatt...

Bizarr bocsánatkérés a Boráros téren

Bizarr bocsánatkérés a Boráros téren

An­nus­kát vissza­várja ked­vese, aki egy vil­lany­osz­lo­pon üzent a nőnek.

An­nus­kát vissza­várja ked­vese, de a vil­lany­osz­lopra ra­gasz­tott üze­net­ből ki­de­rül, hogy a nő va­ló­szí­nű­leg nem vé­let­le­nül hagyta el a férfit.

Miért hallgatsz, Katinka?

Miért hallgatsz, Katinka?

Va­la­mit még vár Hosszú Ka­tin­ká­tól az or­szág. Az úszónő és férje még min­dig nem kö­vette meg Kiss László szö­vet­ségi ka­pi­tányt. In­kább hall­gat­nak, és el­utaz­tak Ame­ri­kába.

Va­la­mit még vár Hosszú Ka­tin­ká­tól az or­szág. Az úszónő és férje még min­dig nem kö­vette meg Kiss László szö­vet­ségi ka­pi­tányt. In­kább hall­gat­nak, és el­utaz­tak Ame­ri­kába.

Azt hitték, bérlethamisítót fogtak, a főkapitány kért bocsánatot!

Azt hitték, bérlethamisítót fogtak, a főkapitány kért bocsánatot!

A jegy­el­len­őrök sze­rint hamis volt egy utas bér­lete. Az utas vi­szont rend­őrt hí­vott. Vesz­tére. Őt csuk­ták le!